Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro"

Transkript

1 Mobilt Ramavtal Köpmangatan Örebro Sofia Sjöström Telefon: E-postadress: Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: Växel: Fax: E-postadress: Ramavtalsnr:

2 Mobilt Ramavtal Offerten giltig t o m Introduktion Vårt förslag i korthet Tack för Er förfrågan, hoppas att vårt förslag möter Era förväntningar. Offerten grundar sig på vår analys av Ert ringbeteende och Ni får den lösning som är mest lämpad för Ert företag. Förslaget reglerar priser och andra villkor för era mobila företagsabonnemang hos Telia samt de mobila teletjän ster som hör till företagsabonnemanget. Avtalet omfattar de befintliga abonnemang den dag avtalet tecknas, samt alla nytillkomna abonnemang under avtalstiden. Med Telia som leverantör får Ni tillgång till Telias teknologi och kunnande inom telekommunikation. Jobbmobil Rörlig Jobbmobil Basic Jobbmobil Plus Jobbmobil Max Pris 45 kr/mån 79 kr/mån 45 kr/mån 555 kr/mån Prata 0,36 0,45 kr/min kr/samtal ,79 min/mån kr/samtal 3500 min/mån 0 kr/min Skicka 0,49,59 kr/sms kr/mms 0,49,59 kr/sms kr/mms sms/mån mms/mån 0 0 kr/sms kr/mms Surfa Max avg/dygn 9 kr GB GB 0 GB Detaljerad information om priserna för Jobbmobil samt priser för mobilt bredband finns i bifogade bilagor.

3 Avtal Mobilt Ramavtal () Avtalsperiod Basnivå Teliabolag (nedan kallat Telia) Kund (nedan kallat Kunden) TeliaSonera Sverige AB Mobila kundtjänsten Karlstad, Box Karlstad Köpmangatan Örebro Kundtjänst: e-postadress Organisationsnummer Telefon Fax Säljare: namn Telef on Åsa Bergman Kontaktperson: namn Sofia Sjöström e-postadress Detta Mobila Ramavtal (nedan Avtalet) reglerar priser och andra villkor för Kundens mobi la företagsabonnemang hos Telia samt de mobila teletjänster som ingår i företagsabonnemanget. Avtalet om fattar Kundens befintliga företags - abonnemang den dag Avtalet tecknas samt tillkommande abonnemang som Kunden nytecknar under avtalstiden. För Avtalet gäller Särskilda villkor. Övrigt Bilagor (utgör en integrerad del av Avtalet) Bilaga : Särskilda villkor för Mobilt Ramavtal Bilaga : Priser Telia Jobbmobil Bilaga 3: Priser Telia Mobilt Bredband Bilaga 4: Avrop till Mobilt Ramavtal (nyttjare) Bilaga 5: Trafikstatistik Bilaga 6: Utlandsprislista Avtalet har upprättats i två () likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Underskrifter Datum Datum Teliabolag och namnteckning TeliaSonera Sverige AB Kundens företagsnamn och behörigs namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Legitimation, kund nr känd Åf-nummer 0 Säljarens underskrift Namnförtydligande Åsa Bergman Organisationsuppgifter TeliaSonera Sv erige AB SE-3 86 Farsta Säte: Stockholm Org.nr , Momsreg.nr SE

4 Särskilda villkor för Mobilt Ramavtal. Omfattning Avtalet reglerar priser och andra villkor för Kundens mobila företagsabonnemang och därtill hörande mobila teletjänster hos Telia. Avtalet omfattar de abonnemang som Kunden har hos Telia vid Avtalets tecknande och varje nytt abonnemang Kunden avtalar om under avtalstiden med de begränsningar som anges i Avtalet. Befintliga mobila företagsabonnemang som Kunden har hos Telia och som skall omfattas av Avtalet, om vandlas i och med Avtalets ikraftträdande till aktuella abonnemangsformer för Avtalet. De abonnemang som inte omfattas av Avtalet kommer att prissättas enligt ordinarie prislista. De mobila företagsabonnemangsformer och priser som omfattas av Avtalet framgår av prislistan. För varje enskilt abonnemang gäller ett särskilt abonnemangsavtal. För varje sådant abonnemang gäller Telias vid var tid gällande Allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag, samt, i förekommande fall, särskilda avtalsvillkor. Kunden får använda företagsabonnemangen och därtill hörande mobila teletjänster endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden svarar exem - pelvis för att användningen av företagsabonnemangen och de mobila teletjänsterna inte används i sådan operatörsverksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om elektronisk kommunikation, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande. Kunden får inte använda företagsabonnemangen för att ringa ett interndebiterat nummer i företagsväxeln och därifrån ringa till ett telefonnummer som i annat fall hade debiterats som ett externt samtal från företagsabonnemangen (exempelvis via en Mobile Extension-funktion i företagsväxeln eller motsvarande, Not: avser inte fasta anknytningar som är vidarekopplade till interna mobiltelefoner). Skulle samtal kopplas fram på detta sätt begår Kunden avtalsbrott och Kunden skall då ersätta Telia för all den skada som Kunden har orsakat, till exempel missade trafikintäkter. Kunden får dock använda företagsabonnemanget för att ringa ett interndebiterat num - mer i företagsväxeln på sätt som anges ovan om Kunden valt att Office Extension skall ingå i Avtalet. Om Parterna inte i Avtalet överenskommit annat har Telia ingen skyldighet att skicka skriftliga bekräftelser på de beställningar och förändringar av abonnemang eller därtill hörande mobila teletjänster som Kunden gör under avtals - tiden. Detta omfattar t ex beställning, öppnande, ändring och uppsägning av abonnemang samt nummerändring, ändring av tjänst och bekräftelser i händelse av stöld.. Priser m. m. Kundens priser per abonnemang anges i bilaga till Avtalet. Månadsavgiften gäller obundna abonnemang och abonnemang bundna under en viss tid utan terminal, såsom tex. mobiltelefon och PC. För abonnemang bundna med terminal kan det tillkomma en avgift per månad beroende på val vid tecknande av abonnemanget. Samtliga priser är exklusive moms. Särskilda villkor Mobilt Ramavtal Basnivå () 3. Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller under den avtalsperiod som anges i Avtalet under förutsättning att undertecknat Avtal kommit Telia tillhanda senast femton (5) arbetsdagar före avtalsperiodens början. I övriga fall börjar Avtalet att gälla femton (5) arbetsdagar efter det att undertecknat Avtal kommit Telia tillhanda och löper därefter under resterande avtalsperiod. Avtalet förlängs med ett () år i taget om inte skriftlig uppsägning skett senast tre (3) månader före utgången av avtals - eller förlängningsperioden. Avtalet upphör utan föregående uppsägning om inga abonnemang omfattas av Avtalet under en sammanhängande period om minst sex (6) månader. Telia äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars varsel om antalet abonnemang understiger sjuttiofem procent (75 %) av basnivån. Med basnivån menas det antal mobila abonnemang (tal och mobilt bredband) som anges i Avtalet och som Kunden genom att underteckna Avtalet åtar sig att ha kopplade till detta Avtal inom en () månad efter Avtalets start. Telia har rätt att debitera Kunden en administrativ avgift på 00 kr (exkl. moms) per abonnemang enligt avtalad basnivå i det fall Avtalet sägs upp på grund av för låg basnivå. När Avtalet har upphört skall enskilda abonnemangsavtal som omfattas av Avtalet ändå fortsätta gälla under respektive abonnemangs avtalstid. I sådant fall skall Telias ordinarie prislista tillämpas för sådana abonnemangsavtal. 4. Betalning och fakturering Telia fakturerar Kunden kvartalsvis. Månadsfakturering och Gruppfakturering kan ske efter särskild överens kommelse. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. 5. Ändringar och tillägg I den mån innehållet i abonnemang förändras i enlighet med abonnemangsavtalet kan priser tillkomma eller utgå ur Avtalet under avtalstiden. Övriga ändringar i eller tillägg till Avtalet skall för att vara gällande ske skriftligen och undertecknas av båda parter. Vid omläggning av abonnemang i samband med att nytt abonnemangsavtal träffats har Telia rätt till trettio (30) dagars handläggningstid innan priserna i prislistan börjar gälla för det nya eller ändrade abonnemanget. 6. Rangordning och allmänna villkor För Avtalet gäller Telias allmänna villkor för elektroniska kom - munikationstjänster till företag. Förekommer motstridiga villkor i Avtalet gäller avtalshandlingarna i följande ordning:. Detta Avtal med bilagor. Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag (se 7. Rätt att avropa Förutom Kunden har i förekommande fall de företag som anges i bilaga till Avtalet ( Nyttjare ) rätt att avropa mot Avtalet under Avtalets avtalstid.

5 Telia Jobbmobil Priser Rörlig Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 45 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 5 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 0,36 kr/min Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 0,49 kr/min Internsamtal dygnet runt 3, 4 - till egna Telia mobilabg 0 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min Sms och mms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min 3 () Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 0,36 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 60 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 6 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Bas Rörlig avgift 7,80 kr/mb dock max 9 kr/dygn Surf tillval 8 (Alla priser gäller i Sverige) Surf 0,5 GB Surf GB Surf GB Surf 5 GB Månadsavgift 85 kr 95 kr 5 kr 55 kr 9 kr Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 5 Gäller ej betal-sms. 6 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 7 Surfa upp till GB/ månad med bibehållen hastighet för max 9 kr/ dygn. 4G Surf 0 GB 8 Om datamängden förbrukas sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. Inkluderar även datatrafik (gäller ej Jobbsurf Bas) i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen.

6 Priser 4 () Telia Jobbmobil Basic Efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 79 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,9 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,49 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Internsamtal dygnet runt 3, 5 - till egna Telia mobilabg min 4 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min - öppningsavgift 0,79 kr/samtal 0,79 kr/samtal Sms och mms 6 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 3500 min 4 0,9 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 5 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 7 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Basic, GB datamängd ingår Surf tillval 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) 4G Maxhastighet 0 Dubbel datamängd 49 kr/mån 69 kr/mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Totala minutsumman på 3500 minuter per månad gäller för Talsamtal, Internsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige. 5 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 6 Gäller ej betal-sms. 7 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 8 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 9 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 0 Denna tilläggstjänst ger tillgång till 4G-nätet och maxhastighet, upp till 80 Mbit/s i 4G-nätet och 3 Mbit/s i 3G-nätet. Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget.

7 Priser 5 () Telia Jobbmobil Plus Efter förbrukade minuter Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 45 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,9 kr/min 0,39 kr/samtal Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige, 3 - dygnet runt 3500 min 4 0,49 kr/min 0,39 kr/samtal Internsamtal dygnet runt 3, 5 - till egna Telia mobilabg min 4 kr/min - till egna fasta nummer 0,9 kr/min 0,39 kr/samtal Sms och mms 6 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 000 st/mån 0,49 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms 000 st/mån,59 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt 3 (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 3500 min 4 0,9 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 0 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 7 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Plus, GB datamängd ingår Surf tillval 8, 9 (Alla priser gäller i Sverige) 4G Maxhastighet 0 49 kr /mån Dubbel datamängd 69 kr /mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Totala minutsumman på 3500 minuter per månad gäller för Talsamtal, Internsamtal, vidarekoppling och talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige. Därefter debiteras samtalen enligt kolumnen Efter förbrukade minuter. 5 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 6 Gäller ej betal-sms. 7 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 8 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 9 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 0 Denna tilläggstjänst ger tillgång till 4G-nätet och maxhastighet, upp till 80 Mbit/s i 4G-nätet och 3 Mbit/s i 3G-nätet. Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget.

8 Telia Jobbmobil Priser Max Fasta avgifter per abg - Engångsavgift 0 kr - Månadsavgift abonnemang 555 kr - Månadsavgift för Internprisgrupp 0 kr Talsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang samt till mobilsvar - dygnet runt 0 kr/min Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige - dygnet runt 0 kr/min Internsamtal dygnet runt 4 - till egna Telia mobilabg 0 kr/min - till egna fasta nummer 0 kr/min Sms och mms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0 kr/med - Sms till utlandet,9 kr/med - Mms 0 kr/med - Mms till utlandet,59 kr/med Videosamtal 3 - alla dagar, dygnet runt,9 kr/min 6 () Vidarekoppling/Vidarekoppling Direkt (dygnet runt alla dagar) - till fasta nät 0 kr/min - till Telias mobilabonnemang 0 kr/min - till övriga mobilabonnemang inom Sverige enligt Avtalets prislista för Talsamtal till övriga mobilabonnemang Centrex Mobil - Månadsavgift för Internpris Centrex Mobil 0 kr - Internsamtal Centrex Mobil (0 kr öppningsavgift) 3, 6 0 kr/min Samtal till utlandet Enligt Utlandsprislista för avtalskunder. Jobbsurf 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Jobbsurf Max, 0 GB datamängd ingår samt tillgång till 4G upp till 80 Mbit/s Surf tillval 7, 8 (Alla priser gäller i Sverige) Dubbel datamängd 9 99 kr /mån Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 3 Debiteras per 60 sekunders intervall. 4 Internsamtal gäller för samtal inom företagets mobilabonnemang, gäller även för samtal från företagets mobilabonnemang till utvalda fasta nummer som tillhör Kunden. Samtliga nummer måste tillhöra Kunden. Gäller ej för samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., , , 0939, 0944). 5 Gäller ej betal-sms. 6 Priset för Internsamtal gäller enbart för samtal inom Centrexanläggningen övriga avgifter enligt valt abonnemang. 7 Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 3 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 8 Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen. 9 Med denna tilläggstjänst får man dubbel ingående datamängd varje månad på abonnemanget..

9 Telia Jobbmobil Priser 7 () Tjänster, vilka ingår i månadsavgiften för Telia Jobbmobil Tjänst Mobilsvar Sms Mms Vidarekoppling Vidarekoppling Direkt Spärr Utland Spärr Betalsamtal Hemligt Nummer Stöldspärr Nummerpresentation Gruppsamtal Samtal Väntar Tillvalstjänster till Telia Jobbmobil Aktiverad / aktiveras från start alt. mobiltelefonen från start från mobiltelefonen från start från start av kundtjänst av kundtjänst av kundtjänst av kundtjänst från start från start från mobiltelefonen Tjänst Aktiverad / aktiveras Avgift per abg Extrakort av kundtjänst 00 kr/månad Extrakort (Max) Kan ej aktiveras Ej valbar Detaljspecifikation av kundtjänst 0 kr/specifikation Fakturadelning av kundtjänst 0 kr/månad Telia Delad Faktura Mobil Administration/av kundtjänst 0 kr/månad Samtalsgruppering av kundtjänst 0 kr/månad Sms-paket av kundtjänst/ mobiltelefon 79 kr/månad Nummerreservation 3 av kundtjänst 00 kr/nummer/år (första året kostnadsfritt) Till Utland Företag av kundtjänst 5 kr/månad Faxlåda av kundtjänst 5 kr/månad Vid byte av abonnemangsform till Jobbmobil Max, annulleras eventuellt extrakortet då extrakort ej är en valbar tjänst för Jobbmobil Max. Sms-paket innehåller sms. Tjänsten Sms i Datorn ingår ej i sms-paketet. Sms-paket kan ej erbjudas för abonnemanget Jobbmobil Max 3 Fri nummerreservation gäller ett () år från reservationsdatum därefter debiteras en avgift per nummer och år. 4

10 3 Priser Telia Mobilt bredband Företag,, 4 Liten Mellan Stor Total Fasta avgifter per abg 8 () - Engångsavgift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Månadsavgift 95 kr/mån 79 kr/mån 49 kr/mån 369 kr/mån - Månadsavgift i kombination med Telia Jobbmobil 3 79 kr/mån 49 kr/mån 99 kr/mån 99 kr/mån Sms 5 (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige) - Sms 0,60 kr/med. 0,60 kr/med. 0,60 kr/med 0,60 kr/med - Sms till utlandet,0 kr/med.,0 kr/med.,0 kr/med.,0 kr/med. Surf i utlandet Vid utlandssurf gäller Surf Abroad i de länder vi erbjuder Surf Abroad. I övriga länder gäller ordinarie pris. Hur Surf Abroad fungerar, dess priser samt övriga priser utomlands finns beskrivna på telia.se Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. Om den månadsvisa inkluderade datamängden förbrukats sänks hastigheten till 0 kbit/s. Efter uppnådd datamängd ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa till extra data. Information om surftjänster och möjlighet att köpa till extra data finns på telia.se/foretag. 3 Användare på företaget som har mobilabonnemanget Telia Jobbmobil (Basic, Plus eller Max) kan få en lägre månadsavgift på upp till st valfria Telia Mobilt bredband Företagsabonnemang. Om Jobbmobil-abonnemanget sägs upp övergår Mobila bredbandet automatiskt till ordinarie månadsavgift. 4 För information om priser i övriga länder se telia.se/utomlands 5 Gäller ej betal-sms. Hastigheter i Telia Mobilt bredband Företag 6, 7 Liten Mellan Stor Total Ingående datamängd GB 0 GB 30 GB 30 GB Hastighet i mobilnätet ( 4G/3G/edge), upp till (ta emot) Mbit/s 0 Mbit/s 30 Mbit/s 00 Mbit/s (skicka) Mbit/s 3 Mbit/s 0 Mbit/s 50 Mbit/s Hastighet i surfzoner för Homerun (w lan), upp till Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s 6 Hastigheterna i tabellen anger den praktiska maxhastighet som man kan få i Telias mobilnät på respektive abonnemang. För mer information om hastigheter se telia.se/foretag. Där framgår både teoretiska maxhastigheter, variationen och den normala hastigheten. Alla abonnemang har tillgång till alla Telias nät (Edge/3G/4G och surfzoner). För information om aktuell täckning och hastigheter på specifika adresser se telia.se/tackning. 7 Inom Sverige.

11 4 Avrop till Mobilt Ramavtal 9 () Nedan angivna Företag/Org.nr (Nyttjare) äger rätt att avropa ovan enligt angivet Mobilt Ramavtal. Företag Organisationsnummer TVNO TEXTILSERVICE AB LIMATVÄTTEN, AB PER MÖLLER TVÄTT AB BERGVIKSTVÄTTEN, AB ERIKSSONS.TVÄTTEN, AB TVÄTTCENTER I FRINNARYD AB VÄSTERÅS ÅNGTVÄTT, AB ENKÖPINGSTVÄTTEN, AB DALBO-TVÄTTEN VÄXJÖ HB VIC SJÄLV-KEM. I VISBY, AB VIC KEMI CHEM TRADE AB WESTERBACK, STEFAN JAN LINDH KEM TVÄTT AB ÖDÅKRA MOCKARENSERI, AB HÄVERÖDALSTVÄTTEN PRODUKTION, AB FORSLUNDS TVÄTT, AB AB VITHALATVÄTTEN TVÄTTSTUGAN I LUND AB MODERN TVÄTT I MALMÖ AB SANDBY TVÄTT AB ÖDESHÖGSTVÄTTEN, AB FANHULTSTVÄTTEN AB VIC TEXTILTVÄTT AB KÅPI STÄDTEKNINK AB Övrigt

12 5 Trafikstatistik 0 () Telefonibeteende för Ert företag Nedan redogörs för den trafikstatistik som ligger till grund för offerten, baserat på statistik från Telia och Era egna uppgifter. Statistiken är baserad på minutvis samtalstid och inte på belopp. Mobilt Sverige Utland Antal minuter 3664 Antal samtal Antal SMS 034 Antal MMS 60 Antal GPRS MB 7643 Statistik mobil telefoni Mobil trafik

13 Utlandsprislista för Avtalskunder Mobilt avtalsnummer Fast avtalsnummer () Mobil telefoni i avtal talsamtal från Sverige till utlandet Gäller fr o m 4 sept 0 med reservation för ändringar Telia Jobbmobil Rörlig/Basic Fast/Plus/Max Öppningsavgiftl/samtal 0,49 kr Samtal från Sverige till utlandet av/minut alla dagar dygnet runt Norden: Danmark, Finland, Norge - till fasta nät 0,89 kr 0,69 kr - till mobilnät,9 kr,99 kr Till Utlandet Företag - till fasta nät 0,9 kr 0,9 kr Till Utlandet Företag - till mobilnät,99 kr,99 kr Europa : Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien inkl San Marino och Vatikanstaten, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Schw eiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Världen : Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiw an, USA - till fasta nät 0,99 kr 0,89 kr - till mobilnät,39 kr,9 kr Till Utlandet Företag - till fasta nät 0,49 kr 0,49 kr Till Utlandet Företag - till mobilnät,99 kr,99 kr Europa : Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Färöarna, Gibraltar, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Serbien Turkiet, Ukrania, Vitryssland. Världen : Argentina, Brasilien, Chile, Dominikanska Rep., Egypten, Indonesien, Israel, Kina, Malaysia, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Tunisien - till fasta nät och mobilnät,79 kr,59 kr Världen 3: Afghanistan, Algeriet, Angola, Anguilla, Antigua och Barbuda, Armenien, Aruba, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botsw ana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Caymanöarna, Comorerna, Centralafrikanska Rep., Colombia, Costa Rica, Darussalam, Djibouti, Dominica, Ecuador, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Etiopien, Fijiöarna, Filippinerna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Guadeloupe, Guam, Guinea, Grenada, Grönland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran, Jamaica, Jordanien, Julön, Jungfruöarna, Kambodja, Kamerun, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kokosöarna, Kongo, Kongo Dem. Rep. Kuba, Kuw ait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macao, Madagaskar, Malaw i, Maldiverna, Mali, Marocko, Martinique, Mauretanien, Mauritus, Mongoliet, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Papau Nya Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Rw anda, Saudiarabien, Senegal, S:t Lucia, S:t Pierre och Miquelon, S:t Vincent och Grenadinerna, Seychellerna, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Sw aziland, Syrien, Tadjikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabw e - till fasta nät och mobilnät 6,49 kr Världen 4: Amerikanska Samoa, Ascension, Antarktis, Cooköarna, Diego Garcia, Falklandsöarna, Guinea-Bissau, Kap Verdeöarna, Kiribati, Marshallöarna, Midw ayöarna, Mikronesien, Nauru, Nederländska Antillerna, Niue, Nordkorea, Norfolköarna, Norra Marianaöarna, Nya Kaledonien, Palau, S:t Helena, S:t Kittsoch Nevis, Samoa, Sao Tomé och Principe, Solomonöarna, Somalia, Tokelau, Turks och Caicosöarna, Tuvalu, Vanuatu, Wallis och Futunaöarna, Östtimor - till fasta nät och mobilnät 5,00 kr Samtal via satellit till avgift/minut alla dagar, dygnet runt Globalstar (888,889) Inmarsat-B (8703), BGAN (87077), M (8706), Mini M (87076) Inmarsat-Aero (8705) Iridium (886), (887) International Netw orks Emsat (883), Seanet Maritime (884), Thuraya (886) International Netw orks MCP (883) - till fasta nät och mobilnät 36 kr 0 kr 48 kr 48 kr 0 kr 36 kr Debiteras per 60 sekunders interv all. Tilläggstjänsten Till Utland Företag kostar 5kr/mån/ abg. Ta alltid del av våra utlandspriser innan du använder din mobiltelefon på resan. Tänk särskilt på att jobbsurf utomlands har högre och mer varierande kostnad. Trafiken faktureras i efterskott och räknas inte till den datamängd som ingår i din månadsavgift. För mer info om utlandstrafik se telia.se/mobilt/utomlands T 4658-,.0

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

HEMTELEFONI. ABONNEMANG 1 månadsavgift. PRISAVTAL 2 månadsavgift. TILLVALSTJÄNSTER månadsavgift VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET.

HEMTELEFONI. ABONNEMANG 1 månadsavgift. PRISAVTAL 2 månadsavgift. TILLVALSTJÄNSTER månadsavgift VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET. HEMTELEFONI VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 16 maj 2017 med reservation för ändringar. ABONNEMANG 1 månadsavgift Telia Bas Bredbandstelefoni 165 kr 4 PRISAVTAL

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

cellip PRISLISTA - CELLIPS FASTA FÖRETAGSABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 10

cellip PRISLISTA - CELLIPS FASTA FÖRETAGSABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips fasta företagsabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Öppnings- och minutavgifter, ordinarie nationella samtal... 2 Avgift för funktioner...

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

cellip PRISLISTA - CELLIPS FASTA FÖRETAGSABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 11

cellip PRISLISTA - CELLIPS FASTA FÖRETAGSABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips fasta företagsabonnemang... 2 Abonnemang & månadsavgifter... 2 Öppnings- & minutavgifter, ordinarie nationella samtal... 2 Avgift för funktioner...

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Prislista Glocalnet mobilabonnemang. Gäller fr o m 28 april 2016

Prislista Glocalnet mobilabonnemang. Gäller fr o m 28 april 2016 Prislista Glocalnet mobilabonnemang Gäller fr o m 28 april 2016 Innehåll Glocalnet Mobil FRITT Abonnemanget för 99 kr/mån där du kan prata i 2 000 min/mån och skicka 4 000 SMS/mån! Du ringer för 0 kr/min

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Prislista för fasta företagsabonnemang. cellip mars Utgåva 4

Prislista för fasta företagsabonnemang. cellip mars Utgåva 4 Prislista för fasta företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 4 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Fasta avgifter Startavgift Månadsavgift Företag Mini 19 kr Företag Bas 49 kr Företag Extra 129

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr.o.m. 2017-06-01 tills vidare. Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller from 2016-08-09 INNEHÅLL Mobiltelefoni Abonnemang Bredband 4G Tilläggstjänster Data-on-Demand Roamingpaket Övriga tilläggstjänster Fasttelefoni via kopparnätet Tele2

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

6.000.000.000 - Världens befolkning

6.000.000.000 - Världens befolkning 6.000.000.000 - Världens befolkning Orginaltitel Six billion people Längd 10 min Ålder År 4-9 Ämne Samhälle; geografi, Samhällskunskap, allmänt, Biologi; människan, Miljö; allmänt Filmnr 6545 Produktion

Läs mer