SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03"

Transkript

1 SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten Sture Lundgren Säkerhetspolisen Lars Björkman SSNf

2 Vad ska vi prata om? Vad ska lagras? Vilka Trafikuppgifter ska lagras? Vem ska lagra Trafikuppgifter? Vem ska ha tillgång till Trafikuppgifterna? Vilka frågor ställer en brottsbekämpande myndighet? Hur snabbt ska Trafikuppgifterna kunna lämnas ut? Vad gäller för säkerhetskrav? Utgår någon ersättning för förfrågningar? Hur sker frågor och svar? Kan man använda 3:e part för lagring och tillhandahållande? Vilka avtal ska tecknas?

3 Vad ska lagras? Trafikuppgifter: uppgifter som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande. Lagringstiden är satt till 6 månader. Kostnaderna för lagring, säkerhet och anpassning av systemen svarar leverantörerna för medan det allmänna ska ersätta leverantörerna för de kostnader som avser utlämnande av uppgifter i enskilda ärenden.

4 Vilka Trafikuppgifter ska lagras? SFS 2012:128 SFS 2012:128, 39 När det gäller telefonitjänst ska följande lagras 1. Uppringande nummer 2. Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till 3. Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare, 4. Datum och spårbar tid (UTC- tid) då kommunikationen påbörjades och avslutades, 5.Uppgifter om den eller de tjänster som har använts SFS 2012:128, 41 När det gäller telefonitjänst som använder ip-paket för överföring ska, utöver det som anges i 39, följande lagras 1. Uppringandes och uppringds ip-adresser SFS 2012:128, 42 När det gäller meddelandehantering ska följande lagras. 1. Avsändares och mottagares: - nummer - ip- adress eller - annan meddelandeadress. 2. Uppgifter om: - avsändande abonnent - mottagande abonnent - registrerad användare (i förekommande fall) 3. Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts. 4. Datum och spårbar tid för: - avsändande av meddelande - mottagande av meddelande, 5. Uppgifter om den eller de tjänster som har använts. 2. Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts. 3. Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

5 Vilka Trafikuppgifter ska lagras av Stadsnät? SFS 2012:128 SFS 2012:128, 43 När det gäller internetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för att få internetåtkomst (anslutningsform) ska följande lagras. Stadsnät (N1) N2 N2 D N3 1. Användares ip- adress. X X N3 D 2. Uppgifter om - abonnent - registrerad användare (i förekommande fall) X X X X X 3. Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst X X 4. Den typ av kapacitet för överföring som har använts. X X X X X 5. Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten. X X X X X PTS, Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål - en vägledning (

6 Vilka Trafikuppgifter ska lagras av Stadsnät? SFS 2012:128 På vilka nivåer agerar stadsnät? Nivå ett (N1), här avses de stadsnät som tillhandahåller kapacitet för att få Internetåtkomst (anslutningsform) på nivå 1 i OSI- modellen. Det som stadsnätet unikt genererar och behandlar skall lagras. Nivå två (N2), här avses de stadsnät som ansluter kunder mot Internet på nivå två. Det som stadsnätet unikt genererar och behandlar skall lagras. Nivå två med egen DHCP- server (N2D), här avses de stadsnät som ansluter kunder mot Internet på nivå två och har egen DHCP. Nivå tre (N3), här avses de stadsnät som hanterar slutkundernas IP-adresser på nivå 3 och routar IP-adresserna i stadsnätet. När DHCP servern finns hos ISP (N3) skall det lagras samma uppgifter som i Nivå två-modellen plus att stadsnätet skall lagra tilldelning och avslut av fasta IP-adresser och nät. Nivå 3 med egen DHCP- server (N3D), här avses stadsnät som ska lagra uppgifter om både fasta och dynamiska IP-adresser från alla i stadsnätets ingående Internet/transitoperatörer. Om stadsnätet agerar som egen Internetoperatör för Internetåtkomst räknas det också hit.

7 Vilka Trafikuppgifter ska lagras av Stadsnät? SFS 2012:128 Modell för nivå 3 med egen DHCP- server (N3D). Internetleverantör Stadsnät Lägenhet Tjänstelev Abonnent 43:1 Användares IP-adress. 43:3 Datum och spårbar tid för påoch avloggning i tjänsten som ger Internetåtkomst. CPE/ xdsl Box GW ISP R SW/ DSLAM R DHCP 43:2 Uppgifter om abonnent och i förekommande fall registrerad användare 43:4. Vilken typ av kapacitet för överföring som har upp använts 43:5. Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

8 Vem ska lagra trafikuppgifter? Lagen om elektronisk kommunikation SFS nr: 2003:389 Kap 6, 16 a Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 (Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får endast tillhandahållas efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer). är skyldig att lagra sådana uppgifter som avses i 20 första stycket 1 och 3 som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut. Skyldigheten att lagra uppgifter enligt första stycket omfattar uppgifter som genereras eller behandlas vid telefoni, meddelandehantering, Internetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för att få Internetåtkomst (anslutningsform).

9 Vem ska ha tillgång till Trafikuppgifterna? Brottsbekämpande myndigheter. Rikspolisstyrelsen (inklusive Säkerhetspolisen och de 21 polismyndigheterna) Ekobrottsmyndigheten* Tullverket Åklagarmyndigheten Kustbevakningen* Skatteverket (skattebrottsenheterna)* Kronofogdemyndigheten * * Enbart abonnemangsuppgifter Tillgång till uppgifter för utredning, avslöjande och åtal som avser allvarlig brottslighet (sid 56 prop. 2011/12:55).

10 Vilka frågor ställer en uppgiftsmottagare? De vanligaste frågorna Abonnentfrågor Vem hade IP- adress xxxxxxxx den 1 juni 2012 kl CET? Vem hade e-postadress den 1 juni 2012? Trafiklistor Trafikuppgifter önskas för perioden 1 maj okt 2012 beträffande e-postadress (Även frågor om visst telefonabonnemang/konto etc) Övriga frågor Vilka abonnemang har N.N den 28 maj 2012 (person- /organistionsnummer altenativt namn och adress)? Vem har IMEI- nummer xxxxxxxx? När aktiverades abonnemanget avseende konto/telefonnummer etc? När avslutades abonnemanget avseende konto/telefonnummer etc? Senaste aktivitet? Vid Pre- Paid: finns pengar kvar på abonnemanget?

11 Vilka frågor ställer en Uppgiftsmottagare? Efterfrågan av abonnemangsuppgifter Uppgift som brottsbekämpande myndighet har tillgång till och som kan användas som sökparameterar. (vid mer än en sökparameter måste en anges som primär) Abonnentens namn (juridisk eller fysisk person) Kontaktperson/innehavare Organisationsnummer/personnummer alt födelsedatum Abonnentens adress/adressfråga Uppgift ur ID- handling Identitet på ett abonnemang hos någon operatör Kundnummer som används hos en viss operatör Telefonnummer IMSI IMEI MAC- adress Portadress Anläggningsadress Datum då ett visst abonnemang aktiverades ID- nummer som kan ha tilldelats en användare hos en abonnent (t.ex. en anställd hos ett företag) Kreditkortnummer eller bankgironummer

12 Hur snabbt ska uppgifterna kunna lämnas ut?? Kap 6, 16 f Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a ska bedriva verksamheten så att uppgifterna utan dröjsmål kan lämnas ut och så att verkställandet av utlämnandet inte röjs. Uppgifterna ska göras tillgängliga på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand.

13 Vad gäller det för säkerhetskrav? Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål; PTSFS 2012:NR (3) Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder Kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete. Säkerhetsarbetet ska följas upp regelbundet. Dokumenterade rutiner och processer. (4) Behörighet och åtkomst Endast särskilt bemyndigad personal (5) Fysiskt skydd Utrymme med skydd mot elavbrott, obehörigt tillträde, brand och översvämning. Behörighets hantering Behörighets- kontroll (6) Behandlingshistorik (logg) Behandling av lagrade uppgifter ska dokumenteras och krypteras (7) Säkerhetskopiering Förvaras fysiskt åtskilda från lagrade uppgifter. Omfattas av samma skydd som för utrustning lagring

14 Utgår det någon ersättning för förfrågningar? Post- och telestyrelsens förslag om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål; PTSFS 2012:NR Uppgifter om abonnemang eller utrustning Ersättning kontorstid. Vardagar 08-17: 68 kr (- 50% vid automatiserat gränssnitt) Ersättning Icke Kontorstid: 110 kr (- 50% vid automatiserat gränssnitt) Samtals- /sessionslista Ersättning kontorstid. Vardagar 08-17: 974 kr (- 50% vid automatiserat gränssnitt) Ersättning Icke Kontorstid: kr (- 50% vid automatiserat gränssnitt) Vilken abonnent/registrerad användare har Vilken utrustning har Vilken typ av kapacitet har använts Vad är knutet till denna anläggningsadress. Samtals-/sessionslista för en viss abonnent /registrerad användare. Samtals-/sessionslista inom ett visst geografiskt avgränsat område under en viss tid. Uppgift om internetåtkomst (på- och avloggning) under en viss tid för en viss abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare.

15 Hur hanteras frågor och svar? ITS 27 Automat (XML) My My Myndighet System Automat/Manuell (XML) Manuell Operatör/ Leverantör

16 Kan man använda en 3.e part? ITS 27 SFS 2012:128 Fråga 3:e part SFS 2012: Myndighet Lagring Grunddata SFS 2012: SFS 2012: SFS 2012: Svar Stadsnät ITS 27

17 Mappning Report ITS 27 SFS Kommentar Tabell E2: NAServiceSubscription parameters (Tjänstebeskrivning - anslutningsform) 1. Validity. Tidsintervall under vilket uppgifterna i denna struktur är giltiga, på formen starttid-sluttid (UTC-tid). Om sluttid inte anges anses uppgifterna fortfarande gälla. (O) 2 naserviceid. En unik identifierare för tjänstetypen, t ex abonnemangsform. Kan i fallet ADSL vara uppgift om abonnerad överföringshastighet. (O) 2 3. naproviderid. En unik identifierare för den leverantör som tillhandahåller anslutningsformen. Tilldelas av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). (O) 4. naauthid. Användarnamn (login). (C) 2 5. options. En förklarande text i förekommande fall, som beskriver abonnemanget, t ex fast IP-adress, 24 Mbit/sek. (O) 6. installationaddress. Anläggningsadress för användarutrustning, om tillämpbart.(o) 2 7. fixipaddress. Om leverantören tilldelat användaren en fast IP-adress ska den anges här. (O) 2 8. imsi. Om leverantören tilldelat användaren en IMSI för abonnemanget ska den anges här. 9. allocateddeviceids. Lista över all känd utrustning som tilldelats användaren för detta abonnemang. (O) 10. paymentdetails. Detaljer för betalning (t.ex. bank konto, faktureringsmetod eller faktureringsadress). (O) 2 2

18 Avtal vid ramavtalsupphandling av 3:e parts leverantör av datalagringstjänst SSNf Ramavtal för datalagringstjänst Avropsavtal för datalagringstjänst inklusive tillstånd för automatiskt utelämnande av trafikuppgifter. Uppgiftsmottagare (Brottsbekämpande myndighet) Leverantör (3.e Part) Lagring och tillhandahållande av trafikdata till brottsutredande myndighet Stadsnät 1) Underleverantörsavtal 2) Leveransavtal avseende tillhandahållande av trafikuppgifter

19 Våra frågor till er? Har ni definierat vad ni är skyldiga att lagra? Hur har ni arbetat med ITS 27? Lagrar ni trafikuppgifter från den 1:a maj? Hur avser ni tillhandahålla trafikuppgifter? Hur gör ni för att tillgodose kravet på att besvara en fråga utan fördröjning? Hur hanterar ni säkerheten? Ni som lagrar och svarar för frågor och svar har ni SUA- avtal och registerkontrollerad personal? Hur förhåller ni er till en 3:e partslösning? För ytterligare information se ssnf.org/informationsbank/lagar

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer