VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01"

Transkript

1 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej

2 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig lönegaranti (lönegaranti)... 4 Omfattning av lönegarantin... 4 Semesterersättning... 5 Begränsningar för näringsidkare... 5 Konkursförvaltaren beslutar om lönegarantin... 5 Arbetsrätten i konkurs... 6 Lag och kollektivavtal gäller... 6 Uppsägning av anställningen... 6 Konkursförvaltarens förhandlingsskyldighet... 6 Arbetsskyldighet & arbetsbefrielse... 6 Arbetsgivarintyg... 7 Ledighet... 7 Bolagsstyrelserepresentant... 7 Försäljning av verksamheten... 8 Övergång av verksamhet... 8 Företrädesrätt till återanställning... 8 Anställningstid... 9 Semester... 9 Om arbetsgivaren inte betalar ut lön... 9 Frånträdande från anställningen... 9 Betalningskrav... 9 Betalningsuppmaning och ansökan om konkurs Delgivning Vårdgivarens ansvar vid en konkurs Checklista vid konkurs Checklista vid utebliven lön Referenser Ordförklaringar Exempel betalningskrav Exempel betalningsuppmaning Exempel begäran om delgivning

3 Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti Ett företag som är inte kan betala sina skulder kan efter ansökan försättas i konkurs. En konkurs innebär att företagets tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren har bl. a till uppgift att sälja tillgångarna och fördela pengarna till fordringsägarna. Ett företag eller en juridisk person kan försättas i konkurs antingen efter en ansökan av företaget själv eller av en fordringsägare. Fordringsägare kan vara såväl anställda som leverantörer och långivare. En förutsättning för att tingsrätten ska besluta om konkurs är företaget är på obestånd. Obestånd innebär att företaget är oförmöget att betala sina skulder. Denna oförmåga måste vara varaktig, dvs. att företaget inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning. Det spelar ingen roll om det finns stora tillgångar i bolaget om dessa är låsta, då kan räkningarna ändå inte betalas. Företag kan ha skulder som överstiger tillgångarna. Är skulderna bara långsiktiga behöver det inte betyda att företaget är på obestånd. Vid en konkurs går den statliga lönegarantin in och täcker upp för obetald lön, uppsägningslön och semesterersättning. Då det bara är anställdas fordringar som skyddas på detta sätt innebär det att det oftast är de anställda och fackföreningarna som har störst intresse av att en konkurs kommer till stånd. Det finns begränsningar den statliga lönegarantin. Obetald lön omfattas bara om den inte intjänats mer än tre månader innan konkursansökan. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen är det därför viktigt att omgående lämna över krav på obetald lön till ombudsman så att medlemmarna inte ska förlora sin rätt till statlig lönegaranti. Konkursförvaltare utses När ett företag försatts i konkurs får det inte längre själv ingå avtal eller fatta några besluta. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över ansvaret för företagets tillgångar (konkursboet). Konkursförvaltaren ska bland annat utreda vilka tillgångar och skulder som finns och omvandla tillgångarna till pengar så att fordringsägarna kan få betalt (utdelning i konkursen). Det kan innebära att konkursförvaltaren säljer bolagets tillgångar och företaget läggs ner, men det kan även innebära att företaget drivs vidare och säljs. Konkursförvaltaren fattar även beslut om statlig lönegaranti som sedan utbetalas av länsstyrelsen. Konkursförvaltaren är självständig i sina beslut men kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndigheten i konkurser och har till uppgift att övervaka konkursförvaltningen. En konkurs avslutas, antingen när tingsrätten fastställer hur utdelning ska ske i konkursen eller om inget finns att dela ut, när tingsrättens beslut om avskrivning av konkursen vinner laga kraft. Rekonstruktion En rekonstruktion innebär att ett företag med betalningssvårigheter får respit för att kunna lösa sina betalningssvårigheter och rekonstruera sin verksamhet. Under denna tid, vanligtvis tre månader har företaget ett skydd mot konkurs och utmätning. Tingsrätten kan bifalla en ansökan om rekonstruktion och utse en rekonstruktör. Denne undersöker om verksamheten kan fortsätta och om det finns förutsättningar att träffa en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna. Om rekonstruktionen misslyckas kan företaget försättas i konkurs. 3

4 Under rekonstruktionen gäller reglerna om statlig lönegarantin. Statlig lönegaranti (lönegaranti) Det är inte ovanligt att en konkurs föregås av en eller ett par månaders utebliven lön från arbetsgivaren. Den statliga lönegarantin skyddar de anställdas löner vid en konkurs och kan täcka obetald lön och uppsägningslön. Statlig lönegaranti utbetalas av staten genom länsstyrelsen. Omfattning av ersättningen regleras i 7 lönegarantilagen (1992:497) och gäller för de fordringar som har förmånsrätt enligt förmånsrättslagen(1970:979). Förmånsrätt kan vara allmän eller särskild. Ordinarie lön och andra ersättningar har allmän förmånsrätt enligt 12 förmånsrättslagen. Det finns dock begränsningar när det gäller hur långt tillbaka i tiden som den statliga lönegarantin kan utges för, se nedan under omfattning av lönegarantin. Taket i lönegarantin är 4 prisbasbelopp ( kronor ). Begränsningarna i lönegarantin kan på verka arbetsskyldigheten. Om taket har nåtts innan hela uppsägningslönen har betalts ut (efter att innestående lön och semesterersättning har lags ut) har arbetstagaren ingen arbetsskyldighet. Ersättning får istället då sökas från A-kassan. Omfattning av lönegarantin De vanligaste fordringarna som omfattas av statlig lönegaranti enligt 12 förmånsrättslagen är: Fordringar på lön eller andra ersättningar som intjänats de senaste 3 månader innan konkursansökan inkom till tingsrätten. Lön för tiden från konkursansökan till beslut om konkurs t.o.m. en månad efter konkursbeslutet. Uppsägningslön dock längst för uppsägningstid enligt 11 Lagen om anställningsskydd. Vid arbetsbefrielse krävs att man anmäler sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen! Andra avtalade ersättningar som förfallit till betalning 3 månader innan konkursansökan, tex föräldraledighetstillägg. Semesterlön och semesterersättning omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret. Konkursansökan Konkursbeslut 1/3 1/6 15/6 15/7 Fordringar på lön & ersättningar Lön Uppsägningslön Enligt LAS Andra avtalade ersättningar som förfallit till betalning 3 månader innan konkursansökan, tex föräldraledighetstillägg. Semesterlön och semesterersättning omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret. 4

5 En lönefordran som intjänats tidigare än tre månader före konkursansökningen kan omfattas av förmånsrätts om den varit föremål för tvist. Finns det andra fordringar som t ex på komp saldo eller flex saldo ersätts dessa bara om de intjänats mindre än tre månader före konkursen. Fordringar som inte omfattas av lönegarantin riskerar att gå förlorade. Semesterersättning Sparad semester går oftast förlorad i en konkurs. Det är bara semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret. Lönegaranti utgår för det man tjänat in under semesteråret fram till konkursen och vad som står inne/finns kvar för det föregående året. Detta innebär att sparad semester för år 2 till år 5 oftast går förlorad i en konkurs. Även här gäller anställningsavtalet och kollektivavtalet i första hand vilket innebär att semesteråret följer av avtal. Finns inget avtal är det semesterlagen som gäller. Enligt AB är det möjligt att spara 40 semesterdagar medan den rätten i de privata avtalen följer lagen och är begränsad till 25dagar. En fråga vi kan fundera över är om det vid verksamhetsöverlåtelse/inrangering från offentlig till privat verksamhet finns någon anledning att begära att mellanskillnaden mellan 40 och 25 semesterdag ska följa med över. Kanske är det bättre att landstingen/kommunerna betalar ut dessa pengar än att de samlas på hög då förlusten vid en konkurs kan bli mycket kännbar. Begränsningar för näringsidkare Det finns en begränsning för arbetstagare, som dessutom är ägare av företaget, att få ersättning från den statliga lönegarantin. Av 12 6 stycket Förmånsrättslagen framgår att den som själv eller tillsammans med nära anförvanter har ägt en västenlig del av företaget och som haft ett betydande inflytande över företagets verksamhet inte omfattas av lönegarantin. Denna begränsning gäller sex månader före konkursansökan. Ett ägande om ca 30 procent har ansetts som väsentligt under förutsättning att arbetstagaren också kunnat utöva ett reellt inflytande. Konkursförvaltaren beslutar om lönegarantin Efter konkursen går konkursförvaltaren igenom de anställdas lönefordringar och fattar beslut om utbetalning. Det kan vara bra att uppmärksamma konkursförvaltaren på eventuella ersättningskrav, som t ex körersättning, friskvård etc. som faller utanför den ordinarie lönen och semesterersättningen redan från början. Konkursförvaltarens beslut kan överklagas till tingsrätten inom tre veckor efter att man fått del av beslutet. Det är länsstyrelsen som handlägger utbetalning av lönegarantin. Utbetalningen ska ske så fort som möjligt efter att lönen förfallit till betalning. Uppsägningslön betalas ut i takt med att den förfaller till betalning. För att få uppsägningslön måste arbetstagaren visa upp intyg om att man är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Det finns också en skyldighet att meddela länsstyrelsen om man får en annan inkomst under uppsägningsperioden. I samband med den första utbetalningen skickar länsstyrelsen ut en blankett rubricerad försäkran som ska återsändas till länsstyrelsen tillsammans med intyget om att man är anmäld som arbetssökande. Länsstyrelsen informerar även försäkringskassan om utbetald uppsägningslön samt lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket på utbetald lönegaranti. 5

6 Arbetsrätten i konkurs Lag och kollektivavtal gäller En konkurs innebär ingen automatisk förändring av anställningsavtalet. Det enskilda anställningsavtalet, kollektivavtalet och övriga arbetsrättsliga lagar fortsätter att gälla även efter konkursen. Konkursförvaltaren tar över ansvaret för verksamheten och har att tillämpa såväl anställningsavtalet som kollektivavtalet och de arbetsrättsliga lagarna för arbetstagarna. Däremot så inträder inte konkursförvaltaren eller konkursboet som ny arbetsgivare. Konkursboet kan inträda som ny arbetsgivare om konkursförvaltaren inte säger upp anställningsavtalen inom en månad efter konkursen eller om det träffas överenskommelse om detta. Uppsägning av anställningen Anställningen upphör inte automatiskt i samband med en konkurs men en av konkursförvaltarens första åtgärder brukar vara att säga upp de anställda. Konkurs anses som saklig grund för uppsägning. Uppsägningstiden följer av anställningsavtalet alternativt kollektivavtalet. Då det kan finnas en skillnad med den faktiska uppsägningstiden och den uppsägningstid som ersätts av den statliga lönegarantin innebär det i praktiken att uppsägningstiden kan bli kortare då den statliga lönegarantin bara ersätter uppsägningstid enligt LAS 11 vid konkursförvaltarens uppsägning. Uppsägningstiden för föräldralediga börjar normalt sett inte löpa förrän efter det datum man aviserat att man ska återgå i tjänst. Detta brukar man kunna lösa genom att den föräldraledige återgår i tjänst men är arbetsbefriad under uppsägningstiden. Konkursförvaltarens förhandlingsskyldighet Konkursförvaltaren har en förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna i enlighet med medbestämmandelagen. Tidigare ansågs inte konkursförvaltaren ha någon skyldighet att förhandla innan uppsägning utan bara i fråga om hur avvecklingen av verksamheten. Numera slår ett avgörande i EU-domstolen fast att uppsägningar ska föregås av förhandlingar 1, vilket innebär att en konkursförvaltare även har förhandlingsskyldighet i dessa frågor. I övrigt anses konkursförvaltaren ha förhandlingsskyldighet i de frågor där förvaltaren faktiskt har handlingsalternativ. Konkursförvaltaren ska således ta kontakt och förhandla med de fackliga organisationerna som det finns avtal med. För det fall detta inte sker eller om kollektivavtal inte finns kan det vara bra att själv ta kontakt med konkursförvaltaren för att diskutera vad som kommer att hända. Arbetsskyldighet & arbetsbefrielse I samband med konkursen har konkursförvaltaren att ta ställning till om verksamheten ska läggas ned eller drivas vidare. Blir bedömningen att det är möjligt att sälja en del eller hela verksamheten kan konkursförvaltaren bestämma sig för att driva verksamheten vidare. Om så inte är fallet blir beslutet att avveckla verksamheten. Oavsett vilket beslut som tas har den anställde en arbetsskyldighet. Arbetsskyldigheten gäller också under uppsägningstiden i förhållande till konkursboet då den anställde kan anses utlånad till konkursboet under en månad från konkursdagen. 1 Förenade målen C 235/10 - C 239/10 Claes m.fl 6

7 Blir man arbetsbefriad under uppsägningstiden kan det ändå finnas en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande om det behövs för att utföra arbete under uppsägningstiden. Arbetsskyldighet föreligger under förutsättning att den anställde erhåller uppsägningslön. Har den anställde nått taket för den statliga lönegarantin finns inte längre någon arbetsskyldighet. För att få uppsägningslön från den statliga lönegarantin måste man anmäla sig som arbetslös till arbetsförmedlingen den första arbetsbefriade dagen. Som anmäld till arbetsförmedlingen står man till arbetsmarknadens förfogande och är i princip skyldig att tacka ja till erbjudet arbete. Tackar man nej till erbjudet arbete anses man inte stå till arbetsmarknadens förfogande och kommer inte att få ersättning från lönegarantin. Får man arbete under arbetsbefriad uppsägnings tid har man inte rätt att behålla uppsägningslönen från den statliga lönegarantin till den del man tjänar lika mycket eller mer. Tjänar man mindre avräknas lönen från den statliga lönegarantin och man får bara behålla mellanskillnaden. Arbetsgivarintyg Ett arbetsgivareintyg behövs för att kunna få a-kasseersättning. Arbetsgivaren har en skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg. Vid en konkurs blir det istället konkursförvaltarens ansvar att utfärda arbetsgivarintyg. Ledighet Beviljade ledigheter och regelverket kring dessa gäller även efter konkursutbrottet. Här är det framförallt föräldraledighet, semester och tjänstledigheter såsom studieledighet som blir aktuellt. En arbetstagare har möjlighet att återkalla beviljad semesterledighet vid uppsägning. Reglerna om återgång i tjänst gäller även vid en konkurs. För föräldralediga med en lång anställningstid och således en lång uppsägningstid kan det finnas ett intresse av att återgå i tjänst för att kunna få statlig lönegaranti under uppsägningstiden. Vid en arbetsbefrielse gäller även här att man måste anmäla sig till arbetsförmedlingen och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Beviljad semester i samband med konkurs orsakar oftast inga problem. Det man kan vara uppmärksam på är om semesteråret har sammanfallande intjänande- och uttagsår, dvs. om man kan ta ut semester samma år som man tjänar in den. Går företaget i konkurs tidigt på året kan det innebära att jag blir skyldig konkursboet pengar om jag plockar ut mer semester än vad jag tjänat in vid uppsägningstidens slut Bolagsstyrelserepresentant En arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen är att likställa med övriga bolagsstyrelseledamöter och har därför lika stort ansvar som övriga i bolagsstyrelsen. Enligt aktiebolagslagen har bolagsstyrelsen en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning när mer än halva aktiekapitlet är förbrukat. En underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning kan medföra ett personligt betalningsansvar för bolagsstyrelsens ledamöter En bolagsstyrelserepresentant i ett företag med ekonomiska bekymmer bör alltid kontakta Vårdförbundet för rådgivning. 7

8 Försäljning av verksamheten Om konkursförvaltaren säljer hela eller en del av verksamheten kan hela eller delar av personalstyrkan erbjudas övergång. Eftersom avtalet inte övergår automatiskt kan den anställde inte tvingas in i en ny anställning utan ska ges tillfälle att tacka ja eller nej till övergång. Väljer man att tacka ja gör man det utifrån de förutsättningar som den nya arbetsgivaren erbjuder eller utifrån den överenskommelse man kan göra med den nya arbetsgivaren. Det som kan påverka ställningstagandet till övergång är möjligheten till att hitta annat arbete. Tackar man nej till övergång tackar man även nej till erbjudet arbete och anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta kan innebära att man inte är berättigad till ersättning från den statliga lönegarantin fr.o.m. det datum då den anställde hade kunnat erhålla annan inkomst, dvs. datum för övergången. Tackar man nej till övergång kan man inte heller räkna med att erhålla arbetslöshetsersättning direkt då man tackat nej till erbjudet arbete. Övergång av verksamhet Vid en försäljning av verksamheten i samband med en konkurs gäller inte reglerna om verksamhetsövergång i LAS 6b. Det innebär att anställningsavtalet och kollektivavtalet inte övergår till en ny ägare. Även om LAS 6b inte gäller vid en konkurs finns det andra regler i LAS som är kopplade till verksamhetsövergång och som gäller vid en konkurs. Det är främst företrädesrätten till återanställning, anställningstiden och intjänade semesterförmåner som kan bli aktuella vid en försäljning av verksamheten. Begreppet verksamhetsövergång och de kriterier som måste vara uppfyllda för att en verksamhetsövergång ska föreligga kan därför vara av betydelse även när ett företag gått i konkurs. För att regler om företrädesrätt, sammanlagd anställningstid och övertagande av semesterförmåner ska bli tillämpliga krävs att de kriterier för verksamhetsövergång som ställs upp i Spijkers-målet 2 t är uppfyllda. Är parterna överens om att det är fråga om en verksamhetsövergång kan detta tas med i förhandlingsprotokollet med konkursförvaltaren. Företrädesrätt till återanställning Vid en försäljning av verksamheten har anställda företrädesrätt till återanställning, om det övertagande företaget har behov av att nyanställa, i enlighet med reglerna i LAS Det är viktigt att komma ihåg att göra anspråk på företrädesrätten för att den ska börja gälla. Detta anspråk görs skriftligen till konkursförvaltaren. Stockholm den 1/ Härmed anmäler jag anspråk på min företrädesrätt till återanställning enligt LAS Namn och kontaktuppgifter Anspråk på företrädesrätt kan även göras under förhandlingen med konkursförvaltaren. Är parterna överens om detta ska detta framgå av förhandlingsprotokollet. 2 Mål C-24/85 Spijkers ECR

9 Anställningstid En arbetstagare, som efter en konkurs i verksamheten går över till en ny arbetsgivare som skall driva verksamheten vidare, får, enligt LAS 3 st 2, tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förra arbetsgivaren. Semester Enligt SemL 31 övertar en förvärvare av en verksamhet under vissa förutsättningar ansvaret för den överlåtande arbetsgivarens skyldigheter gällande semesterförmåner. Denna skyldighet gäller även övergång av verksamhet i samband med konkurs. En förvärvare av konkursgäldenärens rörelse kan sålunda få infria de semesterförmåner som inte kunnat regleras genom lönegarantin. Även om LAS 6b inte är tillämplig vid konkurser är det de vanliga kriterierna för verksamhetsövergång som blir tillämpliga vid bedömningen av om SemL 31 är tillämplig. Det blir i praktiken därför försäljningsavtalet mellan konkursboet och förvärvaren som blir avgörande vilken av parterna som ska stå för dessa kostnader. 3 Uteblir lönen är det viktigt att omedelbart kontakta Vårdförbundet då tidsfristerna för att omfattas av lönegarantin är korta! Betalningskrav och betalningsuppmaning handläggs av förbundsombudsman i avdelningen. Om arbetsgivaren inte betalar ut lön Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid kan det vara ett tecken på obestånd. Många gånger är det de anställda och fackförbunden som har störst intresse av att ett företag försätts i konkurs. Anledningen till detta är den statliga lönegarantin som går in och täcker upp utebliven lön. Då tidsfristerna är korta är det viktigt att medlemmarna omedelbart kontaktar Vårdförbundet för hjälp med löneindrivning. Det är bara är fordringar som förfallit till betalning högst tre månader före konkursutbrottet som omfattas av den statliga lönegarantin. Anställda som har fordringar som är äldre än tre månader riskerar därför att gå miste om ersättning för tiden innan dess. Frånträdande från anställningen En arbetstagare som inte fått sin lön har enligt 4 3 st LAS rätt att med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Bestämmelsen innebär att en arbetstagare kan säga upp sin anställning och med omedelbar verkan lämna anställningen utan att iaktta uppsägningstiden om arbetsgivaren inte betalar ut lön. Ett frånträdande blir förmodligen främst aktuellt om den anställde har hittat ett annat arbete som kan påbörjas omgående. Fordran på den uteblivna lönen kvarstår och måste behandlas skyndsamt och på samma sätt som om anställningen bestod för att den inte ska gå förlorad Betalningskrav Betalar inte arbetsgivaren ut lönen är det viktigt att utreda vad detta beror på. Den första åtgärden är att skicka ett betalningskrav till arbetsgivaren för att få klarhet i om arbetsgivaren har några invändningar mot lönekravet. Har arbetsgivaren invändningar måste en förhandling begäras. Det går att utforma kravbrevet så att det är att likställa med en förhandlingsframställan för det fall att 3 KonkursArbetsrätt, E Danhard s 58 och s

10 arbetsgivaren har invändningar mot fordran. Har arbetsgivaren invändningar mot betalningskravet blir det fråga om en tvistig fordran och ett förhandlingsärende. Om arbetsgivaren kan misstänkas vara på obestånd är det viktigt att en tvisteförhandling kommer till stånd så fort som möjligt. Se exempel på betalningskrav, s13 Betalningsuppmaning och ansökan om konkurs Om arbetsgivaren inte har några invändningar men ändå inte betalar skall en betalningsuppmaning motsvarande kravbrevet skickas. En betalningsuppmaning är en viktig del för att kunna begära ett företag i konkurs. För att göra detta måste två förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste det finnas en klar och förfallen fordran. Har arbetsgivaren inte invänt mot betalningskravet eller betalningsuppmaningen kan fordran anses som klar. Förfallen blir den när datumet för när lönen skulle betalts ut har passerats. För det andra måste den som ansöker om konkurs kunna bevisa att företaget (gäldenären) är på obestånd. Detta är naturligtvis inte lätt då vi inte har insyn i arbetsgivarens ekonomi och arbetsgivaren kan ha andra skäl för att inte betala ut lönen. En betalningsuppmaning i enlighet med Konkurslagen kap 2 9 tjänar som insolvenspresumtion. Det innebär att arbetsgivaren får anses som insolvent om denne inte invänt mot betalningsuppmaningen eller kan bevisa motsatsen. Ett intyg från kronofogdemyndigheten som visar att företaget saknar utmätningsbara tillgångar och som inte är äldre än sex månader är också en presumtion för insolvens. Se exempel på betalningsuppmaning, s14 Delgivning Det är oftast bra att få en så snabb handläggning som möjligt. Detta gäller i synnerhet om arbetsgivaren trilskas, är svår att nå eller i övrigt håller sig undan. För att inte förlora tid kan man begära delgivning av betalningsuppmaningen. En delgivning innebär att man får ett kvitto på att arbetsgivarens representant personligen har tagit emot betalningsuppmaningen. I första hand är det en ordinarie styrelseledamot som ska delges men det behöver inte vara någon som tecknar bolagets firma. Finns ingen ordinarie ledamot att tillgå går det även bra med en suppleant. En delgivning går via en delgivningsbyrå, som t ex Svensk delgivningsservice. Se exempel på delgivningsbrev, s15 Vårdgivarens ansvar vid en konkurs Privat hälso- och sjukvård bedrivs av en vårdgivare. Vårdgivaren kan antingen vara en juridisk person (bolag, förening eller stiftelse) eller en enskild yrkesutövare. Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten. Verksamhetschefens ansvar regleras dels i lag och dels av vårdgivaren som bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter verksamhetschefen ska ha. Verksamhetschefen har, antingen själv eller genom att anlita personer med lämplig kompetens, att säkerställa de krav som ställs på honom/henne. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften. 10

11 Om en verksamhet som finansieras av kommun eller landsting försätts i konkurs så fortsätter kommunen och/landstinget att vara huvudman med ansvar för att patienterna får den vård de behöver. Kommunen eller landstinget måste med andra ord erbjuda alternativ vid en konkurs. Om en helt privatfinansierad verksamhet, t ex plastikkirurgisk verksamhet, försätts i konkurs har det allmänna inte något ansvar för att erbjuda alternativ. För de fall konkursförvaltaren fortsätter att bedriva verksamheten är det konkursboet som är vårdgivare och har att uppfylla alla de krav som ställs på en vårdgivare, t ex att det ska finnas en verksamhetschef och dennes kompetens. Om en verksamhet upphör utan att någon tar över ska konkursboet säkerställa att patientjournalerna tas om hand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Konkursboet kan ansöka om att socialstyrelsen tar hand om dem, se 9 kap. 1 andra stycket patientdatalagen och 5 kap. 1 SOSFS 2008:14. Checklista vid konkurs Den förtroendevalda kontaktar medlemmarna och informerar vad konkursen innebär och vem de kan kontakta vid frågor. Konkursförvaltaren brukar tidigt informera de anställda om situationen, anställningens fortlevnad och statlig lönegaranti. Det är till konkursförvaltaren medlemmarna ska lämna sina krav på lön och andra ersättningar. Vid kontakt med konkursförvaltaren kan man göra anspråk på företrädesrätt för medlemmarna om det är aktuellt med en försäljning av verksamheten. Detta kan man begära att få nedskrivet i ett protokoll. Medlemsmöte för att bl a informera om omställningsavtalet och trygghetsrådets (TRR) verksamhet. Anmälan ska göras av både arbetsgivaren och den anställde. Gäller för de arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal, för mer info och anmälningsblankett se Checklista vid utebliven lön Skicka betalningskrav. Låt medlemmen specificera och styrka sin fordran gärna med anställningsavtal och tidrapport. Ta reda på arbetsgivarens inställning, om arbetsgivaren motsätter sig betalningskravet blir fordran tvistig. Vi måste då begära en tvisteförhandling och kan då inte lämna in en ansökan om konkurs. Glöm inte protokollet. Om arbetsgivaren inte motsätter sig fordran men fortfarande inte betalar, skicka en betalningsuppmaning via ett delgivnings företag. Lämna över ärendet till förbundsjurist! Referenser Lag Förmånsrättslag (1970:979) Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag om företagsrekonstruktion (1996:764) Lönegarantilag (1992:497) Konkurslag (1987:672) Semesterlag (1977:480) Hälso- och sjukvårdslag ( ) 11

12 Litteratur Patientdatalagen (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) PTK - Konkursskrift Facklig inkassobok alt. Löneindrivning och konkurs, facklig handledning av Erik Danhard & Henrik Ask Konkursarbetsrätt av Erik Danhard Ordförklaringar Borgenär - Den som har någonting att fordra/kräva av gäldenären Förmånsrätt - Fordringsägarnas förmånsrätt i förhållande till varandra till betalning ur gäldenärens egendom. Gäldenär - Den person/företag som är skyldig någon annan någonting Insolvens - Insolvens är att inte kunna betala sina skulder, att inte ha kontanter till de kortfristiga eller långfristiga skulderna. Insolvens är grund för konkurs. Konkurs - En persons tillgångar omhändertas av en konkursförvaltare och säljes, varefter de pengar som kommer in fördelas mellan fordringsägarna enligt en enligt lagen bestämd ordning (förmånsrättsordningen). Konkursbo är en separat juridisk person som innehåller företagets tillgångar och som företräds av konkursförvaltaren. konkursgäldenär är det företag som har försatts i konkurs Kontrollbalansräkning - Ett aktiebolag som har förbrukat halva aktiekapitalet kdan tvingas till att gå i konkurs, som en första åtgärd kan en kontrollbalansräkning upprättas där tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. En kontrollbalansräkning skall granskas av en revisor och om det visar sig enligt kontrollbalansräkningen att aktiebolaget inte är i konkurs så kan det fortsätta sin verksamhet. LAS Lag(1982:80) om anställningsskydd Likvidation innebär att ett aktiebolag avvecklas. Ett alternativ till en frivillig likvidation är att sälja aktierna i aktiebolaget till andra, då behöver inte aktiebolaget upplösas. En tvångsmässig likvidation beslutas i rätten och innebär att aktiebolaget måste träda i likvidation, en tvångsmässig likvidation kan ske om aktiebolaget saknar styrelse. En frivillig likvidation beslutas det om på en bolagsstämma och en frivillig likvidation sker med omedelbar verkan. Likviditet - Är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Obestånd - Oförmåga att betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning. Oförmågan får inte vara tillfällig. Benämns även insolvens. Utgör grund för konkurs. 12

13 Exempel betalningskrav Krav på lönefordran Aktiebolag Y, organisationsnummer. Som ombud för vår medlem Annika Andersson, XXXXXX-XXXX, uppmanar jag er att betala den lön mm som framgår av den bifogade kravspecifikationen, bilaga 1. Hela summan ska betalas inom en vecka från den dag ni får detta brev, dock senast den X/X-XXXX. Har ni invändningar mot kraven ska dessa framföras till mig inom samma tid. Om ni inte betalar inom den angivna tiden eller gör invändning kommer jag att skicka en betalningsuppmaning till er på vilken en konkursansökan kan följa. Alternativt kommer jag att ansöka om betalningsföreläggande eller stämning mot er. Betalning sker enklast genom insättning på Annikas lönekonto. Med vänlig hälsning, VÅRDFÖRBUNDET Förbundsombudsman Avdelning XXX Bilaga 1 Kravspecifikation 1. Lön för mars kr Förfallodag: Retroaktivlön semesterlönegrundande 480 kr Förfallodatum Summa kapitalbelopp, att betala kr Dessutom löper ränta enligt 6 räntelagen på kapitalbeloppet från förfallodagen till dess att full betalning sker. 13

14 Exempel betalningsuppmaning Betalningsuppmaning Aktiebolag Y, organisationsnummer Som ombud för vår medlem Annika Andersson, XXXXXX-XXXX jag er att betala förfallna fordringar som framgår av den bifogade kravspecifikationen, bilaga 1. Hela summan ska betalas inom en vecka från den dag ni får detta brev. Har ni invändningar mot kraven ska dessa framföras till mig inom samma tid. Om ni inte betalar inom den angivna tiden eller gör invändning kommer vi att inge en ansökan om konkurs mot er. Betalning sker enklast genom insättning på Annikas lönekonto. Med vänlig hälsning, VÅRDFÖRBUNDET XXX Förbundsombudsman, Avdelning Kravspecifikation 1. Lön för mars kr Förfallodag: Bilaga 1 Retroaktiv lön semesterlönegrundande Förfallodatum Lön för april 2012 Semestertillägg 16/3, 20/3 & 30/3 Enl KA 15: 0,6 % av månadslönen Förfallodag kr 250 kr kr Summa kapitalbelopp, att betala kr Dessutom löper ränta enligt 6 räntelagen på kapitalbeloppet från förfallodagen till dess att full betalning sker. 14

15 Exempel begäran om delgivning Svensk Delgivningsservice AB Stockholm Delgivning av betalningsuppmaning Vi översänder betalningsuppmaning för delgivning med företagsnamn & organisationsnummer. För att inte förlora förmånsrätt ska ärendet behandlas med förtur. Upplysningsvis kan anges att bolagets VD XXX XXX enligt information är bosatt i Holland sedan länge men att styrelsesuppleanten YYY YYY och tillika ekonomihandläggare är bosatt i Helsingborg. YYY befinner sig dock ytterst sällan företagets lokaler. Handläggare hos oss är undertecknad ombudsman och nås på telefon alternativt Med vänlig hälsning, VÅRDFÖRBUNDET XXX Förbundsombudsman. Avdelning Fakturaadress Vårdförbundet c/o BGC BGC-id VAR Stockholm Ref 412 Bilagor: Betalningsuppmaning för 1. XXX XXX 2. YYY YYY 3. ZZZ ZZZ samt 4. Utdrag från bolagsregistret & Infotorg 15

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q: Vem betalar ut lönegaranti? A: Länsstyrelsen är utbetalande myndighet av lönegarantibeslut. Länsstyrelsen beskattar och upprättar kontrolluppgifter

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti 22 Nils-Bertil Morgell NILS-BERTIL MORGELL Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti HD och HFD har, i och för sig utifrån olika förutsättningar, prövat frågan om när statens

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) Målnummer: T1882-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-12-13 Rubrik: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 lönegarantilagen

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)...7 2 Ärendet... 17 3 Nuvarande regler... 19 3.1 Lönegaranti...19

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2013 T 3101-12 KLAGANDE UEs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat PT MOTPART UE, konkurs SAKEN Bättre rätt till deponerat belopp

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2015-11-02. Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Presentationens innehåll. Efterbehandlingsansvaret

2015-11-02. Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Presentationens innehåll. Efterbehandlingsansvaret Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Redogörelse för gällande rätt, utifrån praxis och med fokus på konkurser På säker grund för hållbar utveckling Presentationens innehåll Efterbehandlingsansvaret

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg)

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg) Svarsmall tentamen den 29 mars 2010 Fråga 1 Ja, det kan mycket väl bli fallet att återkallelsen blir verksam även om den kommer fram senare än anbudet och dessutom blir läst senare än anbudet bara den

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) Målnummer: Ö5644-12 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-05-09 Rubrik: Förmånsrätt enligt 10 första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979)

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:57

Regeringens proposition 2004/05:57 Regeringens proposition 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Prop. 2004/05:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2004 Göran Persson Hans Karlsson

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser. Stockholm den 1 mars 2013

Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser. Stockholm den 1 mars 2013 Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser Stockholm den 1 mars 2013 Era separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser Som vi beskrev i vårt brev av den 20 december

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...5

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 2 Promemorians lagförslag...6 2.1 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)...6 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag...11

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer