Små och medelstora företags situation under krisens 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små och medelstora företags situation under krisens 2008"

Transkript

1 2008:9 ISSN Små och medelstora företags situation under krisens 2008 De västsvenska företagen drabbas hårt av den internationella krisen. Nu behövs åtgärder som avhjälper likviditetskrisen, som gynnar strukturell utveckling och som stimulerar konsumtionen.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. 2 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa.

3 Sammanfattning Executive summary Under de senaste månaderna har världen drabbats av en allvarlig finansiell kris som har försvårat de strukturella utmaningar som delar av fordonsindustrin står inför. Eftersom Västsverige är en region vars sysselsättning och försörjning till stor del är beroende av den export som framgångsrika industriföretag genererar har denna internationella kris i ett första skede påverkat oss mer än vad den påverkat exempelvis Skåne och Stockholmsregionen. Vår internationella inriktning kan illustreras av det faktum att värdet av den varuexport som genereras i Västsverige uppgår till 57 procent av bruttoregionalprodukten, medan motsvarande andel i Stockholms län och Skåne län uppgår till 23 respektive 28 procent. När den internationella handeln vacklar, skakar Västsverige. Först i ett senare skede kommer Stockholmsregionen att påverkas eftersom näringslivet där är mer orienterat mot tjänstesektorn. För att undersöka hur de västsvenska företagen påverkas av såväl den finansiella oron som de svårigheter som fordonsindustrin genomgår, har Västsvenska Industri- och Handelskammaren under veckorna genomfört bortåt 200 intervjuer med representanter för små- och medelstora företag i Västsverige. De företag vi har intervjuat har praktiskt taget alla haft färre än 100 anställda. Företagen har hämtats från hela Västsverige och representerar såväl tjänste- som industrisektorn. Studien visar att företagen just nu upplever problem med den egna likviditeten, med kundernas köpkraft och med marknadens rädsla för risker. En del företag har påverkats mycket negativt av dollarns starkare ställning, medan andra gynnats i samma omfattning. Handelskammaren föreslår en rad åtgärder som syftar till att lösa den akuta likviditetskrisen, åstadkomma långsiktiga strukturella förändringar och på kort sikt stimulera konsumtionen. I grund och botten har Västsverige goda förutsättningar. Det finns ett fåtal länder där man har förmåga att tillverka bilar från idé till slutlig produktion. I Västsverige har vi två sådana företag det är unikt. Vi har också en rad andra framgångsrika branscher som biotech, telekom och logistik. Med all vår kompetens, vår goda affärskultur och våra i övrigt gynnsamma förutsättningar är det klart att vi står väl rustade för att ta oss igenom denna konjunktursvacka. Over the last few months the world has suffered from a significant financial crisis, aggravating the structural challenges that the automotive industry faces. Since West Sweden is a region where the employment and economic situation to a large extent is dependant on the very exports that successful industrial companies generate, this international crisis has affected West Sweden more severely than other parts of Sweden. Our international focus can be illustrated by our quantity of exported goods, which amounts to 57 per cent of our gross regional product, while the equivalent ratio in Skåne and the Stockholm region is only 28 and 23 per cent respectively. When international trade totters, West Sweden is agitated. Due to its orientation towards the service industry, the Stockholm region is affected in a later phase of this development. In order to examine the extent of the effect of the crisis on the West Swedish business community, the West Sweden Chamber of Commerce and Industry, has performed some 200 interviews with representatives from small and medium sized enterprises in West Sweden. The participating companies have less than 100 employees, are situated all over western Sweden and represent industry as well as the service sector. The study shows that the companies experience problems concerning their own liquidity, their customers purchasing power, and the market s risk aversity. Some companies have been affected very negatively by the strengthening dollar, whereas others have benefited from the same conditions. The Chamber suggests a series of measures aiming to ease the immediate liquidity problem, adress long-term structural improvements and stimulate consumption. At the end of the day, West Sweden has great potential. There are but a few countries where one has the capacity to produce cars from concept to manufacturing. In West Sweden we have two such companies; and that is nothing but remarkable. We also have a number of other successful industries such as biotech, telecom and logistics. With our competence, our business culture, and our otherwise favourable conditions, there is no doubt that West Sweden is well equipped for riding out this economic turmoil. Västsverige december 2008 Joacim Carlson Tf vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren

4

5 Innehåll Krisens utbredning före och under intervjutillfället 7 Finanskrisen 8 Fordonskrisen 9 Politiska beslut 10 Handelskammarens förslag till åtgärder 11 Likviditet 11 Struktur 11 Stimulans 12 5

6 6

7 Krisens utbredning före och under intervjutillfället Framåt senvåren och sommaren 2008 kom allt fler signaler om att konjunkturtoppen var passerad. Problemen inom fordonsindustrin blev tydliga när Volvo Personvagnar (PV) den 25 juni meddelade att de sade upp nära 1200 medarbetare i Sverige, varav den absoluta merparten berörde Västsverige. Det var emellertid först i september som omfattningen av den ekonomiska nedgången blev känd för den stora allmänheten och i medierna började nu krisstämningen att spridas. Från USA meddelades i början av september att den amerikanska regeringen tagit kontroll över de krisdrabbade bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. En vecka senare, i mitten av september, kom beskedet att den stora investmentbanken Lehman Brothers var tvunget att ansöka om konkurs. Beskedet ledde till kraftiga börsfall över hela världen i Sverige hade OMX-index vid denna tidpunkt gått ner med mellan 25 och 30 procent sedan årsskiftet. Bland de svenska bankkunderna spreds en stor oro om vad som skulle hända med deras tillgångar. Många av dem valde att kontakta bankernas kundtjänst för att få mer information. Samtidigt fortsatte de negativa beskeden från fordonsindustrin. Stephen Odell ersatte Fredrik Arp som VD för Volvo PV, men hade knappt tillträtt innan han den 12 september fick meddela att ytterligare nästan 1000 personer skulle varslas. Från bland annat Svenskt Näringsliv, Nordea och Konjunkturinstitutet kom i samma veva allt dystrare prognoser om framtiden. Bistra tider och stor osäkerhet var också budskapet när den svenska regeringen presenterade sin höstbudget den 22 september. Tidningarna rapporterade samtidigt om de högsta bolåneräntorna på över tolv år. I USA lades ett räddningspaket fram för representanthuset, som i slutet av månaden dock valde att rösta ner det. Någon vecka senare röstades ett nytt räddningspaket igenom, men börserna föll ytterligare på grund av fortsatt osäkerhet om ekonomins framtida utveckling. För Stockholm blev börsfallet den 6 oktober det största under en enskild dag sedan terrorattentaten mot World Trade Center den 11 september Onsdagen den 8 oktober kom ytterligare ett dråpslag för de anställda vid Volvo PV, då ännu fler varsel meddelades. Konkursrykten började sprida sig alltmer kring Ford och GM, ägarna till Volvo och Saab. Uppmärksamhet riktades också mot de många västsvenska underleverantörer till fordonsindustrin som i flera fall också de gav besked om uppsägningar. På EU-nivån diskuterades gemensamma räddningspaket mot finanskrisen, som nu var en realitet över hela världen. Den svenska kronan hade tappat kraftigt mot både dollarn och euron. 1 USA-dollar gick det i början av september att få för 6,47 svenska kronor (SEK), men bara en dryg månad senare krävdes det nästan 8 SEK. För 1 euro krävdes det nu 10 SEK, vilket var drygt 50 öre mer än i början av september. Under perioden oktober, när undersökningen pågick, fortsatte oron. Även Volvo Lastvagnar lämnade besked om stora varsel och den svenska börsen låg nu mer än 45 procent lägre än vid årsskiftet. Olika prognosinstitut fortsatte att revidera ner sina siffror för tillväxten medan arbetslöshetssiffrorna justerades upp. Situationen var alltså turbulent både före och under tidpunkten för vår undersökning. 7

8 Finanskrisen Den första fråga som vi ställde till de små och medelstora företagen var: Hur påverkas ditt företag av den internationella finansmarknadens problem? Vi fick följande svarsfördelning: 1 Hur påverkas ditt företag av den internationella finansmarknadens problem? Svar Frekvens Procent Negativt ,5 Positivt 8 4,3 Ytterst lite eller inte alls 55 29,3 Vet inte 13 6,9 Ej svar 2 1,1 Totalt Nära 6 av 10 företag säger att de påverkas negativt av problemen på den internationella finansmarknaden. Dessa företag har sedan fått beskriva på vilket sätt de påverkas negativt. Svaren visar att företagen upplever fyra sorters problem, som givetvis är integrerade med varandra. Det första problemet utgörs av företagens akuta likviditet. Många företag har inte längre tillgång till kapital för att kunna betala skatt, ersätta leverantörer eller betala löner. Likviditetskrisen påverkar möjligheten att investera och är ett hot mot överlevnaden för i övrigt lukrativa företag. Flera påbörjade projekt, till exempel inom byggindustrin, läggs på is. Det andra problemet utgörs av kundernas köpkraft. De saknar medel att konsumera/investera vilket gör att ekonomin stryps. Ett företag uttrycker det som en dramatisk avtrappning av förfrågningar, ett annat svarar att antalet order halverats i vissa avseenden. En av enkätfrågorna handlar om hur företagen bedömer att deras kunder påverkas av ekonomins utveckling. Det visar sig att hela 80 procent av företagen anser att deras kunder påverkas negativt: 2 Hur bedömer du att dina kunder påverkas av ekonomins utveckling? Svar Frekvens Procent Negativt ,3 Positivt 4 2,1 Ytterst lite eller inte alls 23 12,2 Vet inte 12 6,4 Det tredje problemet ligger på det psykologiska planet och bygger på en allmänt spridd rädsla för riskexponering, samt en ambition att fokusera på intäkter men att vara försiktig med utgifter. När många företag samfällt agerar på samma sätt bidrar det till en akut inbromsning i konjunkturen. Folk blir rädda och håller i pengarna, svarar ett företag. Framtidstron minskar och det handlar om att i största möjliga mån avvakta och vänta ut. Det fjärde problemet utgörs av valutaförändringarna. Under den senaste perioden har dollarn stärkts gentemot andra valutor, vilket innebär att företag som köper och betalar i dollar på några månader har fått 33 procent ökade kostnader medan de företag som säljer och får betalt i dollar på motsvarande sätt fått 33 procent ökade intäkter. Hur agerar då de företag som på olika sätt påverkas negativt av finanskrisen? Många av dem agerar inte alls utan avvaktar och följer vad som händer. Situationen betecknas av flera som business as usual och själv anser man sig vara för liten för att kunna påverka den kris som i allt väsentligt upplevs som global. De företag som har agerat har i många fall varslat personal. Planerade nyanställningar har skjutits upp och ibland har befintlig personal skolats om. En annan, mer offensiv, strategi har de företag som på olika sätt arbetar med förbättringsarbete i organisationen. Företagen ser över hur de arbetar och är öppna för nya geografiska marknader. De funderar på om det finns nya produkter eller nischer som skulle kunna vara aktuella. Försäljning och kundbearbetning får allt större fokus: Bli mer aktiva på försäljning. Vässa oss ytterligare pris- och aktivitetsmässigt. Söka nya lokala marknader, nya kunder. Titta på lite andra nischer. Vakna för andra marknader där vi inte funnits innan. Totalt

9 På frågan Har du övervägt nya branscher eller marknader för era produkter? är det nästan vartannat företag som svarar ja: 3 Har du övervägt nya branscher eller marknader för era produkter? Svar Frekvens Procent Ja 83 44,1 Nej ,7 Vet inte 2 1,1 Ej svar 2 1,1 Totalt När väl utvecklingen vänder gäller det att vara väl förberedd. Ett företag säger att det fortsätter investera så att det är redo när det tar fart igen. En utbredd uppfattning är att media överdriver krisen och att de i större utsträckning borde uppmärksamma de många företag som känner sig stabila. Det ska sägas att det också finns företag som påverkas positivt av finanskrisen. En del företag får istället bättre betalt för sina produkter på grund av valutasvängningarna. Andra företag brukar uppleva att de får mer att göra i en lågkonjunktur, så även nu. Ett konkret exempel på detta är ett företag som arbetar med underhåll av befintliga maskiner snarare än nyproduktion. Fordonskrisen Vart tredje företag påverkas negativt av fordonskrisen, vilket är mindre än när det gällde finanskrisen. Majoriteten anser istället att de påverkas ytterst lite eller inte alls. Av de företag som påverkas negativt är dock pessimismen stor. Många av dem har Volvo eller Saab som sin i särklass största kund och känner därför en stor oro. De sätt på vilka företagen påverkas av fordonskrisen, påminner i mångt och mycket om svaren rörande finanskrisen. Vanliga är de svar som handlar om minskad köpkraft hos kunden, exempelvis på grund av att denne blivit varslad från fordonsindustrin. Vanliga är även de svar som är av mer psykologisk karaktär: Folk som förlorar jobb vill inte köpa bostäder. Kunden som köper båten kanske jobbar på Volvo. Säljer färre maskiner eftersom osäkerheten är så stor. Den mer defensiva strategin, nämligen att avvakta eller att säga upp folk, nämns även här. Detsamma gäller den mer offensiva strategin som handlar om att leta efter nya marknader, produkter och affärsmöjligheter. De företag som istället påverkas positivt av fordonskrisen säger att det finns gott om duktigt folk att få tag på och några av dem planerar dessutom att nyanställa. Precis som för finanskrisen ställde vi en inledande fråga, nämligen Hur påverkas ditt företag av fordonsindustrins problem? Svaren fördelade sig så här: 4 Hur påverkas ditt företag av fordonsindustrins problem? Svar Frekvens Procent Negativt 65 34,6 Positivt 8 4,3 Ytterst lite eller inte alls ,9 Vet inte 9 4,8 Ej svar 1 0,5 Totalt

10 Politiska beslut När företagsrepresentanterna får frågan om vad de tycker att politiken kan göra för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen, kan deras svar delas in i tre huvudsakliga områden: åtgärder som berör skatter och regelverk, förslag på stimulanser samt förhållanden som påverkar den internationella handeln. Det område som nämns oftast handlar om de skatter som små och medelstora företag betalar och om andra regler som berör denna grupp företag. Nästan hälften av förslagen ligger inom detta område. Det enskilda förslag som nämns oftast handlar om att sänka arbetsgivaravgifterna. Andra skattesänkningar som företagen efterfrågar är en sänkning, eller ett avskaffande, av byggmomsen, samt en generell sänkning av skattetrycket. Många tar upp frågan om det egna företagets och dess kunders förmåga att finna likvida medel för att finansiera den dagliga verksamheten. Enklare regler och ett allmänt förbättrat affärsklimat nämns också. Den andra kategorin önskemål berör olika offentligt finansierade investeringar. Det vanligast förekommande förslaget rör satsningar på infrastrukturen. Stimulanser för ökad konsumtion och långsiktiga investeringar i forskning och utveckling är också efterfrågade. Nystartsbidrag för ungdomar som vill starta eget samt sänkt ränteläge nämns av ett fåtal personer. Till den tredje kategorin frågor hör de åtgärder som formar arenan och spelreglerna för den internationella handeln. Den enskilt viktigaste åtgärden är införandet av euro i Sverige. Långt mindre efterfrågat är bevarandet av den svenska kronan. Några av dem som svarat på enkäten vill devalvera för att stärka konkurrenskraften, någon vill införa importrestriktioner och ytterligare några vill att Sverige för den svenska konkurrenskraftens skull skall trotsa EU-regler. Många lyfter fram rent generella krav på förenklingar av den internationella handeln. Relativt många uttalar skepsis till vad politiken kan göra för att mildra effekterna av krisen. Någon säger sig allmänt misstro politiken, medan det stora flertalet hänvisar till att krisen är internationell, och att lösningarna därför också måste vara globala. Avslutningsvis nämner några stycken att de politiska lösningarna måste utformas så att de bibehåller den trygghet som svenska arbetstagare upplever, medan lika många framhåller behovet av att på olika sätt uppmuntra rörlighet på arbetsmarknaden. Till sist finns det ett antal företagare som tar tillfället i akt för att leverera krav på politiska oneliners, det vill säga de för fram förslag som är intimt förknippade med det egna företagets verksamhet, men som kanske inte har så stor påverkan på det västsvenska näringslivet i stort. Exempel på dessa önskemål är ett stopp för dubbdäckslagen, gynnandet av viss kulturell verksamhet samt skattesubventioner av grön energi. Utifrån frågan På vilket sätt skulle politiska beslut kunna stärka ditt företags konkurrenskraft? kan svaren kategoriseras så här: 5 På vilket sätt skulle politiska beslut kunna stärka ditt företags konkurrenskraft? Kategori Antal förslag * Skatter och regler 71 48% Investeringar 31 21% Internationell handel 20 14% Politiken och dess villkor 17 11% Företagsspecifika förslag 9 6% Totalt antal förslag 148 Ett fempunktsprogram baserat på vad företagen i vår undersökning önskar sig, skulle utmynna i följande lista: 1 Sänkta arbetsgivaravgifter 2 Sänkt byggmoms 3 Investeringar i infrastruktur 4 Sänkt skatt *Andel av totala antalet förslag 5 Lösning på likviditetskrisen 10

11 Handelskammarens förslag till åtgärder Handelskammaren gör bedömningen att det nu krävs åtgärder på tre nivåer: Det krävs under en övergångsperiod en likviditetsbrygga för att säkra överlevnaden för en lång rad företag, det behövs åtgärder som säkrar den långsiktiga kompetensen på ett sätt som gynnar en strategisk utveckling inom industrin samt det behövs åtgärder som stimulerar konsumtionen. Handelskammaren understryker behovet av att dessa tre åtgärder görs inom den närmaste perioden och att de görs samlat. Vi kommer nedan att beskriva de enskilda förslagen i detalj, men sammanfattningsvis handlar det om att sunda företag måste ges möjlighet att överleva den akuta likviditetsbristen, samtidigt som regionen tar till vara på den kompetens som nu kommer att frigöras som en följd av den sjunkande efterfrågan och vars omfattning antyds av de varsel som har lagts i Västsverige under september, oktober och november. Den framtidstro som detta skulle skapa inom näringslivet, bör matchas av motsvarande stimulanser i konsumentledet. Tillsammans skulle dessa tre lösningsområden bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av den svenska industrisektorn. Likviditet Följ utvecklingen i andra EU-länder. Agera för samordning på den europeiska nivån, men se till att vi i Sverige inte gör mindre för att lösa problemen för vårt näringsliv än vad andra länder kommer att göra. Erbjud gynnsamma företagslån enligt liknande villkor som erbjuds andra länders industri. I Tyskland diskuteras kortsiktiga kreditgarantier till Opel för att företaget ska kunna överleva. I USA förenas stöd till de tre fordonsjättarna med krav på att resurserna ska nyttjas i USA. Därmed finns det all anledning för Sverige att på liknande sätt erbjuda Saab Automobile och Volvo Personvagnar motsvarande lån. Erbjud affärsbankerna säkerhet att täcka krediter gentemot industrin, som gör att bankernas styrelser kan hantera näringslivets behov av krediter utan att överskrida bankernas gränser för riskexponering. Om bankerna slöt upp bakom den statligt utställda garantin skulle likviditetsbristen mildras. Försäkra fakturor för företag som är verksamma inom fordonsindustrin. Två av de tre företag som i Sverige försäkrar fordringar accepterar inte längre att överta risker för bolag inom Ford och GM. Det innebär dels att de underleverantörer som levererar till Volvo Personvagnar och Saab Automobile själva får ta hela risken, samt att fakturorna inte går att sälja till factoring-företag vilket är ett allvarligt avbräck för företagens möjligheter att öka kassaflödet och därmed i tid kunna betala skatter, löner och egna fakturor. Struktur Avsätt resurser för framåtsyftande kompetensutveckling. Satsa på institut, inkubatorer och institutioner på högskolorna för att där kunna anställa personer på företag som annars skulle friställas. Därmed utvecklas de enskilda personerna samtidigt som det möjliggör en stor satsning på forskning och utveckling som i hög grad kan vara relevant för näringslivets utveckling. Institut som skulle kunna vara intressanta i Göteborgsregionen är exempelvis Imego, Swerea IVF, Viktoriainstitutet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Dessa och andra organisationer som är involverade i innovationsprocessen skulle tillsammans kunna sysselsätta åtminstone 200 personer, vilket utgör en årlig investering om 400 miljoner kronor. För att forskningsresultat i större utsträckning ska bidra till ökad tillväxt krävs ett större fokus på kommersialisering av goda idéer och nya forskningsrön. Avsätt resurser för att underlätta branschglidning. Företag vars verksamhet idag är primärt inriktad gentemot fordonsindustrin, kan utvecklas 11

12 och har erfarenheter som kan tas tillvara i andra sektorer. Det är i mötet mellan olika branscher som nya produkter, processer och produktionssätt uppstår. Minska kravet på medfinansiering för tjänsteföretag inom de samfinansierade forskningsprogrammen. Mycket av den kompetens som finns inom fordonsindustrin finns bland underleverantörerna. Här i Västsverige sysselsätter de 40 procent av de anställda, generellt sett satsar de lika mycket på FoU som fordonstillverkarna men 60 procent av all ny teknik uppstår hos underleverantörerna. En hel del av detta sker i nära medverkan med teknikkonsulter, som har små möjligheter att bidra med resurser i de samfinansierade forskningsprogrammen. För att öka tempot inom byggnadssektorn måste kommunerna påskynda planprocessen. Delar av problemet beror på bristande resurser inom kommunernas stadsbyggnadsavdelningar, annat kräver förändringar av plan- och byggnadslagen genom att inskränka andra än sakägares rätt att överklaga. Vi är också övertygade om att prisbilden på tomträtter måste ses över för att på så sätt sänka kostnaden för nybyggnation. Planerade infrastrukturinvesteringar bör genomföras skyndsamt eftersom de ökar konkurrenskraften för näringslivet i vår region. Utöver färdigställande av redan beslutade och påbörjade investeringar är en ny älvförbindelse i Göteborg, samt utbyggd E20 till motorväg genom Västsverige högt prioriterat. Västsverige har en framskjuten plats inom biogas. Potentialen för fortsatt utveckling är stor, inte minst om ytterligare resurser satsas på FoU, marknadsföring och en väl utbyggd infrastruktur för gasen. Stimulans Just nu befinner sig den svenska ekonomin i ett skede där konsumtionen avstannar. Vi ser ett stort behov av att parallellt med de ovan föreslagna åtgärderna för att stärka likviditeten och stimulera strukturella reformer förstärka efterfrågan. Skattelättnader som stärker företagens konkurrenskraft och som stimulerar konsumtion är efterfrågade. Stimulanspaket i form av en skrotningspremie för bilar i syfte att påskynda utrangeringen av äldre, och miljömässigt sämre, bilar. Stimulanspaket i form av en långsiktig miljöbilspremie. Öka satsningarna på konkurrensneutrala exportstimulanser för att underlätta för små och medelstora företag att expandera med hjälp av internationell handel. Exportcheckar som kan användas av företagen för finansiering av konsulttjänster från Exportrådet, handelskammare och andra aktörer. 12

13 Västsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapport 2002:1 Rapport 2002:2 Rapport 2002:3 Rapport 2002:4 Rapport 2002:5 Rapport 2003:1 Rapport 2003:2 Rapport 2003:3 Västsverige - en tyst del av Sverige. Skola - Näringsliv: Från skilda världar till gemenskap Position Väst det som mäts blir gjort Vad tycker du om flyget? Västsverige - en tyst del av Sverige. Bygg färdigt Västsveriges vägar och järnvägar. Värdeskapande IT-universitet The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg Rapport 2003:4 Betyg på Västsveriges ekonomi 2003 Rapport 2003:5 Rapport 2004:1 Rapport 2004:2 Rapport 2004:3 Rapport 2004:4 Kan vägavgifter påskynda utbyggnaden av de västsvenska motorvägarna? Västsvenska entreprenörer på jakt efter såddkapital Från bra till bäst. Om det livslånga lärandet i Västsverige Kampen om kompetensen 1. Attraherar vi kompetens via våra högskolor? Kampen om kompetensen 2. Flyttar företagens makt från regionen? Rapport 2004:5 Betyg på Västsveriges ekonomi 2004 Rapport 2005:1 Västsverige - en tyst del av Sverige 2004 Rapport 2005:2 Sårbarhetsindex 2004 Rapport 2005:3 Rapport 2005:4 Rapport 2005:5 Affärsrelevant forskning Kampen om kompetensen 3. Flyttar våra företag? Ny förbindelse över Göta älv Rapport 2005:6 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg 2005 Rapport 2005:7 Värdeskapande kompetens Rapport 2005:8 Fokus Attityd 2005 Rapport 2005:9 Rapport 2005:10 Rapport 2006:1 Rapport 2006:2 Rapport 2006:3 Rapport 2006:4 Rapport 2006:5 Bygg ut E 20 till motorväg Svenska nav Fokus Attityd Skolledare Värdeskapande persontransporter Har vi en industri i världsklass? Förtroendet för välfärdens leverantörer Bryr sig västsvenskar i riksdagen om Västsverige? Rapport 2006:6 En tyst del av Sverige 2006 Rapport 2006:7 Fokus Attityd 2006 Rapport 2006:8 Rapport 2007:1 Vägar till världen Making West Sweden a Better Location for International Companies Rapport 2007:2 Ett viktigt stråk för svenskt gods Rapport 2007:3 Sårbarhetsindex Rapport 2007:4 Tillväxt Göteborg Rapport 2007:5 Farliga förbindelser. Om sårbarheten i Göteborgs trafiksystem Rapport 2007:6 Fokus Attityd 2007 Rapport 2008:1 Västsverige på väg Rapport 2008:2 Göteborg vs Gothenburg Rapport 2008:3 Vem blir känd i Göteborg? Rapport 2008:4 Hur stort är Västsverige? Rapport 2008:5 Svenska nav 2008 Rapport 2008:6 Konsekvenserna av ökat utlandskt ägande i det svenska näringslivet Rapport 2008:7 Fokus Attityd 2008 Rapport 2008:8 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Rapporterna finns att ladda ner på 13

14 Västsvenska Industri- och Handelskammaren Mässans Gata 18, Box 5253, Göteborg Tel Fax

Borås Göteborg Sveriges sämsta järnväg

Borås Göteborg Sveriges sämsta järnväg Borås Göteborg Sveriges sämsta järnväg Rapport 2011:2 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson, Västsvenska Handelskammaren. stefan.gustavsson@handelskammaren.net Publicerad av Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet 2008:8 ISSN 1650-7965 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Från näringslivets sida är det av oerhört stor betydelse att myndigheter och politiker gör vad de kan för att hindra kriminaliteten.

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965 Västsverige - en tyst del av Sverige Om västsvensk representation på den nationella maktarenan 2004 Långsam framgång ger mersmak

Läs mer

Fokus Falköping Om kommunala tjänstemäns attityder till näringslivet i Falköping

Fokus Falköping Om kommunala tjänstemäns attityder till näringslivet i Falköping Fokus Falköping Om kommunala tjänstemäns attityder till näringslivet i Falköping Rapport 2012:6 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012. Citera oss gärna, men ange källa. Författare

Läs mer

Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag?

Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:2 ISSN 1650-7965 Göteborg vs Gothenburg Vid stadens internationella marknadsföring. Hur hanteras namnfrågan idag? Idag finns det ingen enhetlig

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

2007:5. Farliga förbindelser

2007:5. Farliga förbindelser Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:5 ISSN 1650-7965 Farliga förbindelser Om sårbarheten i Göteborgs trafiksystem Endast 3 cm hindrar Tingstadstunneln från att vattenfyllas och sjunka

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Näringslivsbarometern januari december Gunillla Witt Ström, Cision

Näringslivsbarometern januari december Gunillla Witt Ström, Cision Näringslivsbarometern januari december 2008 Gunillla Witt Ström, Cision Största näringslivsnyheterna 2008 Sammanfattning Finanskrisen dominerade näringslivsnyheterna 2008. Redan under det första kvartalet

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Företagens förtroende för politiken kring E22

Företagens förtroende för politiken kring E22 Handelskammarens rapport nr 1 2005 Företagens förtroende för politiken kring E22 En enkät bland sydsvenska företag Förord Inte sedan regeringen Bildt tvekade om Öresundsbron har en fråga väckt så starka

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Lagutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM 2003-03-04 Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Regeringen har nu lagt en proposition om nya förmånsrättsregler som i stor utsträckning grundas

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Handelskammarens rapport nr 2.2010 Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen 2 Handelskammarens rapport nr 2.2010 Innehållsförteckning Analys...................................... 3 Försäljning och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Utred ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

Utred ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl. Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 28 oktober 2008 SBR 42-146/2008 Handläggare: Telefon: Jesper Ackinger 08-508 280 31 jesper.ackinger@sbr.stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Utred

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965 Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Bostadsbristens pris är publicerad av Västsvenska Handelskammaren och HSB Göteborg 2014. Undersökningen är gjord

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Hur stort är Västsverige?

Hur stort är Västsverige? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:4 ISSN 1650-7965 Hur stort är Västsverige? Regionindelning för näringsliv och offentliga organisationer bör utgå från det som är mest effektivt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer