Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars Utfors AB Box Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna"

Transkript

1 Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box Solna

2 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt avslutad 4000 km av Utfors fiberoptiska bredbandsnät driftsatt Fortsatt stor efterfrågan på Utfors IP-port innebärande 529 avtalade accesser per och ytterligare över 100 kontrakt tecknade under april månad Nettoomsättningen för perioden ökade med 36,2% till MSEK 93,8 innebärande en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2000 med 26,4%. EBITDA (Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar) för perioden uppgick till MSEK 67,5 (-4,4) Strategiska genombrottskontrakt tecknat efter rapportperiodens slut med bla Saab AB(70 portar) Jan- Mars Jan- Mars Helår MSEK Nettoomsättning 93,8 68,9 283,4 EBITDA 1) -67,5-4,4-39,1 Rörelseresultat -98,1-13,8-119,2 Resultat efter finansiella poster -109,1-15,1-131,8 1) Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar Pressinformation Jan Werne VD, tel , mobil , Johan Stuart CFO, tel , mobil, , Markus Boberg, informationschef, tel , mobil ,

3 VERKSAMHETEN ALLMÄNT Utfors levererar marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på nästa generations IP-nätverk primärt till företagsmarknaden med målet att bli en av Nordens ledande leverantör av bredbandsbaserade kommunikationstjänster. Verksamheten bedrivs dels i moderbolaget Utfors AB, i huvudsak koncernledande verksamhet, dels i de helägda dotterbolagen inom Utfors Bredband, i huvudsak operatörsverksamhet i Norden, samt i de helägda dotterbolagen inom Utfors Fibre Network, i huvudsak nätbyggnad, projektering, förvaltning samt nätverksförsäljning. Under inledningen av april 2001 genomförde Utfors en omorganisation i syfte att öka marknads- och säljorienteringen. Utfors lämnar därmed den stora och omfattande nätbyggnadsfasen och koncentrerar nu företagets resurser på marknadsföring, leverans och vidareutveckling av tjänsteutbudet. OPERATÖRSVERKSAMHET Företagsmarknaden Marknadens intresse för olika bredbandstjänster fortsätter att öka kraftigt. Företagsmarknaden växer framförallt på grund av en ökad efterfrågan på intranätsbaserade applikationer samt en ökande insikt hos kunderna om de stora rationaliseringsvinster som finns i bredbandsbaserade nationella/regionala virtuella privata nät (VPN). Utfors företagsmarknadstjänst, IP-porten innefattar VPN med koppling punkt-tillpunkt eller punkt-till-multipunkt och inkluderar koppling till Internet samt telefoni. Tjänsten bygger på icke överbokad kapacitet i Utfors nät. Prissättningen av IP-porten innebär en dramatisk förbättring av relationen mellan pris och prestanda jämfört med gällande marknadspriser. Tjänsten har mottagits mycket väl och 529 accesser hade avtalats per Bolaget har tecknat ett flertal strategiskt viktiga kontrakt bl.a. med Saab, Elanders, Ericsson, SBAB och SEB. Vid rapportperiodens utgång var 292 IP-portar aktiva och åtgärder har vidtagits för att väsentligt öka installationstakten. Vid samma tidpunkt hade Utfors även över indirekta företagskunder. Privatmarknaden Privatmarknadens intresse för bredbandstjänster är stort och innefattar förutom LAN-baserade flerfamiljhushållserbjudanden såväl kabel-tv baserade Internettjänster som ADSL-baserade tjänster. Under det första kvartalet har en uppjustering av prisnivån till acceptabla nivåer inletts. Utfors avser för närvarande inte att storskaligt lansera bredbandstjänster till privatmarknaden men har i testsyfte tecknat ett tjugotal avtal avseende leverans av bredbandstjänster till flerfamiljsfastigheter samt testar för närvarande en kopparbaserad symmetrisk äkta bredbandstjänst. Privatmarknaden för indirekta Internetoch telefonitjänster i Sverige har under 2001 präglats av fortsatt hård konkurrens men prisbilden är sedan ett antal kvartal stabil. Utfors hade vid rapportperiodens slut över privatabonnemang av vilka ca var aktiva. Av dessa utgjordes ca av Internettjänster och resten av telefonitjänster. NÄTBYGGNAD

4 4 Utfors har under 2000 färdigställt ett fibernät med en duktstruktur, dvs. där fiberkablarna dras genom rör, s.k. dukter, vilka grävs ned i marken. Huvudringen, som förbinder Stockholm Oslo Göteborg Malmö Stockholm omfattar ca km. Fiberkabelsystemet mellan Sverige och Finland, vilket omfattar ca km, färdigställdes under rapportperioden och blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Öresundsringen dvs ett fiberkabelsystem som knyter samman Malmö och Köpenhamn färdigställdes under 2000 och blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Per den 31 mars 2001 var ca km av duktstrukturen inklusive sjökabelsystemen färdigställd och ca km av nätverket var fullt operationellt. Ytterligare ca km blev fullt operationellt efter rapportperiodens slut. Fullt utbyggt beräknas nätverket omfatta ca km och sammankoppla ca 65 av Sveriges och Nordens större städer. NÄTVERKSFÖRSÄLJNING & UTHYRNING I januari 2000 tecknade Utfors avtal med Pangea avseende försäljningen av en dukt med en färdiginstallerad fiberkabel. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Parallellt med detta erhåller Utfors fiberkapacitet i Pangeas danska ring omfattande ca km. Leveransen förväntas vara slutförd under andra kvartalet och kommer då att generera ett väsentligt resultat från nätverksförsäljning. Utfors tecknade i mars 2000 ett avtal med TeleDanmark avseende försäljning av fiberkapacitet, s.k. IRU (nyttjanderätt) i den svenska huvudringen samt i Öresundsringen. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under innevarande kvartal. Avtal har även träffats med Carrier 1 och KPNQwest om försäljning av fiberkapacitet (IRU) i Öresundsringen. Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under innevarande kvartal. Periodens resultat från nätverksförsäljning avser entreprenadavtal som vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden och redovisas under raden vinst från nätverksförsäljning. Sammantaget uppgår periodens resultat från dessa entreprenadavtal till MSEK 14,1 (17,0). Resultat vid försäljning av dukt med färdiginstallerad kabel redovisas först vid slutlig leverans. I nettomsättningen för perioden ingår intäkter avseende IRU, telehousing samt O&M om MSEK 13,8 (0). Resultatavräkning av IRUs sker linjärt över den totala utnyttjandetiden. RESULTAT Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till MSEK 93,8 (MSEK 68,9). Av dessa intäkter härrörde MSEK 35,2 från indirekta telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni), MSEK 29,0 från uppringda Internettjänster, MSEK 0,7 från direkta telefonitjänster, MSEK 8,7 från IPportstjänster, MSEK 4,7 från fasta Internettjänster, MSEK 13,8 från nätverksförsäljning (IRU, telehousing samt O&M) samt övrigt om MSEK 1,7.

5 5 Den rörliga trafikmarginalen har ökat, vilket är en konsekvens av en mixförskjutning från indirekta till direkta tjänster och nätverkstjänster. Övriga kostnader för sålda tjänster har ökat som en konsekvens av verksamhetens kraftiga tillväxt, omfattande kostnader för utveckling av IP-porten, drifttagandet av det egna nätverket samt ökade kostnader i Utfors Fibre Network. Periodens avskrivningar uppgick till MSEK 30,6 (MSEK 9,4). Ökningen är en konsekvens av att nätet har tagits i drift samt av verksamhetens expansion. Rörelseresultatet med återläggning av avoch nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK 67,5 (MSEK 4,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 98,1 (MSEK 13,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 109,1 (MSEK 15,1). I rörelseresultatet ingår vinst från nätverksförsäljning med MSEK 14,1 (17,0). Periodens skattekostnad, i sin helhet hänförlig till dotterbolaget Uteb AB, uppgick till MSEK -1,7 (-4,8). INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 474,2 (MSEK 430,2) och utgjordes i huvudsak av materiella anläggningstillgångar kopplade till nätverket om MSEK 466,4 (MSEK 413,5). Investeringsnivån för 2001 kommer att avta väsentligt jämfört med föregående år samtidigt som investeringarna förskjuts från nätverksinvesteringar till kundaccess-utrustning. KASSAFLÖDE, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Fritt kassaflöde för perioden uppgick till MSEK 222,4 (MSEK 339,9) och är framförallt en konsekvens av investeringar i det egna nätverket. Långfristiga skulder uppgick per balansdagen till MSEK 468,6 och utgjordes i allt väsentligt av MSEK 292,0 från en syndikerad kredit samt MSEK 152,0 härrörande från ett s.k. mezzaninelån. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till MSEK 318,4 (MSEK 16,2). Inbetalningar från nätverksförsäljning förväntas bli ca MSEK 200 under innevarande kvartal. Mot bakgrund av att Utfors egenkapitalbas väsentligt förstärkts i samband med genomförda nyemissioner är det syndikerade lånet under omförhandling syftande till en utökning av faciliteten. Denna omförhandling bedöms vara avslutat inom kort. FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ för såväl rapportperioden som för motsvarande period 2000, vilket även gällde för avkastning på eget kapital. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (1,1 ggr). Soliditeten uppgick till 40,2 % (31,2 %). Vinst per aktie var negativ för såväl första kvartalet 2001 som Eget kapital per aktie uppgick till SEK 31,45 (10,01). AKTIEDATA OCH ÄGARSTURKTUR Antalet registrerade aktier per den 31 mars 2001 uppgick till ( ). Genomsnittligt antal aktier uppgick till ( ). Optionsrätter motsvarande nya aktier var utestående, vilket innebär att

6 6 antalet aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter uppgick till Bolaget hade per den 31 mars 2001 ca aktieägare där de största utgjordes av Norsk Vekst och Litorina Kapital. ANTAL ANSTÄLLDA Vid rapportperiodens utgång hade Utforskoncernen 317 anställda (148 st). MODERBOLAGET Moderbolaget hade vid periodens utgång åtta anställda (6 st). Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 3,8 (MSEK 3,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 5,4 (MSEK 1,6). Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 351,1 (MSEK 0,1), och bestod i huvudsak av aktieägartillskott till dotterbolag. Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till MSEK 23,9 (MSEK 2,9). Koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, kvartalsdata, nyckeltal, samt definitioner återfinns i Bilaga 1. Utfors AB (publ) (org nr ) Box Solna växel telefax Delårsrapport finns även på Utfors hemsida Måndagen 14/5 Analytikerkonferens kl Operaterrassen Stockholm talare CEO Jan Werne mer info Måndag 14/5 Telefonkonferens på engelska Kl phone:+46 (0) Lösenord w933 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS- PRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Solna den 11 maj 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen

7 7 KOMMENTAR FRÅN JAN WERNE, VD OCH KONCERNCHEF I UTFORS AB För Utfors har det första kvartalet 2001 inneburit ett viktigt steg i företagets utveckling genom att vi har kunnat börja fokusera på försäljning och utveckling av företagets direkta bredbandsbaserade tjänster. Fram till årsskiftet har Utfors verksamhet främst handlat om att bygga upp och driftsätta en infrastruktur bestående av vårt pannordiska bredbandsnät. Idag har vi i färdigställt allt väsentligt av detta bredbandsnät som utgör grunden för Utfors unika tjänsteerbjudande. För att ytterligare stärka Utfors i syfte att bättre kunna möta de utmaningar och möjligheter som bolaget nu står inför genomfördes under inledningen av april en omorganisation av bolaget. Syftet med omorganisationen var att på bästa sätt anpassa organisationen för en ökad marknads- och säljorientering och samtidigt ändra nätverksverksamhetens inriktning från byggnation till underhåll och förvaltning. Som första operatör i världen har vi tagit det mångomskrivna steget från traditionell telekomteknik till framtidens datakomteknik. För våra kunder innebär detta en revolution när det gäller pris/prestanda för kommunikationstjänster. Utfors fokuserar nu på att visa på nyttan av en modern IT-infrastruktur och erbjuder den nordiska företagsmarknaden bandbreddsintensiva tjänster genom en unik accesspunkt (IPport) med VPN, telefoni och Internet. Förutom möjlighet till betydande rationaliseringsvinster genom centralisering av servrar och applikationer, erbjuds värdeadderande tjänster som till exempel co-location och webhosting. Jag har efter en förväntad lugn inledning på året med tillfredställelse noterat en stark försäljningstillväxt under mars och april. Utfors har tecknat ett antal strategiskt viktiga kundkontrakt. Bland dessa kan nämnas SAAB AB, Elanders, Ericsson, SBAB och SEB. Under mars och april genomförde bolaget en omfattande och mycket uppmärksammad roadshow till ett tiotal strategiskt viktiga städer runt om i Sverige där vi inför totalt beslutsfattare hade möjlighet att visa på nyttan av Utfors avancerade tjänsteutbud. Under februari månad genomförde bolaget också en mycket uppmärksammad reklamkampanj i de viktigaste dagspressmedierna i Norden. Resultatet av dessa aktiviteter har varit mycket positivt. Många har visat intresse och det har medfört att antalet potentiella kunder har ökat kraftigt. Sammantaget gör detta att jag är mycket optimistisk avseende den fortsatta utvecklingen för Utfors avseende den direkta affären ledd av Utfors IPportstjänster.

8 8 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING (MSEK) Nettoomsättning 93,8 68,9 283,4 Rörliga trafikkostnader -40,3-49,3-148,0 Övrig kostnader sålda tjänster -113,9-27,4-236,4 Bruttoresultat -60,4-7,8-101,0 Försäljningskostnader -28,1-17,2-88,9 Administrationskostnader -23,7-5,8-40,5 Vinst från nätverksförsäljning Not 1 14,1 17,0 134,1 Jämförelsestörande poster Not ,0 Rörelseresultat -98,1-13,8-119,2 Ränteintäkter 1,9 0,3 9,0 Räntekostnader -5,6-1,3-14,8 Övriga finansiella poster -7,3-0,3-6,7 Summa -11,0-1,3-12,5 Resultat efter finansiella poster -109,1-15,1-131,8 Skattekostnad -1,7-4,8-18,6 Periodens resultat -110,8-19,9-150,4 I ovan ingår avskrivningar och nedskrivningar med totalt 30,6 9,4 80,1

9 9 BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 23,3-24,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 59,4 38,4 54,0 Materiella anläggningstillgångar 2 406,5 650, ,4 Finansiella anläggningstillgångar 0 19,8 0,5 Summa anläggningstillgångar 2 489,3 708, ,9 Omsättningstillgångar Materiallager 21,4 44,3 24,6 Kortfristiga fordringar 723,0 268,5 811,4 Kassa och bank 318,4 16,2 540,2 Summa omsättningstillgångar 1 062,8 329, ,2 SUMMA TILLGÅNGAR 3 552, , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 982,4 506, ,1 Fritt eget kapital -553,4-182,6-435,5 Summa eget kapital Not ,0 323, ,6 Konvertibelt lån 0 4,4 0 Skulder till kreditinstitut 444,7 342,4 440,3 Övriga långfristiga skulder 23,9 36,9 26,9 Summa långfristiga skulder 468,6 383,8 467,2 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 682,2 28,1 646,9 Leverantörsskulder 455,8 255,5 444,9 Övriga kortfristiga skulder 516,4 46,2 468,4 Summa kortfristiga skulder 1 654,5 329, ,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 552, , ,1

10 10 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 67,7-10,5 363,9 Förändring i rörelsekapital 184,1 100,8-289,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,8 90,2 74,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -474,2-430, ,2 Fritt kassaflöde -222,4-339, ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 325, ,2 Periodens kassaflöde -221,9-14,9 509,1 Likvida medel vid årets början 540,2 31,1 31,1 Likvida medel vid periodens slut 318,4 16,2 540,2

11 11 Not 1 Vinst från nätverksförsäljning Beloppet avser resultat från nätverksförsäljning i samband med entreprenadavtal enligt principerna för successiv vinstavräkning, se kommentar ovan under avsnitt Nätverksförsäljning. Not 2 Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster ( m) avser nedskrivning av goodwill (-15,0) samt resultat från intresseföretaget Mobility4Sweden AB (-8,0). Not 3 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Total Saldo , ,7-435, ,6 Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 Emissionskostnader 0,0-1,2 0,0-1,2 Förändring av omräkningsdifferens 0,0 0,0-0,6-0,6 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 0,0 6,5-6,5 0,0 Periodens resultat 0,0 0,0-110,8-110,8 Saldo , ,0-553, ,0

12 12 KVARTALSDATA (MSEK) 01 kv 1 00 kv 4 00 kv 3 00 kv 2 00 kv 1 Nettoomsättning 93,8 74,2 67,3 73,0 68,9 EBITDA -67,5-36,2-3,9 5,4-4,4 Rörelseresultat -98,1-80,4-18,6-6,4-13,8 Resultat efter finansnetto -109,1-88,4-20,3-7,9-15,1 SPECIFIKATION AV NETTOOMSÄTTNING (MSEK) 01 kv 1 00 kv 4 00 kv 3 00 kv 2 00 kv 1 Nätverk* 13,8 3,8 0,9 0,0 0,0 Uppringd Internet 29,0 28,2 21,2 26,2 29,6 Telefoni 35,9 34,3 37,6 41,9 39,6 IP-port 8,7 4,5 1,5 0,4 0,1 Fast Internet 4,7 5,4 5,5 5,5 1,8 Lämnade rabatter** - -2,0-1,5-1,9-2,8 Övrigt 1,7 0,0 2,1 0,9 0,6 Nettoomsättning 93,8 74,2 67,3 73,0 68,9 Aktiva privatabonnemang indirekta tjänster Aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster IP-portar Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster övr * Uthyrning av svartfiber, telehousing, drift och underhåll. ** Från år 2001 inkluderas rabatter per produkt NYCKELTAL 2001 kv kv EBITDA-marginal (%) neg neg neg Rörelsemarginal (%) neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg Sysselsatt kapital (MSEK) 1 897,6 707, ,8 Nettoskuld (MSEK) 150,2 367,6-73,0 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,1 1,1-0,1 Soliditet (%) 40,2 31,2 43,2 Genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) 31,45 10,01 33,96 Vinst per aktie (SEK) neg neg neg

13 13 DEFINITIONER Aktiva abonnemang Kundaccesser (privata eller företag) vilka genererat intäkter den senaste månaden i rapportperioden. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttoresultat Nettoomsättning reducerad med rörliga och fasta direkta trafikkostnader, direkta personalkostnader samt övriga direkta kostnader inklusive utvecklingskostnader. EBITDA Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Fritt kassaflöde Kassaflöde efter förändring av medel bundna i rörelsen och investeringar före betald skatt. Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier utifrån när tillgången kommit bolaget tillgodo. Nettoomsättning Fakturering samt upplupna intäkter med avdrag för krediterade samt upplupna rabatter. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med kortfristiga finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden dividerat med eget kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med räntefria avsättningar och räntefria skulder. Vinst per aktie Periodens resultat för de senaste 12-månaderna dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kvartalsrapport 1 apr-30 jun Utfors AB, Box 6680, Stockholm, Sweden,

Kvartalsrapport 1 apr-30 jun Utfors AB, Box 6680, Stockholm, Sweden, Kvartalsrapport 1 apr-30 jun 2003 Utfors AB, Box 6680, 113 84 Stockholm, Sweden, +46 8 5878 7000 2 Viktiga händelser under andra kvartalet samt fram till rapportdagen Stark försäljningstillväxt under det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september Utfors AB Box Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september Utfors AB Box Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2000 Utfors AB Box 16 171 18 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nettoomsättningen för årets första

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 NIO MÅNADER 2015 NIO MÅNADER 2014 Q3 2015 Q3 2014 Nettoomsättning, ksek 223 302 201 256 73 869 65 249 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 NIO MÅNADER NIO MÅNADER Q3 Q3 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 201 256 168 292 65 249 58 337 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer