TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet"

Transkript

1 TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete i medieteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare var Christopher Rosenqvist, HHS Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2011:001 ISRN-KTH/CSC/E--11/001--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv Sammanfattning Detta examensarbete är en studie av den svenska TV-marknaden som görs för konsultbolaget Capgemini. Syftet är att ge en bild av den svenska TV-marknadens problem, utmaningar, förutsättningar och tankar kring övergångsfasen mellan fysiska (linjära) och digitala produkter. Studien resulterar också i en sammanställning av litteratur i hur man slår mynt av innehåll online, och ger en bild av Capgeminis möjligheter på den svenska TV-marknaden med grund av befintliga ramverk. Examensarbetet visar bland annat på att dagens TV-marknad är turbulent och föränderlig. Framtiden är högst osäker och kräver att både TV-bolag och konsultföretag som ämnar ge stöd måste ha en god kännedom om marknadens utveckling. Konsumenterna står idag i centrum och man måste lägga fokus på enkla betalningslösningar då sådana ska användas, och kloka reklammodeller för övriga intäkter. Making money on online TV A market analysis of the Swedish TV industry from a consulting perspective Abstract This thesis is a study of the Swedish TV industry ordered by Capgemini, French consulting firm. The main purpose is to give an overview of the Swedish TV industry and its problems, challenges, basic conditions and thoughts about the change from linear to digital products. The study also results in a summary of literature on the subject of making money online. The study aims to present Capgemini s possibilities as a consultant to Swedish TV channels. Among the thesis results we find that the TV market of today is in a turbulent and changing situation. The future is unsure to many players, which demands updated knowledge about market tendencies and technical development, both from consultants and TV channels. Consumers are extremely important to anyone wishing to publish content online today, and there needs to be a focus on simple payment solutions and wisely formulated advertizing strategies.

4 Förord Jag skulle vilja tacka min handledare, Christopher Rosenqvist. Också Capgemini som bistått med handledare, arbetsplatser och kontakter för intervjuer, framför allt John Eriksson och Annelie Barklind-Wranne. Ett stort tack riktas till de vänliga respondenter som tagit tid från sitt arbete för att svara på frågor från två studenter. Jag vill också tacka Petter Eek, som bistod med arbetsplatser under exjobbets inledande fas, och handledningsgruppen för deras stöd, åsikter och korrektur. Slutligen vill jag tacka Alexander Biledt för ett gott samarbete med detta examensarbete!

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund till problemområdet Problemformulering Mål och Syfte Avgränsningar Målgrupp Samarbeten i examensarbetet Metod Introduktion till forskningsmetodik Val av metod Tillvägagångssätt Intervjuer Metodkritik Teori Litteraturstudie Nomenklatur Den svenska mediemarknaden Konsumentbeteende Konvergens och förändrad värdekedja Vad konsumenter betalar för Befintliga betalnings- och intäktsmodeller Innovation och samarbeten Framtidsutsikter Sammanfattning av litteraturstudie Resultat från intervjuer Marknaden Tv-bolagens åsikter Intäktsmodeller Framtidsvisioner bland respondenterna Aftonbladets strategi Capgemini Graderingsfrågor Observationer av TV-kanalers webblösningar Analys och diskussion Hur ser dagens digitala TV-marknad ut?... 40

6 6.2 Hur tjänar man idag pengar på innehåll på Internet? Vari ligger utmaningarna och satsningarna för svenska TV-bolag idag? Vilka är Capgeminis styrkor och svagheter med avseende på DCS och marknadsbehov? Sammanfattning Kritik av analys och resultat Slutsatser En mediemarknad i förändring TV-kanalernas fokus framöver Fokus för Capgemini och DCS Rekommendation om ytterligare studier Litteraturlista Bilaga 1. Intervjuer B1.1. Frågor till Videoplaza B1.2. Frågor till Capgemini (Sv) B1.3. Frågor till TV B1.4. Frågor till MMS och Mediavision B1.5. Frågor Aftonbladet B1.6. Frågor till Capgemini (En) B1.7. Frågor till Respondent In, Ericsson B1.8. Graderingsfråga Bilaga 2. Observationer B1.9. SVT (SVT1 + SVT2) B1.10. TV B1.11. TV B1.12. Kanal

7 1. Inledning I detta inledande kapitel presenteras varför denna studie genomförts. Här finns bakgrund till problemområde och en presentation av företaget där examensarbetet genomfördes. Kapitlet behandlar även problemformulering, mål och syfte, avgränsningar och målgrupp. 1.1 Bakgrund till problemområdet Problemområdet baseras på en förändrad mediemarknad världen över och ett intresse från Capgeminis sida att förstå marknadens problematik och förutsättningar i Sverige Ny teknik ger nya förutsättningar I och med digitaliseringen av medier är hela mediebranschen i förändring. Den snabba teknikutvecklingen och inträdet av en ny digital mediemarknad har lett till att medieföretag numer arbetar enligt förändrade spelregler och måste arbeta strategiskt för att hänga med. Teknikens tillgänglighet har bidragit till en låg etableringströskeln till mediemarknaden, vilket också ger många nya spelare (Sundin, 2009; Halttunen et al., 2009). På dagens digitala marknad måste man slåss för att synas, hantera aktivt deltagande och innehållsskapande konsumenter, resonera kring gratisinnehåll och se till att annonsörer får genomslag (Aris & Bughin, 2009:5-6). Tekniken erbjuder dock även möjligheter; innehållsskapare får lättare att nå ut och att föra en dialog med konsumenten, och tiden för leverans av produkter kan potentiellt bli närmast obefintlig (Halttunen et al., 2009). Alla spelare i värdekedjan för TV-produktion försöker finna sina roller i den nya tekniken och testar nya affärsmodeller och distributionssätt utan att ännu ha fastställt vilka modeller som fungerar (Bjurström et al., 2010:4). Förändringar på mediemarknaden är dock ingen nyhet. Ny teknik har rent historiskt inte ännu helt slagit ut äldre, utan traditionellt lett till en satsning i det nya medan företag också behållit det gamla. Ett exempel på detta är att då TV ännu var ett ungt koncept förutspåddes att det skulle konkurrera ut filmbranschen, något som inte hänt ännu. (Aris & Bughin, 2009:5-6) Om Capgemini Capegmini är ett internationellt konsultföretag som fokuserar på nära och långlivade relationer med sina kunder (Capgemini, 2010a). Företaget är verksamt inom alla sorters branscher, allt från stålindustrin till mediebranschen. Huvudkontoret ligger i Paris och företaget bedriver verksamhet i fler än 30 länder och har i dagsläget anställda världen över. I Sverige har de c:a 1200 anställda. Företaget arbetar i huvudsak med tre områden: konsulttjänster, tekniklösningar och outsourcing. För att kunna tillgodose många branscher med god sakkunskap är företaget uppdelat i branschspecifika avdelningar. Den som erbjuder tjänster för telekom -, media - och underhållningsföretag heter Telecom, Media & Entertainment (TME). (Capgemini, 2010b) Problemområde Capgemini har i USA framgångsrikt genomfört projekt hos stora media - och underhållningsföretag, exempelvis hos Disney och Warner. De erfarenheter och best practices som erhållits från dessa projekt har samlats i konceptet och erbjudandet Digital Content Services (DCS). I Sverige har TME haft en övervikt av uppdrag hos telekomföretag och avdelningen vill nu undersöka intressanta kunder och deras förutsättningar för att kunna erbjuda DCS till aktörer på den svenska mediemarknaden. (Eriksson, 2010a; Eriksson, 2010b). 2

8 Digital Content Services (DCS) Enligt material från Capgemni (2010c) riktas DCS mot medieföretag i övergången mellan fysiska och digitala produkter. Vidare beskrivs erbjudandet som en chans att ge sina kunder dynamiska, digitala användarupplevelser, utan att gå miste om inkomster. Medieföretag kan idag behöva se över sina distributionskanaler, värdera kunders nya förväntningar och söka nya betalningsstrukturer och inkomstmodeller. De kan också förväntas överväga sina allmänna strategier och sin plats på marknaden. DCS består av fem komponenter (se figur 1), eller fokusområden inom vilka Capgemini kan erbjuda lösningar, som tillsammans ska bygga intäkter för ett medieföretag (Capgemini, 2010c): Consumer Experience Management: distribution och kvalitet över många plattformar Digital Insights: IT-lösningar som ger insikt i verksamheten och i kundbeteende Intellectual property management (IP): struktur och kontroll av IP; kontrakt, patent och rättigheter Digital Monetization: digitala betalningsmodeller och nya möjligheter att tjäna pengar på digitalt innehåll Digital Media Management: publicering och lagring av digitalt material och att se över produktionsled på samma sätt som för fysiska produkter Figur 1: Digital Content Services; komponenterna skapar värde tillsammans (Capgemini, 2010c) 3

9 1.2 Problemformulering Hur resonerar de svenska TV-bolagen kring publicering av rörlig bild (TV) på Internet och vilka är ett konsultbolags möjligheter på denna marknad? Delfrågor Hur ser dagens digitala TV-marknad ut? Hur tjänar man idag pengar på innehåll på Internet? Vari ligger utmaningarna och satsningarna för svenska TV-bolag idag? Vilka är Capgeminis styrkor och svagheter idag, i förhållande till huvudfrågeställningen och med avseende på DCS? 1.3 Mål och Syfte Målet för denna studie är att ge en bild av den svenska TV-marknadens problem, utmaningar, förutsättningar och tankar kring övergångsfasen mellan fysiska och digitala produkter. Detta för att kunna avläsa behov och fokusområden idag för att nå eller utveckla framtidsmål. Studien resulterar också i en sammanställning av litteratur om hur man slår mynt av innehåll online. Syftet är att därigenom ge en idé om DCS:s lämplighet, huvudsakligen med fokus på digital content monetization (hur man tjänar pengar på Internet) för svenska TV-bolag och på så sätt se Capgeminis förutsättningar som konsultbolag för svenska medieföretag. 1.4 Avgränsningar Mediebranschen är stor och innehåller många typer av företag som arbetar med olika medier. Studien är därför begränsad till ett medium; TV/Rörlig bild och tittar framför allt på publicering på Internet och komplikationerna därikring. Då Capgeminis DCS är stort och omfattande studeras endast en av delarna DCS Digital monetization. För litteraturstudien kring befintliga trender och betalningsmodeller på Internet kommer bara befintliga modeller att beskrivas och presenteras. En allt för ingående studie i detta ämne skulle annars kunna bli tillräckligt stor för ett eget examensarbete. Studien kommer inte ingående att behandla Capgeminis framgångar i utlandet varför slutsatser i skillnader mellan Sverige och andra länder inte kommer att kunna dras. Ingen ingående information om Capgeminis tjänster att kommer presenteras. Konsumentbeteende och de bakomliggande faktorerna kring förändringar i dessa kommer bara att beröras ytligt då även detta skulle kunna bli ett större arbete. Inga konsumenterna är tillfrågade i studien. 1.5 Målgrupp Studien är tänkt att vara intressant för TV-bolag, konsultföretag och läsare som är intresserade av hur dagens TV-marknad ser ut. Sammanställningen av litteraturen kring hur man tjänar pengar på Internet kan vara intressant även för andra typer av företag som publicerar material online. 4

10 1.6 Samarbeten i examensarbetet Det här examensarbetet genomfördes som ett samarbete med Alexander Biledt varför samstämmighet mellan denna rapport och hans förekommer. Inlednings- och metodkapitlets innehåll arbetades fram gemensamt och därför går där att finna referenser till Biledt (2011), liksom det i hans rapport refereras till denna text. I de fall där referenser mellan rapporterna görs innebär inte detta att bara en av parterna har varit inblandad i arbetet, utan syftar till att beskriva vem som formulerade det slutgiltiga resonemanget i skrift. Intervjuer och observationer av marknaden samt förberedandet och transkriberingen av dessa genomfördes tillsammans medan analys och slutsatser drogs på olika håll utifrån olika perspektiv och frågeställningar Kapitelspecifik uppdelning Författaren till detta examensarbete har skrivit de gemensamma delarna i kapitel 1. Inledning, i huvudmening 1.1 Samarbeten i examensarbetet samt 1.2 Bakgrund till problemområdet. Biledt har huvudsakligen författat metodkapitlet, men med följande förtydliganden: 2.1 Introduktion till forskningsmetodik, inklusive underrubriker, 2.4 Intervjuer med underrubriker och 2.5 Metodkritik skrevs av Biledt. Metodkapitlets 2.2 Val av metod och 2.3 Tillvägagångssätt skrevs av båda författarna. För att förbättra de gemensamma texternas kvalitet passerade allt genom noggrann korrektur hos motsatt part. Vissa modifikationer för att öka lämpligheten för respektive examensarbete i delarna kan förekomma. 5

11 2. Metod Detta kapitel avser att redogöra för de metoder som använts samt beskriva arbetsprocessen för studien. Kapitlet inleds med en kort introduktion till vetenskapliga begrepp och följs av val samt motivering av metod. Slutligen presenteras de analysverktyg som används i studien. Kapitlet är delvis skrivet av Alexander Biledt (2011)enligt uppdelningen i 1.1 Samarbeten i examensarbetet. 2.1 Introduktion till forskningsmetodik Forskningsmetodik är definitionen på de olika metoder och tillvägagångssätt en forskare kan använda för att samla och bearbeta fakta för sin studie. Det finns flera olika metoder som passar för olika typer av undersökningar, metodvalet bör därför göras med omsorg och bero på ens problemområde och typ av studie samt det slutresultat som eftersöks. Man måste anpassa metoderna man väljer efter situationen och undersökningen man skall utföra (Bell, 2009). Vanligen brukar man klassificera metoder genom att klassa dem som varandras motsatser; kvalitativa resp. kvantitativa, experimentella resp. icke-experimentella samt induktiva och deduktiva Kvalitativa och kvantitativa metoder En kvantitativ undersökning baserar man ofta på statistik och kvantifierbara resultat där man vanligtvis söker kopplingar mellan variabler, samt använder vetenskapliga tekniker för att dra slutsatser (Bell, 2009). I kvalitativa undersökningar avser man istället att få en djupare förståelse om ett fenomen. En kvalitativ metod är ett slags hermeneutisk metod där forskaren tolkar ickekvantifierbar data som t.ex. berättelser (Stensmo, 2002). Med kvantifierbar data menas att man måste kunna jämföra skillnader mellan variabler, t.ex. att variabel 1 > variabel 2 (Johansson, 1999). Ett exempel på en kvalitativ metod är att använda sig av intervjuer för att förstå ett fenomen, där motpolen blir enkäter som är en vanlig datainsamlingsmetod i en kvantitativ studie. Inom vetenskapen är det vanligat med kvantitativa metoder då resultaten ska gå att mäta. Detta är främst för att det ska gå att göra en reproduktion av ett experiment och få liknande resultat. En kvalitativ studie skiljer sig från detta då forskaren själv tolkar en helhet. (Bell, 2009) Detta bidrar självklart till att det oftast är svårare att bekräfta en källas reliabilitet och validitet i en kvalitativ metod än en kvantitativ Reliabilitet och validitet Reliabilitet brukar betecknas som en källas trovärdighet och validitet hur giltig källan är. Reliabilitet kan man beskriva som att om man mäter eller observerar samma sak, under samma omständigheter flera gånger så ska man få liknande resultat vid varje tillfälle (Stensmo, 2002). Validitet, eller giltighet, kan definieras som ett mått på huruvida man får relevant och eftersökt fakta ur en viss fråga (Bell, 2009; Stensmo, 2002). Bell (2009) menar att validitet är ett väldigt vagt och komplicerat begrepp då det t.ex. kan bli problem med validitet i intervjuer. En intervju är en berättelse av ett fenomen och därför en tolkning av fenomenet och inte fenomenet i sig. 6

12 2.2 Val av metod Denna studie avser att belysa konsultföretaget Capgeminis möjligheter på den svenska mediemarknaden. Därför skall resultaten skapa förståelse om TV-marknaden i dess övergång från linjära till digitala produkter i allmänhet, och rörlig bild på Internet (i studien ofta kallat Video on demand, eller VoD) och dess intäktsimplikationer i synnerhet. Därför görs en kvalitativ fallstudie där olika TV-bolags förutsättningar och utmaningar utreds och jämförs med andra spelare i TV-bolagens värdekedja. Studiens syfte, mål och föreslagna angreppssätt liknas vid en fallstudie och marknadsanalys, varför detta blev valet av metod. Här följer två stycken med resonemang kring valet av fallstudie och datainsamlingsmetod Fallstudie För att förstå den svenska TV-branschens resonemang inför förändringar i och med övergången till digitalt innehåll online genomför en marknadsanalys i form av en fallstudie. Fallstudien kommer att handla om TV-företags övergång till digitala medier, deras satsningar och problem, vilka spelarna är på marknaden och hur de upplever branschen. Studiens mål blir att få insikt i och analysera vissa samspel och egenskaper istället för att verifiera eller falsifiera en hypotes (Bell, 2009) Datainsamlingsmetod Val av datainsamlingsmetod stod mellan enkäter, intervjuer och observationer. Då studiens mål är att få en bild av marknaden genom kvalitativ insikt i och förståelse för TV-bolags resonemang valdes intervjuer som metod istället för enkäter. Varför det blev just intervjuer och inte enkäter är för att studien avser att belysa området och samla förståelse om området för en senare analys, en enkät skulle inte ge tillräckligt med underlag för en bra analys i efterhand. Antalet möjliga respondenter i problemområdet är inte tillräckligt många för att det skulle erhållas bra kvantitativa resultat, därför valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod. För att vidare få en god bild av marknaden genomfördes observationer av TV-marknaden för att se vilka olika tjänster de olika aktörerna erbjuder idag. 2.3 Tillvägagångssätt Studien inleddes med en litteraturstudie med fokus på TV-marknadens utveckling, vilka betalningsmodeller som uppkommit i samband med införandet av en digital marknad och digitala produkter. Efter litteraturstudien samlades empiriska data i form av intervjuer med spelare i värdekedjan och observationer av vad TV-företagen verkligen erbjuder och vilka plattformar de har stöd för. Slutligen analyserades resultatet och Capgeminis DCS-modell jämfördes med de rådande omständigheterna och slutsatser drogs kring möjligheter för konsultbolag att ge sig ut på marknaden Litteraturstudie I samband med alla examensarbeten utförs litteraturstudier. Litteraturstudien avser att undersöka tidigare studier på området och öka förståelsen om problemområdet. Det bör hållas i åtanke att problemområdet i detta fall är i ständig förändring. Det söktes efter litteratur som berörde det förändrade konsumentbeteendet, betalmodeller på Internet och övrigt material kring hur den svenska marknaden ser ut idag. För att lära känna marknaden bättre genomfördes också en studie av de största TV-kanalernas och -bolagens årsredovisningar, samt liknande dokument från 2009 i samband med litteraturstudien. 7

13 2.3.2 Empiriska studier Intervjuer Intervjuer genomfördes hos TV4, Videoplaza, MMS, Mediavision, Capgemini, Aftonbladet och med en Respondent I anställd på Ericsson. Företagen valdes i samråd med handledare och utifrån resultatet av litteraturstudien. TV4 representerar marknadens TV-bolag. MMS levererar tittartidsdata som är av intresse för TV-bolagen. Företaget ägs av alla stora svenska TV-bolag och kan således ge bild av hur de resonerar. Videoplaza arbetar med system för kontroll av reklam för VoD på internet. De är dessutom en partner till TV4 och andra spelare som levererar reklamfinansierad VoD online. Reklam är den mest kritiska intäktsmodellen för TV-bolagen varför Videoplaza är en viktig respondent. Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag som observerar och analyserar TV-marknaden, bland annat genom att erbjuda framtidsscenarier och strategi. Företaget skapar en bild av dagens och framtidens mediemarknad i det dagliga arbetet och är dessutom en konkurrent till Capgemini. Capgemini intervjuades för att få en förståelse för DCSerbjudandet, kompetens inom medieområdet, verksamhet i Sverige, samt framgångar utomlands. Schibstedägda Aftonbladet uppsöktes för sina framgångar inom digitala intäkter. Här intervjuades en kommersiell redaktör vars uppgift är att komma på nya intäktsmöjligheter för deras tjänster på Internet. Aftonbladet erbjuder också VoD, vilket konkurrerar med TVbolagens lösningar. För att samla data ifrån övriga spelare i värdekedjan, såsom konsumenter, operatörer och övriga distributörer, kontaktades Telia, Comhem och Boxer. De söktes utan framgång för intervju. Då studien inte avser att behandla konsumentbeteende i huvudsak, och då intervjuer av konsumenter blir ett omfattande sidospår, intervjuades en Respondent I på Ericsson. Respondenten arbetar med att analysera konsumenttrender och är därför insatt i vad konsumenter behöver och kräver av digitala produkter och intäktsmodeller. För att säkerställa att rätt person intervjuades på respektive företag, d.v.s. en person med stor insikt i området, gjordes eftersökningar där det fastställdes vilken del av företaget som var involverad i problemområdet. Därefter inleddes en konversation med högsta chefen för den berörda avdelningen om vilken anställd som vore mest lämplig för intervju. På detta sätt säkerställdes validiteten på källorna och intervjuobjekten Observationer En undersökning av de olika TV-bolagens tjänster online utfördes även för att granska utbud, teknisk kvalitet, betalmodeller samt övriga intressanta egenskaper. De TV-kanaler som granskades var de som är störst i Sverige, the Big 52 (SVT, TV3, TV 4 och Kanal 5). The Big five beskrivs vidare i litteraturstudien. Observationerna utfördes m.h.a. en iphone och en Android-mobil, för att undersöka vilka som erbjuder VoD till telefoner och hur dessa applikationer funkar. Sedan utfördes observationer av bolagens play-tjänster på Internet för datorer. Denna information användes sedan vid intervjuer och till att dra slutsatser för studien. Några av egenskaperna som undersöktes var huruvida TV-bolaget har en iphone-app, Androidapp, play-tjänst, och hur pass ihopkopplade med sociala nätverk tjänsterna är. Genom observationen kunde utbudet av lösningar jämföras mellan de olika kanalerna och de befintliga betalmodellerna kunde presenteras. Se Bilaga Intervjuer Intervjumetodik Enligt Bell (2009) och Sharp et al. (2007) finns ett antal olika intervjumetoder som kan användas för att nå olika resultat. De som ansågs mest lämpliga för studien var strukturerad 8

14 intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad (öppen) intervju. Här följer därför en kort presentation av de tre metoderna med resonemang kring deras funktion, fördelar och nackdelar. Därefter motiveras val av den metodik som användes i studien Strukturerad intervju I en strukturerad intervju färdigställer intervjuaren ett frågeformulär i förväg där denne lätt kan kryssa för vad intervjuobjektet svarar. Fördelen med denna intervjumetod är att det är lätt att analysera svaren i efterhand, nackdelen är att man inte kan ställa följdfrågor på ämnen som uppkommer i intervjun och att intervjuobjektet bara får ett par förbestämda svar att välja på, vilket kanske inte alltid överrensstämmer med det svar intervjuobjektet vill ge (Cohen, 2000: 271) Semistrukturerad intervju En semistrukturerad intervju består delvis av öppna frågor för insamling av djupgående fakta och även ledande frågor samt följdfrågor på ämnen som uppkommer (Bell, 2009: ). Fördelen är att man låter intervjuobjektet tala fritt inom ramarna för temat vilket kan ge upphov till intressanta idéer och synvinklar som intervjuaren möjligtvis inte har tänkt på tidigare. Det finns också en fördel med att man låter alla intervjuobjekt svara på samma frågor (Cohen, 2000: 271). En nackdel är att det kan ta lång tid att analysera resultatet Ostrukturerad intervju Ostrukturerad intervju kan vara en väldigt givande intervjumetod om man är en duktig intervjuare. Det går ut på att man låter intervjuobjektet tala om det som denne anser vara viktigt i förhållande till ämnet, denna intervjumetod används ofta i början av projekt där man vill ta reda relevanta områden. Man använder det alltså för att kunna hitta intressanta aspekter och utesluta andra. Nackdel med metoden är att det kan vara extremt tidsödande att analysera resultatet (Bell, 2009: ; Cohen, 2000: 271) Val av intervjustruktur Valet av intervjumetod blev semistrukturerad intervju för att det ansågs vara mest lämplig, dels för att temat och inriktningen på studien är bestämt och för att det inte får ta alltför stor tid. En semistrukturerad intervju gav utrymme för att föra en diskussion med respondenterna när nya och spännande ämnen togs upp under pågående intervju. Samt dels för att det krävdes mer information om ämnet än vad litteraturstudien gav, t.ex. hur TV-bolagen resonerar och vilka satsningar som görs i denna föränderliga marknad, vilket eliminerade både strukturerad- och öppen intervju. Därtill lades ett kvantitativt inslag med ett antal graderingsfrågor som ställdes till alla respondenter. Detta för att bilda uppfattning om hur olika företag ser på marknaden och vad de tycker och tror att man borde satsa på Utformning av frågor Intervjufrågor Att ställa frågor som kommer att ge svar och stöd till det som undersöks är inte alltid så lätt som det låter. Frågorna måste inte bara vara bra för ämnet utan även för respondenten (Cohen, 2000: 274). En nyckelperson i TV-industrin kan komma att använda en annan nomenklatur än en managementkonsult. En stor del av tiden i början av studien gick åt till att skriva frågor och testköra dem med hjälp av pilotintervjuer. För att säkerställa reliabiliteten på så lades flera frågor som berör samma ämne in, fast uttryckt på olika sätt (Stensmo, 2002; 31). Dessa frågor lades det ner stor tid på för att undvika att intervjuobjektet lade märke till det och kände sig kränkt eller dum (Bell, 2009). Frågorna utvärderades även tillsammans med arbetets handledare samt uppdragsgivaren Capgemini för att säkerställa validiteten. 9

15 Utformandet av frågorna bedrevs tillsammans med Biledt (2011), främst genom diskussion och brainstorming av lämpliga frågor. Sedan diskuterades det vad frågorna innebar för oss och vad de kan innebära för andra (Bell, 2009: 140) samt vilka svar de skulle ge. Därefter ställdes ett frågeformulär upp med mer lättsamma frågor i början och mer djupgrävande frågor i mitten för få igång intervjuobjektet (Cohen, 2000: 280). Frågorna baserades, som tidigare nämnts, på litteraturstudien och berör bland annat information om förändrat konsumentbeteende, den svenska mediemarknaden, betalmodeller samt hur arbetet går till vid publicering av digitalt innehåll. Genom att ha pilotintervjuer och utvärdering av frågorna i samråd med handledare säkerställdes tillförlitligheten på frågorna och risken för irrelevanta frågor och svar minskades. Frågorna återfinns i Bilaga Graderingsfrågor Intervjuerna avslutades med en graderingsfråga där respondenterna ombads rangordna påståendena genom att placera ut värden mellan ett och sju. Dessa påståenden berörde TVbolagen och respondenterna fick ta ställning till hur viktiga de tror att de är för TV-bolagen idag och i den närmaste framtiden. Detta för att få en bild av hur de olika aktörerna uppfattar TVmarknaden och för att bilda en uppfattning om vad de tror att TV-bolagen bör satsa på den kommande tiden. Påståendena valdes, likt intervjufrågorna, efter vad som antogs vara viktiga satsningar enligt litteraturstudien. Graderingsfrågornas relevans säkerställdes på samma sätt som gjordes i arbetet med intervjufrågorna. För att se påståendena och respondenternas svar, se 5.7 Graderingsfrågor Genomförande Många av intervjuobjekten var personer med högre befattning på respektive företag och var relativt upptagna om dagarna, detta ledde till att intervjuerna tog plats i konferensrum på respektive företag, och det främst för att underlätta för intervjuobjektet (Bell, 2006: 168). För att undvika störande moment i form av att frenetiskt anteckna respondentens svar samt minska risken för att missa något som så spelades alla intervjuer in med en diktafon. Respondenterna godkände att intervjuerna spelades in innan intervjustart och blev informerade om vad studien går ut på och varför just de intervjuas samt vad informationen kommer att användas till. Tack vare att intervjuerna spelades in kunde all fokus läggas på just intervjuobjektet och på att lyssna, analysera och ställa följdfrågor till intressanta svar. Eftersom att alla intervjuer ägde rum i konferensrum av något slag hos de inblandade företagen, så fanns det inga störande moment i form av t.ex. andra aktiviteter i rummet eller störande ljud, vilket gjorde att intervjumiljön var behaglig. Efter att intervjuerna hade ägt rum överfördes inspelningarna till dator via USB-kabel som MP3-filer. Sedan transkriberades intervjuerna så att man lättare skulle kunna gå tillbaks till vad som sagts under respektive intervju och dra slutsatser, istället för att sitta och spola i ljudfilen. Detta gjordes för att öka studiens reliabilitet; genom att arbeta med intervjuerna i skriftlig form kunde felaktigheter, som exempelvis att plocka svar och kommentarer ur minnet, elimineras. De transkriberade intervjuerna finns inte att tillgå som bilaga till detta examensarbete då överrenskommelse med respondenterna gjordes i att de inte skulle tryckas i sin helhet. Citat från intervjuerna finns att läsa i kapitel 4. Citaten valdes ut efter sin relevans för studien, och allt som ansetts vara relevant är också tillgängligt i kapitel 4. Eventuella klippningar i citat (markerade / /) är gjorda för att återkoppla till en plats i svaret som besvarade samma ämne och fråga som citatet är tänkt att poängtera. 2.5 Metodkritik För kvalitativa studier finns en del kritik. Det kan exempelvis förekomma skevheter då forskaren påverkar och påverkas av det som undersöks. Dessutom är det i regel svårare att generalisera fallstudier då de ofta är observationer på särskilda fenomen och enheter (Bell, 10

16 2006: 21). Bassey (citerad i Bell, 2006: 21) menar att det är upp till läsaren, som är under samma omständigheter som råder i fallstudien, att avgöra huruvida denne kan relatera till fallstudie. Därför införde Bassey begreppet relaterbarhet och anser att detta är viktigare än generaliseringen i en fallstudie (Bell, 2006: 21). Intervjuerna ägde rum, som nämnts, rum i företagens lokaler vilket kanske inte var optimalt, då det inte var en neutral plats för bägge parter, dock så fungerade det väldigt bra ändå och relationen mellan respondent och intervjuare var balanserad. 11

17 3. Teori Nedan presenteras teorin bakom Porter s five forces som används ytligt i analyskapitlet. Syftet är att ge en översikt över krafterna som verkar på TV-kanalernas marknad, för att kunna se och beskriva utmaningar Porter s five forces Porter s five forces (se figur 2) beskriver de fem marknadskrafter som påverkar ett företags förutsättningar som bör betänkas vid formuleringen av en strategi. Det kan också användas för att tydliggöra vilka krafter som är starkast. De fem krafterna är 1) hotet från befintliga konkurrenter, 2) hotet om nya spelare på marknaden, 3) kunders förhandlingskraft, 4) leverantörers förhandlingskraft och 5) substitutprodukter, produkter som inte direkt motsvarar ett företags erbjudande, men ändå konkurrerar om samma kund vid ett valtillfälle. Genom att positionera sig mot de platser i marknaden där krafterna är svagare kan man vinna konkurrensfördelar. En strategi kan gå ut på att blockera eller hantera dessa negativa marknadskrafter, till exempel genom att höja tröskeln för inträde på marknaden eller skapa ett konkurrenskraftigt varumärke som gör att kunden uppfattar ett större värde i att välja ett visst företags produkter istället för ett annat. Om alla krafter är väldigt starka är det oftast ingen på marknaden som gör god vinst. (Porter, 2008) Figur 2: Porter s five forces, baserad på Porter (2008:80) 12

18 4. Litteraturstudie I det här kapitlet presenteras resultaten av den litteraturstudie som genomförts bland annat kring hur den svenska TV-marknaden ser ut och kring betalningsmodeller och konsumentbeteende på densamma. 4.1 Nomenklatur I texten används ordet innehåll för att beteckna videomaterial eller motsvarande produkter för TV och andra publikationsformer. Det görs en skillnad mellan fysisk TV det vill säga traditionellt sänd TV, och TV på Internet eller webb-tv som betecknar video som nås genom en webbläsare. Broadcast, när kanalerna sänder samma material till många, kan också uttryckas som linjärsänd TV. Onlinetjänster eller onlineverksamhet är samtliga lösningar, gratis eller med kostnad, som erbjuder innehåll på Internet. On demand-tjänster eller Video on demand (VoD) är det rörliga innehåll som konsumenter kan titta på när- och var som helst online. En applikation är ett program, exempelvis till en dator eller en telefon (About.com, 2010). Här åsyftas den sortens program som ger tillgång till innehåll. Med broadcast menas den typ av sändning som är samma till många. Dess motsats är individuell ström. 4.2 Den svenska mediemarknaden Mediebranschen, oavsett nisch, är styrd och beroende av innehåll. Medieföretag jobbar dessutom ofta i tre marknader: de ska attrahera skickliga innehållsskapare, fånga konsumentens uppmärksamhet och samtidigt tilltala potentiella annonsörer och sponsorer. (Aris & Bughin, 2009:5-6). Nedan följer en historisk utveckling av den svenska marknaden samt en presentation av dagens ägarsituation och starka spelare Historisk utveckling I en undersökning genomförd av Ernst & Young (2009) på uppdrag av Konkurrensverket om den svenska TV-marknaden presenteras de viktiga händelserna i en tidslinje enligt figur 3 nedan. Figur 3: Den svenska mediemarknadens viktiga händelser (Ernst & Young, 2009:7) Då teknikutvecklingen har en snabb framfart och rapporten är från 2009 nämns inte intåget av on-demandtjänster och webb-tv-lösningar i tidslinjen. Utvecklingen förväntas dock gå åt att mer och mer innehåll läggs på Internet, både som on demand och broadcastlösningar och att detta förändrar den traditionella värdekedjan för distribution (2009;3). TV online har onekligen 13

19 haft ett starkt genomslag. I tredje kvartalet år 2008, enligt medieundersökningsbolaget Medievision, tittade 60 % av de svenska bredbandsägarna, år, på webb-tv (Ernst & Young, 2009;14) Dagens svenska mediemarknad Ägarstrukturen i den svenska mediebranschen har ändrats under 2000-talet. Många företag har gått ihop och riskkapitalbolag, vars fokus ofta är att öka värdet på ett företag och sedan sälja det, har äntrat marknaden. Till de största affärer med riskkapitalbolag i Sverige kan uppköpet och sammanslagningen av Com Hem och UPC Sverige räknas. (Sundin, 2009:5-6) Com Hem ägdes innan dess av Telia, som i sammanslagningen med finska Sonera fick sälja bolaget av konkurrensskäl år 2003 (Ernst & Young, 2009). Det är framför allt nordiska spelare som regerar på den svenska mediemarknaden. De fem starkaste nordiska medieföretagen, Bonnier, Sanoma, Schibsted, Egmont och Stenbecksfären (MTG) omsatte 2008 mer än en miljard euro vardera. Samtliga företag bedriver verksamhet inom många medieområden och har också verksamhet utanför hemmamarknaden. Bonnier AB, med en omsättning på 3,2 miljarder euro 2008, är den absolut största spelaren bland de nämnda och företagets största affärsområde är Broadcasting and Entertainment, där bland annat TV4- gruppen ingår. Efter Bonnier, bland de sverigenoterade framgångsrika företagen, kommer Stenbeckssfären med en omsättning på 1,7 miljarder euro Utöver de börsnoterade företagen är också staten en stark spelare på TV-marknaden. År 2007 hade staten, genom SVT, störst intäkter på den svenska marknaden. Därefter kom Bonnier och på tredje plats MTG. (Sundin, 2009:6-11) Figur 4 är en sammanställning av den svenska ägarstrukturen med tillhörande programbolag och kanaler enligt en studie av Ernst & Young om den svenska TV-marknaden. Figur 4: De största programbolagen i Sverige (Ernst & Young, 2009;21) TV-marknadens fem mest framgångsrika kanaler är SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5. Tillsammans kallas de Big 5. Andra mindre framgångsrika, eller nischade kanaler faller ofta i segmentet Övrig TV. (TV4-gruppen, 2010a) Kanal 5 ägs av SBS Broadcasting (ProSiebenSat 1) (Sundin, 2009:16). Schibsted, som inte är en spelare på den traditionella TV-marknaden, har varit framgångsrika internetaktörer vad gäller digitala intäkter och gör i dagsläget satsningar på olika webblösningar 14

20 som inkluderar rörlig bild- och video (webb-tv) eller hemsidor som anspelar på innehåll (exempelvis Schibsted lyckas flytta trafik mellan sina egna hemsidor vilket har varit en framgångsfaktor. (Sundin, 2009; Rikter, 2010) Satsningar, trender och intäkter Staten med sitt SVT, Bonnier med TV4-paketet, MTG och SBS Broadcastings Kanal 5 de största spelarna på den svenska TV-marknaden. Nedan följer allmänna trender och satsningar samt utdrag ur årsredovisningar för nämnda bolag. TV-företagen är dock inte ensamma om att visa video online. En tydlig trend inom TV-branschen är nischade kanaler. Dessa ger en möjlighet att nå en specifik målgrupp, vilket är omtyckt av annonsörer. Även tittare med specifika intressen uppskattar fenomenet, och det har setts en ökning av tittartid under 2009, samt en höjning från 2009 till första halvåret i 2010, som följd utav nischningen (Aris & Bughin, 2009; MMS 2009; MMS 2010a; MTG 2010; Sundin, 2009; TV4-gruppen, 2010). Också Play-applikationer, webb- TV-lösningar för datorskärm eller mobiltelefon, för olika kanaler är populära. SVT, TV4 och ett antal av kanalerna i MTGs paket har Play-lösningar (MTG, 2010; SVT, 2010; TV4 Play, 2010). Även andra företag visar dock video på nätet. Några exempel, bland många, är Microsoftägda MSN Video (2010) och Schibstedägda Aftonbladet.se (2010). En annan trend är att mediekoncerner fokuserar på kärnområden, vilket har gett att några områden inom respektive koncern har avvecklats (Sundin, 2009:10) Nedan kommer en genomgång av information ur årsredovisningar. Årsresultat redovisas för 2009 och 2008 för de respektive företagen. För MTG och TV4-gruppen redovisas resultat både för moderbolag och för koncern. TV-kanalens intäkter borde ligga inom koncernen, men då detta inte redovisas separat presenteras båda siffror. Kanal 5 är ett moderbolag som enligt lag inte måste upprätta koncernredovisning (Kanal 5, 2010:9). Det finns ingen separat redovisning för TV3. Samtliga resultat finns i miljoner kronor (Mkr) SVT SVT beskriver i sin årsredovisning från 2009 att de valt att inleda satsningar på ny teknik. Tekniken ska tillfredställa en publik med höga krav på publicering och tillgänglighet på många plattformar. Det pågår också arbete med att skapa Video on Demand-tjänster, arbeta med interaktiva medier och ytterligare förbättra SVT Play. SVT är ett public service-bolag och verkar därmed under regeringens direktiv. Som följd av detta kommer därmed intäkterna huvudsakligen från regeringens anslag och SVT ska agera konkurrensneutralt i alla aktiviteter skilda från de sändningar de måste ha. Därmed går det heller inte att hitta intäkter för digitala media. SVT använder dock ett specifikt publiceringsföretag för webben, Qbrick AB, och de totala publiceringskostnaderna inklusive traditionellt sänd TV (publicerad av Teracom AB) uppgick 2009 till 314 Mkr. (SVT, 2010) Årets resultat (2010:13): TV4 2009: 4,2 Mkr 2008: 6,0 Mkr I sin årsredovisning från 2008 redovisar TV4-gruppen (2009) sina intäkter för onlineverksamhet, som tillhör kategorin Nya Medier, under Övriga intäkter, som det året uppgick till kr. Annonsintäkter för onlineverksamheten redovisades tillsammans med övriga annonsintäkter, varför det är svårt att utröna hur stor del av dessa som representerade annonser på Internet. TV4:s verksamhet är mycket beroende av annonsförsäljning, enligt TV4-gruppens årsredovisning från 2009 (2010b). Det gjordes därför stora satsningar inom just reklam år 2009 och i samma årsredovisning redovisas material från IRM (Institutet för Reklam och 15

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet En kartläggning av de utmaningar och möjligheter som finns ur ett konsultbolags perspektiv ALEXANDER BILEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 De svenska

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Vad händer i TV-soffan?

Vad händer i TV-soffan? Vad händer i TV-soffan? Om förändrat TV beteende och vad det innebär för branschen TV Puls 25 januari 2012 Mediavision i korthet Konsultbolag med fokus digitala medieaffärer Strategi och affärsutveckling

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere?

If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere? If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere? Märta Rydbeck Dotscreen Tek konferensen 16 nov 2016 AGENDA 1. Värdekedjan hotas. 2.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben 19:55-2:9 2:1-2:24 2:25-2:39 2:4-2:54 2:55-21:9 21:1-21:24 21:25-21:39 21:4-21:54 21:55-22:9 22:1-22:24 22:25-22:39 22:4-22:54 22:55-23:9 23:1-23:24 23:25-23:39 23:4-23:54 23:55-:9 :1-:24 :25-:39 :4-:54

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Schibsteds resa Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Samma behov in i den digitala världen Tidning Annonser Reseservice Guider Katalogtjänster Service-journalistik. El,

Läs mer

Infomöte hos Google Sverige 2.Oktober 2012

Infomöte hos Google Sverige 2.Oktober 2012 Infomöte hos Google Sverige 2.Oktober 2012 Bolag närvaronde på Info möte 2. Oktober Bygga marknad och tjäna pengar genom ac sdmulera eferfrågan & erbjuda best möjliga tjänster Varför behöver Teorin marknaden

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 Starkt resultat för TV4-Gruppen 2014 TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2014 TV4-Gruppen gör ett starkt 2014. Det operativa resultatet uppgick

Läs mer

A" hantera övergångar erfarenheter från Svenska och Finska företag vid kanalexpansion. John Jeansson Linnéuniversitetet

A hantera övergångar erfarenheter från Svenska och Finska företag vid kanalexpansion. John Jeansson Linnéuniversitetet A" hantera övergångar erfarenheter från Svenska och Finska företag vid kanalexpansion John Jeansson Linnéuniversitetet Gemensamt forskningsprojekt Anna Sell, Ekon.Dr Åbo Akademi John Jeansson, Ekon.Dr

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM Stockholm 2015-09-25 Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm Diarienummer UD2015/267/FIM Ang. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Webbexklusiva program - 2013

Webbexklusiva program - 2013 Webbexklusiva program - 2013 Webbexklusiva program under 2013 Denna rapport är en sammanställning som fokuserar på de webbexklusiva programmen och hur de figurerat på marknaden under året som gått. Med

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer