Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars Utfors AB Box Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna"

Transkript

1 Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box Solna

2 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt avslutad 4000 km av Utfors fiberoptiska bredbandsnät driftsatt Fortsatt stor efterfrågan på Utfors IP-port innebärande 529 avtalade accesser per och ytterligare över 100 kontrakt tecknade under april månad Nettoomsättningen för perioden ökade med 36,2% till MSEK 93,8 innebärande en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2000 med 26,4%. EBITDA (Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar) för perioden uppgick till MSEK 67,5 (-4,4) Strategiska genombrottskontrakt tecknat efter rapportperiodens slut med bla Saab AB(70 portar) Jan- Mars Jan- Mars Helår MSEK Nettoomsättning 93,8 68,9 283,4 EBITDA 1) -67,5-4,4-39,1 Rörelseresultat -98,1-13,8-119,2 Resultat efter finansiella poster -109,1-15,1-131,8 1) Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar Pressinformation Jan Werne VD, tel , mobil , Johan Stuart CFO, tel , mobil, , Markus Boberg, informationschef, tel , mobil ,

3 VERKSAMHETEN ALLMÄNT Utfors levererar marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på nästa generations IP-nätverk primärt till företagsmarknaden med målet att bli en av Nordens ledande leverantör av bredbandsbaserade kommunikationstjänster. Verksamheten bedrivs dels i moderbolaget Utfors AB, i huvudsak koncernledande verksamhet, dels i de helägda dotterbolagen inom Utfors Bredband, i huvudsak operatörsverksamhet i Norden, samt i de helägda dotterbolagen inom Utfors Fibre Network, i huvudsak nätbyggnad, projektering, förvaltning samt nätverksförsäljning. Under inledningen av april 2001 genomförde Utfors en omorganisation i syfte att öka marknads- och säljorienteringen. Utfors lämnar därmed den stora och omfattande nätbyggnadsfasen och koncentrerar nu företagets resurser på marknadsföring, leverans och vidareutveckling av tjänsteutbudet. OPERATÖRSVERKSAMHET Företagsmarknaden Marknadens intresse för olika bredbandstjänster fortsätter att öka kraftigt. Företagsmarknaden växer framförallt på grund av en ökad efterfrågan på intranätsbaserade applikationer samt en ökande insikt hos kunderna om de stora rationaliseringsvinster som finns i bredbandsbaserade nationella/regionala virtuella privata nät (VPN). Utfors företagsmarknadstjänst, IP-porten innefattar VPN med koppling punkt-tillpunkt eller punkt-till-multipunkt och inkluderar koppling till Internet samt telefoni. Tjänsten bygger på icke överbokad kapacitet i Utfors nät. Prissättningen av IP-porten innebär en dramatisk förbättring av relationen mellan pris och prestanda jämfört med gällande marknadspriser. Tjänsten har mottagits mycket väl och 529 accesser hade avtalats per Bolaget har tecknat ett flertal strategiskt viktiga kontrakt bl.a. med Saab, Elanders, Ericsson, SBAB och SEB. Vid rapportperiodens utgång var 292 IP-portar aktiva och åtgärder har vidtagits för att väsentligt öka installationstakten. Vid samma tidpunkt hade Utfors även över indirekta företagskunder. Privatmarknaden Privatmarknadens intresse för bredbandstjänster är stort och innefattar förutom LAN-baserade flerfamiljhushållserbjudanden såväl kabel-tv baserade Internettjänster som ADSL-baserade tjänster. Under det första kvartalet har en uppjustering av prisnivån till acceptabla nivåer inletts. Utfors avser för närvarande inte att storskaligt lansera bredbandstjänster till privatmarknaden men har i testsyfte tecknat ett tjugotal avtal avseende leverans av bredbandstjänster till flerfamiljsfastigheter samt testar för närvarande en kopparbaserad symmetrisk äkta bredbandstjänst. Privatmarknaden för indirekta Internetoch telefonitjänster i Sverige har under 2001 präglats av fortsatt hård konkurrens men prisbilden är sedan ett antal kvartal stabil. Utfors hade vid rapportperiodens slut över privatabonnemang av vilka ca var aktiva. Av dessa utgjordes ca av Internettjänster och resten av telefonitjänster. NÄTBYGGNAD

4 4 Utfors har under 2000 färdigställt ett fibernät med en duktstruktur, dvs. där fiberkablarna dras genom rör, s.k. dukter, vilka grävs ned i marken. Huvudringen, som förbinder Stockholm Oslo Göteborg Malmö Stockholm omfattar ca km. Fiberkabelsystemet mellan Sverige och Finland, vilket omfattar ca km, färdigställdes under rapportperioden och blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Öresundsringen dvs ett fiberkabelsystem som knyter samman Malmö och Köpenhamn färdigställdes under 2000 och blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Per den 31 mars 2001 var ca km av duktstrukturen inklusive sjökabelsystemen färdigställd och ca km av nätverket var fullt operationellt. Ytterligare ca km blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Fullt utbyggt beräknas nätverket omfatta ca km och sammankoppla ca 65 av Sveriges och Nordens större städer. NÄTVERKSFÖRSÄLJNING & UTHYRNING I januari 2000 tecknade Utfors avtal med Pangea avseende försäljningen av en dukt med en färdiginstallerad fiberkabel. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Parallellt med detta erhåller Utfors fiberkapacitet i Pangeas danska ring omfattande ca km. Leveransen förväntas vara slutförd under andra kvartalet och kommer då att generera ett väsentligt resultat från nätverksförsäljning. Utfors tecknade i mars 2000 ett avtal med TeleDanmark avseende försäljning av fiberkapacitet, s.k. IRU (nyttjanderätt) i den svenska huvudringen samt i Öresundsringen. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under innevarande kvartal. Avtal har även träffats med Carrier 1 och KPNQwest om försäljning av fiberkapacitet (IRU) i Öresundsringen. Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under innevarande kvartal. Periodens resultat från nätverksförsäljning avser entreprenadavtal som vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden och redovisas under raden vinst från nätverksförsäljning. Sammantaget uppgår periodens resultat från dessa entreprenadavtal till MSEK 14,1 (17,0). Resultat vid försäljning av dukt med färdiginstallerad kabel redovisas först vid slutlig leverans. I nettomsättningen för perioden ingår intäkter avseende IRU, telehousing samt O&M om MSEK 13,8 (0). Resultatavräkning av IRUs sker linjärt över den totala utnyttjandetiden. RESULTAT Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till MSEK 93,8 (MSEK 68,9). Av dessa intäkter härrörde MSEK 35,2 från indirekta telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni), MSEK 29,0 från uppringda Internettjänster, MSEK 0,7 från direkta telefonitjänster, MSEK 8,7 från IPportstjänster, MSEK 4,7 från fasta Internettjänster, MSEK 13,8 från nätverksförsäljning (IRU, telehousing samt O&M) samt övrigt om MSEK 1,7.

5 5 Den rörliga trafikmarginalen har ökat, vilket är en konsekvens av en mixförskjutning från indirekta till direkta tjänster och nätverkstjänster. Övriga kostnader för sålda tjänster har ökat som en konsekvens av verksamhetens kraftiga tillväxt, omfattande kostnader för utveckling av IP-porten, drifttagandet av det egna nätverket samt ökade kostnader i Utfors Fibre Network. Periodens avskrivningar uppgick till MSEK 30,6 (MSEK 9,4). Ökningen är en konsekvens av att nätet har tagits i drift samt av verksamhetens expansion. Rörelseresultatet med återläggning av avoch nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK 67,5 (MSEK 4,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 98,1 (MSEK 13,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 109,1 (MSEK 15,1). I rörelseresultatet ingår vinst från nätverksförsäljning med MSEK 14,1 (17,0). Periodens skattekostnad, i sin helhet hänförlig till dotterbolaget Uteb AB, uppgick till MSEK -1,7 (-4,8). INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 474,2 (MSEK 430,2) och utgjordes i huvudsak av materiella anläggningstillgångar kopplade till nätverket om MSEK 466,4 (MSEK 413,5). Investeringsnivån för 2001 kommer att avta väsentligt jämfört med föregående år samtidigt som investeringarna förskjuts från nätverksinvesteringar till kundaccess-utrustning. KASSAFLÖDE, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Fritt kassaflöde för perioden uppgick till MSEK 222,4 (MSEK 339,9) och är framförallt en konsekvens av investeringar i det egna nätverket. Långfristiga skulder uppgick per balansdagen till MSEK 468,6 och utgjordes i allt väsentligt av MSEK 292,0 från en syndikerad kredit samt MSEK 152,0 härrörande från ett s.k. mezzaninelån. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till MSEK 318,4 (MSEK 16,2). Inbetalningar från nätverksförsäljning förväntas bli ca MSEK 200 under innevarande kvartal. Mot bakgrund av att Utfors egenkapitalbas väsentligt förstärkts i samband med genomförda nyemissioner är det syndikerade lånet under omförhandling syftande till en utökning av faciliteten. Denna omförhandling bedöms vara avslutat inom kort. FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ för såväl rapportperioden som för motsvarande period 2000, vilket även gällde för avkastning på eget kapital. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (1,1 ggr). Soliditeten uppgick till 40,2 % (31,2 %). Vinst per aktie var negativ för såväl första kvartalet 2001 som Eget kapital per aktie uppgick till SEK 31,45 (10,01). AKTIEDATA OCH ÄGARSTURKTUR Antalet registrerade aktier per den 31 mars 2001 uppgick till ( ). Genomsnittligt antal aktier uppgick till ( ). Optionsrätter motsvarande nya aktier var utestående, vilket innebär att

6 6 antalet aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter uppgick till Bolaget hade per den 31 mars 2001 ca aktieägare där de största utgjordes av Norsk Vekst och Litorina Kapital. ANTAL ANSTÄLLDA Vid rapportperiodens utgång hade Utforskoncernen 317 anställda (148 st). MODERBOLAGET Moderbolaget hade vid periodens utgång åtta anställda (6 st). Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 3,8 (MSEK 3,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 5,4 (MSEK 1,6). Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 351,1 (MSEK 0,1), och bestod i huvudsak av aktieägartillskott till dotterbolag. Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till MSEK 23,9 (MSEK 2,9). Koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, kvartalsdata, nyckeltal, samt definitioner återfinns i Bilaga 1. Utfors AB (publ) (org nr ) Box Solna växel telefax Delårsrapport finns även på Utfors hemsida Måndagen 14/5 Analytikerkonferens kl Operaterrassen Stockholm talare CEO Jan Werne mer info Måndag 14/5 Telefonkonferens på engelska Kl phone:+46 (0) Lösenord w933 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS- PRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Solna den 11 maj 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen

7 7 KOMMENTAR FRÅN JAN WERNE, VD OCH KONCERNCHEF I UTFORS AB För Utfors har det första kvartalet 2001 inneburit ett viktigt steg i företagets utveckling genom att vi har kunnat börja fokusera på försäljning och utveckling av företagets direkta bredbandsbaserade tjänster. Fram till årsskiftet har Utfors verksamhet främst handlat om att bygga upp och driftsätta en infrastruktur bestående av vårt pannordiska bredbandsnät. Idag har vi i färdigställt allt väsentligt av detta bredbandsnät som utgör grunden för Utfors unika tjänsteerbjudande. För att ytterligare stärka Utfors i syfte att bättre kunna möta de utmaningar och möjligheter som bolaget nu står inför genomfördes under inledningen av april en omorganisation av bolaget. Syftet med omorganisationen var att på bästa sätt anpassa organisationen för en ökad marknads- och säljorientering och samtidigt ändra nätverksverksamhetens inriktning från byggnation till underhåll och förvaltning. Som första operatör i världen har vi tagit det mångomskrivna steget från traditionell telekomteknik till framtidens datakomteknik. För våra kunder innebär detta en revolution när det gäller pris/prestanda för kommunikationstjänster. Utfors fokuserar nu på att visa på nyttan av en modern IT-infrastruktur och erbjuder den nordiska företagsmarknaden bandbreddsintensiva tjänster genom en unik accesspunkt (IPport) med VPN, telefoni och Internet. Förutom möjlighet till betydande rationaliseringsvinster genom centralisering av servrar och applikationer, erbjuds värdeadderande tjänster som till exempel co-location och webhosting. Jag har efter en förväntad lugn inledning på året med tillfredställelse noterat en stark försäljningstillväxt under mars och april. Utfors har tecknat ett antal strategiskt viktiga kundkontrakt. Bland dessa kan nämnas SAAB AB, Elanders, Ericsson, SBAB och SEB. Under mars och april genomförde bolaget en omfattande och mycket uppmärksammad roadshow till ett tiotal strategiskt viktiga städer runt om i Sverige där vi inför totalt beslutsfattare hade möjlighet att visa på nyttan av Utfors avancerade tjänsteutbud. Under februari månad genomförde bolaget också en mycket uppmärksammad reklamkampanj i de viktigaste dagspressmedierna i Norden. Resultatet av dessa aktiviteter har varit mycket positivt. Många har visat intresse och det har medfört att antalet potentiella kunder har ökat kraftigt. Sammantaget gör detta att jag är mycket optimistisk avseende den fortsatta utvecklingen för Utfors avseende den direkta affären ledd av Utfors IPportstjänster.

8 8 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING (MSEK) Nettoomsättning 93,8 68,9 283,4 Rörliga trafikkostnader -40,3-49,3-148,0 Övrig kostnader sålda tjänster -113,9-27,4-236,4 Bruttoresultat -60,4-7,8-101,0 Försäljningskostnader -28,1-17,2-88,9 Administrationskostnader -23,7-5,8-40,5 Vinst från nätverksförsäljning Not 1 14,1 17,0 134,1 Jämförelsestörande poster Not ,0 Rörelseresultat -98,1-13,8-119,2 Ränteintäkter 1,9 0,3 9,0 Räntekostnader -5,6-1,3-14,8 Övriga finansiella poster -7,3-0,3-6,7 Summa -11,0-1,3-12,5 Resultat efter finansiella poster -109,1-15,1-131,8 Skattekostnad -1,7-4,8-18,6 Periodens resultat -110,8-19,9-150,4 I ovan ingår avskrivningar och nedskrivningar med totalt 30,6 9,4 80,1

9 9 BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 23,3-24,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 59,4 38,4 54,0 Materiella anläggningstillgångar 2 406,5 650, ,4 Finansiella anläggningstillgångar 0 19,8 0,5 Summa anläggningstillgångar 2 489,3 708, ,9 Omsättningstillgångar Materiallager 21,4 44,3 24,6 Kortfristiga fordringar 723,0 268,5 811,4 Kassa och bank 318,4 16,2 540,2 Summa omsättningstillgångar 1 062,8 329, ,2 SUMMA TILLGÅNGAR 3 552, , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 982,4 506, ,1 Fritt eget kapital -553,4-182,6-435,5 Summa eget kapital Not ,0 323, ,6 Konvertibelt lån 0 4,4 0 Skulder till kreditinstitut 444,7 342,4 440,3 Övriga långfristiga skulder 23,9 36,9 26,9 Summa långfristiga skulder 468,6 383,8 467,2 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 682,2 28,1 646,9 Leverantörsskulder 455,8 255,5 444,9 Övriga kortfristiga skulder 516,4 46,2 468,4 Summa kortfristiga skulder 1 654,5 329, ,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 552, , ,1

10 10 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 67,7-10,5 363,9 Förändring i rörelsekapital 184,1 100,8-289,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,8 90,2 74,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -474,2-430, ,2 Fritt kassaflöde -222,4-339, ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 325, ,2 Periodens kassaflöde -221,9-14,9 509,1 Likvida medel vid årets början 540,2 31,1 31,1 Likvida medel vid periodens slut 318,4 16,2 540,2

11 11 Not 1 Vinst från nätverksförsäljning Beloppet avser resultat från nätverksförsäljning i samband med entreprenadavtal enligt principerna för successiv vinstavräkning, se kommentar ovan under avsnitt Nätverksförsäljning. Not 2 Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster ( m) avser nedskrivning av goodwill (-15,0) samt resultat från intresseföretaget Mobility4Sweden AB (-8,0). Not 3 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Total Saldo , ,7-435, ,6 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Emissionskostnader 0,0-1,2 0,0-1,2 Förändring av omräkningsdifferens 0,0 0,0-0,6-0,6 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 0,0 6,5-6,5 0,0 Periodens resultat 0,0 0,0-110,8-110,8 Saldo , ,0-553, ,0

12 12 KVARTALSDATA (MSEK) 01 kv 1 00 kv 4 00 kv 3 00 kv 2 00 kv 1 Nettoomsättning 93,8 74,2 67,3 73,0 68,9 EBITDA -67,5-36,2-3,9 5,4-4,4 Rörelseresultat -98,1-80,4-18,6-6,4-13,8 Resultat efter finansnetto -109,1-88,4-20,3-7,9-15,1 SPECIFIKATION AV NETTOOMSÄTTNING (MSEK) 01 kv 1 00 kv 4 00 kv 3 00 kv 2 00 kv 1 Nätverk* 13,8 3,8 0,9 0,0 0,0 Uppringd Internet 29,0 28,2 21,2 26,2 29,6 Telefoni 35,9 34,3 37,6 41,9 39,6 IP-port 8,7 4,5 1,5 0,4 0,1 Fast Internet 4,7 5,4 5,5 5,5 1,8 Lämnade rabatter** - -2,0-1,5-1,9-2,8 Övrigt 1,7 0,0 2,1 0,9 0,6 Nettoomsättning 93,8 74,2 67,3 73,0 68,9 Aktiva privatabonnemang indirekta tjänster Aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster IP-portar Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster övr * Uthyrning av svartfiber, telehousing, drift och underhåll. ** Från år 2001 inkluderas rabatter per produkt NYCKELTAL 2001 kv kv EBITDA-marginal (%) neg neg neg Rörelsemarginal (%) neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg Sysselsatt kapital (MSEK) 1 897,6 707, ,8 Nettoskuld (MSEK) 150,2 367,6-73,0 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,1 1,1-0,1 Soliditet (%) 40,2 31,2 43,2 Genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) 31,45 10,01 33,96 Vinst per aktie (SEK) neg neg neg

13 13 DEFINITIONER Aktiva abonnemang Kundaccesser (privata eller företag) vilka genererat intäkter den senaste månaden i rapportperioden. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttoresultat Nettoomsättning reducerad med rörliga och fasta direkta trafikkostnader, direkta personalkostnader samt övriga direkta kostnader inklusive utvecklingskostnader. EBITDA Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Fritt kassaflöde Kassaflöde efter förändring av medel bundna i rörelsen och investeringar före betald skatt. Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier utifrån när tillgången kommit bolaget tillgodo. Nettoomsättning Fakturering samt upplupna intäkter med avdrag för krediterade samt upplupna rabatter. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med kortfristiga finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden dividerat med eget kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med räntefria avsättningar och räntefria skulder. Vinst per aktie Periodens resultat för de senaste 12-månaderna dividerat med genomsnittligt antal aktier.

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0 Nyckeltal helår 28 MSEK 28 27 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +3,4 EBIT -8,7-61,3-19,4 Resultat -73, -63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22, Försäljningsutveckling ksek 18 16 Oktober-december 28 i korthet

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer