Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2016/33412

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2016/33412"

Transkript

1 Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2016/

2 Dokumenttitel: Trafikverkets verksamhetsplan Dokumenttyp: Verksamhetsplan Skapat av: Ece Dokumentdatum: DokumentID: [DokumentID] Ärendenummer: TRV 2016/33412 Version: 1.0 Publiceringsdatum: [Publiceringsdatum] Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Catarina Bredbo Distributör: Trafikverket, telefon:

3 Innehåll 1 Inledning Styrning av verksamhetens inriktning Strategikartan; förbättrad förmåga genom interna förändringar Trafikverkets verksamhet Verksamhetens intäkter och kostnader Planera åtgärder Planera trafik Underhållsverksamhet Investeringsverksamhet Trafikledning, trafikinformation och övrig drift Leda, styra och stödja Forskning och innovation Internationell verksamhet Uppdragsverksamhet Produktivitets- och effektiviseringsarbete Effekter i transportsystemet Intern styrning och kontroll Finansiering och budget Bilagor: 1. Kontoslagsbudget för verksamhetsområden och centrala funktioner 2. Resultatbudget för resultatenheter och Materialservice 3. Finansiering, delen anslag och lån 4. Om- och nybyggnadsåtgärder Trafikverkets strategikort 2

4 Förord Utgångspunkterna för årets verksamhetsplanering har varit vår nya strategiska karta, nationella och regionala långsiktiga planer för transportsystemet för åren samt nuvarande överenskommelser mellan generaldirektören och cheferna för verksamhetsområden, centrala funktioner och resultatenheter. Verksamhetsplanen innebär bland annat: En successivt större verksamhetsvolym till historiskt mycket höga nivåer, främst beroende på ökade investeringsvolymer. Den ökade verksamhetsvolymen ställer stora krav på anpassning av organisationen. Befintlig anslagsstruktur och en fast nivå på basunderhållet innebär en lägre reinvesteringstakt i järnvägen de första åren. Detta leder till fortsatt nedbrytning av anläggningen och sämre robusthet. Ökade anslag 2019 och 2020 kommer bidra till förbättring av tillståndet. Att upprätthålla kvaliteten på det statliga vägnätet med särskilt fokus på högtrafikerade vägar och bärigheten på vägar som är viktiga för näringslivets transporter kommer att innebära minskade åtgärder på det övriga lågtrafikerade vägnätet. Fortsatta åtgärder för att minska antalet dödade och allvarligt skadade på väg- och järnvägsnätet i enlighet med uppsatta mål. Att minska transportsystemets negativa påverkan på miljön samt bidra till minskade koldioxidutsläpp genom Trafikverkets åtgärder. Ett fortsatt arbete med att utveckla en modern och effektiv trafikledning, inklusive förbättringar av trafikinformationen. Att genomföra investeringsverksamheten på ett fortsatt effektivt sätt med de begränsningar som följer av årliga anslag och anslagskrediter. Att utarbeta ett förslag till nationell transportplan för åren , med beaktande av Sverigeförhandlingen, som på bästa sätt bidrar till uppfyllande av de transportpolitiska målen. Ett fortsatt arbete med att utveckla beställarrollen och förbättra förutsättningarna för marknaden att åstadkomma ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. Att utveckla vår interna förmåga att fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt utifrån den nya strategiska kartan. Verksamhetsplanens mål och inriktningar ligger väl i linje med de transportpolitiska målen och Trafikverkets vision om ett tillgängligt Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Lena Erixon Generaldirektör 3

5 1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver förutsättningar för samt inriktning och prioritering av Trafikverkets verksamhet under åren För investerings- och underhållsverksamheten sträcker sig planen till 2020 för att skapa ett underlag till Trafikverkets budgetunderlag och förslag till byggstart inför regeringens beslut. Verksamhetsplanen är fastställd av Trafikverkets styrelse. 2 Styrning av verksamhetens inriktning Uppdragsgivarens mål och krav Trafikverkets uppgifter och ansvarsområden framgår av instruktionen (SFS 2010:185) och årsvisa förutsättningar i regleringsbrevet. Regleringsbrevet innehåller återrapporteringskrav, särskilda uppdrag, anslag och ekonomiska villkor för Trafikverkets verksamhet. De transportpolitiska målen är utgångspunkten för statens åtgärder inom transportområdet och Trafikverket ska bidra till att dessa uppnås. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. I april 2014 fastställde regeringen den nationella transportplanen för åren Planen är trafikslagsövergripande och åtgärder har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Grunden för prioriteringarna har varit att i första hand vårda den infrastruktur som vi har och att använda den mer effektivt. Trafikverkets vision Visionen - Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt - är en ledstjärna i planeringen av verksamheten och innebär att Trafikverket ska skapa förutsättningar för ett robust och effektivt transportsystem som är energieffektivt och säkert. Samtidigt ska resenärer och transportörer ha goda möjligheter att genomföra sina resor och transporter. Viktiga utgångspunkter I Trafikverkets underlag till infrastrukturpropositionen lyftes fyra utmaningar i transportsystemet som behöver hanteras de kommande åren. Dessa utmaningar har varit viktiga utgångspunkter i planeringen. Den pågående urbaniseringen riskerar att leda till obalanser mellan olika delar av landet, inte minst mellan stad och glesbygd. En utmaning är att bättre kunna hantera skilda förutsättningar i stad och på landsbygd där olika förutsättningar ställer krav på olika lösningar. I större städer med omnejd behöver förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik förbättras. I mindre orter och på landsbygd där vägen är det enda alternativet är det viktigt att tillgänglighet och robusthet kan säkerställas. Järnvägen har stor betydelse för medellånga avstånd och inrikes flygtrafik kan säkerställa tillgänglighet över långa avstånd. Begränsade anslag kommer att innebära tuffa prioriteringar, och det kan drabba olika delar av landet på olika sätt. 4

6 En annan utmaning är att nyttja de möjligheter som ny teknik skapar. Digitalisering, automatisering och elektrifiering innebär nya möjligheter och utmaningar för transportsystemet. Ny teknik förändrar resmönster och varutransporter. Ny teknik kräver flexibilitet i planering, styrning och användning kraven på och behovet av infrastruktur kan ändras snabbt. Nya lösningar behöver testas genom utvecklingsinsatser och demoprojekt. En ytterligare utmaning är att åstadkomma ett robustare system. Transportsystemet är mycket omfattande och den dagliga driften av systemet kräver alltmer resurser till följd av ökad trafik och utveckling av nya anläggningar och tjänster. Utvecklingen av ett energieffektivt transportsystem för att minska transporternas negativa klimat- och miljöpåverkan är en av de största utmaningarna för världens transportsystem. Det krävs styrmedel för att driva på utvecklingen mot energieffektivare fordon och transportsätt, en mer transporteffektiv samhällsplanering samt en övergång till förnybar energi. Däremot är det svårt att identifiera infrastrukturåtgärder som har betydande effekter på utsläppen av växthusgaser. Utmaningarna har varit en viktig utgångspunkt för att identifiera och prioritera de förmågor som vi behöver utveckla, och som beskrivs i vår strategikarta. Styrningen av verksamhetens inriktning perioden Verksamhetsplanen synliggör inriktningen och prioriteringar i var och en av delarna i nedanstående förädlingskedja. Den nya strategikartan, som beslutades av Trafikverkets styrelse i juni 2016, visar inom vilka områden det är särskilt viktigt att åstadkomma en förbättrad förmåga. Detta för att i sin tur förbättra genomförandet av verksamheten. Den strategiska kartan har under hösten legat till grund för ett arbete med att, så långt möjligt i detta första skede av förbättringsarbetet, ta fram förbättringsinitiativ och indikatorer. Verksamhetens inriktning styrs främst av de prioriteringar som framgår av den nationella planen för transportsystemet jämte de regionala planerna för transportsystemet. I syfte att förbättra koordineringen av genomförandet av åtgärder har det påbörjats ett arbete med att ta fram en genomförandeplan, som innefattar investeringar, underhåll och trafikering. I vilken takt planerna kan genomföras avgörs av de ekonomiska förutsättningarna som framgår av regleringsbrevet. De leveranser som verksamheten åstadkommer ska ge effekter i transportsystemet och samhället. Effekterna uttrycks i termer av leveranskvaliteter. 5

7 3 Strategikartan; förbättrad förmåga genom interna förändringar Den strategiska kartan visar fem teman som tillsammans omfattar 21 strategiska målsättningar. Inom temat planera ska förmågan förbättras för att planera för ett effektivt transportsystem som stödjer en hållbar utveckling av samhället. Arbetet med temat vidmakthålla ska ge en bättre förmåga att säkerställa robusta vägar och järnvägar. Inom temat möjliggöra ska förbättringsinitiativ leda till en ökad förmåga att skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra resor och transporter varje dag. Temat bygga syftar till att förmågan ska bli bättre vad gäller att utforma och bygga vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad och funktion. Temat effektivt och modernt Trafikverk, slutligen, ska leda till ett stärkt fokus på omvärlden, ökad användning av ny teknik, stärkt säkerhetsarbete, säkerställd tillgång till rätt kompetens samt att utveckla både en värderingsbaserad kultur och ledar- och medarbetarskapet. Det pågår ett arbete med att knyta lämpliga indikatorer till de strategiska målsättningarna för mätning av måluppfyllelse. Indikatorerna kommer också i relevanta fall att målsättas. Det handlar om ett successivt införande där inriktningen är att påbörja en uppföljning av indikatorerna under nästa år. Nedanstående sammanställning visar ett urval av prioriterade förbättringsinitiativ. Tema Planera Identifiera mål för Trafikverket med utgångspunkt från Agenda Ta fram en första version av en Trafikverksgemensam genomförandeplan. Genomförande av en marknadsundersökning av kommunala och regionala externa partners nöjdhet med samverkansformerna i samhällsutvecklingsprocesser. Tema Vidmakthålla Ta fram funktionella krav för väg- och järnvägssystemet.. Underhållsplanen ska bli en del av den trafikverksgemensamma genomförandeplanen. Genomföra verksamhetsutvecklingsprojektet ANDA (AnläggningsData). Tema Möjliggöra Genomföra projektet Bättre kapacitet. Implementering av reglering om återlämning av kapacitet för bättre nyttjande. Etablering av servicenivåer avseende väg. Informationsåtgärder för att tydliggöra kravnivåer vid förarprov. Tema Bygga Förbättringar av IT-stöd för styrning av investeringsprojekt.. Utveckling av arbetssätt för teknikområden och byggdelar som medför att kostnadsdrivare identifieras och konsekvensbeskrivs ur ett LCC perspektiv. Framtagande av gemensam metod för att öka hänsyn till miljö och klimat i byggprocessen inom ramen för hållbar utveckling. Tema Effektivt och modernt Trafikverk Genomförande av digitaliseringsstrategin handlingsplan, enligt ledningsgruppens prioritering samt definiera det offentliga åtagandet för ägande/tillhandahållande av data och ny teknik Inrättande av ny säkerhetsorganisation i Trafikverket. Samverkansuppdrag inom trafiksäkerhet väg (regeringsuppdrag Nollvisionen). Utveckla ledar- och medarbetarskapet och chefsförsörjningen, kopplat till styrningen. 6

8 4 Trafikverkets verksamhet Beskrivningen av verksamheten följer Trafikverkets verksamhetsindelning. Den utgår från huvudverksamheterna och specificerar därutöver ett antal större poster för särskild uppföljning. 4.1 Verksamhetens intäkter och kostnader Tabell 3. Verksamhetens intäkter och kostnader Mnkr Avgifter, medfinansiering och övriga intäkter Utfall Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Intäkter Finansiering genom anslag och lån Summa Verksamhet Planera åtgärder och trafik Underhållsverksamhet Investeringsverksamhet Trafikledning, -information och övrig drift Leda, styra och stödja Summa Övrig uppföljning och kontroll Enskilda vägar och övriga driftbidrag Finansiella poster Externa uppdrag Forskning och innovation Delsumma Summa totalt Investeringar i anläggningstillgångar Planperioden kännetecknas av en kraftig volymökning, främst inom investerings- och underhållsverksamheten. Ökningen inom investeringsverksamheten avser främst namnsatta väg- och järnvägsprojekt. Mot slutet av planperioden syns en förskjutning från projekteringsfas till produktionsfas på flera stora projekt, bland annat Förbifart Stockholm, vilket ökar upparbetningstakten. Underhållsverksamheten ökar mot slutet av planperioden, 2019 och 2020, som ett resultat av höjda anslag för vidmakthållande av järnväg. Detta kommer att öka reinvesteringarna. En stor utmaning är att anslagen för administration samt planering och stöd inte följer ökningen i investerings- och underhållsanslagen varför Trafikverket omprioriterar den stödjande verksamheten för att på bästa sätt möta volymökningarna. 7

9 4.2 Planera åtgärder Verksamheten innefattar den externa dialogen i samhällsplaneringen, analyser av behov och önskvärt läge i transportsystemet samt framtagande av förslag till och uppföljning mot planer för transportsystemet. I planeringen tillämpas fyrstegsprincipen för att prioritera åtgärder inom transportsystemet. Syftet är att använda infrastrukturen mer effektivt och att steg för steg analysera hur ett transportbehov kan lösas på bästa sätt. De viktigaste prioriteringarna och aktiviteterna under perioden är: Arbete med kommande Nationell plan för transportsystemet för perioden Trafikverket lämnade in ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen i november 2015 och har under 2016 arbetat med förberedelser inför kommande planperiod. Infrastrukturpropositionen presenterades under hösten 2016 och Trafikverket kommer under 2017 att påbörja åtgärdsplaneringen utifrån regeringens direktiv. Koordinering mellan åtgärdsplanering och Sverigeförhandlingen utifrån arbetet med höghastighetsjärnväg och storstad. Vidare utveckling av verktyg för samhällsekonomiska bedömningar. Fortsatt fokus på att koordinera fysiska åtgärder med inriktning att minimera störningarna för trafikanterna. Detta genomförs i samverkan med branschen (med tonvikt på järnväg). Fortsatt arbete med att åskådliggöra planerade åtgärder för externa parter, med stort fokus på järnvägsåtgärder. Åtgärder inom ramen för näringslivets transporter. Trafikverket har lämnat ett förslag på ett utpekat 74 tons vägnät och väntar på ett uppdrag för att effektuera det under Det pågår även ett fortsatt arbete för möjligheten att trafikera med tyngre och längre fordon i järnvägssystemet. 4.3 Planera trafik Verksamheten inom Planera trafik innefattar att samla in transportbehov, skapa förutsättningar för trafik samt tilldela spårkapacitet på järnväg och reglera trafik på det statliga vägnätet. De viktigaste prioriteringarna och aktiviteterna under perioden: En strategisk dialog med järnvägsoperatörer kommer att införas kring kommande behov och kapacitetsförutsättningar i tågplaner med fokus 4-5 år längre fram i tiden. De tidiga dialogerna med järnvägsoperatörer kring kapacitetsförutsättningar och behov i kommande tågplan kommer att fortsätta och komplettera den strategiska dialogen. (löpande för varje tågplan) Ett fortsatt starkt fokus på att säkerställa en tågplan som skapar förutsättningar för hög punktlighet (löpande för varje ny tågplan) En fortsatt utveckling av den europeiska godstrafikkorridoren Scan Med RFC3 för gods på järnväg mellan Norge/Sverige genom Europa till Italien. Ett särskilt fokus kommer även att adderas kring förutsättningarna för godstrafik på järnväg mellan Sverige och Norge i det övriga järnvägssystemet ( ). En säkerställd effektiv ärendehantering med hög kundnöjdhet och ökad digitaliseringsgrad för alla ärendetyper inom planering av trafik på järnväg och reglering av trafik på väg ( ). Affärsregler och avtalsvillkor för järnvägstrafik ska fortsätta att utvecklas tillsammans med järnvägsbranschen. Redan i idé- och utformandefas ska kunder och samarbetspartners delta i utveckling av innehåll i Järnvägsnätsbeskrivningen och dess tjänster ( ). Regler inom turistvägvisningsområdet ska ses över och utvecklas utifrån 15 års erfarenhet av turistvägvisning (2017). 8

10 4.4 Underhållsverksamhet Verksamheten innefattar att förvalta infrastrukturanläggningen och att leda och styra underhållsprojekt. Medelstilldelningen innebär att reinvesteringsnivåerna är i princip oförändrade 2017 och 2018 vilket innebär att anläggningen fortsätter att brytas ned under dessa år. Med högre anslag för åren ch 2020 följer en förbättring. Prioriteringen av underhållet utgår från nationell plan för transportsystemet De viktigaste prioriteringarna och aktiviteterna under perioden: Inriktningen är att successivt minska kostnaden för basunderhåll och därmed skapa större utrymme för förebyggande underhåll och reinvesteringar. Merparten av de större reinvesteringar på järnväg som är planerade under 2017 och 2018 sker på Västra och Södra stambanan. Den enskilt största åtgärden under perioden är Getingmidjan. Det prioriteras insatser för att uppnå en ökad transparens i underhållsplaneringen. Trafikverket ska bland annat arbeta för att de funktionella krav som tagits fram för järnväg är en grundsten i underhållsplaneringen, samt att dessa krav vidareutvecklas och att motsvarande krav tas fram även för väg. Vi ska även bli bättre på att beskriva hur underhållsplanen prioriteras och vilka konsekvenser som planen förväntas resultera i. Att upprätthålla kvaliteten på det statliga vägnätet med särskilt fokus på högtrafikerade vägar och bärigheten på vägar som är viktiga för näringslivets transporter kommer att innebära minskade åtgärder på det övriga lågtrafikerade vägnät. 4.5 Investeringsverksamhet Verksamheten omfattar att ta fram fysiska planer för infrastrukturen, hantera tillstånd och avtal samt leda och styra investeringsprojekt till rätt funktion, kostnad och tidpunkt för färdigställande. Bedömda totalkostnader på namngivna åtgärder i den nationella transportplanen där byggnation pågår ligger totalt i nivå med plankostnaden. För namngivna åtgärder som är i planeringsfasen och som inte byggstartat ligger de bedömda totalkostnaderna över plankostnaderna. Särskilt inom järnvägssidan finns flera projekt som har bedömda stora kostnadsökningar. Det är främst innehållsförändringar i projekten som driver kostnadsökningarna. Nationell plan för transportsystemet och regionala planer för jämte regeringens byggstartsbeslut utgör utgångspunkter för planeringen. De viktigaste prioriteringarna och aktiviteterna under perioden: Särskilda satsningar sker för att anpassa hållplatser och stationer för funktionshindrade och säkerhet. Särskilt fokus på projektering och miljöåtgärder inom både väg och järnväg, för bättre framförhållning och mer miljöinsatser, enligt den nationella planen för transportsystemet. Skapa en god koordinering av all trafikpåverkande verksamhet för ett bra genomförande med minimal trafikpåverkan. Ökat fokus på säkerhet genom bland annat det branschgemensamma arbetet Mot 0 allvarliga olyckor i anläggningsbranschen och genom att stärka den interna säkerhetskulturen. Ett effektivt genomförande av ERTMS i samverkan med operatörer och med så få störningar som möjligt Större objekt som planeras och/eller byggs under perioden framgår av bilaga 4. 9

11 4.6 Trafikledning, trafikinformation och övrig drift Verksamheten ansvarar för att övervaka och leda trafiken på de statliga väg och järnvägarna på ett säkert och effektivt sätt. Trafiklednings verksamhet levererar trafikinformation, styr trafiken samt avropar avhjälpande underhåll för akuta åtgärder i anläggningen. De viktigaste prioriteringarna och aktiviteterna under perioden: Trafikledningen moderniseras och digitaliseras, vilket bl a innefattar utveckling av ett nationellt och modernt tågledningssystem (NTL) och motsvarande systemstöd för vägtrafikledningen (MTLIV) samt fortsatt övergång från lokalbevakning till fjärrstyrning i enlighet med beslutad fjärrstyrningsplan. Utvecklad operativ samverkan internt och externt för att skapa bättre leveransförutsättningar framför allt inom storstadsregionerna. Trafikinformation till medborgare och näringsliv är prioriterat. Förbättrad trafikinformationen till medborgare och näringsliv. Effektiv anläggningsövervakning med fokus på säkerhet. Viktiga förändringar är säkerhetsklassning av befattningarna eldriftingenjörer och drifttekniker järnväg samt utökning av anläggningsövervakningen med nya anläggningar, bland annat Citybanan. 4.7 Leda, styra och stödja Verksamheten innefattar styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten, korrigerande åtgärder samt stöd. Utifrån bland annat utvärderingar av styrningen har det påbörjats ett arbete med att förtydliga och förenkla styrningen i Trafikverket för ökad effektivitet. Förändringsarbetet präglas av ett successivt införande och hålls ihop i ett införandeprojekt. Därutöver har under hösten 2016 genomförts en översyn av de centrala funktionerna som resulterat i ett antal förbättringsförslag som nu ska omhändertas. En central säkerhetsenhet har skapats för att styra och koordinera säkerhetsarbetet. 4.8 Forskning och innovation Forskning och innovation (FoI) är ett viktigt verktyg för att kunna skapa ett framtida hållbart samhälle där resor och transporter fungerar för alla. Forsknings- och innovationsarbetet formas efter den verksamhet som följer av uppgiften. Dessutom har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att bedriva forskning och innovation för minst 55 miljoner kronor inom sjöfartsområdet och minst 50 miljoner kronor inom luftfartsområdet. Fokus ska vara en stabil FoI-verksamhet som ger användbara resultat. En översyn av FoI-verksamheten har genomförts 2016 som resulterat i en förändring av verksamheten och en tydligare koppling till Strategikartan. Förändringen medför också ett ökat ansvar och engagemang från alla verksamheter samt bättre förutsättningar för strategisk och mer långsiktig forskning med inriktning på förnyelse av transportsystemet i ett hållbart samhälle. Innehållet för FoI-verksamheten presenteras i den årliga FoI-inriktningen. Utgångspunkten för nya initiativ inom FoI-verksamheten är dels Trafikverkets strategiska karta, dels de utmaningar som identifierades i Trafikverkets inriktningsunderlag. Exempel på FoI-områden är: Ökad satsning på samverkansprogram för systeminnovation. Ökad satsning på demonstration, pilotprojekt och innovationsupphandling. Ökat fokus på styrmedelsforskning, regelverksforskning och forskning som stödjer funktionella krav och upphandlingar. Ökad satsning på högkvalitativa institut samtidigt som samverkan med högskolorna behålls och utvecklas. 10

12 4.9 Internationell verksamhet Under perioden ska Trafikverket löpande bistå och stödja regeringens EU-arbete. Regeringen har också aviserat fortsatt ökat internationellt samarbete globalt under perioden, med stöd av sina myndigheter. Kritiska områden och viktiga aktiviteter är också: Regeringsuppdraget om att stödja genomförandet av Sveriges exportstrategi. Under 2017 vidareutvecklas metoderna för prioriterade åtgärder. Förstärka Trafikverkets engagemang i tidiga skeden inför kommande EU-lagstiftning, i samarbete med övriga berörda myndigheter. Under 2017 utveckla den taktiska och operativa samordningen och styrningen inom Trafikverket. Säkerställa att Trafikverket har en effektiv tillämpning av EU-beslut och andra internationella överenskommelser på regeringsnivå. Revidering av Trafikverkets Internationella strategi och Strategin för verkets medverkan i Sveriges EU-arbete, med anledning av Trafikverkets nya strategiska karta. Säkerställa en effektiv koppling mellan regeringskansliets behov och Trafikverkets reviderade internationella strategi. Årsplan och bevakningslista ska vidareutvecklas. Arbeta aktivt med marknadsföring och minska inträdesbarriärer för att få utländska leverantörer att vilja etablera sig och investera i Sverige och i detta sammanhang medverka till att den sociala dimensionen lyfts fram internationellt. Säkerställa effektivt kunskapsutbyte och samarbete inom internationella medlemsorganisationer; i synnerhet CEDR, EIM och NVF där Trafikverkets GD är invald i respektive styrelse. Trafikverket är fram till 2020 ordförande i NVF Uppdragsverksamhet Trafikverkets resultatenheter ansvarar för att genomföra utpekade delar av Trafikverkets verksamhet på affärsmässiga villkor. Samspel mellan resultatenheter och övriga organisationen ska ske på konkurrensneutrala villkor. Resultatenheterna leds av interna rådgivande styrelser och under 2017 tar Överdirektören över ansvaret som styrelseordförande för samtliga interna styrelser. Färjerederiet ska på uppdrag av Trafikverket trafikera vägfärjeleder i det allmänna vägnätet samt sköta drift och underhåll av isvägar. En ny 80-bilsfärja är beställd och det finns en option på ytterligare en. Nya funktionella krav har utarbetats inom Trafikverket och kommer att ligga till grund för ett nytt färjeavtal från 1 jan Förarprov levererar prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet i enlighet med det nya servicelöftet. Dessutom hyrs Trafikverksbilar ut vid körprov och det utförs fotografering inför genomförande av prov. Förarprov utvecklar ett nytt kunskapsprovsystem, KPS, för att ersätta dagens tre system och med driftsättning Trafikverksskolan ska leverera av marknaden efterfrågad väg- och järnvägsspecifik utbildning. Skolans roll som leverantör av utbildningstjänster för Trafikverkets egna behov ska stärkas och även inkludera upphandlade icke väg- och järnvägsspecifika utbildningstjänster. Stort fokus kommer att ligga på att implementera det nya konceptet, som är starkt kopplat till Trafikverket HR: s arbete med att identifiera Trafikverkets behov av kompetensutveckling. Trafikverksskolan ska parallellt fortsatt utveckla den externa marknaden. 11

13 Trafikverket Fordonsresurser omfattar från 2016 de tidigare resultatenheterna Trafikverkets museer och Trafikverkets förvaltning av järnvägsfordon. Fordonsresurser ska svara för kunskapsuppbyggnad om kulturarvet för väg och järnväg samt visa museets samlingar. Fordonsresurser hyr ut lok och vagnar till i första hand nattågstrafiken till och från övre Norrland. Enligt Kulturarvspropositionen ska det under 2017 bildas en organisationskommitté, som ska överväga inrättandet av en ny myndighet 2018 för de transporthistoriska samlingar som Trafikverket idag förvaltar, dvs den museala delen av Fordonsresurser. I aktiebolagsform drivs konsultverksamhet genom dotterbolaget Sweroad, (Swedish National Road Consulting AB). Konsultverksamheten bedrivs i flera länder. Konsulter anlitas i första hand från Trafikverkets personal Produktivitets- och effektiviseringsarbete Produktivitetsarbetet kommer fortsatt att fokusera på framförhållning i planeringen av åtgärder. Likaså kommer det att vara fokus på utvecklingsfrämjande upphandlingar, att främja ny teknik genom upphandling av innovation och användandet av BIM, (byggnadsinformationsmodell). Vidare kommer Trafikverkets beställarroll att stärkas för att ta vara på erfarenheter av tidigare projekt men också för att ha möjligheten att agera som aktiva beställare i genomförandet av projekten. LCC i relation till produktivitetsarbetet kommer också att vara ett viktigt område. Forskningsinsatser kommer att fortsätta för att ytterligare fördjupa kunskapen om vad som händer i genomförandet. Under hösten 2016 genomfördes en översyn av de centrala funktionerna. Utifrån denna har initierats ett arbete med hur centrala funktioner än bättre kan stödja Trafikverkets huvudleveranser. Det handlar bland annat om att verksamhetsanpassa styrningen och stödet i högre grad, åstadkomma förenklingar och stärka förmågan till Trafikverksövergripande analyser. Det finns ett behov av att ompröva ambitionsnivåer och omprioritera resurser för att möta de ökade volymerna i verksamheten de kommande åren. 12

14 5 Effekter i transportsystemet Av tabellen nedan framgår bedömd förändring av tillståndet per leveranskvalitet olika delar av väg- respektive järnvägsnätet, till följd av Trafikverkets åtgärder under planeringsperioden. Tabell 2: Sammanfattande bedömd förändring av leveranskvaliteterna Järnväg Punktlighet Kapacitet Robusthet Användbarhet Säkerhet Miljö och hälsa Väg Punktlighet Kapacitet Robusthet Användbarhet Säkerhet Miljö och hälsa Punktlighet Punktlighet uttrycker transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera planerade resoch transporttider samt förmåga att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar. Punktligheten inom järnväg bedöms förbättras under planperioden medan punktlighet väg bibehålls på oförändrad nivå. Trafikverket kommer tillsammans med övriga aktörer inom branschen att fortsätta det systematiska arbetet med målsättningen att medborgare och näringsliv i de allra flesta fall ska kunna resa och transportera gods utan störningar. I en störningssituation ska trafikinformation erbjudas som möjliggör för våra kunder att fatta egna beslut om sin fortsatta resa eller transport. För punktligheten på järnväg finns idag två branschmål. Punktligheten ska öka till minst 95 procent på utvalda stationer till 2020 och 80 procent av resenärerna ska tycka att trafikinformationen är bra eller acceptabel vid en störning. Det är möjligt att nå dessa mål men det kommer att krävas stora ansträngningar inte minst från Trafikverket. För punktlighet på väg är målet att restidsvariationen för återkommande resor ska vara rimligt förutsägbar och att trafikinformationen ska vara snabb, korrekt och användbar. De viktigaste satsningarna under perioden för effekter på punktlighet är förutom genomförda investerings- och underhållsåtgärder, insatser för bättre kvalitet i vår egen planering av trafik och underhåll, utvecklad underhållsmetodik och samarbete och övning med externa parter. 13

15 Kapacitet Kapacitet handlar om transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och transporter. Bedömningen är att Kapaciteten förbättras för både väg och järnväg under 2017 och att den sen bibehålls på den nivån under resten av perioden. Ökad kapacitet uppnås främst vid byggande av nya vägar- och järnvägar. Viktiga inkopplingar under perioden är: Citybanan i Stockholm öppnas för trafik Gamla Uppsala (Svartbäcken - Samnan) och Ställdalen - Kil klara färdigställs sträckan Söderhamn-Kilafors färdigställs sträckan Hallsberg Degerön. E4 Norrtull Kista (klar 2017). E4/E20 Tomteboda Haga Södra (klar 2017). E6 Trafikplats Flädie (Lund-Flädie) (klar 2017). E18 Tpl Roslags Näsby (klar 2018). E22 Hurva-Vä etapp Linderöd Vä, Sätaröd-Vä och förbi Linderöd (klar 2018). E6.20 Söder/Västerleden, Sisjömotet (klar 2019). Tillfällig försämring av kapaciteten förväntas på grund av omfattande ombyggnader i Stockholm och Göteborg. Robusthet Robusthet uttrycker transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar. Bedömningen är att robustheten för järnväg försämras under Robusthet för väg bedöms kunna bibehållas på oförändrad nivå. För att stärka robustheten och därmed lägga grunden för en förbättrad punktlighet så planerar Trafikverket för reinvesteringar och upprustningar i väg- och järnvägsnätet. Satsningar görs bland annat i nya spår, växlar och kontaktledningar på Västra och Södra stambanan samt Getingmidjan i Stockholm. Satsningar görs också på belagda vägar, installationer och byggnadsverk i storstad, stamvägar och vägar för arbetspendling. Särskilda satsningar görs på öppningsbara broar för att säkerställa funktionen och därmed ge en hög tillgänglighet. Andra satsningar är mer långsiktiga och syftar till att ge bättre beslutsunderlag för framtiden. Exempel på detta är ANDA (Anläggningsdata), inventering av äldre motorvägar och vägtrummor samt pilotprojekt för spårledningsåtgärder på utvalda problemområden. Användbarhet Användbarhet handlar om transportsystemets förmåga att hantera olika gruppers behov av resor och transporter hos såväl medborgare som näringsliv. Bedömningen är att användbarheten för väg och järnväg förbättras. De viktigaste satsningarna under perioden för effekter på användbarhet är anpassning av bytespunkter i kollektivtrafiken (buss och järnväg) som ökar användbarheten för personer med funktionsnedsättning. Målet är att till och med år 2021 åtgärda 150 stationer och cirka 2000 busshållplatser. Förbättrad kollektivtrafik mellan regioner åstadkoms genom avtal för cirka 800 miljoner kronor per år för kompletterande trafik mellan kommuner. Detta säkerställer tillfredsställande tillgänglighet i 60-talet kommuner. Det ska också byggas mil nya cykelvägar per år längs det statliga vägnätet som idag innefattar drygt 250 mil cykelväg. 14

16 Säkerhet Säkerhet handlar om transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt skadade. Bedömningen är att effekterna av Trafikverkets åtgärder förbättrar säkerheten inom väg och järnväg. De viktigaste satsningarna under perioden för effekter på säkerhet järnväg är stängsling av cirka 75 mil järnväg, uppsättning av övervakningskameror, utvecklade rutiner vid spårspring med trafikstopp eller hastighetsnedsättning som följd och utveckling av säkerhetsstyrningen. De viktigaste satsningarna under perioden för effekter på säkerhet väg är, mittseparering av cirka 40 mil väg, uppsättning av cirka 200 fartkameror per år, sänkning av hastigheten på cirka 220 mil väg och mindre åtgärder för säkrare sidoområden och korsningar. Miljö och hälsa Miljö och hälsa handlar om transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa. De åtgärder som Trafikverket genomför har liten påverkan på klimatutsläppen och begränsad påverkan på övriga miljömål i förhållande till transportsektorns totala påverkan. Bedömningen är att effekten av Trafikverkets åtgärder gör att leveranskvalitén miljö och hälsa bibehålls på oförändrad nivå. De viktigaste satsningarna under perioden för effekter på miljö och hälsa är satsningar på miljöåtgärder i befintlig infrastruktur till exempel bulleråtgärder och faunapassager. Användande av klimatkrav och klimatkalkyler görs för att minimera negativa effekter av Trafikverkets åtgärder i byggandet. Detta innebär t.ex. att anbud premieras där hänsyn tas till minskad energianvändning i transporter av material och byggande samt minskad användning av energikrävande material. Trafikverket kommer också att arbeta mer konsekvent med att återställa natur- och kulturvärden i landskapet från tidigare byggnationer. Ett första steg är fastställande av en riktlinje om landskapsanpassning. 6 Intern styrning och kontroll Arbetet med att identifiera och övervaka risker, besluta om och följa upp åtgärder samt hantera inträffade händelser (incidenter, tillbud, olyckor, avvikelser, kris) är grundläggande för Trafikverkets resultat och för den interna styrningen och kontrollen. Riskhanteringen utgår från styrelsens direktiv med principer, förhållningssätt och kriterier för värdering av risker och inträffade händelser. Därutöver finns generaldirektörens interna föreskrift som tydliggör riskhanteringsprocessen och ansvar för tillämpning. Fortsatt införande av och kompetenshöjning om Trafikverkets ramverk för integrerad riskhantering kommer ske. Inom ramen för detta ska bland annat övervakningen av verksövergripande ständiga risker och planeringen av åtgärder vid avbrott för kritiska leveranser (kontinuitetshantering) förbättras. I utformning och införande av Trafikverkets nya processer ska processägarna upprätta/uppdatera riktlinjer för integrerad riskhantering. Trafikverkets risk- och sårbarhetsanalys (RSA) ska utvecklas etappvis med utökat innehåll samt förbättrad process för framtagandet och beslut. Olika analyser kommer att sammankopplas i större utsträckning med RSA som det övergripande dokumentet. Risker som finns dokumenterade i Trafikverkets och respektive enhets verksamhetsanalys har utgjort en grund i verksamhetsplaneringen. Riskanalyser har genomförts för de strategiska temana i strategikartan för att tidigt i planeringen få fram prioriterade riskreducerande åtgärder. 15

17 Analys har gjorts för att identifiera risker som kan ha stor konsekvens för genomförandet av verksamhetsplanen. Exempel på höga risker för genomförandet är: Kraftigt ökande volymer kräver bemanning och ny kompetens. Den samlade förändringstakten internt i Trafikverket i förhållande till pågående verksamhet och bristande harmonisering. Bristande dialog internt, t ex vid överlämningar mellan verksamhetsdelar och processer i samarbetsytor. Bristande koordinering i den samlade genomförandeplanen påverkar framdrift och kvalitet negativt. Omhändertagande av de stora utvecklingsprojektens implementerings- och ökade förvaltningskostnader. Som en del i den interna styrningen och kontrollen genomförs även interna revisioner. Revisionerna kategoriseras i två grupperingar: Revision av verksövergripande aktiviteter t.ex. tillämpning av riskramverket och om kompetensutvecklingen är ändamålsenlig. Revision av operativ verksamhet t.ex. skydd av vattentäkter och arbetsplatskontroller på väg och järnväg. Se vidare Internrevisionens revisionsplan För revisionsobservationer med hög risknivå behövs fortsatt uppmärksamhet på att beslutade tider för genomförande av åtgärder ska hållas. 7 Finansiering och budget Trafikverkets verksamhet är till största delen anslagsfinansierad. För investeringsverksamheten förekommer även finansiering med lån hos Riksgälden, kommunal och regional medfinansiering samt förskottering. Några investeringsprojekt kommer under de närmaste åren att delfinansieras via brukaravgifter och trängselskatt. Trafikverket bedriver också avgiftsfinansierad verksamhet, dels genom offentligrättsliga avgifter, dels genom att sälja frivilligt efterfrågade tjänster. De finansiella förutsättningarna åren 2017 till 2019 utgår från anslagsnivåer enligt budgetproposition 2016/17:1. Samtliga belopp är uttryckta i löpande pris. Det aktuella läget för anslagstilldelningen sammanfattas enligt följande: För anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur beräknas Trafikverket bedriva investeringsverksamhet enligt tilldelade anslagsmedel. Anslagsposten Räntor och återbetalning av lån under anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur visar ett stort ackumulerat sparande med anledning av att den genomsnittliga räntan (1,15 %) för räntekostnader är betydligt lägre än räntan (4,00 %) som används vid beräkning för tilldelning av anslagsmedel. För anslaget Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur beräknas Trafikverket bedriva underhållsverksamhet enligt tilldelade anslagsmedel. För år 2019 innehåller redovisade nivåer en utökning med miljoner kronor enligt budgetproposition 2016/17:1. Trängselskattefinansierade projekt i Stockholm visar ett stort ackumulerat sparande vid ingången av Huvuddelen av sparandet kommer att förbrukas under 2017, då produktionen i projektet Förbifart Stockholm ökar. Av bilaga 3 framgår finansieringen, delen anslag och lån. 16

18 Bilaga 1 Kontoslagsbudget Mnkr Utfall Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Intäkter Finansiering genom anslag och lån Totala intäkter Varor, material och entreprenader Projektering Personalkostnader Konsulter IT och telefoni El Lämnade bidrag Övriga kostnader Avskrivningar och räntor Övrig uppföljning och kontroll (FOI, Externa uppdrag och Finansiella poster) Totala kostnader Investeringar i anläggningstillgångar Fakturerade intäkter för 2017 minskar jämfört med Citybanan står för den största avvikelsen och det beror periodiseringseffekt av intäkter eftersom att projektet tidigarelagts. Varor, material och entreprenader ökar under perioden som en konsekvens av främst ökade medel inom investeringsverksamheten men även att underhållsmedlen ökar från Projekteringen minskar under perioden jämfört med 2016 som en effekt av att andelen projekt i projekteringsfas minskar. Personalkostnader ökar de kommande åren vilket är kopplat till de kommande volymökningarna och fortsatta konsultväxlingar. I förhållande till den totala volymen 2019 ökar inte personal och konsultkostnaderna. Lämnade bidrag ökar och det beror dels på Sjöfartsstöd som tillkommit men även statsbidragen till Storstockholms lokaltrafik, Södertälje Sluss och Sälens flygplats. 17

19 Bilaga 2 Resultatbudget för resultatenheter och Materialservice Mnkr Färjerederiet Förarprov Förvaltning av järnvägsfordon Trafikverkskolan Museumverksamhet Materialservice Totalt Prognos 2016 ( ) Intäkter Anslag Kostnader Resultat efter finansnetto varav extern försäljning Budget 2017 Intäkter Anslag Kostnader Resultat efter finansnetto varav extern försäljning Budget 2018 Intäkter Anslag Kostnader Resultat efter finansnetto varav extern försäljning Budget 2019 Intäkter Anslag Kostnader Resultat efter finansnetto varav extern försäljning Från 2017 budgeterar alla verksamheter ett positivt resultat. 18

20 Bilaga 3 Finansiering, delen anslag och lån Miljoner kronor Prognos ) UB Budget 2017 UB Budget 2018 UB Budget 2019 UB Administration Utveckling av statens infrastruktur Större investeringar i nationell plan Väginvesteringar Järnvägsinvesteringar Sjöfartsinvesteringar Luftfartsinvesteringar Övriga investeringar Investeringar i regional plan Övrig verksamhet Räntor och återbetalning av lån Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur Vidmakthållande väg Vidmakthållande järnväg Forskning och innovation Överskott från Trängselskatt Stockholm Överskott från Trängselskatt Göteborg Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk Driftbidrag till icke statliga flygplatser Trafikavtal Sjöfartsstöd 2) SUMMA ) Prognos per oktober ) Utgående anslagssparande disponeras inte till 2017 Planerad verksamhet beräknas inte generera några kreditutnyttjanden med undantag av ett smärre kreditutnyttjande under Övrig verksamhet, som uppstod till följd av valutakursförändring primärt under 2014 avseende bidrag till Öresundsbrokonsortiet. Miljoner kronor Prognos ) Skuld vid årets början Planerad upplåning Planerad amortering Utgående skuld ) Prognos per oktober 2016 Upplåningen åren 2018 och 2019 ökar främst genom lån till projektet Förbifart Stockholm 19

21 Bilaga 4 Om- och nybyggnadsåtgärder Järnväg och Sjöfart Pågår och klart under 2017 Svartbäcken-Samnan, dubbelspår genom gamla Uppsala Ludvika Frövi, åtgärder för malmtransporter mm Citybanan Ställdalen-Kil, fjärrblockering, mötesstationer, hastighetsanpassning, kraftförsörjning, spårbyte, STAX 25 Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim Malmö-Ystad, mötesstationer Pågår och klart under 2018 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C Strängnäs Härad Kil - Öxnered, kraftförsörjningsåtgärder Flemingsberg, ytterligare plattformsspår Kil-Laxå, mötesstationer Skruv, mötesstation Pågår och klart under 2019 Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 Hallsberg Degerön dubbelspår Händelö, kombiterminal exkl. partiellt dubbelspår Stockholm C-Sörentorp, ökad kapacitet Södertälje sluss, Mälaren Pågår och klart under 2020 Fjärrstyrning av järnväg Nationellt tågledningssystem Kilafors-Holmsveden, kapacitetsåtgärder Gävle hamn, järnvägsanslutning Falköping-Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad kapacitet Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan Pågår och fortsätter efter 2020 Kraftförsörjning ERTMS Korridor B Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. Dingersjö, Mötesstationer och kapacitetsförstärkning Tomteboda-Kallhäll, ökad kapacitet Hagalund, bangårdsombyggnad Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv Göteborg-Skövde, ökad kapacitet inkl ombyggd infart Sävenäs Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Kapacitetsåtgärder i Skåne 20

22 Startar 2017 och fortsätter efter 2020 Bergsåker, triangelspår Godsstråket Storvik-Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation Flackarp-Arlöv, utbyggnad till flerspår Startar 2018 och fortsätter efter 2020 Olskroken, Planskildhet Startar 2019 och fortsätter efter 2020 Luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av ERTMS Ostlänken nytt dubbelspår Järna-Linköping Lund (Högevall) - Flackarp, fyrspår Startar 2020 och fortsätter efter 2020 Sundsvall C Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. Godsstråket Dunsjö-Jakobshyttan Degerön, dubbelspår Godsstråket Hallsberg Åsbro, dubbelspår Göteborg-Borås, nytt dubbelspår via Landvetter flygplats (deletapp Mölnlycke-Bollebygd) Laxå Arvika, ökad kapacitet Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg) Väg Pågår och klart under 2017 E4 Norrtull Kista E4/E20 Tomteboda Haga Södra E6 Trafikplats Flädie (Lund-Flädie) E4 Töre Kalix Pågår eller ska starta och klart under 2018 E18 Tpl Roslags Näsby E18 Norrtälje Kapellskär Väg 70 Enköping Simtuna E22 Hurva-Vä etapp Linderöd Vä, Sätaröd-Vä och förbi Linderöd E22 Rinkabyholm E18 väster Karlstad (Björkåsmotet - trafikplats Skutberget) E20 Förbi Hova E4 Ullånger Docksta Rv 50 Askersund-Åsbro Pågår eller ska starta och klart under 2019 Rv 26 Månseryd-Mullsjö E6.20 Söder/Västerleden, Sisjömotet E20 Tollered-Alingsås Väg 70 Trafikplats Smedjebacksvägen Väg 70 Smedjebacksvägen Gyllehemsvägen E4 Sikeå-Gumboda E18 Statlig följdinvestering, Arninge hållplats 21

23 Startar under perioden och klart under 2020 E16 Dala-Järna-Vansbro E4/E20 Essingeleden-Södra Länken E6.20 Hisingsleden, Södra delen Pågår och fortsätter efter 2020 E4 Förbifart Stockholm Västsvenska paketet väg E6.21 Göteborgs hamn/lundbyleden E45 Falutorget-Marieholm Startar under perioden och fortsätter efter 2020 E4 Djäkneboda-Bygdeå E4/E12 Umeå E10, Morjärv Svartbyn E4 Salmis Haparanda E10, Avakko Lappeasuando Rv 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen Sundsvall, E14 Sundsvall Blåberget Rv 56 Valsjön-Trafikplats Mackmyra E45 Förbifart Sveg E 14 Lockne - Optand/Förbi Brunflo E45/Rv70 genom Mora steg 1-2 E18 Danderyd-Arninge E18 Frescati - Bergshamra-Stocksundsbron, förbättrat kapacitet och säkerhet E4/Lv 259 Tvärförbindelsen Södertörn Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka) Rv 56 Kvicksund-Västjädra Rv 70 Simtuna-Kumla Rv 56 Bie-Stora Sundby, Räta linjen E22 Förbi Söderköping E20 Alingsås - Vårgårda E20 Vårgårda - Vara E20 Götene - Mariestad E20 Förbi Skara E20 Förbi Vårgårda E20 Förbi Mariestad Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur E22 Trafikplats Lund S E22 Trafikplats Ideon E65 Svedala-Börringe E4 Ljungby- Toftanäs E22 Lösen -Jämjö Rv 25 Österleden i Växjö Rv 40 Nässjö-Eksjö E22 Fjälkinge Gualöv (ytterligare satsning i Skåne) 22

24 Väg och järnväg Västsvenska paketet (pågår), där bland annat Västlänken och Marieholmsbron ingår. Medel för smärre åtgärder används inom två grupper: miljöinvesteringar, bland annat vattenskydd och bullerdämpande åtgärder trimning och effektivisering, bland annat trafiksäkerhets-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder, samt projekt som ger förstärkt kraftförsörjning i järnvägssystemet. Satsningar för ökad bärighet: Det sker investeringar i vägar för att öka bärigheten på det vägnät som är högt prioriterat av näringslivet. Det kan gälla vindkraftparker, gruvindustri och specialtransporter till eller från industrier och hamnar. Reinvesteringar järnväg Åtgärdsnamn Åtgärdskategori Gbg hamnbana, ökad kapacitet och dubbelspår Utbyggnad spårkapacitet x x x x Nya plf Herrljunga Stationsåtgärder x Laxå-Falköping, ktl-upprustning och AT Kontaktledningsarbeten x Hallsberg - Degerön, dubbelspårsfunktion för godsstråket gm Hallsberg Utbyggnad spårkapacitet x x x Flen, spårväxelbyte 131a, 131b, 133a, 133b Växelbyten x Flemingsberg, ytterligare plattformar spår 0 Stationsåtgärder x Getingmidjan Övriga åtgärder x x x x Sävenäs godsbangård, integrering i G stlv 95 Trafikstyrning x x x x Floda, spårväxelbyte 21a och 21b Växelbyten x Alingsås, stlv 95 konvertering Trafikstyrning x x Vändspår Alingsås Utbyggnad spårkapacitet x x Förbigångsspår Herrljunga Utbyggnad spårkapacitet x Skövde - Falköping, nsp, rälsbyte Spår-/rälsbyten x Pålsboda, ny vägbro Övriga åtgärder x Västlänken Utbyggnad spårkapacitet x x x Sävedalen, spårväxelbyte 301, 302, 305a Växelbyten x Floby - Alingsås, nsp, Herrljunga - Alingsås, usp, spårbyte Spår-/rälsbyten x Förbigångsspår Falköping Utbyggnad spårkapacitet x x Tomteboda-Kalhäll, ökad kapacitet Utbyggnad spårkapacitet x x x x Sandhem-Nässjö, sth-höjning 160/200 km/h Övriga åtgärder x x Kil-Öxnered, AT-system Kontaktledningsarbeten x x Tegnérgatan, brobyte, och Övriga åtgärder x Strängnäs - Härad (bana) Utbyggnad spårkapacitet x x Västra stambanan Trimningsåtgärder Övriga åtgärder x x x Tranås-Flisby, uppspår rälsbyte Spår-/rälsbyten x x Mötesstationer Kil-Laxå Utbyggnad spårkapacitet x x Borås bangård, kontaktledningsupprustning Kontaktledningsarbeten x x Herrljunga-Borås, fjärrstyrning Övriga åtgärder x x x Hagalund - kontaktledningsbyte Kontaktledningsarbeten x x x Kristinehamn-Kil, förstärkningslina Kontaktledningsarbeten x x 23

Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden

Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1b till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Läs mer

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet 2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Näringsdepartementet N2014/1779/TE m.fl. Nationell trafikslagsövergripande plan för perioden för utveckling av transportsystemet

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomförandeplan 2018-2023 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbete n Fastställd tågplan Transportpolitiska mål 12 års sikt Nationell

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Sundvalls hamn, Tunadalsspåret Västernorrlands län 406 340 E4 Sundsvall

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Sven Hunhammar KNEG, 20170918 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Trafikverkets verksamhetsplan 2014 2016 TRV 2013/22332

Trafikverkets verksamhetsplan 2014 2016 TRV 2013/22332 Trafikverkets verksamhetsplan 2014 2016 TRV 2013/22332 Dokumenttitel: Trafikverkets verksamhetsplan 2014-2016 Skapat av: Ekonomi och styrning, avdelning Controlling Dokumentdatum: 2013-12-17 DokumentID:

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025 Ylva Gustafsson Höjer Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen

Läs mer

Partnerskap Bergslagsbanan. Ledningsgrupp

Partnerskap Bergslagsbanan. Ledningsgrupp Partnerskap Bergslagsbanan Ledningsgrupp 2010-01-20 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare och en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren 2018-2029 Christian Mineur Strategisk planering, Trafikverket region Öst 2 3 Storregionala samband i Stockholm-Öst 4 Pågående projekt

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Kommunförbundet Skåne TC-konferens

Kommunförbundet Skåne TC-konferens TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kommunförbundet Skåne TC-konferens 2015-11-06 Peter Bernström PLsys Transport-, tillväxt-, bostadspolitiska m fl mål Ta fram inriktningsunderlag till kommande planperiod (2018-2029)

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering 1 2 Nära vardagen där det händer Så här arbetar vi Ekonomisk planeringsprocess Planläggningsprocessen

Läs mer

It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå

It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå 2015-11-12 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Christer Karlsson Transport-, tillväxt-,

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Regionsamverkan Sydsverige 2016-06-27 Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan E 20-projektet Kommuner längs E 20 i samverkan Historisk trafikutveckling, E20 vid Alingsås 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1996 2000 2004 E20 norr Mariestad 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2015/82727

Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2015/82727 Trafikverkets verksamhetsplan 2016-2018 TRV 2015/82727 0 Dokumenttitel: Trafikverkets verksamhetsplan 2016-2018 Dokumenttyp: Verksamhetsplan Skapat av: Ece Dokumentdatum: 2016-01-13 DokumentID: [DokumentID]

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator 2013.04.12 Pernilla Sott Stråkkoordinator Innehåll Typer av vägar... 3 Kostnad... 3 Typer av finansiering... 3 Ekonomisk bakgrund... 5 Nationella planen (nationella vägar)... 5 Regionala planen/länsplanen

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021 Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne Nationell långsiktig plan 2010-2021 Benny Nilsson Vägverket Britt-Mari Grafström Banverket Den övergripande processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering Infrastruktur

Läs mer

Ingemar Lewén Trafikverket

Ingemar Lewén Trafikverket 1 Ingemar Lewén Trafikverket Vår syn på BIM Informationshantering och arbetsprocesser 2 Lappberg Bangårdsförlängning Projekt på Trafikverket 2014 Koskivaara Bangårdsförlängning Malmbanan Gransjö Bangårdsförlängning

Läs mer

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Jag tänkte prata om: Kort om cykel i nationell plan Varför har vi genomfört studien? Presentation av genomförd

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars 2011 Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket har ett uppdrag från samhället 2 2011-03-21 Sveriges vägar och järnvägar Vägnätet 98 400 km statliga vägar

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

Voksenåsen 23 maj Oslo-Göteborg. Håkan Persson Chef Strategisk Planering. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Voksenåsen 23 maj Oslo-Göteborg. Håkan Persson Chef Strategisk Planering. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Voksenåsen 23 maj 2017 Oslo-Göteborg Håkan Persson Chef Strategisk Planering Upplägg Övergripande information om Trafikverket och den ekonomiska planeringsprocessen

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lena Erixon Generaldirektör Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Swecos kapitalmarknadsdag 2013-11-29 Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet 2 2013-11-30 Gäller 2014-2025 Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

Det här ska Trafikverket göra. en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021

Det här ska Trafikverket göra. en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021 Det här ska Trafikverket göra en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021 Vår plan för Sveriges transportsystem fram till 2021 År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam

Läs mer

Objekt som ingår i beräkning av genomsnittlig lönsamhet av förslag Nationell plan, 31 augusti 2017

Objekt som ingår i beräkning av genomsnittlig lönsamhet av förslag Nationell plan, 31 augusti 2017 Objekt som ingår i beräkning av genomsnittlig lönsamhet av förslag Nationell plan, 31 augusti 2017 PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Trafikverket Postadress: Röda vägen 1, 781 70 Borlänge

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport namngivna investeringsåtgärder och brister Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 Underlagsrapport namngivna

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021 Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1a till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Dialogmöte 2. Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder

Dialogmöte 2. Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder Dialogmöte 2 Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder Workshop om inriktning och övergripande prioriteringar Den fortsatta

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Trafikverkets strategi för drift och underhåll

Trafikverkets strategi för drift och underhåll Trafikverkets strategi för drift och underhåll Lite fakta Gunnar Malm efterfrågade en Trafikverksstrategi för drift och underhåll i april 2010 Björn Östlund har varit den direkt styrande i arbetet Projektgrupp

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015 Promemoria 2008-09-12 Näringsdepartementet Regeringens närtidssatsning på vägar och järnväg 2009-2010 Regeringen anser att det är viktigt att sätta fart på förbättringarna i trafiksystemet så att resultat

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

Länstransportplan för Gävleborgs län

Länstransportplan för Gävleborgs län 1(5) Version 2017-04-10 Beslutsunderlag Hållbarhetsnämnden 2017-04-20 Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025 Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2021 Sammanfattning Föreliggande förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo 2 Välkommen till Workshop 4 Dagordning 10:00 Välkomna, Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 10:10 Inledning

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Nationell Transportplan Vad är gjort och vad kommer framöver? Nils Alm Planering Region Nord

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Nationell Transportplan Vad är gjort och vad kommer framöver? Nils Alm Planering Region Nord TMALL 0141 Presentation v 1.0 Nationell Transportplan Vad är gjort och vad kommer framöver? Nils Alm Planering Region Nord Innehåll Nationella planen 2014-2025 Namngivna åtgärder, vad pågår och vad planeras?

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016 Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering Lennart Kalander Lena Eriksson 9 september 2016 Transportpolitiska mål Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Ostlänken En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Fem län 52 kommuner: från 3700 till cirka 200 000 invånare Fem av Sveriges åtta största kommuner Cirka 1 600 000 invånare Cirka

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2018 Ärendenummer: TRV 2016/35883 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Johan Mattisson Dokumentdatum: 2017-01-23

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Landskapet i Trafikverkets planering. Johnny Hedman chefsarkitekt

Landskapet i Trafikverkets planering. Johnny Hedman chefsarkitekt Landskapet i Trafikverkets planering Johnny Hedman chefsarkitekt 2 2013-09-16 Vi levererar samhällsnytta varje dag Tåg i rätt tid Framkomliga vägar Aktuell trafikinformation Ett säkrare transportsystem

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Christer Karlsson, Trafikverket

Förberedelser inför åtgärdsplanering Christer Karlsson, Trafikverket TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Christer Karlsson, Trafikverket Inriktningsplaneringen Den långsiktiga ekonomiska planeringen inleddes med framtagande av ett

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2014/19593

Trafikverkets verksamhetsplan TRV 2014/19593 Trafikverkets verksamhetsplan 2015-2017 TRV 2014/19593 Dokumenttitel: Trafikverkets verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp: Verksamhetsplan Skapat av: Ece Dokumentdatum: 2015-02-24 DokumentID: [DokumentID]

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion.

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion. Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 1 Introduktion Yta för bild Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF YTTRANDE 1(6) Regionledningskontoret Näringsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM n.registrator@regeringskansliet.se Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029, ert dnr

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Version 2015-04-01 Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Kapitel 1 Introduktion Yta för bild 2 Innehåll Förord... 4 1 Introduktion... 5 1.1 Transportpolitikens mål och Trafikverkets

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer