STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM"

Transkript

1 STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

2 DEFINITIONER Bolaget eller Fonden Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ.), org. nr Emissionen Avser utgivandet av aktier av serie B Emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB, org. nr Erbjudandet Avser aktier av serie B enligt villkoren beskrivna i denna sammanfattning, registreringsdokumentet och värdepappersnoten Förvaltare eller Managementbolaget Starcap Management AB, org. nr Portföljbolag Företag som Bolaget avser investera i eller har investerat i. Portfölj Kollektiv benämning för de dotter- och intressebolag som Bolaget äger, helt eller delvis. G-tek G-tek Holding AB, org. nr och eller dess dotterbolag. ISIN-kod Samtliga värdepapper i Euroclear-systemet tilldelas ett unikt ISIN-nummer enligt internationell ISO-standard Managementavtal Förvaltnings- och administrationsavtal mellan Bolaget och Förvaltaren. SEK Svenska kronor MSEK Miljoner svenska kronor ksek Tusentals svenska kronor. MEUR Miljoner Euro. Euroclear Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) Investment Memorandum har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. 2

3 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Emittent Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ.) org. nr Teckningsberättigade Allmänheten Värdepapper Aktie av serie B. Teckningskurs 100 SEK per aktie av serie B. Lägsta teckningsbelopp Ägarregister SEK samt därefter i multiplar om SEK. Euroclear ISIN-kod SE Emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB, org. nr Box 55691, STOCKHOLM Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: e-post: Förvaltare Starcap Management AB, org. nr Revisor Courtage Förvaltningsavgift Prestationsbaserat arvode BDO Nordic Stockholm AB. 3 procent. Årligt förvaltningsarvode utgörs av 1,5 procent av det totala förvaltade kapitalet. Förvaltningsarvodet debiteras per kalenderår i förskott. 20 procent av avkastningen över avkastningströskeln om 3 procent vid varje utdelningstillfälle eller vid avveckling. 3

4 Teckningsanmälan Anmälningsperioden löper från och med den 14 april 2011 till och med den 13 maj Anmälningsperioden kan efter styrelsebeslut komma att förlängas. Anmälan om teckning görs genom att sända in ifylld anmälningsblankett till Emissionsinstitutet via post eller telefax alternativt direkt på plats till Emissionsinstitutet. Investment Memorandum & anmälningsblankett Högsta emissionsbelopp Antal B-aktier Övertilldelning Preliminärt Likviddatum Riskfaktorer Ifylld anmälningsblankett skall vara Emissionsinstitutet tillhanda senast den 13 maj kl Observera att teckningsanmälan är bindande och kan inte dras tillbaka, upphävas eller ändras. Motsvarande 1 MEUR i svenska kronor vid tidpunkten för tilldelningsbeslutet Maximalt B-aktier. Om emissionen blir fulltecknad kan Bolagets styrelse, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, emittera ytterligare B-aktier. Styrelsen har rätt att emittera B-aktier upp till aktiekapitalgränsen i Bolagets bolagsordning. 27 maj Likviddatumet kan efter styrelsebeslut komma att flyttas fram. En investering i Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ.) innebär en finansiell risk och värdet på investerat belopp kan både öka och minska i värde. Riskfaktorer relaterade till de instrument som erbjuds följer sammanfattat nedan: risker gällande kapitalmarknaden i allmänhet, rätt till avkastning, B-aktiernas värderisk och likviditetsrisk, kontroll över Bolaget samt skatter och avgifter. En investerare ska också ta del av de risker som beskrivs på annan plats i Memorandumet.

5 VIKTIG INFORMATION Med Bolaget avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ.), org. nr Memorandumet har upprättats av styrelsen för Bolaget i enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets kontor, på Skeppsbron 16 i Stockholm, samt på Bolagets hemsida (www.starcap.se). Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. I Memorandumet inkluderas uttalanden om framtidsutsikter vilka är upprättade av Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information angående framåtriktade antaganden utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden och är därmed förenade med osäkerhet. Uttryck som orden förväntas, antas, bör, bedöms och liknande uttryck används för att indikera att informationen är att beakta som uppskattningar och prognoser. Uppskattningarna och prognoserna är gjorda på grundval av uppgifter som innehåller såväl kända som okända risker och osäkerheter. Någon försäkran av att lämnade uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Med anledning av detta rekommenderas investerare att självständigt göra en utvärdering av Bolagets utveckling inför sin investering med detta Memorandum som grund. Bolaget åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det skulle föranledas av ny information, framtida händelser eller av annan anledning. Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt- registreringseller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga obligationer utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga obligationer utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken Memorandumet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan distribution, eller erbjudandet, skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist i anledning av innehållet i detta informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 5

6 BOLAGETS AFFÄRSIDÉ OCH SYFTE Information om Bolaget Starcap Private Equity 1 Fund AB (publ.) är ett onoterat publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 11 augusti 2009 med firman Aktiebolaget Grundstenen Bolaget ändrade den 15 september 2009 firma till Starcap Private Equity Fund 1 AB och ändrade den 8 september 2010 firma till Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ.). Under slutet av 2009 och 2010 har tre nyemissioner genomförts. Emissionerna tillförde Bolaget drygt 29 MSEK exklusive total ersättning i samband med nyemissioner enligt avtal till Managementbolaget. Bolagets affärsidé och syfte Bolagets affärsidé är att på cirka fem års sikt generera avkastning genom att investera i onoterade bolag främst i Sverige, bistå dessa med rådgivning och utveckla dem för att på sikt avyttra investeringarna. Kapitalisering Bolaget avser att ta in eget kapital genom en eller flera nyemissioner av B-aktier fram till den 30 juni Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att intill årsstämman 2011 ta in kapital upp till gränsen i Bolagets bolagsordning. Om Bolaget finner investeringsobjekt eller om Bolaget finner att det finns ett allmänt intresse att investera i Bolaget är avsikten att ta in ytterligare kapital i Bolaget genom aktieemissioner med stöd av bemyndigandet. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Placeringshorisont Investeringens tidshorisont är cirka 5 år efter det att Bolaget har kapitaliserats, det vill säga juni Försäljning av Portföljbolag kan ske när som helst under löptiden då det bedöms fördelaktigt. Senast den 31 december 2018 kommer dock Bolagets verksamhet att avvecklas och Bolaget träda i likvidation, varvid Bolagets utdelningsbara tillgångar skiftas ut till aktieägarna. En bolagsstämma kan komma att besluta att fortsätta verksamheten i någon form och omfattning innan Bolaget avvecklas eller besluta om förtida avveckling av Bolaget. Managementbolaget innehar röststarka A-aktier och har i praktiken beslutanderätt i dessa frågor. En fortsättning av verksamheten förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning, som föreskriver att Bolaget ska likvideras den 31 december Investeringsinriktning Bolagets investeringsfilosofi är att investera i tre olika typer av onoterade bolag. Den första kategorin bolag, väletablerade högmarginalbolag, återfinns inte sällan hos så kallade generations- 6

7 skiftesbolag vilka utgör en speciell möjlighet till god affär på grund av den inbyggda tidslogik som driver försäljningsprocessen i dessa bolag. Investerare kommer att via Bolaget få ta del av en Private Equity portfölj utan branschspecifik inriktning men med huvudsaklig inriktning mot högmarginalbolag som kan leverera årlig utdelning och därmed årlig avkastning till investerarna men även tillväxtbolag samt utvecklingsbolag med en stark ställning på marknaden innebärande få konkurrenter eller genom patentskydd. Förvaltning och administration Bolaget förvaltas och administreras av Starcap Management AB, som genom Managementavtalet har fullt ansvar för Bolagets förvaltning och affärsdrift. Starcap Management AB innehar även samtliga A-aktier i Bolaget innebärande att Managementbolaget genom röststarka aktier och Managementavtalet i praktiken kontrollerar allt rörande Bolaget. Starcap Management AB ska biträda styrelsen i Bolaget vid förvärv samt avyttring av Portföljbolag. Det är dock styrelsen i Bolaget som vid varje tillfälle fattar beslut om förvärv av Portföljbolag. Managementbolaget har som fristående juridisk person kontraktuella skyldigheter i förhållande till Bolaget som framgår av Managementavtalet. Managementavtalet löper till och med den 31 december 2018 eller till dess att Bolaget slutligt har avvecklats genom likvidation eller annat förfarande efter beslut på bolagsstämma. Starcap Management AB erhåller för täckande av sina förvaltnings- och administrationskostnader 1,50 procent per år av Bolagets totala förvaltade kapital. Managementbolaget har en anställd, Johan Amnéus (verkställande direktör). Styrelsen i Managementbolaget är Marcus Ölvestad (styrelseledamot). Av dessa är Johan Amnéus helt utan ägarintresse i Managementbolaget, däremot är Marcus Ölvestad indirekt delägare i Managementbolaget. 7

8 STYRELSE, LEDNING, REVISOR OCH RÅDGIVARE Vid extra bolagsstämma den 25 januari valdes följande personer till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Stefan Erhag styrelseledamot och ordförande Johan Amnéus styrelseledamot och VD Oskar Lindström styrelseledamot Marcus Jibréus styrelseledamot Bolagets revisor är Johan Pharmanson, c /o BDO Nordic Stockholm AB, Box 24193, Stockholm. Revisorssuppleant är Tommy Bergendahl, c/o BDO Nordic Stockholm AB, Box 24193, Stockholm. Starcap Management AB har varit Bolagets rådgivare i samband med detta erbjudande. 8

9 RISKER Investeringar i aktier av serie B är förenat med risktagande. Ett antal riskfaktorer utanför Bolagets kontroll påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning, men det finns också riskfaktorer som Bolaget har möjlighet att påverka genom sitt agerande. Nedan ges ett urval av de viktigaste riskerna. Förvärvsrisker Bolagets verksamhet består i att förvärva Portföljbolag för att sedan avyttra dessa efter cirka fem år. En avgörande del i avkastningen är således att förvärvade Portföljbolag kan avyttras till ett högre värde än anskaffningsvärdet. Om avyttringen inte sker till ett högre värde än anskaffningsvärdet kan det få en negativ effekt på Bolagets värde. Det finns en risk att förvärvade Portföljbolag är förknippande med exempelvis skatterisker eller andra legala riskersom inte är kända vid förvärvet. Det finns även en risk att eventuella Portföljbolag visar sig vara känsliga för konjunktursvängningar vilket kan leda till svårigheter att avyttra Portföljbolagen inom fem år. Risk för begränsad diversifiering Bolaget kommer att försöka skapa en diversifierad investeringsportfölj, men antalet investeringar som Bolaget kommer att göra kan vara begränsat och inriktas på utvalda sektorer som styrelsen och ledningen i Bolaget anser har tillväxtpotential. Storleken på Bolaget kommer att påverka förmågan att diversifiera investeringarna. Bolaget kan därför komma att vara mer utsatt för en negativ utveckling i en särskild sektor eller dåliga resultat från en enskild investering. Intäktsrelaterad risk Bolagets intäkter är en funktion av löpande avkastning från Portföljbolagen samt avyttring av Portföljbolag. Det finns en risk att den förväntade löpande avkastningen från Portföljbolagen blir lägre till följd av sämre marknadsutsikter för de enskilda Portföljbolagen. Det finns även en risk att svårigheter uppstår vid planerade avyttringar av Portföljbolagen vilket i sin tur påverkar Bolagets intäkter. Begränsad finansiell historik och nyckeltal Bolaget bildades den 11 augusti 2009 och verksamheten har varit begränsad sedan dess. Bolaget har under 2009 och 2010 genomfört tre nyemissioner av B-aktier som tillfört Bolaget drygt 29 MSEK. En investering i ett Portföljbolag har nyligen genomförts. Managementbolaget har studerat en handfull intressanta eventuella Portföljbolag. En investerare kan inte göra en bedömning av Bolaget och de möjligheter och risker som en investering i Bolaget innebär baserat på historisk 9

10 finansiell information och nyckeltal. En investering i B-aktier innebär en investering främst baserad på Bolagets affärsplan. Investeringen sker i ett tidigt skede och är därmed förenad med en väsentlig risk. Risk kopplad till skuldfinansiering och ränterisk En eventuell finansiering av befintliga eller nya investeringar i Portföljbolag med lånade medel kan utgöra en risk. Sådan skuldfinansiering ökar risken för det kapital som investerats i Bolaget, eftersom ett värdefall avseende Bolagets ägarandelar i Portföljbolagen kan medföra en förhållandevis större negativ utveckling på värdet av aktierna i Bolaget. Stora räntebetalningar kan hindra bolagen från att växa. Dessutom innebär en eventuell belåning att Bolaget och Portföljbolagen är mer utsatta för negativ konjunkturutveckling. Om ett Portföljbolag inte kan betala sina räntor, kommer det troligtvis påverka avkastningen för en investering i detta bolag på ett negativt sätt. Beroende av nyckelpersoner Bolaget är beroende av den kompetens som det team som arbetar för Bolaget besitter. En förlust av flera personer inom teamet kan påverka Bolagets förmåga att generera avkastning. Risk vid värdering av Portföljbolagen Värdet på Bolaget påverkas även av värdet på de underliggande Portföljbolagen. Värdet av dessa Portföljbolag kan påverkas av resultatet i bolagen, omsättning, kostnader, anställda, lokala eller internationella marknaden, kontraktsförhållanden etc. Det föreligger en risk för att Bolaget investerar i Portföljbolag som sjunker i värde eller som har en lägre värdestegring än förväntat. Det föreligger även en risk för att Bolaget investerar i Portföljbolag som har behov av ytterligare kapital utan att Bolaget kan påverka detta. Bolagets ägarandel i underliggande Portföljbolag kan även bli utspädd, vilket kan medföra att Bolagets kontroll och möjlighet till påverkan reduceras. Även om man idag kan värdera marknadsutsikter till att i huvudsak vara positiva eller ha en förmodad trend, kan förutsättningarna för en sådan analys snabbt ändras. Risk relaterad till hur Bolaget kontrolleras Bolaget kontrolleras av Managementbolaget genom röststarka A-aktier. På grund av det faktum att styrelsen i Bolaget till del även utgör styrelse i Managementbolaget kan det inte uteslutas att det existerar en risk att A-aktieägarna kan ha intressen som kan komma att skilja sig från B-aktieägarnas intressen. 10

11 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Allmänt Bolaget kontrolleras av Managementbolaget genom röststarka A-aktier. På grund av det faktum att styrelsen i Bolaget till del även utgör styrelse i Managementbolaget kan det inte uteslutas att det existerar en risk att A-aktieägarna kan ha intressen som kan komma att skilja sig från B-aktieägarnas intressen. Emissionen riktar sig till allmänheten. Det finns ingen övertilldelningsrätt eller rätt att anskaffa värdepapper för att neutralisera övertildelning (greenshoe option) kopplad till detta Erbjudande. Aktierna av serie B är utgivna enligt svensk aktiebolagsrätt. Aktierna skall vara registrerade på person på ett VP-konto eller värdepappersdepå. Aktierna emitteras utan företräde till nuvarande aktieägare. Teckning av de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, kunna ske av envar som är intresserad av att delta i Erbjudandet på angivna villkor. Orsaken till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av det kapital som potentiella investerare kan förväntas bidra med och att befintliga aktieägare inte avser tillskjuta ytterligare kapital. Emissionsinstitut Emissionsinstitut är Mangold Fondkommission AB. Valuta Valuta för värdepapperna är svenska kronor (SEK). Teckningskurs Aktierna av serie B emitteras till en kurs om 100 SEK per B-aktie. Styrelsen beslutar om teckningskurs i samband med beslutet om nyemission. Styrelsen har beslutat om teckningskursen utifrån möjligheterna för Bolaget att attrahera kapital. Teckningsbelopp Anmälan skall lägst avse ett belopp om SEK, motsvarande 1000 aktier, därutöver i poster om SEK, motsvarande 250 aktier. 11

12 Anmälan och anmälningsperiod Anmälningsperioden löper från och med den 14 april 2011 till och med den 13 maj Anmälnings perioden kan efter styrelsebeslut komma att förlängas vilket meddelas genom Bolagets hemsida senast den 12 maj Teckningsanmälan skall göras på särskild blankett, som tillhandahålls av Bolaget. Anmälan om teckning görs genom att sända in ifylld anmälningsblankett till Emissionsinstitutet via post eller telefax till adress enligt nedanstående eller lämna anmälningsblanketten direkt till Emissionsinstitutets kontor. Mangold Fondkommission AB Ärende: Starcap Private Equity Fund 1 AB Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2, plan 2 Telefon: Telefax: Ifylld anmälningsblankett skall vara Emissionsinstitutet tillhanda senast den 13 maj 2011 kl 15:00. Observera att teckningsanmälan är bindande och inte kan dras tillbaka eller upphävas. För det fall flera anmälningar inges av en och samma investerare kommer endast sist inlämnad anmälan vara bindande gentemot Bolaget. Det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal aktier som anmälan avser. Uppgift om Erbjudandet kan dras tillbaka Erbjudandet kan ej dras tillbaka då det inte finns en minimigräns. Bolaget anpassar förvärven av fastigheter till erhållet kapital. Courtage På tecknat belopp utgår courtage om 3 procent. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, varefter investerare kommer meddelas per post genom utskick av en avräkningsnota. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än teckningsanmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom lottdragning. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan skickas in. Investerare som inte erhållit tilldelning kommer inte att meddelas. Publicering av resultatet av emissionen på Bolagets hemsida beräknas ske inom fem arbetsdagar efter sista anmälningsdagen, dvs. preliminärt den 20 maj 2011och senast inom tio arbetsdagar efter sista anmälningsdagen, dvs. den 27 maj Teckning av aktier av serie B sker utan företräde för nuvarande aktieägare. Betalning Betalning av aktierna av serie B erlägges enligt instruktion på avräkningsnota från Mangold Fondkommission som översändes efter beslut om tilldelning. Betalning skall erläggas senast tre (3) dagar efter erhållande av avräkningsnotan vilken beräknas skickas ut omkring den 20 maj

13 Likviddatum är den 27 maj Likviddagen kan efter styrelsebeslut komma att flyttas fram. Betalda tecknade aktier och leverans av aktier Så snart betalning kommit Mangold Fondkommission tillhanda bokas BTA (Betalda tecknade aktier) ut på respektive VP-konto. I samband med detta skickar Euroclear ut en VP-avi som utvisar antalet inbokade BTA på VP-kontot. Avisering till investerare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer att ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Så snart emissionen har registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i maj 2011, omvandlar Mangold BTA till aktier i Euroclear-systemet. Omvandlingen sker utan avisering från Euroclear. Den som tecknar sig för aktier av serie B måste ha ett VP-konto hos Euroclear eller en värdepappersdepå hos bank eller fondkommissionär, dit leverans av BTA och aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste öppna något av dessa innan anmälningssedeln skickas in till Bolaget. VP-konto kan öppnas kostnadsfritt hos banker. ISIN-kod Av Euroclear tilldelad unik ISIN-kod: SE Placeringshorisont Placeringen ska ses som en investering på cirka fem års sikt, dock ska Bolaget avvecklas senast den 31 december 2018 enligt Bolagets bolagsordning om inte beslut fattas av aktieägarna att ändra Bolagets bolagsordning. Andrahandsmarknad Aktierna av serie B är fritt överlåtbara och inga inskränkningar finns i rätten att överlåta aktierna av serie B. Dessa kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB (Euroclear). Aktierna av serie B kommer dock inte att börsnoteras. För att underlätta handeln med Bolagets aktier anlitar Bolaget Mangold Fondkommission AB (efterhand kan Bolaget komma att anlita annan fondkommissionär) för att möjliggöra en inofficiell andrahandsmarknad för Bolagets aktier. Varken Bolaget eller Mangold Fondkommission AB kan garantera till vilket pris en investerare kan avyttra sina B-aktier. Det finns således risk för att de investerare som önskar sälja sitt innehav i Bolaget före Bolagets avveckling kan uppleva svårigheter att genomföra detta till ett pris motsvarande anskaffningsvärdet eller det värde som investeraren upplever utgör marknadsvärdet. För innehavare av B-aktier innebär det att de skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av aktier av serie B. Banken/förvaltaren kommer därefter vända sig till Mangold som mäklar affären. Courtage utgår i enlighet med respektive förvaltares courtagemodell. Aktierna av serie B kan överlåtas först då de har registrerats i Euroclear på respektive investerares värdepapperskonto. Registrering av B-aktierna sker hos Euroclear så snart emissionen är genomförd och registrerad hos Bolagsverket. 13

14 Rådgivning och samordning av Erbjudandet Erbjudandet att teckna nyemitterade B-aktier samordnas av Starcap Management AB, org. nr som tilllika agerat rådgivare till Bolaget. Starcap Management AB har följande adress: Starcap Management AB Skeppsbron Stockholm Telefon: Emissionsgaranti Emissionen är ej garanterad. 14

15 ANSVARIGA PERSONER Detta Investment Memo är upprättat av styrelsen för Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ.). Nedanstående ledamöter i Bolagets styrelse är ansvariga för den information som ges i Investment Memo och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna däri, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 13 april 2011 Stefan Erhag Styrelseordförande Johan Amnéus Styrelseledamot / VD Marcus Jibréus Styrelseledamot Oskar Lindström Styrelseledamot 15

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer