Översikt över kommunikationssektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över kommunikationssektorn"

Transkript

1 Översikt över kommunikationssektorn

2 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13 Innehållstjänster 17 Informationssäkerhetskränkningar 21 Kommunikationsnätens funktion 26 Radiostörningar 28 Användning av radiofrekvenser 29 Frekvensplanering 31 Radioanläggningar, -tillstånd och examina 32 Posttjänster 34 Verksamhetsställen för post 38 Figur och tabeller 40 2

3 Förord till översikt över kommunikationssektorn Kommunikationsmarknaden utvecklas i snabb takt. Detta bekräftas av Kommunikationsverkets översikt över kommunikationssektorn som innehåller en sammanställning av offentliga uppgifter som gäller elektroniska kommunikationstjänster och nät, frekvens- och informationssäkerhetsfrågor samt posttjänster. Ämbetsverket har samlat in dessa uppgifter som en del av sitt övervakningsarbete. Vid utgången av år 2012 uppgick antalet abonnemang i mobilnätet till cirka 9,3 miljoner. Däremot fortsatte antalet abonnemang i det fasta telefonnätet att minska. I slutet av året var antalet abonnemang i det fasta telefonnätet i Finland endast ungefär Antalet abonnemang minskade under året med nästan en femtedel. Nästan 90 procent av finländarna hade en internetförbindelse i sitt hushåll. Den största förändringen har skett i andelen användare som har tillgång till ett dataöverföringsabonnemang både i det fasta nätet och i mobilnätet. År 2012 utgjorde sådana användare 21 procent av hushållsanvändarna medan motsvarande andel år 2010 var 10 procent. Majoriteten av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet genomförs fortfarande med förbindelser med metalledare, även om investeringar i optisk fiber syntes som klar ökning i statistiken. Hittills har ämbetsverket beviljat 9,3 miljoner i statsstöd till projektet Bredband Dessutom har det ansökts om stöd sammanlagt 50,1 miljoner euro. De har således beviljats eller ansökts om cirka 60 miljoner euro av det anslag på 63 miljoner euro som har reserverats för projektet. CERT-FI kontaktades gånger, vilket motsvarar en ökning med 10 procent från året innan. Över hälften av kontakterna gällde skadliga program. CERT-FI behandlade 271 fall av dataintrång, vilket var cirka 74 procent fler än året innan. I december utsattes medierna för en i Finlands omständigheter exceptionellt omfattande blockeringsattack som slog ut Rundradions, Helsingin Sanomats, MTV3:s och Nelonens webbplatser. Tidigare i september hade Sanoma Oyj:s webbtidningar utsatts för en attack. Med tanke på störningar i kommunikationsnäten och -tjänsterna var 2012 ett lugnt år. Teleföretagen informerade Kommunikationsverket 17 gånger om allvarliga störningar i taltelefoni-, internet-, TV- och radiotjänster. Störningarna ägde i huvudsak rum nattetid och de korrigerades snabbt. Av de till sin varaktighet betydande störningar blev endast tre över sex timmar långa medan 40 procent av alla störningar reparerades under en timme från deras början. Oftast berodde störningarna på ändringsarbeten i näten. Granskade över en tidsperiod på flera år har de viktigaste orsakerna till de betydande störningarna varit avbrott i det allmänna elnätverket till följd av naturfenomen (stormar, snöbildning på träden). Med hjälp av frekvensplanering möjliggjorde Kommunikationsverket över 30 nya frekvenser för kommersiella radiostationers koncessionsbaserade användning samt fyra nya frekvenser för Yle i syfte att förbättra hörbarheten för gamla radiokanaler. Utöver dessa möjliggjorde frekvensplanering effektökningar för nästan 50 kommersiella radiostationer. Elektronisk kommunikation fortsatte att ersätta den konventionella posten och de tryckta medierna. Volymen av adresserade brev fortsatte att sjunka långsamt år Volymen av tidningar och tidskrifter sjönk också. Enligt en utredning som Kommunikationsverket låtit göra besöker majoriteten av konsumenterna postverksamhetsställen endast några gånger om året eller mera sällan. Över hälften av företagen uppgav att de uträttar sina ärenden vid Postens verksamhetsställe ett par gånger i månaden eller mera sällan. Asta Sihvonen-Punkka Generaldirektör 3

4 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang I slutet av år 2012 fanns det cirka 9,3 miljoner abonnemang i mobilnätet.

5 Antalet abonnemang i mobilnätet fortsatte att öka under år 2012, men på årsnivå har ökningen avtagit och stannat på 4 procent. I slutet av år 2012 fanns det cirka 9,3 miljoner abonnemang i mobilnätet. Denna siffra omfattar alla abonnemang i mobilnätet, dvs. också abonnemang för dataöverföringstjänster som inte alls används för samtalstjänster och meddelandetjänster. Ungefär tre fjärdedelar av abonnemangen i mobilnätet var i hushållens bruk, medan endast cirka hälften av abonnemangen i det fasta nätet var i hushållen. I andelarna skedde inga nämnvärda förändringar under året. På lång sikt har andelen företagskundernas abonnemang av alla mobilabonnemang varit procent, under de allra senaste åren cirka 25 procent. Med avseende på den kraftiga ökningen av det totala antalet abonnemang är det anmärkningsvärt att andelarna hushålls- och företagskunder har varit mycket stabila i mobilnätet. Figur 1. Abonnemang i mobilnätet tusen abonnemang / /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 Företagens abonnemang Hushållens abonnemang En liten del av abonnemangen i mobilnätet bygger på ett koncept som liknar fasta telefonabonnemang: abonnemangen har ett telefonnummer som hör till ett fast nät och eventuellt också en prissättning eller ett tjänstesortiment som liknar trådtelefonabonnemang. I slutet av år 2012 fanns det cirka abonnemang av denna typ, dvs. ungefär en fjärdedel mer än året innan. År 2012 fortsatte antalet abonnemang i det fasta telefonnätet att minska. I slutet av året var det sammanlagda antalet abonnemang i det fasta telefonnätet i Finland ungefär 1,1 miljoner. Antalet abonnemang sjönk under året med cirka 18 procent. Antalet abonnemang i det fasta telefonnätet har visat en jämnt sjunkande utveckling sedan år Då fanns det närmare 1,7 miljoner abonnemang. Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet har hållits relativt konstant på senare år. År 2008 stannade den kraftiga ökningen av antalet abonnemang och antalet började sjunka. Denna trend fortsatte till första halvåret av år Efter detta har antalet abonnemang i det fasta nätet åter ökat något. Före utgången av år 2012 var antalet större än år Förändringarna ryms inom några procent jämfört med nivån år Det är sannolikt att det inte sker betydande förändringar i det totala antalet bredbandsabonnemang inom den närmaste framtiden. De mest betydande förändringarna är kvalitativa och de torde komma till uttryck inom abonnemangstyperna och förbindelsehastigheterna. Den största ökningen bland bredbandsabonnemang i det fasta nätet som genomförts med olika tekniker år 2012 skedde inom fastighets- och husbolagsabonnemang, som ökade med över abonnemang, och kabelmodemabonnemang, som ökade med cirka abonnemang. Det är sannolikt att antalet abonnemang som genomförts med teknikerna i fråga ökar även i framtiden. Investeringarna i optiska fibernät re- 5

6 sulterar i en ökning i antalet s.k. FTTH-abonnemang (Fiber to the home, dvs. abonnentförbindelse av optisk fiber till hemmet) och i antalet fastighets- och husbolagsabonnemang som utnyttjar optiska fibernät. Även om andelen abonnemang som genomförs med DSL-teknik (Digital Subscriber Line, dvs. abonnentförbindelse med ledare av metall) minskar hade cirka 65 procent av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet fortfarande genomförts med DSL-teknik vid slutet av Cirka 18 procent var kabelmodemabonnemang och cirka 14 procent fastighets- och husbolagsabonnemang. (Tabell 1) Tabell 1. Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik År Bredbandsabonnemang DSL Fastighets- och bostadsbolagabonnemang Kabelmodem Trådlöst (fast) bredband* FTTH Övrigt * trådlösa bredbandsabonnemang till en fast ort (Flash-OFDM, WiMAX och Wlan) Ett bredbandsabonnemang kan användas för att ta emot tv-sändningar med hjälp av IPTV-teknik. För konsumenten är IPTV ett sätt att ta emot tv-sändningar och kan jämföras med mottagning av marksänd tv och kabel-tv. I slutet av år 2012 fanns det IPTV-abonnemang i Finland. Nästan alla av dessa abonnemang tillhörde hushållskunder. Således har cirka 10 procent av hushållen IPTV-abonnemang. IPTV-teknik är en ganska ny teknik på konsumentmarknaden och antalet abonnemang har ökat snabbt, med cirka 34 procent under året. Användning av IPTV kräver ett snabbt fast bredbandsabonnemang som i praktiken klarar en hastighet på minst 10 Mbit/s. Det finns nästan en miljon sådana abonnemang i Finland, varav hushållskunderna har tre fjärdedelar. En grov uppskattning är att en tredjedel av de hushåll som har ett bredbandsabonnemang och teknisk beredskap att ta emot IPTV-sändningar har ett IPTV-abonnemang. Enligt uppgifterna från teleföretagen fanns det sammanlagt kabel-tv-abonnemang i Finland i slutet av år Över 98 procent av abonnemangen tillhörde hushållskunder. Antalet abonnemang har ökat med cirka två procent under året. Cirka 55 procent av hushållen har ett kabel-tv-abonnemang. 6

7 Marknadsandelar I mobilnätet är det förutom abonnemang som enbart används för telefoni- eller dataöverföringstjänster även vanligt med abonnemang som används för både och. Det är svårt att dra gränsen mellan dataöverföring och sporadisk dataöverföring som kompletterar samtals- och meddelandetjänster, och därför granskas marknadsandelarna med hänsyn till det totala antalet abonnemang i mobilnätet. De tre största enskilda aktörerna i mobilnätet är Elisa Abp, TeliaSonera Finland Oyj, DNA Ab. Vid beräkningen av deras marknadsandelar har beaktats antalen abonnemang av serviceoperatörer som ingår i samma koncern. De tre stora mobilnätsoperatörernas sammanlagda andel av abonnemangsmarknaden har redan länge varit 98 procent. Det har inte heller skett några stora förändringar i marknadsandelarna för abonnemangen mellan de tre stora operatörerna jämfört med året innan. Elisa Abp:s marknadsandel var 40 procent, TeliaSonera Oyj:s 34 procent och DNA Ab:s 25 procent. I en granskning över längre sikt har Elisa Abp:s och ännu mer tydligt DNA Ab:s marknadsandelar ökat långsamt medan TeliaSonera Oyj:s marknadsandel har minskat. På det hela taget fördelar sig den snabba tillväxten i antalet abonnemang dock relativt jämnt bland marknadsaktörerna. (Figur 2) Figur 2. Marknadsandelar som baserar sig på antalet abonnemang i mobilnätet 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 TeliaSonera Elisa DNA Övriga De bredbands- och telefonitjänster som tillhandahålls i det fasta nätet säljs i allmänhet som separata abonnemang. Utvecklingen av antalet abonnemang för bredbands- respektive telefonitjänster har utvecklats gått åt olika håll. Antalet fasta telefonanslutningar har minskat kraftigt men antalet fasta bredbandsabonnemang har hållits relativt konstant. Därför finns det anledning att även granska marknadsandelarna separat för det fasta nätet. Det finns ett relativt stort antal företag på markaden för telefoni- och bredbandstjänster i Finland. Elisa, TeliaSonera och DNA är de tre största enskilda aktörerna. Därtill har företagen i Finnet-gruppen ihop en stor marknadsandel. Mätt i antalet abonnemang var Elisa Abp och TeliaSonera Oyj tydligt de två största aktörerna på marknaden för bredbandsabonnemang i det fasta nätet år Deras marknadsandelar var cirka 30 procent. DNA Ab:s marknadsandel var 19 procent, Finnet-gruppens sammanlagda marknadsandel var 16 procent och övriga teleföretagens marknadsandel cirka 4 procent. Stora förändringar i marknadsandelarna anknyter till företagsomstruktueringar: Sammanslagningen av en del av företagen i Finnet-gruppen till DNA Ab och aktiebolagets inträde på marknaden år 2007 syns som minskning av Finnet-gruppens marknadsandel, och fusionen av Welho Oy med DNA Ab år 2010 som en ökning av DNA:s markandsandel. Utanför förändringarna med anknytning 7

8 till företagsomstruktureringar har Elisa Abp:s marknadsandel förändrats mest: den har sjunkit från 36 procent i början av 2006 till 30 procent i slutet av Under de kommande åren kan ännu större förändringar ske i teleföretagens marknadsandelar på marknaden för fasta bredbandsabonnemang. Det beror främst på ett övergångsskede från nät med ledare av metall till optiska fibernät. Särskilt de teleföretag som bland de första börjat investera i nya bredbandstekniker kan i fortsättningen stärka sin marknadsandel när det gäller fasta bredbandsabonnemang. Det är sannolikt att förändringarna i marknadsandelarna dock inte sker särskilt snabbt, åtminstone inte till en början, utan de kommer att synas med flera års fördröjning. Större förändringar i marknadsandelarna kan uppkomma på kort sikt främst som följd av företagsomstruktureringarna. (Figur 3) Figur 3. Marknadsandelar som baserar sig på antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 TeliaSonera Elisa DNA Finnet Övriga Vid granskning av marknadsandelarna för det fasta telefonnätet har den största förändringen skett år 2007 då DNA lösgjorde sig ur Finnet-gruppen. Efter detta har Elisa Abp tydligt trätt fram som den största aktören inom det fasta telefonnätet. Vid en granskning av marknadsandelarna lönar det sig att komma ihåg hur antalet abonnemang i det fasta nätet har utvecklats: antalet abonnemang har minskat med nästan hälften under översiktsperioden. (Figur 4) Figur 4. Marknadsandelar som bygger sig på antalet telefoniabonnemang i det fasta nätet 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 Telia-Sonera Elisa DNA Finnet Övriga 8

9 Dataöverföringstjänster Utbredningen av internetförbindelser har förblivit så gott som oförändrat under de senaste tre åren. Hösten 2012 hade cirka 87 procent av finländarna en internetförbindelse i sitt hushåll. Den största förändringen har skett i andelen användare som har tillgång till både ett bredbandsabonnemang i det fasta nätet och ett dataöverföringsabonnemang i mobilnätet. År 2012 utgjorde sådana användare 21 procent av hushållsanvändarna medan motsvarande andel år 2010 var 10 procent. Andelen användare som endast har tillgång till ett dataöverföringsabonnemang i mobilnätet har på tre år ökat från 20 procent till 26 procent. Andelen användare som använder enbart ett bredbandsabonnemang i det fasta nätet har sjunkit under motsvarande tid från 52 procent till 38 procent. Utifrån dessa siffror tycks det vara så att en dataöverföringsförbindelse i mobilnätet används allt oftare vid sidan av ett bredbandsabonnemang i det fasta nätet. För konsumenterna är en dataöverföringsbindelse i mobilnätet en tjänst som snarare kompletterar än ersätter ett fast bredbandsabonnemang. (Figur 5) Figur 5. Bredbandsabonnemang i privathushåll % 21 % 26 % % 19 % 24 % % 10 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fast bredband Fast och mobilt bredband Mobilt bredband Annan internetförbindelse eller kan inte säga Användningen av dataöverföringstjänster i mobilnätet har ökat betydligt under de senaste åren. I slutet av år 2012 användes en dataöverföringstjänst mot månadsavgift med cirka 4,8 miljoner abonnemang i mobilnätet och en dataöverföringstjänst som faktureras på andra grunder med cirka 0,9 miljoner abonnemang i mobilnätet. I jämförelse med året innan har antalet månadsavgiftbelagda dataöverföringsabonnemang ökat med en tredjedel medan volymen av dataöverföringstjänster som faktureras på andra grunder har minskat med ungefär en femtedel. I slutet av år 2012 användes en dataöverföringstjänst, eller åtminstone betalades för en sådan, med ungefär 62 procent av abonnemangen i mobilnätet, när motsvarande siffra året innan var cirka 52 procent och i slutet av år 2007 cirka 17 procent. 9

10 Det är sannolikt att antalet dataöverföringsabonnemang i mobilnätet ökar även i framtiden. I något skede kommer vi att ha en situation där nästan varje anslutning i mobilnätet omfattar en dataöverföringstjänst av något slag, på samma sätt som samtals- och SMS-tjänster. Den ökande efterfrågan på dataöverföringstjänster i mobilnätet har lett till en explosionsartad ökning i mängden överförd data. År 2012 överfördes drygt terabit data medan år 2009 överfördes drygt terabit data och år 2007 cirka 500 terabit data. På fem år har mängden överförd data således blivit nästan 200 gånger större och på tre år har den åtminstone sexdubblats. Den relativa ökningen har avtagit varje år, och år 2012 var mängden överförd data en och en halv gång större jämfört med år (Figur 6, 7) Figur 6. Fördelning av abonnemang i mobilnätet på basis av ett dataöverföringsavtal 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 52 % 14 % 13 % 48 % 13 % 17 % 44 % 11 % 21 % 38 % 11 % 26 % 10 % 21 % 22 % 24 % 25 % 0 % 6/ /2011 6/ /2012 Inget dataöverföringsavtal Dataöverföringsavtal av andra slag Begränsad dataöverföring med månadsavgift Obegränsad dataöverföring med månadsavgift Figur 7. Mängden överförd data i mobilnätet per år Terabit

11 Samtidigt som det totala antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet har varierat endast litet har konsumenterna systematiskt övergått till att använda allt snabbare bredbandsabonnemang i det fasta nätet. I slutet av år 2012 hade bara 7 procent av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet en nominell överföringshastighet under 2 Mbit/s när samma siffra till exempel i slutet av år 2008 var cirka 40 procent. Andelen snabba förbindelser har ökat mycket kraftigt. I slutet av 2012 hade 60 procent av bredbandsabonnemangen en nominell förbindelsehastighet på eller över 10 Mbit/s. 10 procent av de fasta bredbandsabonnemangen hade en överföringshastighet på 100 Mbit/s eller mer. (Tabell 2) Tabell 2. Fasta bredbandsabonnemang per hastighet År Tidpunkt Under 2Mbit/s 63 % 70 % 40 % 39 % 24 % 12 % 7 % 2Mbit/s - under 4Mbit/s 26 % 17 % 18 % 14 % 26 % 50 % 4Mbit/s - under 10Mbit/s 19 % 26 % 28 % 19 % 10Mbit/s - eller över men under 25Mbit/s 27 % 14 % 26 % 32 % 45 % 9 % 25Mbit/s - under 100Mbit/s 4 % < 1 % 3 % 4 % 5 % 100 Mbit/s eller över 1 % 2 % 4 % 6 % 10 % Bredbandet 2015 Fram till början av 2013 hade Kommunikationsverket beviljat över 8 miljoner euro i stöd för byggande av snabba bredbandsnät på olika håll i Finland. Värdet på de anhängiga stödansökningarna är cirka 41 miljoner euro. Mest stöd har beviljats landskapen Kajanaland, Lappland och Satakunta. Projektet Bredband 2015 syftar till att nästan alla permanenta bostäder samt företagens och de offentliga organisationernas verksamhetsställen (över 99 procent av befolkningen) ligger inom ett avstånd på högst två kilometer från ett optiskt fibernät eller ett kabelnät som klarar en hastighet på 100 Mbit/s. Lagen om stöd för byggande av bredband ändrades I de projekt som har förklarats öppna för ansökan efter lagändringen kan en del av det statliga stödet betalas ut till sökanden redan i samband med stödbeslutet innan det nät som byggs på området har blivit färdigt. Med hjälp av förskottsstödet kan mindre sökande av stöd bättre trygga finansieringen för sin verksamhet under byggnadstiden av nätet. Fram till mitten av maj 2013 hade beloppet av beviljat stöd ökat till över 9,3 miljoner euro medan beloppet av utbetalt stöd för projekt var cirka 3,3 miljoner euro, och anhängiga ansökningar uppgick till ett värde av 50,9 miljoner euro. Samhällsomfattande bredbandstjänster År 2011 ändrades bestämmelserna om samhällsomfattande tjänster på så sätt att funktionshindrade användare ska garanteras samma grundläggande kommunikationstjänster som övriga användare. Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade trädde i kraft i januari Utifrån regleringen om samhällsomfattande tjänster har varje konsument eller företagskund rätt att få en telefonabonnemang och en ändamålsenlig internetförbindelse till sin permanenta bostad eller verksamhetsställe. Minimihastigheten för en internetförbindelse är nu fastställd till 1 Mbit/s. Abonnemanget ska tillhandahållas till ett skäligt pris och inom skälig tid. Regleringen gäller inte sommarbostäder. Under år 2012 gjorde Kommunikationsverket på uppdrag av kommunikationsministeriet två utredningar om omfattningen av förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Omständigheter som skulle utredas var bland annat om sommarbostäder eventuellt kan inkluderas i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Dessutom övervägde man ur en ekonomisk och teknisk synvinkel om det är möjligt att höja hastigheten på en internetförbindelse som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. För den fortsatta beredningen av ärendena ansvarar kommunikationsministeriet. 11

12 Telefonitjänster I slutet av år 2012 hade bara cirka 14 procent av de finländska hushållen ett telefonabonnemang i det fasta nätet. Andelen hushåll med trådabonnemang har sjunkit snabbt på senare år: ännu år 2007 var andelen hushåll med trådabonnemang nästan 40 procent. Däremot har nästan alla finländare redan länge haft ett abonnemang i mobilnätet. (Figur 8) Figur 8. Telefoniabonnemangens utbredning bland hushåll 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Mobiltelefon Trådtelefon Antalet samtalsminuter som ringdes från det fasta telefonnätet minskade under år 2012 med drygt 15 procent. Minskningen har alltså fortsatt men avtagit något jämfört med tidigare år. För första gången minskade också antalet samtalsminuter i mobilnätet bland hushålls- som företagskunderna under det andra halvåret Minskningen är liten på årsnivå, under en procent. Även om förändringen är relativt sett liten kan den vara betydande emedan hittills har antalet samtalsminuter i mobilnätet ökat hela tiden. Det återstår att se om det är fråga om en säsongvariation eller en verklig förändring i utvecklingens riktning. Mängden text- och multimediemeddelanden fortsatte att öka Användning av multimediemeddelanden ökade med en fjärdedel jämfört med året innan. Mängden textmeddelanden minskade under det senare halvåret men ökade fortfarande klart på årsnivå. (Tabell 2) Tabell 3. Samtals- och meddelandevolymer År Fast telefonnät Samtalsminuter i det fasta nätet, milj. min Antalet samtal i det fasta nätet, milj. st Mobilnät Samtalsminuter i mobilnätet, milj. min Antalet samtal i mobilnätet, milj. st SMS-meddelanden, milj. st MMS-meddelanden, milj. st

13 Under de senaste åren har antalet samtalsminuter i det fasta nätet minskat och antalet samtalsminuter i mobilnätet ökat ungefär i samma takt. Det totala antalet samtalsminuter summan av alla samtalsminuter som ringts i mobilnätet och i det fasta nätet har hållits konstant. Samtalsminuterna har alltså övergått från det fasta nätet till mobilnätet. Denna balans kommer att förändras om antalet samtalsminuter i mobilnätet inte längre ökar i samma takt som samtalsminuter i det fasta nätet minskar. En del av de sammanlagda samtalsminuterna ersätts av andra kommunikationstjänster, till exempel tjänster som tillhandahålls över bredbandsförbindelser. (Figur 9) Figur 9. Antalet samtalsminuter i det fasta nätet och i mobilnätet miljoner minuter Samtalsiminuter i det fasta nätet Samtalsminuter i mobilnätet Att betala för tjänster På basis av de uppgifter som samlats in från teleföretagens prislistor har priserna på mobilsamtal och textmeddelanden i Finland varit oförändrade under de senaste åren. I allmänhet innehåller de priser som meddelas på teleföretagens prislistor inte tidsbegränsade erbjudanden. Därför syns prisförändringar på prislistorna långsammare än i de priser som konsumenterna betalar. Enligt en konsumentundersökning är ungefär 60 procent av mobiltelefonabonnemangsavtalen sådana som gäller till vidare. Däremot är största delen av de tidsbegränsade avtalen längre än ett år. Uppgifter om andelen s.k. prepaid-abonnemang av alla mobilabonnemang finns tillgängliga från och med år Ett predpaid-abonnemang ingår i statistiken om det har varit i aktivt bruk under de tre senaste månaderna från granskningstidpunkten. Fram till 2009 steg andelen prepaid-abonnemang ungefär till den nuvarande nivån på cirka 10 procent. Under de senaste åren har andelen varit anmärkingsvärt stabil, även om antalet abonnemang i mobilnätet har ökat kraftigt. Nya prepaid-abonnemang har alltså tagits i bruk ungefär i samma takt som andra abonnemang. (Figur 10) 13

14 Figur 10. Andelen prepaid-abonnemang av alla mobilabonnemang 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /211 6/ /2012 Priserna på samtal i det fasta nätet (samtal från s.k. trådtelefoner) har stigit betydligt. Utifrån listpriserna kostade ett tre minuters lokalsamtal drygt 17 cent år 2012, vilket är nästan en tredjedel mer jämfört med fem år tidigare. Ett 3 minuters fjärrsamtal har återigen stigit med en knapp fjärdedel till knappa 38 cent. Den snabbt sjunkande efterfrågan på taltelefonitjänster i det fasta nätet är en viktig orsak till de stigande priserna. Slutkundpriserna på fasta bredbandsabonnemang sjönk år 2012 mer än året innan. År 2011 sjönk priserna oberoende av dataöveföringshastighet i genomsnitt med en procent. År 2012 sjönk priserna drygt fyra procent. Priserna på abonnemang med en dataöverföringshastighet på 8 och 100 Mbit/s sjönk mest, i genomsnitt med 5 procent. (Figur 11) Figur 11. Listpriserna på fasta bredbandsförbindelser 60 euro/månad Mbit/s 2Mbit/s 8Mbit/s 24Mbit/s 100Mbit/s

15 Kommunikationsverket jämförde i slutet av 2012 de regionala prisskillnaderna för slutkundspriserna på fasta bredbandsabonnemang. Slutkundpriserna sjönk utanför huvudstadsregionen. Priserna sjönk i genomsnitt med 4,5 7 procent medan priserna i huvudstadsregionen låg på samma nivå som år De största prisskillnaderna mellan områdena var mellan huvustadsregionen och det övriga Fastlandsfinland oberoende av dataöverföringshastighet. Även om prisskillnaderna mellan områdena blev mindre under året var priserna på t.ex. förbindelser på 8 megabit till och med 28 procent förmånligare än i huvudstadsregionen. Utanför huvudstadsregionen var prisskillnaden mellan de stora städerna och de övriga kommunerna i genomsnitt inte mer än 1 4 procent. I listpriserna på mobilt bredband har inga betydande förändringar skett på senare år. De största prisförändringarna har sannolikt kommit till uttryck i tjänsteleverantörernas erbjudanden och kampanjer men om sådana samlar Kommunikationsverket inga uppgifter. Den månadskostnad för mobilt bredband som beräknas utifrån uppgifterna om teleföretagens inkomster beaktar erbjudanden och kampanjer. Den beskriver således den genomsnittliga månadskostnaden bättre än listpriserna. På basis av inkomstuppgifterna sjönk månadspriset för mobilt bredband i genomsnitt med 2,50 euro mellan åren 2010 och Det genomsnittliga pris som beräknas utifrån inkomstuppgifterna för år 2012 var ännu inte färdigberäknat då denna översikt publicerades. På basis av den prisuppföljning som gjordes år 2012 var priserna på samhällsomfattande tjänster i praktiken oförändrade jämfört med föregående år. Under år 2012 fick Kommunikationsverket fortfarande förfrågningar om priserna på enskilda abonnemang som omfattas av samhällsomfattande tjänster. I flesta fallen ville kunderna att Kommunikationsverket bedömer skäligheten av de avgifter av engångskaraktär som orsakas av byggande av en förbindelse och som tas ut av kunderna. Skäligheten av byggnadskostnaderna bedömdes även i ett beslut om byn Lismas telekommunikationsförbindelser som fick stor publicitet. Kommunikationsverket gav beslutet i mars Kommunikationsverket övervakar skäligheten av priset på abonnemang inom samhällsomfattande tjänster. Dessutom har Kommunikationsverket till uppgift att övervaka prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna och jämföra den med kommunikationstjänsternas allmänna prisnivå samt bedöma prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna i förhållande till den allmänna konsumentprisnivån och befolkningens allmänna inkomstnivå. Användning av mobiltelefon inom EU Mobilsamtal, textmeddelanden och mobildatatjänster blev billigare inom Europeiska unionen år Prissänkningen baserade sig på Europeiska unionens nya förordning om roaming som bland annat fastställer ett pristak för mobiltjänster inom EU. För första gången gällde pristaket också konsumentpriserna för mobildata. Från och med den 1 juli 2012 var pristaket för slutkunderna inom EU 0,36 euro per minut / samtal från utlandet 0,10 euro per minut / samtal mottaget utomlands 0,11 euro / textmeddelande från utlandet 0,86 euro per megabyte / mobildata använd utomlands (inklusive skickat eller mottaget multimediemeddelande ) Det är teleföretagens skyldighet att erbjuda sina kunder en tjänst för kostnadstak på minst cirka 60 euro som garanterar att konsumtionen av mobildata (med undantag av multimediemeddelanden) inte, utan kundens medgivande, överstiger ett visst kostnadstak. Tjänsten förbättrar konsumenternas möjligheter att kontrollera kostnaderna för användning av mobildatatjänster under resor utomlands. Ifall värdnätsoperatören godkänner en övervakning av konsumtionen i realtid, skulle kostnadstaket omfatta från och med den 1 juli 2012 även konsumtionen av mobildatatjänster utanför EU. Nedladdning av e-post, webbplatser, foton eller filmer till mobiltelefonen, eller till annan mobilutrustning, är exempel på mobildatatjänster. Teleföretagen informerar kunderna om priserna på samtal, textmeddelanden och datatjänster med automatiska prismeddelanden när kunderna reser utomlands. Den nya förordningen om romaning främjar så småningom konkurrensen på marknaden. Förutom att pri- 15

16 serna på de mobiltjänster som har trätt i kraft sjunker har teleföretagens kunder från och med möjlighet att separat köpa roamingtjänster av ett konkurrerande företag. Enligt den nuvarande modellen skaffar teleoperatörens kund såväl tjänster som används i Finland som utländska roamingtjänster av det egna teleföretaget. Regleringen av roamingtjänster fortsätter ända till år 2022 i enlighet med den förordning som trädde i kraft den 1 juli Kommunikationsverket övervakar regelbundet att förpliktelserna följs i Finland. Teleföretagen följde de ålagda skyldigheterna bra även år Genom gemensamma bestämmelser för EU har man sedan sommaren 2007 ingripit i de höga priserna för användningen av mobiltelefon under resor inom unionen på grund av tjänsternas gränsöverskridande karaktär. Till följd av regleringen har roamingpriserna sjunkit avsevärt under denna tid. Därtill har regleringen ökat kundernas medvetenhet om tjänstepriserna. Grossistpriser Utbudet och användningen av dataöverföringstjänster främjas med hjälp av olika åtgårder av statsförvaltningen. En av de viktigaste åtgärderna är förhandsreglering av kommunikationsmarknaden som främjar uppkomsten av en sund konkurrens på marknaden. Konsumenterna ser sund konkurrens på marknaden i form av lägre priser, högklassiga och nya tjänster samt en ökning av utbudet. Förhandsregleringen gäller bara de främsta problemen på marknaden som förhindrar uppkomsten av sund konkurrens. I fråga om dataöverföringstjänster gäller förhandsregleringen bara de grossistprodukter som teleföretagen hyr ut till varandra. Med hjälp av dessa produkter kan teleföretagen erbjuda tjänster till konsumenter och företagskunder. I slutet av år 2012 förändrades förhandsregleringen av denna grossistmarknad väsentligt då Kommunikationsverket skärpte de skyldigheter som ålagts stora teleföretag. Samtidigt lindrade ämbetsverket de skyldigheter som har ålagts små företag. Som en följd av de strängare skyldigheterna förväntas att grossistpriserna sjunker, vilket redan har synts i några teleföretags prislistor. De lägre grossistpriserna ger nya aktörer möjlighet att erbjuda tjänster för konsumenter och företagskunder. Till följd av detta finns det ett allt större utbud för konsumenter och företagskunder på detaljmarknaden, och då konkurrensen ökar kan man också anta att de priser som konsumenterna och företagskunderna betalar blir lägre. Det partiella upphävandet av ålagda skyldigheter är i sin tur ett bevis på att förhandsregleringen på marknaden har fungerat och att marknaden delvis har utvecklats mot en sund konkurrens. 16

17 Innehållstjänster Enligt en konsumentundersökning använder en allt större majoritet av finländarna internet för informationssökning (95 procent) eller e-tjänster (93 procent). Över hälften av finländarna använder sin internetförbindelse också för att hålla kontakt, titta på television och lyssna på musik. På det hela taget förändrades användningen av internet inte mycket år 2012 jämfört med föregående år. Nyheter följs allt oftare via internet. År 2011 följde 32 procent av finländare nyheter via internet medan motsvarande siffra ett år senare var hela sex procentenheter högre. Något fler hushåll än tidigare lyssnade på musik och tittade på video och television år Enligt undersökningen utnyttjades internetförbindelser däremot något mindre än tidigare för distansarbete och studier. (Figur 12) Figur 12. Internets användningsändamål på fritiden Informationssökning Elektronisk ärende hantering Kommunikation Lyssna på musik Titta på videor eller television Distansarbete eller studier Ladda ned stora filer Spela datorspel 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % På basis av konsumentundersökningen skulle majoriteten av finländarna (54 procent) titta mer på video och tv via internet om de hade en snabbare internetförbindelse. Ungefär en tredjedel skulle ladda ned program eller andra stora filer från internet. Under de senaste åren har nya tjänster som utnyttjar snabba internetförbindelser kommit in på marknaden. Den stora allmänheten blev medveten särskilt on beställvideotjänster (VoD) hösten 2012 då de internationella tjänsterna Viaplay, Netflix och HBO Nordic etablerade verksamhet även i Finland. Dessa tjänster erbjuder filmer och tv-serier också i högupplösningsformat. Exempel på andra tjänster som förutsätter snabba förbindelser är molntjänster som passar både företagsvärlden och hushållen. Med hjälp av molntjänster såsom Microsoft Skydrive och Apple icloud är möjligt att dela och arbeta med filer smidigt med olika terminalutrustningar. Hösten 2012 utnyttjade ungefär en fjärdedel av finländarna webblagringstjänster eller använde dataprogram via internet. Tablet-utrustningar har ökat kraftigt i popularitet. Detta har i sin del sänkt skillnaden mellan konventionella bordsdatorer avsedda för hemmabruk och mobilutrustningar. Det är viktigt för många användare att ha tillgång till samma uppgifter, oberoende av plats och utrustning. Användning av molntjänster förutsätter tillgång till en mobil bredbandsförbindelse som är ständigt öppen. Därför kan en användare använda flera olika snabba internetförbindelser. Användning av internettjänster blir vanligare, vilket också syns i antalet domännamn. Antalet gällande FI-domännamn har fortsatt att öka ganska stadigt under de senaste åren. År 2012 slog fi-domännamn ett nytt rekord då antalet beviljade domännamn uppgick till stycken. I slutet av året fanns det redan över gällande fi-domännamn. Av alla domännamn 17

18 innehas cirka 13 procent av privatpersoner och 80 procent har reserverats för företagsbruk. Det är Kommunikationsverket som beviljar domännamnen men du kan skaffa ett domännamn även via över ett tusen tjänsteleverantörer. Televisions- och videotjänster Enligt en konsumentundersökning som Kommunikationsverket låtit göra är det vanligaste sättet att följa audiovisuellt innehåll genom att se på tv i realtid. Mängden har sjunkit något jämfört med föregående år. År 2012 tittade cirka 80 procent av konsumenterna på AV-innehåll på television i realtid, medan motsvarande siffra år 2011 var 84 procent. Att titta på korta videoklipp har blivit mycket populärt jämfört med de senaste åren. I vissa åldersgrupper är det faktiskt mer populärt att titta på webbvideo av detta slag än att titta på television. Bland konsumenterna är det också populärt att titta på televisionsprogram i efterskott efter att de spelats in (53 procent) och att titta på t.ex. filmer eller motsvarande innehåll via internet eller externa inspelningar (såsom DVD-filmer) (54 procent). (Figur 13) Figur 13. Olika sätt att titta på AV-innehåll På TV i realtid Videoklipp via internet TV-program e.d. via internet TV, tidsförskjutning Från externa inspelningar 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2012, n= , n= , n=4704 Ålder inverkar mycket på vilket sätt man tittar på audiovisuella innehåll. Ungdomarna utnyttjar internet mer än äldre personer. Ungdomarna använder också mer externa inspelningar. Ungdomarna använder mobilutrustningar och tablet-datorer för att följa audiovisuella innehåll mer än äldre generationer. Åldern inverkar också på vilka programtyper man tittar på. Enligt konsumentundersökningen är nyheter, aktualiteter, dokumentärer och faktaprogram som man följer via television under sändningstiden då man blir äldre åriga följer ivrigast serier genom att spara eller spela in dem. På andra sidan följer den äldre generationen nyheter och aktualiteter flitigt också på internet. (Figur 14) 18

19 Figur 14. Olika sätt att titta på AV-innehåll, per åldersklass 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % På TV i realtid TV, tidsförskjutning Televisionsprogram e.d. via internet (på datorn) Videoklipp via internet (på datorn) Innehåll som spelats in på datorns hårddisk Från externa inspelningar under 25 år år år år år 65 år och över Konsumenterna tittar aktivt också på televisionsprogram på internet och använder olika videotjänster, såsom Youtube, Vimeo eller Dailymotion. Enligt konsumentundersökningen hade tre av fyra personer som följer audiovisuella innehåller på internet utnyttjat videotjänster. Nyhetssidor eller -tjänster utnyttjades också aktivt och över hälften av dem som svarade på undersökningen sade att de hade följt tjänster som t.ex. tidningar och kvällstidningar erbjuder. Sammanlagt 14 procent av svarspersonerna som hade tittat på audiovisuella innehåll på internet hade också köpt sådana tjänster under det senaste året. Antalet hade minskat något sedan Oftast hade konsumenterna köpt en enskild film och ungefär var femte hade skaffat sig en rätt att titta på ett enskilt sportevenemang eller något slags sportpaket. Undersökningen visar att de konsumenter som redan tittar på audiovisuella innehåll via internet dock är inte beredda att betala för audiovisuella innehållstjänster, även om de skulle få ett bättre kanalutbud eller bättre bildkvalitet jämfört med det avgiftsfria innehållet. 19

20 Televisionskanaler Tv-avgifterna upphörde i slutet av år 2012 och från början av år 2013 finansieras Rundradions verksamhet med en Yle-skatt. Kanalknippena i den riksomfattande antennätet ändrades något år SuomiTV blev Fox-kanalen då Fox International Channels köpte upp SuomiTV:s moderbolag Family Channels. Kanalknippena förändras med jämna mellanrum eftersom kanalerna kan t.ex. byta platser eller namn. Ett gott exempel är före detta Canal+ som nuförtiden heter C More. Det skedde inga andra stora förändringar i kanalknippena. År 2011 beviljades flera koncessioner som är i kraft till slutet av år Kanalknippena F och G, som tillhör Anvia, hade ingen programverksamheten år 2012 och därför är kanalknippena utan programinnehåll. Gällande betal-tv-leverantörer skedde några förändringar under året då TV Viihde, en av de tre betal-tv-leverantörerna, upphörde med sin verksamhet. I Finland finns för närvarande två betal-tv-leverantörer: DNA och Plus TV. (Figur 15) Figur 15. Riksomfattande kanaler i antennätet enligt kanalknippen A Digita YLE TV1 YLE TV2 YLE FST YLE Teema MTV3 AVA Fox B Digita MTV3 Nelonen Sub LIV MTV3 MAX MTV Jr/ Leffa URHOtv C Digita TV Viisi C More First C More Series MTV3 Max Sport 1 MTV3 Max Sport 2 Disney Channel 4 Pro 1 4 Pro 2 D Digita Mobil-tv (DVB-T2) E Digita Eurosport MTV3 Fakta MTVn Discovery Nickelodeon Nelonen Maailma Nelonen Kino/ Perhe Jim Kutonen F G VHF A DNA YLE HD MTVn HD MTV3 HD Disney XD Disney Playhouse VHF B DNA Animal Planet HD 4 Pro 1 HD C More First HD VHF C DNA MTV3 Max Sport1 HD 4 Pro 2 HD Nelonen Kino Nelonen Maailma Nelonen Perhe URHOtv National Geographic Eurosport Showtime Discovery Fritt mottagbart (standard-tv) Betal-tv (standard-tv) Betal-tv (HDTV) 20

Inledning. Årsöversikt 1/2012 2

Inledning. Årsöversikt 1/2012 2 Årsöversikt 2012 Inledning År 2012 kommer att bli ihågkommen särskilt för blockeringsattacker. I december utsattes medierna för en i Finlands omständigheter exceptionellt omfattande blockeringsattack som

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011 Kommunikationsmarknad i Finland Marknadöversikt 211 1 Innehållsförteckning Inledning Inledning 3 Marknaden för dataöverförings- och telefonitjänster 4 Dataöverföringsanslutningar 5 Telefonanslutningar

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 2 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN AV BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE...

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) 1297/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Pedersöre 4 Överlappfors som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt 18.6.2014 Cybersäkerhetsöversikt 2/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Skadliga program... 4 1.2 Finlands placering i världen... 5 2 Havaro...

Läs mer

CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt

CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 2/2012 Inledning En person som använder webbsidor kan obemärkt bli utsatt för skadliga program även via "bekanta och trygga" sidor. I dessa fall har skadligt innehåll

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2010

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2010 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2010 9.4.2010 1 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 1 /2010 Inledning Informationssäkerheten för registerade användare av spelsidan Älypää äventyrades då användaruppgifter

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING I den här tjänstebeskrivningen kan du läsa om vad som ingår i tjänsten. Tjänstebeskrivningen är en del av ditt Telia Yhteys kotiin-avtal. Telia Yhteys kotiin-abonnemanget (nedan abonnemanget ) är ett för

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1/2007 1 (5) 13.4.2007 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007

LÄGESRAPPORT 1/2007 1 (5) 13.4.2007 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007 1/2007 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007 Under årets första kvartal fick veta om fler blockeringsattacker eller attackförsök än normalt. De mest nämnvärda attackerna riktade sig mot Internets

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud.

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud. Bredbands-TV TV Telefoni Bredband Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild Full HD Valfrihet via stort kanalutbud Triple play Video On Demand Inspelningsbar TV-box Med reservation för förändringar

Läs mer

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 10.8.2015 Bilaga 1 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 2 (35) Innehåll 1 Referat... 3 2 Utgångspunkter för analysen av betydande

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 2/2009

INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 2/2009 INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 2/2009 3.7.2009 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 2/2009 Inledning Skadliga program sprids även med hjälp av reklam på www-sidor. Man har kunnat få ett skadligt program

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 24.5.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 Kommunikationsverket 53 1 (7) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Informationssäkerhetsöversikt

Informationssäkerhetsöversikt Informationssäkerhetsöversikt 2/2013 Inledning Under andra kvartalet behandlade CERT-FI 1002 informationssäkerhetsfall och 55 anmälningar om väsentliga störningar i telenäten. I början av år 2013 var antalet

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011 7.7.2011 1 CERT-FI:s informationssäkerhe tsöversikt 2/2011 Inledning som maskerats till ett antivirusprogram har spridit sig till Mac-datorer. Det sjätte mötet för

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

PRISLISTA. Basabonnemang 4,90. Stort 29,90 Extra allt 34,90

PRISLISTA. Basabonnemang 4,90. Stort 29,90 Extra allt 34,90 PRISLISTA Denna prislista gäller för privatkunder, inte företagskunder. Rätt till ändring av priserna förbehålls. Samtliga priser innehåller 24% moms. Välj ett färdigt EU-mobilpaket Paketnamn Pris/Mån

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 1 (6) Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 19 och 20 i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 1 (9) Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 Kommunikationsverket har, med stöd av 60 c och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING I den här tjänstebeskrivningen kan du läsa om vad som ingår i tjänsten. Tjänstebeskrivningen är en del av ditt Telia Yhteys kotiin-avtal. Telia Yhteys kotiin-abonnemanget (nedan abonnemanget ) är ett för

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 739/937/2007 1 (16) Kommunikationsmarknad och -tjänster Marknadsanalys MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 1 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Föreskrift om störningar i televerksamheten

Föreskrift om störningar i televerksamheten Kommunikationsverket 66/2014 M 1 (10) Föreskrift om störningar i televerksamheten Meddelad i Helsingfors den 17 december 2014. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 274 och 275 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012

Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Generaldirektörens översikt I enlighet med sin vision strävar Kommunikationsverket efter en trygg och smidig kommunikation för alla i Finland.

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer