Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars Utfors AB Box Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna"

Transkript

1 Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box Solna

2 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt avslutad 4000 km av Utfors fiberoptiska bredbandsnät driftsatt Fortsatt stor efterfrågan på Utfors IP-port innebärande 529 avtalade accesser per och ytterligare över 100 kontrakt tecknade under april månad Nettoomsättningen för perioden ökade med 36,2% till MSEK 93,8 innebärande en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2000 med 26,4%. EBITDA (Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar) för perioden uppgick till MSEK 67,5 (-4,4) Strategiska genombrottskontrakt tecknat efter rapportperiodens slut med bla Saab AB(70 portar) Jan- Mars Jan- Mars Helår MSEK Nettoomsättning 93,8 68,9 283,4 EBITDA 1) -67,5-4,4-39,1 Rörelseresultat -98,1-13,8-119,2 Resultat efter finansiella poster -109,1-15,1-131,8 1) Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar Pressinformation Jan Werne VD, tel , mobil , Johan Stuart CFO, tel , mobil, , Markus Boberg, informationschef, tel , mobil ,

3 VERKSAMHETEN ALLMÄNT Utfors levererar marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på nästa generations IP-nätverk primärt till företagsmarknaden med målet att bli en av Nordens ledande leverantör av bredbandsbaserade kommunikationstjänster. Verksamheten bedrivs dels i moderbolaget Utfors AB, i huvudsak koncernledande verksamhet, dels i de helägda dotterbolagen inom Utfors Bredband, i huvudsak operatörsverksamhet i Norden, samt i de helägda dotterbolagen inom Utfors Fibre Network, i huvudsak nätbyggnad, projektering, förvaltning samt nätverksförsäljning. Under inledningen av april 2001 genomförde Utfors en omorganisation i syfte att öka marknads- och säljorienteringen. Utfors lämnar därmed den stora och omfattande nätbyggnadsfasen och koncentrerar nu företagets resurser på marknadsföring, leverans och vidareutveckling av tjänsteutbudet. OPERATÖRSVERKSAMHET Företagsmarknaden Marknadens intresse för olika bredbandstjänster fortsätter att öka kraftigt. Företagsmarknaden växer framförallt på grund av en ökad efterfrågan på intranätsbaserade applikationer samt en ökande insikt hos kunderna om de stora rationaliseringsvinster som finns i bredbandsbaserade nationella/regionala virtuella privata nät (VPN). Utfors företagsmarknadstjänst, IP-porten innefattar VPN med koppling punkt-tillpunkt eller punkt-till-multipunkt och inkluderar koppling till Internet samt telefoni. Tjänsten bygger på icke överbokad kapacitet i Utfors nät. Prissättningen av IP-porten innebär en dramatisk förbättring av relationen mellan pris och prestanda jämfört med gällande marknadspriser. Tjänsten har mottagits mycket väl och 529 accesser hade avtalats per Bolaget har tecknat ett flertal strategiskt viktiga kontrakt bl.a. med Saab, Elanders, Ericsson, SBAB och SEB. Vid rapportperiodens utgång var 292 IP-portar aktiva och åtgärder har vidtagits för att väsentligt öka installationstakten. Vid samma tidpunkt hade Utfors även över indirekta företagskunder. Privatmarknaden Privatmarknadens intresse för bredbandstjänster är stort och innefattar förutom LAN-baserade flerfamiljhushållserbjudanden såväl kabel-tv baserade Internettjänster som ADSL-baserade tjänster. Under det första kvartalet har en uppjustering av prisnivån till acceptabla nivåer inletts. Utfors avser för närvarande inte att storskaligt lansera bredbandstjänster till privatmarknaden men har i testsyfte tecknat ett tjugotal avtal avseende leverans av bredbandstjänster till flerfamiljsfastigheter samt testar för närvarande en kopparbaserad symmetrisk äkta bredbandstjänst. Privatmarknaden för indirekta Internetoch telefonitjänster i Sverige har under 2001 präglats av fortsatt hård konkurrens men prisbilden är sedan ett antal kvartal stabil. Utfors hade vid rapportperiodens slut över privatabonnemang av vilka ca var aktiva. Av dessa utgjordes ca av Internettjänster och resten av telefonitjänster. NÄTBYGGNAD

4 4 Utfors har under 2000 färdigställt ett fibernät med en duktstruktur, dvs. där fiberkablarna dras genom rör, s.k. dukter, vilka grävs ned i marken. Huvudringen, som förbinder Stockholm Oslo Göteborg Malmö Stockholm omfattar ca km. Fiberkabelsystemet mellan Sverige och Finland, vilket omfattar ca km, färdigställdes under rapportperioden och blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Öresundsringen dvs ett fiberkabelsystem som knyter samman Malmö och Köpenhamn färdigställdes under 2000 och blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Per den 31 mars 2001 var ca km av duktstrukturen inklusive sjökabelsystemen färdigställd och ca km av nätverket var fullt operationellt. Ytterligare ca km blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Fullt utbyggt beräknas nätverket omfatta ca km och sammankoppla ca 65 av Sveriges och Nordens större städer. NÄTVERKSFÖRSÄLJNING & UTHYRNING I januari 2000 tecknade Utfors avtal med Pangea avseende försäljningen av en dukt med en färdiginstallerad fiberkabel. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Parallellt med detta erhåller Utfors fiberkapacitet i Pangeas danska ring omfattande ca km. Leveransen förväntas vara slutförd under andra kvartalet och kommer då att generera ett väsentligt resultat från nätverksförsäljning. Utfors tecknade i mars 2000 ett avtal med TeleDanmark avseende försäljning av fiberkapacitet, s.k. IRU (nyttjanderätt) i den svenska huvudringen samt i Öresundsringen. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under innevarande kvartal. Avtal har även träffats med Carrier 1 och KPNQwest om försäljning av fiberkapacitet (IRU) i Öresundsringen. Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under innevarande kvartal. Periodens resultat från nätverksförsäljning avser entreprenadavtal som vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden och redovisas under raden vinst från nätverksförsäljning. Sammantaget uppgår periodens resultat från dessa entreprenadavtal till MSEK 14,1 (17,0). Resultat vid försäljning av dukt med färdiginstallerad kabel redovisas först vid slutlig leverans. I nettomsättningen för perioden ingår intäkter avseende IRU, telehousing samt O&M om MSEK 13,8 (0). Resultatavräkning av IRUs sker linjärt över den totala utnyttjandetiden. RESULTAT Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till MSEK 93,8 (MSEK 68,9). Av dessa intäkter härrörde MSEK 35,2 från indirekta telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni), MSEK 29,0 från uppringda Internettjänster, MSEK 0,7 från direkta telefonitjänster, MSEK 8,7 från IPportstjänster, MSEK 4,7 från fasta Internettjänster, MSEK 13,8 från nätverksförsäljning (IRU, telehousing samt O&M) samt övrigt om MSEK 1,7.

5 5 Den rörliga trafikmarginalen har ökat, vilket är en konsekvens av en mixförskjutning från indirekta till direkta tjänster och nätverkstjänster. Övriga kostnader för sålda tjänster har ökat som en konsekvens av verksamhetens kraftiga tillväxt, omfattande kostnader för utveckling av IP-porten, drifttagandet av det egna nätverket samt ökade kostnader i Utfors Fibre Network. Periodens avskrivningar uppgick till MSEK 30,6 (MSEK 9,4). Ökningen är en konsekvens av att nätet har tagits i drift samt av verksamhetens expansion. Rörelseresultatet med återläggning av avoch nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK 67,5 (MSEK 4,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 98,1 (MSEK 13,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 109,1 (MSEK 15,1). I rörelseresultatet ingår vinst från nätverksförsäljning med MSEK 14,1 (17,0). Periodens skattekostnad, i sin helhet hänförlig till dotterbolaget Uteb AB, uppgick till MSEK -1,7 (-4,8). INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 474,2 (MSEK 430,2) och utgjordes i huvudsak av materiella anläggningstillgångar kopplade till nätverket om MSEK 466,4 (MSEK 413,5). Investeringsnivån för 2001 kommer att avta väsentligt jämfört med föregående år samtidigt som investeringarna förskjuts från nätverksinvesteringar till kundaccess-utrustning. KASSAFLÖDE, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Fritt kassaflöde för perioden uppgick till MSEK 222,4 (MSEK 339,9) och är framförallt en konsekvens av investeringar i det egna nätverket. Långfristiga skulder uppgick per balansdagen till MSEK 468,6 och utgjordes i allt väsentligt av MSEK 292,0 från en syndikerad kredit samt MSEK 152,0 härrörande från ett s.k. mezzaninelån. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till MSEK 318,4 (MSEK 16,2). Inbetalningar från nätverksförsäljning förväntas bli ca MSEK 200 under innevarande kvartal. Mot bakgrund av att Utfors egenkapitalbas väsentligt förstärkts i samband med genomförda nyemissioner är det syndikerade lånet under omförhandling syftande till en utökning av faciliteten. Denna omförhandling bedöms vara avslutat inom kort. FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ för såväl rapportperioden som för motsvarande period 2000, vilket även gällde för avkastning på eget kapital. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (1,1 ggr). Soliditeten uppgick till 40,2 % (31,2 %). Vinst per aktie var negativ för såväl första kvartalet 2001 som Eget kapital per aktie uppgick till SEK 31,45 (10,01). AKTIEDATA OCH ÄGARSTURKTUR Antalet registrerade aktier per den 31 mars 2001 uppgick till ( ). Genomsnittligt antal aktier uppgick till ( ). Optionsrätter motsvarande nya aktier var utestående, vilket innebär att

6 6 antalet aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter uppgick till Bolaget hade per den 31 mars 2001 ca aktieägare där de största utgjordes av Norsk Vekst och Litorina Kapital. ANTAL ANSTÄLLDA Vid rapportperiodens utgång hade Utforskoncernen 317 anställda (148 st). MODERBOLAGET Moderbolaget hade vid periodens utgång åtta anställda (6 st). Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 3,8 (MSEK 3,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 5,4 (MSEK 1,6). Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 351,1 (MSEK 0,1), och bestod i huvudsak av aktieägartillskott till dotterbolag. Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till MSEK 23,9 (MSEK 2,9). Koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, kvartalsdata, nyckeltal, samt definitioner återfinns i Bilaga 1. Utfors AB (publ) (org nr ) Box Solna växel telefax Delårsrapport finns även på Utfors hemsida Måndagen 14/5 Analytikerkonferens kl Operaterrassen Stockholm talare CEO Jan Werne mer info Måndag 14/5 Telefonkonferens på engelska Kl phone:+46 (0) Lösenord w933 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS- PRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Solna den 11 maj 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen

7 7 KOMMENTAR FRÅN JAN WERNE, VD OCH KONCERNCHEF I UTFORS AB För Utfors har det första kvartalet 2001 inneburit ett viktigt steg i företagets utveckling genom att vi har kunnat börja fokusera på försäljning och utveckling av företagets direkta bredbandsbaserade tjänster. Fram till årsskiftet har Utfors verksamhet främst handlat om att bygga upp och driftsätta en infrastruktur bestående av vårt pannordiska bredbandsnät. Idag har vi i färdigställt allt väsentligt av detta bredbandsnät som utgör grunden för Utfors unika tjänsteerbjudande. För att ytterligare stärka Utfors i syfte att bättre kunna möta de utmaningar och möjligheter som bolaget nu står inför genomfördes under inledningen av april en omorganisation av bolaget. Syftet med omorganisationen var att på bästa sätt anpassa organisationen för en ökad marknads- och säljorientering och samtidigt ändra nätverksverksamhetens inriktning från byggnation till underhåll och förvaltning. Som första operatör i världen har vi tagit det mångomskrivna steget från traditionell telekomteknik till framtidens datakomteknik. För våra kunder innebär detta en revolution när det gäller pris/prestanda för kommunikationstjänster. Utfors fokuserar nu på att visa på nyttan av en modern IT-infrastruktur och erbjuder den nordiska företagsmarknaden bandbreddsintensiva tjänster genom en unik accesspunkt (IPport) med VPN, telefoni och Internet. Förutom möjlighet till betydande rationaliseringsvinster genom centralisering av servrar och applikationer, erbjuds värdeadderande tjänster som till exempel co-location och webhosting. Jag har efter en förväntad lugn inledning på året med tillfredställelse noterat en stark försäljningstillväxt under mars och april. Utfors har tecknat ett antal strategiskt viktiga kundkontrakt. Bland dessa kan nämnas SAAB AB, Elanders, Ericsson, SBAB och SEB. Under mars och april genomförde bolaget en omfattande och mycket uppmärksammad roadshow till ett tiotal strategiskt viktiga städer runt om i Sverige där vi inför totalt beslutsfattare hade möjlighet att visa på nyttan av Utfors avancerade tjänsteutbud. Under februari månad genomförde bolaget också en mycket uppmärksammad reklamkampanj i de viktigaste dagspressmedierna i Norden. Resultatet av dessa aktiviteter har varit mycket positivt. Många har visat intresse och det har medfört att antalet potentiella kunder har ökat kraftigt. Sammantaget gör detta att jag är mycket optimistisk avseende den fortsatta utvecklingen för Utfors avseende den direkta affären ledd av Utfors IPportstjänster.

8 8 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING (MSEK) Nettoomsättning 93,8 68,9 283,4 Rörliga trafikkostnader -40,3-49,3-148,0 Övrig kostnader sålda tjänster -113,9-27,4-236,4 Bruttoresultat -60,4-7,8-101,0 Försäljningskostnader -28,1-17,2-88,9 Administrationskostnader -23,7-5,8-40,5 Vinst från nätverksförsäljning Not 1 14,1 17,0 134,1 Jämförelsestörande poster Not ,0 Rörelseresultat -98,1-13,8-119,2 Ränteintäkter 1,9 0,3 9,0 Räntekostnader -5,6-1,3-14,8 Övriga finansiella poster -7,3-0,3-6,7 Summa -11,0-1,3-12,5 Resultat efter finansiella poster -109,1-15,1-131,8 Skattekostnad -1,7-4,8-18,6 Periodens resultat -110,8-19,9-150,4 I ovan ingår avskrivningar och nedskrivningar med totalt 30,6 9,4 80,1

9 9 BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 23,3-24,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 59,4 38,4 54,0 Materiella anläggningstillgångar 2 406,5 650, ,4 Finansiella anläggningstillgångar 0 19,8 0,5 Summa anläggningstillgångar 2 489,3 708, ,9 Omsättningstillgångar Materiallager 21,4 44,3 24,6 Kortfristiga fordringar 723,0 268,5 811,4 Kassa och bank 318,4 16,2 540,2 Summa omsättningstillgångar 1 062,8 329, ,2 SUMMA TILLGÅNGAR 3 552, , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 982,4 506, ,1 Fritt eget kapital -553,4-182,6-435,5 Summa eget kapital Not ,0 323, ,6 Konvertibelt lån 0 4,4 0 Skulder till kreditinstitut 444,7 342,4 440,3 Övriga långfristiga skulder 23,9 36,9 26,9 Summa långfristiga skulder 468,6 383,8 467,2 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 682,2 28,1 646,9 Leverantörsskulder 455,8 255,5 444,9 Övriga kortfristiga skulder 516,4 46,2 468,4 Summa kortfristiga skulder 1 654,5 329, ,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 552, , ,1

10 10 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 67,7-10,5 363,9 Förändring i rörelsekapital 184,1 100,8-289,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,8 90,2 74,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -474,2-430, ,2 Fritt kassaflöde -222,4-339, ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 325, ,2 Periodens kassaflöde -221,9-14,9 509,1 Likvida medel vid årets början 540,2 31,1 31,1 Likvida medel vid periodens slut 318,4 16,2 540,2

11 11 Not 1 Vinst från nätverksförsäljning Beloppet avser resultat från nätverksförsäljning i samband med entreprenadavtal enligt principerna för successiv vinstavräkning, se kommentar ovan under avsnitt Nätverksförsäljning. Not 2 Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster ( m) avser nedskrivning av goodwill (-15,0) samt resultat från intresseföretaget Mobility4Sweden AB (-8,0). Not 3 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Total Saldo , ,7-435, ,6 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Emissionskostnader 0,0-1,2 0,0-1,2 Förändring av omräkningsdifferens 0,0 0,0-0,6-0,6 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 0,0 6,5-6,5 0,0 Periodens resultat 0,0 0,0-110,8-110,8 Saldo , ,0-553, ,0

12 12 KVARTALSDATA (MSEK) 01 kv 1 00 kv 4 00 kv 3 00 kv 2 00 kv 1 Nettoomsättning 93,8 74,2 67,3 73,0 68,9 EBITDA -67,5-36,2-3,9 5,4-4,4 Rörelseresultat -98,1-80,4-18,6-6,4-13,8 Resultat efter finansnetto -109,1-88,4-20,3-7,9-15,1 SPECIFIKATION AV NETTOOMSÄTTNING (MSEK) 01 kv 1 00 kv 4 00 kv 3 00 kv 2 00 kv 1 Nätverk* 13,8 3,8 0,9 0,0 0,0 Uppringd Internet 29,0 28,2 21,2 26,2 29,6 Telefoni 35,9 34,3 37,6 41,9 39,6 IP-port 8,7 4,5 1,5 0,4 0,1 Fast Internet 4,7 5,4 5,5 5,5 1,8 Lämnade rabatter** - -2,0-1,5-1,9-2,8 Övrigt 1,7 0,0 2,1 0,9 0,6 Nettoomsättning 93,8 74,2 67,3 73,0 68,9 Aktiva privatabonnemang indirekta tjänster Aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster IP-portar Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster övr * Uthyrning av svartfiber, telehousing, drift och underhåll. ** Från år 2001 inkluderas rabatter per produkt NYCKELTAL 2001 kv kv EBITDA-marginal (%) neg neg neg Rörelsemarginal (%) neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg Sysselsatt kapital (MSEK) 1 897,6 707, ,8 Nettoskuld (MSEK) 150,2 367,6-73,0 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,1 1,1-0,1 Soliditet (%) 40,2 31,2 43,2 Genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) 31,45 10,01 33,96 Vinst per aktie (SEK) neg neg neg

13 13 DEFINITIONER Aktiva abonnemang Kundaccesser (privata eller företag) vilka genererat intäkter den senaste månaden i rapportperioden. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttoresultat Nettoomsättning reducerad med rörliga och fasta direkta trafikkostnader, direkta personalkostnader samt övriga direkta kostnader inklusive utvecklingskostnader. EBITDA Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Fritt kassaflöde Kassaflöde efter förändring av medel bundna i rörelsen och investeringar före betald skatt. Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier utifrån när tillgången kommit bolaget tillgodo. Nettoomsättning Fakturering samt upplupna intäkter med avdrag för krediterade samt upplupna rabatter. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med kortfristiga finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden dividerat med eget kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med räntefria avsättningar och räntefria skulder. Vinst per aktie Periodens resultat för de senaste 12-månaderna dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 MIND MANCER DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 MINDMANCER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 1 Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) 2015 1 januari 31 mars 2015 Faktureringen under perioden var 4,7

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer