Mars Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?"

Transkript

1 Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

2 Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv vill verka för att vi får fler entreprenörer inom vård- och omsorgssektorn. Genom att släppa fram nya initiativ från människor med ett starkt engagemang ökar vi utvecklingsmöjligheterna i en bransch där det finns goda framtidsutsikter. I och med den nya lagstiftningen kring valfrihetssystem (LOV) öppnas dörren för fler som vill starta företag inom vård- och omsorg. Att starta ett företag är ett sätt att utveckla både sig själv och hela branschen. Vi vill underlätta för alla blivande entreprenörer att komma igång och har därför, bland annat, tagit fram denna skrift där man kan hitta viktig information och få råd kring vad man bör tänka på innan man kör igång. I den här skriften har vi samlat grundläggande information som kan vara nyttig när man går och funderar på att starta ett företag inom vård- och omsorgssektorn i Stockholm. Det du kan läsa här är ett första steg på vägen och vi hoppas att genom detta stimulera till att fler tar steget och startar företag som bidrar till en ännu bättre välfärd i Stockholm. Att gå över från bank- och finansvärlden till det här arbetet, där man känner att man får göra något för andra, är det bästa jag gjort. Anssi Pajuvirta, vd och grundare Finskt seniorboende Det känns skönt att man som sjuksköterska idag kan starta ett företag där man får använda sin kompetens och utveckla sina idéer om god vård och omsorg. Hannele Malmgren, vd Stockholms Äldreboende Som entreprenör får jag möjlighet att styra mitt företag utifrån min värdegrund. Det är ett roligt sätt att jobba som också skapar lönsamhet. Annika Meinhardt, vd och grundare av Resursteamet "Nu får jag möjlighet att förverkliga mina idéer om hur verksamheten ska bedrivas och det känns otroligt stimulerande." Maria Sjöberg Hasselmark, vd Amygdalus AB Som ägare har vi lagt massor av tid, kraft och kapital i verksamheten. Det är bitvis slitigt men också väldigt roligt. Vi investerar allt i företaget det här får bli vår pensionsförsäkring Lisbeth Hagman, grundare och ägare av DigniCare Ditt entreprenörskap behövs lycka till!

3 Innehållsförteckning TIO NIO ÅTTA SJU SEX FEM FYRA TRE TVÅ ETT Marknaden Stockholms stad som marknad Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Om hemtjänst, dagverksamhet, boendeformer och annat Offentliga upphandlingar Om upphandlingsprocessen Valfrihetssystem Ett sätt att stimulera företagande Upphandling i Stockholms stad Hur ser det ut i Stockholm? Företagslots Frågor om tillstånd, lokaler och annat Bemanningsföretagens tjänster Personaluthyrning, rekrytering, omställning och personalentreprenad Finansiering Påverkar din ekonomi Försäkringar Alla företag behöver försäkringar Stockholms NyföretagarCentrum Kostnadsfri rådgivning

4 ETT Marknaden Stockholms stad som marknad När det offentliga köper in varor och tjänster sker det genom offentlig upphandling. Men hur ser marknaden ut? Vad köper Stockholms stad in? Hur mycket köper de och hur går det till? Stockholms stad köper Stockholms stad köper in varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader för ca 11 miljarder kronor om året. Exempel på dessa är kontorsmaterial, livsmedel, trafikljus, konsulttjänster, äldreomsorg, vägbyggen och husbyggen. Alla inköp sker enligt lagen om offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en skriftlig process och endast i undantagsfall sker förhandlingar, då alltid på stadens initiativ. Många varor och tjänster upphandlas med hjälp av ramavtal. Mer om hur upphandlingsprocessen ser ut generellt samt hur den fungerar i Stockholm finns att läsa i kapitel 3 och 5. Lagen om valfrihetssystem är en ny lag vilken har öppnat nya sätt att köpa tjänster inom vård och omsorg. Mer om valfrihetssystem finns att läsa under kapitel 4. Medborgarnas Stockholm Drygt barn går i förskolor, mer än elever går i grundskolor samt närmare går i gymnasieskolor med olika inriktningar och organisationsformer. Hemtjänsten ger stöd och service till drygt personer och cirka personer över 65 år bor i särskilda boendeformer. För arbetslösa finns Jobbtorg som erbjuder en snabb individuell bedömning och garanterar en aktivitetsplan, arbete eller annan insats inom fem dagar. Staden satsar på belysningsprogram, klottersanering och städning av det gemensamma rummet för ett rent, vackert och tryggt Stockholm. (Baseras på siffror från 2008) Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar 1. Bromma, 2. Enskede-Årsta-Vantör, 3. Farsta, 4. Hägersten-Liljeholmen, 5. Hässelby-Vällingby, 6. Kungsholmen, 7. Norrmalm, 8. Rinkeby-Kista, 9. Skarpnäck, 10. Skärholmen, 11. Spånga-Tensta, 12. Södermalm, 13. Älvsjö, 14. Östermalm Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för Flyktingmottagning, Fritidsverksamhet för barn och ungdomar, Förskola, Försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering, Konsumentrådgivning, Lokala näringslivsfrågor, Lokala stadsmiljöfrågor, Renhållning, skötsel och underhåll av parker samt parkinvesteringar, Service och omsorg till personer med funktionsnedsättning, Social service, omsorg och behandling samt familjerätt, Äldreomsorg Stockholms stad 2008 Nästan invånare Cirka anställda Budget cirka 40 miljarder kronor Borgerlig majoritet i kommunfullmäktige För mer information ETT

5 TVÅ Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Om hemtjänst, dagverksamhet, boendeformer och annat Ansvaret för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ligger på stadens 14 stadsdelsnämnder. Staden kan antingen utföra verksamheten i egen regi eller uppdra åt privata företag att utföra verksamheten för stadens räkning. Äldreomsorg Hemtjänst för äldre beviljas utifrån behov och kan omfatta service och omvårdnadsinsatser. Det kan exempelvis vara hjälp med inköp, städning, tvätt, mat och personlig omvårdnad. Särskilda boendeformer är ett samlingsbegrepp för olika former av boenden för äldre. Där ingår servicehus, korttidsboende, gruppboende, sjukhem och ålderdomshem. Den som på grund av stort vårdoch omvårdnadsbehov inte längre har möjlighet att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst kan beviljas någon form av särskilt boende. Vanligtvis bor man i en egen lägenhet i det särskilda boendet med tillhörande gemensamhetsutrymmen för måltider och samvaro. På särskilda boendeformer finns personal tillgänglig dygnet runt. I vård- och omsorgsboenden gäller kvarboendeprincipen. Det innebär att den boende inte ska behöva flytta från en boendeform till en annan om behovet av vård och omsorg förändras. Det finns boenden som drivs av kommunen eller av privata utförare som staden har avtal med. Dagverksamhet kan beviljas en eller flera dagar i veckan utifrån behov. Dagverksamhet kan ge stöd att upprätthålla psykiska och fysiska funktioner och kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga. Dagverksamheter är vanligtvis inriktade på personer som drabbats av demenssjukdom, men även dagverksamheter med social inriktning kan beviljas vid behov. Staden erbjuder också öppna dagverksamheter som inte kräver biståndsbeslut. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Bostad med särskild service kan bestå av gruppbostad eller servicebostad. Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg och det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett vanligt flerfamiljshus, ett separat hus med lägenheter eller ett friliggande småhus. Servicebostäder är lägenheter som är geografiskt samlade. Personligt stöd ges i den omfattning som den enskilde behöver. Hemtjänst för personer med funktionsnedsättning. Den som har behov av stöd i hemmet kan få hemtjänst. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad. Boendestöd är en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning, men även för personer med andra funktionsnedsättningar kan boendestöd vara ett lämpligt stöd. Boendestöd kan vara t ex: Stöd i att sköta hemmet och planera veckan Samtal och samvaro Följa med och vara ett stöd ute i samhället ex: handla, bankärenden, apotek etc. Stöd i att kontakta myndigheter och sjukvård Stöd i att åka kollektivt eller promenera Ledsagning är till för den som på grund av sin funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritidsoch kulturaktiviteter. Syftet är att göra det möjligt att till exempel träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. TVÅ

6 Avlösning är till för den som ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. Avlösning innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av den närstående. Det kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Korttidsboende/korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Målsättningen är att vårdnadshavare ska få vila och avlastning och att barnet/ungdomen får möjlighet till miljöombyte. Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov. Arbete och sysselsättning. Stadsdelsförvaltningarna erbjuder verksamheter med möjlighet till arbetsträning och/eller sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är till för personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd samt förvärvade hjärnskador. Det kan till exempel vara att delta i verksamhet på dagcenter eller annan sysselsättningsverksamhet. En del dagliga verksamheter erbjuder även arbetsinriktad verksamhet. Sociala träffpunkter. Med sociala träffpunkter avses träfflokaler, caféer och liknande verksamheter som drivs i kommunens regi. På träfflokaler finns möjligheten att möta andra människor i liknande situation att fika och att träffa personal. Flera träfflokaler har ett veckoschema med aktiviteter/kurser som besökarna kan delta i. Verksamheterna är biståndsbedömda, vilket innebär att det är handläggare på stadsdelsförvaltningarna som utreder och fattar beslut om vilka insatser som ska ges.

7 3TRE Offentliga upphandlingar Om upphandlingsprocessen När det offentliga köper in varor och tjänster sker det genom offentlig upphandling. Hur en offentlig upphandling ska gå till regleras i lag och det är inköparna hos stat, kommun och myndighet (upphandlande myndighet) som har att följa lagen. Om upphandlingsprocessen Syftet med reglerna är att främja konkurrensen mellan företag och ge så många som möjligt chansen att få delta i upphandlingar. Alla upphandlingar ser olika ut beroende på bland annat produkt och värdet på det som upphandlas, men det finns vissa gemensamma principer och riktlinjer. Upphandlingsförfarandet Vid upphandling tar köparen (upphandlande myndighet) fram ett förfrågningsunderlag som bland annat anger krav på leverantören, uppdragsbeskrivning, utvärderingskriterier, kommersiella villkor samt administrativa bestämmelser. Som leverantör lämnar du in ett anbud om du vill delta i en upphandling. Det är viktigt att känna till att en upphandlande myndighet inte får anta anbud som inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Det är också så att endast de utvärderingskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget får användas vid jämförelse mellan olika anbud. Om det är första gången du deltar i en upphandling kan det vara god idé att förbereda sig väl! Prata med den upphandlande myndigheten för att få svar på otydligheter innan du skickar in ditt anbud. Du kan även ta hjälp av en konsult eller jurist med kunskap om hur ett anbud utformas. Kontakta gärna Konkurrensverket för mer information: Telefon: Besöksadress: Torsgatan 11 Avslutad upphandling I reglerna om offentlig upphandling anges särskilt när och hur en upphandling ska avslutas. När den upphandlande myndigheten har bestämt sig för en leverantör ska ett tilldelningsbeslut tas fram. Beslutet ska tala om vem som vann upphandlingen och varför och det ska lämnas till alla leverantörer som deltagit i upphandlingen. Det löper en tidsfrist om 10 dagar från det att tilldelningsbeslutet meddelats till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas. Under den här perioden kan en leverantör som ansett sig ha lidit skada vid upphandlingen begära överprövning hos Länsrätt. Att tänka på som företagare: Förbered dig genom att samla in referenser löpande och att ha goda administrativa rutiner då går det fortare att sätta ihop underlaget. Håll utkik efter informationsträffar om upphandling även om det är en annan kommun som anordnar. De brukar vara gratis och ger dig värdefull kunskap. Studera flera kommuners hemsidor noga. En del är duktiga på att lägga ut information kring upphandlingar andra är mindre duktiga. Ring och fråga etablera en kontakt med dem som håller i upphandlingarna inom ditt verksamhetsområde. Begär ut information om hur avtalen ser ut i dag, när ramavtalen löper ut osv. Då är ni bättre förberedda inför nästa upphandling. Ge upphandlarna feedback, då bidrar ni till att förbättra de kommande upphandlingarna. Bransch och näringslivsorganisationer kan ge råd om regelverkens tillämpning. Ställ frågor när saker verkar oklara. Fyll in anbudsformulären noga. Underteckna! 3TRE

8 4 FYRA Valfrihetssystem Ett sätt att stimulera företagande Att införa ett valfrihetssystem är ett sätt att stimulera företagande och förbättra det lokala företagsklimatet. Valfrihetssystem är också lämpligt att använda då man önskar öka valfriheten och inflytandet för brukarna/invånarna. Vad är det? Ett valfrihetssystem kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionshinder samt på hälso- och vårdtjänster. Med hjälp av ett biståndsbeslut i botten och en peng kan invånarna välja mellan olika utförare när det gäller den kommunala omsorgen. Valfrihetssystem finns redan i många kommuner men genom lagen om valfrihetssystem (LOV), som är i kraft sedan den 1 januari 2009, får kommuner och landsting ytterligare ett verktyg för valfrihetssystem som inte kan ifrågasättas från legala utgångspunkter och som kan användas som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU). Hur fungerar det? Valfrihetssystem kan utformas på olika sätt. Kommunen har sedan tidigare kunnat upphandla tjänsterna enligt LOU och har då godkänt ett antal leverantörer för en begränsad tidsperiod. Med hjälp av den nya lagstiftningen får kommunen möjlighet att löpande pröva och godkänna företag. Avtalstiden bestäms av den upphandlande myndigheten från fall till fall beroende på karaktären av tjänsten. När avtalstiden är på väg att löpa ut kan leverantören skicka in en ansökan på nytt om att få delta i valfrihetssystemet. Avtalen kommer sannolikt att omförhandlas en gång per år och förmodligen sker detta i samband med budgetdiskussionerna. Hur godkänns en utförare i valfrihetssystem? En upphandlande myndighet som vill tillämpa LOV:en måste enligt lagen löpande annonsera på en nationell webbplats. Kammarkollegiet har i uppdrag att upprätta och ansvara för driften av en webbplats för annonsering av valfrihetssystem. Varje upphandlande myndighet får själv besluta om vilka krav som ska ställas på företagen. Dessa måste dock stå i proportion till den tjänst som ska utföras och får inte vara diskriminerande. Kraven ska tydligt framgå av förfrågningsunderlaget som tillsammans med annonsen ska kunna återfinnas på webbplatsen. Av förfrågningsunderlaget ska den ekonomiska ersättningen till leverantören klart framgå liksom den upphandlande myndighetens handläggningstid av en ansökan. Det ska också framgå på vilket sätt ansökan ska ges in. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget ska godkännas. Det är inte möjligt för kommunen att begränsa antalet utförare. Såväl privata som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända. Om ett företag inte godkänns ska detta kunna åtgärda det som felas och därefter återkomma med en ny ansökan om att få godkännas som utförare. Kontakta gärna Svenskt Näringsliv för mer information: Telefon: Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm 4 FYRA

9 5FEM Upphandling i Stockholms stad Hur ser det ut i Stockholm? Stockholms stad köper entreprenader, varor och tjänster för över elva miljarder kronor varje år. Staden har över leverantörer och letar kontinuerligt efter nya. Stockholms stad Enligt Stockholms stads konkurrenspolicy ska all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion upphandlas i konkurrens eller erbjudas brukarna genom valfrihetssystem. Alla nämnder ska ha en plan för arbetet med konkurrens och valfrihet (aktivitetsplan). Av aktivitetsplanerna framgår vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas och när detta planeras ske. Stadens upphandlingar är av olika slag Nämnds egen upphandling Varje nämnd är en egen upphandlande myndighet som ansvarar för att täcka förvaltningens behov av varor och tjänster och som ansvarar för sina egna upphandlingar. Gemensam upphandling Gemensam upphandling innebär att en eller flera nämnder går samman i en upphandlingsprocess men fattar självständiga beslut om förfrågningsunderlagens utformning samt om avtal. Gemensam upphandling kan också ske tillsammans med andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Central upphandling Central upphandling innebär att en nämnd, på uppdrag av kommunfullmäktige, åtar sig ansvaret att genomföra upphandling inom något område där upphandlingen omfattar samtliga nämnder. Avtalen sluts centralt som ramavtal med samtliga villkor reglerade. Avropen sker på de olika berörda upphandlande myndigheterna. Avtalstrohet ska råda mot det centrala avtalet vilket innebär att en nämnd inte kan teckna egna avtal inom samma område som det centrala avtalet. Valfrihet Stockholms stad har en kundvalsmodell inom hemtjänst, ledsagning och avlösning som innebär att den som har fått beslut om t ex. hemtjänstinsatser själv väljer utförare - antingen en kommunal utförare eller någon av de privata utförare som staden har avtal med. Kommunfullmäktige beslutade om införande av valfrihet inom vård- och omsorgsboende för äldre från den 1 juli Valfriheten innebär att den som blir beviljad en plats på ett vård- och omsorgsboende ska kunna välja mellan boenden som drivs av kommunen och boenden som drivs av privata utförare som staden har avtal med. Staden planerar att införa valfrihet för personer med funktionsnedsättning (LSS) under 2009 (boenden, korttidsvistelse, daglig verksamhet, dagverksamhet för äldre och inom socialpsykiatrin under 2010 (boende med särskild service, stödboende, boendestöd och sysselsättning). Avknoppning Avknoppning definieras som när drift av stadens verksamhet övergår från staden till företag och anställd ingår som ägare. Staden uppmuntrar och stödjer personal som vill ta över verksamheter. Om personalen är intresserad av att ta över verksamhet får de delta i upphandling av verksamheten på samma villkor som andra företag. Länkar Här kan du se aktuella upphandlingar och här hittar du även nämndernas aktivitetsplaner 5FEM

10 6 SEX Företagslots Frågor om tillstånd, lokaler och annat För att få bedriva vissa typer av verksamhet måste du söka tillstånd eller göra en anmälan till kommunen och/eller andra myndigheter. Företagslots Ett viktigt steg i arbetet med att förbättra Stockholms stads näringslivsservice är inrättandet av lots- och servicefunktion på Stockholm Business Region, som är stadens näringslivsbolag. Till företagslotsen kan du som företagare vända dig för att få hjälp om frågor eller problem uppstår i tillståndsfrågor i Stockholms stad. Det kan handla om frågor om vilka tillstånd som behövs för din verksamhet, vart du vänder dig för att söka tillstånd och liknande frågor som är relaterat till stadens verksamhet. Vilket tillstånd? Ett tips till dig som vill starta verksamhet inom vård och omsorg är att ta reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet. Det är Länsstyrelsen som beviljar tillstånd till bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer som vill bedriva vård- och omsorgsverksamheter inom det sociala området. Ytterligare information I Nuteks tillståndsdatabas kan företag se vilka verksamheter som kräver myndighetstillstånd. I deras Företagsguide finns tjänsten Hitta tillstånd som hjälper företag att hitta de myndigheter som handlägger tillstånd, registrering och anmälan för olika typer av verksamhet. Kort om specifika tillstånd Verksamhet för äldre och verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL: Tillstånd krävs om verksamheten är helt privat. Om verksamheten drivs på entreprenad för kommuns räkning krävs inget tillstånd. Då gäller kommunens tillstånd. För att bedriva hemtjänst krävs inget tillstånd. Verksamheter enligt personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: Krävs alltid tillstånd från länsstyrelsen oavsett om verksamheten är på entreprenad eller ej. För att driva personlig assistans krävs inget tillstånd. Stockholms stads Företagslots Företagslotsen är officiell representant när det gäller frågor gällande tillstånd, lokaler eller andra frågor som är relaterat till stadens verksamhet. Kontakta Företagslotsen: Telefon: E-post: Kontakta gärna länsstyrelsen för mer information: Socialavdelningen, Sociala frågor tfn: , e-post: 6 SEX

11 7 SJU Bemanningsföretagens tjänster Personaluthyrning, rekrytering, omställning och personalentreprenad I dag erbjuder bemanningsföretagen sina kunder en mångfacetterad palett av tjänster inom personalområdet. De fyra främsta är: personaluthyrning, rekrytering, omställning och personalentreprenad. Bemanningsföretagens tjänster Tjänsterna kan nyttjas var för sig eller i olika kombinationer. Vid personalinhyrning är personalen anställd hos bemanningsföretaget, men arbetsledningen sker hos kunden. Möjligheterna till flexibilitet för kunden är mycket stora, då såväl inledning och avslutning av inhyrning kan ske på kort varsel. Om entreprenören själv vill anställa personal, men behöver hjälp med att finna rätt personal är rekryteringstjänsten lämplig. I detta fall slipper man att dra igång resurskrävande rekryteringsprocesser. Om en situation uppstår då entreprenören måste minska på verksamhetens omfattning kan tjänsten omställning bli aktuell. Det handlar om hjälp och stöd till omplaceringar inom företaget eller till andra företag. Fakta om branschen 500 bemanningsföretag med anställda. De stora medlemmarna erbjuder hela sortimentet och de mindre har specialiserat sig på vissa tjänster och yrkesområden. Branschen omsätter drygt 20 miljarder kronor årligen. Företagen har 800 kontor över hela landet. Bland kunderna återfinns såväl stora som små företag, såväl privata som offentliga verksamheter. Det är även möjligt att låta bemanningsföretaget ta hand om en viss funktion en personalentreprenad. Då sköter bemanningsföretaget även arbetsledningen för personalen. Kombination av exempelvis inhyrning och rekrytering är även möjligt. Entreprenören hyr inledningsvis in personal och väljer sedan att själv anställa personalen, s.k. hyr först, anställ sedan. I dag ingår de flesta yrkesgrupper i bemanningsbranschen. De vanligaste är personal inom: kontor, administration, ekonomi, finans, teknik, IT, hälsooch sjukvård, bygg, lager, logistik, industri, tillverkning, försäljning, marknadsföring, telefoni, callcenter, pedagogik, hotell- och restaurang, juridik och flyg. 7 SJU

12 8 ÅTTA Finansiering Påverkar din ekonomi Att starta eget är ett stort beslut som kan påverka både dig själv och din ekonomi, men kanske också din familj eller andra i din omgivning. Därför är det viktigt att du förbereder dig ordentligt och funderar igenom om det är rätt läge just nu att ta steget. Finansiering Till ALMI vänder du dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. ALMI kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när ingen annan gör det. Vår roll som marknadskompletterande finansiär innebär att vi vågar ta risker. För oss är bärkraften i din idé viktigast, viktigare än de reala tillgångarna. Vi fäster också stor vikt vid din och ditt företags förmåga att utveckla och ta tillvara på idén eller investeringen. ALMI erbjuder flera finansieringsformer Företagslån: Lån för både nya och redan etablerade företag Högre risk ger högre ränta ALMI kan bevilja lån till företag oavsett företagsform. Tillsammans tar vi fram den finansieringslösning som passar bäst i din situation och hela finansieringslösningen konstrueras ofta i samarbete med din bank. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar ALMI ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. För ALMI är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en begränsad borgen. Mikrolån: För företag med mindre kapitalbehov. Innovationslån: För utveckling av innovationsprojekt. Exportfinansiering: För dig som säljer till utländska marknader. Garantier: Ett alternativ till lån. Kontakta gärna ALMI för mer information: Telefon: Besöksadress: Drottninggatan 97, Stockholm 8 ÅTTA

13 9 NIO Försäkringar Alla företag behöver försäkringar Alla företag behöver försäkringar. Vilka försäkringar företaget behöver beror på vilken verksamhet du bedriver och storleken på företaget. Det är viktigt att vara rätt försäkrad så att du får ersättning och kan driva verksamheten vidare om något skulle hända. Försäkring för dig som är vårdgivare Förtroende och trygghet är hörnstenar i en fungerande hälso- och sjukvård. En viktig del i den tryggheten är patientansvarsförsäkringen. Behandlingsskador tillhör inte vanligheten inom vården. Men då och då inträffar sådant som ingen trodde skulle hända. Du som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige måste enligt lag ha en patientansvarsförsäkring. En försäkring ger ett skydd för vissa skador som orsakats av en medicinsk åtgärd eller olycksfall som inträffat i samband med vården. Om vård bedrivs enligt avtal som tecknats med offentlig vårdgivare ska den offentliga vårdgivaren inneha patientansvarsförsäkring. Egendomsförsäkring En egendomsförsäkring omfattar all egendom som du har i dina lokaler t.ex. medicin, möbler och kontorsutrustning. Den kan också omfatta föremål som du har hyrt eller lånat och för egendom som tillfälligt förvaras hos anställda. Du bestämmer själv försäkringsbelopp för dina inventarier, maskiner och varor, men för att du ska få ut rätt ersättning vid en skada är det viktigt att beloppet inte är för lågt. Tänk på att det är lätt att underskatta kostnaden för inköp av helt nya maskiner och inventarier. Avbrott Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott efter t.ex. en brandskada kan många gånger bli väsentligt större än själva egendomsskadan. Den kan bli så kännbar att den äventyrar företagets fortsatta verksamhet. Allmän ansvarförsäkring En ansvarsförsäkring omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person eller sakskada och även för vissa förmögenhetsskador. Försäkringen gäller för skador som företaget och dess anställda eller dess produkter orsakar. Genom försäkringen tar försäkringsbolaget hand om skadeståndskravet och utreder det för företagets räkning. Ett skadeståndskrav kan ofta ta lång tid och kosta stora pengar att hantera. Företaget behöver inte lägga några egna resurser på att hantera kravet, utan kan istället fortsätta att i oförminskad takt bedriva sin verksamhet. Det här hjälper försäkringsbolagen till med utreder om företaget är skyldigt att betala skadestånd förhandlar med den som kräver skadestånd för företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betalar rättegångs- och skiljemannakostnader betalar skadeståndet 9 NIO

14 Förmögenhetsbrott Försäkringen täcker förluster som företaget drabbas av till följd av vissa brottsliga handlingar, exempelvis: om anställd gör sig skyldig till förskingring, bedrägeri, stöld eller trolöshet mot huvudman (i vinningssyfte) anställd eller någon annan gör sig skyldig till dataintrång Rättsskydd Ett företag kan hamna i olika tvister som kan bli mycket kostsamma. Rättsskyddsförsäkringen kan vid tvister eller skattemål lämna ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Privatsjukvårdsförsäkring Med vår privatsjukvårdsförsäkring kan företagets sjukfrånvaro minskas genom att medarbetarna får tillgång till privat vård av hög kvalitet. Vården planeras efter behov och tider som passar den medarbetare som behöver vård allt för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt för både individen och företaget. Förutom en avbrottsförsäkring för företagets viktigaste resurs så är en privatsjukvårdsförsäkring en attraktiv förmån som värnar om medarbetarna och deras hälsa. Bra försäkringsskydd för resor i tjänsten Alla som reser i tjänsten behöver ett bra försäkringsskydd. En tjänsteresa innebär att man utsätter sig för många olika slags risker. Tjänstereseförsäkring omfattar alla anställda på företaget och gäller både vid längre och kortare resor. Om någon av dina anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur, är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. Om något oförutsett skulle drabba någon av dina anställda under en tjänsteresa får han eller hon inget ordentligt skydd från hemförsäkringen eller din vanliga företagsförsäkring. Därför är det viktigt att du kompletterar med en tjänstereseförsäkring. Försäkring för bil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil, är flexibelt utformad för att täcka företagets försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett fullständigt skydd för bilen och det som transporteras i den. För fordon som hyrs ut i yrkesmässig trafik och för taxibilar finns egna försäkringar.

15 10TIO Stockholms NyföretagarCentrum Kostnadsfri rådgivning Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) har i uppdrag att kostnadsfritt hjälpa alla som vill starta företag i Stockholm med rådgivning. Stiftelsen har funnits i 22 år och är i dag Sveriges enskilt största aktör inom nyföretagarrådgivning besök Kompetens, metoder och erfarenhet Funderar du på att starta företag eller är du redan på väg? Då kan det vara bra att få rådgivning av någon med mycket erfarenhet inom området. Under åren har Stockholms NyföretagarCentrum utarbetat en effektiv metod baserad på praktisk erfarenhet, samt ett stort nätverk av sponsorer och partners som resultatrikt hjälper alla entreprenörer utifrån deras personliga behov. Processen beskrivs i modellen nedan. SNC Rådgivning 2008 Individanpassad - kunskapsbehov styr stöd Introduktion i grupp 200/månad Affärsplan i mindre grupp Budget i mindre grupp Allmänrådgivning 8 rådgivare Specialistseminarier i mindre grupp Specialistrådgivning 50 rådgivare 1500 företag SNC s verksamhet resulterar i att: 10TIO företag per år startas så tryggt och stabilt som möjligt. Alltför riskfyllda affärsprojekt avstyrs. Personer med bra affärsidéer kommer igång med företag, som de utan hjälp inte skulle ha startat. Ambitionsnivån med företagen höjs. SNC Nyckeltal rådgivningar under 2008, enskilt eller i mindre grupper Medverkar till att företag startar per år klienter i databasen (nuvarande och tidigare upp till för fem år sedan) 60 rådgivare 5 anställda 30 sponsorer och partners För mer information:

16 Bilder Från inspirationsträffen 28 januari 2009 Redaktör & layout: Robert Nygren Interaction

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Kommun/stadsdel: Bromma sdf

Kommun/stadsdel: Bromma sdf Bromma sdf Blackebergsbackens servicebostad Kulla-Gulla gruppbostad Fredsforsens gruppbostad Annedals gruppbostad Boende vuna Boende vuna Boende vuna Boende vuna Enskede-Årsta-Vantör sdf Johanneshov 1

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer