Föredragningslista för styrelsemöte nr /2012 vid Stockholms universitets studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2012 vid Stockholms universitets studentkår klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1 Momshantering för Nobel NightCap* Föredragande: May Al-Boujassam Beräknad tid: 45 minuter 4.2 Nominering till SSCO* Föredragande: May Al-Boujassam Beräknad tid: 15 minuter 5. Diskussionsärenden 6. Rapporter 7. Övriga frågor 8. Nästa möte Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

2 9. Mötet avslutas * Finns med som bilaga 2 (2)

3 Bilagor 2.1 Presidiebeslut Presidiebeslut nr Momshantering av FFAB Momshantering för FFAB Förslag från Nobel NightCap-general Förslag på Ägardirektiv för FFAB 4.2 Nominering till SSCO Nominering till SSCO CV och personligt brev Emilia Wikström Melin Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

4 Datum Ort Frescati, Stockholm Handläggare Emilia Wikström Melin Presidiebeslut nr /2012 Vikarierande webbredaktör och grafiker Sammanfattning På styrelsemötet den 7 december 2011 uppdrog styrelsen åt presidiet att besluta om anställning av vikarierande webbredaktör och grafiker i enlighet med rekommendation från personalansvarig. Hörande Detta beslut är fattat av ordförande, May Al-Boujassam och vice ordförande Erik Arroy. Verksamhetsrepresentant Andreas Ahl har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Beslut Presidiet beslutar att anställa Martin Dahlberg som vikarierande Webbredaktör och grafiker från till May Al-Boujassam, ordförande Erik Arroy, vice ordförande Visiting adress Box Phone +46 (0) Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

5 Ärende 4.1 Momshantering för Nobel NightCap Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Momshantering för Nobel NightCap Bakgrund Stockholms universitets studentkår anordnar var fjärde är Nobel NightCap. Det är ett projekt som omsätter ca 1 miljon kronor, exklusive sponsring från många företag som tillhandahåller varor och tjänster som inte går att beräkna i budget. Det som bär projektet ekonomiskt är dels intäkter från biljetter, finansiellt stöd från bland annat lärosäte men framförallt sponsorer som till projektet tillhandahåller material och konsumtionsvaror. För att detta ska kunna redovisas både hos företagen och hos oss sker en såkallad rundfakturering Studentkårer är inkomstskattebefriade och därmed inte momspliktiga. Det medför att flera sponsorer och samarbetspartners inte kommer kunna dra av moms för sina tjänster och det ingår inte i avtalen och därmed står SUS inför den kostnaden. För att undvika snedvriden beskattning av sponsorer och begå avtalsbrott, måste fatta ett beslut om hur vi hanterar momsen för projektet Nobel nightcap. Nedan finner ni en redogörelse för hur arbetet sett ut sedan problemet uppdagades. Arbetet hittills I planeringen valde projektledningen att undvika den snedvrida beskattningen för våra sponsorer genom att något av våra bolag, skulle kunna vara mottagare och avsändare av sponsorfakturor. Det enda bolag som skulle vara aktuellt och där verksamheten går att kombinera med projektet är Högskolerestauranger AB, men då Högskolerestauranger valde att gå in som sponsorer så kunde inte den möjligheten användas. Presidiet valde att tillsammans med Högskolerestauranger och projektledarna för Nobel NightCap att konsultera en skattejurist för att lösa problemet. Vi har varit i kontakt med en skattejurist och rådet var främst att registrera SUS för momsplikt med stöd av ett EU-direktiv som inte är implementerat i svensk rätt men som bör ha direkt effekt. Detta gick skatteverket inte med på, så ansökan som juristen hjälpte oss med ändrades till att registrera SUS för blandad verksamhet. Ett annat Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

6 alternativ vi fick var att starta ett aktiebolag för ändamålet Nobel NightCap, men man bedömde det som det sämre alternativet då Nobel NightCap skulle genomföras två veckor senare. Problemet är att vi kommer få avslag från Skatteverket på vår ansökan om momsplikt, då studentkårer är särskilt undantagna (även när det gäller blandad verksamhet). Motiveringen till Skatteverkets beslut, varför EU-direktivet inte är tillämpbart är oklart, men det är något som presidiet bevakar. Oavsett motiveringen av Skatteverkets beslut behöver styrelsen fatta detta beslut omgående. Beslutsalternativ Alternativ 1. Stockholms universitets studentkår står för de kostnader som uppstår för sponsorföretagen då de inte kan dra av för ingående moms, detta i syfte att uppfylla de avtal som upprättats med sponsorföretagen. Denna kostnad beräknas uppgå till mellan 250 tkr till 500 tkr. Mer utförliga beräkningar inväntas från ansvariga för Nobel NightCap. Detta beslut skulle alltså innebära en ganska stor kostnad som inte är beräknad i av fullmäktige beslutade budget. Alternativ 2. Starta ett aktiebolag att administrera fakturorna i. Att starta aktiebolag var ett alternativ som lyftes av skattejurist samt revisor, men att detta beslut måste föregå gott och långsiktigt förarbete och utredning av former. Att starta ett aktiebolag är en möjlig lösning för hela projektet Nobel NightCap även i framtiden, däremot behöver formerna och ägarförhållanden utredas för att kunna tjäna som god lösning. Beslut om bildande av bolag är föremål för fullmäktige enligt stadgan (kap. 6 37). Kostnaderna för att starta aktiebolag snabbt är dels arbetstid, avgifter till Bolagsverket (ca kr) samt att köpa ett färdigt bolag. Eventuell likvidationskostnad efter att projektet är avslutat tillkommer. Även eget kapital måste skapas, det ligger för närvarande på kr, eget kapital skulle återgå till SUS i en likvidation. Alternativ 3 Genom ägardirektiv uppdra åt FFAB att administrera de aktuella fakturor som uppkommer i samband med Nobel NightCap som rör sponsorskap av förtäringsvaror. Att sedan detta skett uppdra styrelsen att likvidera bolaget. 2 (3)

7 På fullmäktigessammanträdet beslutade fullmäktige: Att studentkåren tillför ett ovillkorat aktieägartillskott till Frescati Förvaltningsaktiebolag på kr för att påbörja en avveckling av bolaget genom likvidation Likvidationsprocessen av FFAB ännu inte är påbörjad. Det beslutet är föremål för bolagets styrelse, och inget sådant direktiv från SUS har formellt inte kommit. FFABs styrelse består för närvarande av Gustav Kihlberg, Arsalan Karimi och Pierre Rönnqvist. Alternativ 3 skulle således innebära att styrelsen dels fattar ett beslut som går emot fullmäktiges vilja vilket är mycket allvarligt. Detta alternativ skulle bespara SUS alla kostnader för oberäknad moms. Den aktuella risken som finns för bolaget är uppkomna kostnader om sponsorer inte betalar fakturorna, detta skulle försvåra likvidationen och innebära större arbetsinsats från ägare såväl som bolag. Alternativ 4 Överklaga Skatteverkets beslut till Kammarrätten. Risken är arbetstid, processkostnad samt de uppkomna momskostnaderna om vi förlorar i rätten. Beslutsförslag Revisor Rutger Nordström samt sakrevisorer Gustav Kihlberg, Filip Solsjö och David Björklund har tillfrågats om bäst lösning, eller i vart fall minst sämst lösning, ur revisionssunpunkt. David Björklund kommer att vara närvarande vid styrelsemötet. Presidiet efterlyser en utförlig diskussion i styrelsen där styrelsen beaktar alla ovan nämnda alternativ. Presidiet föreslår med anledning av ovanstående Att anta Ägardirektiv för FFAB enligt bilaga (3)

8 Bakgrund Nobel NigtCap (NNC) är ett projekt som vars värdskap delas på fyra studentkårer i Stockholm. Det betyder att projektet turnerar runt på de olika studentkårerna i Stockholm, så att den var fjärde år hålls på SUS. Projektet skall ha en budget med resultat 0, för att inte belasta kårens ekonomi. För att man ska kunna bjuda på en sådan stor fest med alla dess delar så måste man antingen ta ut en väldigt högt kuvertpris eller få festen dels eller delvis sponsrad. Modellen är allt som oftast att budgeten baseras på dels biljettintäkter och dels på sponsring. Den största delen av projektet baseras på sponsring, och framförallt då produktsponsring, dvs att företag ger bort eller rabatterar kraftigt sina produkter åt NNC för att de vill synas i ett sådant exklusivt sammanhang. Detta är naturligtvis något positivt eftersom både NNC och företaget som sponsrar vinner på det. Problemet uppstår när det inte längre är en vanlig produkt som sponsras, utan det är alkohol. Sponsring av alkohol är nämligen reglerat i lag och även inköp av alkohol är reglerat i lag. Kort sammanfattat så kan leverantören i princip bara köpa in av den som har tillstånd, och bara den som har tillstånd får ge ut alkohol till kund, och måste ta betalt för den. Problemet brukar lösas på det sättet att tillståndshavaren köper in alkohol och sedan fakturerar leverantören för marknadsföring el dyl. I SUS fall blir det dessutom mer komplicerat eftersom det är HÖRS som är tillstånds innehavare och inte SUS. Så i vårt fall uppstår en kedja med fakturor. Leverantörer fakturerar HÖRS, som fakturerar SUS som fakturerar leverantören. Men nu uppstår ett problem med moms. Eftersom SUS (som ideell verksamhet) är momsbefriade, och de andra två som näringsidkare är momspliktiga. Det betyder att leverantören skickar en faktura till HÖRS som är ex moms. HÖRS skickar den vidare med ex moms till SUS. Här uppstår problem, eftersom SUS är momsbefriad så måste SUS betala moms (vilket i det här fallet är 25%) och kan sedan inte fakturera momsen vidare. Det innebär att i dagsläget SUS måste betala alla 25% på alla alkoholfakturor som vi får in. Det är alltså en kostnad som vi inte kan fakturera vidare. Förr i tiden löste man det genom att dra det genom FFAB, som är ett aktiebolag och som är momspliktigt. Men nu när man inte kan göra det uppstår situationen att NNC och SUS kan gå uppskattningsvis flera hundra tusen endast på moms på alkoholfakturor. För att komma undan problemet kontaktade vi en skattejuristbyrå för rådgivning. De rådde oss att registrera SUS/ NNC för blandat verksamhet hos skatteverket. Det skulle i så fall betyda att NNC skulle bli momspliktigt, men inte resten av SUS. Tyvärr finns det ett undantag i lagen som berör moms, som gör att det är omöjligt för studentkårer och nationer att ha blandat verksamhet. De upplyste oss skatteverket om den nionde december. Vi har redan vidtagit åtgärder för att skademinimera och försöka minska de eventuella kostnader som kan uppstå. Åtgärd 1 Göra ingenting

9 Ett scenario är att göra ingenting och betala alkoholfakturorna inklusive momsen och sen skicka fakturorna exklusive moms till företagen. Det gör att projektet kommer gå back med mycket pengar, men tyvärr svårt att säga hur mycket. Åtgärd 2 Bilda bolag En åtgärd är att bilda ett bolag som man skulle kunna dra fakturorna igenom. Problemet är att det tar lång tid för att bilda ett bolag, det kostar en del pengar. Men det största problemet är att leverantörerna vill ha sina fakturor till sitt bokslut. Åtgärd 3 Ta upp FFAB En annan åtgärd är att dra det genom FFAB, precis som det ha gjorts förut när man gjort sådana här projekt. Där har man ju dock tagit ett beslut om att likvidera FFAB på ett FUM, men likvideringsprocessen är inte påbörjad och företaget existerar fortfarande. Här är dock problemet att det eventuellt kan strida mot studentkårens stadga, om man anser att det betyder att man går emot ett fullmäktige beslut. Förslag Vårt förslag är att använda FFAB om revisorerna anser att det inte är att gå emot ett FUM beslut. Vi föreslår det eftersom att det är den process som skulle gå fortast och kosta minst pengar. Om det inte går så är vårt förslag att vi bildar ett bolag eftersom vi bedömer att det trots att det skulle kosta pengar men ändå skulle bli billigare än att betala hela momsen.

10 Ägardirektiv Frescati förvaltning AB Bakgrund Genom detta ägardirektiv ämnar Stockholms Universitets Studentkår (SUS) att tydliggöra och specificera de riktlinjer Frescati förvaltning AB (FFAB) förväntas efterfölja. Detta är således ett styrdokument till FFAB och ska användas som ett instrument för utvärdering, vägledning samt som ett stöd för bolagsstyrelsens arbete. Stockholms universitets studentkår anordnar var fjärde är Nobel NightCap. Det är ett projekt som omsätter ca 1 miljon kronor, exklusive sponsring från många företag som tillhandahåller varor och tjänster Mål för verksamhetsåret Stockholms universitets studentkår uppdrar åt Frescati förvaltning AB att administrera de fakturor som uppkommer i samband med studentkårens projekt Nobel NightCap som rör sponsorskap av förtäringsvaror. Frescati förvaltning AB ska sedan ovan nämnda uppdrag slutförts likvidera bolaget i enlighet med beslut antaget av Stockholms universitets studentkårs fullmäktige Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A Stockholm Telefax +46 (0)

11 Ärende 4.2 Nominering SSCO Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Nominering SSCO Bakgrund Studentkåren har möjligheten att inför SSCOs studentråd den 9e maj 2012 att nominera kandidater till SSCOs presidium. Vice ordförande för SSCO Presidiet har den stora äran att föreslå Emilia Wikström Melin som kandidat till vice ordförandeposten i SSCO. Emilia har under verksamhetsåret varit ledningssekreterare och en del av den operativa ledningen på SUS. Hon har lång erfarenhet från flera studentorganisationer och förtroendeuppdrag. Presidiet upplever henne som mycket pålitlig och ansvarsfull och hon har en hög integritet. Vidare upplever vi Emilia som strukturerad och hon har en förmåga att hantera en hög arbetsbelastning vilket hon har visat genom tidigare förtroendeuppdrag. Emilia uppvisar en god förståelse och ett tydligt engagemang för Stockholms utveckling som kunskapsregion och behovet av en stark studentröst i regionen. Med Emilia som vice ordförande är presidiet säkra på att SSCO på ett tydligt och strategiskt sätt kommer att framföra Stockholms studenters intressen. Bifogat finns CV och kandidaturtext från Emilia. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att nominera Emilia Wikström Melin till vice ordförande för SSCO under verksamhetsåret 2011/2012. att anse punkten direktjusterad. Visiting adress Box Phone +46 (0) Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Öppna för informationsentreprenörerna!

Öppna för informationsentreprenörerna! romemoria Öppna för informationsentreprenörerna! Vidareutnyttjande av offentlig information I korthet: Stockholms Handelskammare konstaterar att Sverige inte infört direktivet om vidareutnyttjande av offentlig

Läs mer