Individ- och myndighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden"

Transkript

1 Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Emma Nohrén Förslag, dagens justerare: Filip Nordqvist BILAGA Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar: Utbildning Samarbete Arbetsmarknadsenhet /Arbetsförmedling med fokus på nyanlända och ungdomar (kl. 9.15) Information från kostchefen (kl ) Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter (läggs ut senare eller redovisas på sammanträdet) 2. Intern kontroll Utredningstid LSSärenden 3. Intern kontroll 2013 Utredningstid barn EK 2 4. Trygghetslarm EK 4 5. Ekonomisk uppföljning oktober 2013 EK 5 6. Detaljbudget 2014 information inför nämndens extrasammanträde den 18 december 2013 Individ- och familjeomsorg IFO 1. IVO Tillsyn enligt socialtjänstlagen avseende utredningstider IFO 1 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Övrigt ÖVR 1. Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Redovisning av domar IMA c) Resultat Öppna jämförelser 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning d) Klagomål och synpunkter externt e) Klagomål och synpunkter (fel och brist) f) Resultat Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd g) Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2013 för Stöd till brottsoffer/ifo h) Resultat Öppna jämförelser 2013 Stöd till brottsoffer i) Redovisning av domar IFO 2. Förvaltningschefen informerar 3. Avvikelsrapportering 4. Anmälningsärenden - muntligt - Kvalitets- behovs- och resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden 5. Övriga frågor NEDANSTÅENDE ÄRENDEN TILLHÖR DEN SLUTNA DELEN AV SAMMANTRÄDET (separat utskick) A. Redovisning av delegationsbeslut Se pärm på smtr.bord B. Bostad med särskild service enligt LSS C. Vård på behandlingshem C 1-3 D. Ansvarsförbindelse för vårdvistelse D B Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 E. Omprövning av vård enligt LVU E F. Överväganden enligt SoL (redovisas på sammanträdet) G. Anmälan ordförandebeslut (redovisas på sammanträdet) H. Anmälningsärenden - Anmälan till JO - Föreläggande begäran om yttrande Kommunledningskontoret/amm Maria Forsberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 Datum: RAPPORT INTERN KONTROLL INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDEN SOCIALFÖRVALTNING DNR SON IMN Granskningsområde Utredningstid Lss-ärenden Granskningsansvarig Socialchef ansvar att utse granskningsansvarig Bilagor: Resultat av granskning Antal dagar mellan ansökan och beslut Lss Sammanfattning Granskning har skett i enlighet med beslut om område för internkontroll Område som granskats är handläggningstid för ärenden inom Lss. Handläggningstiderna har uppmätts till mellan 5 och 86 dagar. I bedömningen konstateras inga brister. Internkontrollen Rutin och arbetssätt gentemot vilket kontrollen skett Förvaltningslagen, 7. Varje ärende där en enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Handläggningsrutiner antagna av IMN juni Ett ärende ska handläggas så skyndsamt som möjligt efter det att ansökan inkommit. Tillvägagångssätt Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen Från verksamhetssystemet har uppgift hämtats om ansökningsdatum samt beslutsdatum. Tiden från ansökan till beslut har räknats fram i antal dagar. Handläggningstid framgår av bifogad sammansställning. Sammanställning har gjorts för varje insats enligt Lss. Handläggningstiden varierar mellan 5 dagar och 86 dagar. Ärenden som behandlas i nämnd, där delegation saknas, tar längre tid än övriga ärenden. Bedömning/Brister Då en ansökan om insats enligt Lss inkommer skall den enskilde kontaktas och utredning inledas. Utredningen kan innehålla olika moment. För den som söker en insats för första gången måste olika intyg inhämtas för att styrka diagnos och kunna få rätt underlag för

5 att fatta beslut om personkretstillhörighet. Nya ärenden, oavsett insats, är med anledning av detta mer tidskrävande. I andra ärenden behöver inte alltid nya intyg hämtas in. Då intyg måste införskaffas som underlag för bedömning i utredningen tar detta som regel längre tid än om momentet, med hänvisning till Fvl 7 kan uteslutas. En utredning skall göras skyndsamt. Dock måste alla ärenden utredas med noggrannhet. Kontakter måste tas med den enskilde, hembesök kan behöva göras och intyg och kontakter med andra myndigheter kan också behöva tas. Rättspraxis måste kollas upp. Detta görs genom att kommunen är ansluten till JP socialnet. Utredningsfasen är ett viktigt led i att säkerställa att den enskilde får en rättssäker bedömning. Detta är ett av de kvalitetskriterier fd Socialnämnden beslutat om i gällande kvalitetsledningssystem för socialtjänsten. Med hänvisning till ovanstående bedömning visar inte gjord internkontroll på några brister. Förslag till åtgärder Handläggningstid mäts och redovisas i samband med öppna jämförelser. Därutöver bedöms inte finnas behov av ytterligare åtgärder. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avdelningschef

6

7

8 1/3 Individ- och myndighetsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: Trygghetslarm Dnr: Många frågor aktualiseras på förvaltningen gällande trygghetslarm. Bakgrunden är att det sker en snabb teknisk utveckling som gör att förutsättningarna förändras snabbt. I förvaltningen har uppstått ett par frågor som behöver klargöras genom politiska ställningstaganden alternativt stämmas av i nämnden: 1. Krav på fast telefoni för att få trygghetslarm 2. Krav på eget abonnemang för att få trygghetslarm Krav på fast telefoni för att få trygghetslarm I nuvarande information till brukare anges ett krav om fast telefoni för att trygghetslarm skall kunna installeras. Kommunen har därmed införskaffat larm som kopplas mot analogt system. Telia har gått ut med att det fasta analoga nätet kommer att kopplas ner. I god tid kommer man att meddela berörd kommun så att åtgärder kan vidtas för detta. Det blir dessutom fler och fler som inte skaffar fast telefoni utan endast har mobiltelefon. Skall kommunen kräva att man då tecknar ett abonnemang på fast telefoni för att kunna få larm? Redan i dagsläget tillhandahålls i nybyggnation, bla. i Slättegården det nya trygghetsboende- tekniska lösningar för data/telefoni och TV som kräver andra typer av larm än de som används mot fast nät. Här har förvaltingen således köpt in GSM-larm vilka är dyrare än andra larm. Enligt nuvarande upphandling kostar ett larm enligt nedan: Larm fast nät 649 kronor Larm GSM 1545 kronor Larm IP 1050 kronor Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

9 2/3 Kommunen köper in larmen. Rekommendation från inköpsavdelning och itenhet är att vi inte skall köpa in fler trygghetslarm avsedda för fast nät då dessa inte kan användas framöver. Förvaltningen kommer således att framöver få högre kostnader för att införskaffa larm då det blir vanligare med GSM larm. Vad gäller mobilabonnemang kan dessa kopplas både mot abonnemang och kontantkort. För att säkerställa att larmfunktion alltid fungerar kan inte kontantkort användas. Förslag från förvaltningen: Larm tillhandahålls för både fast telefoni och mobiltelefon beroende på vilken telefon den enskilde har. Den enskilde måste dock ha ett abonnemang (ej kontantkort) eller tvillingkort. I första hand skall billigaste lösning användas. Krav på eget abonnemang för att få trygghetslarm. Vid några tillfällen har det blivit aktuellt att vårdtagare inte har eget abonnemang eftersom de har betalningsanmärkningar. I dessa lägen kan kommunen välja att inte bevilja larm utan ge insats i form av tillsyn eller att kommunen tecknar ett eget abonnemang som tillhandahålls den enskilde. Ett sådant förfaringssätt har tillämpats i något undantagsfall i kommunen men förvaltningen behöver tydliga riktlinjer för hur dessa ärenden skall hanteras. Förslag från förvaltningen I de fall den enskilde inte får eget abonnemang tex pga betalningsanmärkningar tillhandahåller kommunen abonnemang. Ansvaraförbindelse tecknas med den enskilde gällande kostnader för abonnemanget. Kommunen förskotterar kostnaden och fakturerar i efterhand den enskilde. Kostnaden redovisas som kostnad för larm liksom även intäkten. I samband med detta förfaringssätt görs även en bedömning om betalningsanmärkningarna beror på att den enskilde behöver god man. Beslut biståndsbedömare. Uppföljning görs med mål att den enskilde får eget abonnemang. Övrigt Avtal gällande inköp av larm gäller fram tom Avtalet kan, på begäran, förlängas ytterligare 12 månader. I dagsläget ser förvaltningen inga skäl för att förlänga avtalet. Förvaltningen har kontaktat inköpsavdelningen och föreslagit ny upphandling. Evt kommer samverkan att ske med någon eller några kommuner i N Bohuslän. Förslag till Individ- och myndighetsnämnden

10 3/3 Individ- och myndighetsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens föreslagna hantering gällande trygghetslarm. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avd.chef

11 Månadsrapport okt 2013 nämnd Individ- och myndighetsnämnd

12 1 Ekonomisk uppföljning Belopp i mnkr 1.1 Resultat och prognos Budget helår Utfall ack 1210 Utfall ack 1310 Budget ack 1310 Prognos utfall Prognos budgetav v Intäkter 11,2 11,0 17,9 9,2 22,2 11,0 Personalkostnader -34,1-25,0-28,4-27,0-33,9 0,2 Övriga kostnader -102,6-85,2-87,5-85,9-109,8-7,2 Kapitalkostnader -0,3-0,1-0,2-0,3-0,3 0,0 Resultat -125,8-99,3-98,2-104,0-121,8 4,0 I beloppen ovan ingår Socialförvaltningens gemensamma administrationsavdelning delat 50/50 mellan de båda nämnder. Resultat per verksamhetsområde Verksamhet Budget helår Utfall ack 1310 Budget ack 1310 Prognos utfall Prognos budgetav v Stab, ledning -4,1-4,1 Nämnd- och styrelseverksamhet -0,4-0,2-0,3-0,4 0,0 Alkoholtillstånd mm 0,1 0,1 0,1 0,07-0,03 Gemensam adm sociala -8,2-10,5-6,5-7,5 0,7 Insatser enligt LSS och LASS -14,6-7,3-12,2-9,8 4,8 Vård- och omsorg enligt sol -52,1-43,3-43,6-52,5-0,4 Förebyggande verksamhet -0,3-0,2-0,2-0,3 0,0 Färdtjänst/riksfärdtjänst -2,6-1,7-2,0-2,6 0,0 Missbruksvård -5,0-3,4-4,1-4,9 0,1 Insatser för övriga vuxna -1,3-2,1-1,1-1,0 0,3 Barn- och ungdomsvård -23,8-17,4-19,5-22,9 0,9 Familjerätt -0,8-0,7-0,7-0,8 0,0 Ekonomiskt bistånd -14,7-10,9-12,2-14,1 0,6 Flyktingmottagande -2,1-0,6-1,7-0,95 1,15 Summa -125,8-98,2-104,0-121,78 4,02 I beloppen ovan ingår Socialförvaltningens gemensamma administrationsavdelning delat 50/50 mellan de båda nämnder. 1.2 Ekonomisk analys Individ- och myndighetsavdelning Avdelningen prognostiserar positivt resultat med 4,4 mnkr. Behovet av köpta platser inom korttidsvården har minskat. En boendeplats, där verkställighet skett genom köp av plats, har kunnat avslutas och verkställs på boende i kommunen. Volymer inom personlig assistans ligger lägre än budget. Insatser inom Lss (ledsagning Individ- och myndighetsnämnd, Månadsrapport okt 2013 nämnd 2(4)

13 och avlösarservice) ligger också under budget och ingen förändring prognostiseras för året. Sedan föregående uppföljning har kostnaderna för hemtjänst och riksfärdtjänst ökat och prognosen har fått justerats utifrån det. Minskade platser inom korttidsvård och särskilda boenden innebär högre tryck på hemtjänsten. Under hösten har kommunen fått ett par betalningsdagar för utskrivningsklara vårdtagare. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ och familjeomsorgen har under 2013 visat på ett positivt resultat. Prognosen för helåret 2013 förväntas ge ett resultat på ca 3,7 mkr i överskott. Inom verksamheten barn och unga har nämnden tagit beslut på omfattande insatser på hemmaplan för att därigenom minska på kostnaderna inom institutionsvården. Kostnaderna uppgick under 2012 till ca 12 milj kr. Målet för 2013 var att minska kostnaderna under innevarande år med 500 tkr. Under 2014 förväntas satsningen ge minskning av budget med ytterligare 2 milj kronor. Svårigheter att erhålla lägenheter från Lysekils Bostadsbolag har i år medfört att den förväntade minskningen av antalet vårddygn försenats. Ungdomar har fått vara kvar inom institution i avvaktan på bostad. I förväntat underskott för avdelningen ingår kostnader för konsulter som hyrts in i samband med 2 långvariga sjukskrivningar, kostnader för riktat projekt Ungdomsstöd Väst (IMN-beslut) under årets första 3 mån. Kostnader för familjehemsplaceringar av yngre barn har under året ökat i antal. Verksamheten i sin helhet förväntas redovisa ett underskott med ca 2,1 milj kronor vid årets slut. Försörjningsstödet förväntas visa på ett positivit resultat. Antalet försörjningsstödstagare ökar, främst ses en ökning av den tid man erhåller försörjningsstöd. Flertalet stödtagare saknar fullgjord gymnasiegång och erfarenhet från arbetsmarknaden.som största orsak till utbetalning av försörjningsstöd hos ca 80% av de sökande anges arbetslöshet och därmed avsaknad av inkomst.ersättning från A-kassa saknas i de allra flesta ärenden. Samverkan med Arbetsförmedlingen ger sysselsättning genom AME åt ca 30 personer där statligt lönebidrag täcker 75 % av lönekostnaden, resterande täcks genom försörjningsstödet. Verksamheten förväntas ge ett positivt årsresultat med ca 0,6 mkr. Kostnaderna för tvångsvård av vuxna missbrukare jml LVM har varit konstant hög under Verksamheten förväntas redovisa ett underskott med ca 200 tkr Flyktingverksamheten med mottagande av etableringsfamiljer, anhörig invandring, förväntas ge ett positivt resultat för Verksamheten tar emot de flyktingar där Arbetsförmedlingen inte lyckats hitta sysselsättning efter en 2-årig etablering i kommunen. Kommunen har tagit emot förhållandevis många anhörigärenden vilka ger ett tilfälligt plus i budget. Avseende ensamkommande flyktingungdomar finns ett avtal med Migrationsverket om mottagande sedan början av Avtalet omfattar även 3 st asylplatser.totalt har 20st ungdomar tagits emot i Kilen- 7 st av dessa har fått avslag i sin asylansökan. Pga ny verksamhet med komplicerat ersättningssystem där samtliga summor söks i efterhand har verksamheten varit svår att kostnadsmässigt beräkna. Detta har lett till en underbudgetering av intäkter under Migrationsverket har även under innevarande år utbetald högre ersättning än vad verksamheten utlovats, vilket leder till ett förhållandevis högt överskott. Avtal finns med gymnasienämnden avseende ersättning för merkostnader i samband med skolgång. Ersättningen ligger i nivå med 2500kr/månad/elev. Prognos för 2013 visar på ett överskott på knappt 4 mkr. Individ- och myndighetsnämnd, Månadsrapport okt 2013 nämnd 3(4)

14 Individ- och myndighetsnämnd, Månadsrapport okt 2013 nämnd 4(4)

15

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer