Finanisering för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finanisering för alla"

Transkript

1 2003:121 SHU EXAMENSARBETE Finanisering för alla Vilken betydelse har företagarens ålder och valet av bolagsform? ERIC STENLUND NILS SANDSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI & FRITIDSVETENSKAP C-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig handledare: Anita Westerström 2003:121 SHU ISSN: ISRN: LTU - SHU - EX / SE

2 Sammanfattning I detta arbete har vi undersökt om ungdomar som startar företag har några åldersrelaterade finansieringsproblem. Vi har även undersökt om valet av bolagsform har någon inverkan på möjligheten att få till stånd ett banklån till företagsstarten. Undersökningen genomfördes på företag inom Västerbottens län och de intervjuade företagarna har alla varit under 30 år. Vi har valt att inrikta oss mot banklån, vilket är den enskilt största finansieringskällan. Sammantaget verkar unga företagare inte ha några åldersrelaterade problem med att få banker att låna pengar inför företagsstarten. Valet av bolagsform visade sig inte heller ha någon inverkan på möjligheten att få till stånd ett banklån till företagsstarten. Den främsta faktorn till att få banklån visade sig vara affärsidéns hållbarhet och företagarens personliga egenskaper.

3 Abstract In this thesis we have studied if young people who start companies has any age-related financing problems. We have also studied if the choice of company form has any influence when applying for a bank loan concerning the establishment of a new company. The study was conducted on companies in Västerbotten and the interviewed enterprisers were all under the age of thirty. In the study we have chosen to focus on seeing bank loans as the only external finance source, since bank loans are the most common form of financing. All in all, young enterprisers do not seem to have any age related problems getting banks to loan them money to establish a company. Either the choice of company form had any influence when applying for a bank loan concerning the establishment of a new company. The main factor when getting a bank loan turned out to be the durability of the business idea and the personal qualities. 2

4 Förord Det har varit mycket intressant och lärorikt att få göra denna uppsats. Vi skulle vilja tacka alla som har gjort det möjligt för oss att göra detta arbete. Därför vill vi rikta ett tack till Curt Levin och hans kollegor på Nyföretagarcentrum och Almi Företagscentrum både i Skellefteå och i Umeå. Vi vill även rikta ett tack till banktjänstemännen Bengt Forsfjäll, Föreningssparbanken, Åke Mattsson, Nordea och Göran Olsson, Handelsbanken, som tog sig tid för att ge oss svar på våra frågor och funderingar. Ett särskilt tack till de respondenter som svarade på våran undersökning och givetvis ett varmt tack till vår suveräne handledare Anita Westerström som stöttat oss och gett oss stor hjälp under arbetets gång. Ett tack vill vi även rikta till dem som opponerat på oss och gett oss konstruktiv kritik så att vi har kunnat förbättra uppsatsen. Nils Sandström Eric Stenlund Skellefteå

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE METOD UNDERSÖKNINGSANSATS LITTERATURUNDERSÖKNING UNDERSÖKNING AV BANKER URVAL DATAINSAMLINGSMETOD METODPROBLEM TEORI...9 DEL I. OM FINANSIERING ALLMÄNT OM FINANSIERING RISKTAGANDE BANKER Bankens kriterier för lån till nyföretagare ANDRA FINANSIERINGSKÄLLOR ÄN BANKER Eget kapital ALMI Företagspartner Bidrag BERÄKNA DEN EGNA ARBETSINSATSEN...13 DEL II. OM FÖRETAGSFORMER ALLMÄNT OM FÖRETAGSFORMER Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag SAMMANFATTNING AV TEORI EMPIRI BAKGRUNDSFAKTA FÖRETAGARNA ANALYS BOLAGSFORMENS PÅVERKAN PÅ FINANSIERINGSMÖJLIGHETERNA Enskild firma Aktiebolag Handelsbolag ÅLDERNS PÅVERKAN PÅ FINANSIERINGSMÖJLIGHETERNA Direkt påverkan Indirekt påverkan

6 6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION SLUTSATSER AV UNDERSÖKNINGEN DISKUSSION...25 LITTERATURLISTA...I BILAGA... III 5

7 Inledning 1 Inledning Detta kapitel börjar med en bakgrund av mer allmän karaktär för att sedan övergå i en problemdiskussion. Problemdiskussionen utmynnar sedan i vårt syfte med uppsatsen. 1.1 Bakgrund Företag är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten och för att skapa sysselsättning. Erkki Liikanen (2000), kommissionsledamot med ansvar för företagspolitik och informationssamhället, säger att det växande antalet små och medelstora företagen utgör motorn i den moderna europeiska ekonomin. I en rapport från Byrån för Europeiska Gemenskapernas Officiella Publikationer kan man läsa att nya företag tillför nytänkande och vitaliserar den moderna tidens samhällsekonomi. Vidare står det att de nya företagen bidrar till att nya varor och tjänster snabbt når ut på marknaden och nya metoder och processer introduceras på ett flexibelt sätt, samt att sysselsättningen ökar. För att den ekonomiska tillväxten inte ska stagnera krävs det att nya företag hela tiden startas. Antalet nystartade företag i Sverige 2001 uppgick till företag, vilket motsvarar en minskning med 8 procent jämfört med Det innebär att antalet nystartade företag nu är tillbaka på samma nivå som 1996 (ITPS 2003). Det finns vissa regionala skillnader i Sverige och de regioner som har en positiv tendens i nystartande företag är storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Jämtlands län. Var tredje nytt företag 2001 startade i Stockholms län. Det innebär att Stockholm är det län där det startas flest företag, per 1000 invånare startas det knappt 10 företag. Riksgenomsnittet på etableringsfrekvensen är 6,3 företag per 1000 invånare. Det kan jämföras med Västerbottens län, som hade lägst etableringsfrekvens i landet på 3,9 %, se bild 1 på följande sida. I Västerbottens län gjordes 2001 en undersökning av Skellefteå och Umeå Nyföretagarcentrum. De undersökte bland annat viljan att starta eget företag hos människor i olika åldrar. Undersökningen visade att närmare 40 % av dem som var mellan år föredrog att de hellre skulle försörja sig som företagare än som anställd om de fritt fick välja. Bland de som var mellan år och de mellan år valde cirka 30 % att hellre försörja sig som företagare istället för anställd om de hade den valmöjligheten. 1

8 Inledning Bild 1: Bilden visar antal företagsstarter per tusen invånare fördelat över Sveriges län. Källa: SCB:s register över totalbefolkningen. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att så få företag startas av ungdomar då det ser ut att finnas ett stort intresse för nyföretagande. I detta arbete definierar vi företagare eller entreprenör som en företagsam person som har förmågan att ta initiativ och som försöker förverkliga sina idéer genom att bedriva företag. Vi definierar unga företagare (ibland skriver vi även ungdomar) som entreprenörer i åldern år. Under 2002 nyregistrerades 399 aktiebolag i Västerbottens län vilket är en ökning med 10,2 % från föregående år. Det nyregistrerades även 593 företag med annan företagsform än aktiebolag vilket är en ökning med 3,1 % jämfört med föregående år. 1.2 Problemdiskussion Vid nystart av ett företag ställs entreprenören inför olika problem och svårigheter. Beroende av problemets karaktär kan det vara olika svårt att övervinna det. Björnstig A. (1998) menar att den formella delen vid nystartande av företag är enkel medan den praktiska delen däremot innebär både ett svårt och omfattande arbete. Björnstig ser flera svåra problem som måste lösas och det främsta problemet anser han vara finansieringen av företaget. Även valet av bolagsform kan vara avgörande för företagets fortsatta utveckling och måste därför tänkas igenom. 2

9 Inledning De olika bolagsformerna har alla sina egna specifika egenskaper och beroende på företagets verksamhet och omfattning lämpar sig vissa bolagsformer olika bra. Enskild firma är ett lämpligt val om företagaren vill starta sin verksamhet i liten skala. Är riskerna stora passar det däremot bättre med Aktiebolag som bolagsform. Om flera personer vill driva ett företag tillsammans kan Handelsbolag vara ett bra alternativ; då kan riskerna spridas på fler personer. Fler orsaker än risker finns också. Till exempel har varje bolagsform särskilda skatteregler och även olika krav på administrativt arbete och formell utformning av bolaget. Det viktiga är dock att företagaren sätter sig in i de olika bolagsformerna för att sedan kunna göra ett så bra val som möjligt. Andra problem som en nyföretagare måste konfrontera är affärsidéns hållbarhet, om entreprenörens kunskaper är tillräckliga, anpassning till lagar och bestämmelser etcetera. För att komma igång med sin verksamhet behövs oftast någon form av kapital. Detta kan vara likvida medel, maskiner eller andra tillgångar och det finns flera olika tillvägagångssätt att införskaffa det kapital som behövs. Vi kommer i detta arbete begränsa oss till att enbart behandla de finansiella svårigheter som en entreprenör upplever inför starten av sin verksamhet. Vi har i detta arbete definierat finansiering som olika former av lån, bidrag, ägarkapital och annat riskkapital, där ett företag tillförs medel för att kunna starta en verksamhet. Jarvis (2000, s 338) påpekar vikten av att inse och förstå att finansieringen av små företag skiljer sig väsentligt från finansieringen av större företag. Sett ur ett finansiellekonomiskt perspektiv är den huvudsakliga skillnaden att små företag inte har samma tillgång till kapitalmarknader som större företag har, förklarar han. Jarvis säger även att det finns skillnader om man ser från ett socioekonomiskt perspektiv. Den främsta skillnaden mellan små och stora företag ligger då i förhållandet mellan finansiären och företaget. Han menar att i ett litet företag brukar oftast ägaren/ägarna representera företaget både som ägare och ledare/manager. Däremot är ägarna, som tillhandahåller kapital, i större företag oftast separerade från ledarna av företaget (ibid). I vårt arbete kommer vi att koncentrera oss på finansiering av mindre företag och således fokusera på ägaren och inte ledaren av företaget. Vi kommer även att undersöka om valet av företagsform har någon betydelse för möjligheterna till finansiering av företagsstarten. Jarvis (2000, s 342) nämner olika källor för finansiering av ett företags verksamhet. Lån genom bank säger Jarvis vara den klart dominerande finansieringskällan för många små företag. Kamsvåg (2001) vill klargöra att lånefinansiering inte räknas som riskkapital eftersom företaget måste betala räntor och amorteringar till lånefinansiären oavsett om företaget genererar vinst eller ej. Riskkapital, menar hon, är ett samlingsnamn på kapital där finansiären tar en genuin risk genom att investera kapitalet till företaget. Kortfattat menar hon att lånefinansiären inte tar någon risk, medan riskkapitalisten riskerar att förlora sitt kapital om företaget som lånar går dåligt. Venture Capital beskriver Jarvis (2000, s 347) som finansiering tilldelad icke börsnoterade företag utförda av specialister på finansiella institutioner. Kamsvåg (2001) förklarar att i Sverige definieras venture capital som en delmängd av finansmarknaden, med investeringar i företag som inte är noterade på en börs eller annan marknadsplats. Jarvis (2000, s 347) förklarar att dessa placerare tenderar att vara väldigt selektiva och koncentrerade på någorlunda riskfyllda investeringsobjekt. Detta görs ofta i form av ekonomiskt stöd till 3

10 Inledning företagare, startkapital, hjälp med affärsutveckling eller medverkan på annat sätt, förtydligar han. Både Jarvis (2000) och Kamsvåg (2001) nämner ett informellt riskkapital som brukar kallas business angels eller affärsänglar. Dessa finansieringskällor består snarare av rika individer än finansiella institutioner, förklarar Jarvis. Kamsvåg beskriver affärsänglar som en enskild privatperson som investerar riskkapital i små onoterade företag till vilka de inte har någon familjerelation. Det kan röra sig om personer som har stor affärserfarenhet och är villiga att investera i tidiga skeden av ett företags utveckling. Bygrave (2000, s 97) säger att de flesta nya företag inte har särskilt hög tillväxtspotential och kommer därför aldrig att kandidera för riskkapitalisters kapital. Bygrave påpekar att företagens kapitalbehov dock kvarstår och att kapital därför måste sökas på annat håll. I de flesta fall, menar Bygrave, söker entreprenören kapital i sina egna personliga tillgångar, släkt, vänner eller hos våghalsiga investerare. Björnstig (1998) menar att det bästa naturligtvis är att finansiera så mycket som möjligt av företagsstarten med hjälp av egna pengar. Han säger vidare att det finns flera sätt att minska behovet av kapital vid nystartandet av ett företag. Vi har valt att koncentrera oss på banklån eftersom det är den mest vanliga låneformen vid nyföretagande. Vi kommer dock även att undersöka hur mycket eget kapital som företagarna satsar och om de har finansierat företagsstarten på annat sätt. Statistik från ITPS visar att medelåldern för manliga nyföretagare är 39.1 år och för kvinnliga företagare 38,6 år. Bortsett från kön är medelåldern då man startar företag 38,9 år. Undersökningen visade också att den största åldersgruppen som startar företag är de mellan år medan endast var femte nyföretagare är 30 år eller yngre. Man kan ställa sig frågan varför det inte är fler unga som startar företag och vad det kan bero på. Finns det åldersrelaterade skillnader vid start av företag? Påverkar valet av bolagsform möjligheterna till finansiering av företagsstarten? Bidrar samhället med några stödåtgärder för att öka nyföretagandet för unga? I detta arbete kommer vi att belysa en del av dessa komplexa frågeställningar och då särskilt titta på vilka finansieringsproblem ungdomarna möter. Eftersom vi själv är unga och intresserade av att starta eget företag tycker vi det vore intressant att undersöka om unga har några specifika problem relaterade till deras ålder då de ska starta sin verksamhet. 1.3 Syfte Syftet med vårt arbete är att få en förståelse för de åldersrelaterade problem unga företagare upplever då de ska finansiera sin verksamhet samt att se om valet av bolagsform påverkar möjligheten att finansiera företagsstarten. 4

11 Metod 2 Metod Vi kommer i detta avsnitt att beskriva hur vi gått tillväga för att göra undersökningen och ge läsaren en bild av vilken undersökningsansats och vilka datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Vi kommer även att beskriva de problem och svårigheter vi stött på under arbetets gång. 2.1 Undersökningsansats Holme och Solvang (1996) skriver att kunskaper i metodik inte är något självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med olika undersökningar och med sin forskning. Vidare skriver de att utan grundläggande kunskaper och förståelse i metodfrågor blir det svårt att nå dessa mål. Det finns tre sätt att dra slutsatser i den positivistiska traditionen: genom induktion, deduktion eller genom den hypotetiskt-deduktiva metoden. Det induktiva sättet att dra slutsatser grundar sig på empiriska (erfarenhetsmässig) data. En svaghet med den induktiva metoden är att den sällan bygger på samtliga, möjliga observationer. Man kan alltså upptäcka undantag så småningom vilket gör att man måste komplettera teorin med så kallade ad hoc hypoteser (stödhypoteser) för att inte teorin ska spricka. För många ad hoc hypoteser gör teorin sämre och mindre tillämplig än en teori med få eller inga stödhypoteser.deduktion innebär att man gör en logisk, tankemässig slutledning som man sedan kontrollerar genom insamlad data från verkligheten. Deduktionen säger således ingenting om huruvida de ingående premisserna är sanna eller inte, bara att de kan sammankopplas till slutsatser. Holme och Solvang skriver att det mest använda sättet att utveckla teorier är det som kallas hypotetiskt-deduktiv teoribildning. Det innebär att man ur ett sammanhängande system av påståenden (teorier) härleder (deducerar) nya hypoteser. Dessa härledda hypoteser kan man därefter pröva med hjälp av empiriska undersökningar. Eriksson och Wiedersheim-Paul förklarar att den hypotetiskt-deduktiva metoden är en kombination mellan deduktion och induktion där man formulerar hypoteser som är påståenden vars giltighet är möjlig att pröva. Genom en deduktiv slutledning drar man alltså en slutsats om verkligheten som man sedan utsätter för en empirisk prövning. För att förtydliga de olika angripningssätten har vi gjort nedanstående modell. Induktiv ansats Hypotetiskdeduktiv ansats Deduktiv ansats Utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten sluter man sig till mer generella utsagor (teorier, modeller). Den hypotetiskt-deduktiva metoden är en kombination mellan deduktion och induktion där man formulerar hypoteser vars giltighet är möjlig att pröva. Utifrån en teori formar man hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer man fram till ett resultat. Figur 1: Figuren visar tre olika angripningssätt samt kombinationen av dessa som kallas för Hypotetisk-deduktiv ansats. 5

12 Metod I vårt arbete kommer vi att använda oss av en hypotetisk-deduktiv ansats då vi utifrån befintlig teori skapar generella påståenden om verkligheten. Dessa påståendens hållbarhet prövar vi sedan genom den empiriinsamling vi genomfört. 2.2 Litteraturundersökning Denscombe (2000) skriver att alla undersökningar som gör anspråk på att vara forskning bör börja med en litteraturöversikt. Litteraturöversikten syftar till att fastställa den existerande kunskapen inom forskningsområdet och att undvika en upprepning av den forskning som redan har genomförts och utgöra en grundval för ny forskning, berättar han. För att få reda på de förgrundsfakta som behövdes genomförde vi litteraturundersökningar i Libris, Lucia, Skellefteå Stadsbibliotek samt Internet. De sökord vi har använt oss av är: nyföretagande, nyföretagare, finansiering och finansieringsproblem, unga företagare, starta eget, eget företag, riskkapital, venture capital, nyföretagarcentrum och statistik över nyföretagande. Vi har även besökt ett flertal hemsidor på Internet för att finna information rörande företagande och finansiering. De Internetsidor vi besökte var bland annat Almi och Nyföretagarcentrums hemsidor. 2.3 Undersökning av banker För att komma så nära informationskällan som möjligt och därigenom få så korrekt teori som möjligt tog vi personligen kontakt med tre olika banker i Skellefteå. Det var Handelsbanken, Nordea och Föreningssparbanken. Vi talade med banktjänstemän som alla arbetar med företagsekonomiska frågor som lån och rådgivning. Syftet med dessa intervjuer var att få en allmän bakgrund om bankens syn på att ge lån, både generellt och till unga företagare. Vi behandlade frågor så som om banken såg några fördelar eller nackdelar med att vara ung och starta eget företag, om valet av bolagsform har någon betydelse vid lån och vilka kriterier en låntagare måste uppfylla för att banken ska bevilja ett lån. De svar bankerna gav oss sammanställde vi och använde i vår teoridel. 2.4 Urval Vi valde att undersöka företagare inom Västerbottens län, med tyngdpunkt på företagare inom Skellefteå kommun, men övriga kommuner i länet har vi försökt få representerade. Denna avgränsning har vi gjort på grund av att den tid och de pengar vi har att disponera på arbetet är begränsade. För att få kontakt med unga företagare i Västerbottens län tog vi kontakt med Almi företagspartner och Nyföretagarcentrum i Skellefteå. Där träffade vi Curt Levin som gav oss allmän information av deras verksamhet och allmänt om företagande i Västerbotten. Han tyckte även att vi skulle kontakta Almi företagspartner i Umeå. Där arbetar Karolina Kollenmark-Andersson som tidigare varit projektledare för unga företagare i Västerbotten. Vi kontaktade henne och med hennes hjälp fick vi uppgifter på ett antal unga företagare som hon tidigare varit i kontakt med i rollen som projektledare. På grund av det begränsade urvalet beslöt vi oss för att kontakta samtliga unga företagare vi erhållit namn på. Kollenmark- Andersson gav oss även kontakt med två andra personer som i sitt arbete har mycket kontakt med ungdomar som bedriver eller vill starta eget företag. Dessa personer var Linda Nyström 6

13 Metod på Uminova center, där hon arbetar som rådgivare till studenter som vill ha hjälp med att utveckla en produkt eller tjänst och Alexandra Höglund som arbetar på Bic factory, där unga företagare kan få hjälp och stöd de första två verksamhetsåren. Vi har även använt oss av ett så kallat snöbollsurval då vi frågade unga företagare om de i sin tur kände till andra unga företagare. På så sätt fick vi ytterligare respondenter att intervjua. För att få fler kommuner representerade i undersökningen kontaktade vi näringslivskontoret eller liknande nämnd i Norsjö, Malå, Storuman, Lycksele, Umeå samt Robertsfors. 2.5 Datainsamlingsmetod Vi har valt att använda oss av intervjuer eftersom de är relativt enkla att genomföra och de kräver inte någon avancerad utrustning. Intervjuer tenderar även att ge hög validitet eftersom man kan försäkra sig om att frågorna inte blivit missförstådda och därigenom gett ett felaktigt svar. Eftersom man hela tiden är delaktig i intervjuerna kan man dessutom hjälpa respondenten om den finner någon frågeställning oklar. Den fakta som vi eftersträvade att få var av kvalitativ typ och det passar bra då man vill få något djupare förståelse för en komplex fråga. Vi har använt oss av både telefonintervjuer och personliga intervjuer. Telefonintervjuerna användes främst för att snabbt och enkelt nå de respondenter som befann sig i andra delar av Västerbottens län. De företagare som fanns i vår närhet beslöt vi oss för att intervjua personligen. Vi har försökt formulera enkla och tydliga frågor för att få så korrekta svar som möjligt samt strävat efter att ha en öppen frågeställning utan svarsalternativ för att inte påverka respondenten. Under både de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna har vi använt oss av en intervjumall där frågeställningar formulerats, se bilaga 1. Utifrån hur samtalet utvecklades ställde vi de frågor som skulle ge oss de väsentliga svaren och tack vare mallen lyckades vi hela tiden hålla oss inom ämnet. Detta anser vi höja arbetets validitet. Av de svar vi erhållit har vi valt ut det väsentliga för ämnesvalet och sammanställt i löpande text i empiridelen. 2.6 Metodproblem Tyvärr visade det sig vara svårt att tillgå ett register över företagare och deras ålder. Vi tog kontakt med Patent- och registreringsverket vilka hade statistik över företags ålder men inte över företagarens ålder. De personuppgifter de hade var personnummer över medlemmar i styrelser samt personnummer över dem som bedriver egen firma, eftersom firmans registreringsnummer är firmatecknarens personnummer. Vi kontaktade även Statistiska Centralbyrån men de hade inte heller några uppgifter över företagares ålder. Eftersom vi inte känner till den totala populationen unga företagare i Västerbottens län kan vi inte säga hur stor del av populationen vi tillfrågat. Det innebär att vi heller inte kan säga hur representativt vårt urval vi är. Vi har dock försökt göra det bästa av situationen och strävat efter att få in data från så många respondenter som möjligt. Andra problem vi upplevde var att övertala de kontaktpersoner vi hade kontaktat i varje kommun. Det var personer som på ett eller annat sätt arbetade mot företagare och någon typ av näringslivsutveckling. Vissa tyckte att ämnet i sig var intressant men de var inte så entusiastiska över att lägga ner arbete på att söka fram namn på unga företagare. Andra ansåg 7

14 Metod att det fanns personer som var mer lämpliga att utföra uppgiften och på så sätt slussades vi runt till ett antal personer som alla var fel person för uppgiften. Vi vill avsluta detta kapitel med ett citat av Holme och Solvang: Metod är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös undersökning. 8

15 Empiri 3 Teori I detta kapitel behandlar vi den teori som legat till grund för vår undersökning. Kapitlet är uppbyggt i två delar där vi i den första delen redogör de teorier som rör finansiering och i den andra delen redovisar olika bolagsformer. I slutet av kapitlet visar vi en sammanfattning av teorierna. 3.1 Allmänt om finansiering Del I. Om finansiering För att starta och driva ett företag krävs i de flesta fall någon sorts kapitalinsats. Det kan till exempel röra sig om likvida medel, maskiner, inventarier, lokaler eller en kombination av dessa. Beroende på typ av företagets verksamhet är behovet av kapital olika stort. Ett tillverkande företag behöver oftast mer startkapital än ett tjänsteföretag. Finansieringen av företaget kan lösas på flera olika sätt. Björnstig (1998) skriver att det är en fördel om entreprenören kan finansiera så mycket som möjligt av företagsstarten med hjälp av egna pengar. Detta säger även Mattsson (2003) på Nordea och tillägger att låntagaren i första hand kan vända sig till släkt och vänner så långt det är möjligt. Om riskerna är stora bör dock låntagaren vara försiktig med att låna från bekanta så att inte vänskapen äventyras om företaget skulle gå i konkurs, påpekar Mattsson. Annars är den i särklass vanligaste finansieringen för små företag lån via bank, säger Jarvis (2000, s 342). För många typer av företag behövs en hel del pengar för att komma igång samt för att driva och utveckla verksamheten: 1) Inför företagsstarten kan det behövas pengar för att skaffa olika saker, t.ex. lokaler, inredning, maskiner, bil, möbler, dator och telefon. Reklammaterial kanske behöver framställas och eventuell personal anställas. Alla dessa utgifter måste betalas helt eller delvis innan företagaren ens har börjat få några inkomster. 2) För att driva verksamheten går det åt pengar, en del även innan inkomsterna börjat flyta in ordentligt, vilket kan ta allt från några månader till flera år, beroende på verksamhet och framgång. Exempel på driftskostnader är inköp av varor, hyror, räntor, försäkringar, löner plus alla andra kostnader för att hålla företaget igång. 3) Pengar i reserv är nödvändigt. Företagaren måste sätta av så mycket pengar att det finns en buffert, som kan täppa till hålen efter misslyckande försäljningar eller att kunder inte betalar (Björnstig A. 1998). Det finns flera olika finansieringsmöjligheter utöver banklån och eget kapital. Ett flertal investeringsföretag och institutioner går in med startkapital för start av företag de finner intressanta. För det nystartade företag kan det även vara en bra idé att försöka minska sitt kapitalbehov så mycket som möjligt inför företagsstarten. Vi har inte tänkt gå in särskilt djupgående på detta område utan bara nämna de vanligaste alternativen hur företagen kan minska sitt kapitalbehov: Leasa maskiner, inventarier, bil etc. Minska glappet mellan in- och utbetalningar. Factoring, för att snabbare få in kundfordringar. Minska varulagret. Hyra lokaler istället för att köpa. 9

16 Empiri 3.2 Risktagande Björnstig (1998) förklarar att banker och andra långivare idag sällan vill ta risker. Normalt får du därför ta hela risken själv, hur bra din affärsidé än är. Detta stämmer väl överens med de banker vi varit i kontakt med och de förklarar att de givetvis vill låna ut pengar till företagare eftersom det är vad deras verksamhet grundar sig på, men de måste även vara så säkra som möjligt på att få tillbaka pengarna och dessutom med ränta. Därför eftersträvar bankerna att säkra kreditgivningen så mycket som möjligt och den vanligaste lösningen är att lånetagaren lämnar något i pant eller har en borgensman. Björnstig (1998) skriver att vissa sätter hus och hem i pant för att få ihop startkapitalet till sitt företag. Om projektet sedan misslyckas har företagaren inte bara förlorat företaget, utan även blivit av med hus, bil, båt, värdepapper, konst eller eventuellt andra värdefulla tillgångar som satts i pant. Att sätta sitt hus och annan egendom i pant bör undvikas, förklarar Björnstig. Det kan möjligen vara sista utvägen för den som bestämt sig för att satsa helhjärtat på företagande och som analyserat alla följderna av ett misslyckande (ibid). Avslutningsvis säger Björnstig att även den nystartade företagaren måste ha någonstans att bo och någonting att äta. Det kan ta lång tid innan några egentliga inkomster flyter in i företaget och därför är det bra om nyföretagaren har en maka/make eller annan anhörig, som kan stå för försörjningen under den första tiden, kanske under flera år, tills flödet av pengar i företaget är stabilt och det blir över en vinst (Björnstig A. 1998). 3.3 Banker Jonathan Levie (2000, s 99 ff) har beskrivit några känsliga frågor gällande övertalningen av att få en bank att bistå med kapital för start av ett nytt företag. Han skriver bland annat att få entreprenörer förstår lånens natur och att många tror att banken inte ådrar sig fler kostnader än kostnader för papperet där kontraktet är skrivet. Detta förhållningssätt, fortsätter Levie, brukar göra bankfolket förargade och att det vanliga försvaret blir att svara: If you become successfull we cannot share in your success, so why should we lose if you lose? I dessa fall missar dock båda parter själva poängen, anser Levie. Han menar att man måste förstå bankens grundläggande verksamhet av att livnära sig på differensen mellan inlånade och utlånade pengar och att detta dessutom görs med en liten marginal. I detta instämmer Åke Mattsson, Nordea, som poängterar att banken måste vara så säker som möjligt på att få tillbaka de pengar de lånar ut och därför försäkra sig om att låntagaren klarar av att betala tillbaka sin skuld. När nyföretagaren vill låna pengar i banken räcker det inte att prata om sin idé. De vill se ett skriftligt låneunderlag, en affärsplan som beskriver hur din affärsidé ska genomföras i verkligheten. I den presenteras de förväntade inkomsterna och utgifterna. Lån finns av ett antal olika slag och med särskilda villkor. Det kan vara lämpligt att tala med olika banker för att få en uppfattning vad som skiljer sig mellan de olika avtalen. En vanlig och praktisk låneform för företagare är, enligt Björnstig (1998), en så kallad checkräkningskredit; ett högsta lånetak bestäms och företagaren tar ut pengar när det behövs och sätter in på sitt konto. 10

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 Förord Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ingela Jansson & Maria Stolt 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi C-uppsats Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

JAK Medlemsbank och räntan

JAK Medlemsbank och räntan JAK Medlemsbank och räntan Ett räntefritt alternativ Anna Amborn och Linda Elgestad 2012 Examensarbete, C- nivå, 15hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi kandidatkurs Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Bankers kreditbedömning av småföretag i och med försämrad förmånsrätt

Bankers kreditbedömning av småföretag i och med försämrad förmånsrätt EXAMENSARBETE 2004:182 SHU Bankers kreditbedömning av småföretag i och med försämrad förmånsrätt Två fallstudier utifrån ett aktörssynsätt ANNIKA BERGMAN CHRISTINE NÄSSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer