MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET , rev och Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08"

Transkript

1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige att gälla från 1 januari 2009

2 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B. Fast hushållsavfall och därmed jämförligt avfall... 3 B.2. Grundavgifter... 3 B.2.1. Grundavgifter för hämtning av säck och kärl med restavfall vid villor, radhus etc (abonnemang för enbostadshus) 1)... 4 B.2.2. Grundavgifter för restavfall vid sommarhämtning (fritidshus) under tiden 15/5-15/9 1)... 4 B.2.3. Grundavgifter för hämtning av säck, kärl och container med restavfall vid verksamheter, flerbostadshus och bostäder med gemensamma avfallsrum 7-dagarshämtning 1) 2)... 5 B.2.4. Grundavgifter för hämtning av matavfallskärl vid verksamheter, flerbostadshus och bostäder med gemensamma avfallsrum 7-dagarshämtning 1) 2)... 6 B.3. Tilläggsavgifter för gångavstånd... 6 B.4. Särskilda bestämmelser... 7 B.5. ÅVC-kort... 8 B.6. Hushållsavfall vid Kikås avfallsanläggning... 9 C. Latrin... 9 C.1. Grundavgifter för hyra av mobil toalett... 9 D. Slam... 9 D.1. Grundavgifter för tömning av slam... 9 D.2. Grundavgifter för tank för pumpbart matavfall D.3. Tilläggsavgifter E. Allmänna bestämmelser E.1. Index E.2. Avgiftsskyldighet E.3. Avgiftsperioder E.4. Mervärdesskatt E.5. Ändrade hämtningsförhållanden E.6. Hämtning av grovavfall, extrahämtning och andra avvikande tjänster inom avfallshanteringen E.7. Övriga bestämmelser E.8. Beslut om avgifter E.9. Deponi- och behandlingsavgifter vid Kikås avfallsanläggning... 12

3 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 3(12) A. Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som sker genom kommunens försorg enligt lagen. Taxan och dess avgifter gäller för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under ordinarie arbetstid. Kommunen är ansvarig för den hantering som innebär insamling, transport samt återvinning eller bortskaffande. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till Mölndals stads gatukontor enligt de bestämmelser som anges i kommunens renhållningsordning. Avfallshanteringen sker inom hela Mölndals stad. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall erlägga avgift till kommunens gatukontor för avfallshanteringen i enlighet med denna taxa. Alla avgifter i denna skrivelse är angivna exklusive moms. B. Fast hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Definition anges i Mölndals stads lokala avfallsföreskrifter. B.2. Grundavgifter I grundavgiften ingår hämtning och behandling av avfall, säck/kärl, isättning av säck samt administration. I grundavgiften för behållare l ingår kostnad för gångavstånd mellan behållarplats och fastighetsgräns eller tänkt fastighetsgräns, dvs angöringsplats för hämtningsfordon, med upp till 10 m för säck och 5 m för kärl. Avgift för försvårad hämtning inom tomtgräns tillkommer, se B.3. Vid användning av kärl förutsätts att trappa eller liknande nivåskillnad ej förekommer utmed dragvägen. För hushåll inkluderas i grundavgiften hämtning av vitvaror, t.ex. kylskåp, frysskåp, spis, mm efter särskild beställning.

4 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 4(12) B.2.1. Grundavgifter för hämtning av säck och kärl med restavfall vid villor, radhus etc (abonnemang för enbostadshus) 1) Behållartyp Kärl/Säck 125 l 4) 7-dagarshämtning, Blandat avfall, 14-dagarshämtning, Blandat avfall, 2) 14-dagarshämtning, Sorterat avfall, 3) Säck 160 l 4) Kärl 190 l ) I de fall ett gemensamt abonnemang (en avfallsbehållare) för två fastigheter beviljas enligt bestämmelserna i renhållningsordningen uttages för fastigheterna tillsammans en grundavgift plus 30 %. 2) I normalfallet erbjuds kärl på 190 l som standard för blandat avfall. Ensamboende i enbostadshus får tillstånd att använda kärl om 125 l men måste ansöka om det hos gatukontoret. 3) Krav ställs på både kompostering samt sortering enligt förordning om producentansvar. Ansökan beträffande sorteringsgrad görs hos gatukontoret. Anmälan om kompostering görs hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. 4) Befintliga abonnemang med säck avvecklas och ersätts med abonnemang med kärl efter meddelande från gatukontoret. Inga nya abonnemang med säck tecknas. Undantag kan medges av gatukontoret om förhållanden ej är lämpliga för kärl, t.ex. i branta backar. B.2.2. Grundavgifter för restavfall vid sommarhämtning (fritidshus) under tiden 15/5-15/9 1) Behållartyp Kärl/Säck 125 l 4) 7-dagarshämtning Blandat avfall, 14-dagarshämtning Blandat avfall, 2) 14-dagarshämtning Sorterat avfall, 3) Säck 160 l 4) Kärl 190 l ) Se 1) under punkt B.2.1 ovan. 2) 2) 3) 3) 4) 4)

5 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 5(12) B.2.3. Grundavgifter för hämtning av säck, kärl och container med restavfall vid verksamheter, flerbostadshus och bostäder med gemensamma avfallsrum 1) 2) 7-dagarshämtning Behållartyp Blandat avfall Sorterat avfall 1:a kärl, Övriga, 1:a kärl, 3) Övriga, Delvis sorterat 4) 1:a kärl, Övriga, Kärl 190 l Kärl 370 l Kärl 660 l Container 3 m Container 4 m Container 6 m Container 8-10 m ) För kortare hämtningsintervall än en gång per vecka uttages för första hämtningen en grundavgift och för varje tillkommande hämtning ytterligare en grundavgift plus 15 %. 2) Mekanisk komprimering får ej förekomma i kärl. För mekaniskt komprimerade containers uttages en särskild avgift enligt E.6. 3) Krav ställs på både utsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar samt tidningar inom förordning om producentansvar. Matavfall utsorteras i kärl som hämtas av kommunen eller i egen varmkompostbehållare. Antal kärl för matavfall eller varmkompost skall motsvara behovet för samtliga hushåll/verksamheter som betjänas av avsett miljöhus/avfallsrum. Dimensionerande mängd matavfall är 18 liter/lgh och vecka alternativt ca 0,1 kg/portion vid storkök med restaurangdel såsom skolor, landsting och äldreboenden. Ansökan beträffande sorteringsgrad görs hos gatukontoret. Anmälan om kompostering görs hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. 4) Endast befintliga abonnemang under Tjänsten utgår från och med Krav ställs på fastighetsnära insamling av förpackningar samt tidningar inom förordning om producentansvar.

6 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 6(12) B.2.4. Grundavgifter för hämtning av matavfallskärl vid verksamheter, flerbostadshus 1) 2) och bostäder med gemensamma avfallsrum 7-dagarshämtning Behållartyp 1:a kärl, Matavfall Övriga, Kärl 125 l Kärl 190 l ) För kortare hämtningsintervall än en gång per vecka uttages för första hämtningen en grundavgift och för varje tillkommande hämtning ytterligare en grundavgift plus 15 %. 2) Abonnemanget är endast tillgängligt för dem som har hämtning av brännbart restavfall via kommunen. I abonnemanget ingår små papperspåsar för en normal årsförbrukning. Vid nyteckande ingår också 10 papperspåshållare till kök samt 10 stycken vaskskrapor per kärl. Dimensionerande mängd matavfall är 18 liter/lgh och vecka alternativt ca 0,1 kg/portion vid storkök med restaurangdel såsom skolor, landsting och äldreboenden. B.3. Tilläggsavgifter för gångavstånd Försvårad hämtning inom tomtgräns debiteras som tilläggsavgift baserat på gångavstånd. För gångavstånd, utöver fritt avstånd ingående i grundavgiften B.2, debiteras tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Gatunämnden beslutade om en tillämpningsbestämmelse. Denna innebär att höjning av avgiften för gångavstånd 2009 införs från den 1 september Undantag är de områden med abonnenter som innan den 1 september 2009 ansökt om bygglov för gemensamt miljöhus/avfallsutrymme. För dessa införs höjningen när det gemensamma miljöhuset/avfallsutrymmet tagits i drift, dock senast den 31 december 2009.

7 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 7(12) Abonnemangstyp Tilläggsavgift, Per påbörjat 10 m-intervall Säck l t.o.m Per påbörjat 5 m-intervall Kärl l Tilläggsavgift, Fr.o.m * Per påbörjat 10 m-intervall Säck l Per påbörjat 5 m-intervall Kärl l Helår, 7- dagarshämtning Helår, 14- dagarshämtning Sommar, 7- dagarshämtning Sommar, 14- dagarshämtning * Undantag är de områden med abonnenter som innan den 1 september 2009 ansökt om bygglov för gemensamt miljöhus/avfallsutrymme. För dessa införs höjningen när det gemensamma miljöhuset/avfallsutrymmet tagits i drift, dock senast den 31 december Avgiften avser avstånd mellan behållarplats och renhållningsfordons angöringsplats. Steg i trappa eller ramp räknas som 2 m gångavstånd. Olåst dörr, lucka eller grind räknas som 2 m och låst dörr, lucka eller grind som 6 m gångavstånd. B.4. Särskilda bestämmelser Varje miljöhus/avfallsrum skall ha ett i förväg bestämt antal avfallsbehållare med regelbunden hämtning. Antalet behållare får ej ändras oftare än en gång per år, såvida ändringen ej är föranledd av övergång till annan behållarstorlek. Varje annan avfallsbehållare, utöver det bestämda antalet, som blir föremål för hämtning betraktas som extra hämtning och debiteras via faktura. Container skall ställas på plats som godkänns av gatukontoret för att möjliggöra tömning med kommunens renhållningsfordon.

8 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 8(12) B.5. ÅVC-kort Varje hushåll med renhållningsabonnemang i Mölndals stad är berättigad till ett återvinningskort (ÅVC-kort) som medger ett visst antal fria besök på Kikås respektive Lindome återvinningscentraler. När de fria besöken är förbrukade erläggs en avgift för varje nytt besök. Verksamheter kan också ansöka om ÅVC-kort och debiteras 200 kr per besök. Avgiften för ett nytt kort (som ersätter ett borttappat kort) är 100 kr. Abonnemangstyp Antal fria besök/kort Avgift per extra besök Enfamiljshus (villor, radhus etc.) och allmänyttiga ideella föreningar 1) med egen säck/kärl för restavfall. Enfamiljshus (villor, radhus etc.) med delad säck/kärl för restavfall eller gemensamt miljöhus/avfallsrum. Flerbostadshus (boende i lägenhet) med tillgång till miljöhus/avfallsrum kr kr 12 2) 80 kr Övriga Antal fria besök/kort Avgift per besök Verksamheter kr 1) Allmännyttiga ideella föreningar enligt Skatteverkets definition. Exempel är föreningar för idrott och friluftsliv, scoutverksamhet, föreningar för ungdomsverksamhet och nykterhetsföreningar. 2) Antalet utdelade kort baseras på abonnemangets storlek, vilket i regel innebär 12 fria besök per kort och ett kort per två lägenheter, alternativt ett kort med 6 fria besök per lägenhet. Möjlighet finns för fastighetsägare/bostadsrättsförening etc. att spärra kortet efter att de fria besöken har förbrukats. För förpackningar och returpapper m.m. under producentansvar hänvisas hushållen i Mölndals stad i första hand till någon av kommunens 27 återvinningsstationer. På ÅVC kan förpackningar och returpapper under producentansvar samt farligt avfall (färg, lim, oljor, batterier etc.) och elektronik (TV/radio, datorer, lampor, kyl- och frys etc.) lämnas kostnadsfritt, dvs. utan att belasta ÅVC-kortet.

9 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 9(12) B.6. Hushållsavfall vid Kikås avfallsanläggning Avfallstyp Avgift, kr/ton 1) Brännbart grovavfall från hushåll 1070 Blandat grovavfall från hushåll 1324 C. Latrin C.1. Grundavgifter för hyra av mobil toalett Abonnemangstyp Grundavgift, Helårshämtning 1) 8758 Sommarhämtning 2) 6063 Tömning 543 1) En tömning per år ingår. 2) Gäller för perioden 15 maj 15 september. En tömning vid avslut den 15 september ingår. D. Slam D.1. Grundavgifter för tömning av slam Behållartyp Volym, m 3 Grundavgift, kr/gång Slamavskiljare 0-3,0 611 Slamavskiljare 3,1-6, Fettavskiljare 0-2, Fettavskiljare 2,1-4, Fettavskiljare 4,1-6, Avloppstank 0-3,0 704 Avloppstank 3,1-6,0 879 I grundavgiften ingår behandlingsavgift.

10 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 10(12) D.2. Grundavgifter för tank för pumpbart matavfall Avgift för tömning av tank för pumpbart matavfall uttages per gång fördelat på tid och destruktion. Vanlig slambil (slamsugning) 748 kr/ timme Kombibil (slamsugning och spolning) 972 kr/timme Destruktionskostnad för pumpbart matavfall 299 kr/m 3 D.3. Tilläggsavgifter Om tömning måste ske tidigare än 2 arbetsdagar efter beställningsdagen uttages en tilläggsavgift på 551 kr. Om utlagd slanglängd från fordon till anläggningens tappställe överstiger 30 m uttages en extra avgift 86 kr per påbörjade 10 m-intervall härutöver. Högtrycksspolning debiteras med 967 kr/tim. E. Allmänna bestämmelser E.1. Index Taxans avgifter är indexreglerade. Index är baserat på följande indextal a) för hantering (exkl. behandling) av hushållsavfall och latrin enligt indextalet 558,7 i Sveriges Kommuner och Landsting renhållningsindex litt R77:1 med juni 2008 som basår. b) för hantering (exkl. behandling) av slam enligt indextalet 177,3 i Sveriges Kommuner och Landsting entreprenadindex biltransporter T92 SÅE2 med juni 2008 som basår. Indexförändringarna bestäms en gång per år och grundas på index för juni månad. Har detta index ändrats med minst 5 enheter äger gatunämnden rätt att reglera avgifterna högst upp till aktuell indexnivå. Avgiftsreglering sker per den 1 januari året efter senaste juniavläsning. Behandlingsavgift enligt punkt a) regleras enligt beslut av Renova. Behandlingsavgift enligt punkt b) regleras enligt beslut av GRYAAB. Reglering av avgifter utanför index kan ske om särskilda omständigheter föranleder det. E.2. Avgiftsskyldighet Fastighetsinnehavaren, eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen skall anses som ägare, skall erlägga angivna avgifter. Gatukontoret kan efter skriftlig ansökan medge att avgiftsskyldigheten överförs på nyttjanderättshavare. Ansökan till gatukontoret skall vara undertecknad av både fastighetsägaren och nyttjanderättshavare. Det åligger fastighetsinnehavare eller avgiftsansvarig nyttjanderättshavare att underrätta gatukontoret vid förändringar, t ex ägarbyte, som medför att annan blir avgiftsansvarig.

11 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 11(12) Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som belöper sig för tiden efter tillträdesdagen. Avgiften erläggs till Mölndals stads gatukontor vid den tidpunkt som angivits på faktura. Om behållare vid ordinarie hämtningstillfälle är tom och hämtning således ej erfordras, räknas dock taxemässigt att hämtningsskyldigheten fullgjorts. Detsamma gäller om behållare eller anläggning inte är tillgänglig för hämtning eller tömning vid ordinarie hämtningstillfälle eller vid tillfälle som överenskommits. Utebliven hämtning eller tömning skall anmälas till gatukontoret senast 3 dagar efter uppkommen förändring för att kunna beaktas. E.3. Avgiftsperioder Avgifter för regelbunden hämtning erläggs två gånger per år med förfallodag i början på debiteringsperioden. Avgifter i övrigt debiteras fortlöpande. E.4. Mervärdesskatt Lagstadgad mervärdesskatt (f n 25 %) tillkommer på samtliga avgifter i taxan. E.5. Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsansvarig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till gatukontoret. Ökning eller minskning av renhållningsavgifterna som orsakas av ändrade förhållanden regleras vid påföljande debiteringstillfälle. Uppehåll i hämtning och undantag från skyldighet att lämna hushållsavfall som medgivits av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt lokala avfallsföreskrifter punkt 4.2 och 4.7 medför avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielse medför att avgift tas ut av aktuellt hushåll när avfall avlämnas vid återvinningscentral i likhet med vad som gäller verksamheter. E.6. Hämtning av grovavfall, extrahämtning och andra avvikande tjänster inom avfallshanteringen Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger gatunämnden, eller i den mån gatunämnden uppdrar åt gatukontoret, att fastställa avgifter för grovavfallshämtning efter särskild beställning, extrahämtningar, containerhyror samt hyror för behållare som inte förekommer i taxan avgifter i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på tillämpningsbestämmelser avgifter för mottagning vid återvinningscentral och Kikås avfallsanläggning från verksamheter och hushåll som medgetts undantag från skyldighet att lämna hushållsavfall Avgifterna enligt denna rubrik skall beräknas enligt de grunder som anges i 27 kap 5 miljöbalken.

12 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 12(12) E.7. Övriga bestämmelser Utöver vad som angivits ovan gäller föreskrifter och anvisningar i kommunens renhållningsordning. E.8. Beslut om avgifter Avgifterna i taxan gäller fr o m E.9. Deponi- och behandlingsavgifter vid Kikås avfallsanläggning Beslut om behandlingsavgifter för verksamheter vid Kikås avfallsanläggning delegeras till gatudirektören och anges därför inte i denna taxa.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer