Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro"

Transkript

1 Mobilt Ramavtal Köpmangatan Örebro Sofia Sjöström Telefon: E-postadress: Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: Växel: Fax: E-postadress: Ramavtalsnr:

2 Mobilt Ramavtal Offerten giltig t o m Introduktion Vårt förslag i korthet Tack för Er förfrågan, hoppas att vårt förslag möter Era förväntningar. Offerten grundar sig på vår analys av Ert ringbeteende och Ni får den lösning som är mest lämpad för Ert företag. Förslaget reglerar priser och andra villkor för era mobila företagsabonnemang hos Telia samt de mobila teletjän ster som hör till företagsabonnemanget. Avtalet omfattar de befintliga abonnemang den dag avtalet tecknas, samt alla nytillkomna abonnemang under avtalstiden. Med Telia som leverantör får Ni tillgång till Telias teknologi och kunnande inom telekommunikation. Jobbmobil Rörlig Jobbmobil Basic Jobbmobil Plus Jobbmobil Max Pris 45 kr/mån 79 kr/mån 45 kr/mån 555 kr/mån Prata 0,36 0,45 kr/min kr/samtal ,79 min/mån kr/samtal 3500 min/mån 0 kr/min Skicka 0,49,59 kr/sms kr/mms 0,49,59 kr/sms kr/mms sms/mån mms/mån 0 0 kr/sms kr/mms Surfa Max avg/dygn 9 kr GB GB 0 GB Detaljerad information om priserna för Jobbmobil samt priser för mobilt bredband finns i bifogade bilagor.

3 Avtal Mobilt Ramavtal () Avtalsperiod Basnivå Teliabolag (nedan kallat Telia) Kund (nedan kallat Kunden) TeliaSonera Sverige AB Mobila kundtjänsten Karlstad, Box Karlstad Köpmangatan Örebro Kundtjänst: e-postadress Organisationsnummer Telefon Fax Säljare: namn Telef on Åsa Bergman Kontaktperson: namn Sofia Sjöström e-postadress Detta Mobila Ramavtal (nedan Avtalet) reglerar priser och andra villkor för Kundens mobi la företagsabonnemang hos Telia samt de mobila teletjänster som ingår i företagsabonnemanget. Avtalet om fattar Kundens befintliga företags - abonnemang den dag Avtalet tecknas samt tillkommande abonnemang som Kunden nytecknar under avtalstiden. För Avtalet gäller Särskilda villkor. Övrigt Bilagor (utgör en integrerad del av Avtalet) Bilaga : Särskilda villkor för Mobilt Ramavtal Bilaga : Priser Telia Jobbmobil Bilaga 3: Priser Telia Mobilt Bredband Bilaga 4: Avrop till Mobilt Ramavtal (nyttjare) Bilaga 5: Trafikstatistik Bilaga 6: Utlandsprislista Avtalet har upprättats i två () likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Underskrifter Datum Datum Teliabolag och namnteckning TeliaSonera Sverige AB Kundens företagsnamn och behörigs namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Legitimation, kund nr känd Åf-nummer 0 Säljarens underskrift Namnförtydligande Åsa Bergman Organisationsuppgifter TeliaSonera Sv erige AB SE-3 86 Farsta Säte: Stockholm Org.nr , Momsreg.nr SE

4 Särskilda villkor för Mobilt Ramavtal. Omfattning Avtalet reglerar priser och andra villkor för Kundens mobila företagsabonnemang och därtill hörande mobila teletjänster hos Telia. Avtalet omfattar de abonnemang som Kunden har hos Telia vid Avtalets tecknande och varje nytt abonnemang Kunden avtalar om under avtalstiden med de begränsningar som anges i Avtalet. Befintliga mobila företagsabonnemang som Kunden har hos Telia och som skall omfattas av Avtalet, om vandlas i och med Avtalets ikraftträdande till aktuella abonnemangsformer för Avtalet. De abonnemang som inte omfattas av Avtalet kommer att prissättas enligt ordinarie prislista. De mobila företagsabonnemangsformer och priser som omfattas av Avtalet framgår av prislistan. För varje enskilt abonnemang gäller ett särskilt abonnemangsavtal. För varje sådant abonnemang gäller Telias vid var tid gällande Allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag, samt, i förekommande fall, särskilda avtalsvillkor. Kunden får använda företagsabonnemangen och därtill hörande mobila teletjänster endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden svarar exem - pelvis för att användningen av företagsabonnemangen och de mobila teletjänsterna inte används i sådan operatörsverksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om elektronisk kommunikation, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande. Kunden får inte använda företagsabonnemangen för att ringa ett interndebiterat nummer i företagsväxeln och därifrån ringa till ett telefonnummer som i annat fall hade debiterats som ett externt samtal från företagsabonnemangen (exempelvis via en Mobile Extension-funktion i företagsväxeln eller motsvarande, Not: avser inte fasta anknytningar som är vidarekopplade till interna mobiltelefoner). Skulle samtal kopplas fram på detta sätt begår Kunden avtalsbrott och Kunden skall då ersätta Telia för all den skada som Kunden har orsakat, till exempel missade trafikintäkter. Kunden får dock använda företagsabonnemanget för att ringa ett interndebiterat num - mer i företagsväxeln på sätt som anges ovan om Kunden valt att Office Extension skall ingå i Avtalet. Om Parterna inte i Avtalet överenskommit annat har Telia ingen skyldighet att skicka skriftliga bekräftelser på de beställningar och förändringar av abonnemang eller därtill hörande mobila teletjänster som Kunden gör under avtals - tiden. Detta omfattar t ex beställning, öppnande, ändring och uppsägning av abonnemang samt nummerändring, ändring av tjänst och bekräftelser i händelse av stöld.. Priser m. m. Kundens priser per abonnemang anges i bilaga till Avtalet. Månadsavgiften gäller obundna abonnemang och abonnemang bundna under en viss tid utan terminal, såsom tex. mobiltelefon och PC. För abonnemang bundna med terminal kan det tillkomma en avgift per månad beroende på val vid tecknande av abonnemanget. Samtliga priser är exklusive moms. Särskilda villkor Mobilt Ramavtal Basnivå () 3. Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller under den avtalsperiod som anges i Avtalet under förutsättning att undertecknat Avtal kommit Telia tillhanda senast femton (5) arbetsdagar före avtalsperiodens början. I övriga fall börjar Avtalet att gälla femton (5) arbetsdagar efter det att undertecknat Avtal kommit Telia tillhanda och löper därefter under resterande avtalsperiod. Avtalet förlängs med ett () år i taget om inte skriftlig uppsägning skett senast tre (3) månader före utgången av avtals - eller förlängningsperioden. Avtalet upphör utan föregående uppsägning om inga abonnemang omfattas av Avtalet under en sammanhängande period om minst sex (6) månader. Telia äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars varsel om antalet abonnemang understiger sjuttiofem procent (75 %) av basnivån. Med basnivån menas det antal mobila abonnemang (tal och mobilt bredband) som anges i Avtalet och som Kunden genom att underteckna Avtalet åtar sig att ha kopplade till detta Avtal inom en () månad efter Avtalets start. Telia har rätt att debitera Kunden en administrativ avgift på 00 kr (exkl. moms) per abonnemang enligt avtalad basnivå i det fall Avtalet sägs upp på grund av för låg basnivå. När Avtalet har upphört skall enskilda abonnemangsavtal som omfattas av Avtalet ändå fortsätta gälla under respektive abonnemangs avtalstid. I sådant fall skall Telias ordinarie prislista tillämpas för sådana abonnemangsavtal. 4. Betalning och fakturering Telia fakturerar Kunden kvartalsvis. Månadsfakturering och Gruppfakturering kan ske efter särskild överens kommelse. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. 5. Ändringar och tillägg I den mån innehållet i abonnemang förändras i enlighet med abonnemangsavtalet kan priser tillkomma eller utgå ur Avtalet under avtalstiden. Övriga ändringar i eller tillägg till Avtalet skall för att vara gällande ske skriftligen och undertecknas av båda parter. Vid omläggning av abonnemang i samband med att nytt abonnemangsavtal träffats har Telia rätt till trettio (30) dagars handläggningstid innan priserna i prislistan börjar gälla för det nya eller ändrade abonnemanget. 6. Rangordning och allmänna villkor För Avtalet gäller Telias allmänna villkor för elektroniska kom - munikationstjänster till företag. Förekommer motstridiga villkor i Avtalet gäller avtalshandlingarna i följande ordning:. Detta Avtal med bilagor. Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag (se 7. Rätt att avropa Förutom Kunden har i förekommande fall de företag som anges i bilaga till Avtalet ( Nyttjare ) rätt att avropa mot Avtalet under Avtalets avtalstid.

5 Telia Jobbmobil Priser Rörlig Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 45 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 5 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 0,36 kr/min Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 0,49 kr/min Internsamtal dygnet runt 3, 4 - till egna Telia mobilabg 0 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min Sms och mms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min 3 () Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 0,36 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 60 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 6 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Bas Rörlig avgift 7,80 kr/mb dock max 9 kr/dygn Surf tillval 8 (Alla priser gäller i Sverige) Surf 0,5 GB Surf GB Surf GB Surf 5 GB Månadsavgift 85 kr 95 kr 5 kr 55 kr 9 kr Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 5 Gäller ej betal-sms. 6 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 7 Surfa upp till GB/ månad med bibehållen hastighet för max 9 kr/ dygn. 4G Surf 0 GB 8 Om datamängden förbrukas sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. Inkluderar även datatrafik (gäller ej Jobbsurf Bas) i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen.

6 Priser 4 () Telia Jobbmobil Basic Efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 79 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,9 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,49 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Internsamtal dygnet runt 3, 5 - till egna Telia mobilabg min 4 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Sms och mms 6 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 3500 min 4 0,9 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 5 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 7 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Basic, GB datamängd ingår Surf tillval 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) 4G Maxhastighet 0 Dubbel datamängd 49 kr/mån 69 kr/mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Totala minutsumman på 3500 minuter per månad gäller för Talsamtal, Internsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige. 5 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 6 Gäller ej betal-sms. 7 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 8 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 9 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 0 Denna tilläggstjänst ger tillgång till 4G-nätet och maxhastighet, upp till 80 Mbit/s i 4G-nätet och 3 Mbit/s i 3G-nätet. Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget.

7 Priser 5 () Telia Jobbmobil Plus Efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 45 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,9 kr/min 0,39 kr/samtal Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,49 kr/min 0,39 kr/samtal Internsamtal dygnet runt 3, 5 - till egna Telia mobilabg min 4 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min 0,39 kr/samtal Sms och mms 6 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 000 st/mån 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms 000 st/mån,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 3500 min 4 0,9 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 0 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 7 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Plus, GB datamängd ingår Surf tillval 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) 4G Maxhastighet 0 49 kr /mån Dubbel datamängd 69 kr /mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Totala minutsumman på 3500 minuter per månad gäller för Talsamtal, Internsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige. Därefter debiteras samtalen enligt kolumnen Efter förbrukade minuter. 5 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 6 Gäller ej betal-sms. 7 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 8 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 9 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 0 Denna tilläggstjänst ger tillgång till 4G-nätet och maxhastighet, upp till 80 Mbit/s i 4G-nätet och 3 Mbit/s i 3G-nätet. Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget.

8 Telia Jobbmobil Priser Max Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 555 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar - dygnet runt 0 kr/min Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige - dygnet runt 0 kr/min Internsamtal dygnet runt 4 - till egna Telia mobilabg 0 kr/min - till egna fasta nummer 0 kr/min Sms och mms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms 0 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min 6 () Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 0 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 0 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 6 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Max, 0 GB datamängd ingår samt tillgång till 4G upp till 80 Mbit/s Surf tillval 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Dubbel datamängd 9 99 kr /mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 5 Gäller ej betal-sms. 6 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 7 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 8 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 9 Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget..

9 Telia Jobbmobil Priser 7 () Tjänster, vilka ingår i månadsavgiften för Telia Jobbmobil Tjänst Mobilsvar Sms Mms Vidarekoppling Vidarekoppling Direkt Spärr Utland Spärr Betalsamtal Hemligt Nummer Stöldspärr Nummerpresentation Gruppsamtal Samtal Väntar Tillvalstjänster till Telia Jobbmobil Aktiverad / aktiveras från start alt. mobiltelefonen från start från mobiltelefonen från start från start av kundtjänst av kundtjänst av kundtjänst av kundtjänst från start från start från mobiltelefonen Tjänst Aktiverad / aktiveras Avgift per abg Extrakort av kundtjänst 00 kr/månad Extrakort (Max) Kan ej aktiveras Ej valbar Detaljspecifikation av kundtjänst 0 kr/specifikation Fakturadelning av kundtjänst 0 kr/månad Telia Delad Faktura Mobil Administration/av kundtjänst 0 kr/månad Samtalsgruppering av kundtjänst 0 kr/månad Sms-paket av kundtjänst/ mobiltelefon 79 kr/månad Nummerreservation 3 av kundtjänst 00 kr/nummer/år (första året kostnadsfritt) Till Utland Företag av kundtjänst 5 kr/månad Faxlåda av kundtjänst 5 kr/månad Vid byte av abonnemangsform till Jobbmobil Max, annulleras eventuellt extrakortet då extrakort ej är en valbar tjänst för Jobbmobil Max. Sms-paket innehåller sms. Tjänsten Sms i Datorn ingår ej i sms-paketet. Sms-paket kan ej erbjudas för abonnemanget Jobbmobil Max 3 Fri nummerreservation gäller ett () år från reservationsdatum därefter debiteras en avgift per nummer och år. 4

10 3 Priser Telia Mobilt bredband Företag,, 4 Liten Mellan Stor Total Fasta avgifter per abg 8 () - Engångsavgift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Månadsavgift 95 kr/mån 79 kr/mån 49 kr/mån 369 kr/mån - Månadsavgift i kombination med Telia Jobbmobil 3 79 kr/mån 49 kr/mån 99 kr/mån 99 kr/mån Sms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,60 kr/med. 0,60 kr/med. 0,60 kr/med 0,60 kr/med - Sms till utlandet,0 kr/med.,0 kr/med.,0 kr/med.,0 kr/med. Surf i utlandet Vid utlandssurf gäller Surf Abroad i de länder vi erbjuder Surf Abroad. I övriga länder gäller ordinarie pris. Hur Surf Abroad fungerar, dess priser samt övriga priser utomlands finns beskrivna på telia.se Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 0 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 3 Användare på företaget som har mobilabonnemanget Telia Jobbmobil (Basic, Plus eller Max) kan få en lägre månadsavgift på upp till st valfria Telia Mobilt bredband Företagsabonnemang. Om Jobbmobil-abonnemanget sägs upp övergår Mobila bredbandet automatiskt till ordinarie månadsavgift. 4 För information om priser i övriga länder se telia.se/utomlands 5 Gäller ej betal-sms. Hastigheter i Telia Mobilt bredband Företag 6, 7 Liten Mellan Stor Total Ingående datamängd GB 0 GB 30 GB 30 GB Hastighet i mobilnätet ( 4G/3G/edge), upp till (ta emot) Mbit/s 0 Mbit/s 30 Mbit/s 00 Mbit/s (skicka) Mbit/s 3 Mbit/s 0 Mbit/s 50 Mbit/s Hastighet i surfzoner för Homerun (w lan), upp till Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s 6 Hastigheterna i tabellen anger den praktiska maxhastighet som man kan få i Telias mobilnät på respektive abonnemang. För mer information om hastigheter se telia.se/foretag. Där framgår både teoretiska maxhastigheter, variationen och den normala hastigheten. Alla abonnemang har tillgång till alla Telias nät (Edge/3G/4G och surfzoner). För information om aktuell täckning och hastigheter på specifika adresser se telia.se/tackning. 7 Inom Sverige.

11 4 Avrop till Mobilt Ramavtal 9 () Nedan angivna Företag/Org.nr (Nyttjare) äger rätt att avropa ovan enligt angivet Mobilt Ramavtal. Företag Organisationsnummer TVNO TEXTILSERVICE AB LIMATVÄTTEN, AB PER MÖLLER TVÄTT AB BERGVIKSTVÄTTEN, AB ERIKSSONS.TVÄTTEN, AB TVÄTTCENTER I FRINNARYD AB VÄSTERÅS ÅNGTVÄTT, AB ENKÖPINGSTVÄTTEN, AB DALBO-TVÄTTEN VÄXJÖ HB VIC SJÄLV-KEM. I VISBY, AB VIC KEMI CHEM TRADE AB WESTERBACK, STEFAN JAN LINDH KEM TVÄTT AB ÖDÅKRA MOCKARENSERI, AB HÄVERÖDALSTVÄTTEN PRODUKTION, AB FORSLUNDS TVÄTT, AB AB VITHALATVÄTTEN TVÄTTSTUGAN I LUND AB MODERN TVÄTT I MALMÖ AB SANDBY TVÄTT AB ÖDESHÖGSTVÄTTEN, AB FANHULTSTVÄTTEN AB VIC TEXTILTVÄTT AB KÅPI STÄDTEKNINK AB Övrigt

12 5 Trafikstatistik 0 () Telefonibeteende för Ert företag Nedan redogörs för den trafikstatistik som ligger till grund för offerten, baserat på statistik från Telia och Era egna uppgifter. Statistiken är baserad på minutvis samtalstid och inte på belopp. Mobilt Sverige Utland Antal minuter 3664 Antal samtal Antal SMS 034 Antal MMS 60 Antal GPRS MB 7643 Statistik mobil telefoni Mobil trafik

13 Utlandsprislista för Avtalskunder Mobilt avtalsnummer Fast avtalsnummer () Mobil telefoni i avtal talsamtal från Sverige till utlandet Gäller fr o m 4 sept 0 med reservation för ändringar Telia Jobbmobil Rörlig/Basic Fast/Plus/Max Öppningsavgiftl/samtal 0,49 kr Samtal från Sverige till utlandet av/minut alla dagar dygnet runt Norden: Danmark, Finland, Norge - till fasta nät 0,89 kr 0,69 kr - till mobilnät,9 kr,99 kr Till Utlandet Företag - till fasta nät 0,9 kr 0,9 kr Till Utlandet Företag - till mobilnät,99 kr,99 kr Europa : Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien inkl San Marino och Vatikanstaten, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Schw eiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Världen : Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiw an, USA - till fasta nät 0,99 kr 0,89 kr - till mobilnät,39 kr,9 kr Till Utlandet Företag - till fasta nät 0,49 kr 0,49 kr Till Utlandet Företag - till mobilnät,99 kr,99 kr Europa : Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Färöarna, Gibraltar, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Serbien Turkiet, Ukrania, Vitryssland. Världen : Argentina, Brasilien, Chile, Dominikanska Rep., Egypten, Indonesien, Israel, Kina, Malaysia, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Tunisien - till fasta nät och mobilnät,79 kr,59 kr Världen 3: Afghanistan, Algeriet, Angola, Anguilla, Antigua och Barbuda, Armenien, Aruba, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botsw ana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Caymanöarna, Comorerna, Centralafrikanska Rep., Colombia, Costa Rica, Darussalam, Djibouti, Dominica, Ecuador, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Etiopien, Fijiöarna, Filippinerna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Guadeloupe, Guam, Guinea, Grenada, Grönland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran, Jamaica, Jordanien, Julön, Jungfruöarna, Kambodja, Kamerun, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kokosöarna, Kongo, Kongo Dem. Rep. Kuba, Kuw ait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macao, Madagaskar, Malaw i, Maldiverna, Mali, Marocko, Martinique, Mauretanien, Mauritus, Mongoliet, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Papau Nya Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Rw anda, Saudiarabien, Senegal, S:t Lucia, S:t Pierre och Miquelon, S:t Vincent och Grenadinerna, Seychellerna, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Sw aziland, Syrien, Tadjikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabw e - till fasta nät och mobilnät 6,49 kr Världen 4: Amerikanska Samoa, Ascension, Antarktis, Cooköarna, Diego Garcia, Falklandsöarna, Guinea-Bissau, Kap Verdeöarna, Kiribati, Marshallöarna, Midw ayöarna, Mikronesien, Nauru, Nederländska Antillerna, Niue, Nordkorea, Norfolköarna, Norra Marianaöarna, Nya Kaledonien, Palau, S:t Helena, S:t Kittsoch Nevis, Samoa, Sao Tomé och Principe, Solomonöarna, Somalia, Tokelau, Turks och Caicosöarna, Tuvalu, Vanuatu, Wallis och Futunaöarna, Östtimor - till fasta nät och mobilnät 5,00 kr Samtal via satellit till avgift/minut alla dagar, dygnet runt Globalstar (888,889) Inmarsat-B (8703), BGAN (87077), M (8706), Mini M (87076) Inmarsat-Aero (8705) Iridium (886), (887) International Netw orks Emsat (883), Seanet Maritime (884), Thuraya (886) International Netw orks MCP (883) - till fasta nät och mobilnät 36 kr 0 kr 48 kr 48 kr 0 kr 36 kr Debiteras per 60 sekunders interv all. Tilläggstjänsten Till Utland Företag kostar 5kr/mån/ abg. Ta alltid del av våra utlandspriser innan du använder din mobiltelefon på resan. Tänk särskilt på att jobbsurf utomlands har högre och mer varierande kostnad. Trafiken faktureras i efterskott och räknas inte till den datamängd som ingår i din månadsavgift. För mer info om utlandstrafik se telia.se/mobilt/utomlands T 4658-,.0

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat

Prislista Röstabonnemang - Privat Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 februari 2007 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 19 februari 2006

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 19 februari 2006 3Business-abonnemang 3Business 100 3Business 250 3Business 500 3Business 1000 Röst- och videosamtal inom Sverige som ingår per månad i abonnemanget 1 100 minuter 250 minuter 500 minuter 1 000 minuter Månadsavgift

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 9 november 2005.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 9 november 2005. -abonnemang 100 250 500 1000 2000 Röst- och videosamtal inom Sverige som ingår per månad i abonnemanget 1 100 minuter 250 minuter 500 minuter 1 000 minuter 2 000 minuter Månadsavgift utan mobil (ingen

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Prislista Glocalnet kontantkort

Prislista Glocalnet kontantkort Prislista Glocalnet kontantkort Gäller fr o m 14 februari 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal...

Läs mer

Telefoni. Använd tjänsterna i din telefon. Handbok

Telefoni. Använd tjänsterna i din telefon. Handbok Telefoni Använd tjänsterna i din telefon Handbok Välkommen till Telia I den här handboken får du veta mer om alla möjligheter som ditt telejack och ditt abonnemang från Telia öppnar upp. Här kan du upptäcka

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd ISP:s fskr om ansökan om exporttillstånd [2651] Allmänt om ansökan om tillstånd 1 [2651] Av 8 [2458] förordningen

Läs mer

Glocalnet Kontant BAS Glocalnet Kontant PRAT Glocalnet Kontant PRAT&SMS Ring lågt även till utlandet Hemma är bara ett telefonsamtal bort

Glocalnet Kontant BAS Glocalnet Kontant PRAT Glocalnet Kontant PRAT&SMS Ring lågt även till utlandet Hemma är bara ett telefonsamtal bort Gäller fr o m 16 juli maj 2009 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal... 4 Glocalnet Kontant PRAT&SMS...5

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7)

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7) Sid: 1(7) Priser m m 1 IP-BASERAD TELEOPERATÖRSANSLUTNING 2 1.1 Tjänst... 2 1.1.A Typtjänst... 2 1.1.B Abonnemangsnummerserier... 2 1.1.C Nummerportering... 2 1.2 Tilläggstjänst ISDN gränssnitt till lokal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

T3 Företag Prislista FÖRETAG PRISLISTA. Telefon: 0770-350 300 I E-post: foretag@t3.se I Webb: www.t3.se/foretag

T3 Företag Prislista FÖRETAG PRISLISTA. Telefon: 0770-350 300 I E-post: foretag@t3.se I Webb: www.t3.se/foretag FÖRETAG PRISLISTA PRISLISTA FÖRETAG - BREDBAND Priserna är angivna exkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband Fiber Kapacitetstjänster/svartfiber ADSL Nätavgift ADSL Mobilt bredband Abonnemang

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2014-04-30. Bredband

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2014-04-30. Bredband Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2014-04-30. ABONNEMANG Bredband Fiber ADSL (2 Mbit/s - 24 Mbit/s) VDSL (30 Mbit/s - 60 Mbit/s) Nätavgift DSL Mobilt bredband T3 Överallt Abonnemang Extra

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Beskrivning av regionala indelningar Grupperingar av världens länder skiljer sig åt mellan olika organisationer och mellan publikationer. De grupperingar

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 9 april 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 9 april 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 9 april 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

SIZE Företag Prislista

SIZE Företag Prislista SIZE Företag Prislista Innehåll SIZE Mobil SIZE Mobil Combo SIZE Mobil Tilläggstjänster SIZE Mobilt Bredband SIZE MEX SIZE SIPtrunk SIZE Direktanslutning 3 4 5 6 7 8 9 Priserna gäller från och med 20120113

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 maj 2013

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 maj 2013 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 20 maj 2013 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Trygg Max 3Trygg Total 3Fastpris Sverige Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 549 kr 649 kr 399 kr Inkluderade

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 mars 2013

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 mars 2013 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 11 mars 2013 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Trygg Max 3Trygg Total 3Fastpris Sverige Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 549 kr 649 kr 399 kr Inkluderade

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011. 3Business Start 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift 49 kr/mån Månadsavgift 99 kr/mån Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Primus Passport Travel Card. Så fungerar Primus Passport Travel Card. Varför välja oss? Till sist...

Primus Passport Travel Card. Så fungerar Primus Passport Travel Card. Varför välja oss? Till sist... Kundtjänst dygnet runt! 0152 10060 Primus Passport Travel Card När du vistas eller bor utomlands och vill hålla kontakten med familj, vänner eller företag har vi den perfekta lösningen; - Primus Passport

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 1 juli 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 1 juli 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 1 juli 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 12 april 2013

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 12 april 2013 3Abonnemang 3Business Start 6 3Business Plus 6 3Business XL 6 3Business Max 6 Månadsavgift 49 kr 99 kr 399 kr 529 kr Inkluderade röstminuter och startavgifter till alla nät samt videosamtal inom 3 3 -

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 30 augusti 2012

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 30 augusti 2012 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 30 augusti 2012 3Abonnemang 3Mini 3Pott 3Trygg Max 3Trygg Total 3Fastpris Sverige Månadsavgift 49,00 kr 69/149/199/299/399/499 kr 1 549 kr 649 kr 399 kr Inkluderade

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer