TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet"

Transkript

1 TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete i medieteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare var Christopher Rosenqvist, HHS Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2011:001 ISRN-KTH/CSC/E--11/001--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv Sammanfattning Detta examensarbete är en studie av den svenska TV-marknaden som görs för konsultbolaget Capgemini. Syftet är att ge en bild av den svenska TV-marknadens problem, utmaningar, förutsättningar och tankar kring övergångsfasen mellan fysiska (linjära) och digitala produkter. Studien resulterar också i en sammanställning av litteratur i hur man slår mynt av innehåll online, och ger en bild av Capgeminis möjligheter på den svenska TV-marknaden med grund av befintliga ramverk. Examensarbetet visar bland annat på att dagens TV-marknad är turbulent och föränderlig. Framtiden är högst osäker och kräver att både TV-bolag och konsultföretag som ämnar ge stöd måste ha en god kännedom om marknadens utveckling. Konsumenterna står idag i centrum och man måste lägga fokus på enkla betalningslösningar då sådana ska användas, och kloka reklammodeller för övriga intäkter. Making money on online TV A market analysis of the Swedish TV industry from a consulting perspective Abstract This thesis is a study of the Swedish TV industry ordered by Capgemini, French consulting firm. The main purpose is to give an overview of the Swedish TV industry and its problems, challenges, basic conditions and thoughts about the change from linear to digital products. The study also results in a summary of literature on the subject of making money online. The study aims to present Capgemini s possibilities as a consultant to Swedish TV channels. Among the thesis results we find that the TV market of today is in a turbulent and changing situation. The future is unsure to many players, which demands updated knowledge about market tendencies and technical development, both from consultants and TV channels. Consumers are extremely important to anyone wishing to publish content online today, and there needs to be a focus on simple payment solutions and wisely formulated advertizing strategies.

4 Förord Jag skulle vilja tacka min handledare, Christopher Rosenqvist. Också Capgemini som bistått med handledare, arbetsplatser och kontakter för intervjuer, framför allt John Eriksson och Annelie Barklind-Wranne. Ett stort tack riktas till de vänliga respondenter som tagit tid från sitt arbete för att svara på frågor från två studenter. Jag vill också tacka Petter Eek, som bistod med arbetsplatser under exjobbets inledande fas, och handledningsgruppen för deras stöd, åsikter och korrektur. Slutligen vill jag tacka Alexander Biledt för ett gott samarbete med detta examensarbete!

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund till problemområdet Problemformulering Mål och Syfte Avgränsningar Målgrupp Samarbeten i examensarbetet Metod Introduktion till forskningsmetodik Val av metod Tillvägagångssätt Intervjuer Metodkritik Teori Litteraturstudie Nomenklatur Den svenska mediemarknaden Konsumentbeteende Konvergens och förändrad värdekedja Vad konsumenter betalar för Befintliga betalnings- och intäktsmodeller Innovation och samarbeten Framtidsutsikter Sammanfattning av litteraturstudie Resultat från intervjuer Marknaden Tv-bolagens åsikter Intäktsmodeller Framtidsvisioner bland respondenterna Aftonbladets strategi Capgemini Graderingsfrågor Observationer av TV-kanalers webblösningar Analys och diskussion Hur ser dagens digitala TV-marknad ut?... 40

6 6.2 Hur tjänar man idag pengar på innehåll på Internet? Vari ligger utmaningarna och satsningarna för svenska TV-bolag idag? Vilka är Capgeminis styrkor och svagheter med avseende på DCS och marknadsbehov? Sammanfattning Kritik av analys och resultat Slutsatser En mediemarknad i förändring TV-kanalernas fokus framöver Fokus för Capgemini och DCS Rekommendation om ytterligare studier Litteraturlista Bilaga 1. Intervjuer B1.1. Frågor till Videoplaza B1.2. Frågor till Capgemini (Sv) B1.3. Frågor till TV B1.4. Frågor till MMS och Mediavision B1.5. Frågor Aftonbladet B1.6. Frågor till Capgemini (En) B1.7. Frågor till Respondent In, Ericsson B1.8. Graderingsfråga Bilaga 2. Observationer B1.9. SVT (SVT1 + SVT2) B1.10. TV B1.11. TV B1.12. Kanal

7 1. Inledning I detta inledande kapitel presenteras varför denna studie genomförts. Här finns bakgrund till problemområde och en presentation av företaget där examensarbetet genomfördes. Kapitlet behandlar även problemformulering, mål och syfte, avgränsningar och målgrupp. 1.1 Bakgrund till problemområdet Problemområdet baseras på en förändrad mediemarknad världen över och ett intresse från Capgeminis sida att förstå marknadens problematik och förutsättningar i Sverige Ny teknik ger nya förutsättningar I och med digitaliseringen av medier är hela mediebranschen i förändring. Den snabba teknikutvecklingen och inträdet av en ny digital mediemarknad har lett till att medieföretag numer arbetar enligt förändrade spelregler och måste arbeta strategiskt för att hänga med. Teknikens tillgänglighet har bidragit till en låg etableringströskeln till mediemarknaden, vilket också ger många nya spelare (Sundin, 2009; Halttunen et al., 2009). På dagens digitala marknad måste man slåss för att synas, hantera aktivt deltagande och innehållsskapande konsumenter, resonera kring gratisinnehåll och se till att annonsörer får genomslag (Aris & Bughin, 2009:5-6). Tekniken erbjuder dock även möjligheter; innehållsskapare får lättare att nå ut och att föra en dialog med konsumenten, och tiden för leverans av produkter kan potentiellt bli närmast obefintlig (Halttunen et al., 2009). Alla spelare i värdekedjan för TV-produktion försöker finna sina roller i den nya tekniken och testar nya affärsmodeller och distributionssätt utan att ännu ha fastställt vilka modeller som fungerar (Bjurström et al., 2010:4). Förändringar på mediemarknaden är dock ingen nyhet. Ny teknik har rent historiskt inte ännu helt slagit ut äldre, utan traditionellt lett till en satsning i det nya medan företag också behållit det gamla. Ett exempel på detta är att då TV ännu var ett ungt koncept förutspåddes att det skulle konkurrera ut filmbranschen, något som inte hänt ännu. (Aris & Bughin, 2009:5-6) Om Capgemini Capegmini är ett internationellt konsultföretag som fokuserar på nära och långlivade relationer med sina kunder (Capgemini, 2010a). Företaget är verksamt inom alla sorters branscher, allt från stålindustrin till mediebranschen. Huvudkontoret ligger i Paris och företaget bedriver verksamhet i fler än 30 länder och har i dagsläget anställda världen över. I Sverige har de c:a 1200 anställda. Företaget arbetar i huvudsak med tre områden: konsulttjänster, tekniklösningar och outsourcing. För att kunna tillgodose många branscher med god sakkunskap är företaget uppdelat i branschspecifika avdelningar. Den som erbjuder tjänster för telekom -, media - och underhållningsföretag heter Telecom, Media & Entertainment (TME). (Capgemini, 2010b) Problemområde Capgemini har i USA framgångsrikt genomfört projekt hos stora media - och underhållningsföretag, exempelvis hos Disney och Warner. De erfarenheter och best practices som erhållits från dessa projekt har samlats i konceptet och erbjudandet Digital Content Services (DCS). I Sverige har TME haft en övervikt av uppdrag hos telekomföretag och avdelningen vill nu undersöka intressanta kunder och deras förutsättningar för att kunna erbjuda DCS till aktörer på den svenska mediemarknaden. (Eriksson, 2010a; Eriksson, 2010b). 2

8 Digital Content Services (DCS) Enligt material från Capgemni (2010c) riktas DCS mot medieföretag i övergången mellan fysiska och digitala produkter. Vidare beskrivs erbjudandet som en chans att ge sina kunder dynamiska, digitala användarupplevelser, utan att gå miste om inkomster. Medieföretag kan idag behöva se över sina distributionskanaler, värdera kunders nya förväntningar och söka nya betalningsstrukturer och inkomstmodeller. De kan också förväntas överväga sina allmänna strategier och sin plats på marknaden. DCS består av fem komponenter (se figur 1), eller fokusområden inom vilka Capgemini kan erbjuda lösningar, som tillsammans ska bygga intäkter för ett medieföretag (Capgemini, 2010c): Consumer Experience Management: distribution och kvalitet över många plattformar Digital Insights: IT-lösningar som ger insikt i verksamheten och i kundbeteende Intellectual property management (IP): struktur och kontroll av IP; kontrakt, patent och rättigheter Digital Monetization: digitala betalningsmodeller och nya möjligheter att tjäna pengar på digitalt innehåll Digital Media Management: publicering och lagring av digitalt material och att se över produktionsled på samma sätt som för fysiska produkter Figur 1: Digital Content Services; komponenterna skapar värde tillsammans (Capgemini, 2010c) 3

9 1.2 Problemformulering Hur resonerar de svenska TV-bolagen kring publicering av rörlig bild (TV) på Internet och vilka är ett konsultbolags möjligheter på denna marknad? Delfrågor Hur ser dagens digitala TV-marknad ut? Hur tjänar man idag pengar på innehåll på Internet? Vari ligger utmaningarna och satsningarna för svenska TV-bolag idag? Vilka är Capgeminis styrkor och svagheter idag, i förhållande till huvudfrågeställningen och med avseende på DCS? 1.3 Mål och Syfte Målet för denna studie är att ge en bild av den svenska TV-marknadens problem, utmaningar, förutsättningar och tankar kring övergångsfasen mellan fysiska och digitala produkter. Detta för att kunna avläsa behov och fokusområden idag för att nå eller utveckla framtidsmål. Studien resulterar också i en sammanställning av litteratur om hur man slår mynt av innehåll online. Syftet är att därigenom ge en idé om DCS:s lämplighet, huvudsakligen med fokus på digital content monetization (hur man tjänar pengar på Internet) för svenska TV-bolag och på så sätt se Capgeminis förutsättningar som konsultbolag för svenska medieföretag. 1.4 Avgränsningar Mediebranschen är stor och innehåller många typer av företag som arbetar med olika medier. Studien är därför begränsad till ett medium; TV/Rörlig bild och tittar framför allt på publicering på Internet och komplikationerna därikring. Då Capgeminis DCS är stort och omfattande studeras endast en av delarna DCS Digital monetization. För litteraturstudien kring befintliga trender och betalningsmodeller på Internet kommer bara befintliga modeller att beskrivas och presenteras. En allt för ingående studie i detta ämne skulle annars kunna bli tillräckligt stor för ett eget examensarbete. Studien kommer inte ingående att behandla Capgeminis framgångar i utlandet varför slutsatser i skillnader mellan Sverige och andra länder inte kommer att kunna dras. Ingen ingående information om Capgeminis tjänster att kommer presenteras. Konsumentbeteende och de bakomliggande faktorerna kring förändringar i dessa kommer bara att beröras ytligt då även detta skulle kunna bli ett större arbete. Inga konsumenterna är tillfrågade i studien. 1.5 Målgrupp Studien är tänkt att vara intressant för TV-bolag, konsultföretag och läsare som är intresserade av hur dagens TV-marknad ser ut. Sammanställningen av litteraturen kring hur man tjänar pengar på Internet kan vara intressant även för andra typer av företag som publicerar material online. 4

10 1.6 Samarbeten i examensarbetet Det här examensarbetet genomfördes som ett samarbete med Alexander Biledt varför samstämmighet mellan denna rapport och hans förekommer. Inlednings- och metodkapitlets innehåll arbetades fram gemensamt och därför går där att finna referenser till Biledt (2011), liksom det i hans rapport refereras till denna text. I de fall där referenser mellan rapporterna görs innebär inte detta att bara en av parterna har varit inblandad i arbetet, utan syftar till att beskriva vem som formulerade det slutgiltiga resonemanget i skrift. Intervjuer och observationer av marknaden samt förberedandet och transkriberingen av dessa genomfördes tillsammans medan analys och slutsatser drogs på olika håll utifrån olika perspektiv och frågeställningar Kapitelspecifik uppdelning Författaren till detta examensarbete har skrivit de gemensamma delarna i kapitel 1. Inledning, i huvudmening 1.1 Samarbeten i examensarbetet samt 1.2 Bakgrund till problemområdet. Biledt har huvudsakligen författat metodkapitlet, men med följande förtydliganden: 2.1 Introduktion till forskningsmetodik, inklusive underrubriker, 2.4 Intervjuer med underrubriker och 2.5 Metodkritik skrevs av Biledt. Metodkapitlets 2.2 Val av metod och 2.3 Tillvägagångssätt skrevs av båda författarna. För att förbättra de gemensamma texternas kvalitet passerade allt genom noggrann korrektur hos motsatt part. Vissa modifikationer för att öka lämpligheten för respektive examensarbete i delarna kan förekomma. 5

11 2. Metod Detta kapitel avser att redogöra för de metoder som använts samt beskriva arbetsprocessen för studien. Kapitlet inleds med en kort introduktion till vetenskapliga begrepp och följs av val samt motivering av metod. Slutligen presenteras de analysverktyg som används i studien. Kapitlet är delvis skrivet av Alexander Biledt (2011)enligt uppdelningen i 1.1 Samarbeten i examensarbetet. 2.1 Introduktion till forskningsmetodik Forskningsmetodik är definitionen på de olika metoder och tillvägagångssätt en forskare kan använda för att samla och bearbeta fakta för sin studie. Det finns flera olika metoder som passar för olika typer av undersökningar, metodvalet bör därför göras med omsorg och bero på ens problemområde och typ av studie samt det slutresultat som eftersöks. Man måste anpassa metoderna man väljer efter situationen och undersökningen man skall utföra (Bell, 2009). Vanligen brukar man klassificera metoder genom att klassa dem som varandras motsatser; kvalitativa resp. kvantitativa, experimentella resp. icke-experimentella samt induktiva och deduktiva Kvalitativa och kvantitativa metoder En kvantitativ undersökning baserar man ofta på statistik och kvantifierbara resultat där man vanligtvis söker kopplingar mellan variabler, samt använder vetenskapliga tekniker för att dra slutsatser (Bell, 2009). I kvalitativa undersökningar avser man istället att få en djupare förståelse om ett fenomen. En kvalitativ metod är ett slags hermeneutisk metod där forskaren tolkar ickekvantifierbar data som t.ex. berättelser (Stensmo, 2002). Med kvantifierbar data menas att man måste kunna jämföra skillnader mellan variabler, t.ex. att variabel 1 > variabel 2 (Johansson, 1999). Ett exempel på en kvalitativ metod är att använda sig av intervjuer för att förstå ett fenomen, där motpolen blir enkäter som är en vanlig datainsamlingsmetod i en kvantitativ studie. Inom vetenskapen är det vanligat med kvantitativa metoder då resultaten ska gå att mäta. Detta är främst för att det ska gå att göra en reproduktion av ett experiment och få liknande resultat. En kvalitativ studie skiljer sig från detta då forskaren själv tolkar en helhet. (Bell, 2009) Detta bidrar självklart till att det oftast är svårare att bekräfta en källas reliabilitet och validitet i en kvalitativ metod än en kvantitativ Reliabilitet och validitet Reliabilitet brukar betecknas som en källas trovärdighet och validitet hur giltig källan är. Reliabilitet kan man beskriva som att om man mäter eller observerar samma sak, under samma omständigheter flera gånger så ska man få liknande resultat vid varje tillfälle (Stensmo, 2002). Validitet, eller giltighet, kan definieras som ett mått på huruvida man får relevant och eftersökt fakta ur en viss fråga (Bell, 2009; Stensmo, 2002). Bell (2009) menar att validitet är ett väldigt vagt och komplicerat begrepp då det t.ex. kan bli problem med validitet i intervjuer. En intervju är en berättelse av ett fenomen och därför en tolkning av fenomenet och inte fenomenet i sig. 6

12 2.2 Val av metod Denna studie avser att belysa konsultföretaget Capgeminis möjligheter på den svenska mediemarknaden. Därför skall resultaten skapa förståelse om TV-marknaden i dess övergång från linjära till digitala produkter i allmänhet, och rörlig bild på Internet (i studien ofta kallat Video on demand, eller VoD) och dess intäktsimplikationer i synnerhet. Därför görs en kvalitativ fallstudie där olika TV-bolags förutsättningar och utmaningar utreds och jämförs med andra spelare i TV-bolagens värdekedja. Studiens syfte, mål och föreslagna angreppssätt liknas vid en fallstudie och marknadsanalys, varför detta blev valet av metod. Här följer två stycken med resonemang kring valet av fallstudie och datainsamlingsmetod Fallstudie För att förstå den svenska TV-branschens resonemang inför förändringar i och med övergången till digitalt innehåll online genomför en marknadsanalys i form av en fallstudie. Fallstudien kommer att handla om TV-företags övergång till digitala medier, deras satsningar och problem, vilka spelarna är på marknaden och hur de upplever branschen. Studiens mål blir att få insikt i och analysera vissa samspel och egenskaper istället för att verifiera eller falsifiera en hypotes (Bell, 2009) Datainsamlingsmetod Val av datainsamlingsmetod stod mellan enkäter, intervjuer och observationer. Då studiens mål är att få en bild av marknaden genom kvalitativ insikt i och förståelse för TV-bolags resonemang valdes intervjuer som metod istället för enkäter. Varför det blev just intervjuer och inte enkäter är för att studien avser att belysa området och samla förståelse om området för en senare analys, en enkät skulle inte ge tillräckligt med underlag för en bra analys i efterhand. Antalet möjliga respondenter i problemområdet är inte tillräckligt många för att det skulle erhållas bra kvantitativa resultat, därför valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod. För att vidare få en god bild av marknaden genomfördes observationer av TV-marknaden för att se vilka olika tjänster de olika aktörerna erbjuder idag. 2.3 Tillvägagångssätt Studien inleddes med en litteraturstudie med fokus på TV-marknadens utveckling, vilka betalningsmodeller som uppkommit i samband med införandet av en digital marknad och digitala produkter. Efter litteraturstudien samlades empiriska data i form av intervjuer med spelare i värdekedjan och observationer av vad TV-företagen verkligen erbjuder och vilka plattformar de har stöd för. Slutligen analyserades resultatet och Capgeminis DCS-modell jämfördes med de rådande omständigheterna och slutsatser drogs kring möjligheter för konsultbolag att ge sig ut på marknaden Litteraturstudie I samband med alla examensarbeten utförs litteraturstudier. Litteraturstudien avser att undersöka tidigare studier på området och öka förståelsen om problemområdet. Det bör hållas i åtanke att problemområdet i detta fall är i ständig förändring. Det söktes efter litteratur som berörde det förändrade konsumentbeteendet, betalmodeller på Internet och övrigt material kring hur den svenska marknaden ser ut idag. För att lära känna marknaden bättre genomfördes också en studie av de största TV-kanalernas och -bolagens årsredovisningar, samt liknande dokument från 2009 i samband med litteraturstudien. 7

13 2.3.2 Empiriska studier Intervjuer Intervjuer genomfördes hos TV4, Videoplaza, MMS, Mediavision, Capgemini, Aftonbladet och med en Respondent I anställd på Ericsson. Företagen valdes i samråd med handledare och utifrån resultatet av litteraturstudien. TV4 representerar marknadens TV-bolag. MMS levererar tittartidsdata som är av intresse för TV-bolagen. Företaget ägs av alla stora svenska TV-bolag och kan således ge bild av hur de resonerar. Videoplaza arbetar med system för kontroll av reklam för VoD på internet. De är dessutom en partner till TV4 och andra spelare som levererar reklamfinansierad VoD online. Reklam är den mest kritiska intäktsmodellen för TV-bolagen varför Videoplaza är en viktig respondent. Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag som observerar och analyserar TV-marknaden, bland annat genom att erbjuda framtidsscenarier och strategi. Företaget skapar en bild av dagens och framtidens mediemarknad i det dagliga arbetet och är dessutom en konkurrent till Capgemini. Capgemini intervjuades för att få en förståelse för DCSerbjudandet, kompetens inom medieområdet, verksamhet i Sverige, samt framgångar utomlands. Schibstedägda Aftonbladet uppsöktes för sina framgångar inom digitala intäkter. Här intervjuades en kommersiell redaktör vars uppgift är att komma på nya intäktsmöjligheter för deras tjänster på Internet. Aftonbladet erbjuder också VoD, vilket konkurrerar med TVbolagens lösningar. För att samla data ifrån övriga spelare i värdekedjan, såsom konsumenter, operatörer och övriga distributörer, kontaktades Telia, Comhem och Boxer. De söktes utan framgång för intervju. Då studien inte avser att behandla konsumentbeteende i huvudsak, och då intervjuer av konsumenter blir ett omfattande sidospår, intervjuades en Respondent I på Ericsson. Respondenten arbetar med att analysera konsumenttrender och är därför insatt i vad konsumenter behöver och kräver av digitala produkter och intäktsmodeller. För att säkerställa att rätt person intervjuades på respektive företag, d.v.s. en person med stor insikt i området, gjordes eftersökningar där det fastställdes vilken del av företaget som var involverad i problemområdet. Därefter inleddes en konversation med högsta chefen för den berörda avdelningen om vilken anställd som vore mest lämplig för intervju. På detta sätt säkerställdes validiteten på källorna och intervjuobjekten Observationer En undersökning av de olika TV-bolagens tjänster online utfördes även för att granska utbud, teknisk kvalitet, betalmodeller samt övriga intressanta egenskaper. De TV-kanaler som granskades var de som är störst i Sverige, the Big 52 (SVT, TV3, TV 4 och Kanal 5). The Big five beskrivs vidare i litteraturstudien. Observationerna utfördes m.h.a. en iphone och en Android-mobil, för att undersöka vilka som erbjuder VoD till telefoner och hur dessa applikationer funkar. Sedan utfördes observationer av bolagens play-tjänster på Internet för datorer. Denna information användes sedan vid intervjuer och till att dra slutsatser för studien. Några av egenskaperna som undersöktes var huruvida TV-bolaget har en iphone-app, Androidapp, play-tjänst, och hur pass ihopkopplade med sociala nätverk tjänsterna är. Genom observationen kunde utbudet av lösningar jämföras mellan de olika kanalerna och de befintliga betalmodellerna kunde presenteras. Se Bilaga Intervjuer Intervjumetodik Enligt Bell (2009) och Sharp et al. (2007) finns ett antal olika intervjumetoder som kan användas för att nå olika resultat. De som ansågs mest lämpliga för studien var strukturerad 8

14 intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad (öppen) intervju. Här följer därför en kort presentation av de tre metoderna med resonemang kring deras funktion, fördelar och nackdelar. Därefter motiveras val av den metodik som användes i studien Strukturerad intervju I en strukturerad intervju färdigställer intervjuaren ett frågeformulär i förväg där denne lätt kan kryssa för vad intervjuobjektet svarar. Fördelen med denna intervjumetod är att det är lätt att analysera svaren i efterhand, nackdelen är att man inte kan ställa följdfrågor på ämnen som uppkommer i intervjun och att intervjuobjektet bara får ett par förbestämda svar att välja på, vilket kanske inte alltid överrensstämmer med det svar intervjuobjektet vill ge (Cohen, 2000: 271) Semistrukturerad intervju En semistrukturerad intervju består delvis av öppna frågor för insamling av djupgående fakta och även ledande frågor samt följdfrågor på ämnen som uppkommer (Bell, 2009: ). Fördelen är att man låter intervjuobjektet tala fritt inom ramarna för temat vilket kan ge upphov till intressanta idéer och synvinklar som intervjuaren möjligtvis inte har tänkt på tidigare. Det finns också en fördel med att man låter alla intervjuobjekt svara på samma frågor (Cohen, 2000: 271). En nackdel är att det kan ta lång tid att analysera resultatet Ostrukturerad intervju Ostrukturerad intervju kan vara en väldigt givande intervjumetod om man är en duktig intervjuare. Det går ut på att man låter intervjuobjektet tala om det som denne anser vara viktigt i förhållande till ämnet, denna intervjumetod används ofta i början av projekt där man vill ta reda relevanta områden. Man använder det alltså för att kunna hitta intressanta aspekter och utesluta andra. Nackdel med metoden är att det kan vara extremt tidsödande att analysera resultatet (Bell, 2009: ; Cohen, 2000: 271) Val av intervjustruktur Valet av intervjumetod blev semistrukturerad intervju för att det ansågs vara mest lämplig, dels för att temat och inriktningen på studien är bestämt och för att det inte får ta alltför stor tid. En semistrukturerad intervju gav utrymme för att föra en diskussion med respondenterna när nya och spännande ämnen togs upp under pågående intervju. Samt dels för att det krävdes mer information om ämnet än vad litteraturstudien gav, t.ex. hur TV-bolagen resonerar och vilka satsningar som görs i denna föränderliga marknad, vilket eliminerade både strukturerad- och öppen intervju. Därtill lades ett kvantitativt inslag med ett antal graderingsfrågor som ställdes till alla respondenter. Detta för att bilda uppfattning om hur olika företag ser på marknaden och vad de tycker och tror att man borde satsa på Utformning av frågor Intervjufrågor Att ställa frågor som kommer att ge svar och stöd till det som undersöks är inte alltid så lätt som det låter. Frågorna måste inte bara vara bra för ämnet utan även för respondenten (Cohen, 2000: 274). En nyckelperson i TV-industrin kan komma att använda en annan nomenklatur än en managementkonsult. En stor del av tiden i början av studien gick åt till att skriva frågor och testköra dem med hjälp av pilotintervjuer. För att säkerställa reliabiliteten på så lades flera frågor som berör samma ämne in, fast uttryckt på olika sätt (Stensmo, 2002; 31). Dessa frågor lades det ner stor tid på för att undvika att intervjuobjektet lade märke till det och kände sig kränkt eller dum (Bell, 2009). Frågorna utvärderades även tillsammans med arbetets handledare samt uppdragsgivaren Capgemini för att säkerställa validiteten. 9

15 Utformandet av frågorna bedrevs tillsammans med Biledt (2011), främst genom diskussion och brainstorming av lämpliga frågor. Sedan diskuterades det vad frågorna innebar för oss och vad de kan innebära för andra (Bell, 2009: 140) samt vilka svar de skulle ge. Därefter ställdes ett frågeformulär upp med mer lättsamma frågor i början och mer djupgrävande frågor i mitten för få igång intervjuobjektet (Cohen, 2000: 280). Frågorna baserades, som tidigare nämnts, på litteraturstudien och berör bland annat information om förändrat konsumentbeteende, den svenska mediemarknaden, betalmodeller samt hur arbetet går till vid publicering av digitalt innehåll. Genom att ha pilotintervjuer och utvärdering av frågorna i samråd med handledare säkerställdes tillförlitligheten på frågorna och risken för irrelevanta frågor och svar minskades. Frågorna återfinns i Bilaga Graderingsfrågor Intervjuerna avslutades med en graderingsfråga där respondenterna ombads rangordna påståendena genom att placera ut värden mellan ett och sju. Dessa påståenden berörde TVbolagen och respondenterna fick ta ställning till hur viktiga de tror att de är för TV-bolagen idag och i den närmaste framtiden. Detta för att få en bild av hur de olika aktörerna uppfattar TVmarknaden och för att bilda en uppfattning om vad de tror att TV-bolagen bör satsa på den kommande tiden. Påståendena valdes, likt intervjufrågorna, efter vad som antogs vara viktiga satsningar enligt litteraturstudien. Graderingsfrågornas relevans säkerställdes på samma sätt som gjordes i arbetet med intervjufrågorna. För att se påståendena och respondenternas svar, se 5.7 Graderingsfrågor Genomförande Många av intervjuobjekten var personer med högre befattning på respektive företag och var relativt upptagna om dagarna, detta ledde till att intervjuerna tog plats i konferensrum på respektive företag, och det främst för att underlätta för intervjuobjektet (Bell, 2006: 168). För att undvika störande moment i form av att frenetiskt anteckna respondentens svar samt minska risken för att missa något som så spelades alla intervjuer in med en diktafon. Respondenterna godkände att intervjuerna spelades in innan intervjustart och blev informerade om vad studien går ut på och varför just de intervjuas samt vad informationen kommer att användas till. Tack vare att intervjuerna spelades in kunde all fokus läggas på just intervjuobjektet och på att lyssna, analysera och ställa följdfrågor till intressanta svar. Eftersom att alla intervjuer ägde rum i konferensrum av något slag hos de inblandade företagen, så fanns det inga störande moment i form av t.ex. andra aktiviteter i rummet eller störande ljud, vilket gjorde att intervjumiljön var behaglig. Efter att intervjuerna hade ägt rum överfördes inspelningarna till dator via USB-kabel som MP3-filer. Sedan transkriberades intervjuerna så att man lättare skulle kunna gå tillbaks till vad som sagts under respektive intervju och dra slutsatser, istället för att sitta och spola i ljudfilen. Detta gjordes för att öka studiens reliabilitet; genom att arbeta med intervjuerna i skriftlig form kunde felaktigheter, som exempelvis att plocka svar och kommentarer ur minnet, elimineras. De transkriberade intervjuerna finns inte att tillgå som bilaga till detta examensarbete då överrenskommelse med respondenterna gjordes i att de inte skulle tryckas i sin helhet. Citat från intervjuerna finns att läsa i kapitel 4. Citaten valdes ut efter sin relevans för studien, och allt som ansetts vara relevant är också tillgängligt i kapitel 4. Eventuella klippningar i citat (markerade / /) är gjorda för att återkoppla till en plats i svaret som besvarade samma ämne och fråga som citatet är tänkt att poängtera. 2.5 Metodkritik För kvalitativa studier finns en del kritik. Det kan exempelvis förekomma skevheter då forskaren påverkar och påverkas av det som undersöks. Dessutom är det i regel svårare att generalisera fallstudier då de ofta är observationer på särskilda fenomen och enheter (Bell, 10

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet En kartläggning av de utmaningar och möjligheter som finns ur ett konsultbolags perspektiv ALEXANDER BILEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 De svenska

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Förändringar är bra om det inte gäller en själv -

Förändringar är bra om det inte gäller en själv - Örebro Universitet Handelshögskolan C-uppsats, Företagsekonomi Handledare: Peter Langlott & Owe L. Johansson Examinator: Conny Johanzon Förändringar är bra om det inte gäller en själv - En komparativ studie

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

E-post som marknadsföringsmedium

E-post som marknadsföringsmedium E-post som marknadsföringsmedium Styrkor och svagheter ur ett konsumentperspektiv L I S E N S E L L É N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 E-post som marknadsföringsmedium Styrkor och svagheter ur ett

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer