Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer"

Transkript

1 Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer SLUTRAPPORT AV SPIMFAB:S ARBETE UNDER 1997 TILL 2014 spimfab SPI Miljösaneringsfond AB

2 SPIMFAB SPI MILJÖSANERINGSFOND AB ISBN OMSLAGSFOTO: SPIMFAB FOTON: S 15 SJÖBERG BILDBYRÅ, S 18 PRESSENS BILD/ANNA LITTORIN, S 25 OCH 28 THINKSTOCK, S 31 JOHNÉR/SUSANNE KRONHOLM OCH BAKSIDAN JOHNÉR. ÖVRIGA FOTON SPIMFAB GRAFISK FORMGIVNING OCH FIGURER: AB TYPOFORM TRYCK: ÅTTA.45 TRYCKERI AB

3 Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer SLUTRAPPORT AV SPIMFAB:S ARBETE UNDER 1997 TILL 2014

4 Förord SVENSKA PETROLEUM OCH BIODRIVMEDELINSTITUTET, SPBI, och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än nedlagda bensinstationer. Verksamheten har bedrivits i det gemensamma bolaget SPI Miljösaneringsfond AB, med förkortningen SPIMFAB. Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och vid behov sanera föroreningar i jord och grundvatten på bensinstationsfastigheter, där försäljningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december Syftet med denna rapport är att summera utfört arbete och uppnådda resultat samt presentera vunna erfarenheter. Verksamheten har utvärderats med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning med medverkande aktörer (anställda, styrelse, leveran törer och myndigheter). Slut rapporten baseras även på SPIMFAB:s egen dokumentation från arbetet. Utvärdering och slutsatser är författarnas tolkning och sammanställning av underlaget. Slutrapporten har i huvudsak utarbetats av Anneli Liljemark (Liljemark Consulting), Helena Fürst (Helena Fürst miljökonsult) och Magdalena Gleisner (SPIMFAB). GIS-analys med tillhörande kartor i kapitel 4 har utförts av Camilla Hjelm i ett projektarbete vid Södertörns Högskola. Många andra har medverkat, bland annat genom intervjuer, en styrelseworkshop och enkätsvar. SPIMFAB och författarna vill rikta ett tack till alla som bidragit till rapporten. SPIMFAB i augusti 2014 SPIMFAB:S REGIONKONTOR stängs vid utgången av Från 1 januari 2015 hänvisas till huvudkontoret i Stockholm (tfn ). SPIMFAB kommer sedan under en tid att vara bemannat med en begränsad personalstyrka. Därefter hänvisas till SPBI, (tfn , e-post hemsida 4 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

5 Sammanfattning I DET GEMENSAMÄGDA BOLAGET SPIMFAB har SPBI och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än nedlagda bensinstationer. Totalt har ca stationer hanterats av SPIMFAB. I denna slutrapport redovisas bakgrunden till SPIMFAB:s arbete, dess upplägg, utförda insatser, uppnådda resultat och viktiga erfarenheter av arbetet. Projektet har utvärderats med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning med medverkande aktörer. Utöver detta baseras slutrapporten på SPIMFAB:s egen dokumentation från arbetet. Bakgrunden till SPIMFAB var det ökade efterbehandlingsansvaret för förorenade bensinstationer som förväntades i och med miljöbalkens införande Det skulle bli svårt att utreda vem som hade ansvaret för respektive anläggning och med danska Oliebranchens Miljøpulje (OM) som förebild samlades drivmedelsbolagen för att ta ett solidariskt ansvar undertecknades avtalet om att stifta SPIMFAB. Projektet avgränsades till att gälla fastigheter med detaljistförsäljning av motorbensin till vägtrafikfordon, och där denna försäljning upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december Försäljningsstället skulle vidare ha varit allmänt tillgängligt med huvuddelen av försäljningen till allmänheten genomfördes den första pilotomgången med undersökning av några ur risksynpunkt högprioriterade bensinstationer. Därefter har SPIMFAB organiserat 17 arbetsomgångar. Under hela verksamhetsperioden har de haft ett fåtal anställda och drivit arbetet genom ramavtal med konsultföretag, laboratorier, entreprenörer och behandlingsanläggningar för förorenad jord. Vid starten uppmanades alla drivmedelsbolag, miljökontor, allmänheten med flera att identifiera och anmäla stationer till SPIMFAB. Vid bristfälliga anmälningar arbetade SPIMFAB för att komplettera underlaget så att även dessa stationer kunde tas med i åtgärdsprogrammet. Cirka 300 projekt har undersökts per arbetsomgång, med de sista undersökningarna hösten 2013 och avslutande åtgärder under Inledningsvis prioriterades objekten utifrån risk, för att längre fram övergå till geografiskt samlade insatser. Arbetsomgångarna har varit systematiskt upplagda utifrån ett program fördelat över två år. Det första året har avtal tecknats med fastighetsägare och undersökningar utförts. Vid beslut om åtgärder har åtgärden utförts kommande vår och sommar. Arbetsomgångarna har gått i varandra. Av de registrerade bensinstationerna har mer än bensinstationer prioriterats för vidare hantering. Undersökningar har utförts på cirka objekt och av dessa har cirka sanerats. Dessutom har cisternkontroller och cisternupptagningar utförts vid totalt cirka stationer. Mer än 95 procent av åtgärderna har varit schaktsaneringar. Cirka ton förorenad jord har transporterats till mottagningsanläggningar, vilket i snitt är cirka 350 ton per projekt. Den näst vanligaste metoden har varit in situ-saneringar, det vill säga behandling av föroreningar på plats i marken utan att gräva upp jord. Sammantaget har ett 60-tal stationer åtgärdats med in situsanering, varav två tredjedelar i kombination med schaktsanering. De flesta in situ-åtgärder utfördes i början av SPIMFAB:s arbete, men metoden ansågs sen i de flesta fall inte vara lämplig utifrån förutsättningarna vid bensinstationerna. Emellertid har i princip alla sådana projekt avslutats med uppnådda åtgärdsmål. Utöver de årliga undersökningarna och åtgärderna har SPIMFAB även varit en aktiv aktör genom att exempelvis ta fram branschvägledningar och riktvärden, driva utvecklingsprojekt, sprida kunskap om undersökningar och åtgärder samt följa upp och utveckla analyser och analysmetoder. Kostnaden för SPIMFAB har varit drygt miljoner kronor och har gemensamt finansierats av drivmedelsbolagen. Undersökningarna och Sammanfattning 5

6 åtgärderna har varit helt kostnadsfria för fastighetsägarna. Sett till den totala kostnaden bedöms SPIMFAB-projektet vara det hittills största saneringsprojektet i Sverige som har utförts av en och samma huvudman. SPIMFAB anses generellt ha varit ett framgångsrikt projekt där mycket har åstadkommits kostnadseffektivt och på kort tid. Vidare anses att SPIMFAB har tagit sitt efterbehandlingsansvar, men ofta även gjort mer än vad som skulle ha krävts ansvarsmässigt enligt miljöbalken. Positiva effekter av arbetet är till exempel minskade miljöoch hälsorisker, frigjorda markresurser, minskad miljöskuld för drivmedelsbolagen och bättre förutsättningar för enskilda fastighetsägare att använda sina fastigheter, samt kunskapsuppbyggnad. Exempel på en postiv miljöeffekt är minskad risk för spridning från de hundratal fastigheter som ligger inom vattenskyddsområden eller nära enskilda dricksvattenbrunnar. Den största negativa påverkan på miljön bedöms vara utsläpp till luft i samband med entreprenadarbeten och transporter. Några av de framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten är: avtalet mellan delägarna god kommunikation en effektiv organisation ett strukturerat arbetssätt långsiktig finansiering Det finns också saker som hade kunnat göras annorlunda, vilket bland annat har fram kommit i enkätsvaren. Med tanke på den effektiva organisation som byggts upp finns synpunkter på att ett utökat åtagande till att även omfatta stationer nedlagda efter 1994 eller före 1969 hade varit effektivt. Det finns också synpunkter på att undersökningsstrategin har varit så begränsad att föroreningar kan ha missats. Å andra sidan finns det synpunkter på att SPIMFAB har sanerat mer än vad som har behövts ur risksynpunkt. Som stor aktör har flera vidare önskat att SPIMFAB skulle ha arbetat mer aktivt för teknikutveckling och för återanvändning av schaktmassor genom sortering och behandling. Hos både allmänheten och många myndigheter finns en uppfattning om att SPIMFAB har tagit hand om alla bensinmackar och att problemet nu är löst. En stor del av problemet är löst, men det är viktigt att förstå att SPIMFAB inte har omfattat alla drivmedelsanläggningar i landet. Däremot kan en framtida hantering av eventuella föroreningar från dessa underlättas tack vare de erfarenheter som finns från SPIMFAB. 6 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

7 Summary DURING THE YEARS 1997 to 2014 SPIMFAB, a company owned by SPBI* together with the majority of the fuel companies in Sweden, investigated and, if required, remediated contaminated land at more than abandoned petrol stations. In total, more than petrol stations were handled by SPIMFAB. In this final report the background to the SPIMFAB project is described, as well as the SPIMFAB set-up, the measures undertaken, results achieved and important experiences gained. The project has been assessed through interviews with as well as a questionnaire sent to participating actors. In addition the report is based on SPIMFAB s own project docu mentation. SPIMFAB was created due to the increased legal responsibility for contaminated petrol station land anticipated with the introduction of the Environmental Code in The difficulties in determining the remediation responsibility for each facility involved, and the example of the Miljøpulje (OM) set up by the Danish oil business, lead to the decision by Swedish oil companies to assume a common responsibility for the problem. The agreement to establish SPIMFAB was signed in The project was limited to properties with retail sale of engine fuel for road vehicles, the sales having ceased during the period July 1 st 1969 to 31 December Furthermore, the station products were to have been available to the general public with the majority of sales made to the general public. In 1997, the first pilot batch was undertaken with investigations undertaken of a number of high priority petrol stations from a risk perspective. SPIMFAB subsequently organized a total of 17 work batches. During the entire period of activity SPIMFAB employed only a handful of people, managing the activities through framework agreements with consultancies, laboratories, contractors and soil treatment facilities. During the start-up period, all fuel companies, environmental authorities, the general public and others were encouraged to identify and report petrol stations to SPIMFAB. Any reports lacking sufficient information were researched and added to by SPIMFAB to enable these stations to be included in the programme. During each work batch, some 300 sites were investigated, the last investigations being carried out in the autumn of 2013 with final remediation measures undertaken in The sites were initially prioritized from a risk perspective; however in later stages activities were undertaken on a geographical basis. Each work batch was structured as a two-year programme. During the first year, agree ments were made with landowners and site investigations were carried out. If deemed necessary, remediation measures were undertaken during the following spring and summer. Work batches have continually overlapped. From the registered petrol stations, more than stations were selected for further study. Site investigations were carried out at some objects and remediation measures were undertaken at of these. In addition, fuel cisterns were checked and/or removed at a total of some stations. More than 95 % of the site remediations were carried out through soil excavation and off site removal. Some tonnes of contaminated soils on average 350 tonnes per site were trans ported to treatment facilities. In-situ remediation, i.e. non excavation, on-site treatment of contamin ants on site was under taken at some 60 stations. At two thirds of these sites, the in-situ treatment was combined with excavation of some of the contaminated soils. Most of the in-situ treatments were undertaken during the earlier work batches; in subsequent stages this method was considered to be too inefficient and therefore abandoned. However in principle all of these in-situ remediations have been completed and the remediation targets achieved. * SPBI, Swedish Petroleum and Biofuels Institute, is an industry organization for fuel companies in Sweden Summary 7

8 In addition to undertaking annual investigations and remediation measures, SPIMFAB has actively participated in the field by issuing industry guidelines and guideline values, undertaking development projects and disseminating knowledge about investigations and remediation methods, and by following up and developing methods of soil analysis. The cost of SPIMFAB has totalled some million Swedish kronor, financed by the fuel companies. Land owners have not been required to finance any of the site investigations and remediation measures. Based on the total cost, the SPIMFAB project is deemed to be the largest Swedish remediation project to date carried out by the same actor. The SPIMFAB project is generally considered as a successful project, having achieved considerable results in a cost-effective way during a short time period. SPIMFAB is also deemed to have met its legal remediation responsibilities, often even to have undertaken measures in excess of Environmental Code requirements. Positive outcomes from the project are e.g. reduced risks to human health and the environment, increased land avail ability, reduced environmental debt for the fuel companies and better opportunities for private landowners of utilizing their properties, as well as increased know-how about remediation. Examples of posi tive environmental effects are reduced risk of contaminants spreading from the hundreds of properties located within water protection areas or close to private wells. The most significant negative environmental impact is deemed to be air emissions from transportation and site vehicles. Some of the success factors identified in the report are: The agreement between the SPIMFAB partners Good communication Efficient organisation A systematic and structured approach Long-term financing The results of the questionnaire among other sources point to some things which could have been handled differently. In view of the efficiency of the organization established, opinions have been put forward that a further commitment extending to petrol stations abandoned after 1994 or be fore 1969 would have been effective. Others have contended that the investigation strategy was too limited, lead ing to contaminants remaining undetected. Others again have stated that SPIMFAB has undertaken more remediation works than necessary from a risk perspective. There are also those who would have wished that as a large actor, SPIM FAB should have worked more actively towards in creased technical development and for the reuse of excavated soils through sorting/classification and treatment. There exists a misapprehension, both within the general public and some public authorities, that SPIMFAB has dealt with all petrol stations and thus that the problem has been solved. While a major part of the problem has been solved, it is important to realize that the SPIMFAB programme has not comprised all fuel facilities in the country. However future management of potential contaminants from these facilities will be easier thanks to the experiences gained from SPIMFAB. 8 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

9 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Summary 7 1 Inledning och läsanvisning 11 2 Bakgrund till SPIMFAB Historisk tillbakablick Förarbeten och avtal Omvärldsförändringar och trender under projekttiden 16 3 SPIMFAB:s upplägg Avgränsning Syfte och mål Finansiering Organisation Avtal och styrdokument Fastighetsägaravtal Kvalitetsmanualen Ramavtal med leverantörer Anmälan och registrering Prioritering Arbetsgång för undersökningar och åtgärder Undersökningsfas Åtgärdsfas Cisternkontroller och cisternupptagning Dokumentation och databas Övrigt arbete Utvecklingsprojekt och branschrelaterade publikationer Extern kommunikation och kunskapsutbyte Uppföljning av analyser och analysmetoder Uppföljning av konsultarbete 26 4 SPIMFAB:s resultat Undersökningar och åtgärder Omfattning Åtgärdsval schaktsanering Åtgärdsval in situ-sanering Miljö och hälsa 30

10 4.2.1 Minskade föroreningskällor Minskade risker och uppnådda åtgärdsmål Minskad risk för spridning till skyddsvärt vatten Påverkan från transporter Kvarlämnade föroreningar Kostnader och ekonomiska nyckeltal Utveckling av branschen Samhällsnytta 38 5 Erfarenheter från SPIMFAB-projektet Helhetsbilden av SPIMFAB Myndigheternas bild av SPIMFAB:s arbete Utvärdering av SPIMFAB:s upplägg Avgränsning Finansiering Organisation Avtal och styrdokument Anmälan och registrering Prioritering Arbetsgång Utvärdering av upplägg för undersökningar Strategier Analyser Riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov Utvärdering av upplägg för åtgärder Åtgärdsval in situ-sanering Pilotprojekt naturlig självrening Cisternkontroll Utvärdering av dokumentation och databas Utvärdering av övrigt arbete Utvecklingsprojekt och branschrelaterade publikationer Extern kommunikation och kunskapsutbyte Övriga erfarenheter och reflektioner 52 6 Vad händer efter SPIMFAB? 53 Litteraturförteckning 56 Bilagor 59 Bilaga 1 Projektexempel 60 Bilaga 2 Beskrivning av SPIMFAB:s riskkategorisering 65 Bilaga 3 Ord- och begreppsförklaring 68 Bilaga 4 Underlagsmaterial 69 Bilaga 5 Sammanställning av enkätsvar 71 Bilaga 6 Fastigheter som ingått i SPIMFAB-projektet 91

11 Inledning och läsanvisning 1

12 SPBI OCH FLERTALET AV drivmedelsbolagen i Sverige har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än nedlagda bensinstationer. Verksamheten har bedrivits i det gemensamma bolaget SPIMFAB. Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och vid behov sanera föroreningar i jord och grundvatten på bensinstationsfastigheter, där försäljningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december Syftet med rapporten är att summera det arbete som har utförts och de resultat som nåtts. Vidare är syftet med rapporten att utvärdera projektet och att sammanfatta vunna erfarenheter. Underlag till rapporten utgörs av: Intervjuer med ett urval av SPIMFAB:s nuvarande och tidigare anställda samt styrelseledamöter. Workshop med SPIMFAB:s styrelse. En enkätundersökning till ca 100 konsulter, labo ratorier, entreprenörer och miljömyndigheter, se Bilaga 5, samt uppföljande intervjuer med ett urval av dessa. Dokumentation från arbetet, till exempel rapporter från undersökningar och åtgärder av objekt, vägledningsmaterial och kvalitetsmanual, se Bilaga 4. Rapporten har följande upplägg: Kapitel 2; Bakgrund till SPIMFAB, med bland annat en historisk tillbakablick och beskrivning av förarbetena. Kapitel 3; SPIMFAB:s upplägg med beskrivning av uppdraget, organisation, planering och genomförande av undersökningar och åtgärder m.m. Här tas även annat arbete som SPIMFAB utfört eller deltagit i upp. Kapitel 4; Resultat av arbetet i form av nyckeltal för antal undersökta och åtgärdade anläggningar, ekonomi, miljö- och samhällsnytta m.m. Kapitel 5; Vunna erfarenheter samt utvärdering av upplägg, genomförande och resultat. Kapitel 6; Frågor och svar på vad som händer efter SPIMFAB. Kapitel 2 och 3 är tänkt att vara en objektiv beskrivning av SPIMFAB. Kapitel 4 och 5 är sammanställningar av vad som kommit fram i utvärderingen av arbetet och innehåller i delar tolkningar av underlaget. Med den här uppdelningen kan det finnas en del upprepningar mellan avsnitten, men också en del hänvisningar i senare kapitel tillbaka till tidigare. I bilagor till rapporten finns ytterligare material i form av exempel från typiska projekt, underlagsmaterial, beskrivning av riskkategorisering, ordoch begreppsförklaring, resultat från enkätundersökningen och en lista över de fastigheter som har undersökts. 12 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

13 Bakgrund till SPIMFAB 2

14 SPIMFAB:S ARBETE HAR PÅGÅTT i 17 år och föregicks av bland annat förhandlingar och avtalsskrivning mellan de medverkande bolagen. Historiken med bensinstationer är förstås längre än så. I detta kapitel ges en kort historisk tillbakablick och därefter en beskrivning av arbetet inför bildandet av SPIMFAB. 2.1 Historisk tillbakablick Bilismen gjorde sitt intåg i Sverige mot slutet av 1800-talet. Inledningsvis såldes drivmedlen på fat från apotek och kemikalieaffärer. Petroleumprodukterna var av varumärket Standard Oils, och importerades till Sverige från USA av mindre grossistfirmor. Det första svenska oljebolaget, Krooks Petroleum & Olje AB, bildades Snart därefter ökade antalet oljebolag och försäljare. Med de första pumpanordningarna förvarades bensinfaten ofta ovan jord (Öhberg, 2007). Bilismen ökade efter hand och med det även antalet försäljningsställen. Under 1900-talets första hälft kom en uppsjö av nya varumärken, till exempel BP, Nynäs, Gulf, Esso, Caltex, Shell och OK. Vanligtvis såldes då bensinen från en enstaka pump utanför speceributiker, kiosker, cykelverkstäder, färgaffärer, garage, verkstäder m.m. Först under 1930-talet uppfördes renodlade servicestationer. I slutet av 1930-talet var antalet bensinförsäljningsställen i Sverige som störst med drygt stycken. Under kriget ransonerades bensinen och antalet försäljningsställen minskade (Öhberg, 2007). I början av 1960-talet ökade säkerhetskraven och cisternerna måste grävas ner. Då var cisternerna fortfarande relativt små med volymer på ca 3 till 10 m 3, jämfört med dagens cisterner som rymmer ca 30 till 50 m 3. På och 1970-talet kom den stora nedläggningsvågen av bensinstationer orsakat av bland annat nya vägsträckningar med motorvägar, större kapacitet hos nyare stationer och oljekrisen på 1970-talet. Kvar blev därefter ca bensinstationer. Förändrade förutsättningar och krav har därefter lett till att antalet bensinstationer minskat ytterligare och idag finns knappt stationer i drift skapade drivmedelsbolagen, tillsammans med branschorganisationen Svensk Bensinhandel, Petroleumhandelns Trygghetsfond. Till denna fond avsattes 1 öre per liter bensin för att underlätta nedläggning av bensinstationer. De bensinhandlare som frivilligt stängde sina stationer kunde då ansöka om pengar, dels för att sanera efter verksamheten och dels som en ekonomisk ersättning. Trygghetsfonden lades ner i mitten av 1990-talet på grund av ändrad konkurrenslagstiftning (Svensk Bensinhandel, 2014). Fram till 1990-talets mitt var det vid nedläggning av bensinstationer fortfarande relativt vanligt att sanering enbart utfördes genom att ett ackrediterat företag rengjorde och sandfyllde cisternerna. Sandfyllningen syftade bland annat till att cisternen skulle tåla belastning ovanifrån. Under 1990 talet började dock även omkringliggande mark att under sökas vid avveckling av bensinstationer. Via Petroleumhandelns Trygghetsfond genomfördes drygt 500 saneringar, varav merparten under perioden 1990 till 1995 (Svensk Bensinhandel, 2014). Flera av dessa platser återkom SPIMFAB till senare för komplettering av saneringsåtgärderna. Många av de stationer som är i drift idag har varit i drift under lång tid. Med nya miljökrav har de äldre anläggningarna anpassats. Med de ökade säkerhetskrav som kom 1995 infördes bland annat krav på spillzoner och andra försiktighetsåtgärder. Detta innebär att de nyare bensinstationerna mer sällan är förorenade. 2.2 Förarbeten och avtal Under 1990-talets mitt insåg drivmedelsbolagen att den kommande miljöbalken (SFS, 1998) skulle kunna ge komplicerade rättsfall gällande ansvar för nedlagda och kommande nedläggningar av bensinstationer. Samtidigt fanns inte längre Trygghetsfonden som kunde ge tidigare stationsägare stöd. Hittills var den verksamhetsutövare som förorenat marken ansvarig, även om verksamheten hade upphört. Med miljöbalken skulle det ändras till att efterbehandlingsansvaret kunde riktas mot såväl nuvarande som tidigare verksamheter. I andra hand skulle fastighetsägaren kunna få ett ansvar. Problemet med ansvarsfrågan för verksamhet med bensinförsäljning var att det finns en mängd olika varianter av återförsäljar-, leverantörs-, upplåtelse-, ägar- och hyresavtal. Bolagen bedömde att det skulle bli mycket komplicerat att för varje enskild station utreda vem som hade det faktiska efterbehandlingsansvaret. I Danmark fanns organisationen Oliebranchens Miljøpulje (OM), som hade bildats 1992 med syftet att drivmedelsbolagen i Danmark skulle ta ett solidariskt ansvar och gemensamt arbeta med undersökning och sanering av nedlagda bensinstationer (OM, 2013). Även drivmedelsbolagen i Finland har 14 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

15 tagit ett liknande solidariskt ansvar för att sanera sina nedlagda förorenade bensinstationer. Där bildades Soili Programme 1996 (Soili, 2014). Med danska OM som förebild tog drivmedelsbolagen i Sverige våren 1995 upp en diskussion om en motsvarande svensk organisation. Syftet var att identifiera, inventera, riskkategorisera, undersöka och vid behov sanera fastigheter med nedlagda bensinstationer, oavsett vem som ägt fastigheten eller bedrivit försäljning på fastigheten. På så sätt skulle bolagen kunna undvika kostsamma och svåra ansvarsutredningar. Svenska Petroleum Institutet (SPI, numera SPBI) och nio drivmedelsbolag undertecknade den 6 juni 1996 ett konsortialavtal, med överenskommelse om att stifta ett aktiebolag med föreslaget namn SPI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB). Samtliga aktörer hade aktier i bolaget, varav SPI (numera SPBI) flertalet. Mycket tid lades på att formulera avtalet innan det undertecknades och avtalet har visat sig vara starkt. Inget bolag har lämnat projektet under dess genomförande (men köp och namnändringar har förekommit). Drivmedelsbolagen som ursprungligen skrev under var: Svenska Statoil AB AB Svenska Shell Kuwait Petroleum Svenska AB Preem Petroleum AB OK Försäljnings AB Du Pont Conoco Nordic AB Norsk Hydro Olje AB AB Svenska Uno-X Skandinaviska Bensin AB din-x Avtalet möjliggjorde att bolag som i övrigt är konkurrenter kunde sitta i samma styrelse och gemensamt driva projektet. Med ett gemensamt ansvar för samtliga stationer behövde ansvarsfrågan för enskilda objekt inte hanteras. Arbetet har istället kunnat drivas effektivt utan juridiska tvister om ansvar. I maj 1997 godkände Konkurrensverket aktiebolaget SPIMFAB, och samarbetet mellan drivmedelsbolagen kunde påbörjas. (Ljung, 2013). Den 6 mars 1997 träffade SPI (numera SPBI), Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att samarbeta i ett Saneringsråd. Även Svensk Bensinhandel utsåg en 2. Bakgrund till SPIMFAB 15

16 representant, och blev därmed en part i rådet. Syftet var att godkänna SPIMFAB:s förslag till prioritering av bensinstationer för respektive verksamhetsår. SPIMFAB har därefter genomfört det praktiska arbetet med att undersöka och vid behov sanera nedlagda bensinstationer. Under årens lopp har omorganisationer skett inom och mellan drivmedelsbolagen. Våren 2014 bestod SPIMFAB:s ägarföretag av SPBI och sju drivmedelsbolag (Statoil Fuel & Retail Sverige AB, ST1 Energy AB, ST1 Sverige AB, OK-Q8 AB, Preem AB, Q-Star försäljning AB och Skandinaviska Bensin AB din-x). 2.3 Omvärldsförändringar och trender under projekttiden Under de år som SPIMFAB drivit sin huvudsakliga verksamhet ( ) har branschen med undersökningar och åtgärder av förorenade områden utvecklats mycket. Samma år som SPIMFAB bildades, 1997, kom de första svenska riktvärdena för förorenad mark (Naturvårdsverket, 1997). Bara ett år senare gav SPI (numera SPBI) och Naturvårdsverket ut branschspecifika riktvärden och vägledning (Naturvårdsverket, 1998). SPIMFAB:s eget arbete har lett till ett vedertaget tillvägagångssätt för undersökning och sanering av bensinstationer. Även andra faktorer i samhället har påverkat projektet. Exempel på omvärldsförändringar och trender under projekttiden är: Miljöbalkens införande Det var vetskapen om att denna var på väg med förtydliganden om ansvaret för föroreningar i mark, som var en av drivkrafterna till att bilda SPIMFAB. Hela branschen med undersökningar och åtgärder av förorenade områden har utvecklats parallellt med SPIMFAB, exempel på detta är: Det statliga anslaget för undersökning och åtgärder av förorenade områden där ansvar saknas har tillkommit. Det huvudsakliga vägledningsmaterialet från Naturvårdsverket för arbete med förorenade områden har tagits fram. Kunskapsuppbyggande insatser från Naturvårdsverket med programmet Hållbar sanering och med kurser inom ämnesområdet från Svenska Geotekniska Föreningen (SGF). Antalet konsulter, entreprenörer och mottagningsanläggningar har ökat. En tydlig trend hos laboratorierna är att branschen har konsoliderats till några få stora internationella laboratorieföretag. Parallellt med detta har nya analysmetoder utvecklats och laboratoriearbetet automatiserats och rationaliserats. Detta har inneburit säkrare analyser med kortare svarstider och lägre priser. Ny lagstiftning om brandfarliga varor har införts. Ny lagstiftning om arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbete (AFS 1999:3) har införts, och kompletterades 2008 med krav på byggarbetsmiljösamordnare samt förtydligande av byggherrens ansvar. 16 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö

VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö Copyright (c) Lex Press AB VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö Sid 1 (4) KLAGANDE 1. BE 2. MOTPART Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 1 Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet Bakgrund Under 2011 har ovanstående projekt samordnats genom Miljösamverkan Sydost (MSO). Projektet valdes under 2010 av

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet (MÖD 2003:17) Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar. I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Vad du behöver veta om riskvärdering

Vad du behöver veta om riskvärdering Vad du behöver veta om riskvärdering Yvonne Andersson-Sköld Statens geotekniska institut, SGI www.swedgeo.se Innehåll Vad är riskvärdering? Varför beslutsverktyg? Metoder för riskvärdering När används

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer