Kristallen i Bruzaholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristallen i Bruzaholm"

Transkript

1 Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:65 Agneta Åsgrim Berlin

2

3 Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:65

4 Rapport och foto: Agneta Åsgrim Berlin. Äldre bilder från Bruzaholms Bruksmuseum och privata samlingar. Grafisk design: Anna Stålhammar Tryckning och distribution: Marita Tidblom Jönköpings läns museum, Box 2133, Jönköping Tel: E-post: Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Ur karta Lantmäteriet. Medgivande MS20067/ JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2010

5 Innehåll Inledning Historik Två metallduksfabriker, två företagsledare Maskinduksfabrikerna som miljöbildare Ett blomstrande fabriksområde Kristallen - ett hus till lyst och glädje Trädgård och odlingar Konstnärlig utsmyckning och inventarier i Kristallen Avveckling och förfall Beskrivning av anläggningen idag Växthuset Kristallen Länk mellan växthuset och försäljningslokalen Antikvarisk bedömning Skadeinventering och åtgärdsförslag Byggnadsdata Kristallen Referenser Tekniska och administrativa uppgifter Plankarta

6 Utdrag ur ekonomiska kartans blad Bruzaholm 6F8d. Inramat område utgör riksintresse för kulturmiljövården. Röda siffror anger fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.

7 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 5 Inledning Länsstyrelsen har den 20 april 2010 beslutat om bidrag för upprättande av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, inom fastigheten Kållstorp 2:82 i Bruzaholm, Eksjö kommun. Projektet har samordnats av Jönköpings läns museum, och utredningen har genomförts i samarbete med Peter Kautzky, arkitekt SAR och Nils Åke Friman, ByggFriman HB och i samråd med ägaren Rolf Wennbring. Värdefulla upplysningar har lämnats av disponent Erik Bengtssons dotter Lillebil Bengtsson och av flera Bruzaholmsbor. Programmet skall utgöra utgångspunkt för diskussioner om en önskvärd restaurering och återanvändning av byggnaden. Kristallen består av ett större växthus och en till detta länkad försäljningslokal för blommor, båda uppförda Byggnaderna är numera övergivna men utgör trots detta fortfarande ett framträdande inslag i Bruzaholms byggnadsmiljö. Anläggningen, som tidigare ingått i AB Metallduksverkens fastighetsbestånd, har tilldragit sig intresse på grund av sin speciella arkitektur, som avviker från det förväntade i ett mindre småländskt brukssamhälle. Byggnaden behandlades redan 1989 i uppsatsen Småländsk industriarkitektur. Inte bara rödastugor. En dokumentation med åtgärdsförslag utarbetades inom kursen Byggnadsvård och ombyggnad, i regi av Chalmers Tekniska Högskola och Byggnadsvård Qvarnarp. I länsstyrelsens industrimiljöinventering 1998 har AB Metallduksverkens anläggningar högsta klassning. Historik Två metallduksfabriker, två företagsledare Brukssamhället Bruzaholm i nuvarande Eksjö kommun utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Samhället har vuxit fram på grundval av järnbearbetning och metallindustri i olika former. Bruzaholms järnbruk grundades 1660 och anses, med sina 350 år, vara Smålands äldsta företag i drift. En välbevarad bebyggelsemiljö speglar järnbrukets långa historia; bruksherrgården från 1780-talet, arbetarbostäder från och 1800-talen, gjuterihallen från 1900-talets början samt flera andra byggnader av kulturhistoriskt och industrihistoriskt intresse. Centralt i samhället ligger även företaget Bruzaholms Ståldukar AB, en fabrik som har överlevt och återuppstått ur spillrorna av den andra av ortens huvudindustrier under 1900-talet, nämligen metalldukstillverkning. Metallduk, så kallad vira, utgör en viktig beståndsdel vid konstruktion och drift av pappersmaskiner, då den utgör transportband för den fuktiga pappersmassan.

8 6 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Ortens första företag i denna bransch var Bruzaholms Metallduksväveri, etablerat 1906 av disponent Gösta Bengtsson. Han hade kommit till orten som kamrer vid Bruzaholms Bruk och skapade band till det gamla bruket även genom äktenskap med ägarfamiljens dotter. Efter några år som industriledare i Skåne och i Jönköping återvände familjen till Bruzaholm, där Gösta Bengtsson startade Bruzaholms Metallduksväveri. Inledningsvis inrymdes vävstolarna i en ladugård i närheten av bruksherrgården ombildades företaget till Aktiebolaget Metallduk. Nya fabrikslokaler uppfördes i samhällets västra del, på fastigheten Stuveryd. Företaget var framgångsrikt och fabriken utvidgades i flera etapper. AB Metallduk ansåg sig år 1957 ha varit först i världen med tekniken att väva en vira av nylonfiber för pappersmaskiner. Den sista större tillbyggnaden skedde 1967, då företaget hade ca 150 anställda startades ytterligare en metalldukstillverkning på orten, genom Gösta Bengtssons son Erik Bengtsson, nämligen AB Maskinduksverken. En brytning inom familjen låg bakom sonens konkurrerande fabriksprojekt. Maskinduksfabrikerna som miljöbildare Båda företagen har varit miljöbildande för den yttre miljön i talets Bruzaholm. Ägarna synes ha tävlat med varandra, inte enbart som företagsledare utan också i engagemang för samhällsbyggandet och dess gestaltning. Ovan: Bengtsgården uppfördes i herrgårdsstil, som disponentbostad till Aktiebolaget Metallduk. Göteborgsarkitekten Karl M Bengtsson ritade byggnaden. Nedan: Bruzaholms församlingshem invigdes 1941 och inrymde kyrksal och bibliotek. Den äldsta fabriken, för Aktiebolaget Metallduk, uppfördes i samhällets västra del, söder om landsvägen byggde disponent Bengtsson också en pampig privatbostad på en höjd vid den västra fabriksdammen, den så kallade Bengtsgården. En påkostad trädgårdsanläggning med växthus anlades på tomten. En artikel i Smålandsbygdens tidning skildrar i lyriska ordalag ett besök i trädgården vid Bengtsgården i augusti Anläggningen omfattade en strandpromenad utmed Bruzaån, kantad av blomsterrabatter, där sensommarblomsterna bilade en yppig färgprakt. Här fanns flera stenpartier, fiskdamm med guldfiskar samt flera växthus med sällsynta växter och nyttoväxter... Golv, tak och väggar i växthusen äro en enda livsglädjens symfoni av blommor i alla tänkbara färger. Där finns exotiska orchidéer och älghornsliknande ormbunkar Utefter en glasvägg odlas vinrankor, i en annan avdelning uppdragas tomater, både röda och gula Det stora inflytande som företaget hade i samhället tog sig uttryck också i att disponent Bengtsson tog initiativ till och på egen bekostnad uppförde ortens församlingshem år Disponentvillan, församlingshemmet och fabriksbyggnaderna finns fortfarande kvar.

9 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 7 Disponent Erik Bengtsson vid ritbordet. Under de inledande åren konstruerade och byggde företaget själv sina maskiner. Erik Bengtsson startade det nya konkurrerande företaget AB Maskinduksverken år 1948, i samma provisoriska lokaler där fadern börjat år Under de inledande åren efter andra världskriget tillverkade fabriken sin egen maskinutrustning helt från grunden. En ny fabriksbyggnad uppfördes 1948 i samhällets östra del, omedelbart söder om järnvägsspåret. Målsättningen för anläggningarna i Bruzaholm synes ha varit att skapa en modern, funktionell och stilren fabrik. Som arkitekt anlitades Edvard Stenlåås, dåvarande stadsarkitekt i Nässjö, med uppdrag även som distriktsarkitekt bland annat i Bruzaholm. I markplanet inrymdes väveriet och i souterrängplanet en välutrustad verkstad för tillverkning av vävstolar och vävstolsdelar. Fabriken uppfördes med överljuslanterniner i form av sågtak med norrljus och fasader i gult tegel med en mönstermurad takfris. Till anläggningen behövdes även ett pannhus, som betjänade både fabriken och senare även växthuset. Även detta är uppfört av gult tegel och beläget mellan fabriken och Kristallen. AB Maskinduksverken utökades i flera etapper. När en större tillbyggnad blev aktuell år1965 anlitades Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle. Wranér var även stadsarkitekt i Gävle och alltsedan början av 1950-talet personlig vän till disponent Erik Bengtsson och dennes familj. Bland annat hade han skapat familjens mycket uppskattade sommarhus i Bohuslän. Vid fabrikens tillbyggnad 1965 medverkade även Wranérs anställde, den unge Peter Kautzky i projekteringen. Tillbyggnaden innebar bland annat en utvidgning mot söder uppförd i prefabricerade betongelement samt mot väster en glashall med fasader i glasbetong. De fyra meter höga portarna är klädda med kopparplåt. Interiören fick genomtänkta lösningar och färgstark inredning. AB Maskinduksverkens nybyggda metallduksväveri i nattbelysning. Fabriken, med strama fasader i gult tegel, ritades av arkitekt Edvard Stenlåås och stod klar skedde en tillbyggnad av fabriken. Väveriet utökades mot söder och erhöll där en vit putsfasad. Mot väster tillfogades ett parti med fasader helt i glasbetong.

10 8 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Välordnade odlingar och blomsterrabatter fanns anlagda kring fabriksbyggnaderna, kontoret och på andra platser i samhället. Foto omkr Ett blomstrande fabriksområde Trots brytningen med fadern Gösta Bengtsson delade sonen Erik dennes stora trädgårdsintresse, som han fått med sig sedan barnsben. Maskindukverkens olika byggnader, både fabrikshusen och kontoret, inramades redan från byggnadstiden på 1940-talet av välskötta planteringar, och disponentvillan Bäckaskog hade en blomsterrik trädgård. För skötseln hade företaget flera anställda trädgårdsmästare. Inbjudan till Blomsterboutique & Driverier vid AB Maskinduksverken i Bruzaholm. Denna inbjudan skickades ut den 19 april 1962, då anläggningen i huvudsak bör ha varit färdigställd. Erik Bengtssons perfektionism, konstintresse och estetiska sinnelag präglade både hans företag och privata livsföring, och minnet av detta lever fortfarande starkt hos äldre Bruzaholmsbor. Han tog aktiv del i brukssamhällets planering. I företagets regi uppfördes norr om vägen ett område med bostadshus för de anställda, vilka senare kunde friköpas som egnahem. För att stimulera och underlätta deras trädgårdsintresse uppfördes ett pumphus med bevattningsanläggning till husen, och disponenten tog del också vid trädgårdarnas planläggning och växtval. Kristallen ett hus till lyst och praktisk glädje I början av 1960-talet sammanstrålade Erik Bengtssons intresse för trädgårdsodling och formgivning med hans ambitioner som företagsledare i ett unikt projekt. Han anlade Kristallen, en handelsträdgård med odlingar, växthus och försäljningspaviljong i nära anslutning till fabriksbyggnaderna. Den uttalade avsikten var personalvårdande, att skapa en plats för de anställdas trivsel och glädje, något som samtidigt låg i linje med företagets ambitioner att forma en tilltalande yttre miljö i brukssamhället.

11 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 9 Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle anlitades och idéerna växte fram i nära samspel med uppdragsgivaren. Som medarbetare i projektet anlitades Peter Kautzky (f 1936), en ung arkitekturstuderande från Wien, som under sommaren 1961 var tillfälligt anställd som praktikant Wranérs kontor. Kautzky omarbetade Wranérs första skisser, som var utformade på ett mer traditionellt sätt - som en åttahörnig försäljningspaviljong med spetsigt pyramidtak samt ett växthus med sadeltak. Kautzkys skisser innebar en djärvare modernistisk gestaltning. De kom att ligga till grund för den vidare projekteringen, som fortsatte följande sommarsäsong, då den unge aspiranten återvände från arkitekturstudierna till Wranérs kontor i Gävle. Studier av äldre orangeribyggnader inspirerade till att växthuset fick en asymmetrisk sektion. Ursrpungligen fanns också en tanke att anlägga odlingsbänkarna i terrasser för ämnt avstånd till glastaket. För Kristallen eftersträvade arkitekten att åstadkomma en lätthet i gestaltningen. Projekteringen färdigställdes under 1962, och samma vår kunde byggnaden öppnas. Växthus och försäljningspaviljong vid AB Maskinduksverken. Fasadskiss daterad juli 1961 Sven H. Wranér SAR Gävle. Disponent Bentssons planer omfattade ursprungligen även en restaurangbyggnad. Även denna, den s k Juvelen, skissades av Kautzky, men kom aldrig att genomföras. Skiss till sektion genom paviljong. Sven H Wranér Arkitekt SAR genom Peter J. Kautzky, augusti 1961.

12 10 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Odaterad och osignerad skiss till planering av markområdet framför växthuset och Kristallen. Skissen är överkryssad, men visar stor överensstämmelse med utförandet. Slänten söder om växthuset formades till flacka gräsbevuxna terrasser, som planterades med fruktträd.grusgångar med trappor av kalksten ledde fram till byggnaden. Det stensatta entréplanet inramades av planteringar, och här fanns även en bassäng framför den lägre mellanbyggnaden. Nedan: en rad sittbänkar och lyktstolpar placerades utmed gatan nedaför trädgårdsterrassen. Bänkarna formgavs av Wranér, och en liknande modell finns vid skogsmuseum Silvanum i Gävle. En av de ursprungliga belysningsarmaturerna står fortfarande kvar. Trädgård och odlingar Planläggningen av Kristallens yttre miljö med parterrer, prydnadsväxter och odlingsytor bör ha ägt i rum i samspel med brukets chefsträdgårdsmästare Harry Hardebrink. Denne hade redan i april samma år rekryterats från Hallstahammar, där han varit trädgårdsansvarig vid Bultfabriken. Platsen framför växthuset fick en stram utformning med gräsbevuxna flacka terrasser i fyra låga steg och med trappor av huggen kalksten.på avsatserna planterades fruktträd i rader, flera olika sorter av såväl sommar- som vinterfrukt. En storvuxen tall fick stå kvar som centralpunkt. Utmed järnvägen bakom västhuset planterades en rad med hängbjörkar. Specialritade kubistiska stolparmaturer och modernistiska bänkar av trä och betong placerades utmed vägen mellan fabriken och Kristallen. Det stora växthuset var indelat i tre avdelningar för krukväxter/snittblommor, i mitten tomater samt vinstockar med blå druvor längst i väster. Växthussäsongen inleddes redan i februari-mars med rädisor.

13 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 11 Dessa användes i marknadsföringen och skickades som exklusiva vårprimörer till förtagets kunder. En del av skörden gick direkt till disponentens eget hushåll, men mycket såldes. Sommarplantor av ettåriga prydnadsväxter drevs fram och skolades ut i drivbänkar på planen öster om Kristallen. I sortimentet ingick vanliga utplanteringsväxter som tagetes, petunia, lobelia, ageratum, salvia, margueriter och fuchsior. Under hösten förlängdes växthussäsongen med krysantemumplantor för snitt, och till Alla Helgons dag och inför julen framställdes kransar respektive julgrupper. Konstnärlig utsmyckning och inventarier i Kristallen Inredning och inventarier i Kristallen var ursprungligen av hög kvalitet och motsvarade det som var aktuellt och nyskapande i samtida formgivning. Dessa design- och konstföremål har idag försvunnit från byggnaden. Ovan: Kristallen från järnvägsbanken i öster. Den gjutna källarmuren fick en dekorativ beklädnad av slaggsten. Den skyddade markytan framför muren användes för odling av grönsaker och prydnadsväxter. Utmed järnvägsbanken planterades en rad med hängbjörkar. Foto från 1960-talet. Nedan: Centralt i Kristallen anlades en bassäng, vars inre gestaltades av konstnärinnan Hjördis Landahl Hammelef. Mosaiken i svarta, grå och blå toner återger verkmästare Valter Lidén, som svetsar ett stativ till en vävstol. I lokalen hängde tre stora vitlackerade takarmaturer, formgivna av Poul Henningsen Lamporna har identifiertats som taklampa/pendel PH Glob fanns enligt en uppgift, i ett förråd, fällbara pallar, formgivna av Poul Kjaerholm. Modellen har inte kunnat identifieras närmare. Rent dekorativa var de två stora klotrunda fågelburar, sammanfogade av fin mässingstråd, ett material som fanns i fabrikens tillverkning. En av burarna med afrikanska sångfinkar hängde över fönsterbänken, den andra med en papegoja hade sin plats i växthuset. I lokalen stod från början även ett större akvarium.

14 12 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Centralt i rummet anlades en bassäng med en konstnärligt gestaltad mosaik, som återger en av fabrikens anställda i arbete med att bygga den första metallduksvävstolen. Mosaiken skapades av den danska konstnärinnan Hjördis Landahl Hammelef (f 1911), som även hon var personlig vän till familjen Bengtsson. Konstnären Liss Erikssons bronsskulptur Speleman placerades på terrassen vid byggnadens entré. En mindre version av skulpturen fanns inne i Kristallen. Nedan: Vinterbild inifrån Kristallen, med en av de två fågelburar som pryddes lokalen. Burarna var byggda av mässingstråd. Nedan till höger: interiören med dekorativa konstglasobjekt på fönsterbänken och Poul Henningsens taklampa PH Glob, som formgavs Den främsta konstnärliga utsmyckning bestod av tre bronsskulpturer av konstnären Liss Eriksson, ( ) inköpta av Erik Bengtsson. På fönsterbänken var placerad skulpturen Tonårsflicka, en sittande flicka med korslagda ben. På bassängkanten stod Speleman, som uppges vara inspirerad av jazzmusikern och klarinettisten George Lewis. Efter ett besök på platsen framställde konstnären en större version av samma motiv, och denna fick sin placering på ett podium vid yttertrappan. Två av dessa konstverk har under senare år kunnat återföras till Bruzaholms Bruksmuseum, där de är utställda. Svenskt konsthantverk av hög klass fanns även till försäljning i Kristallen. Bakom disken fanns ursprungligen ett glasat väggskåp för föremål av glas och keramik. Bland försvunna inventarier är vidare ett fågelbad på hög fot, som skall har stått på terrassen utanför entrén. Avveckling och förfall Kristallen hade en kort och intensiv blomstringstid drog sig Erik Bengtsson tillbaka och flyttade till Lanzarote. Metallduksfabriken såldes till en av de anställda och drevs vidare under namnet AB Bruzaholmsviror. Blomsterförsäljningen i Kristallen fortsatte till i början av 1980-talet, då det engelska företaget Scapa förvärvade företaget. Därefter gick förfallet fort. Redan 1988 stod Kristallen med krossade glasrutor och delvis plundrad inredning flyttades metallduksproduktionen till Gusum, och fabriken i Bruzaholm avvecklades. Kristallen och växthuset lämnades åt ett ovisst öde.

15 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 13 Beskrivning av anläggningen idag Anläggningen består av en tidigare handelsträdgård med ett stort växthus och en försäljningspaviljong för trädgårdsalster, sammanlänkade genom en lägre förbindelsedel. Den ligger i nära anslutning till järnvägen Nässjö -Västervik, öster om fabriksbyggnaderna till nuvarande Bruzaholms Ståldukar AB, tidigare AB Maskindukverken. Anläggningen präglas av många års eftersatt underhåll och för växthusets del även av aktiv skadegörelse och bortförande av byggnadsdelar. En övervuxen trädgårdsanläggning med terrassering mot söder omger byggnaderna. En grusad väg avgränsar trädgården mot söder, och förbinder anläggningen med det angränsande fabrikskomplexet. I väster ligger ett pannhus med fasader i gult tegel, vilket utgjorde värmecentral för metallduksfabriken och växthuset. Öster om Kristallen ligger ett mindre hus med gulmålad panelfasad i två våningar, vilket utgör fastighetens bebodda huvudbyggnad Växthuset Växthuset har en asymmetrisk sektion med en sluten vägg mot norr och det ursprungligen glasade taket sluttande mot söder. Stomkonstruktionen består av stålbalkar på ett ca 70 cm högt fundament av platsgjuten betong. Långväggen mot norr har från början varit isolerad med mineralullsmattor, innerväggen klädd med träpanel och ytterväggen med falsad kopparplåt. I väggen finns tre små runda fönsteröppningar, som idag saknar glasrutor. Fasadens kopparplåt har försvunnit genom stöld, och även isoleringsmaterialet och det mesta av innerväggspanelen är idag bortförd. Växthusets glastak och glasväggar är försvunna och taket numera täckt med korrugerad plåt och dito plast. Kortväggen mot väster är så gott som helt nedbruten. Lokalen har jordgolv. Växthuset var från början indelat med mellanväggar till tre avdelningar med olika klimat, avpassade för olika växter. Skiljeväggarna av glas och trä är borta idag. I den östra sektionen fanns prydnadsoch krukväxterna, i den mellersta drevs tomatplantorna fram och i den västliga avdelningen odlades blå vindruvor. Utmed långväggen mot söder finns kvar ett par cementgjutna planteringsbänkar för vinrankorna. Glastaket var ursprunligen försett med avskärmningsmöjligheter och fönsterraden vid nocken öppningsbara. För bevattning fanns en sprinkleranläggning.

16 14 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Kristallen Försäljningslokalen Kristallen är uppförd i två plan; källarvåningen som ligger delvis i souterräng var avsedd för värmepannan och andra installationer. Med ingång från odlingsytan öster om byggnaden hade källaren ett mörkt utrymme för drivning och förvaring av blomsterlökar mm. Denna del inrymmer idag ett garage. Ytterväggen är utformad med fasad av slaggsten. Av de två ursprungliga ytterdörrarna är den ena bevarad, medan den andra har ersatts med pivåhängd garageport. Över källarplanet reser sig själva försäljnings- och utställningslokalen, en byggnad med kubistisk framtoning och stora, glasade väggpartier, krönt av en asymmetriskt vinklad lanternin. Lanterninen och övriga synliga tak- och fasadytor är täckta med patinerad kopparplåt. Försäljningslokalen har en kvadratisk grundplan och den kragar ut en meter över den gjutna sockeln, vilket ger anläggningen en lätt och svävande framtoning. Den ljusa och luftiga arkitekturen är konsekvent genomförd; byggnaden är konstruerad med bärande pelare och balkar av furu, vilka är synliga i rummet. Lanterninens fönster mot norr och söder släpper in ett flödande överljus i lokalen. Innertaket och väggarna är klädda med furupanel, som ursprungligen behandlades endast med en klar lack för att bibehålla sin ljusa, naturella träyta. Väggarna utgörs i tre väderstreck av stora fönsterpartier med dubbla rutor och vitmålade snickerier. Vissa fönsterrutor har sekundärt erhållit en extra mittspröjs. Mot norr är rummet mera slutet med fönsterpartier endast mot hörnen. Exteriört är denna vägg klädd med brun stående panel. Utmed fönsterpartierna löper breda fönsterbänkar avsedda för utställning av blommor och växter. Dessa är klädda med laminatskivor som idag är grånade och matta, men ursprunligen hade en blank svart yta, som noggrant skulle hållas ren. Centralt i rummet är en bassäng, utvändigt klädd med svart konststen, invändigt med en konstnärligt gestaltad mosaik, som återger en av fabrikens anställda i arbete med att bygga den första metallduksvävstolen. (förebild var en verkmästare Verner Lidén). Mosaiken skapades av den danska konstnärinnan Hjördis Landahl Hammelef (f 1911), som även hon var personlig vän till Erik Bengtsson. En försäljningsdisk är placerad i byggnadens västra sida, framför passagen till växthuset. Diskens front är klädd med laminat i ett rutmönster av blå, grå och vita ytor, indelade med lister av svartbetsad ek. Ett för den tiden nytt inslag i inredningen är de infällda ljusarmaturerna i tak- och väggpanelen.

17 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 15 Kristallens fasad, översikt från väster och söder samt detaljer av slaggstensmurverk och kopparplåtstäckning.

18 16 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Färgskalan i förbindelsedelen till växthuset bryter av skarpt mot de milda tonerna i försäljninglokalen. Här är väggarna klargula och takpanelen mörkbetsad. Försäljningsdiskens front är klädd med laminatskivor i blått, vitt och grått, ordnade i ett geometriskt mönster, inom en ram av svartbetsad ek. Länk mellan växthuset och försäljningslokalen En lägre byggnadsdel i en våning sammanbinder växthuset och försäljningslokalen. Länken utgörs av en trästomme på sockel av gjuten betong, med fasader av stående brunmålad panel. Utrymmet är indelat till två rum; mot norr ligger ett mindre kontor för trädgårdsmästaren och butiksansvarig. Rummet mot söder utgör passage och inrymmer en arbetsbänk med diskbänk för hantering av växter, krukor mm. Innerväggarna är panelklädda, målade i en intensivt gul kulör. Golvet är av samma blå klinkerplattor som i försäljningslokalen. Interiörens färgskala Kristallens interiör har en dämpad men väl genomarbetad färgskala. Kulörschemat består i huvudsak av klarblått, vitt och svart, kontrasterande mot den naturella furupanelen i huvudkonstruktionen. Golvets och källartrapans blå klinkerplattor står för det största inslaget av blått, och blå accenter finns också i fönterbänkarnas sarg, i försäljningsdiskens modernistiska rutmönster av samt i bassängmosaiken. Det svarta återfinns i bassängfrontens konststen, i de ursprungligen blanksvarta fönsterbänkarna av laminat, i diverse listverk av svartbetsad ek samt i trappräcket och annat smide. Fönsterpartiernas snickerier är neutralt vita. I exteriören finns ett blått inslag i källarvåningens blåmålade ytterdörr (ursprungligen fann två blåmålade dörrar). Även de utvändiga stolparmaturernas skärmar skall ursprungligen ha varit blå. Det var med all sannolikhet arkitekt Wranér som själv utarbetade byggnadens färgsättning.till hans favoritkulörer hörde pistagegrönt, blått, gråa kulörer samt Caput Mortuum, dvs mörkt brunrött.

19 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 17 Antikvarisk bedömning Kristallen i Bruzaholm har stort kulturhistoriskt värde, utifrån både samhällshistoriska och arkitekturhistoriska kriterier. Byggnaden är ett för länet unikt exempel på modernismen i arkitekturen. I den småländska bruksmiljön stod Kristallen för någonting nytt och formmässigt radikalt, som kanske inte alltid väckte full förståelse och uppskattning. Växthuset med tillhörande handelsträdgård och butikslokalen Kristallen hade på det personliga planet sina rötter i ägarfamiljens privata intresse för konst, arkitektur och trädgårdsodling, men den anläggning som skapade på 1960-talet var i lika mån ämnad till glädje och rekreation för företagets anställda och deras familjer. Trädgården och odlingarna ställdes så att säga i samhällets tjänst. I ett vidare perspektiv kan satsningen ses som ett speciellt uttryck för tidsandan. En äldre patriarkalisk brukskultur ingick här en förening med folkhemstanken och modernismen och tog sig ett mer samtida uttryck. Företagets mål var att skapa en värdig miljö som erbjöd de anställda rekreation och som ville förmedla moderna kulturella och estetiska ideal. Med Erik Bengtssons starka engagemang och speciella kontaktnät skapades en unik miljö. Parkanläggningar i företagsmiljö med likarta idémässig grund har dock förekommit på flera platser - ett välkänt exempel är Marabouparken i Sundbyberg, vilken kan ha varit känd för Erik Bengtsson. Denna anlades mellan 1937 och 1955 som rekreationspark för de anställda vid Marabou chokladfabrik, med den framstående landskaps- och trädgårdarkitekten Sven Hermelin som upphovsman. Skadeinventering och åtgärdsförslag Förutom denna rapport ingår i förstudien en teknisk skadeinventering samt ett åtgärdsförslag. En preliminär kostnadskalkyl för anläggningens olika delar har dessutomtagits fram inom förstudien. För detta uppdrag har byggnadens ursprunglige upphovsman anlitats, arkitekt Peter Kautzky, verksam vid Arkitektgruppen i Gävle. Skadeinventeringen baseras på en grundlig besiktning av anläggningen som genomfördes tillsammans med teknisk konsult Nils Åke Friman, antikvarie Agneta Åsgrim Berlin samt fastighetens ägare Rolf Wennbring. Åtgärdsförslaget har utarbetats till den nivå som varit möjlig med hänsyn till att anläggningens framtida funktion inte är bestämd.vid en kommande restaurering behöver mer detaljerade handlingar att tas fram, beroende på vilka krav som användningen ställer.

20 18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Byggnadsdata Kristallen Byggnadsår: Byggherre: AB Masinduksverken, Bruzaholm, Erik Bengtsson. Arkitekt: Wranérs arkitektkontor, Gävle, genom Peter Kautzky Konstruktioner: Lunds konsulterande ingenjörsfirma genom ingenjör Lars A Lund Detaljprojektering: Wranérs arkitektkontor, Gävle, genom ingenjör Rune Findin Konstnärlig utsmyckning/mosaik:..... Hjördis Landahl Hammelef Byggmästare: Johansson & Co. Referenser Arkiv Jönköpings läns museum, topografiska arkivet. Jönköping Bruzaholms Bruksmuseum, Bruzaholm. Bruzaholms Ståldukar AB, Pentti Rytkönen Otryckta källor Berg Villner, L Småländsk industriarkitektur - inte bara röda stugor. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet. Lindblad, A et alias Kristallens framtid - projektrapport med åtgärdsförslag. Chalmers Tekniska Högskola Byggnadsvård Qvarnarp Tryckta källor SmålandsTidningen 4 juni Andersson, T, Jonstoij, T & Lundqvist, K Svensk trädgårdskonst under 400 år. Stockholm Intervjuer/ Uppgiftslämnare Lillebil Bengtsson De Rodriguez, Teneriffa, Spanien, dotter till Erik Bengtsson. Karin Hamar, Bengtsgården, Bruzaholm. Gunnel Hardebrink och Inger Olsson, döttrar till Harry Hardebrink. Peter Kautzky, Arkitektgruppen i Gävle AB Berthold Larsson, Bruzaholm, f d trädgårdsmästare vid AB Maskinduksverken. Yvonne Nilsson, ordförande i Bruzaholms Bruksmuseum, Pål Ross, arkitekt, Stockholm. Pentti Rytkönen, Bruzaholms Ståldukar AB.

21 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 19 Tekniska och administrativa uppgifter Länsstyrelsens tillstånd: Jönköpings läns museums dnr: /2009 Beställare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Fastighetsägare: Rolf Wennbring, Bruzaholm Projektledare: Agneta Åsgrim Berlin Arkitekt/konsult Peter Kautzky, arkitekt SAR, Arkitektgruppen i Gävle AB Teknisk konsult Nils Åke Friman, ByggFriman Rapportansvarig: Agneta Åsgrim Berlin Foto: Agneta Åsgrim Berlin Län: Jönköpings län Kommun: Eksjö kommun Socken: Ingatorp Fastighetsbeteckning: Kållstorp 2:82 Belägenhet: Ekonomiska kartan Bruzaholm 6F8d. Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Bölaryds såg Reparation av rötskador i golv och tak Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:13 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader Gula betongpannor. Vindskiva i plåt röd lika fönster och mörkt grå. Fönster och S 0530-Y20R S 3502-Y S 0500-N NCS 2010-Y30R NCS 2010-Y30R S 4550-Y90R S 2050-R90B Områdets sammanhållna karaktär

Läs mer

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8 Objektivt 4-2014 Exklusiva egnahem i Lund Sid 2 8-vånings punkthus i Svedala Sid 6 Centralt läge för hyresrätter Sid 8 På Källbyområdet i södra Lund har NIMAB Entreprenad uppfört totalt 20 stycken exklusiva

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Prislista - Växthus och orangerier

Prislista - Växthus och orangerier Prislista - Växthus och orangerier I mer än 10 år har Sweden Green House designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier efter gammal förebild. Växthusen är tillverkade i Sverige och levereras som

Läs mer

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Antikvarisk medverkan Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Gryteryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:74 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin

Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:14 Agneta Åsgrim Berlin Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 Käringsundsvägen 67 75 000 ALLMÄN BESKRIVNING Idyllisk äldre gårdsenhet

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil.

INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil. INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil. Hitta hem med stil. Nu börjar det roliga! 3 Du formulerar dagens första och sista tanke i sovrummet, du njuter av ledighet i vardagsrummet och du lagar dina favoriträtter

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

Ida Thunström. Tyresö gymnasium, en restaurering. Tyresö upper secondary school, a restoration. Ebba Hallin & Anders Berensson. Supervisors.

Ida Thunström. Tyresö gymnasium, en restaurering. Tyresö upper secondary school, a restoration. Ebba Hallin & Anders Berensson. Supervisors. Tyresö gymnasium, en restaurering. Tyresö upper secondary school, a restoration. Ida Thunström Handledare/ Supervisors Ebba Hallin & Anders Berensson Examinator/ Examiner Jesús Azpeitia Seron Examensarbete

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer