JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter"

Transkript

1 JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

2 JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

3 JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren var Private Equity som mest aktiva och de flesta utköpstransaktioner gjordes med hjälp av hög belåning. En marknad skapades följaktligen för företagskrediter i form av lån och obligationer. Dessa krediter kom i finanskrisen under stor press till följd av problemen inom banksektorn och den recession som följde i ekonomierna. Många högt belånade företag har därefter levt under konstgjord andning tack vare de tillfälliga lättnader som långivarna gick med på under finanskrisen, samt att korträntorna hållits på historiskt mycket låga nivåer. Majoriteten av dessa krediter förfaller under de kommande åren vilket förväntas medföra intressanta investeringsmöjligheter då marknadens refinansieringskapacitet är begränsad. I förväntansbilden ligger även en ökad andel defaults som följd av en svagare ekonomisk utveckling vilket kan innebära mycket attraktiva investeringsmöjligheter för JRS Credit att engagera sig i rekonstruktioner och liknande förhandlingar. Krediter förvärvade vid rätt tillfälle kan därvid ge mycket god avkastning vid lyckosamma utfall. JRS Credit JRS Asset Management (JRS) ser intressanta möjligheter att investera i krediter i bolag under finansiell stress och under rekonstruktion och startar därför bolagsstrukturen JRS Credit. Investeringsbolaget kommer att göra det möjligt för dig även som privatperson att på institutionella villkor investera i krediter i bolag under finansiell stress och under rekonstruktion med avsikt att erhålla dels en attraktiv löpande avkastning men framförallt möjlighet till en attraktiv potential när bolaget återhämtar sig. JRS Credit avser att: Vara en exklusiv retailprodukt med fokus på investeringar i stressade bolag eller bolag under rekonstruktion. Direktinvestera i utvalda delar av kapitalstrukturen i företagslån, företagsobligationer och andra finansiella instrument i anslutning till omstrukturering. Löpande förvalta investeringar i ca 5-15 bolag, företrädesvis nordiska bolag men även europeiska bolag. Aktivt förvalta portföljen, innebärande avyttring av vissa innehav och förvärv av andra. I avvaktan på rätt investeringssituationer kommer JRS Credit att förvalta likviditeten genom investeringar i utvalda företagsobligationer och lån. JRS Credit avser återinvestera den likvid som fås genom exempelvis förtida återbetalning och ränteintäkter. Investering i JRS Credit erbjuds endast via JRS och ett begränsat antal samarbetspartners. JRS Credit 5

4 Nyemissioner av europeiska leveraged loans Förfallostruktur per ratingkatergori mdr 200% mdr 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0 Källa:Credit Suisse mars Övriga CCC/CC B+/B/B- BB+/BB/BB- Baserat på LBO Sub-Index, Mars 2011, Källa S&P LCD Nyemissioner av europeiska leveraged loans 1) Återhämtningen i de finansiella marknaderna efter finanskrisen kom överraskande snabbt efter historiskt sett mycket kraftfulla penningpolitiska åtgärder världen över. Företagen överlevde, mycket tack vare en låg kortränta. Defaultnivåerna toppade kring 6 procent i Europa vilket var långt under förväntan. Sedan dess har defaultnivåerna kontinuerligt minskat och befinner sig idag på historiskt sett relativt låga nivåer. Anledningen till att default inte blivit högre har att göra med de föregripande rekonstruktioner och uppgörelser mellan långivare och låntagare som gjordes under krisåren. Utan dessa uppgörelser hade defaultnivåerna sannolikt varit väsentligt högre. Bolag med hög belåning och låg kreditkvalitet erhöll lättnader och förlängningar av sina krediter i avvaktan på en generösare kreditmarknad eller en starkare finansiell utveckling i bolagen. Många av dessa åtgärder var dock av tillfällig karaktär och vi förväntar oss att flertalet av dessa bolag kommer att få problem i en svagare konjunktur och när krediterna skall refinansieras, en situation som kan vara mycket intressant för JRS Credit med förväntade stressade situationer, defaults och rekonstruktioner. 1) Leveraged Loans är syndikerade lån arrangerade av banker i samband med en private equity transaktion. Förfallostruktur per ratingkategori Förfallostrukturen på utestående Europeiska utköpskrediter är centrerad till år Normalt refinansierar företagen lånen i god tid innan de faller till betalning. I förväntansbilden ligger därför en mycket stor refinansieringsaktivitet under de nästkommande åren. Speciellt intressanta är de mindre kreditvärdiga företagen. Som framgår av diagrammet ovan utgörs ca 40 procent av företagskrediterna med lågt kreditbetyg (lägre än BB). Dessa krediter är naturligtvis speciellt känsliga för försämringar i företagens omvärld. Dessa är också krediter som kommer att vara svårast att refinansiera. Utöver ovan nämnda refinansieringsbehov tillkommer också en förväntad ökad aktivitet av nya företagsaffärer. Europeisk bankmarknad ser annorlunda ut idag jämfört med innan finanskrisen. En rad nya regleringar introduceras vilket resulterat i att banklån inte är lika lättillgängliga som tidigare, samtidigt som den tidigare så framgångsrika finansieringsformen Collateral Loan Obligations ( CLO ) nästan helt försvunnit. CLOs stod innan krisen för en väsentlig del av utlånad volym i den Europeiska utköpsmarknaden. Vi har alltså en situation där utbudet av krediter de närmaste åren kommer att öka kraftigt till följd av refinansieringsaktiviteten samtidigt som kapaciteten i banksystemet är fortsatt begränsad. Detta förväntas skapa en mycket intressant marknad för JRS Credit. 6 JRS Credit JRS Credit 7

5 Årlig default Exempel på instrument som JRS Credit förvärvar 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 European High-yield Default Rates European Inst Lev Loan Default Rates Mars 2011 Källa Credit Suisse Instrument Leveraged Loans High-Yield bonds Beskrivning Onoterade lån mot säkerhet och med rörlig ränta utgivna i samband med Private Equity transaktioner. Låntagarna är ofta högt skuldsatta. Köps främst i sekundärmarknaden till rabatt vilket ger en attraktiv löpande avkastning. Bäst positionerad i kapitalstrukturen ger en stark förhandlingsposition vid rekonstruktioner då låntagarens samtliga tillgångar utgör säkerhet (senior secured). Kan leda till övertagande av bolaget. Noterade obligationer givna till företag vanligtvis utan säkerhet. Fast eller rörlig ränta. Köps i primär- eller sekundärmarknaden för att ge en attraktiv löpande avkastning. Utfallet vid rekonstruktioner är varierande Mezzanine Mellankapital med egenskaper av både skuld och aktier. Onoterade instrument utan säkerhet och efterställda övriga kreditgivare. Kan medge mycket hög avkastning men har svag förhandlingsposition vid rekonstruktioner. Vad innebär default? Bolag som hamnar i finansiell stress inleder ofta förhandlingar med sina kreditgivare. Om situationen är allvarlig eller om förhandlingarna ej blir framgångsrika kan bolagen komma att ställa in betalningarna och därmed hamna i default. Utfallet från dylika förhandlingar eller defaults är mycket varierande, i vissa fall tillskjuter aktieägarna nytt kapital, i vissa fall skriver kreditgivarna ned delar av kapitalbeloppet och i andra fall tar kreditgivarna över ägandet i bolaget. Det är inte ovanligt att rekonstruktioner uppvisar kombinationer av dessa åtgärder vilket ofta resulterar i nyemitterade instrument, preferensaktier och liknande instrument. Dessa instrument kan vara mycket intressanta om bolaget återhämtar sig, säljs eller börsnoteras. Aktier, preferensaktier, PIK-lån, och övriga instrument I samband med rekonstruktioner emitteras ofta instrument vilka erhålles mot nedsättning av skuldbelopp. Dessa instrument är ofta svårvärderade och det är inte ovanligt att de medföljer mot ett litet eller i vissa fall utan vederlag vid förvärv av krediter i nyligen rekonstruerade bolag. Hög avkastningspotential men mycket svag förhandlingsposition om problemen skulle fortgå i bolaget. I kombination med förvärv av säkerställda lån kan de dock medge en attraktiv uppsida utöver den löpande räntan på lånet när bolaget återhämtar sig. 8 JRS Credit JRS Credit 9

6 Struktur STYRELSE Nexum JRS samarbetar med Nexum, som agerar som rådgivare åt JRS Credit. Nexum är en ledande fristående förvaltare inom företagskrediter och har sedan starten 2005 medverkat till ett stort antal investeringar inom primärt leveraged loans och high-yield bonds. Nexum har stöd från JRS s organisation och backoffice. INVESTERINGS- KOMMITTÉ Under de senaste åren har Nexum utvärderat ett stort antal av de situationer som uppkommit i den europeiska marknaden, i synnerhet den nordiska. De flesta av situationerna har varit konjunkturellt betingade i kölvattnet av finanskrisen, men också som en följd av rent operationella problem. I tabellen nedan redogörs för de transaktioner som Nexum, i egenskap av investerare, varit involverad i de senaste tre åren. Nexum anser sig ha en stor fördel av den erfarenhet som skapats genom att vara en aktiv part i dessa situationer. DELÄGARE JRS CREDIT DELÄGARE 10 JRS Credit Företag Land Industi Instrument Händelse Datum Nybron Sverige Laminatgolv Mezzanine Debt/Equity swap 2008 Sanitec Finland WC stolar Senior Secured, Second Lien Debt/Equity swap 2008 Munksjö Sverige Papper och massa Mezzanine Debt/Equity swap 2009 Perstorp Sverige Specialkemi Mezzanine New share issue, amendments 2009 VAC Tyskland Industriella magneter High-yield Bonds Debt exchange 2009 Head Österrike Skidor High-yield Bonds Debt/Equity swap 2009 Hilding Anders Sverige Sängtillverkare Senior Secured, Second Lien Mezzanine equitazation 2009 Ahlsell Sverige Distributör byggprodukter Senior Secured New share issue, amendments 2009 Selecta Schweitz Kaffeautomater Senior Secured Debt buy-back 2009 Icopal Danmark Takbeläggningar Senior Secured Debt buy-back 2009 Stiga Italien Gräsklippare Senior Secured Debt/Equity swap 2009 SSP Storbritannien Flygplatsrestuaranter Senior Secured Mezzanine equitazation 2009 Paroc Finland Isoleringsmaterial Senior Secured Debt/Equity swap 2009 Comhem Sverige Kabeloperatör Senior Secured New share issue, amendments 2009 Scandic Hotels Sverige Hotelloperatör Senior Secured Mezzanine equitazation 2010 Fläktwoods Schweitz Ventilationssystem Senior Secured New share issue, amendments 2010 ATU Tyskland Bilservice Senior Secured, HY Bonds Debt exchange 2010 Styrelse JRS Credit s styrelse ( Styrelsen ) bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av JRS Credit s verksamhet. Styrelsen ansvarar för den finansiella övervakningen och allokering av JRS Credit s kapital, samt fattar slutliga investerings- och försäljningsbeslut. Investeringskommitté JRS Credit s Investeringskommitté är utsedd av Styrelsen och agerar aktiva rådgivare i alla större investeringsbeslut. Investeringskommittén har lång branscherfarenhet innefattande mångårig erfarenhet av investeringar och finansiella transaktioner. Deras huvuduppgift är att hantera frågor som rör investeringar, kapitaltillskott, upptagande av lån samt löpande övervakning av portföljens riskexponering. Styrelse Peter Engelberg 26 års erfarenhet JRS Asset Management S.A, VD Banque Invik S.A, VD och vice VD Kaupthing Bank S.A, Senior Lawyer AB 1 Styrelseuppdrag, exempel JRS Asset Management S.A, Underwriting Capital I SICAV-SIF och JRS Luxembourg UCITS Investeringskommitté Stefan Wigstrand 13 års erfarenhet Nexum, Senior Partner och Grundare Öhman Fondkommission, Kreditanalytiker Öhman Fondkommission, Aktieanalytiker Styrelseuppdrag och investeringar, exempel Flertalet bolag inom Nexum gruppen och Conductive AB. AB 2 AB 3 AB 4 AB 5 PORTFÖLJBOLAG Peter Nygren 18 års erfarenhet JRS Asset Management AB, Grundare PEQ Invest 1, Grundare Cobond Opportunity, Grundare Styrelseuppdrag och investeringar, exempel JRS Group, JRS Asset Management, Pensum Aktiebolag, Investeringsaktiebolaget Cobond, PEQ Invest 1, Cobond Opportunity, Skellefteå Kontoret 2 och Möller & Partners Investment 5. Carl-Fredrik Högstedt 13 års erfarenhet Nexum, Senior Partner Nordea, Debt Capital Markets Öhman Fondkommission, Corporate & Structured Finance Styrelseuppdrag och investeringar, exempel Flertalet bolag inom Nexum gruppen. Kristina Ekstrand 7 års erfarenhet JRS Asset Management S.A, Deputy Managing Director Banque Invik S.A, Jurist/Head of Corporate and Trust Styrelseuppdrag, exempel JRS Asset Management S.A, Underwriting Capital I SICAV-SIF och JRS Global Bond Opportunity Fund UCITS Peter Nygren 18 års erfarenhet JRS Asset Management AB, Grundare PEQ Invest 1, Grundare Cobond Opportunity, Grundare Styrelseuppdrag och investeringar, exempel JRS Group, JRS Asset Management, Pensum Aktiebolag, Investeringsaktiebolaget Cobond, PEQ Invest 1, Cobond Opportunity, Skellefteå Kontoret 2 och Möller & Partners Investment 5.

7 Avkastning och risk JRS Credit En placering i JRS Credit bör ses som en långsiktig placering. JRS Credit avser främst att investera i Norden genom direkta investeringar i olika typer av instrument, primärt räntebärande. Bolagen är ofta under finansiell stress, rekonstruktion eller liknande speciella omständigheter. Avgifter JRS Credit debiterar årlig management fee om 2 % och performance fee om 20 % förutsatt att bolaget genererar en årlig avkastning överstigande 6 %. JRS Credit erbjuder likviditet för de som vill gå ut ur investeringen, detta kan göras vart tredje år. Vid försäljning skall andelsägare meddela 3 månader i förväg för att ge möjlighet till nödvändig likviditetsplanering. Dock kommer det att finnas en uttagsbegränsning på mer än 20 % av kapitalet, om det skulle kallas vid en tidpunkt. Värdering och inlösen Insättning och inlösen baseras på NAV-kurser, vilka granskas av Ernst & Young. Beräkning av NAV görs kvartalsvis. Kontakta JRS för detaljer kring tecknande av andelar. JRS Credit 13

8 JRS Credit Partners och rådgivare Nexum Nexum är sedan 2004 en oberoende rådgivare inom företagskrediter. Nexum s huvudsakliga verksamhet är förvaltning och rådgivning kring tre kreditfonder med fokus på nordiska emittenter; Nexum High-yield Credit Fund och Nexum Loans I och II. Nexum High-yield startade 2005 och är en fond inriktad på högavkastande företagskrediter, sk high-yield, och Nexum Loans I/II är fonder som startade under finanskrisen 2008/2009 i syfte att investera i företagslån. Revision JRS Credit anlitar Ernst & Young i frågor rörande revision och redovisning. Denna presentation ( presentationen ) har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om JRS Credit. Presentationen riktar sig endast till den person som mottagit presentationen från JRS och är ej avsedd för allmänheten. Presentationen utgör varken ett erbjudande att förvärva finansiella instrument eller finansiell rådgivning till enskild person. Denna presentation är inte avsedd för eller riktad till sådana personer som är bosatta eller bedriver sin verksamhet i jurisdiktioner där distributionen av denna presentation är föremål för förbud eller begränsningar. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS:s tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. JRS och dess rådgivare tar inte ansvar för skador och/eller förluster som uppstår i anledning av informationen i denna broschyr eller olovligt användande därav. Även om JRS har strävat efter att verifiera informationen i presentationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Presentationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Om mottagaren framöver erbjuds att investera i JRS Credit bör mottagaren söka ytterligare information samt kvalificerad finansiell rådgivning innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Investeringar i aktier och andra finansiella instrument är förenade med risktagande och hela eller delar av sådana investeringar kan gå förlorade. Denna presentation har inte varit, och kommer inte heller att vara, föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Tvister i anledning av presentationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.

9 JRS Asset Management S.A , rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg JRS Asset Management AB Box 586, Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer