Små och medelstora företags situation under krisens 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små och medelstora företags situation under krisens 2008"

Transkript

1 2008:9 ISSN Små och medelstora företags situation under krisens 2008 De västsvenska företagen drabbas hårt av den internationella krisen. Nu behövs åtgärder som avhjälper likviditetskrisen, som gynnar strukturell utveckling och som stimulerar konsumtionen.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. 2 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa.

3 Sammanfattning Executive summary Under de senaste månaderna har världen drabbats av en allvarlig finansiell kris som har försvårat de strukturella utmaningar som delar av fordonsindustrin står inför. Eftersom Västsverige är en region vars sysselsättning och försörjning till stor del är beroende av den export som framgångsrika industriföretag genererar har denna internationella kris i ett första skede påverkat oss mer än vad den påverkat exempelvis Skåne och Stockholmsregionen. Vår internationella inriktning kan illustreras av det faktum att värdet av den varuexport som genereras i Västsverige uppgår till 57 procent av bruttoregionalprodukten, medan motsvarande andel i Stockholms län och Skåne län uppgår till 23 respektive 28 procent. När den internationella handeln vacklar, skakar Västsverige. Först i ett senare skede kommer Stockholmsregionen att påverkas eftersom näringslivet där är mer orienterat mot tjänstesektorn. För att undersöka hur de västsvenska företagen påverkas av såväl den finansiella oron som de svårigheter som fordonsindustrin genomgår, har Västsvenska Industri- och Handelskammaren under veckorna genomfört bortåt 200 intervjuer med representanter för små- och medelstora företag i Västsverige. De företag vi har intervjuat har praktiskt taget alla haft färre än 100 anställda. Företagen har hämtats från hela Västsverige och representerar såväl tjänste- som industrisektorn. Studien visar att företagen just nu upplever problem med den egna likviditeten, med kundernas köpkraft och med marknadens rädsla för risker. En del företag har påverkats mycket negativt av dollarns starkare ställning, medan andra gynnats i samma omfattning. Handelskammaren föreslår en rad åtgärder som syftar till att lösa den akuta likviditetskrisen, åstadkomma långsiktiga strukturella förändringar och på kort sikt stimulera konsumtionen. I grund och botten har Västsverige goda förutsättningar. Det finns ett fåtal länder där man har förmåga att tillverka bilar från idé till slutlig produktion. I Västsverige har vi två sådana företag det är unikt. Vi har också en rad andra framgångsrika branscher som biotech, telekom och logistik. Med all vår kompetens, vår goda affärskultur och våra i övrigt gynnsamma förutsättningar är det klart att vi står väl rustade för att ta oss igenom denna konjunktursvacka. Over the last few months the world has suffered from a significant financial crisis, aggravating the structural challenges that the automotive industry faces. Since West Sweden is a region where the employment and economic situation to a large extent is dependant on the very exports that successful industrial companies generate, this international crisis has affected West Sweden more severely than other parts of Sweden. Our international focus can be illustrated by our quantity of exported goods, which amounts to 57 per cent of our gross regional product, while the equivalent ratio in Skåne and the Stockholm region is only 28 and 23 per cent respectively. When international trade totters, West Sweden is agitated. Due to its orientation towards the service industry, the Stockholm region is affected in a later phase of this development. In order to examine the extent of the effect of the crisis on the West Swedish business community, the West Sweden Chamber of Commerce and Industry, has performed some 200 interviews with representatives from small and medium sized enterprises in West Sweden. The participating companies have less than 100 employees, are situated all over western Sweden and represent industry as well as the service sector. The study shows that the companies experience problems concerning their own liquidity, their customers purchasing power, and the market s risk aversity. Some companies have been affected very negatively by the strengthening dollar, whereas others have benefited from the same conditions. The Chamber suggests a series of measures aiming to ease the immediate liquidity problem, adress long-term structural improvements and stimulate consumption. At the end of the day, West Sweden has great potential. There are but a few countries where one has the capacity to produce cars from concept to manufacturing. In West Sweden we have two such companies; and that is nothing but remarkable. We also have a number of other successful industries such as biotech, telecom and logistics. With our competence, our business culture, and our otherwise favourable conditions, there is no doubt that West Sweden is well equipped for riding out this economic turmoil. Västsverige december 2008 Joacim Carlson Tf vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren

4

5 Innehåll Krisens utbredning före och under intervjutillfället 7 Finanskrisen 8 Fordonskrisen 9 Politiska beslut 10 Handelskammarens förslag till åtgärder 11 Likviditet 11 Struktur 11 Stimulans 12 5

6 6

7 Krisens utbredning före och under intervjutillfället Framåt senvåren och sommaren 2008 kom allt fler signaler om att konjunkturtoppen var passerad. Problemen inom fordonsindustrin blev tydliga när Volvo Personvagnar (PV) den 25 juni meddelade att de sade upp nära 1200 medarbetare i Sverige, varav den absoluta merparten berörde Västsverige. Det var emellertid först i september som omfattningen av den ekonomiska nedgången blev känd för den stora allmänheten och i medierna började nu krisstämningen att spridas. Från USA meddelades i början av september att den amerikanska regeringen tagit kontroll över de krisdrabbade bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. En vecka senare, i mitten av september, kom beskedet att den stora investmentbanken Lehman Brothers var tvunget att ansöka om konkurs. Beskedet ledde till kraftiga börsfall över hela världen i Sverige hade OMX-index vid denna tidpunkt gått ner med mellan 25 och 30 procent sedan årsskiftet. Bland de svenska bankkunderna spreds en stor oro om vad som skulle hända med deras tillgångar. Många av dem valde att kontakta bankernas kundtjänst för att få mer information. Samtidigt fortsatte de negativa beskeden från fordonsindustrin. Stephen Odell ersatte Fredrik Arp som VD för Volvo PV, men hade knappt tillträtt innan han den 12 september fick meddela att ytterligare nästan 1000 personer skulle varslas. Från bland annat Svenskt Näringsliv, Nordea och Konjunkturinstitutet kom i samma veva allt dystrare prognoser om framtiden. Bistra tider och stor osäkerhet var också budskapet när den svenska regeringen presenterade sin höstbudget den 22 september. Tidningarna rapporterade samtidigt om de högsta bolåneräntorna på över tolv år. I USA lades ett räddningspaket fram för representanthuset, som i slutet av månaden dock valde att rösta ner det. Någon vecka senare röstades ett nytt räddningspaket igenom, men börserna föll ytterligare på grund av fortsatt osäkerhet om ekonomins framtida utveckling. För Stockholm blev börsfallet den 6 oktober det största under en enskild dag sedan terrorattentaten mot World Trade Center den 11 september Onsdagen den 8 oktober kom ytterligare ett dråpslag för de anställda vid Volvo PV, då ännu fler varsel meddelades. Konkursrykten började sprida sig alltmer kring Ford och GM, ägarna till Volvo och Saab. Uppmärksamhet riktades också mot de många västsvenska underleverantörer till fordonsindustrin som i flera fall också de gav besked om uppsägningar. På EU-nivån diskuterades gemensamma räddningspaket mot finanskrisen, som nu var en realitet över hela världen. Den svenska kronan hade tappat kraftigt mot både dollarn och euron. 1 USA-dollar gick det i början av september att få för 6,47 svenska kronor (SEK), men bara en dryg månad senare krävdes det nästan 8 SEK. För 1 euro krävdes det nu 10 SEK, vilket var drygt 50 öre mer än i början av september. Under perioden oktober, när undersökningen pågick, fortsatte oron. Även Volvo Lastvagnar lämnade besked om stora varsel och den svenska börsen låg nu mer än 45 procent lägre än vid årsskiftet. Olika prognosinstitut fortsatte att revidera ner sina siffror för tillväxten medan arbetslöshetssiffrorna justerades upp. Situationen var alltså turbulent både före och under tidpunkten för vår undersökning. 7

8 Finanskrisen Den första fråga som vi ställde till de små och medelstora företagen var: Hur påverkas ditt företag av den internationella finansmarknadens problem? Vi fick följande svarsfördelning: 1 Hur påverkas ditt företag av den internationella finansmarknadens problem? Svar Frekvens Procent Negativt ,5 Positivt 8 4,3 Ytterst lite eller inte alls 55 29,3 Vet inte 13 6,9 Ej svar 2 1,1 Totalt Nära 6 av 10 företag säger att de påverkas negativt av problemen på den internationella finansmarknaden. Dessa företag har sedan fått beskriva på vilket sätt de påverkas negativt. Svaren visar att företagen upplever fyra sorters problem, som givetvis är integrerade med varandra. Det första problemet utgörs av företagens akuta likviditet. Många företag har inte längre tillgång till kapital för att kunna betala skatt, ersätta leverantörer eller betala löner. Likviditetskrisen påverkar möjligheten att investera och är ett hot mot överlevnaden för i övrigt lukrativa företag. Flera påbörjade projekt, till exempel inom byggindustrin, läggs på is. Det andra problemet utgörs av kundernas köpkraft. De saknar medel att konsumera/investera vilket gör att ekonomin stryps. Ett företag uttrycker det som en dramatisk avtrappning av förfrågningar, ett annat svarar att antalet order halverats i vissa avseenden. En av enkätfrågorna handlar om hur företagen bedömer att deras kunder påverkas av ekonomins utveckling. Det visar sig att hela 80 procent av företagen anser att deras kunder påverkas negativt: 2 Hur bedömer du att dina kunder påverkas av ekonomins utveckling? Svar Frekvens Procent Negativt ,3 Positivt 4 2,1 Ytterst lite eller inte alls 23 12,2 Vet inte 12 6,4 Det tredje problemet ligger på det psykologiska planet och bygger på en allmänt spridd rädsla för riskexponering, samt en ambition att fokusera på intäkter men att vara försiktig med utgifter. När många företag samfällt agerar på samma sätt bidrar det till en akut inbromsning i konjunkturen. Folk blir rädda och håller i pengarna, svarar ett företag. Framtidstron minskar och det handlar om att i största möjliga mån avvakta och vänta ut. Det fjärde problemet utgörs av valutaförändringarna. Under den senaste perioden har dollarn stärkts gentemot andra valutor, vilket innebär att företag som köper och betalar i dollar på några månader har fått 33 procent ökade kostnader medan de företag som säljer och får betalt i dollar på motsvarande sätt fått 33 procent ökade intäkter. Hur agerar då de företag som på olika sätt påverkas negativt av finanskrisen? Många av dem agerar inte alls utan avvaktar och följer vad som händer. Situationen betecknas av flera som business as usual och själv anser man sig vara för liten för att kunna påverka den kris som i allt väsentligt upplevs som global. De företag som har agerat har i många fall varslat personal. Planerade nyanställningar har skjutits upp och ibland har befintlig personal skolats om. En annan, mer offensiv, strategi har de företag som på olika sätt arbetar med förbättringsarbete i organisationen. Företagen ser över hur de arbetar och är öppna för nya geografiska marknader. De funderar på om det finns nya produkter eller nischer som skulle kunna vara aktuella. Försäljning och kundbearbetning får allt större fokus: Bli mer aktiva på försäljning. Vässa oss ytterligare pris- och aktivitetsmässigt. Söka nya lokala marknader, nya kunder. Titta på lite andra nischer. Vakna för andra marknader där vi inte funnits innan. Totalt

9 På frågan Har du övervägt nya branscher eller marknader för era produkter? är det nästan vartannat företag som svarar ja: 3 Har du övervägt nya branscher eller marknader för era produkter? Svar Frekvens Procent Ja 83 44,1 Nej ,7 Vet inte 2 1,1 Ej svar 2 1,1 Totalt När väl utvecklingen vänder gäller det att vara väl förberedd. Ett företag säger att det fortsätter investera så att det är redo när det tar fart igen. En utbredd uppfattning är att media överdriver krisen och att de i större utsträckning borde uppmärksamma de många företag som känner sig stabila. Det ska sägas att det också finns företag som påverkas positivt av finanskrisen. En del företag får istället bättre betalt för sina produkter på grund av valutasvängningarna. Andra företag brukar uppleva att de får mer att göra i en lågkonjunktur, så även nu. Ett konkret exempel på detta är ett företag som arbetar med underhåll av befintliga maskiner snarare än nyproduktion. Fordonskrisen Vart tredje företag påverkas negativt av fordonskrisen, vilket är mindre än när det gällde finanskrisen. Majoriteten anser istället att de påverkas ytterst lite eller inte alls. Av de företag som påverkas negativt är dock pessimismen stor. Många av dem har Volvo eller Saab som sin i särklass största kund och känner därför en stor oro. De sätt på vilka företagen påverkas av fordonskrisen, påminner i mångt och mycket om svaren rörande finanskrisen. Vanliga är de svar som handlar om minskad köpkraft hos kunden, exempelvis på grund av att denne blivit varslad från fordonsindustrin. Vanliga är även de svar som är av mer psykologisk karaktär: Folk som förlorar jobb vill inte köpa bostäder. Kunden som köper båten kanske jobbar på Volvo. Säljer färre maskiner eftersom osäkerheten är så stor. Den mer defensiva strategin, nämligen att avvakta eller att säga upp folk, nämns även här. Detsamma gäller den mer offensiva strategin som handlar om att leta efter nya marknader, produkter och affärsmöjligheter. De företag som istället påverkas positivt av fordonskrisen säger att det finns gott om duktigt folk att få tag på och några av dem planerar dessutom att nyanställa. Precis som för finanskrisen ställde vi en inledande fråga, nämligen Hur påverkas ditt företag av fordonsindustrins problem? Svaren fördelade sig så här: 4 Hur påverkas ditt företag av fordonsindustrins problem? Svar Frekvens Procent Negativt 65 34,6 Positivt 8 4,3 Ytterst lite eller inte alls ,9 Vet inte 9 4,8 Ej svar 1 0,5 Totalt

10 Politiska beslut När företagsrepresentanterna får frågan om vad de tycker att politiken kan göra för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen, kan deras svar delas in i tre huvudsakliga områden: åtgärder som berör skatter och regelverk, förslag på stimulanser samt förhållanden som påverkar den internationella handeln. Det område som nämns oftast handlar om de skatter som små och medelstora företag betalar och om andra regler som berör denna grupp företag. Nästan hälften av förslagen ligger inom detta område. Det enskilda förslag som nämns oftast handlar om att sänka arbetsgivaravgifterna. Andra skattesänkningar som företagen efterfrågar är en sänkning, eller ett avskaffande, av byggmomsen, samt en generell sänkning av skattetrycket. Många tar upp frågan om det egna företagets och dess kunders förmåga att finna likvida medel för att finansiera den dagliga verksamheten. Enklare regler och ett allmänt förbättrat affärsklimat nämns också. Den andra kategorin önskemål berör olika offentligt finansierade investeringar. Det vanligast förekommande förslaget rör satsningar på infrastrukturen. Stimulanser för ökad konsumtion och långsiktiga investeringar i forskning och utveckling är också efterfrågade. Nystartsbidrag för ungdomar som vill starta eget samt sänkt ränteläge nämns av ett fåtal personer. Till den tredje kategorin frågor hör de åtgärder som formar arenan och spelreglerna för den internationella handeln. Den enskilt viktigaste åtgärden är införandet av euro i Sverige. Långt mindre efterfrågat är bevarandet av den svenska kronan. Några av dem som svarat på enkäten vill devalvera för att stärka konkurrenskraften, någon vill införa importrestriktioner och ytterligare några vill att Sverige för den svenska konkurrenskraftens skull skall trotsa EU-regler. Många lyfter fram rent generella krav på förenklingar av den internationella handeln. Relativt många uttalar skepsis till vad politiken kan göra för att mildra effekterna av krisen. Någon säger sig allmänt misstro politiken, medan det stora flertalet hänvisar till att krisen är internationell, och att lösningarna därför också måste vara globala. Avslutningsvis nämner några stycken att de politiska lösningarna måste utformas så att de bibehåller den trygghet som svenska arbetstagare upplever, medan lika många framhåller behovet av att på olika sätt uppmuntra rörlighet på arbetsmarknaden. Till sist finns det ett antal företagare som tar tillfället i akt för att leverera krav på politiska oneliners, det vill säga de för fram förslag som är intimt förknippade med det egna företagets verksamhet, men som kanske inte har så stor påverkan på det västsvenska näringslivet i stort. Exempel på dessa önskemål är ett stopp för dubbdäckslagen, gynnandet av viss kulturell verksamhet samt skattesubventioner av grön energi. Utifrån frågan På vilket sätt skulle politiska beslut kunna stärka ditt företags konkurrenskraft? kan svaren kategoriseras så här: 5 På vilket sätt skulle politiska beslut kunna stärka ditt företags konkurrenskraft? Kategori Antal förslag * Skatter och regler 71 48% Investeringar 31 21% Internationell handel 20 14% Politiken och dess villkor 17 11% Företagsspecifika förslag 9 6% Totalt antal förslag 148 Ett fempunktsprogram baserat på vad företagen i vår undersökning önskar sig, skulle utmynna i följande lista: 1 Sänkta arbetsgivaravgifter 2 Sänkt byggmoms 3 Investeringar i infrastruktur 4 Sänkt skatt *Andel av totala antalet förslag 5 Lösning på likviditetskrisen 10

11 Handelskammarens förslag till åtgärder Handelskammaren gör bedömningen att det nu krävs åtgärder på tre nivåer: Det krävs under en övergångsperiod en likviditetsbrygga för att säkra överlevnaden för en lång rad företag, det behövs åtgärder som säkrar den långsiktiga kompetensen på ett sätt som gynnar en strategisk utveckling inom industrin samt det behövs åtgärder som stimulerar konsumtionen. Handelskammaren understryker behovet av att dessa tre åtgärder görs inom den närmaste perioden och att de görs samlat. Vi kommer nedan att beskriva de enskilda förslagen i detalj, men sammanfattningsvis handlar det om att sunda företag måste ges möjlighet att överleva den akuta likviditetsbristen, samtidigt som regionen tar till vara på den kompetens som nu kommer att frigöras som en följd av den sjunkande efterfrågan och vars omfattning antyds av de varsel som har lagts i Västsverige under september, oktober och november. Den framtidstro som detta skulle skapa inom näringslivet, bör matchas av motsvarande stimulanser i konsumentledet. Tillsammans skulle dessa tre lösningsområden bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av den svenska industrisektorn. Likviditet Följ utvecklingen i andra EU-länder. Agera för samordning på den europeiska nivån, men se till att vi i Sverige inte gör mindre för att lösa problemen för vårt näringsliv än vad andra länder kommer att göra. Erbjud gynnsamma företagslån enligt liknande villkor som erbjuds andra länders industri. I Tyskland diskuteras kortsiktiga kreditgarantier till Opel för att företaget ska kunna överleva. I USA förenas stöd till de tre fordonsjättarna med krav på att resurserna ska nyttjas i USA. Därmed finns det all anledning för Sverige att på liknande sätt erbjuda Saab Automobile och Volvo Personvagnar motsvarande lån. Erbjud affärsbankerna säkerhet att täcka krediter gentemot industrin, som gör att bankernas styrelser kan hantera näringslivets behov av krediter utan att överskrida bankernas gränser för riskexponering. Om bankerna slöt upp bakom den statligt utställda garantin skulle likviditetsbristen mildras. Försäkra fakturor för företag som är verksamma inom fordonsindustrin. Två av de tre företag som i Sverige försäkrar fordringar accepterar inte längre att överta risker för bolag inom Ford och GM. Det innebär dels att de underleverantörer som levererar till Volvo Personvagnar och Saab Automobile själva får ta hela risken, samt att fakturorna inte går att sälja till factoring-företag vilket är ett allvarligt avbräck för företagens möjligheter att öka kassaflödet och därmed i tid kunna betala skatter, löner och egna fakturor. Struktur Avsätt resurser för framåtsyftande kompetensutveckling. Satsa på institut, inkubatorer och institutioner på högskolorna för att där kunna anställa personer på företag som annars skulle friställas. Därmed utvecklas de enskilda personerna samtidigt som det möjliggör en stor satsning på forskning och utveckling som i hög grad kan vara relevant för näringslivets utveckling. Institut som skulle kunna vara intressanta i Göteborgsregionen är exempelvis Imego, Swerea IVF, Viktoriainstitutet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Dessa och andra organisationer som är involverade i innovationsprocessen skulle tillsammans kunna sysselsätta åtminstone 200 personer, vilket utgör en årlig investering om 400 miljoner kronor. För att forskningsresultat i större utsträckning ska bidra till ökad tillväxt krävs ett större fokus på kommersialisering av goda idéer och nya forskningsrön. Avsätt resurser för att underlätta branschglidning. Företag vars verksamhet idag är primärt inriktad gentemot fordonsindustrin, kan utvecklas 11

12 och har erfarenheter som kan tas tillvara i andra sektorer. Det är i mötet mellan olika branscher som nya produkter, processer och produktionssätt uppstår. Minska kravet på medfinansiering för tjänsteföretag inom de samfinansierade forskningsprogrammen. Mycket av den kompetens som finns inom fordonsindustrin finns bland underleverantörerna. Här i Västsverige sysselsätter de 40 procent av de anställda, generellt sett satsar de lika mycket på FoU som fordonstillverkarna men 60 procent av all ny teknik uppstår hos underleverantörerna. En hel del av detta sker i nära medverkan med teknikkonsulter, som har små möjligheter att bidra med resurser i de samfinansierade forskningsprogrammen. För att öka tempot inom byggnadssektorn måste kommunerna påskynda planprocessen. Delar av problemet beror på bristande resurser inom kommunernas stadsbyggnadsavdelningar, annat kräver förändringar av plan- och byggnadslagen genom att inskränka andra än sakägares rätt att överklaga. Vi är också övertygade om att prisbilden på tomträtter måste ses över för att på så sätt sänka kostnaden för nybyggnation. Planerade infrastrukturinvesteringar bör genomföras skyndsamt eftersom de ökar konkurrenskraften för näringslivet i vår region. Utöver färdigställande av redan beslutade och påbörjade investeringar är en ny älvförbindelse i Göteborg, samt utbyggd E20 till motorväg genom Västsverige högt prioriterat. Västsverige har en framskjuten plats inom biogas. Potentialen för fortsatt utveckling är stor, inte minst om ytterligare resurser satsas på FoU, marknadsföring och en väl utbyggd infrastruktur för gasen. Stimulans Just nu befinner sig den svenska ekonomin i ett skede där konsumtionen avstannar. Vi ser ett stort behov av att parallellt med de ovan föreslagna åtgärderna för att stärka likviditeten och stimulera strukturella reformer förstärka efterfrågan. Skattelättnader som stärker företagens konkurrenskraft och som stimulerar konsumtion är efterfrågade. Stimulanspaket i form av en skrotningspremie för bilar i syfte att påskynda utrangeringen av äldre, och miljömässigt sämre, bilar. Stimulanspaket i form av en långsiktig miljöbilspremie. Öka satsningarna på konkurrensneutrala exportstimulanser för att underlätta för små och medelstora företag att expandera med hjälp av internationell handel. Exportcheckar som kan användas av företagen för finansiering av konsulttjänster från Exportrådet, handelskammare och andra aktörer. 12

13 Västsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapport 2002:1 Rapport 2002:2 Rapport 2002:3 Rapport 2002:4 Rapport 2002:5 Rapport 2003:1 Rapport 2003:2 Rapport 2003:3 Västsverige - en tyst del av Sverige. Skola - Näringsliv: Från skilda världar till gemenskap Position Väst det som mäts blir gjort Vad tycker du om flyget? Västsverige - en tyst del av Sverige. Bygg färdigt Västsveriges vägar och järnvägar. Värdeskapande IT-universitet The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg Rapport 2003:4 Betyg på Västsveriges ekonomi 2003 Rapport 2003:5 Rapport 2004:1 Rapport 2004:2 Rapport 2004:3 Rapport 2004:4 Kan vägavgifter påskynda utbyggnaden av de västsvenska motorvägarna? Västsvenska entreprenörer på jakt efter såddkapital Från bra till bäst. Om det livslånga lärandet i Västsverige Kampen om kompetensen 1. Attraherar vi kompetens via våra högskolor? Kampen om kompetensen 2. Flyttar företagens makt från regionen? Rapport 2004:5 Betyg på Västsveriges ekonomi 2004 Rapport 2005:1 Västsverige - en tyst del av Sverige 2004 Rapport 2005:2 Sårbarhetsindex 2004 Rapport 2005:3 Rapport 2005:4 Rapport 2005:5 Affärsrelevant forskning Kampen om kompetensen 3. Flyttar våra företag? Ny förbindelse över Göta älv Rapport 2005:6 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg 2005 Rapport 2005:7 Värdeskapande kompetens Rapport 2005:8 Fokus Attityd 2005 Rapport 2005:9 Rapport 2005:10 Rapport 2006:1 Rapport 2006:2 Rapport 2006:3 Rapport 2006:4 Rapport 2006:5 Bygg ut E 20 till motorväg Svenska nav Fokus Attityd Skolledare Värdeskapande persontransporter Har vi en industri i världsklass? Förtroendet för välfärdens leverantörer Bryr sig västsvenskar i riksdagen om Västsverige? Rapport 2006:6 En tyst del av Sverige 2006 Rapport 2006:7 Fokus Attityd 2006 Rapport 2006:8 Rapport 2007:1 Vägar till världen Making West Sweden a Better Location for International Companies Rapport 2007:2 Ett viktigt stråk för svenskt gods Rapport 2007:3 Sårbarhetsindex Rapport 2007:4 Tillväxt Göteborg Rapport 2007:5 Farliga förbindelser. Om sårbarheten i Göteborgs trafiksystem Rapport 2007:6 Fokus Attityd 2007 Rapport 2008:1 Västsverige på väg Rapport 2008:2 Göteborg vs Gothenburg Rapport 2008:3 Vem blir känd i Göteborg? Rapport 2008:4 Hur stort är Västsverige? Rapport 2008:5 Svenska nav 2008 Rapport 2008:6 Konsekvenserna av ökat utlandskt ägande i det svenska näringslivet Rapport 2008:7 Fokus Attityd 2008 Rapport 2008:8 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Rapporterna finns att ladda ner på 13

14 Västsvenska Industri- och Handelskammaren Mässans Gata 18, Box 5253, Göteborg Tel Fax

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Finanskrisen och Sveriges Idrottssponsorer En studie om finanskrisens effekter på Sveriges 50 största Idrottssponsorer Författare: Dick Wallin & Martin

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar

En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar Rapport 2012:1 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012. Citera oss gärna, men ange källa. Författare

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning

Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning 2011-06-30 Utvärdering av Miljöinriktad fordonsforskning Evaluation of Environmentally oriented automotive research Tomas Åström, Petra Salino och Tommy Jansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hur har subprimekrisen och oron i det finansiella systemet påverkat transaktionsvolym och transaktionsstruktur

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också!

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också! Utmaningen Sverige har något att ta itu med du också! 1 Vi har en uppgift. Världen är på väg in i en allvarlig konjunktursvacka. I många länder, däribland Sverige, ökar nu arbetslösheten igen efter en

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer