Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer"

Transkript

1 Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer SLUTRAPPORT AV SPIMFAB:S ARBETE UNDER 1997 TILL 2014 spimfab SPI Miljösaneringsfond AB

2 SPIMFAB SPI MILJÖSANERINGSFOND AB ISBN OMSLAGSFOTO: SPIMFAB FOTON: S 15 SJÖBERG BILDBYRÅ, S 18 PRESSENS BILD/ANNA LITTORIN, S 25 OCH 28 THINKSTOCK, S 31 JOHNÉR/SUSANNE KRONHOLM OCH BAKSIDAN JOHNÉR. ÖVRIGA FOTON SPIMFAB GRAFISK FORMGIVNING OCH FIGURER: AB TYPOFORM TRYCK: ÅTTA.45 TRYCKERI AB

3 Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer SLUTRAPPORT AV SPIMFAB:S ARBETE UNDER 1997 TILL 2014

4 Förord SVENSKA PETROLEUM OCH BIODRIVMEDELINSTITUTET, SPBI, och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än nedlagda bensinstationer. Verksamheten har bedrivits i det gemensamma bolaget SPI Miljösaneringsfond AB, med förkortningen SPIMFAB. Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och vid behov sanera föroreningar i jord och grundvatten på bensinstationsfastigheter, där försäljningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december Syftet med denna rapport är att summera utfört arbete och uppnådda resultat samt presentera vunna erfarenheter. Verksamheten har utvärderats med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning med medverkande aktörer (anställda, styrelse, leveran törer och myndigheter). Slut rapporten baseras även på SPIMFAB:s egen dokumentation från arbetet. Utvärdering och slutsatser är författarnas tolkning och sammanställning av underlaget. Slutrapporten har i huvudsak utarbetats av Anneli Liljemark (Liljemark Consulting), Helena Fürst (Helena Fürst miljökonsult) och Magdalena Gleisner (SPIMFAB). GIS-analys med tillhörande kartor i kapitel 4 har utförts av Camilla Hjelm i ett projektarbete vid Södertörns Högskola. Många andra har medverkat, bland annat genom intervjuer, en styrelseworkshop och enkätsvar. SPIMFAB och författarna vill rikta ett tack till alla som bidragit till rapporten. SPIMFAB i augusti 2014 SPIMFAB:S REGIONKONTOR stängs vid utgången av Från 1 januari 2015 hänvisas till huvudkontoret i Stockholm (tfn ). SPIMFAB kommer sedan under en tid att vara bemannat med en begränsad personalstyrka. Därefter hänvisas till SPBI, (tfn , e-post hemsida 4 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

5 Sammanfattning I DET GEMENSAMÄGDA BOLAGET SPIMFAB har SPBI och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än nedlagda bensinstationer. Totalt har ca stationer hanterats av SPIMFAB. I denna slutrapport redovisas bakgrunden till SPIMFAB:s arbete, dess upplägg, utförda insatser, uppnådda resultat och viktiga erfarenheter av arbetet. Projektet har utvärderats med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning med medverkande aktörer. Utöver detta baseras slutrapporten på SPIMFAB:s egen dokumentation från arbetet. Bakgrunden till SPIMFAB var det ökade efterbehandlingsansvaret för förorenade bensinstationer som förväntades i och med miljöbalkens införande Det skulle bli svårt att utreda vem som hade ansvaret för respektive anläggning och med danska Oliebranchens Miljøpulje (OM) som förebild samlades drivmedelsbolagen för att ta ett solidariskt ansvar undertecknades avtalet om att stifta SPIMFAB. Projektet avgränsades till att gälla fastigheter med detaljistförsäljning av motorbensin till vägtrafikfordon, och där denna försäljning upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december Försäljningsstället skulle vidare ha varit allmänt tillgängligt med huvuddelen av försäljningen till allmänheten genomfördes den första pilotomgången med undersökning av några ur risksynpunkt högprioriterade bensinstationer. Därefter har SPIMFAB organiserat 17 arbetsomgångar. Under hela verksamhetsperioden har de haft ett fåtal anställda och drivit arbetet genom ramavtal med konsultföretag, laboratorier, entreprenörer och behandlingsanläggningar för förorenad jord. Vid starten uppmanades alla drivmedelsbolag, miljökontor, allmänheten med flera att identifiera och anmäla stationer till SPIMFAB. Vid bristfälliga anmälningar arbetade SPIMFAB för att komplettera underlaget så att även dessa stationer kunde tas med i åtgärdsprogrammet. Cirka 300 projekt har undersökts per arbetsomgång, med de sista undersökningarna hösten 2013 och avslutande åtgärder under Inledningsvis prioriterades objekten utifrån risk, för att längre fram övergå till geografiskt samlade insatser. Arbetsomgångarna har varit systematiskt upplagda utifrån ett program fördelat över två år. Det första året har avtal tecknats med fastighetsägare och undersökningar utförts. Vid beslut om åtgärder har åtgärden utförts kommande vår och sommar. Arbetsomgångarna har gått i varandra. Av de registrerade bensinstationerna har mer än bensinstationer prioriterats för vidare hantering. Undersökningar har utförts på cirka objekt och av dessa har cirka sanerats. Dessutom har cisternkontroller och cisternupptagningar utförts vid totalt cirka stationer. Mer än 95 procent av åtgärderna har varit schaktsaneringar. Cirka ton förorenad jord har transporterats till mottagningsanläggningar, vilket i snitt är cirka 350 ton per projekt. Den näst vanligaste metoden har varit in situ-saneringar, det vill säga behandling av föroreningar på plats i marken utan att gräva upp jord. Sammantaget har ett 60-tal stationer åtgärdats med in situsanering, varav två tredjedelar i kombination med schaktsanering. De flesta in situ-åtgärder utfördes i början av SPIMFAB:s arbete, men metoden ansågs sen i de flesta fall inte vara lämplig utifrån förutsättningarna vid bensinstationerna. Emellertid har i princip alla sådana projekt avslutats med uppnådda åtgärdsmål. Utöver de årliga undersökningarna och åtgärderna har SPIMFAB även varit en aktiv aktör genom att exempelvis ta fram branschvägledningar och riktvärden, driva utvecklingsprojekt, sprida kunskap om undersökningar och åtgärder samt följa upp och utveckla analyser och analysmetoder. Kostnaden för SPIMFAB har varit drygt miljoner kronor och har gemensamt finansierats av drivmedelsbolagen. Undersökningarna och Sammanfattning 5

6 åtgärderna har varit helt kostnadsfria för fastighetsägarna. Sett till den totala kostnaden bedöms SPIMFAB-projektet vara det hittills största saneringsprojektet i Sverige som har utförts av en och samma huvudman. SPIMFAB anses generellt ha varit ett framgångsrikt projekt där mycket har åstadkommits kostnadseffektivt och på kort tid. Vidare anses att SPIMFAB har tagit sitt efterbehandlingsansvar, men ofta även gjort mer än vad som skulle ha krävts ansvarsmässigt enligt miljöbalken. Positiva effekter av arbetet är till exempel minskade miljöoch hälsorisker, frigjorda markresurser, minskad miljöskuld för drivmedelsbolagen och bättre förutsättningar för enskilda fastighetsägare att använda sina fastigheter, samt kunskapsuppbyggnad. Exempel på en postiv miljöeffekt är minskad risk för spridning från de hundratal fastigheter som ligger inom vattenskyddsområden eller nära enskilda dricksvattenbrunnar. Den största negativa påverkan på miljön bedöms vara utsläpp till luft i samband med entreprenadarbeten och transporter. Några av de framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten är: avtalet mellan delägarna god kommunikation en effektiv organisation ett strukturerat arbetssätt långsiktig finansiering Det finns också saker som hade kunnat göras annorlunda, vilket bland annat har fram kommit i enkätsvaren. Med tanke på den effektiva organisation som byggts upp finns synpunkter på att ett utökat åtagande till att även omfatta stationer nedlagda efter 1994 eller före 1969 hade varit effektivt. Det finns också synpunkter på att undersökningsstrategin har varit så begränsad att föroreningar kan ha missats. Å andra sidan finns det synpunkter på att SPIMFAB har sanerat mer än vad som har behövts ur risksynpunkt. Som stor aktör har flera vidare önskat att SPIMFAB skulle ha arbetat mer aktivt för teknikutveckling och för återanvändning av schaktmassor genom sortering och behandling. Hos både allmänheten och många myndigheter finns en uppfattning om att SPIMFAB har tagit hand om alla bensinmackar och att problemet nu är löst. En stor del av problemet är löst, men det är viktigt att förstå att SPIMFAB inte har omfattat alla drivmedelsanläggningar i landet. Däremot kan en framtida hantering av eventuella föroreningar från dessa underlättas tack vare de erfarenheter som finns från SPIMFAB. 6 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

7 Summary DURING THE YEARS 1997 to 2014 SPIMFAB, a company owned by SPBI* together with the majority of the fuel companies in Sweden, investigated and, if required, remediated contaminated land at more than abandoned petrol stations. In total, more than petrol stations were handled by SPIMFAB. In this final report the background to the SPIMFAB project is described, as well as the SPIMFAB set-up, the measures undertaken, results achieved and important experiences gained. The project has been assessed through interviews with as well as a questionnaire sent to participating actors. In addition the report is based on SPIMFAB s own project docu mentation. SPIMFAB was created due to the increased legal responsibility for contaminated petrol station land anticipated with the introduction of the Environmental Code in The difficulties in determining the remediation responsibility for each facility involved, and the example of the Miljøpulje (OM) set up by the Danish oil business, lead to the decision by Swedish oil companies to assume a common responsibility for the problem. The agreement to establish SPIMFAB was signed in The project was limited to properties with retail sale of engine fuel for road vehicles, the sales having ceased during the period July 1 st 1969 to 31 December Furthermore, the station products were to have been available to the general public with the majority of sales made to the general public. In 1997, the first pilot batch was undertaken with investigations undertaken of a number of high priority petrol stations from a risk perspective. SPIMFAB subsequently organized a total of 17 work batches. During the entire period of activity SPIMFAB employed only a handful of people, managing the activities through framework agreements with consultancies, laboratories, contractors and soil treatment facilities. During the start-up period, all fuel companies, environmental authorities, the general public and others were encouraged to identify and report petrol stations to SPIMFAB. Any reports lacking sufficient information were researched and added to by SPIMFAB to enable these stations to be included in the programme. During each work batch, some 300 sites were investigated, the last investigations being carried out in the autumn of 2013 with final remediation measures undertaken in The sites were initially prioritized from a risk perspective; however in later stages activities were undertaken on a geographical basis. Each work batch was structured as a two-year programme. During the first year, agree ments were made with landowners and site investigations were carried out. If deemed necessary, remediation measures were undertaken during the following spring and summer. Work batches have continually overlapped. From the registered petrol stations, more than stations were selected for further study. Site investigations were carried out at some objects and remediation measures were undertaken at of these. In addition, fuel cisterns were checked and/or removed at a total of some stations. More than 95 % of the site remediations were carried out through soil excavation and off site removal. Some tonnes of contaminated soils on average 350 tonnes per site were trans ported to treatment facilities. In-situ remediation, i.e. non excavation, on-site treatment of contamin ants on site was under taken at some 60 stations. At two thirds of these sites, the in-situ treatment was combined with excavation of some of the contaminated soils. Most of the in-situ treatments were undertaken during the earlier work batches; in subsequent stages this method was considered to be too inefficient and therefore abandoned. However in principle all of these in-situ remediations have been completed and the remediation targets achieved. * SPBI, Swedish Petroleum and Biofuels Institute, is an industry organization for fuel companies in Sweden Summary 7

8 In addition to undertaking annual investigations and remediation measures, SPIMFAB has actively participated in the field by issuing industry guidelines and guideline values, undertaking development projects and disseminating knowledge about investigations and remediation methods, and by following up and developing methods of soil analysis. The cost of SPIMFAB has totalled some million Swedish kronor, financed by the fuel companies. Land owners have not been required to finance any of the site investigations and remediation measures. Based on the total cost, the SPIMFAB project is deemed to be the largest Swedish remediation project to date carried out by the same actor. The SPIMFAB project is generally considered as a successful project, having achieved considerable results in a cost-effective way during a short time period. SPIMFAB is also deemed to have met its legal remediation responsibilities, often even to have undertaken measures in excess of Environmental Code requirements. Positive outcomes from the project are e.g. reduced risks to human health and the environment, increased land avail ability, reduced environmental debt for the fuel companies and better opportunities for private landowners of utilizing their properties, as well as increased know-how about remediation. Examples of posi tive environmental effects are reduced risk of contaminants spreading from the hundreds of properties located within water protection areas or close to private wells. The most significant negative environmental impact is deemed to be air emissions from transportation and site vehicles. Some of the success factors identified in the report are: The agreement between the SPIMFAB partners Good communication Efficient organisation A systematic and structured approach Long-term financing The results of the questionnaire among other sources point to some things which could have been handled differently. In view of the efficiency of the organization established, opinions have been put forward that a further commitment extending to petrol stations abandoned after 1994 or be fore 1969 would have been effective. Others have contended that the investigation strategy was too limited, lead ing to contaminants remaining undetected. Others again have stated that SPIMFAB has undertaken more remediation works than necessary from a risk perspective. There are also those who would have wished that as a large actor, SPIM FAB should have worked more actively towards in creased technical development and for the reuse of excavated soils through sorting/classification and treatment. There exists a misapprehension, both within the general public and some public authorities, that SPIMFAB has dealt with all petrol stations and thus that the problem has been solved. While a major part of the problem has been solved, it is important to realize that the SPIMFAB programme has not comprised all fuel facilities in the country. However future management of potential contaminants from these facilities will be easier thanks to the experiences gained from SPIMFAB. 8 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

9 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Summary 7 1 Inledning och läsanvisning 11 2 Bakgrund till SPIMFAB Historisk tillbakablick Förarbeten och avtal Omvärldsförändringar och trender under projekttiden 16 3 SPIMFAB:s upplägg Avgränsning Syfte och mål Finansiering Organisation Avtal och styrdokument Fastighetsägaravtal Kvalitetsmanualen Ramavtal med leverantörer Anmälan och registrering Prioritering Arbetsgång för undersökningar och åtgärder Undersökningsfas Åtgärdsfas Cisternkontroller och cisternupptagning Dokumentation och databas Övrigt arbete Utvecklingsprojekt och branschrelaterade publikationer Extern kommunikation och kunskapsutbyte Uppföljning av analyser och analysmetoder Uppföljning av konsultarbete 26 4 SPIMFAB:s resultat Undersökningar och åtgärder Omfattning Åtgärdsval schaktsanering Åtgärdsval in situ-sanering Miljö och hälsa 30

10 4.2.1 Minskade föroreningskällor Minskade risker och uppnådda åtgärdsmål Minskad risk för spridning till skyddsvärt vatten Påverkan från transporter Kvarlämnade föroreningar Kostnader och ekonomiska nyckeltal Utveckling av branschen Samhällsnytta 38 5 Erfarenheter från SPIMFAB-projektet Helhetsbilden av SPIMFAB Myndigheternas bild av SPIMFAB:s arbete Utvärdering av SPIMFAB:s upplägg Avgränsning Finansiering Organisation Avtal och styrdokument Anmälan och registrering Prioritering Arbetsgång Utvärdering av upplägg för undersökningar Strategier Analyser Riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov Utvärdering av upplägg för åtgärder Åtgärdsval in situ-sanering Pilotprojekt naturlig självrening Cisternkontroll Utvärdering av dokumentation och databas Utvärdering av övrigt arbete Utvecklingsprojekt och branschrelaterade publikationer Extern kommunikation och kunskapsutbyte Övriga erfarenheter och reflektioner 52 6 Vad händer efter SPIMFAB? 53 Litteraturförteckning 56 Bilagor 59 Bilaga 1 Projektexempel 60 Bilaga 2 Beskrivning av SPIMFAB:s riskkategorisering 65 Bilaga 3 Ord- och begreppsförklaring 68 Bilaga 4 Underlagsmaterial 69 Bilaga 5 Sammanställning av enkätsvar 71 Bilaga 6 Fastigheter som ingått i SPIMFAB-projektet 91

11 Inledning och läsanvisning 1

12 SPBI OCH FLERTALET AV drivmedelsbolagen i Sverige har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än nedlagda bensinstationer. Verksamheten har bedrivits i det gemensamma bolaget SPIMFAB. Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och vid behov sanera föroreningar i jord och grundvatten på bensinstationsfastigheter, där försäljningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december Syftet med rapporten är att summera det arbete som har utförts och de resultat som nåtts. Vidare är syftet med rapporten att utvärdera projektet och att sammanfatta vunna erfarenheter. Underlag till rapporten utgörs av: Intervjuer med ett urval av SPIMFAB:s nuvarande och tidigare anställda samt styrelseledamöter. Workshop med SPIMFAB:s styrelse. En enkätundersökning till ca 100 konsulter, labo ratorier, entreprenörer och miljömyndigheter, se Bilaga 5, samt uppföljande intervjuer med ett urval av dessa. Dokumentation från arbetet, till exempel rapporter från undersökningar och åtgärder av objekt, vägledningsmaterial och kvalitetsmanual, se Bilaga 4. Rapporten har följande upplägg: Kapitel 2; Bakgrund till SPIMFAB, med bland annat en historisk tillbakablick och beskrivning av förarbetena. Kapitel 3; SPIMFAB:s upplägg med beskrivning av uppdraget, organisation, planering och genomförande av undersökningar och åtgärder m.m. Här tas även annat arbete som SPIMFAB utfört eller deltagit i upp. Kapitel 4; Resultat av arbetet i form av nyckeltal för antal undersökta och åtgärdade anläggningar, ekonomi, miljö- och samhällsnytta m.m. Kapitel 5; Vunna erfarenheter samt utvärdering av upplägg, genomförande och resultat. Kapitel 6; Frågor och svar på vad som händer efter SPIMFAB. Kapitel 2 och 3 är tänkt att vara en objektiv beskrivning av SPIMFAB. Kapitel 4 och 5 är sammanställningar av vad som kommit fram i utvärderingen av arbetet och innehåller i delar tolkningar av underlaget. Med den här uppdelningen kan det finnas en del upprepningar mellan avsnitten, men också en del hänvisningar i senare kapitel tillbaka till tidigare. I bilagor till rapporten finns ytterligare material i form av exempel från typiska projekt, underlagsmaterial, beskrivning av riskkategorisering, ordoch begreppsförklaring, resultat från enkätundersökningen och en lista över de fastigheter som har undersökts. 12 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

13 Bakgrund till SPIMFAB 2

14 SPIMFAB:S ARBETE HAR PÅGÅTT i 17 år och föregicks av bland annat förhandlingar och avtalsskrivning mellan de medverkande bolagen. Historiken med bensinstationer är förstås längre än så. I detta kapitel ges en kort historisk tillbakablick och därefter en beskrivning av arbetet inför bildandet av SPIMFAB. 2.1 Historisk tillbakablick Bilismen gjorde sitt intåg i Sverige mot slutet av 1800-talet. Inledningsvis såldes drivmedlen på fat från apotek och kemikalieaffärer. Petroleumprodukterna var av varumärket Standard Oils, och importerades till Sverige från USA av mindre grossistfirmor. Det första svenska oljebolaget, Krooks Petroleum & Olje AB, bildades Snart därefter ökade antalet oljebolag och försäljare. Med de första pumpanordningarna förvarades bensinfaten ofta ovan jord (Öhberg, 2007). Bilismen ökade efter hand och med det även antalet försäljningsställen. Under 1900-talets första hälft kom en uppsjö av nya varumärken, till exempel BP, Nynäs, Gulf, Esso, Caltex, Shell och OK. Vanligtvis såldes då bensinen från en enstaka pump utanför speceributiker, kiosker, cykelverkstäder, färgaffärer, garage, verkstäder m.m. Först under 1930-talet uppfördes renodlade servicestationer. I slutet av 1930-talet var antalet bensinförsäljningsställen i Sverige som störst med drygt stycken. Under kriget ransonerades bensinen och antalet försäljningsställen minskade (Öhberg, 2007). I början av 1960-talet ökade säkerhetskraven och cisternerna måste grävas ner. Då var cisternerna fortfarande relativt små med volymer på ca 3 till 10 m 3, jämfört med dagens cisterner som rymmer ca 30 till 50 m 3. På och 1970-talet kom den stora nedläggningsvågen av bensinstationer orsakat av bland annat nya vägsträckningar med motorvägar, större kapacitet hos nyare stationer och oljekrisen på 1970-talet. Kvar blev därefter ca bensinstationer. Förändrade förutsättningar och krav har därefter lett till att antalet bensinstationer minskat ytterligare och idag finns knappt stationer i drift skapade drivmedelsbolagen, tillsammans med branschorganisationen Svensk Bensinhandel, Petroleumhandelns Trygghetsfond. Till denna fond avsattes 1 öre per liter bensin för att underlätta nedläggning av bensinstationer. De bensinhandlare som frivilligt stängde sina stationer kunde då ansöka om pengar, dels för att sanera efter verksamheten och dels som en ekonomisk ersättning. Trygghetsfonden lades ner i mitten av 1990-talet på grund av ändrad konkurrenslagstiftning (Svensk Bensinhandel, 2014). Fram till 1990-talets mitt var det vid nedläggning av bensinstationer fortfarande relativt vanligt att sanering enbart utfördes genom att ett ackrediterat företag rengjorde och sandfyllde cisternerna. Sandfyllningen syftade bland annat till att cisternen skulle tåla belastning ovanifrån. Under 1990 talet började dock även omkringliggande mark att under sökas vid avveckling av bensinstationer. Via Petroleumhandelns Trygghetsfond genomfördes drygt 500 saneringar, varav merparten under perioden 1990 till 1995 (Svensk Bensinhandel, 2014). Flera av dessa platser återkom SPIMFAB till senare för komplettering av saneringsåtgärderna. Många av de stationer som är i drift idag har varit i drift under lång tid. Med nya miljökrav har de äldre anläggningarna anpassats. Med de ökade säkerhetskrav som kom 1995 infördes bland annat krav på spillzoner och andra försiktighetsåtgärder. Detta innebär att de nyare bensinstationerna mer sällan är förorenade. 2.2 Förarbeten och avtal Under 1990-talets mitt insåg drivmedelsbolagen att den kommande miljöbalken (SFS, 1998) skulle kunna ge komplicerade rättsfall gällande ansvar för nedlagda och kommande nedläggningar av bensinstationer. Samtidigt fanns inte längre Trygghetsfonden som kunde ge tidigare stationsägare stöd. Hittills var den verksamhetsutövare som förorenat marken ansvarig, även om verksamheten hade upphört. Med miljöbalken skulle det ändras till att efterbehandlingsansvaret kunde riktas mot såväl nuvarande som tidigare verksamheter. I andra hand skulle fastighetsägaren kunna få ett ansvar. Problemet med ansvarsfrågan för verksamhet med bensinförsäljning var att det finns en mängd olika varianter av återförsäljar-, leverantörs-, upplåtelse-, ägar- och hyresavtal. Bolagen bedömde att det skulle bli mycket komplicerat att för varje enskild station utreda vem som hade det faktiska efterbehandlingsansvaret. I Danmark fanns organisationen Oliebranchens Miljøpulje (OM), som hade bildats 1992 med syftet att drivmedelsbolagen i Danmark skulle ta ett solidariskt ansvar och gemensamt arbeta med undersökning och sanering av nedlagda bensinstationer (OM, 2013). Även drivmedelsbolagen i Finland har 14 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

15 tagit ett liknande solidariskt ansvar för att sanera sina nedlagda förorenade bensinstationer. Där bildades Soili Programme 1996 (Soili, 2014). Med danska OM som förebild tog drivmedelsbolagen i Sverige våren 1995 upp en diskussion om en motsvarande svensk organisation. Syftet var att identifiera, inventera, riskkategorisera, undersöka och vid behov sanera fastigheter med nedlagda bensinstationer, oavsett vem som ägt fastigheten eller bedrivit försäljning på fastigheten. På så sätt skulle bolagen kunna undvika kostsamma och svåra ansvarsutredningar. Svenska Petroleum Institutet (SPI, numera SPBI) och nio drivmedelsbolag undertecknade den 6 juni 1996 ett konsortialavtal, med överenskommelse om att stifta ett aktiebolag med föreslaget namn SPI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB). Samtliga aktörer hade aktier i bolaget, varav SPI (numera SPBI) flertalet. Mycket tid lades på att formulera avtalet innan det undertecknades och avtalet har visat sig vara starkt. Inget bolag har lämnat projektet under dess genomförande (men köp och namnändringar har förekommit). Drivmedelsbolagen som ursprungligen skrev under var: Svenska Statoil AB AB Svenska Shell Kuwait Petroleum Svenska AB Preem Petroleum AB OK Försäljnings AB Du Pont Conoco Nordic AB Norsk Hydro Olje AB AB Svenska Uno-X Skandinaviska Bensin AB din-x Avtalet möjliggjorde att bolag som i övrigt är konkurrenter kunde sitta i samma styrelse och gemensamt driva projektet. Med ett gemensamt ansvar för samtliga stationer behövde ansvarsfrågan för enskilda objekt inte hanteras. Arbetet har istället kunnat drivas effektivt utan juridiska tvister om ansvar. I maj 1997 godkände Konkurrensverket aktiebolaget SPIMFAB, och samarbetet mellan drivmedelsbolagen kunde påbörjas. (Ljung, 2013). Den 6 mars 1997 träffade SPI (numera SPBI), Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att samarbeta i ett Saneringsråd. Även Svensk Bensinhandel utsåg en 2. Bakgrund till SPIMFAB 15

16 representant, och blev därmed en part i rådet. Syftet var att godkänna SPIMFAB:s förslag till prioritering av bensinstationer för respektive verksamhetsår. SPIMFAB har därefter genomfört det praktiska arbetet med att undersöka och vid behov sanera nedlagda bensinstationer. Under årens lopp har omorganisationer skett inom och mellan drivmedelsbolagen. Våren 2014 bestod SPIMFAB:s ägarföretag av SPBI och sju drivmedelsbolag (Statoil Fuel & Retail Sverige AB, ST1 Energy AB, ST1 Sverige AB, OK-Q8 AB, Preem AB, Q-Star försäljning AB och Skandinaviska Bensin AB din-x). 2.3 Omvärldsförändringar och trender under projekttiden Under de år som SPIMFAB drivit sin huvudsakliga verksamhet ( ) har branschen med undersökningar och åtgärder av förorenade områden utvecklats mycket. Samma år som SPIMFAB bildades, 1997, kom de första svenska riktvärdena för förorenad mark (Naturvårdsverket, 1997). Bara ett år senare gav SPI (numera SPBI) och Naturvårdsverket ut branschspecifika riktvärden och vägledning (Naturvårdsverket, 1998). SPIMFAB:s eget arbete har lett till ett vedertaget tillvägagångssätt för undersökning och sanering av bensinstationer. Även andra faktorer i samhället har påverkat projektet. Exempel på omvärldsförändringar och trender under projekttiden är: Miljöbalkens införande Det var vetskapen om att denna var på väg med förtydliganden om ansvaret för föroreningar i mark, som var en av drivkrafterna till att bilda SPIMFAB. Hela branschen med undersökningar och åtgärder av förorenade områden har utvecklats parallellt med SPIMFAB, exempel på detta är: Det statliga anslaget för undersökning och åtgärder av förorenade områden där ansvar saknas har tillkommit. Det huvudsakliga vägledningsmaterialet från Naturvårdsverket för arbete med förorenade områden har tagits fram. Kunskapsuppbyggande insatser från Naturvårdsverket med programmet Hållbar sanering och med kurser inom ämnesområdet från Svenska Geotekniska Föreningen (SGF). Antalet konsulter, entreprenörer och mottagningsanläggningar har ökat. En tydlig trend hos laboratorierna är att branschen har konsoliderats till några få stora internationella laboratorieföretag. Parallellt med detta har nya analysmetoder utvecklats och laboratoriearbetet automatiserats och rationaliserats. Detta har inneburit säkrare analyser med kortare svarstider och lägre priser. Ny lagstiftning om brandfarliga varor har införts. Ny lagstiftning om arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbete (AFS 1999:3) har införts, och kompletterades 2008 med krav på byggarbetsmiljösamordnare samt förtydligande av byggherrens ansvar. 16 DRIVMEDELSBOLAGENS UNDERSÖKNINGAR OCH SANERINGAR AV FÖRORENADE BENSINSTATIONER

Oljebolagen sanerar nedlagda bensinstationer

Oljebolagen sanerar nedlagda bensinstationer Oljebolagen sanerar nedlagda bensinstationer Oljebolagen i Sverige undersöker och vid behov sanerar cirka 5000 nedlagda äldre bensinstationer i landet. Arbetet drivs av ett gemensamt bolag, SPIMFAB, och

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden. Observera att FAQn gäller både i det fall ett objekt har kommunicerats efter identifiering eller efter att inventering och riskklassning har gjorts. Vilket utskick som är det aktuella (identifiering eller

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Ansvarsbedömningar och 28-anmälningar (FMH) På säker grund för hållbar utveckling Sofie Hermansson Miljöjurist Statens geotekniska institut sofie.hermansson@swedgeo.se 013-20

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala Camilla Lindholm Föredragets innehåll Vad vi arbetar med i Uppsala Förutsättningarna i Uppsala Egeninitierad tillsyn Några exempel från tillsynen

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Förorenad mark på bilskrotar

Förorenad mark på bilskrotar Förorenad mark på bilskrotar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 På säker grund för hållbar utveckling Vad vill jag ha sagt? Miljötekniska markundersökningar Potentiella föroreningar

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Status för statusrapporter. Anneli Liljemark

Status för statusrapporter. Anneli Liljemark Status för statusrapporter Anneli Liljemark anneli@liljemark.net Introduktion Kort om statusrapporter Erfarenheter och reflektioner om statusrapporter Underlag från genomgång av statusrapporter Samtal

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning 2016-04-15 FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning KUND Unibail-Rodamco c/o Rodamco Sverige AB Box 7846 103 98 STOCKHOLM KONSULT WSP Environmental

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

FRÅN INVENTERING TILL SANERING

FRÅN INVENTERING TILL SANERING FRÅN INVENTERING TILL SANERING Kalmar 27 oktober 2016 Jonny Riise Sektionen för Klimatklivet och Förorenade områden (Gfe) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-10-28 1 Naturvårdsverket

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Johan Asplund & Lars Davidsson

Johan Asplund & Lars Davidsson Johan Asplund & Lars Davidsson WSP i Sverige 2 200 medarbetare i Sverige Stark lokal förankring Program Inledning, presentation Hur farligt är det med förorenade områden? Varför är det viktigt att undersöka

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag.

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Projektet Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Etapp 2 (i höst), nedlagda verksamheter Anordna workshop, genomföra en kortare utbildning om

Läs mer

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Förorenade områden i Lerums kommun

Förorenade områden i Lerums kommun RAPPORT 1 (16) Samhällsbyggnad Miljöenheten Förorenade områden i Lerums kommun Lägesrapport om arbetet med Lerums kommuns lokala miljömål, hösten 2009 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 RAPPORT 2 (16) Förorenade

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö

VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö Copyright (c) Lex Press AB VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10 Miljödomstolen 2010-12-29 meddelat i Växjö Sid 1 (4) KLAGANDE 1. BE 2. MOTPART Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar

Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar cathrine.lundin@naturvardsverket.se anna.rolf@naturvardsverket.se Foto: Daniel Martini Inventeringen och EBH-stödet I EBH-stödet som är den databas där

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Innehållsf. llsförteckning

Innehållsf. llsförteckning Enheten för f r förorenade f områden Rf Enhetschef Christer Litzell Efterbehandling Ingegerd Andersson Kjell Färnkvist Per Gullbring Yvonne Österlund Deponi och gruvor Ann-Marie Fällman Stina Lundberg

Läs mer

,-_ - DaU U g 7 i 2 \

,-_ - DaU U g 7 i 2 \ < / 7/V FAM i LJ E BOSTÄDER / I/C/',-_ - DaU U g 7 i 2 \ Slutrapport för Miljömiljarden Kv. Sockenstämman Datum Handläggare 2006-08-14 TinaWiséen Teknikavdelningen 08-737 20 14 B 27, Rivning & marksanering

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer