RAPPORT U2010:03. Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT U2010:03. Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092"

Transkript

1 RAPPORT U2010:03 Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN

2

3 Förord För att möjliggöra en rationell återvinning av hushållsavfall och förpackningar så krävs det att information och signaler från avfallsalstraren hanteras effektivt i de administrativa systemen, såväl som i de system som utför olika uppdrag, som insamling m.m. Huvudsyftet med etta projekt har varit att utreda hur insamlingssystemen för förpackningsavfall och hushållsavfall avseende resursutnyttjande och miljöbelastning kan förbättras. Det skall göras genom att kombinera användandet av modern teknik för att effektivisera renhållningsbranschen både administrativt och operativt. Malmö mars 2010 Håkan Rylander Ordförande Avfall Sveriges Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4

5 Sammanfattning Informationstekniken har utvecklats snabbt och idag förekommer det många IT-leverantörer. Endast ett fåtal av dessa tillhandahåller system utvecklade för den kommunala sektorn En kartläggning av IT-system för den kommunala renhållningen presenteras i denna rapport med inriktning på hur olika processer kan effektiviseras. Under kartläggningen av systemen har även ett ruttoptimeringssystem använts för att testa nyttan och möjligheterna med ett modernt transportplaneringsverktyg. Inom många verksamhetsområden pågår ständigt en debatt och strategiska överväganden om huruvida företag ska fokusera på sina mer eller mindre väldefinierade kärnverksamheter. I många kommuner har olika delar av de traditionellt kommunala verksamheterna konkurrensutsatts och överförts till privata entreprenörer. Denna utveckling har drivit fram en ökad kommunikation mellan de olika aktörerna i systemen, i syfte att planera och följa upp utförandet av verksamheten ifråga. Samtidigt har det skett en utveckling där slutkunden eller kommuninvånarna förväntas rapportera och kommunicera direkt via ett webbgränssnitt med kommunen. Inför investering i nya IT-lösningar finns det åtskilliga faktorer att tänka igenom och värdera, både internt och i samarbete med andra kommuner genom Avfall Sverige. Viktiga erfarenheter och lärdomar kan ges av mer eller mindre lyckade investeringar. Det är inget nytt att det förekommer överkapacitet i ett transportsystem. Viss överkapacitet måste finnas för att upprätthålla den förväntade servicenivån. Om systemet optimeras med nya verktyg och metoder som utvecklats under en relativt kort period kan systemet dimensioneras på ett sätt att överkapaciteten begränsas och används på rätt sätt i systemet.

6

7 Summary Information technology has developed rapidly and today there are many IT vendors. Only a few of these supplies systems developed for the municipal sector. A survey of IT systems for the municipal sector is presented in this report focused on how different processes can be streamlined. During the mapping of the systems also a route optimization system have been used to test the usefulness and potential of a modern transportation planning. In many areas of activity constantly a debate is going on, and also strategic considerations of whether companies should focus on its more or less well-defined core businesses. In many municipalities different parts of the traditional municipal operations have been exposed to competition and transferred to private contractors. This development has driven an increase in communication between the different actors in the system, in order to plan and monitor the performance of the activity in question. At the same time there has been a trend in which the customer or local residents are expected to report and communicate directly via the Internet with the municipality. Before investing in new IT solutions, there are numerous factors to think through and evaluate, both internally and in cooperation with other municipalities through Swedish Waste Management. Key experiences and lessons can be more or less successful investments. There is nothing new that there is excess capacity in a transport system. Some excess capacity must exist to maintain the expected level of service. If the system is optimized with new tools and methods developed in a relatively short period, the system can be designed in a way that excess capacity is limited and used properly in the system.

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 1 2 Problem Syfte Målsättning 4 3 Metod Vetenskaplig ansats Undersökningsmetoder Avgränsningar 5 4 IT-system Planerings- och exekveringssystem Kommunikationssystem EDI EDA Internet Mobil kommunikation Identifieringssystem Streckkod RFID 11 5 Begreppsmodell KEF-funktionskarta 12 6 Verksamhetssystem 13 7 Funktionalitetskrav på IT-system och leverantörer 14 8 Administrativa system EDP Consult Logica (WM-Data) Sirius IT 18 9 Mobila IT-System EDP Mobile FetchPlanner Transvision Mobile Ruttplanering Programvaror Route LogiX Professional Plan LogiX Fetch Planner Route Planner Route Smart Nulägesbeskrivning Borås Energi & Miljö Utförandeform Borås Energi & Miljö Analys Slutsatser 40 Tabellförteckning 42 Bilaga 1 45 Bilaga 2 46 Bilaga 3 47 Referenser 48

9 1 Bakgrund Sedan andra världskriget har den transporterade godsmängden kontinuerligt ökat och därmed transportarbetet, bortsett från lågkonjunkturen och den välkända oljekrisen på 70-talet. Transportarbetet (gods) mäts i tonkilometer - varje godsenhets massa i ton multiplicerad med transportsträckan i kilometer. Inom godstransporter ökar transportarbetet snabbare än den transporterade godsmängden på grund av att transportavståndet ökar när företagen försöker utnyttja stordriftsfördelar inom produktion och logistik. Samma trend beskrevs i skriften Svensk avfallshantering 2005, där det framgick att transportarbetet med att samla in avfall i Sverige ökar, dels beroende på färre deponier, dels på grund av en ökad uppdelning och styrning mot olika behandlingsmetoder för avfallet. Dock verkar trenden med ständigt ökade avfallsmängder nu har brutits enligt en färsk undersökning av Avfall Sverige (pressmeddelande ). Minskningen är en följd av den senaste lågkonjunkturen och det finns ett tydligt samband mellan lågkonjunktur och minskad konsumtion vilket i sin tur leder till minskade mängder avfall. Vidare står det att hushållens avfallshantering sköts av kommunerna och producenterna. Kommunernas kostnader tas ut via en renhållningsavgift. Kommunfullmäktige fastställer kommunens renhållningsavgifter i form av en taxa. Kommunens renhållningsavgift ska täcka hela kostnaden för kommunens avfallshantering. Avgiften eller taxan ska således täcka administration av verksamheten genom bland annat avfallsplanering, fakturering, information och kundservice. Renhållningsavgiften delas in i behandlingsavgift, grundavgift och hämtningsavgift. Vissa kommuner har infört en taxa som är kopplade till avfallsmängderna respektive hushåll genererar därför är det viktigt att se över hela systemet och dess administrativa upplägg eller stöd så att kommuninvånarna motiveras till åtgärder som förhoppningsvis gynnar alla. I Marks kommun betalar en boende i villa eller radhus ca kr per år i renhållningsavgift för tömning av ett 190-liters kärl, beroende på tömningsfrekvens. I januari 2009 aviserade Göteborgs kommun en höjning av avfallstaxan i syfte att täcka ökade kostnader. Det är framför allt transportkostnaderna som har ökat för att energipriserna har gått upp, exempelvis gas, diesel och olja (internetreferens, Göteborgs kommun). I Jönköpings kommun separeras avfallstaxan i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per hushåll. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration. Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av avfallet. Man kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av tömningsintervall och avståndsklass. (internetreferens, Jönköpings kommun). Hur kan moderna IT-system vara till hjälp för de kommunala renhållningsbolagen och inom vilka områden finns det möjligheter att minimera det transportadministrativa arbetet som stödjer verksamheten. 1

10 En kostnadseffektiv informationshantering är en av grundstenarna i dagens renhållningsnäring, där det finns ett otal olika systemlösningar. Några är konstruerade för att hantera delar av detta informationsflöde, andra täcker in allt från t.ex. kundhantering till ruttplanering. Vissa system är byggda i moduler, så att de kan kommunicera med eller byggas in i andra system, andra fungerar enbart inom det egna systemet. För renhållningsbolag som Borås Energi & Miljö eller andra i Avfall Sveriges medlemsorganisation är dessa systemfrågor centrala att ta i beaktande inför investering i ny informationsteknik eller utveckling av nytt insamlingssystem. Kommuner med olika populationsmängder och tätheter har olika behov och möjligheter när det gäller att investera i nya informationssystem. En glesbygdskommun har inte samma förutsättning som de större tätorterna att investera i ny teknik, eller kanske inte heller samma nytta av den. Vi avser att med detta projekt dels undersöka och presentera olika systemkomponenter och system, dels visa på förbättringspotentialen med dem genom att granska några olika leverantörer och utvärdera några utförda systemomläggningar. 2

11 2 Problem Den ökade mängden avfallstransporter och åtföljande miljöproblem, som idag får allt större fokus i media och i samhället i övrigt, gör att det finns anledning att se över de rutiner som påverkar utförandet av och planering av avfallsinsamling. Det finns även från ett kundperspektiv anledning att se över hur avfall hanteras i stort, då det är en kommunal angelägenhet, vilken bekostas av kommuninvånarna genom renhållningsavgiften som ska täcka utförarens (som kan vara kommunal eller privat) kostnader. En ökande mängd godstransporter, tillsammans med ett ökat samhällsansvar genom bättre avfallshantering och källsortering, gör att vi sannolikt kommer att se en fortsatt trend med ökat transportarbete. Enligt Avfall Sverige visar statistiken att mängden hushållsavfall har ökat från 1998 till 2007 med 23,8 procent till ton (se internetreferens). Inom traditionell handel och produktion går utvecklingen mot en allt hårdare konkurrens mellan företag, vilket ofta leder till lägre kostnader och marginaler. Detta sker genom effektiviseringar och fokusering på kärnverksamheter, vilket ibland leder till outsourcing av andra verksamheter. Många kommuner konkurrensutsätter traditionella kommunala verksamheter som avfallsinsamling, vilket medför att privatägda företag konkurrerar med kommunal verksamhet. Denna verksamhetsförflyttning har lett till ökade transaktioner mellan den kommunala verksamheten och privata entreprenörer. Det har både öppnat nya möjligheter och samtidigt startat en utveckling mot mer digitaliserad planering och informationsöverföring. Dagens utveckling mot ökad konkurrens och outsourcing driver även fram en utveckling mot fler transaktioner mellan de olika systemaktörerna. En ökad privatisering, där alltmer styrs av upphandling och skrivna avtal för olika uppdrag, innebär att sådant som tidigare utfördes utanför det planerade, t.ex. tömning av ej utplacerade kärl eller överfyllda kärl, idag rapporteras som en avvikelse. Detta innebär mer kontakt mellan slutkonsumenten och kundservicefunktionen, med tillkommande uppföljning av klagomål eller felrapportering och ökad kommunikation med berörda insamlingsfordon. För att möjliggöra en rationell insamling och återvinning av hushållsavfall krävs att information om insamlingsuppdrag, resultat och avvikelser kan hanteras effektivt i de olika system som är avsedda att stödja dessa processer. Det kan vara IT-stöd som ruttplaneringsprogram, affärs- eller så kallade verksamhetssystem eller system för mobilkommunikation. Det finns många system och programvaror, som är mer eller mindre anpassade för att hantera och stödja organisationer som de kommunala renhållningsbolagen. I takt med att informationssystemen utvecklas och förändras, blir komplexiteten i systemen och kostnaden för dem två viktiga faktorer att granska och utvärdera. Rätt investering ger företagen en IT-struktur som kostnadseffektivt kan stödja planeringen, utförandet och uppföljningen av insamlingen av hushållsavfall och i förekommande fall andra avfallsfraktioner. 3

12 2.1 Syfte Syftet med studien är att utföra en kartläggning för att karakterisera och utvärdera olika IT-system för de kommunala renhållningsbolagen. Resultatet ska kunna användas på ett sätt så att kommunala renhållningsbolag, som planerar att investera, kan få stöd och opartisk hjälp i planeringsprocessen. Ett andra syfte är att utvärdera nyttan av ett ruttoptimeringssystem, genom att i praktisk användning undersöka och optimera några befintliga insamlingsrutter i Borås Energi & Miljös avfallshantering. 2.2Målsättning Sammanfattningsvis är projektets målsättning att kvantitativt och kvalitativt utvärdera nyttan med olika IT-hjälpmedel för Avfall Sverige och dess medlemmar och ge riktlinjer för hur sådana kan effektivisera verksamheten. 4

13 3 Metod 3.1 Vetenskaplig ansats Projektet avsikt har inte varit att utveckla nya teorier eller att bevisa huruvida vissa antaganden är sanna eller falska. Vi har valt en induktiv metod, där både kvalitativa och kvantitativa metoder ingår. Den kvalitativa metoden har använts både under kartläggningen och under projektfasen hos Borås Energi & Miljö. Vi har använt oss av intervjuer och har observerat och diskuterat med berörd personal för att få en systematisk bild av hur avfallsinsamling går till och hur olika IT-system används, respektive vad som kan tillföras. Under projektet deltog vi under insamlingsrundor i Borås och Marks kommun för att öka förståelsen för hur de utförs och hur förarnas vardag ser ut. Den kvantitativa metoddelen har främst använts i undersökningen i syfte att undersöka i vilken utsträckning ruttplaneringsprogram kan användas inom insamlingsarbetet både strategiskt (planering) och operativt (utförande, administration). 3.2 Undersökningsmetoder Datainsamlingen för denna rapport bygger på information från primärkällor likväl som sekundärkällor. Primärkällor härrör från undersökningar utförda på Borås Energi & Miljö och kontakter med olika företagsrepresentanter (se kontaktlista). Sekundärkällor består av publicerade forskningsartiklar inom området, tidigare RVF-rapporter och relevanta faktatidskrifter. Under projektet utfördes intervjuer med representanter för företag (se kontaktlista), som tillhandahåller IT-system som används inom avfallsbranschen. Urvalsprocessen av de företag som har kontaktats under projektet har dels skett med hjälp av underlag från de intervjuer och diskussioner som utförts och de som omnämns i sekundärkällor, dels delgivits av projektets referensgrupp. Utöver det har Internet använts för att finna intressanta företag och lösningar. Företagsrepresentanter som blivit intervjuade har efter intervjun fått möjlighet att läsa igenom en sammanfattning av den, och de har givits chansen att korrigera eventuella felaktigheter eller missförstånd. För at möjliggöra en opartisk granskning av utsagor eller fakta från systemleverantörerna har referensföretag kontaktats (se kontaktlista) för att verifiera eller klargöra fakta. 3.3 Avgränsningar Projektet är avgränsat till att studera insamling av hushållsavfall. Den ingående fallstudien är i första hand utförd på den del av Borås Energi & Miljös insamlingsentreprenad, som innefattar insamling av hushållsavfall i Marks kommun. Systemkartläggningen avser inte att ge en totalbild över samtliga möjliga system, utan främst dem som är utvecklade för eller används av branschen i större skala. Det är inte heller görligt att ge en fullständig bild av hur systemen är uppbyggda eller hur de kan användas, då det kräver full insyn och möjligheter att använda dem under en längre tid. 5

14 4 IT-system IT-system är ett vitt begrepp, och den föreliggande studien belyser några IT-stöd som har förutsättningar att stödja den strategiska och operativa delen av administration, insamling, planering och uppföljning. Dagens logistiksystem, som den kommunala renhållningsnäringen är en del av, kräver tillgång till komplett, aktuell och korrekt information. Systemen i denna rapport är indelade i tre huvudgrupper nämligen identifieringssystem, kommunikationssystem samt planerings- och exekveringssystem (Johnsson, 2005). Figur 1 Exempel på Informationssystem för logistik (Johnsson, 2005) Planerings- och exekveringssystemen innehåller de databaser, som ligger bakom de databearbetningar, som olika programvaror använder sig av för att på ett relevant sätt stödja olika affärsprocesser. Kommunikationssystemen kommunicerar information inom och mellan företag samt mellan mobila enheter och företagens planerings- och exekveringssystem. Identifieringssystemen identifierar gods och olika lastbärare som transporteras inom ett logistiksystem eller som i fallet med den kommunala renhållningen olika avfallsbehållare. 4.1 Planerings- och exekveringssystem Systemen kan delas in i två huvudtyper, affärssystem och APS-system. Enterprise Resource Planning (ERP) är ett annat namn på affärssystemen, som innehåller samtliga affärsprocesser inom en verksamhet. Det innebär att de stöder andra funktioner än de rent logistikinriktade. Det kan vara ekonomistyrning, redovisning, personaladministration med mera. Affärssystemen lagrar därför stora datamängder och kan hantera mycket stora transaktionsvolymer. De utför relativt enkla databearbetningar. I grunden är ett affärssystem en databas med en samling programvaror som tillhandahåller och bearbetar information som krävs för att administrera, styra, kontrollera och följa upp olika verksamheter i ett företag. 6

15 Om affärssystemet innehåller en gemensam databas, som förser samtliga programfunktioner med uppgifter och kan stödja samtliga affärsprocesser, talar man om ett integrerat system. I logistikfunktionen i ett företags affärssystem skiljer man på en grunddatabas, transaktionsdatabas och planeringsdatabas. I grunddatabasen lagras information om tillverknings- och distributionsresurser, kunder, leverantörer samt material-, informations- och monetära flöden. I många företag, t.ex. distribuerande kommunala renhållningsbolag, förekommer stora transaktionsvolymer. Informationen om de olika transaktionerna ska bearbetas, lagras, följas upp och styras. Detta sker i en del av affärssystemet, som kallas transaktionsdatabasen, och kan utgöras av transportorder, kundorder, inköpsorder med flera. Det kan även vara kundfakturor och betalningar mot dessa, transportuppdrag och tömningsuppdrag som ska kopplas mot kundfakturor och dess betalning. Transaktionsdatabasen ger också underlag för att få fram historik för uppföljningsändamål och planering för framtida verksamheter. De planer och prognoser som arbetas fram genom en kapacitetsplanering lagras i affärssystemets planeringsdatabas. Många system är så generella och har så omfattande funktionalitet att de är användbara inom de flesta branscher och företag. Ibland har emellertid branschunika system utvecklats för att täcka t.ex. olika handels- eller serviceformer. Inom renhållning har det utvecklats så kallade verksamhetssystem. Affärssystemen är uppdelade i olika moduler, som i sin tur är grupperade i olika applikationsområden. Vissa moduler är viktiga för företagets logistikverksamhet, såsom grunddatamodulen. Den är viktig för den innehåller program för att lägga upp och underhålla grunddata, som olika applikationer använder. Tillverkande bolag använder moduler för grov kapacitetsplanering eller så kallad huvudplanering och detaljplaneringsmoduler för att registrera och planera tillverkningsorder. APS-systemen (Advanced Planning and Scheduling) är system, som utför mer avancerade beräkningar och ofta arbetar mot affärssystemens databaser. De tillhandahåller i regel färdiga beslutsunderlag för planering och verkställande av olika åtgärder och finns i ökande grad som integrerade delar av affärssystemen. Det finns några olika grundprinciper för APS-systemen; en sådan är att de ska tillåta mycket frekventa omplaneringar och möjliggöra anpassning till planeringsförutsättningarna. Det finns system som stöder de strategiska besluten och kan jämföra olika distributionsupplägg, nätverksplanering med mera, t.ex system för transportplanering, vilket kan vara daglig ruttplanering med tids- och kostnadsoptimering. Planeringen kan ske för ett enskilt fordon eller fordonsflotta, där varje enskild resurs planeras för optimalt användande utifrån de optimeringsparametrar som avses. I vissa system kan även en balansering av det totala arbetet utföras på befintliga resurser. 7

16 4.2 Kommunikationssystem För att informationsutbyte ska ske mellan olika system och individer krävs ett kommunikationssystem. Det finns olika principer och tekniker, som är mer eller mindre lämpade för olika behov eller förhållanden. Vissa system fungerar mellan stationära enheter, andra mellan mobila enheter och ytterligare andra mellan mobila och stationära enheter. Informationsutbytet kan ske spontant eller rutinmässigt, ostrukturerat eller strukturerat efter förbestämda standarder, eller mer eller mindre väldefinierat. Det varierar även beroende på mängden data och hur frekvent data ska överföras. Överföring kan ske on-line respektive off-line. Beroende på systemval krävs större eller mindre investeringar och installationer. Nedan beskrivs några olika system för informationsutbyte EDI Electronic Data Interchange innebär att data överförs mellan datorsystem enligt ett väldefinierat och standardiserat format. Det innebär att systemen kan tolka informationen och bearbeta den direkt. Inom EDI finns ett antal olika standarder och färdiga format för olika meddelanden som inköpsorder, leveransplan med mera. EDI används oftast mellan företag med frekvent datautbyte och kräver stora investeringar. Det finns nu en enklare form som bygger på en sammankoppling av EDI och webbtjänster, så kallad webb-edi. Då kan t.ex. ett bolag som investerat i EDI föra över väldefinierad information via EDI, som sedan kan läsas in i ett affärssystem via webben. Det finns företag som enbart utvecklar och förmedlar tjänster som webb-edi, ofta utvecklade för olika branscher, vilket gör att de kan använda samma lösning till ett flertal kunder EDA Electronic Data Access är ett sätt att göra vissa delar av ett företags affärssystem tillgängliga för dess kunder eller affärskontakter. Då får en extern part tillgång till ett annat företags databaser, antingen för att läsa eller för att registrera t.ex. order. Kostnaderna för EDA är väsentligt lägre än för EDI Internet Genom webbaserad kommunikation kan ett företag kommunicera med ett nästan oändligt antal samtidiga användare. Det kan vara kunder eller leverantörer som via internet kommer åt ett företags olika register genom ett så kallat extranet. Extranet till skillnad från internet kräver access för åtkomst och är därmed inte publikt, trots att det nyttjar Internet. Ett större företag som t.ex. investerat i EDI kan föra över orderinformation till större leverantörer via EDI och samtidigt omforma vissa order till annat format och presentera via ett webbformulär till mindre leverantörer som inte har EDI. 8

17 4.2.4 Mobil kommunikation Den första generationens mobiltelefoni startades så tidigt som på 1970-talet och sedan dess har ett antal generationsskiften skett (Fredholm, 2004): 1G, eller första generationen, var en trådlös analog teknik som i Norden kallades för NMT (Nordiska Mobiltelefonnätet) 2G lämnade den gamla tekniken och använde sig av digital radioteknik; i Europa i form GSM (Global Service for Mobil Transmission)-standarden. 2,5G En utveckling av 2G med GPRS (General/GSM Packet Radio Service) och WAP (Wireless Application Protocol) gav nya möjligheter för mobila tjänster och datatrafik. 3G är tredje generationens mobiltelefoni med en utökad överföringshastighet med stöd för överföring av data, bilder och video. Den följer en internationell standard, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) GPRS Den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI har antagit GPRS som en standard, som även är anpassad för den amerikanska mobiltelestandarden TDMA. GPRS använder samma frekvensband som GSM för samtal, men systemet nyttjar en annan teknik och sänder data i paketform i ett paketkopplat nät och inte ett kretskopplat nät, som ett traditionellt samtal använder sig av. datapaket datapaket Figur 2 Paketkopplat nät för GPRS teknik Det som skiljer de båda nättyperna kan lite förenklat beskrivas som att i det paketkopplade nätet betalar användaren en avgift endast för den överförda datamängden, och i det kretskopplade betalar användaren för hela uppkopplingstiden, då kretsen är så att säga stängd. I det kretskopplade kan användaren således vara uppkopplad hela tiden, men kostnaden är kopplad till datamängden, inte tiden. Samtal Samtal Figur 3 Kretskopplat nät för GSM-teknik Mobiltrafiken mellan telefonerna går via basstationer, som för GPRS utnyttjar tidsluckor i GSM-trafiken, där stationens kontrollenhet delar trafiken i samtal och paketdata, som skickas vidare i de olika näten. Den bandbredd, som kan uppnås med GPRS, ligger mellan 9 kbps och 107 kbps, beroende på hur många kanaler som kan användas och vilken teknik mobiloperatören använder G 3G enligt UMTS-standarden har en överföringskapacitet på maximalt 2 Mbit/sek, vilket jämfört med GPRS ger en avsevärd skillnad i bandbredd. 3G möjliggör ett bredare tjänsteutbud där några vanliga 3G-tjänster är: Permanent anslutning till Internet, med högre överföringshastighet än med GPRS. Positionering och navigationsmöjligheter via GSM-nätet eller via GPS-satelliterna. 9

18 Trafikpriser Priser för att överföra data över GPRS skiljer sig åt mellan olika operatörer, beroende på avtal som innefattar flera olika komponenter som antal användare, datatrafik med mera. Abonnemangen består ofta av en månadsavgift för en given data mängd samt eventuell merkostnad per MB över kontrakterad trafikmängd. I tabellen nedan listas fem olika abonnemang för mobilt bredband. Begreppet avser ett separat mobilabonnemang, som säljs tillsammans med ett PC-kort eller USB-modem som kopplas till fordonsdatorn. I tabellen redovisas några fakta kring abonnemangen, det förekommer olika avtalslängder, eventuell kostnad för modem och startavgifter som beror på eventuella kampanjer och huruvida man är tidigare kund med mera. Tabell 1 Trafikpriser för dataöverföring med GPRS (Internetreferens, Cint) Abonnemang Månadsavgift Ingår datamängd Bindningstid 3 Bredband Pro 199 SEK Obegränsat 12/18/24 (mån) Glocalnet fri surf 189 SEK Tele2 Maxi 189 SEK 18 Telenor 199 SEK 0/12/18/24 Telia 229 SEK 18 Utöver trafikpriser så är det centralt av se över täckningsområdet för de leverantörer som avses, alltmobilt (se Internetreferens) är en Internetsida som länkar till de ovanstående leverantörers täckningsområde. 4.3 Identifieringssystem Ett identifieringssystem är ett system för automatiserad datafångst och unik identifiering av gods och andra resurser som finns i ett logistiksystem. Fördelar med automatisk datafångst är snabb och säker registrering av olika objekt. När det gäller gods så finns det en mängd olika system och vi presenterar kort 2 typer: Streckkod RFID (Radio Frequency Identification) Streckkod Streckkoden är fortfarande det vanligaste systemet för automatisk identifiering av objekt. Streckkoden är uppbyggd kring en numerisk eller alfanumerisk kombination av tecken. De läses av med hjälp av en så kallad streckkodsläsare vilken kan vara handhållen eller fast monterad. Det är ett förhållandevis billigt sätt att identifiera objekt och själva streckkoden kan skrivas ut i kombination med annan information om t.ex. godsmottagare, adress, produktinformation osv. 10

19 4.3.2 RFID RFID taggen som den ofta kallas är ett mikrochip som möjliggör lagring av mer data. Den fästs på objektet den ska identifiera och överför information om objektet till en avläsare. Avläsarens antenn sänder iväg en radiosignal och radiovågens energi väcker upp taggen som svarar med den lagrade informationen. De enklaste och billigaste taggarna kan bara läsas och är passiva och en klart begränsad räckvidd (0,5-10m). De lite mer avancerade taggarna kan programmeras om och innehåller ibland även batterier och är då aktiva. Dess räckvidd ökar upp till 30 meter med den egna kraftförsörjningen men har då även en begränsad livslängd beroende på batteriet. För ytterligare information om identifieringssystem hänvisas ni till RVF-Rapport 2004:11 samt tidningen Avfall & Miljö #4,

20 5 Begreppsmodell Författarna till RVF Utveckling 2005:03 gjorde en ansats till att utveckla en begreppsmodell, de skriver att modellen mottogs väl varför även författarna till denna rapport fortsätter modellutvecklingen. Vidare beskrivs fördelar med en standardiserad begreppsmodell som: Stöd för att ställa funktionalitetskrav på ruttplanering mm. Standardiserade import- och exportfunktioner av hämtningsdata och körlistor. För att utveckla begreppsmodellen och möjliggöra en systematisk jämförelse mellan olika IT-system och ruttplaneringssystem studeras insamlingsverksamheten utifrån samtal, intervjuer, diskussioner som förts mellan deltagare i projektet, referensgrupp och IT-utvecklare. Författarna till denna rapport har sammanställt några viktiga systemkrav från användare vad gäller informationshantering, systemuppbyggnad med mera och utifrån denna sammanställning utvärderat de olika IT-systemen. Systemkraven har omvandlats till funktionalitetskrav på systemen där respektive läsare av denna rapport fritt får jämföra sin egen organisations funktionalitetskrav med undersökningens och dra egna slutsatser av vilket system som passar den egna organisationen bäst. Rapporten bygger även vidare på den KEF-funktionskarta som publicerats i RVF-Utveckling för att klarlägga hur jämförelsen ska utföras avseende kommunikation mellan systemen samt hur data, optimeringsresultat med mera rapporteras eller exporteras. 5.1 KEF-funktionskarta För att klargöra gränsytorna för detta projekt så valdes den funktionskarta som presenterades i RVF- Utveckling 2005:03 som modell. KEF står för Kundservice, Entreprenörsuppföljning och Fakturering. Kundservice, Entreprenörsuppföljning och Fakturering KEF grund GIS FIR Företagsregister kommunika tion Ruttplanering Begreppsmodell utdata Rapportgenerator Dataexport Kommuninv. register Övriga register Taxan Dataintegration Listor, etiketter Figur 4 KEF (Kundservice, Entreprenörsuppföljning och Fakturering) övergripande funktionalitetskartläggning (RVF Utveckling 2005:03) Inom ramen för projektet så studerades några olika verksamhetssystem som var utvecklad för kommunal avfallshantering, dvs. registeruppbyggnaden och funktioner var utvecklade för denna verksamhet. Ruttplaneringsprogramvaror, som enligt figur 5 läser ur de olika registren alternativt importerar exporterade turlistor och genererar i sin tur rapporter eller planerade/optimerade körturlistor. 12

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning Styrprocessen 2017 2016-03-17 Tyresö kommun / 2016-01-27 2 (9) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde renhållning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Branschlösningar. DPS Europe AB Gullbergs Strandgata 36 D 411 04 Göteborg. Tel. +46 (0) 31 68 72 80 E-post: dpss@dpss.se http://www.dps-int.

Branschlösningar. DPS Europe AB Gullbergs Strandgata 36 D 411 04 Göteborg. Tel. +46 (0) 31 68 72 80 E-post: dpss@dpss.se http://www.dps-int. Branschlösningar Gullbergs Strandgata 36 D Tel. +46 (0) 31 68 72 80 E-post: dpss@dpss.se http://www.dps-int.se Optimering för tanktransporter Vinster med ruttoptimering: Ökad effektivitet i planeringsarbetet

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig

Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig Sida 1(10) THOR är ett system speciellt utvecklat för företag inom renhållningsbranschen. THOR hjälper renhållningsföretag, inriktade mot både privat- och industrikunder, att hantera turer för avfallshämtning

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Begrepp inom elektronisk kommunikation. Tomas Lagerhed, Seniornet Lidingö

Begrepp inom elektronisk kommunikation. Tomas Lagerhed, Seniornet Lidingö Begrepp inom elektronisk kommunikation Tomas Lagerhed, Seniornet Lidingö 2017-03-06 Radiovågor LW = Långvåg har en våglängd av 1 10 km. En radiovåg kan förenklat sägas bära en databit/våg. En kort våg

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid The Global Language of Business Spåra dina produkter i realtid 1 Spårbarhet handlar om att ha relevant information om en produkt eller råvara, samt att känna till dess historik Bakgrund Marknader har blivit

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Offert Mobila Kommunikationstjänster

Offert Mobila Kommunikationstjänster Offert Mobila Kommunikationstjänster Välkomna till 3! 3 har härmed nöjet att presentera en offert för mobila kommunikationstjänster till er. Vi hoppas att ni genom detta dokument får en övergripande bild

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer