Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro"

Transkript

1 Mobilt Ramavtal Köpmangatan Örebro Sofia Sjöström Telefon: E-postadress: Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: Växel: Fax: E-postadress: Ramavtalsnr:

2 Mobilt Ramavtal Offerten giltig t o m Introduktion Vårt förslag i korthet Tack för Er förfrågan, hoppas att vårt förslag möter Era förväntningar. Offerten grundar sig på vår analys av Ert ringbeteende och Ni får den lösning som är mest lämpad för Ert företag. Förslaget reglerar priser och andra villkor för era mobila företagsabonnemang hos Telia samt de mobila teletjän ster som hör till företagsabonnemanget. Avtalet omfattar de befintliga abonnemang den dag avtalet tecknas, samt alla nytillkomna abonnemang under avtalstiden. Med Telia som leverantör får Ni tillgång till Telias teknologi och kunnande inom telekommunikation. Jobbmobil Rörlig Jobbmobil Basic Jobbmobil Plus Jobbmobil Max Pris 45 kr/mån 79 kr/mån 45 kr/mån 555 kr/mån Prata 0,36 0,45 kr/min kr/samtal ,79 min/mån kr/samtal 3500 min/mån 0 kr/min Skicka 0,49,59 kr/sms kr/mms 0,49,59 kr/sms kr/mms sms/mån mms/mån 0 0 kr/sms kr/mms Surfa Max avg/dygn 9 kr GB GB 0 GB Detaljerad information om priserna för Jobbmobil samt priser för mobilt bredband finns i bifogade bilagor.

3 Avtal Mobilt Ramavtal () Avtalsperiod Basnivå Teliabolag (nedan kallat Telia) Kund (nedan kallat Kunden) TeliaSonera Sverige AB Mobila kundtjänsten Karlstad, Box Karlstad Köpmangatan Örebro Kundtjänst: e-postadress Organisationsnummer Telefon Fax Säljare: namn Telef on Åsa Bergman Kontaktperson: namn Sofia Sjöström e-postadress Detta Mobila Ramavtal (nedan Avtalet) reglerar priser och andra villkor för Kundens mobi la företagsabonnemang hos Telia samt de mobila teletjänster som ingår i företagsabonnemanget. Avtalet om fattar Kundens befintliga företags - abonnemang den dag Avtalet tecknas samt tillkommande abonnemang som Kunden nytecknar under avtalstiden. För Avtalet gäller Särskilda villkor. Övrigt Bilagor (utgör en integrerad del av Avtalet) Bilaga : Särskilda villkor för Mobilt Ramavtal Bilaga : Priser Telia Jobbmobil Bilaga 3: Priser Telia Mobilt Bredband Bilaga 4: Avrop till Mobilt Ramavtal (nyttjare) Bilaga 5: Trafikstatistik Bilaga 6: Utlandsprislista Avtalet har upprättats i två () likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Underskrifter Datum Datum Teliabolag och namnteckning TeliaSonera Sverige AB Kundens företagsnamn och behörigs namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Legitimation, kund nr känd Åf-nummer 0 Säljarens underskrift Namnförtydligande Åsa Bergman Organisationsuppgifter TeliaSonera Sv erige AB SE-3 86 Farsta Säte: Stockholm Org.nr , Momsreg.nr SE

4 Särskilda villkor för Mobilt Ramavtal. Omfattning Avtalet reglerar priser och andra villkor för Kundens mobila företagsabonnemang och därtill hörande mobila teletjänster hos Telia. Avtalet omfattar de abonnemang som Kunden har hos Telia vid Avtalets tecknande och varje nytt abonnemang Kunden avtalar om under avtalstiden med de begränsningar som anges i Avtalet. Befintliga mobila företagsabonnemang som Kunden har hos Telia och som skall omfattas av Avtalet, om vandlas i och med Avtalets ikraftträdande till aktuella abonnemangsformer för Avtalet. De abonnemang som inte omfattas av Avtalet kommer att prissättas enligt ordinarie prislista. De mobila företagsabonnemangsformer och priser som omfattas av Avtalet framgår av prislistan. För varje enskilt abonnemang gäller ett särskilt abonnemangsavtal. För varje sådant abonnemang gäller Telias vid var tid gällande Allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag, samt, i förekommande fall, särskilda avtalsvillkor. Kunden får använda företagsabonnemangen och därtill hörande mobila teletjänster endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden svarar exem - pelvis för att användningen av företagsabonnemangen och de mobila teletjänsterna inte används i sådan operatörsverksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om elektronisk kommunikation, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande. Kunden får inte använda företagsabonnemangen för att ringa ett interndebiterat nummer i företagsväxeln och därifrån ringa till ett telefonnummer som i annat fall hade debiterats som ett externt samtal från företagsabonnemangen (exempelvis via en Mobile Extension-funktion i företagsväxeln eller motsvarande, Not: avser inte fasta anknytningar som är vidarekopplade till interna mobiltelefoner). Skulle samtal kopplas fram på detta sätt begår Kunden avtalsbrott och Kunden skall då ersätta Telia för all den skada som Kunden har orsakat, till exempel missade trafikintäkter. Kunden får dock använda företagsabonnemanget för att ringa ett interndebiterat num - mer i företagsväxeln på sätt som anges ovan om Kunden valt att Office Extension skall ingå i Avtalet. Om Parterna inte i Avtalet överenskommit annat har Telia ingen skyldighet att skicka skriftliga bekräftelser på de beställningar och förändringar av abonnemang eller därtill hörande mobila teletjänster som Kunden gör under avtals - tiden. Detta omfattar t ex beställning, öppnande, ändring och uppsägning av abonnemang samt nummerändring, ändring av tjänst och bekräftelser i händelse av stöld.. Priser m. m. Kundens priser per abonnemang anges i bilaga till Avtalet. Månadsavgiften gäller obundna abonnemang och abonnemang bundna under en viss tid utan terminal, såsom tex. mobiltelefon och PC. För abonnemang bundna med terminal kan det tillkomma en avgift per månad beroende på val vid tecknande av abonnemanget. Samtliga priser är exklusive moms. Särskilda villkor Mobilt Ramavtal Basnivå () 3. Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller under den avtalsperiod som anges i Avtalet under förutsättning att undertecknat Avtal kommit Telia tillhanda senast femton (5) arbetsdagar före avtalsperiodens början. I övriga fall börjar Avtalet att gälla femton (5) arbetsdagar efter det att undertecknat Avtal kommit Telia tillhanda och löper därefter under resterande avtalsperiod. Avtalet förlängs med ett () år i taget om inte skriftlig uppsägning skett senast tre (3) månader före utgången av avtals - eller förlängningsperioden. Avtalet upphör utan föregående uppsägning om inga abonnemang omfattas av Avtalet under en sammanhängande period om minst sex (6) månader. Telia äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars varsel om antalet abonnemang understiger sjuttiofem procent (75 %) av basnivån. Med basnivån menas det antal mobila abonnemang (tal och mobilt bredband) som anges i Avtalet och som Kunden genom att underteckna Avtalet åtar sig att ha kopplade till detta Avtal inom en () månad efter Avtalets start. Telia har rätt att debitera Kunden en administrativ avgift på 00 kr (exkl. moms) per abonnemang enligt avtalad basnivå i det fall Avtalet sägs upp på grund av för låg basnivå. När Avtalet har upphört skall enskilda abonnemangsavtal som omfattas av Avtalet ändå fortsätta gälla under respektive abonnemangs avtalstid. I sådant fall skall Telias ordinarie prislista tillämpas för sådana abonnemangsavtal. 4. Betalning och fakturering Telia fakturerar Kunden kvartalsvis. Månadsfakturering och Gruppfakturering kan ske efter särskild överens kommelse. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. 5. Ändringar och tillägg I den mån innehållet i abonnemang förändras i enlighet med abonnemangsavtalet kan priser tillkomma eller utgå ur Avtalet under avtalstiden. Övriga ändringar i eller tillägg till Avtalet skall för att vara gällande ske skriftligen och undertecknas av båda parter. Vid omläggning av abonnemang i samband med att nytt abonnemangsavtal träffats har Telia rätt till trettio (30) dagars handläggningstid innan priserna i prislistan börjar gälla för det nya eller ändrade abonnemanget. 6. Rangordning och allmänna villkor För Avtalet gäller Telias allmänna villkor för elektroniska kom - munikationstjänster till företag. Förekommer motstridiga villkor i Avtalet gäller avtalshandlingarna i följande ordning:. Detta Avtal med bilagor. Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag (se 7. Rätt att avropa Förutom Kunden har i förekommande fall de företag som anges i bilaga till Avtalet ( Nyttjare ) rätt att avropa mot Avtalet under Avtalets avtalstid.

5 Telia Jobbmobil Priser Rörlig Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 45 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 5 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 0,36 kr/min Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 0,49 kr/min Internsamtal dygnet runt 3, 4 - till egna Telia mobilabg 0 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min Sms och mms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min 3 () Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 0,36 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 60 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 6 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Bas Rörlig avgift 7,80 kr/mb dock max 9 kr/dygn Surf tillval 8 (Alla priser gäller i Sverige) Surf 0,5 GB Surf GB Surf GB Surf 5 GB Månadsavgift 85 kr 95 kr 5 kr 55 kr 9 kr Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 5 Gäller ej betal-sms. 6 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 7 Surfa upp till GB/ månad med bibehållen hastighet för max 9 kr/ dygn. 4G Surf 0 GB 8 Om datamängden förbrukas sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. Inkluderar även datatrafik (gäller ej Jobbsurf Bas) i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen.

6 Priser 4 () Telia Jobbmobil Basic Efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 79 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,9 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,49 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Internsamtal dygnet runt 3, 5 - till egna Telia mobilabg min 4 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Sms och mms 6 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 3500 min 4 0,9 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 5 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 7 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Basic, GB datamängd ingår Surf tillval 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) 4G Maxhastighet 0 Dubbel datamängd 49 kr/mån 69 kr/mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Totala minutsumman på 3500 minuter per månad gäller för Talsamtal, Internsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige. 5 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 6 Gäller ej betal-sms. 7 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 8 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 9 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 0 Denna tilläggstjänst ger tillgång till 4G-nätet och maxhastighet, upp till 80 Mbit/s i 4G-nätet och 3 Mbit/s i 3G-nätet. Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget.

7 Priser 5 () Telia Jobbmobil Plus Efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 45 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,9 kr/min 0,39 kr/samtal Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,49 kr/min 0,39 kr/samtal Internsamtal dygnet runt 3, 5 - till egna Telia mobilabg min 4 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min 0,39 kr/samtal Sms och mms 6 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 000 st/mån 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms 000 st/mån,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 3500 min 4 0,9 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 0 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 7 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Plus, GB datamängd ingår Surf tillval 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) 4G Maxhastighet 0 49 kr /mån Dubbel datamängd 69 kr /mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Totala minutsumman på 3500 minuter per månad gäller för Talsamtal, Internsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige. Därefter debiteras samtalen enligt kolumnen Efter förbrukade minuter. 5 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 6 Gäller ej betal-sms. 7 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 8 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 9 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 0 Denna tilläggstjänst ger tillgång till 4G-nätet och maxhastighet, upp till 80 Mbit/s i 4G-nätet och 3 Mbit/s i 3G-nätet. Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget.

8 Telia Jobbmobil Priser Max Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 555 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar - dygnet runt 0 kr/min Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige - dygnet runt 0 kr/min Internsamtal dygnet runt 4 - till egna Telia mobilabg 0 kr/min - till egna fasta nummer 0 kr/min Sms och mms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms 0 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min 6 () Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 0 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 0 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 6 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Max, 0 GB datamängd ingår samt tillgång till 4G upp till 80 Mbit/s Surf tillval 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Dubbel datamängd 9 99 kr /mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 5 Gäller ej betal-sms. 6 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 7 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 8 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 9 Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget..

9 Telia Jobbmobil Priser 7 () Tjänster, vilka ingår i månadsavgiften för Telia Jobbmobil Tjänst Mobilsvar Sms Mms Vidarekoppling Vidarekoppling Direkt Spärr Utland Spärr Betalsamtal Hemligt Nummer Stöldspärr Nummerpresentation Gruppsamtal Samtal Väntar Tillvalstjänster till Telia Jobbmobil Aktiverad / aktiveras från start alt. mobiltelefonen från start från mobiltelefonen från start från start av kundtjänst av kundtjänst av kundtjänst av kundtjänst från start från start från mobiltelefonen Tjänst Aktiverad / aktiveras Avgift per abg Extrakort av kundtjänst 00 kr/månad Extrakort (Max) Kan ej aktiveras Ej valbar Detaljspecifikation av kundtjänst 0 kr/specifikation Fakturadelning av kundtjänst 0 kr/månad Telia Delad Faktura Mobil Administration/av kundtjänst 0 kr/månad Samtalsgruppering av kundtjänst 0 kr/månad Sms-paket av kundtjänst/ mobiltelefon 79 kr/månad Nummerreservation 3 av kundtjänst 00 kr/nummer/år (första året kostnadsfritt) Till Utland Företag av kundtjänst 5 kr/månad Faxlåda av kundtjänst 5 kr/månad Vid byte av abonnemangsform till Jobbmobil Max, annulleras eventuellt extrakortet då extrakort ej är en valbar tjänst för Jobbmobil Max. Sms-paket innehåller sms. Tjänsten Sms i Datorn ingår ej i sms-paketet. Sms-paket kan ej erbjudas för abonnemanget Jobbmobil Max 3 Fri nummerreservation gäller ett () år från reservationsdatum därefter debiteras en avgift per nummer och år. 4

10 3 Priser Telia Mobilt bredband Företag,, 4 Liten Mellan Stor Total Fasta avgifter per abg 8 () - Engångsavgift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Månadsavgift 95 kr/mån 79 kr/mån 49 kr/mån 369 kr/mån - Månadsavgift i kombination med Telia Jobbmobil 3 79 kr/mån 49 kr/mån 99 kr/mån 99 kr/mån Sms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,60 kr/med. 0,60 kr/med. 0,60 kr/med 0,60 kr/med - Sms till utlandet,0 kr/med.,0 kr/med.,0 kr/med.,0 kr/med. Surf i utlandet Vid utlandssurf gäller Surf Abroad i de länder vi erbjuder Surf Abroad. I övriga länder gäller ordinarie pris. Hur Surf Abroad fungerar, dess priser samt övriga priser utomlands finns beskrivna på telia.se Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 0 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 3 Användare på företaget som har mobilabonnemanget Telia Jobbmobil (Basic, Plus eller Max) kan få en lägre månadsavgift på upp till st valfria Telia Mobilt bredband Företagsabonnemang. Om Jobbmobil-abonnemanget sägs upp övergår Mobila bredbandet automatiskt till ordinarie månadsavgift. 4 För information om priser i övriga länder se telia.se/utomlands 5 Gäller ej betal-sms. Hastigheter i Telia Mobilt bredband Företag 6, 7 Liten Mellan Stor Total Ingående datamängd GB 0 GB 30 GB 30 GB Hastighet i mobilnätet ( 4G/3G/edge), upp till (ta emot) Mbit/s 0 Mbit/s 30 Mbit/s 00 Mbit/s (skicka) Mbit/s 3 Mbit/s 0 Mbit/s 50 Mbit/s Hastighet i surfzoner för Homerun (w lan), upp till Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s 6 Hastigheterna i tabellen anger den praktiska maxhastighet som man kan få i Telias mobilnät på respektive abonnemang. För mer information om hastigheter se telia.se/foretag. Där framgår både teoretiska maxhastigheter, variationen och den normala hastigheten. Alla abonnemang har tillgång till alla Telias nät (Edge/3G/4G och surfzoner). För information om aktuell täckning och hastigheter på specifika adresser se telia.se/tackning. 7 Inom Sverige.

11 4 Avrop till Mobilt Ramavtal 9 () Nedan angivna Företag/Org.nr (Nyttjare) äger rätt att avropa ovan enligt angivet Mobilt Ramavtal. Företag Organisationsnummer TVNO TEXTILSERVICE AB LIMATVÄTTEN, AB PER MÖLLER TVÄTT AB BERGVIKSTVÄTTEN, AB ERIKSSONS.TVÄTTEN, AB TVÄTTCENTER I FRINNARYD AB VÄSTERÅS ÅNGTVÄTT, AB ENKÖPINGSTVÄTTEN, AB DALBO-TVÄTTEN VÄXJÖ HB VIC SJÄLV-KEM. I VISBY, AB VIC KEMI CHEM TRADE AB WESTERBACK, STEFAN JAN LINDH KEM TVÄTT AB ÖDÅKRA MOCKARENSERI, AB HÄVERÖDALSTVÄTTEN PRODUKTION, AB FORSLUNDS TVÄTT, AB AB VITHALATVÄTTEN TVÄTTSTUGAN I LUND AB MODERN TVÄTT I MALMÖ AB SANDBY TVÄTT AB ÖDESHÖGSTVÄTTEN, AB FANHULTSTVÄTTEN AB VIC TEXTILTVÄTT AB KÅPI STÄDTEKNINK AB Övrigt

12 5 Trafikstatistik 0 () Telefonibeteende för Ert företag Nedan redogörs för den trafikstatistik som ligger till grund för offerten, baserat på statistik från Telia och Era egna uppgifter. Statistiken är baserad på minutvis samtalstid och inte på belopp. Mobilt Sverige Utland Antal minuter 3664 Antal samtal Antal SMS 034 Antal MMS 60 Antal GPRS MB 7643 Statistik mobil telefoni Mobil trafik

13 Utlandsprislista för Avtalskunder Mobilt avtalsnummer Fast avtalsnummer () Mobil telefoni i avtal talsamtal från Sverige till utlandet Gäller fr o m 4 sept 0 med reservation för ändringar Telia Jobbmobil Rörlig/Basic Fast/Plus/Max Öppningsavgiftl/samtal 0,49 kr Samtal från Sverige till utlandet av/minut alla dagar dygnet runt Norden: Danmark, Finland, Norge - till fasta nät 0,89 kr 0,69 kr - till mobilnät,9 kr,99 kr Till Utlandet Företag - till fasta nät 0,9 kr 0,9 kr Till Utlandet Företag - till mobilnät,99 kr,99 kr Europa : Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien inkl San Marino och Vatikanstaten, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Schw eiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Världen : Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiw an, USA - till fasta nät 0,99 kr 0,89 kr - till mobilnät,39 kr,9 kr Till Utlandet Företag - till fasta nät 0,49 kr 0,49 kr Till Utlandet Företag - till mobilnät,99 kr,99 kr Europa : Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Färöarna, Gibraltar, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Serbien Turkiet, Ukrania, Vitryssland. Världen : Argentina, Brasilien, Chile, Dominikanska Rep., Egypten, Indonesien, Israel, Kina, Malaysia, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Tunisien - till fasta nät och mobilnät,79 kr,59 kr Världen 3: Afghanistan, Algeriet, Angola, Anguilla, Antigua och Barbuda, Armenien, Aruba, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botsw ana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Caymanöarna, Comorerna, Centralafrikanska Rep., Colombia, Costa Rica, Darussalam, Djibouti, Dominica, Ecuador, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Etiopien, Fijiöarna, Filippinerna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Guadeloupe, Guam, Guinea, Grenada, Grönland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran, Jamaica, Jordanien, Julön, Jungfruöarna, Kambodja, Kamerun, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kokosöarna, Kongo, Kongo Dem. Rep. Kuba, Kuw ait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macao, Madagaskar, Malaw i, Maldiverna, Mali, Marocko, Martinique, Mauretanien, Mauritus, Mongoliet, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Papau Nya Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Rw anda, Saudiarabien, Senegal, S:t Lucia, S:t Pierre och Miquelon, S:t Vincent och Grenadinerna, Seychellerna, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Sw aziland, Syrien, Tadjikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabw e - till fasta nät och mobilnät 6,49 kr Världen 4: Amerikanska Samoa, Ascension, Antarktis, Cooköarna, Diego Garcia, Falklandsöarna, Guinea-Bissau, Kap Verdeöarna, Kiribati, Marshallöarna, Midw ayöarna, Mikronesien, Nauru, Nederländska Antillerna, Niue, Nordkorea, Norfolköarna, Norra Marianaöarna, Nya Kaledonien, Palau, S:t Helena, S:t Kittsoch Nevis, Samoa, Sao Tomé och Principe, Solomonöarna, Somalia, Tokelau, Turks och Caicosöarna, Tuvalu, Vanuatu, Wallis och Futunaöarna, Östtimor - till fasta nät och mobilnät 5,00 kr Samtal via satellit till avgift/minut alla dagar, dygnet runt Globalstar (888,889) Inmarsat-B (8703), BGAN (87077), M (8706), Mini M (87076) Inmarsat-Aero (8705) Iridium (886), (887) International Netw orks Emsat (883), Seanet Maritime (884), Thuraya (886) International Netw orks MCP (883) - till fasta nät och mobilnät 36 kr 0 kr 48 kr 48 kr 0 kr 36 kr Debiteras per 60 sekunders interv all. Tilläggstjänsten Till Utland Företag kostar 5kr/mån/ abg. Ta alltid del av våra utlandspriser innan du använder din mobiltelefon på resan. Tänk särskilt på att jobbsurf utomlands har högre och mer varierande kostnad. Trafiken faktureras i efterskott och räknas inte till den datamängd som ingår i din månadsavgift. För mer info om utlandstrafik se telia.se/mobilt/utomlands T 4658-,.0

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Innehåll Contents Internationell skogsstatistik International Forest Statistics...319,

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSBILAGA DACIA UNDERHÅLLSBILAGA INFORMATION OM UNDERHÅLLSPROGRAMMET I underhållsprogrammet ingår DACIA-service och tilläggsåtgärder. För att bibehålla din DACIAS originalkvalitet

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:10

Regeringens proposition 2003/04:10 Regeringens proposition 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Bosse Ringholm

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer Frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige Information för myndigheter och frivilligorganisationer Stöd i frivilligt återvänd återintegration

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01

Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01 Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01 Maximal ersättning (Belopp i Euro) Kostnader för medicinsk vård och tandvård Nödvändiga och rimliga kostnader inklusive resekostnader Kostnader för hemresa Nödvändiga

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer