Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor"

Transkript

1 Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor

2 Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: STOCKHOLM, tfn E-post: Webbplats: ISBN: X Text: Leif Sundsvik och Nicolas Jändel Produktion: Björn C Hårdstedt Tryck: Katarina Tryck AB, Stockholm Distributör: Endast elektroniskt dokument

3 Förord Det finns många likheter mellan näringslivets sätt att förse sin produktion med ändamålsenliga lokaler och lokalförsörjningen i offentlig fastighetsförvaltning. I bägge fallen handlar det om att fastigheterna är strategiska produktionsresurser för kärnverksamheten, oavsett vad den slutgiltiga produkten är. Syftet med detta projekt har varit att ta reda på vad offentliga fastighetsförvaltare kan lära av näringslivets fastighetshantering. Genom att fånga upp idéer, tips och positiva exempel från de företag som medverkat i denna rapport kan man förhoppningsvis påskynda och kanske även förbättra det arbete som pågår för att effektivisera den offentliga fastighetshanteringen. Detta har därför bedömts som ett lämpligt utvecklingsprojekt för samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S.), i vilket ingår Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Pastoratsförbundet, Försvaret, Statens Fastighetsverk och Byggforskningsrådet. Projektet har genomförts av fastighetskonsult Leif Sundsvik, Sundsviks Konsult AB och frilansjournalist Nicolas Jändel, Nicolas Jändel Textproduktion i Stockholm. En styrgrupp har gett värdefulla synpunkter under projektets genomförande. Den har bestått av Martin Bergdahl, Landstingsförbundet, Ted Lindqvist, Svenska Kommunförbundet, Anders Sandberg, Luleå kommun, Tore Olsson, Landstingsfastigheter, Värmland, Jan Tews, Statens Fastighetsverk, Ingvar Johansson, Locum AB, Leif Danielsson, Botkyrka kommun, Håkan Assinger, Kyrkan i Lund samt Ulf Sandgren, handläggare på U.F.O.S. Stockholm i januari 1998

4 Innehåll 1. Myter om näringslivet...5 Myten om näringslivets enhetlighet...5 Myten att det råder ett stort gap mellan offentlig och privat sektor...6 Myten om strikt affärsmässighet Projektets genomförande...8 A. Företagets fastighetspolicy...8 B. Företagets fastighetsekonomiska policy...9 C. Företagets organisation av lokalförsörjningen...9 D. Upplåtelseform för lokaler...9 E. Lokalförsörjningens arbetssätt...10 F. Företagets investeringar i fastigheter...10 G. Företagets avveckling av fastigheter Generella slutsatser Om föränderligheten...12 Trenden är att varje enhet skall göra det den är bäst på Fastighetsstrategier inom industri och näringsliv A. Företagens fastighetspolicy...15 B. Företagens fastighetsekonomiska policies...17 C. Företagens organisation av lokalförsörjningen...18 D. Upplåtelseformer för lokaler...20 E. Lokalförsörjningarnas arbetssätt...21 F. Investeringar och avveckling Exempel från tre olika typer av företag Grupp A Självständiga bolag...26 ABB (ABB Fastigheter)...26 Kooperativa förbundet (KF Fastigheter)...33 Telia (Telaris)...40 Löfbergs Lila (A. Löfbergs Fastighet)...48 Grupp B Självständiga underordnade helägda supportföretag...55 Ericsson (L M Ericsson Fastigheter AB)...55 Volvo Personvagnar (Celero Support VCC Fastigheter)...62 Astra...67 Grupp C Företag där produktionen bär huvudansvaret för sin lokalförsörjning...73 Alfa Laval (Tetra Laval Real Estate)...73 Scandic Hotels...80

5 Kapitel 1 Myter om näringslivet Innan en skrift likt denna tar form och vissa slutsatser kan dras har vi som undersökare haft vissa bilder och föreställningar om hur det förhåller sig inom näringslivets företag. Själva beteckningen Att lära av näringslivet ger sken av att det inom näringslivet finns ett specifikt sätt att hantera fastighetsfrågor på, en sorts uniform mall som alla företag inom den privata sektorn följer och som den offentliga sektorns fastighetsansvariga skulle kunna ta till sig och genomföra i sin egen verksamhet. Det vore naturligtvis lättast så. Det mesta i livet är emellertid inte så enkelt. Vi har under vår intervjuresa ständigt kommit att förundras och förvånas över de många skilda tillvägagångssätten näringslivets företag använder sig av i sin fastighetshantering. Efter bara hälften av besöken slutade vi att förvånas och rätt snart kom det inofficiella arbetsnamnet på projektet att bli Djungelboken. Ingenting framstod längre som självklart och gång efter annan under vår upptäcktsresa fick vi inblick i helt nya världar, nya öar av kunskap att dokumentera och försöka återge. De föreställningar vi hade fick hela tiden omprövas och omstöpas. Det blev både omvälvande och stimulerande på samma gång att ständigt kastas mellan olika verkligheter och verksamheter. Vår faktainsamling kom därför på sätt och vis att bli ett arbete där vi fick slå hål på myter och föreställningar om näringslivets företag, föreställningar vi säkert delat med många av rapportens läsare. Myten om näringslivets enhetlighet Lika många gånger som vi förvånats över likheterna mellan fastighetshanteringen inom näringslivet och i offentlig sektor, lika många gånger har vi häpnat över hur stora skillnaderna är. Klart är dock att det inom näringslivet inte finns ett eller ett fåtal sätt att hantera sina fastigheter på. Det finns många sätt. Någon egentlig uniformitet existerar inte. Strategierna och tillvägagångssätten varierar stort, beroende på vilka behov, förutsättningar och traditioner respektive företag har och lever under. Dessutom sker en 5

6 ständig växelverkan mellan individer och strukturer. Starka och övertygade företagsledare färgar i stort och smått sitt företags sätt att agera och vara. Beroende på vilken typ av filosofi eller ideologi människorna i styrande ställning vill förverkliga, får företagsstrukturen olika ansiktsuttryck som avspeglas i den vardagliga verksamheten. Myten om ett stort gap mellan offentlig och privat sektor Man skulle kunna tro att företrädare från näringslivet och offentlig sektor befolkar två skilda världar, har två olika språk och lever under helt skilda betingelser. Så är inte fallet. Företagen inom näringslivet behandlar samma frågor som inom den offentliga sektorn, båda sidor befinner sig så att säga vid samma utvecklingsfront. Fastighetsansvariga från näringslivet arbetar precis som sina kollegor inom offentlig förvaltning med frågor som: effektivisering av lokalutnyttjande, införande och förbättring av interna hyressystem, vilka tjänster som ska utföras i egen regi och vad som ska köpas, vilka fastigheter som ska ägas och vilka som kan hyras in, ska man använda sig av outsourcing när det gäller fastighetsorganisationen eller ska man ha en in door-lösning, ska stödfunktioner sammanföras i en gemensam organisationsenhet och så vidare. Däremot har vi lärt oss att svaren på frågorna kan se helt olika ut, beroende på vilket val man gör. Myten om strikt affärsmässighet Den tredje i raden av myter berör föreställningen om att det för näringslivets företag inte finns något annat som gäller än strikt affärsmässighet i alla sammanhang. Det är ju marknadskrafterna som ska råda och det är på deras villkor beslut ska fattas. Målet är största möjliga lönsamhet. Men det vi funnit är att även om det finns skriftliga policydokument som säger att strikt affärsmässighet ska råda i fastighetshanteringen mot såväl externa som interna hyresgäster är detta inget självklart faktum i praktiken. Vi har sett och hört åtskilliga exempel på att koncerntänkandet omtanken om det egna företaget i stället står i centrum. Det får ibland till följd att affärsmässigheten i relationen till interna hyresgäster kommer i andra hand. Man kan tycka att näringslivets företag borde leva som de lär så till vida att man t ex på fastighetssidan föresprå- 6

7 kar och efterlever total affärsmässighet även gentemot interna hyresgäster. Det är, som sagt, en myt. Företrädare från den offentliga sektorn känner säkert igen sig i resonemanget; stödproduktion är stödproduktion och måste alltid vara underordnad kärnverksamheten. Detta gäller i allra högsta grad även inom näringslivet. I projektets inledningsfas benämndes denna undersökning Att jämföra med näringslivet. Det har dock visat sig att det inte finns någon systematiskt genomförd analys av den offentliga sektorns fastighetshantering, varför en jämförelse med näringslivet inte är möjlig. Det är emellertid vår förhoppning att denna skrift ska inspirera till jämförelser och utveckling av fastighetshanteringen inom offentlig förvaltning. Jämförelsen kan göras utifrån denna rapport, antingen av varje enskild fastighetsorganisation i andan; gräv där du står eller genom kompletterande studier som kartlägger hur ett antal företrädare från offentlig sektor hanterar sina fastighetsfrågor. Skriften du håller i din hand är tänkt att fungera som idékälla och inspiration för den som vill se över och utveckla sin egen fastighetsorganisation. Vi som utfört arbetet med rapporten har haft till uppgift att samverka i både skrift som tal och iklädda två olika roller komplettera varandra för att uppnå bästa möjliga resultat. Vår förhoppning är att vi lyckats. 7

8 Kapitel 2 Projektets genomförande Tio företag på marknaden valdes ut för att studeras. Företagen bedriver verksamhet inom skilda branschområden, är storleksmässigt olika och dessutom geografiskt spridda över Sverige. Av de tio företagen deltar nio i denna rapport. De medverkande är fastighetsansvariga från LM Ericsson, Volvo, Löfbergs Lila, Alfa Laval, Astra, Scandic Hotels, ABB, Telia och Kooperativa Förbundet (KF). Uppgiften under våren 1997 blev att insamla material från de utvalda företagen, både av faktamässig karaktär och av mer kvalitativ, personlig art genom de muntliga intervjuer representanter från företagens fastighetsförvaltning deltagit i. Samtliga intervjupersoner har tagit del av intervjumaterialet och godkänt texterna där de själva medverkar. Analysen av svaren och sammanfattningen av dem vilar dock enbart på författarnas axlar. Det materialet har inte delgivits någon av intervjupersonerna innan rapporten gått i tryck. Rapporten består av huvudsakligen två delar. Den första svarar för själva resultatet av intervjuundersökningen. I avsnittet Generella slutsatser görs en sammanfattning utifrån de frågeområden vi använt vid besöken hos varje enskilt företag. Frågeområdena har bildat en mall som tillsammans med en rad följdfrågor utgjort basen för samtliga intervjuer. Ambitionen har varit att få intervjutillfällena så likartade som möjligt, i syfte att lättare kunna jämföra materialet och se var skillnaderna och likheterna ligger i företagens fastighetshantering. Huvudfrågeområdena har berört följande ämnen: A. Företagets fastighetspolicy Har företagsledningen formulerat något styrdokument som gäller fastighetshanteringen i bolaget? Ses lokalförsörjningen som en stödproduktion? Är företagets produktion hänvisad till att använda lokaler i företagets egna fastigheter eller kan produktionen hyra lokaler där de anser det förmånligast?

9 Ställer företagsledningen krav på att fastighetshanteringen leds och styrs på ett speciellt sätt? Har företagets controllerfunktion eller liknande till uppgift att pröva effektiviteten i bolagets fastighetshantering? B. Företagets fastighetsekonomiska policy Har företaget fastställt några ekonomiska mål med fastighetsägandet? Har företaget fastställt en policy för i vilken omfattning man ska äga eller hyra de lokaler man behöver? Finns det inom företaget fastställt vilka ekonomiska nyckeltal som ska insamlas och revideras för fastighetshanteringen? Har företaget via benchmarking jämfört den egna fastighetshanteringen med andra industriföretag? Finns det i företaget fastställt krav på att den ekonomiska redovisningen och årsredovisningen från fastighetshanteringen ska se ut på ett visst sätt? Har företagsledningen fastställt hur värdet av bolagets fastigheter ska anges? C. Företagets organisation av lokalförsörjningen Var i företagets organisation är lokalförsörjningsfunktionen placerad? Är chefen för fastighetsfunktionen medlem av företagets koncernledning eller styrelse? Hur är lokalförsörjningen organiserad? Hur upphandlas och betalas drifts- och underhållsarbeten? Är lokalförsörjningen överordnad, sidoordnad eller underordnad produktionen? Genomförs kundenkäter som visar hur nyttjarna upplever lokalförsörjningen i företaget? D. Upplåtelseform för lokaler Finns någon typ av upplåtelseavtal i företaget mellan dem som nyttjar lokaler och dem som tillhandahåller lokalerna? På vilken nivå i företaget tecknas upplåtelseavtalen?

10 Hur görs gränsdragning mellan de tjänster som ska utföras av lokalförsörjningsfunktionen och de som ska utföras av nyttjaren? Vilka åtgärder är vidtagna för att effektivisera nyttjandet av lokaler? Finns någon form av lokalstyrgrupp, där produktionen och lokalförsörjningsfunktionen i samverkan, beslutar om nyttjandet och hanteringar av eventuella lokalöverskott? E. Lokalförsörjningens arbetssätt Hur är lokalförsörjningsfunktionen organiserad? Används någon typ av förvaltningsplaner för styrning av förvaltningsverksamheten? Hur kartläggs produktionens framtida behov av lokaler? Hur görs valet mellan att utföra förvaltningstjänster i egen regi och att upphandla dem som entreprenader? På vilket sätt upphandlas drifts- och underhållsentreprenader? Har ytterligare stödproduktion samordnats med lokalförsörjningsfunktionen? (Facility Management) Finns rutiner för kvalitetssäkring av lokalfunktionens arbete? Finns rutiner för miljösäkring av lokalfunktionens arbete? Hur säkerställs nödvändig kompetensutveckling för den personal som arbetar inom lokalförsörjningsfunktionen? F. Företagets investeringar i fastigheter Finns det interna regler i företaget som anvisar hur beslutsfattandet för investeringar i fastigheterna ska gå till? Finns det krav på att beslutsunderlagen vid investeringar i fastigheter också visar de ekonomiska konsekvenserna på sikt, s k life cycle cost och profit-analyser? Hur genomförs investeringsanalyserna och på vilken nivå i organisationen fattas investeringsbesluten? Från vilken organisationsenhet i företaget rekryteras projektledare för fastighetsinvesteringsprojekt? Har företaget fastställt vilken internränta som ska användas för att beräkna skillnader mellan alternativa utföranden som ger olika framtida årskostnader eller årsintäkter? 10

11 Har företaget fastställt vilken avskrivningstid som ska gälla för investeringar i fastigheter? G. Företagets avveckling av fastigheter Eftersom avveckling av fastigheter inte i något fall utgjort ett omfattande frågeområde är det i samtliga redovisningar inkluderat under F, investeringar. Finns det interna regler i företaget som anvisar hur beslutsfattandet för avveckling (försäljning) av fastigheter ska gå till? Finns det krav på speciella utredningar och kalkyler som underlag för beslut om avveckling (försäljning)? På vilken nivå i organisationen fattas beslut om avveckling (försäljning)? Från vilken organisationsenhet i företaget rekryteras projektledare för avvecklingsprojekt? Kapitel 5 är tänkt som en redovisningsdel. Även där används ovanstående frågeområdens rubriker. Anledningen till detta upplägg är att läsaren lätt kan botanisera i redovisningsdelen och analysdelen genom att använda samma rubriker som koder eller bokmärken. Den nyfikne kan relativt enkelt hoppa dels mellan intervjuerna, dels mellan analysdelen och redovisningsdelen för att själv jämföra företagens sätt att hantera sina fastigheter och förvaltningen av dem. Det finns även en tredje del. Där hittar läsaren frågelistan med alla följdfrågor inkluderande dem vi använt oss av vid samtliga intervjuer. Dessa frågebatterier kan med fördel användas inom alla fastighetsförvaltarorganisationer som vill se över sin egen verksamhet. Del tre har vi valt att inte trycka här i skriften, utan lägga ut på vår webbplats, där den kan tittas på och hämtas. Adressen är www. svekom.se, välj Publikationer. 11

12 Kapitel 3 Generella slutsatser Det är en brokig skara företag vi mött på vår intervjuresa. Vi mötte nästan lika många sätt att sköta fastighetshanteringen som antalet företag. Att försöka sammanfatta resultaten till endast ett fåtal punkter är förstås riskabelt, då saker som tillhör undantagen men ändå är viktiga faller bort. Styrkan i rapporten med dess två delar ligger emellertid i att det som inte går in under generella slutsatser i analysdelen finns återgivet i detalj i avsnittet som beskriver de olika företagen var för sig. Således kompletterar de två delarna varandra. Innan slutsatserna och sammanfattningarna tar vid är det värt att för en stund uppehålla sig vid något som kan kallas för allmänna betraktelser vi gjort under intervjuresan. De genomsyrar nämligen de villkor under vilka fastighetsorganisationerna bedriver sin dagliga verksamhet. Den första handlar om föränderlighet och omorganisation, den andra iakttagelsen berör trenden att varje enhet inom företagskoncernen ska ägna sig åt det den är bäst på. Om föränderligheten Tidsperspektiven inom näringslivets företag är minst sagt korta. Turbulensen är stor, med ständiga omorganisationer av verksamheten. Enheter får nya roller att spela, folk och tjänster byter plats i en ständigt pågående process. Det som verkar vara mest beständigt är själva föränderligheten. Förändringarna verkar inte enbart springa ur en källa av krismedvetenhet och besparingsjakt. De är inte bara en väg till att nå ett slutgiltigt mål, de fyller också ett självändamål. Förändringsviljan tillkommer också som en del av en strategi att ständigt röra om i grytan. Under förändringsresans gång siktas vissa korn ut ur sållet, vissa behålls och ytterligare andra kommer till. Någon av de fastighetsansvariga personer vi intervjuade beskrev omorganisationerna som att krama apelsinen på en ledd till, det vill säga när saften pressats ut från ett håll byter man grepp och får ut ännu lite 12

13 mer saft ur frukten. Delar av företagens bestående organisationer plockas ut från den övriga verksamheten, ses över eller kramas ett par gånger och sätts in igen i en annan form. Så tar nästa förändringsprocess vid och nästa enhet inom företagskoncernen blir föremål för granskning under lupp. Precis som en maskin eller motorcykel trimmas, justeras och plockas ner i beståndsdelar, trimmas organisationen i sin helhet genom att se över delarna. I många fall blir fastighetsenheten föremål för granskning, kramning och förändring. I andra, t ex hos KF Fastigheter, är det fastighetsbolaget som driver på och tar initiativ till förändringar av kärnverksamheten. Det råder ett ständigt pågående växelspel mellan delarna och helheten, helheten och delarna. Båda förändras parallellt över tiden. Som ett resultat av ständigt pågående omorganisationer inom verksamheten förkortas tidsperspektivet. Begreppet länge sedan verkar ha en annan innebörd hos näringslivets företag jämfört med den allmänna uppfattningen att för länge sedan åtminstone rör sig om ett decennium eller så. En av de intervjuade personerna svarade på frågan när var det? : Ja du Det var för mycket länge sedan. Få se nu hm det var någon gång -94 eller -95. (Värt att notera är att samtliga intervjuer genomfördes under våren 1997). Föränderligheten får naturligtvis också effekter på individuell nivå. Personer och tjänster utgår eller kommer till. Ofta är förändringsprocessen initierad av en person i styrande ställning inom antingen fastighetsenheten eller från koncernen. Nya chefer och VD:ar tillträder och frånträder. Nytillkomna chefer vill gärna markera ett regimskifte med förändring av verksamheten. Bakom stora förändringar ligger ofta personliga chefsinitiativ vars mening är att förankra ett nytt synsätt eller en ny filosofi inom företaget. De kan med stark vilja och övertygelse entusiasmera sin personal att vara och verka i enlighet med den nya filosofin eller modellen. Resultatet kan då bli väldigt lyckosamt. Både för företaget och för de individer som är med och skapar något nytt. Om varje enskild känner att deras roll i förändringen är betydelsefull, växer individen och gör i förlängningen även en bättre insats för företaget som en viktig länk i den kedja som utgör helheten. Detta framgick 13

14 särskilt tydligt vid besöket hos ABB Fastighet AB, där den anda som skapats under beteckningen T50 genomsyrat hela koncernen. Likaså hos KF Fastigheter, vars verksamhet genomgått en lång och genomgripande förändringsresa. Trenden är att varje enhet ska göra det den är bäst på Den tydligaste trenden vi mött vid intervjubesöken är att produktionen ska ägna sig åt produktionen, ingenting ska få störa den processen. Med den grundinställningen i ryggen har diverse stödfunktioner samordnats under andra ansvarsområden. Medvetenheten att det är själva produktionen man tjänar pengar på och som utgör navet kring vilket allt annat snurrar inom företaget går som en röd tråd genom hela intervjurundan. Göran Alfhagen, områdeschef LM Ericsson Fastigheter AB, uttryckte exempelvis denna medvetenhet med orden skomakare, bliv vid din läst. Stick to core business -andan är väl förankrad hos de besökta företagen. Varje enhet inom koncernen ska utföra det arbete den är bäst lämpad för och mellan dessa interna enheter ska finnas tydliga gränsdragningar. Produktionen ska få arbeta ostört utan diverse kringsysslor, vilket även innebär att enheten som ansvarar för kringsysslorna ska arbeta självständigt och ifred. Att samordna stödfunktioner som catering, inpassering, bevakning och säkerhetssystem, reception och värdinnetjänster frigjort från produktionen framstår som vanligt förekommande och, av intervjuerna att döma, ett etablerat fenomen som blir vedertagen praxis i framtiden. Tendensen är att utvecklingen går åt det hållet. Det är följaktligen produktionen och dess behov som står i centrum för hur fastighetshanteringen bedrivs. 14

15 Kapitel 4 Fastighetsstrategier inom industri och näringsliv A. Företagens fastighetspolicy Minskade lokalbehov föder aktiva fastighetsstrategier Världen har stått inför revolution på revolution inom teknikområdet under hela efterkrigstiden. Industrin har effektiviserats och nya tekniska lösningar skapat helautomatiska produktionsprocesser med allt färre människor och allt fler maskiner. Så även inom de svenska industriföretagen, representerade i denna rapport av företag som exempelvis Volvo, Löfbergs Lila och Alfa Laval. En effektivare och mer automatiserad tillverkningsprocess kräver helt enkelt färre kvadratmeter lokalyta att producera på än tidigare. Med minskade lokalbehov följer istället ett behov av att aktivt göra något med de byggnader eller delar av byggnader som blir över. Strategier för att hyra ut eller sälja delar av sitt fastighetsbestånd blir nödvändiga. Det skapar i sin tur en medvetenhet om företagets fastigheter som en del av företagskoncernens ekonomiska tillgångar och som strategisk resurs för fortsatt utveckling. Det är mot denna bakgrund många av de intervjuade företagen har arbetat fram sina respektive strategier, mål, visioner och policies för hur man ska styra sin fastighetshantering. Hos t ex Löfbergs i Karlstad har rationaliseringar i produktionsprocessen inneburit en stor del externa hyresgäster i företagets före detta industrilokaler. Hos Telaris arbetar man med att förädla sitt övertaliga fastighetsbestånd så att det i framtiden kan utgöra en omfattande realiserbar tillgång för moderbolaget Telia. Fler exempel på detta finns. Affärsmässighet vs. koncerntänkande I de fall där fastighetsfunktionen bildar ett eget bolag strävar man hos de undersökta företagen efter att arbeta på så affärsmässiga grunder som möjligt, man ska fungera i egenskap av vilket vinst- 15

16 drivande bolag som helst på marknaden. Affärsmässigheten ska gälla såväl mot externa hyresgäster som interna, uttrycket lika för alla som fälldes vid ett av intervjutillfällena kan sammanfatta denna strävan mot total affärsmässighet. I detta ingår även att ta hjälp av professionella hyresvärderare utifrån som på ett objektivt sätt kan fälla omdöme om skälig hyressättning i enlighet med rådande marknadsnivå. Mot detta står koncerntänkandet att sätta företagets kärnverksamheten i centrum och se om sitt eget hus i första hand, istället för att från fastighetsbolagets sida i alla lägen sträva efter total affärsmässighet. Härav uppstår ett dualistiskt förhållningssätt till företagets egen fastighetshantering. Samtidigt som fastighetsbolaget ska agera självständigt och utifrån strikt affärsmässig grund, vill man från företagsledningens sida att bolagets fastighetsansvariga i första hand ser till produktionens behov. Det är i vissa fall inte tänkbart att produktionen hyr lokaler av andra fastighetsägare än det egna fastighetsbolaget. Det finns sällan några skrivna direktiv om denna monopolsituation, men i praktiken har detta ofta varit ett faktum. Internhyrorna ska sättas i enlighet med rådande marknadsnivå, men inte vara så höga att produktionen inte har råd att bo i eget hus. Produktionen har rätt att hyra från vem de vill, men samtidigt är man från det egna företagets sida angelägen om att få sina egna lokaler uthyrda i första hand och så vidare. Detta dubbla förhållningssätt gäller inte i alla undersökta företag, men i många fall. I koncerntänkandet ingår också att skapa starka lojalitetsband gentemot det egna företaget och en vetskap om att går inte produktionen bra så går ingenting bra. Bernt Söderström på Astra sade t ex att produktionen står självklart i centrum, det är ju den vi tjänar pengar på. Likaså hos KF Fastigheter finns medvetenheten om att om inte detaljhandeln går med vinst fungerar ingenting. Medvetenheten kring kärnverksamhetens vara eller inte vara skapar visshet om att det är den som måste prioriteras, det är på dess villkor som verksamheten i stort ska bedrivas inte på fastighetsbolagets villkor. Även om fastighetsbolaget kan presentera goda ekonomiska resultat kan produktionen och koncernen i sin helhet stå inför en annan ekonomisk verklighet. Medvetenheten om detta samband är etablerad hos de företag vi intervjuat. 16

17 B. Företagens fastighetsekonomiska policies Krävande och känslig produktion sker i egna fastigheter Valet mellan att själv äga sina lokaler eller hyra in desamma har i första hand att göra med vilken typ av verksamhet som bedrivs innanför lokalernas väggar. Företag som Volvo och Astra har som strategi att själva äga sina produktionslokaler. De räknar sina lokaler som fundamentalt viktiga för produktionsprocessen. I dessa fall ställer tillverkningen av den slutgiltiga produkten fordon och läkemedel så stora krav på säkerhet och på funktionsdugligheten hos nödvändiga installationer att man från företagets sida vill ha full ägarkontroll över byggnaderna där produktionen bedrivs. Scandic Hotels utgör det absoluta undantaget på många sätt. I det här fallet så till vida att deras produktionslokaler, där de producerar hotelltjänster, så gott som helt hyrs in från externa fastighetsägare. I deras fall är byggnaden, inom vars väggar verksamheten bedrivs, sekundär. Viktigare är de tjänster man säljer till sina kunder det är en del av deras strategi, därför hyr man in istället för att äga själv. När det gäller mindre strategiskt viktiga lokaler som hyser administration och kontorsservice är trenden tydlig bland de besökta företagen. Dessa lokaler hyrs i allt större omfattning in från externa fastighetsägare. Tydlig ägareföreträdare viktigare än tydlig ägare Vi har stött på en hel del olika ägarkonstruktioner hos de intervjuade företagen. Tydligt är att oavsett om fastighetsägandet ligger spritt på ett flertal separata bolag eller koncentrerat till ett fåtal så är existensen av en klar och tydlig ägareföreträdare viktigast. Vilket eller vilka bolag som är registrerade som ägare av fastighetsbeståndet spelar mindre roll för fastighetshanteringens utformning. Det finns främst två skäl till att ägandet av fastigheterna kan vara uppdelat på ett flertal bolag; det första är att man av skattetekniska orsaker undviker att överföra eller koncentrera det formella ägandet till ett separat bolag. Det andra skälet är traditionsrelaterat med förklaringen att så har det varit, så är det i dag och så kommer det troligtvis även att vara i framtiden, det är inget bekymmer så länge fastighetsfunktionen sköter fastigheterna som om de vore de formella ägarna. 17

18 Benchmarking viktigt på övergripande nivå nytt blod i ådrorna Trots att det ofta sägs att det viktigaste är att jämföra med sig själv och ens egna resultat, kan det finnas skäl att titta över planket och se hur grannen gör och vad resultatet av hans ansträngningar blir. Av intervjuerna med de undersökta företagen framgår att jämförande studier och projekt är vanligt förekommande, men i första hand på en övergripande nivå och inte i lika stor omfattning på detaljnivå. Man vill gärna kolla att man hänger med och inte hamnar på efterkälken eller helt off-side på olika områden i sin verksamhet. Valet av jämförelsepartner framstår som betydelsefullt i jämförande sammanhang. Resultat som verkligen kan bli användbara i det dagliga arbetet får man inte om man jämför med vem som helst. När t ex KF Fastigheter gjorde jämförande studier vände man sig inte till detaljhandelsföretag på hemmamarknaden utan kikade över det nationella planket och hittade goda förebilder inom detaljhandeln på den internationella marknaden, i länder som Irland och Holland. När ABB gjorde jämförelser om hur de borde hantera felanmälan vände man sig inte till företag inom fastighetsbranschen utan till Canon och biluthyrningsfirmor med gott resultat. Att hitta goda jämförelsepartners och intressanta förebilder som kan vara till gagn för den egna fastighetshanteringen kan vara svårt, men enligt redovisade exempel, värdefullt om man träffar rätt. Kanske gäller det att leta på annat håll än det självklara. På det viset kan man bli först med något nytt inom sin bransch, genom att se till helt andra verksamhetsområden och importera förhållningssätt som kan ges näring och blomma ut inom den egna verksamheten. C. Företagens organisation av lokalförsörjningen Fastighetsfunktionen relativt självgående Merparten av de enheter som ansvarar för fastighetshanteringen i denna intervjuundersökning har agerat i rollen som självständiga resultatenheter och egna bolag med påföljande skyldigheter, som ansvar för egen resultaträkning och balansräkning. De har även varit relativt självgående i sin verksamhet. Internrevisioner eller andra controllerfunktioner initierade av koncernledningen är 18

19 inte vanligt förekommande, åtminstone inte på detaljnivå. Kraven uppifrån är snarare av mer allmän art som att fastighetsbolaget agerar affärsmässigt och vinstdrivande samt presenterar goda resultat (så länge agerandet går i linje med koncernens intressen i sin helhet). Allt fler tjänster köps in utifrån Fenomenet att företagen generellt sett i allt mindre omfattning än tidigare äger sina lokaler kan också kopplas till arbetskraften. Tidigare var det vanligt med anställd personal som skötte den tekniska fastighetsdriften och underhållet av byggnaderna. I dag köper man i större omfattning in nödvändiga drifts- och underhållstjänster från externa entreprenörer. Motsatsen finns visserligen i floran av besökta företag, men tendensen och det övervägande tillvägagångssättet är att köpa in tjänster utifrån inte hålla sig med årsanställd personal i egen regi. Fördelarna som nämnts med att köpa in tjänster från externa entreprenörer är bland annat större flexibilitet. Fastighetsbolagen kan själva välja när de vill anlita någon att utföra nödvändiga sysslor, de kan välja vem som ska utföra dem och de kan ställa krav som går i linje med den allmänna företagspolicyn. De slipper därmed även ta ansvaret som följer med arbetsgivarrollen och behöver heller inte hålla i diverse inköp av materiel. Det sköter den utvalde entreprenören själv som dessutom oftast kan göra inköpen till lägre pris. Liknande resonemang som vid valet mellan att själv äga eller hyra in sina produktionslokaler kan även skönjas i detta sammanhang. Ju viktigare tjänsten som ska utföras är, desto vanligare är det att den utförs i egen regi, med egen personal. Tjänster med lägre prioritet eller som innehåller färre kvalitetskrav köps i större utsträckning in utifrån. I likhet med tendensen att fler byggnader av företagens totala fastighetsbestånd hyrs in från externa fastighetsägare köper man numera in allt fler drifts- och underhållstjänster från externa entreprenörer. Kunderna i centrum De interna och externa hyresgäster som fastighetsbolaget hyser utgör förstås själva basen för dess verksamhet, därför är det av vikt att ta reda på vad nyttjarna av lokalerna tycker om fastighets- 19

20 bolagets agerande. Särskilt eftersom de flesta fastighetsbolag som redovisas i denna skrift har ambitionen att utgöra det självklara alternativet för den egna produktionens val av hyresvärd och att som kommersiellt fastighetsbolag kunna locka externa kunder på en konkurrensutsatt marknad. Kundenkäterna som vi tagit del av har varierat i innehåll och omfattning. Klart är emellertid att de kan vara ett viktigt inslag i utvecklingen av den framtida fastighetshanteringen, hur man förbättrar sin kontakt med kunden, vilken typ av frågor som är särskilt viktiga att uppmärksamma och arbeta med i framtiden osv. Det vanliga är att dessa kundundersökningar genomförs av en utomstående firma, specialiseradpå att utföra enkäter. Senare i redovisningsdelen ges även exempel på hur en sådan kundenkät kan se ut. D. Upplåtelseformer för lokaler Viktigt med trovärdighet i hyressättningen För att få tydlighet i den interna hyressättningen anlitas i många fall externa hyresvärderare för att bedöma den marknadsmässiga hyresnivån. Alfa Laval är ett företag som t ex var tidigt ute med att anlita professionella hyresvärderare externt, i syfte att få en rättvis intern hyressättning. Hos Ericsson anlitas till och med två av varandra oberoende konsulter som hjälp vid den interna hyressättningen. Orsaken till detta beslut är att man vill uppnå trovärdighet i rutinerna vid upprättande av hyresavtalen. Att anlita hyresvärderare utifrån kan sägas vara en trend hos de besökta företagen. Att använda sig av interna debiteringssystem mellan företagets enheter framstår som ett sätt att uppnå kostnadsmedvetenhet hos de egna produktionsenheterna. När man ser att det kostar att bo ser man också lättare hur kostnaderna för boendet kan minskas. Interna debiteringssystem framstår som en väg för att uppnå det slutgiltiga målet kostnadsmedvetenhet. När insikten om hyreskostnaden infunnit sig blir systemet mindre viktigt att upprätthålla, det handlar mer om att föra in ett nytt tänkande, en medvetenhet kring kostnadsfrågor och att få produktionsenheterna inom företaget att tänka i effektivitetstermer. Inne att krympa och effektivisera ute att svälla och slösa Till kostnadsmedvetenheten hör även att effektivisera lokalutnyttjandet. Samverkan för att diskutera behoven av nya ytor och 20

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer