Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, Göteborg, telefon , fax och e-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 11 Resultaträkning, moderbolaget 12 Rapport över totalresultat, moderbolaget 12 Balansräkning, moderbolaget 13 Kassaflödesanalys, moderbolaget 14 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 14 Redovisnings- och värderingsprinciper 15 Noter 20 Förslag till vinstdisposition 32 Revisionsberättelse 33 Fem år i sammandrag 34 Definitioner 35 Årsstämma 36 Adresser 37 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergen dahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt i Sverige. Gunnar Bergendahl räknas till pionjärerna inom svensk vägbeläggning. Entreprenadverksamhet inom asfalt beläggning samt tillverkning av ballast och betong utökades under 60-talet med rostskyddsprodukter för fordonsindustrin samt vägmarkeringsmaterial. Under perioden 1998 till 2008 var Geveko ett blandat investmentbolag med verksamhet i Industrirörelse samt förvaltning av en Värdeppapersportfölj. Från och med 2008 är Geveko en industrikoncern alltjämt med verksamhet inom väginfrastruktur. Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster. Geveko erbjuder miljöanpassade produkter av hög kvalitet med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Gevekos B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB. Finansiella rapporter Finansiella rapporter publiceras på svenska och engelska. Årsredovisningen sänds till de aktieägare som önskar erhålla den. Rapporterna finns tillgängliga på Gevekos hemsida vid publiceringstillfället. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, Göteborg, telefon , fax och e-post Rapporter för verksamhetsåret 2012 offentliggörs enligt följande: Delårsrapport 3 månader 26 april 2012 Delårsrapport 6 månader 16 juli 2012 Delårsrapport 9 månader 25 oktober 2012 Bokslutskommuniké 2012 Publiceras februari 2013 Årsredovisning 2012 Publiceras april 2013

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i AB Geveko (publ) får härmed lämna årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret KONCERNEN Verksamhet Geveko är Europas ledande företag inom horisontell vägmarkering med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Geveko erbjuder miljöanpassade produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Organisation Geveko-koncernens verksamhet är indelad i två affärsområden: Material och Entreprenad. Organisationsstrukturen har skapats för att tillvarata operativa synergier vad gäller produktionskapacitet, produktrationalisering, samordning av inköp och logistikfunktioner samt för att uppnå effektivare samverkan mellan koncernens enheter. I Affärsområde Entreprenad ingår koncernens entreprenadenheter. Affärsområde Material svarar för försäljning av vägmarkeringsmaterial till kunder utanför Gevekokoncernen samt till egen entreprenadverksamhet. I Affärsområde Material ingår koncernens produktionsenheter. Tillverkning av vägmarkeringsprodukter uppgår till en sammanlagd volym om cirka ton per år. Cirka ton används inom egen entreprenadverksamhet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Beslut att avveckla verksamheter I december 2011 beslutade styrelsen att förlustbringande entreprenadverksamheter i Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien om möjligt ska avvecklas under Vidare har styrelsen beslutat att avveckla materialförsäljningsenheterna i Ryssland och Ukraina. Till följd av beslutet redovisas koncernens resultat i bokslut 2011 för Kvarvarande verksamhet respektive Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling. Kvarvarande verksamheter omfattar Entreprenad Norden och Ungern samt materialförsäljning. Försäljning av entreprenadverksamheten i Storbritannien Geveko tecknade i december avtal om försäljning av koncernens entreprenadverksamhet som bedrivs inom dotterbolagen Line Markings Ltd och Rommco Ltd i Bradford. Köpare är företaget Eurovia Group Ltd. som ingår i Eurovia SA. Transaktionen slutfördes den 2 februari Resultateffekten av transaktionen har tagits Geveko fortsätter bedriva verksamhet i Storbritannien inom försäljning av prefabricerade termoplastprodukter och tillverkning av glaspärlor. Samarbete med SafeRoad Geveko och SafeRoad har ingått ett avtal som innebär samarbete beträffande produktutveckling och produktion av termoplastprodukter för den skandinaviska marknaden. Avtalet innebär att Gevekos produktionsvolym av termoplast initialt ökar med cirka 25%. Avtalet träder i kraft VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Affärsområde Material Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vatten- och lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Materialförsäljning sker till ett 50-tal länder, alltså även till marknader där Geveko idag inte är etablerat. Övrigt Material I detta segment redovisas tillverkning och försäljning av färg till andra användningsområden än vägmarkering. Övrigt Material verksamheter under avveckling Verksamheter som är under avveckling är dotterbolaget Cleanosols materialförsäljningsenheter i Ryssland och Ukraina. GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1

4 Marknadsutveckling Affärsområde Material Volymutvecklingen i Affärsområde Material har varit tillfredsställande och ökat jämfört med 2010 trots situationen på råvarumarknaden och betydliga prisökningar på råmaterial. Beslut om ökade anslag till vägsektorn i flertalet länder samt EU:s beslut att avsätta ytterligare 500 miljoner euro för finansiering av vägbyggnation och vägunderhåll i Norden och Västeuropa bidrog till stärkt efterfrågan på Gevekos produkter. Samtliga produktgrupper har haft en stabil volymutveckling i Norden och västra Europa, främst inom området prefabricerade termoplastprodukter. För kvarvarande verksamheter i Affärsområde Material uppgick omsättningen den 31 december 2011 till 830,6 (855,9) mkr. Affärsområde Entreprenad Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i Europa. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner, men även län samt större företag inom vägunderhåll. Entreprenad Norden Entreprenadverksamhet bedrivs med helägda bolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Entreprenad Ungern Den ungerska verksamheten bedrivs i ett delägt bolag och består förutom av entreprenadverksamhet även av tillverkning och försäljning av trafikprodukter såsom vertikala skyltar, körriktningsmärken, affischtavlor m m. Entreprenadverksamheter under avveckling De entreprenadverksamheter som är under avveckling är helägda dotterbolag i Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien. Avyttring av verksamheten i Stor britannien genomfördes den 2 februari Marknadsutveckling Affärsområde Entreprenad Norden Danska statens krav på kommunerna att investera extra medel i drift och underhåll resulterade i god volym- och resultatutveckling i den danska verksamheten. I Norge var volymutvecklingen tillfredställande, dock något lägre än under 2010 då volymerna nådde en mycket hög nivå. Volymerna på den finska marknaden blev betydligt större jämfört med föregående år och resultatet för 2011 förbättrades. I Sverige förlorades upphandling av två större länskontrakt vid en juridisk prövning vilket, trots bra väderförhållanden och ytterligare volymer i slutet av säsongen, medfört lägre volymutveckling på den svenska marknaden under Ungern I det ungerska dotterbolaget utvecklas och marknadsförs produkter inom det trafiktekniska området t ex LED-baserade informationssystem för motorvägar, buss- och tågstationer samt flygplatser. Trots lägre anslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägunderhåll hade den ungerska verksamheten en god volymutveckling jämfört med Verksamheter under avveckling De entreprenadverksamheter som är under avveckling i centrala- och östra Europa är helägda dotterbolag i Polen, Rumänien, Slovakien och Tjeckien. Volymutvecklingen var svag i samtliga länder. Orsak till nedgång på marknaderna är fortsatt främst statsfinansiella problem som tvingat länderna att senarelägga såväl investeringar i planerad nybyggnation av vägar som löpande vägunderhåll. Den engelska staten genomför ett besparingsprogram, vilket bland annat omfattar investeringar i väginfrastruktur. Detta har förutom, hård konkurrens och aggressiv prissättning påverkat den brittiska entreprenadverksamhet negativt. Den brittiska entreprenadverksamheten har avyttrats. För kvarvarande verksamheter uppgick omsättningen i Affärsområde Entreprenad till 668,4 (668,9) mkr. Omsättningen inklusive verksamheter under avveckling uppgick till 846,1 (925,4) mkr. Marknadsutveckling verksamheter under avveckling Det fortsatt svaga statsfinansiella läget på marknaderna i centrala och östra Europa samt budgetbesparingar inom vägsektorn i Storbritannien har orsakat avstannad vägbyggnation och mycket låg investeringsförmåga inom vägunderhåll blev inget undantag med mycket små förhoppningar om återhämtning uppgick omsättningen i verksamheter under avveckling till 177,7 (256,5) mkr och rörelseresultatet till -89,4 (-60,4) mkr. Resultatet har belastats med justering av värden om -26,2 mkr inklusive uppvärdering av tillgångar i Storbritannien om 6,1 mkr. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT Kvarvarande verksamheter Rörelseresultatet uppgick till 18,1 (-0,3) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,7 (0,0)%. Omsättningen ökade och uppgick till 1 046,2 (1 037,4) mkr. Det förbättrade rörelseresultatet är hänförligt till god volymutveckling i den nordiska entreprenadverksamheten och ökad materialförsäljning. Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling Rörelseresultatet uppgick till -71,3 (-60,7) mkr. Omsättningen minskade jämfört med föregående år och uppgick till 1 223,9 (1 293,8) mkr. Lägre omsättning och rörelseresultat är hänförligt till mycket svag utveckling i entreprenadverksamheterna i centrala- och östra Europa i kombination med nedskrivning av värden i verksamheter under avveckling om netto -44,9 mkr varav reservation av osäkra kundfordringar i Ukraina om -18,7 mkr samt positiv omvärdering av tillgångar i Storbritannien om 6,1 mkr. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens resultat efter skatt 2011 uppgick till -121,0 (-101,3) mkr. Resultatet har belastats med nedskrivning av värden i verksamheter under avveckling med -44,9 mkr. Årets skattekostnad redovisas till 17,6 (15,4) mkr. Efter justering för innehav utan bestämmande inflytande med -4,4 (1,1) mkr redovisas årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare till -116,6 (-102,4) mkr. Koncernens soliditet uppgick den 31 december 2011 till 24,4 (35,8)%. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid årsskiftet till 36,7 (9,5) mkr. Kassalikviditeten, dvs omsättningstillgångar exklusive varulager i relation till kortfristiga skulder, uppgick till 46,5 (62,0)%. På grund av att bolaget bryter de med kreditgivarna överenskomna nyckel talen redovisas samtliga räntebärande skulder som kortfristiga. 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

5 Koncernens kassaflöde från rörelsen före investeringar uppgick till 23,9 (99,0) mkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 10,3 (14,7) mkr och i materiella anläggningstillgångar till 27,6 (38,6) mkr. Värdepapper nettosåldes för 0,0 (5,0) mkr. Nettolåneskulden uppgick till 323,1 (299,9) mkr den 31 december Kapitalbindningen i kundfordringar är trots en minskning jämfört med 2010, fortfarande på en otillfredsställande nivå till följd av sena betalningar från offentliga beställare i centrala och östra Europa. Kapitalbindningen i rörelsekapital minskade under året med 15,8 (78,7) mkr. Då investeringar endast uppgick till knappt hälften av av- och nedskrivningarna uppgick det operativa kassaflödet till -21,2 (40,6) mkr. FINANSNETTO För kvarvarande verksamheter utgörs ränteintäkter och liknande resultatposter av ränteintäkter 0,7 (2,4) mkr och övriga finansiella intäkter 6,3 (-4,1) mkr. Räntekostnader och liknande resultatposter utgörs av räntekostnader 22,2 (18,5) mkr, kursdifferenser och övriga finansiella kostnader 14,4 (8,2) mkr. SKATTER Skattekostnader, främst beroende på skatt i länder där inga förlustavdrag finns, belastade resultatet med 17,6 (15,4) mkr. FINANSIERING Koncernens likviditetsbehov har historiskt tillgodosetts genom avtal med Gevekos huvudbanker. Kreditavtalen är kopplade till uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen Nettoskuldkvot, Räntetäckningsgrad och Soliditet. På bokslutsdagen uppfyller inte Geveko de överenskomna nyckeltalen. Geveko behöver för sin verksamhet 2012, dels bibehålla och förlänga befintliga krediter, dels erhålla utökade krediter för att kunna finansiera rörelsekapitaluppbyggnad inför kommande entreprenadsäsong, liksom för att kunna möta en ökad efterfrågan på materialleveranser. Det kortfristiga säsongsbetingade ökade kreditbehovet bedöms uppgå till Mkr. För att säkerställa tillgång till likviditet och därmed säkra förutsättningar för fortsatt drift, förs diskussioner med bolagets kreditgivare. Det samlade kassaflödet över en säsongscykel bedöms väl överstiga det kortfristiga kreditbehovet, varför företagsledningen ser positivt på förutsättningarna att erhålla ytterligare krediter. Samtidigt fortsätter arbetet med åtgärder syftande till att tillföra likviditet och minska kapitalbehov i form av avyttring av tillgångar och avveckling av vissa verksamheter, vilket också väntas bidra till minskat kapitalbehov och en långsiktigt förbättrad lönsamhet. UTVECKLINGSKOSTNADER Utvecklingsarbetet avser utveckling av såväl nya produkter och metoder som förbättring och anpassning av befintliga produkter och metoder. Utvecklingen bedrivs med fokus på miljöanpassade vägmarkeringsprodukter och på vägmarkeringars synbarhet. Inom området ITS (Intelligenta Transport System) pågår utveckling av elektroniskt styrda produkter. Tekniken innebär att vägmarkeringar ska kunna kommunicera med fordon och trafikanter. Utvecklingskostnader uppgick under 2011 till 17,4 (15,1) mkr, vilket motsvarar cirka 1,4% av omsättningen. PERSONAL Under året var i medeltal 799 (874) anställda i koncernen inklusive verksam heter under avveckling. Härav var 124 (136) kvinnor. I de utländska koncernbolagen var antalet anställda 674 (738). I kvarvarande verksamheter uppgick antalet anställda till 480 (485). Löner och ersättningar utgick med 307 (305) mkr. Av not 3, 37 och 38 framgår antal anställda per land samt specifikation av lönesummor. MILJÖ Samtliga produktionsställen samarbetar med lokala tillsynsmyndigheter vad avser yttre miljö, skydd och säkerhet. Vid två av koncernens produktionsställen hanteras lösningsmedel med fastställda riktvärden för GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

6 emission till luft. I samråd med respektive tillsynsmyndighet sker regelbunden översyn av verksamheten och vid behov genomförs förbättrande åtgärder. Andelen lösningsmedelsburna produkter minskar successivt. I Sverige finns särskilda miljözoner med särskilda gränsvärden för avgasemission från lastbilar och arbetsfordon. Utifrån dessa bestämmelser sker en modernisering och anpassning av fordon och entreprenadmaskiner. I samband med att tillverkningen i fabriken i Göteborg avvecklats, har marktekniska undersökningar genomförts i samråd med kommunen. Dessa visar på vissa markföroreningar i marken kring anläggningen. Geveko har idag inga ålägganden som en konsekvens av nedläggningen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Avyttring av entreprenadverksamheterna i Storbritannien avslutades den 2 februari Verksamheterna avyttrades för en köpeskilling om cirka 15 mkr och med en realisationsvinst om cirka 7 mkr. Varulager har avyttrats till bokfört värde. Resultateffekten har tagits 2011 inom ramen för omvärdering av verksamheter under avveckling. Statsfinansiella problem i Polen och därmed avstannad vägbyggnation och väg underhåll har påverkat vägmarkeringsbranschen mycket negativt. Geveko har kontinuerligt vidtagit flertalet strukturella åtgärder för att anpassa kostnads basen i det polska dotterbolaget, men utan förväntad effekt. Förlusterna under uppgick till drygt 100 mkr. Geveko har i mars 2012 beslutat att inte tillskjuta ytterligare medel, varför Cleanosol Polska har lämnat in ansökan om rekonstruktion. UTSIKTER 2012 Såväl EU som enskilda länder har avsatt extra medel för infrastrukturprojekt. Den marknadstillväxt som följer av ökade statliga stimulanser och EU-medel inom vägsektorn i Norden och Västeuropa har haft en positiv påverkan på vägmarkeringsbranschen under Efterfrågan på vägmarkeringsprodukter i Norden och Västeuropa förväntas under 2012 motsvara föregående år. I det strategiska arbetet har effektivitetshöjande åtgärder i den nordiska entreprenadrörelsen resulterat i en samordnad verksamhet med goda förutsättningar till fortsatt positiv volymutveckling. Flertalet kostnadsbesparingsåtgärder har genomförts för att uppnå förbättrad lönsamhet. Ytterligare verksamhetsförbättringar krävs för att åstadkomma lönsam tillväxt. Fastställda affärsmål med fokus på synergieffekter, tillväxtmöjligheter, kundsamarbete och utveckling av nya produkter ska göra det möjligt att uppnå ett långsiktigt värdeskapande. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernens bolag omfattar likviditetsrisk, kreditrisker och marknadsrisker såsom politiska risker, ändrade planer för satsningar i infrastruktur, konkurrens, stigande råvarukostnader och väderleksförhållanden. Den finansiellt instabila situationen har tvingat flera länder i Europa till omfattande besparingar inom den offentliga sektorn till följd av stora budgetunderskott. På Gevekos marknader är det särskilt länderna i Centraloch Östeuropa. Även i Storbritannien har sådana effekter påverkat efterfrågan på vägmarkeringar negativt. Risk föreligger också att verksamheter inte kan avyttras till bokförda värden, vilket skulle kunna ge upphov till redovisningsmässiga förluster. Vidare möter Geveko finansiella risker som omfattar effekter av ändrade räntesatser och valutakurser. Operativa risker Följande riskfaktorer identifieras: Råvarurisk Råvarukostnader utgör cirka 55% av omsättningen. Stigande råvarupriser påverkar koncernens resultat samt kan, beroende på olika klausuler i entreprenadkontrakt, också innebära kostnadsökningar till kund. Kundrisk På flera av Gevekos marknader utgörs merparten av kunderna av några få, ofta offentliga beställare, vilket leder till stort enkundsberoende. Konkurrens- och prisrisk Vägmarkeringsbranschen i Norden och Västeuropa är mycket fragmenterad och kännetecknas av stor överkapacitet och hård priskonkurrens. Avvecklingsrisk Risk att verksamheter inte kan avvecklas till bokförda värden, vilket skulle kunna ge upphov till redovisningsmässiga förluster. Politiska risker Investeringar i nya vägar och vägunderhåll i Norden och Västeuropa är till största delen beroende av politiska beslut och fördelning av offentliga medel. I de nordiska länderna genomförs ytterst få infrastrukturprojekt i OPS-form (Offentlig Privat Samverkan), vilket är en nackdel då samordning av offentlig och privat finansiering innebär stabilare finansieringsvillkor och större förutsättningar att genomföra vägbyggnation. I Central- och Östeuropa anslås oftast statliga medel till vägunderhåll, medan utbyggnad av vägnätet till stor del finansieras via externa institutioner, t ex Europeiska Investeringsbanken (EIB) och EU:s strukturfonder. Svaga statsfinanser kan påverka investeringsnivå och betalningsförmåga negativt inom infrastruktur och anslag till vägunderhåll. Finansiella risker Gevekos finansiella verksamhet syftar till att hantera koncernens kort- och långfristiga finansiering samt att effektivt övervaka finansiella risker. Finansiella risker omfattar främst risker relaterade till valuta-, ränte-, finansierings- och kreditrisker. Likviditetsrisk- och finansieringsrisk Med likviditets- och finansieringsrisk avses risken att finansiering av koncernens kapitalbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. Finansieringsbehovet följer ett säsongsmönster som innebär ökat rörelsekapitalbehov under första halvåret, då varulager och kundfordringar ökar, för att sedan minska under andra halvåret. Geveko avtalar om dessa rörelsekrediter för ett år i taget. Inför säsongen 2012 har ännu inte avtal träffats om förlängning av befintliga låneavtal eller utökade säsongskrediter. Det föreligger därmed en likviditets- och finansieringsrisk för väsentliga delar av koncernens verksamhet. Se vidare avsnitt Finansiering sid. 3. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen kommer att vid årsstämman den 26 april 2012 föreslå följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Kriterierna ska därvid baseras på arbetsuppgifternas 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

7 betydelse, krav på kompetens, erfarenhet, uppsatta mål och individuella prestationer och ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor. Koncernchef och verkställande direktör Rörlig lön kan, baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer, utgå med högst 50% av den fasta lönen. Något särskilt styrelsearvode utgår inte. Uppsägningstid från bolagets sida är tolv månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag om tolv månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärvsarbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder 65 år. Övriga ledande befattningshavare Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Grundläggande pensionsförmån utgörs i Sverige av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder ska vara 65 år. I utländska dotterbolag tillämpas för respektive land sedvanliga pensionsplaner. Optionsprogram Vid periodens utgång har bolaget ett utestående teckningsoptionsprogram med en löptid från 2 maj 2011 till 15 maj På årsstämman den 28 april 2011 beslutades att införa ett personaloptionsprogram. Programmets syfte var att ytterligare förstärka de ledande befattningshavarnas incitament att bidra till bolagets värdeutveckling. Programmet avsåg så kallade personaloptioner och baserades på återköpta aktier. Programmet ställdes inte ut på grund av fallande aktiekurs mellan tiden för stämman och det planerade utställande. Styrelsen kommer vid årsstämma den 26 april 2012 att föreslå ett personaloptionsprogram. Personaloptionerna, vilka erhålls vederlagsfritt, tilldelas befattningshavare med nyckelpositioner i Gevekokoncernen och berättigar till att teckna en aktie. Det totala antalet personaloptioner som utges är Föregående års beslutade program ställdes inte ut. Styrelsen föreslår därför att 2012 års program dubbleras till antal jämfört med 2011 för att kompensera för detta. Personaloptionerna är inte överlåtbara. Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport har upprättats som separat handling och finns tillgänglig på MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget AB Geveko består i huvudsak av koncernledning och administration av gemensamma funktioner. De administrativa kostnaderna uppgick till 19,8 (26,9) mkr. Moderbolaget har under 2011 haft 11 anställda. Årets skattekostnad var 0 (0) mkr. Redovisat resultat blev -20,6 (-43,9) mkr. Aktien och aktieägarna Gevekos B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB, Small Cap listan. Den 31 december 2011 var antalet aktieägare (3 493). Större aktieägare är Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse med 37,8% av rösterna och 9,6% av kapitalet samt Stiftelsen Bergendala med 15,2% av rösterna och 8,6% av kapitalet. Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Vid utgången av 2011 uppgick antalet aktier till , varav A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie motsvarar en röst och varje B-aktie 1/10 röst. Aktiens högsta notering under verksamhetsåret var 13:55 kr per aktie och den lägsta noterade aktiekursen var 3:80 kr per aktie. Den 31 december 2011 var aktiekursen 5:00 kr. GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

8 Resultaträkning Koncernen Tkr Not Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2010 KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 1, Kostnad sålda varor 3, Bruttoresultat Utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader 3, Resultatandel från intressebolag Övriga intäkter och kostnader i rörelsen Rörelseresultat Utdelningsintäkter Värdeförändring värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Inkomstskatt 8, Resultat efter skatt VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt KONCERNEN TOTALT Netttoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, kronor Kvarvarande verksamheter -1:60-3:36 Verksamheter under avveckling -5:57-3:72 Totalt resultat per aktie, kronor 1) (hänförligt till moderföretagets aktieägare) 11-7:17-7:08 1) Antalet aktier har justerats för nyemission under andra kvartalet 2010 och uppgår fr o m 1 juni 2010 till st. Koncernen har utestående teckningsoptioner men inga utestående konverteringslån. 6 FINANSIELLA RAPPORTER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

9 Rapport över totalresultat - Koncernen Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER 7

10 Balansräkning Koncernen Tkr Not Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 Mark och byggnader Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag 15, Andra aktier och värdepapper Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Värdepapper Likvida medel Tillgångar i verksamheter under avveckling Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELLA RAPPORTER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

11 Balansräkning Koncernen Tkr Not Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2010 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 25 Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Pensionsförpliktelser Övriga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Skulder i verksamheter under avveckling Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER 9

12 Kassaflödesanalys Koncernen Tkr Not Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2010 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av värdepapper Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från verksamheter under avveckling Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Varav kvarvarande verksamheter Varav verksamheter under avveckling FINANSIELLA RAPPORTER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

13 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Tkr Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Eget kapital Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Förskjutning avskrivningar Förändring innehav utan bestämmande inflytande Transaktioner med aktieägare Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Eget kapital Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Förskjutning avskrivningar Eget kapital GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER 11

14 Resultaträkning Moderbolaget Tkr Not Administrationskostnader Rörelseresultat Värdeförändring värdepapper Nedskrivning av dotterbolagsaktier Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Rapport över totalresultat Moderbolaget Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat för året Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt - - Summa totalresultat för året Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav av bestämmande inflytande FINANSIELLA RAPPORTER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

15 Balansräkning Moderbolaget Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Licenser Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier och andra värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på dotterbolag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 25 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till dotterbolag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Eventualförpliktelser GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER 13

16 Kassaflödesanalys Moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för ej likviditetspåverkande poster Betald skatt - - Kassaflöde i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av värdepapper Förändring långfristiga fordringar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Förändring av kortfristig in-/utlåning dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital Tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Nyemission Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital FINANSIELLA RAPPORTER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

17 Redovisnings- och värderingsprinciper (Belopp i tkr om inte annat anges) Koncernredovisningen för Gevekokoncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Att upprätta rapporten i enlighet med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningen är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 39. Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2011 Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2011 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen. Nya IFRS-standarder, ändringar och tolkningar som ännu inte trätt i kraft eller tillämpats av Geveko, men som bedöms kunna ha påverkan på koncernen IFRS 9 Klassificering och värdering av finansiella skulder och tillgångar (gäller från 1 jan 2013) Förändringar i denna nya standard kan komma att påverka koncernens redovisning, men någon närmare utvärdering har ännu inte gjorts. Övriga tolkningar och ändringar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft bedöms i nuläget inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Moderbolagets redovisningsprinciper Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RFR Redovisning för juridiska personer. RFR anger att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Om skillnader finns mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår dessa i respektive avsnitt. Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är alla de företag där koncernen har bestämmande inflytande, dvs har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav som uppgår till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen och exkluderas från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för ett förvärv utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar och skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvskostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan köpeskillingen och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultatet. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets tillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital. När koncernen inte längre har bestämmande inflytande eller betydande inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde och ändringen i redovisat värde redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen av det kvarvarande innehavet i intresseföretag, joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet. Verksamheter under avveckling Verksamheter under avveckling utgörs av större delar av verksamheter och tillgångar som koncernen, helt eller till huvudsaklig del, beslutat att avyttra respektive har avyttrat genom försäljning eller utdelning. Dessa tillgångar redovisas till det lägre av redovisat GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER REDOVISNINGSPRINCIPER 15

18 värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Avskrivningar sker inte på dessa anläggningstillgångar från omklassificeringstidpunkten. Moderbolaget I moderbolagens bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell nedskrivning. Erhållen utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Intresseföretagsredovisning Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav mellan 20 och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifierats vid förvärvet, netto efter eventuella avskrivningar. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte Koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras i förhållande till Koncernens innehav i intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av principer inom koncernen. Resultat efter skatt från intressebolag ingår i rörelseresultatet när intressebolagen anses utgöra en integrerad del av rörelsen. I annat fall redovisas resultatet som finansiell intäkt eller kostnad. Moderbolaget I moderbolagens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell nedskrivning. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt. Utländska valutor Funktionell valuta och rapportvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). För samtliga företag i koncernen sammanfaller funktionell valuta med valutan i det land där företaget är verksamt. I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter och kostnader. Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och skulder, såsom aktier som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas i Resultaträkningen som en del av verkligt värde-vinster/-förluster. Koncernföretag Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultaltat. Vid konsolideringen redovisas valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, i övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Segmentrapportering Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren i koncernen. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat. I Koncernen har denna funktion identifierats som Gevekos koncernchef. Intäktsredovisning Varuförsäljning Försäljning av varor intäktsförs när risker och förmåner överförts till köparen, vilket normalt sker vid leverans. Försäljning redovisas netto till verkligt värde av sålda varor efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Entreprenaduppdrag Pågående entreprenader är i huvudsak tidsmässigt korta och faktureras löpande vecko- alternativt månadsvis. Sådana uppdrag intäktsredovisas i takt med att de utförs. För de utförda entreprenaduppdrag som sträcker sig över en längre period redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. 16 FINANSIELLA RAPPORTER REDOVISNINGSPRINCIPER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

19 I de fall utfallet av ett entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. I balansräkningen redovisar koncernen ställningen för varje entreprenaduppdrag netto, som endera en tillgång eller en skuld. Ett uppdrag utgör en tillgång när uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp och en skuld när motsatt förhållande föreligger. Övriga intäkter Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Royalty och liknande: i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Ränteintäkter: i enlighet med effektivräntemetoden fördelat över löptiden. Utdelning: i samband med att rätten att erhålla betalning fastställes. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som inte redovisas över resultaträkningen, redovisas i övrigt totalresultat. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade respektive skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avsättning till obeskattade reserver, koncernmässiga övervärden och skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag och intresseföretag redovisas inte i Gevekos koncernredovisning då vinsterna inte är skattepliktiga alternativt att moderföretaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. Moderbolaget Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt. Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Avtalsenliga kundkontrakt och kundrelationer Avtalsenliga kundkontrakt och kundrelationer som förvärvats genom rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. De avtalsenliga kundkontrakten har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över kundrelationernas förväntade varaktighet, normalt 3-10 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post: Kostnad för sålda varor. Produktutveckling Utgifter avseende utvecklingsprojekt hänförliga till utveckling och test av nya eller förbättrade produkter balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar och tillgångens anskaffningsvärde kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. Utgifter som är direkt hänförliga till utvecklingsarbetet och som aktiveras, innefattar utgifter för anställda och en skälig del av indirekta kostnader. Låneutgifter räknas in i anskaffningsvärdet för utvecklingsprojekt som det tar betydande tid i anspråk för att färdigställa. Utvecklingskostnader som balanseras skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma koncernen tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger inte fem år. Avskrivningar ingår i resultaträkningens post Utvecklingskostnader. Moderbolaget Moderbolaget har inga utgifter för produktutveckling. Nedskrivning av immateriella tillgångar När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde beräknas tillgångens återvinningsvärde. I de fall värdet understiger tillgångens redovisade värde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde som utgörs av det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och nedskrivningar. Tillkommande utgifter, som innebär att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo, balanseras som tillgång samtidigt som eventuellt kvarstående oavskrivet restvärde av utbytt utrustning kostnadsförs. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Om det tar betydande tid i anspråk att färdigställa en tillgång, aktiveras låneutgifter som en del av anskaffningsvärdet. GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER REDOVISNINGSPRINCIPER 17

20 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I förekommande fall tillämpas komponentavskrivning, vilket innebär att varje väsentlig del av en anläggningstillgång skrives av enligt separat plan. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och markanläggningar år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-15 år Inventarier, verktyg och installationer 5-15 år Datorer 3-5 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Nyttjandevärdet är det diskonterade värdet av tillgångens framtida kassaflöde. Om tillgångens bidrag till kassaflödet inte kan identifieras görs nedskrivningsprövningen istället av den kassagenererande enhet tillgången tillhör. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras redovisade värde huvudsakligen ska återvinnas genom en försäljningstransaktion och inte genom stadigvarande bruk. Moderbolaget Moderbolaget kostnadsför alla låneutgifter omedelbart. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning. Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen I denna kategori redovisas finansiella tillgångar som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Moderbolaget Moderbolaget redovisar i enlighet med ÅRL 4 Kap 14d finansiella instrument till verkligt värde, varvid värdeförändringar redovisas direkt i resultaträkningen. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är ickederivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för lånefordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Skulder Koncernens skulder ingår i kategorin övriga skulder och består av upplåning och rörelseskulder. Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. Utnyttjade checkräkningskrediter redovisas som upplåning bland Kortfristiga skulder i balansräkningen. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Anskaffningsvärdet innefattar alla kostnader för inköp, kostnader för tillverkning samt andra kostnader för att bringa varan till dess tillstånd och plats på balansdagen. Nettoförsäljningsvärde utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av en tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag ska göras för försäljningskostnader och avvecklingskostnader. Eget kapital Moderbolaget I moderbolaget rubriceras eget kapital i enlighet med Årsredovisningslagens regler med uppdelning i bundet och fritt kapital. Avsättningar Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskostnader, rättsliga krav, garantiåtaganden och förlustkontrakt redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättning för omstrukturering sker bara när det föreligger ett åtagande samt en detaljerad plan för omstruktureringen. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Avsättningar för garantiåtaganden avseende utfört arbete baseras på villkoren i berörda kontrakt och historiskt utfall för likvärdiga arbeten. 18 FINANSIELLA RAPPORTER REDOVISNINGSPRINCIPER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2011 Styrelsen beslutade i december 2011 att avyttra entreprenadverksamheterna i Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien, vilka är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

ÅRSredovisning 2012 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2012 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2012 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 AB Geveko avnoteras och får ny huvudägare Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 308,5 (314,5) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (42,3) mkr. Koncernens

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

COMMITTED TO ROAD SAFETY

COMMITTED TO ROAD SAFETY COMMITTED TO ROAD SAFETY ÅRSREDOVISNING 2014 2 KORT OM GEVEKO Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt i Sverige.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer