Kristallen i Bruzaholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristallen i Bruzaholm"

Transkript

1 Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:65 Agneta Åsgrim Berlin

2

3 Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:65

4 Rapport och foto: Agneta Åsgrim Berlin. Äldre bilder från Bruzaholms Bruksmuseum och privata samlingar. Grafisk design: Anna Stålhammar Tryckning och distribution: Marita Tidblom Jönköpings läns museum, Box 2133, Jönköping Tel: E-post: Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Ur karta Lantmäteriet. Medgivande MS20067/ JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2010

5 Innehåll Inledning Historik Två metallduksfabriker, två företagsledare Maskinduksfabrikerna som miljöbildare Ett blomstrande fabriksområde Kristallen - ett hus till lyst och glädje Trädgård och odlingar Konstnärlig utsmyckning och inventarier i Kristallen Avveckling och förfall Beskrivning av anläggningen idag Växthuset Kristallen Länk mellan växthuset och försäljningslokalen Antikvarisk bedömning Skadeinventering och åtgärdsförslag Byggnadsdata Kristallen Referenser Tekniska och administrativa uppgifter Plankarta

6 Utdrag ur ekonomiska kartans blad Bruzaholm 6F8d. Inramat område utgör riksintresse för kulturmiljövården. Röda siffror anger fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.

7 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 5 Inledning Länsstyrelsen har den 20 april 2010 beslutat om bidrag för upprättande av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, inom fastigheten Kållstorp 2:82 i Bruzaholm, Eksjö kommun. Projektet har samordnats av Jönköpings läns museum, och utredningen har genomförts i samarbete med Peter Kautzky, arkitekt SAR och Nils Åke Friman, ByggFriman HB och i samråd med ägaren Rolf Wennbring. Värdefulla upplysningar har lämnats av disponent Erik Bengtssons dotter Lillebil Bengtsson och av flera Bruzaholmsbor. Programmet skall utgöra utgångspunkt för diskussioner om en önskvärd restaurering och återanvändning av byggnaden. Kristallen består av ett större växthus och en till detta länkad försäljningslokal för blommor, båda uppförda Byggnaderna är numera övergivna men utgör trots detta fortfarande ett framträdande inslag i Bruzaholms byggnadsmiljö. Anläggningen, som tidigare ingått i AB Metallduksverkens fastighetsbestånd, har tilldragit sig intresse på grund av sin speciella arkitektur, som avviker från det förväntade i ett mindre småländskt brukssamhälle. Byggnaden behandlades redan 1989 i uppsatsen Småländsk industriarkitektur. Inte bara rödastugor. En dokumentation med åtgärdsförslag utarbetades inom kursen Byggnadsvård och ombyggnad, i regi av Chalmers Tekniska Högskola och Byggnadsvård Qvarnarp. I länsstyrelsens industrimiljöinventering 1998 har AB Metallduksverkens anläggningar högsta klassning. Historik Två metallduksfabriker, två företagsledare Brukssamhället Bruzaholm i nuvarande Eksjö kommun utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Samhället har vuxit fram på grundval av järnbearbetning och metallindustri i olika former. Bruzaholms järnbruk grundades 1660 och anses, med sina 350 år, vara Smålands äldsta företag i drift. En välbevarad bebyggelsemiljö speglar järnbrukets långa historia; bruksherrgården från 1780-talet, arbetarbostäder från och 1800-talen, gjuterihallen från 1900-talets början samt flera andra byggnader av kulturhistoriskt och industrihistoriskt intresse. Centralt i samhället ligger även företaget Bruzaholms Ståldukar AB, en fabrik som har överlevt och återuppstått ur spillrorna av den andra av ortens huvudindustrier under 1900-talet, nämligen metalldukstillverkning. Metallduk, så kallad vira, utgör en viktig beståndsdel vid konstruktion och drift av pappersmaskiner, då den utgör transportband för den fuktiga pappersmassan.

8 6 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Ortens första företag i denna bransch var Bruzaholms Metallduksväveri, etablerat 1906 av disponent Gösta Bengtsson. Han hade kommit till orten som kamrer vid Bruzaholms Bruk och skapade band till det gamla bruket även genom äktenskap med ägarfamiljens dotter. Efter några år som industriledare i Skåne och i Jönköping återvände familjen till Bruzaholm, där Gösta Bengtsson startade Bruzaholms Metallduksväveri. Inledningsvis inrymdes vävstolarna i en ladugård i närheten av bruksherrgården ombildades företaget till Aktiebolaget Metallduk. Nya fabrikslokaler uppfördes i samhällets västra del, på fastigheten Stuveryd. Företaget var framgångsrikt och fabriken utvidgades i flera etapper. AB Metallduk ansåg sig år 1957 ha varit först i världen med tekniken att väva en vira av nylonfiber för pappersmaskiner. Den sista större tillbyggnaden skedde 1967, då företaget hade ca 150 anställda startades ytterligare en metalldukstillverkning på orten, genom Gösta Bengtssons son Erik Bengtsson, nämligen AB Maskinduksverken. En brytning inom familjen låg bakom sonens konkurrerande fabriksprojekt. Maskinduksfabrikerna som miljöbildare Båda företagen har varit miljöbildande för den yttre miljön i talets Bruzaholm. Ägarna synes ha tävlat med varandra, inte enbart som företagsledare utan också i engagemang för samhällsbyggandet och dess gestaltning. Ovan: Bengtsgården uppfördes i herrgårdsstil, som disponentbostad till Aktiebolaget Metallduk. Göteborgsarkitekten Karl M Bengtsson ritade byggnaden. Nedan: Bruzaholms församlingshem invigdes 1941 och inrymde kyrksal och bibliotek. Den äldsta fabriken, för Aktiebolaget Metallduk, uppfördes i samhällets västra del, söder om landsvägen byggde disponent Bengtsson också en pampig privatbostad på en höjd vid den västra fabriksdammen, den så kallade Bengtsgården. En påkostad trädgårdsanläggning med växthus anlades på tomten. En artikel i Smålandsbygdens tidning skildrar i lyriska ordalag ett besök i trädgården vid Bengtsgården i augusti Anläggningen omfattade en strandpromenad utmed Bruzaån, kantad av blomsterrabatter, där sensommarblomsterna bilade en yppig färgprakt. Här fanns flera stenpartier, fiskdamm med guldfiskar samt flera växthus med sällsynta växter och nyttoväxter... Golv, tak och väggar i växthusen äro en enda livsglädjens symfoni av blommor i alla tänkbara färger. Där finns exotiska orchidéer och älghornsliknande ormbunkar Utefter en glasvägg odlas vinrankor, i en annan avdelning uppdragas tomater, både röda och gula Det stora inflytande som företaget hade i samhället tog sig uttryck också i att disponent Bengtsson tog initiativ till och på egen bekostnad uppförde ortens församlingshem år Disponentvillan, församlingshemmet och fabriksbyggnaderna finns fortfarande kvar.

9 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 7 Disponent Erik Bengtsson vid ritbordet. Under de inledande åren konstruerade och byggde företaget själv sina maskiner. Erik Bengtsson startade det nya konkurrerande företaget AB Maskinduksverken år 1948, i samma provisoriska lokaler där fadern börjat år Under de inledande åren efter andra världskriget tillverkade fabriken sin egen maskinutrustning helt från grunden. En ny fabriksbyggnad uppfördes 1948 i samhällets östra del, omedelbart söder om järnvägsspåret. Målsättningen för anläggningarna i Bruzaholm synes ha varit att skapa en modern, funktionell och stilren fabrik. Som arkitekt anlitades Edvard Stenlåås, dåvarande stadsarkitekt i Nässjö, med uppdrag även som distriktsarkitekt bland annat i Bruzaholm. I markplanet inrymdes väveriet och i souterrängplanet en välutrustad verkstad för tillverkning av vävstolar och vävstolsdelar. Fabriken uppfördes med överljuslanterniner i form av sågtak med norrljus och fasader i gult tegel med en mönstermurad takfris. Till anläggningen behövdes även ett pannhus, som betjänade både fabriken och senare även växthuset. Även detta är uppfört av gult tegel och beläget mellan fabriken och Kristallen. AB Maskinduksverken utökades i flera etapper. När en större tillbyggnad blev aktuell år1965 anlitades Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle. Wranér var även stadsarkitekt i Gävle och alltsedan början av 1950-talet personlig vän till disponent Erik Bengtsson och dennes familj. Bland annat hade han skapat familjens mycket uppskattade sommarhus i Bohuslän. Vid fabrikens tillbyggnad 1965 medverkade även Wranérs anställde, den unge Peter Kautzky i projekteringen. Tillbyggnaden innebar bland annat en utvidgning mot söder uppförd i prefabricerade betongelement samt mot väster en glashall med fasader i glasbetong. De fyra meter höga portarna är klädda med kopparplåt. Interiören fick genomtänkta lösningar och färgstark inredning. AB Maskinduksverkens nybyggda metallduksväveri i nattbelysning. Fabriken, med strama fasader i gult tegel, ritades av arkitekt Edvard Stenlåås och stod klar skedde en tillbyggnad av fabriken. Väveriet utökades mot söder och erhöll där en vit putsfasad. Mot väster tillfogades ett parti med fasader helt i glasbetong.

10 8 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Välordnade odlingar och blomsterrabatter fanns anlagda kring fabriksbyggnaderna, kontoret och på andra platser i samhället. Foto omkr Ett blomstrande fabriksområde Trots brytningen med fadern Gösta Bengtsson delade sonen Erik dennes stora trädgårdsintresse, som han fått med sig sedan barnsben. Maskindukverkens olika byggnader, både fabrikshusen och kontoret, inramades redan från byggnadstiden på 1940-talet av välskötta planteringar, och disponentvillan Bäckaskog hade en blomsterrik trädgård. För skötseln hade företaget flera anställda trädgårdsmästare. Inbjudan till Blomsterboutique & Driverier vid AB Maskinduksverken i Bruzaholm. Denna inbjudan skickades ut den 19 april 1962, då anläggningen i huvudsak bör ha varit färdigställd. Erik Bengtssons perfektionism, konstintresse och estetiska sinnelag präglade både hans företag och privata livsföring, och minnet av detta lever fortfarande starkt hos äldre Bruzaholmsbor. Han tog aktiv del i brukssamhällets planering. I företagets regi uppfördes norr om vägen ett område med bostadshus för de anställda, vilka senare kunde friköpas som egnahem. För att stimulera och underlätta deras trädgårdsintresse uppfördes ett pumphus med bevattningsanläggning till husen, och disponenten tog del också vid trädgårdarnas planläggning och växtval. Kristallen ett hus till lyst och praktisk glädje I början av 1960-talet sammanstrålade Erik Bengtssons intresse för trädgårdsodling och formgivning med hans ambitioner som företagsledare i ett unikt projekt. Han anlade Kristallen, en handelsträdgård med odlingar, växthus och försäljningspaviljong i nära anslutning till fabriksbyggnaderna. Den uttalade avsikten var personalvårdande, att skapa en plats för de anställdas trivsel och glädje, något som samtidigt låg i linje med företagets ambitioner att forma en tilltalande yttre miljö i brukssamhället.

11 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 9 Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle anlitades och idéerna växte fram i nära samspel med uppdragsgivaren. Som medarbetare i projektet anlitades Peter Kautzky (f 1936), en ung arkitekturstuderande från Wien, som under sommaren 1961 var tillfälligt anställd som praktikant Wranérs kontor. Kautzky omarbetade Wranérs första skisser, som var utformade på ett mer traditionellt sätt - som en åttahörnig försäljningspaviljong med spetsigt pyramidtak samt ett växthus med sadeltak. Kautzkys skisser innebar en djärvare modernistisk gestaltning. De kom att ligga till grund för den vidare projekteringen, som fortsatte följande sommarsäsong, då den unge aspiranten återvände från arkitekturstudierna till Wranérs kontor i Gävle. Studier av äldre orangeribyggnader inspirerade till att växthuset fick en asymmetrisk sektion. Ursrpungligen fanns också en tanke att anlägga odlingsbänkarna i terrasser för ämnt avstånd till glastaket. För Kristallen eftersträvade arkitekten att åstadkomma en lätthet i gestaltningen. Projekteringen färdigställdes under 1962, och samma vår kunde byggnaden öppnas. Växthus och försäljningspaviljong vid AB Maskinduksverken. Fasadskiss daterad juli 1961 Sven H. Wranér SAR Gävle. Disponent Bentssons planer omfattade ursprungligen även en restaurangbyggnad. Även denna, den s k Juvelen, skissades av Kautzky, men kom aldrig att genomföras. Skiss till sektion genom paviljong. Sven H Wranér Arkitekt SAR genom Peter J. Kautzky, augusti 1961.

12 10 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Odaterad och osignerad skiss till planering av markområdet framför växthuset och Kristallen. Skissen är överkryssad, men visar stor överensstämmelse med utförandet. Slänten söder om växthuset formades till flacka gräsbevuxna terrasser, som planterades med fruktträd.grusgångar med trappor av kalksten ledde fram till byggnaden. Det stensatta entréplanet inramades av planteringar, och här fanns även en bassäng framför den lägre mellanbyggnaden. Nedan: en rad sittbänkar och lyktstolpar placerades utmed gatan nedaför trädgårdsterrassen. Bänkarna formgavs av Wranér, och en liknande modell finns vid skogsmuseum Silvanum i Gävle. En av de ursprungliga belysningsarmaturerna står fortfarande kvar. Trädgård och odlingar Planläggningen av Kristallens yttre miljö med parterrer, prydnadsväxter och odlingsytor bör ha ägt i rum i samspel med brukets chefsträdgårdsmästare Harry Hardebrink. Denne hade redan i april samma år rekryterats från Hallstahammar, där han varit trädgårdsansvarig vid Bultfabriken. Platsen framför växthuset fick en stram utformning med gräsbevuxna flacka terrasser i fyra låga steg och med trappor av huggen kalksten.på avsatserna planterades fruktträd i rader, flera olika sorter av såväl sommar- som vinterfrukt. En storvuxen tall fick stå kvar som centralpunkt. Utmed järnvägen bakom västhuset planterades en rad med hängbjörkar. Specialritade kubistiska stolparmaturer och modernistiska bänkar av trä och betong placerades utmed vägen mellan fabriken och Kristallen. Det stora växthuset var indelat i tre avdelningar för krukväxter/snittblommor, i mitten tomater samt vinstockar med blå druvor längst i väster. Växthussäsongen inleddes redan i februari-mars med rädisor.

13 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 11 Dessa användes i marknadsföringen och skickades som exklusiva vårprimörer till förtagets kunder. En del av skörden gick direkt till disponentens eget hushåll, men mycket såldes. Sommarplantor av ettåriga prydnadsväxter drevs fram och skolades ut i drivbänkar på planen öster om Kristallen. I sortimentet ingick vanliga utplanteringsväxter som tagetes, petunia, lobelia, ageratum, salvia, margueriter och fuchsior. Under hösten förlängdes växthussäsongen med krysantemumplantor för snitt, och till Alla Helgons dag och inför julen framställdes kransar respektive julgrupper. Konstnärlig utsmyckning och inventarier i Kristallen Inredning och inventarier i Kristallen var ursprungligen av hög kvalitet och motsvarade det som var aktuellt och nyskapande i samtida formgivning. Dessa design- och konstföremål har idag försvunnit från byggnaden. Ovan: Kristallen från järnvägsbanken i öster. Den gjutna källarmuren fick en dekorativ beklädnad av slaggsten. Den skyddade markytan framför muren användes för odling av grönsaker och prydnadsväxter. Utmed järnvägsbanken planterades en rad med hängbjörkar. Foto från 1960-talet. Nedan: Centralt i Kristallen anlades en bassäng, vars inre gestaltades av konstnärinnan Hjördis Landahl Hammelef. Mosaiken i svarta, grå och blå toner återger verkmästare Valter Lidén, som svetsar ett stativ till en vävstol. I lokalen hängde tre stora vitlackerade takarmaturer, formgivna av Poul Henningsen Lamporna har identifiertats som taklampa/pendel PH Glob fanns enligt en uppgift, i ett förråd, fällbara pallar, formgivna av Poul Kjaerholm. Modellen har inte kunnat identifieras närmare. Rent dekorativa var de två stora klotrunda fågelburar, sammanfogade av fin mässingstråd, ett material som fanns i fabrikens tillverkning. En av burarna med afrikanska sångfinkar hängde över fönsterbänken, den andra med en papegoja hade sin plats i växthuset. I lokalen stod från början även ett större akvarium.

14 12 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Centralt i rummet anlades en bassäng med en konstnärligt gestaltad mosaik, som återger en av fabrikens anställda i arbete med att bygga den första metallduksvävstolen. Mosaiken skapades av den danska konstnärinnan Hjördis Landahl Hammelef (f 1911), som även hon var personlig vän till familjen Bengtsson. Konstnären Liss Erikssons bronsskulptur Speleman placerades på terrassen vid byggnadens entré. En mindre version av skulpturen fanns inne i Kristallen. Nedan: Vinterbild inifrån Kristallen, med en av de två fågelburar som pryddes lokalen. Burarna var byggda av mässingstråd. Nedan till höger: interiören med dekorativa konstglasobjekt på fönsterbänken och Poul Henningsens taklampa PH Glob, som formgavs Den främsta konstnärliga utsmyckning bestod av tre bronsskulpturer av konstnären Liss Eriksson, ( ) inköpta av Erik Bengtsson. På fönsterbänken var placerad skulpturen Tonårsflicka, en sittande flicka med korslagda ben. På bassängkanten stod Speleman, som uppges vara inspirerad av jazzmusikern och klarinettisten George Lewis. Efter ett besök på platsen framställde konstnären en större version av samma motiv, och denna fick sin placering på ett podium vid yttertrappan. Två av dessa konstverk har under senare år kunnat återföras till Bruzaholms Bruksmuseum, där de är utställda. Svenskt konsthantverk av hög klass fanns även till försäljning i Kristallen. Bakom disken fanns ursprungligen ett glasat väggskåp för föremål av glas och keramik. Bland försvunna inventarier är vidare ett fågelbad på hög fot, som skall har stått på terrassen utanför entrén. Avveckling och förfall Kristallen hade en kort och intensiv blomstringstid drog sig Erik Bengtsson tillbaka och flyttade till Lanzarote. Metallduksfabriken såldes till en av de anställda och drevs vidare under namnet AB Bruzaholmsviror. Blomsterförsäljningen i Kristallen fortsatte till i början av 1980-talet, då det engelska företaget Scapa förvärvade företaget. Därefter gick förfallet fort. Redan 1988 stod Kristallen med krossade glasrutor och delvis plundrad inredning flyttades metallduksproduktionen till Gusum, och fabriken i Bruzaholm avvecklades. Kristallen och växthuset lämnades åt ett ovisst öde.

15 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 13 Beskrivning av anläggningen idag Anläggningen består av en tidigare handelsträdgård med ett stort växthus och en försäljningspaviljong för trädgårdsalster, sammanlänkade genom en lägre förbindelsedel. Den ligger i nära anslutning till järnvägen Nässjö -Västervik, öster om fabriksbyggnaderna till nuvarande Bruzaholms Ståldukar AB, tidigare AB Maskindukverken. Anläggningen präglas av många års eftersatt underhåll och för växthusets del även av aktiv skadegörelse och bortförande av byggnadsdelar. En övervuxen trädgårdsanläggning med terrassering mot söder omger byggnaderna. En grusad väg avgränsar trädgården mot söder, och förbinder anläggningen med det angränsande fabrikskomplexet. I väster ligger ett pannhus med fasader i gult tegel, vilket utgjorde värmecentral för metallduksfabriken och växthuset. Öster om Kristallen ligger ett mindre hus med gulmålad panelfasad i två våningar, vilket utgör fastighetens bebodda huvudbyggnad Växthuset Växthuset har en asymmetrisk sektion med en sluten vägg mot norr och det ursprungligen glasade taket sluttande mot söder. Stomkonstruktionen består av stålbalkar på ett ca 70 cm högt fundament av platsgjuten betong. Långväggen mot norr har från början varit isolerad med mineralullsmattor, innerväggen klädd med träpanel och ytterväggen med falsad kopparplåt. I väggen finns tre små runda fönsteröppningar, som idag saknar glasrutor. Fasadens kopparplåt har försvunnit genom stöld, och även isoleringsmaterialet och det mesta av innerväggspanelen är idag bortförd. Växthusets glastak och glasväggar är försvunna och taket numera täckt med korrugerad plåt och dito plast. Kortväggen mot väster är så gott som helt nedbruten. Lokalen har jordgolv. Växthuset var från början indelat med mellanväggar till tre avdelningar med olika klimat, avpassade för olika växter. Skiljeväggarna av glas och trä är borta idag. I den östra sektionen fanns prydnadsoch krukväxterna, i den mellersta drevs tomatplantorna fram och i den västliga avdelningen odlades blå vindruvor. Utmed långväggen mot söder finns kvar ett par cementgjutna planteringsbänkar för vinrankorna. Glastaket var ursprunligen försett med avskärmningsmöjligheter och fönsterraden vid nocken öppningsbara. För bevattning fanns en sprinkleranläggning.

16 14 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Kristallen Försäljningslokalen Kristallen är uppförd i två plan; källarvåningen som ligger delvis i souterräng var avsedd för värmepannan och andra installationer. Med ingång från odlingsytan öster om byggnaden hade källaren ett mörkt utrymme för drivning och förvaring av blomsterlökar mm. Denna del inrymmer idag ett garage. Ytterväggen är utformad med fasad av slaggsten. Av de två ursprungliga ytterdörrarna är den ena bevarad, medan den andra har ersatts med pivåhängd garageport. Över källarplanet reser sig själva försäljnings- och utställningslokalen, en byggnad med kubistisk framtoning och stora, glasade väggpartier, krönt av en asymmetriskt vinklad lanternin. Lanterninen och övriga synliga tak- och fasadytor är täckta med patinerad kopparplåt. Försäljningslokalen har en kvadratisk grundplan och den kragar ut en meter över den gjutna sockeln, vilket ger anläggningen en lätt och svävande framtoning. Den ljusa och luftiga arkitekturen är konsekvent genomförd; byggnaden är konstruerad med bärande pelare och balkar av furu, vilka är synliga i rummet. Lanterninens fönster mot norr och söder släpper in ett flödande överljus i lokalen. Innertaket och väggarna är klädda med furupanel, som ursprungligen behandlades endast med en klar lack för att bibehålla sin ljusa, naturella träyta. Väggarna utgörs i tre väderstreck av stora fönsterpartier med dubbla rutor och vitmålade snickerier. Vissa fönsterrutor har sekundärt erhållit en extra mittspröjs. Mot norr är rummet mera slutet med fönsterpartier endast mot hörnen. Exteriört är denna vägg klädd med brun stående panel. Utmed fönsterpartierna löper breda fönsterbänkar avsedda för utställning av blommor och växter. Dessa är klädda med laminatskivor som idag är grånade och matta, men ursprunligen hade en blank svart yta, som noggrant skulle hållas ren. Centralt i rummet är en bassäng, utvändigt klädd med svart konststen, invändigt med en konstnärligt gestaltad mosaik, som återger en av fabrikens anställda i arbete med att bygga den första metallduksvävstolen. (förebild var en verkmästare Verner Lidén). Mosaiken skapades av den danska konstnärinnan Hjördis Landahl Hammelef (f 1911), som även hon var personlig vän till Erik Bengtsson. En försäljningsdisk är placerad i byggnadens västra sida, framför passagen till växthuset. Diskens front är klädd med laminat i ett rutmönster av blå, grå och vita ytor, indelade med lister av svartbetsad ek. Ett för den tiden nytt inslag i inredningen är de infällda ljusarmaturerna i tak- och väggpanelen.

17 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 15 Kristallens fasad, översikt från väster och söder samt detaljer av slaggstensmurverk och kopparplåtstäckning.

18 16 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Färgskalan i förbindelsedelen till växthuset bryter av skarpt mot de milda tonerna i försäljninglokalen. Här är väggarna klargula och takpanelen mörkbetsad. Försäljningsdiskens front är klädd med laminatskivor i blått, vitt och grått, ordnade i ett geometriskt mönster, inom en ram av svartbetsad ek. Länk mellan växthuset och försäljningslokalen En lägre byggnadsdel i en våning sammanbinder växthuset och försäljningslokalen. Länken utgörs av en trästomme på sockel av gjuten betong, med fasader av stående brunmålad panel. Utrymmet är indelat till två rum; mot norr ligger ett mindre kontor för trädgårdsmästaren och butiksansvarig. Rummet mot söder utgör passage och inrymmer en arbetsbänk med diskbänk för hantering av växter, krukor mm. Innerväggarna är panelklädda, målade i en intensivt gul kulör. Golvet är av samma blå klinkerplattor som i försäljningslokalen. Interiörens färgskala Kristallens interiör har en dämpad men väl genomarbetad färgskala. Kulörschemat består i huvudsak av klarblått, vitt och svart, kontrasterande mot den naturella furupanelen i huvudkonstruktionen. Golvets och källartrapans blå klinkerplattor står för det största inslaget av blått, och blå accenter finns också i fönterbänkarnas sarg, i försäljningsdiskens modernistiska rutmönster av samt i bassängmosaiken. Det svarta återfinns i bassängfrontens konststen, i de ursprungligen blanksvarta fönsterbänkarna av laminat, i diverse listverk av svartbetsad ek samt i trappräcket och annat smide. Fönsterpartiernas snickerier är neutralt vita. I exteriören finns ett blått inslag i källarvåningens blåmålade ytterdörr (ursprungligen fann två blåmålade dörrar). Även de utvändiga stolparmaturernas skärmar skall ursprungligen ha varit blå. Det var med all sannolikhet arkitekt Wranér som själv utarbetade byggnadens färgsättning.till hans favoritkulörer hörde pistagegrönt, blått, gråa kulörer samt Caput Mortuum, dvs mörkt brunrött.

19 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 17 Antikvarisk bedömning Kristallen i Bruzaholm har stort kulturhistoriskt värde, utifrån både samhällshistoriska och arkitekturhistoriska kriterier. Byggnaden är ett för länet unikt exempel på modernismen i arkitekturen. I den småländska bruksmiljön stod Kristallen för någonting nytt och formmässigt radikalt, som kanske inte alltid väckte full förståelse och uppskattning. Växthuset med tillhörande handelsträdgård och butikslokalen Kristallen hade på det personliga planet sina rötter i ägarfamiljens privata intresse för konst, arkitektur och trädgårdsodling, men den anläggning som skapade på 1960-talet var i lika mån ämnad till glädje och rekreation för företagets anställda och deras familjer. Trädgården och odlingarna ställdes så att säga i samhällets tjänst. I ett vidare perspektiv kan satsningen ses som ett speciellt uttryck för tidsandan. En äldre patriarkalisk brukskultur ingick här en förening med folkhemstanken och modernismen och tog sig ett mer samtida uttryck. Företagets mål var att skapa en värdig miljö som erbjöd de anställda rekreation och som ville förmedla moderna kulturella och estetiska ideal. Med Erik Bengtssons starka engagemang och speciella kontaktnät skapades en unik miljö. Parkanläggningar i företagsmiljö med likarta idémässig grund har dock förekommit på flera platser - ett välkänt exempel är Marabouparken i Sundbyberg, vilken kan ha varit känd för Erik Bengtsson. Denna anlades mellan 1937 och 1955 som rekreationspark för de anställda vid Marabou chokladfabrik, med den framstående landskaps- och trädgårdarkitekten Sven Hermelin som upphovsman. Skadeinventering och åtgärdsförslag Förutom denna rapport ingår i förstudien en teknisk skadeinventering samt ett åtgärdsförslag. En preliminär kostnadskalkyl för anläggningens olika delar har dessutomtagits fram inom förstudien. För detta uppdrag har byggnadens ursprunglige upphovsman anlitats, arkitekt Peter Kautzky, verksam vid Arkitektgruppen i Gävle. Skadeinventeringen baseras på en grundlig besiktning av anläggningen som genomfördes tillsammans med teknisk konsult Nils Åke Friman, antikvarie Agneta Åsgrim Berlin samt fastighetens ägare Rolf Wennbring. Åtgärdsförslaget har utarbetats till den nivå som varit möjlig med hänsyn till att anläggningens framtida funktion inte är bestämd.vid en kommande restaurering behöver mer detaljerade handlingar att tas fram, beroende på vilka krav som användningen ställer.

20 18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 Byggnadsdata Kristallen Byggnadsår: Byggherre: AB Masinduksverken, Bruzaholm, Erik Bengtsson. Arkitekt: Wranérs arkitektkontor, Gävle, genom Peter Kautzky Konstruktioner: Lunds konsulterande ingenjörsfirma genom ingenjör Lars A Lund Detaljprojektering: Wranérs arkitektkontor, Gävle, genom ingenjör Rune Findin Konstnärlig utsmyckning/mosaik:..... Hjördis Landahl Hammelef Byggmästare: Johansson & Co. Referenser Arkiv Jönköpings läns museum, topografiska arkivet. Jönköping Bruzaholms Bruksmuseum, Bruzaholm. Bruzaholms Ståldukar AB, Pentti Rytkönen Otryckta källor Berg Villner, L Småländsk industriarkitektur - inte bara röda stugor. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet. Lindblad, A et alias Kristallens framtid - projektrapport med åtgärdsförslag. Chalmers Tekniska Högskola Byggnadsvård Qvarnarp Tryckta källor SmålandsTidningen 4 juni Andersson, T, Jonstoij, T & Lundqvist, K Svensk trädgårdskonst under 400 år. Stockholm Intervjuer/ Uppgiftslämnare Lillebil Bengtsson De Rodriguez, Teneriffa, Spanien, dotter till Erik Bengtsson. Karin Hamar, Bengtsgården, Bruzaholm. Gunnel Hardebrink och Inger Olsson, döttrar till Harry Hardebrink. Peter Kautzky, Arkitektgruppen i Gävle AB Berthold Larsson, Bruzaholm, f d trädgårdsmästare vid AB Maskinduksverken. Yvonne Nilsson, ordförande i Bruzaholms Bruksmuseum, Pål Ross, arkitekt, Stockholm. Pentti Rytkönen, Bruzaholms Ståldukar AB.

21 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2010:65 19 Tekniska och administrativa uppgifter Länsstyrelsens tillstånd: Jönköpings läns museums dnr: /2009 Beställare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Fastighetsägare: Rolf Wennbring, Bruzaholm Projektledare: Agneta Åsgrim Berlin Arkitekt/konsult Peter Kautzky, arkitekt SAR, Arkitektgruppen i Gävle AB Teknisk konsult Nils Åke Friman, ByggFriman Rapportansvarig: Agneta Åsgrim Berlin Foto: Agneta Åsgrim Berlin Län: Jönköpings län Kommun: Eksjö kommun Socken: Ingatorp Fastighetsbeteckning: Kållstorp 2:82 Belägenhet: Ekonomiska kartan Bruzaholm 6F8d. Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

168 Schedewij, Flens kommun Orangeriet Kaster Sadeltaksväxthus

168 Schedewij, Flens kommun Orangeriet Kaster Sadeltaksväxthus 168 Schedewij, Flens kommun orangeriet vid schedewij sett från söder. Schedewij skedevi 1:5, forssa socken, flens kommun. Vid Schedewij finns ett 1800-talsorangeri med ett garage tillbyggt på baksidan.

Läs mer

Gyllenfors kyrkogård

Gyllenfors kyrkogård Antikvarisk medverkan Gyllenfors kyrkogård Byte av stolpbelysning Båraryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2011:34 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

Södra Hestra kyrkogård

Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund Södra Hestra socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:8 Anders Franzén

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:51 Margareta Olsson

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Östanå herrgård Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:31 Margareta Olsson

Läs mer

Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönster. Hults socken i Eksjö kommun i Jönköpings län

Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönster. Hults socken i Eksjö kommun i Jönköpings län Ägersgöls skola Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönster. Hults socken i Eksjö kommun i Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:64 Margaretha Engstedt

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

Tomtabackens luftbevakningstorn

Tomtabackens luftbevakningstorn Antikvarisk medverkan Tomtabackens luftbevakningstorn Restaurering Malmbäcks socken i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2011:36 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Skogsö kapell. Gunilla Nilsson/Lisa Sundström Rapport 2011:5

Skogsö kapell. Gunilla Nilsson/Lisa Sundström Rapport 2011:5 Skogsö kapell Antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkobyggnad och utvändig markförändring, Skogsö kapell och kyrkogård, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland Gunilla Nilsson/Lisa Sundström Rapport

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4.

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4. fastighet: ALEMADEN 2, hus A. adress: Björklidsgatan 14. ålder: 1944. Ombyggt 1977. arkitekt / byggm: Karl Erikson. Gustaf Lindskog (1977). Rött tegel. Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster.

Läs mer

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Bölaryds såg Reparation av rötskador i golv och tak Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:13 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Torpet Solbaddet. Anders Jonsson Rapport 2006:32

Torpet Solbaddet. Anders Jonsson Rapport 2006:32 Torpet Solbaddet Fotodokumentation, metalldetektering samt dendrokronologisk datering inför rivningen av torpet Solbaddet, Norra Begravningsplatsen, Solna socken och kommun, Uppland Anders Jonsson Rapport

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund byggnadsvård Vansö kyrkogård Vansö kyrka, Vansö kyrkby 4:1, Vansö socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund Dag Forssblad

Läs mer

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland.

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:8 Munktorps kyrka Nytt förrådsutrymme Antikvarisk rapport Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland Helén Sjökvist Munktorps kyrka Nytt

Läs mer

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift Annefors kapell Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:28 Britt-Marie

Läs mer

Skogskapellet i Nässjö

Skogskapellet i Nässjö Skogskapellet i Nässjö Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:27 Britt-Marie

Läs mer

Mariakyrkan i Värnamo

Mariakyrkan i Värnamo Mariakyrkan i Värnamo Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet Värnamo stad och kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:54 Margareta Olsson Mariakyrkan i Värnamo

Läs mer

Våthults kyrka och klockstapel

Våthults kyrka och klockstapel Antikvarisk medverkan Våthults kyrka och klockstapel Omläggning och översyn av spåntak Våthults socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:58 Margareta Olsson

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Kåperyd - ett skadat gravfält

Kåperyd - ett skadat gravfält Fornvård / arkeologisk förundersökning Kåperyd - ett skadat gravfält återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Månsarps socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan)

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan) 17 Järnvägsområdet Omfattning Bangårdsområdet från Älbergsvägens viadukt till stationsområdet söder om järnvägen samt till Brunnskullsövergången på den norra sidan. Den stora bangården fick sin nuvarande

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Bredaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:43 Anders Franzén

Läs mer

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift Gustav Adolfs kyrka Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:20 Britt-Marie

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Huskvarna Folkets park

Huskvarna Folkets park Antikvarisk medverkan Huskvarna Folkets park Restaurering av danspaviljongen Huskvarna stad i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:64 Bo E Karlson Antikvarisk

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2

Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2 Antikvarisk medverkan Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2 Eksjö stad i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:26 Anders Franzén

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär 18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2008:20 Kvarter D Allmän karaktär Kvarter D är det södra av de tre kvarteren på den moderna halvan av begravningsplatsen. Kvarteret är ännu inte taget i bruk och innehåller därför

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-05-04 Omfattning och innehåll En genomgång

Läs mer

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Marbäcks kyrka Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:11 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:35 Björskogs kyrka Renovering av fönster 2009 Antikvarisk rapport Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Anna Güthlein Boel Melin Helén Sjökvist Björskogs

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län Smörstorp 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:50 Ann-Marie Nordman Rapport och karta: Ann-Marie

Läs mer

LJUNGSTRÖM 1 A från SV

LJUNGSTRÖM 1 A från SV fastighet: LJUNGSTRÖM 1, hus A. adress: Blekegatan 10. ålder: 1911 (byggt som barnkrubba). Ombyggt 1930, 1942, 1954. arkitekt / byggm: Theodor Kellgren. Karl Erikson (1930), Åke Pettersson (1942), Rune

Läs mer

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet, Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993.

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993. fastighet: YSTAD 1, hus A. adress: Österleden 13. ålder: 1902. Ombyggt 1939, 1948, 1952, 1987. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Rune Welin (1948, 1952). användning: Tingshus. antal våningar: 2½ Kvadersten,

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken

Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken Nya träd i Hamnparken och Rådhusparken Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering i Hamnparken och Rådhusparken, inom RAÄ nr 50:1 och 137:1 i Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 178 11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 9 10 11 8 12 Vallmovägen BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN 7 13 Kulturmiljön består av tre miljöer med gruppbebyggda småhus av olika byggnadstyper. Skogsduvan 10-32

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Antikvarisk medverkan Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Säby socken i Tranås kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:31 Bo E Karlson Antikvarisk medverkan Hallingstorps

Läs mer

Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats. Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats. Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Säby kyrkogård Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:24 Anders Franzén

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade.

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade. fastighet: OTTILIANA 1. adress: Sladdergatan 13. ålder: Ombyggt 1903 (påbyggnad ovanvåning), 1960. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1960). användning: Bostad, affär. antal våningar: 2 Gråmålad cementputs.

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Installation av larm i Våthuits kyrka. Våthults socken i Gislavea s kommun Jönkbpings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Installation av larm i Våthuits kyrka. Våthults socken i Gislavea s kommun Jönkbpings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Installation av larm i Våthuits kyrka Våthults socken i Gislavea s kommun Jönkbpings län 1 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 201 2:34 Anders Franzén och Britt-Marie

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

Stigamo 1:31 och 1:32

Stigamo 1:31 och 1:32 Stigamo 1:31 och 1:32 Arkeologisk utredning inför planerad väg och tomter inom fastigheterna Stigamo 1:31 och 1.32, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833. Göberga gård Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden. Linderås socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:40

Läs mer

Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning. Gällaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning. Gällaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Gällaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning. Gällaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:35 Margareta

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift Skede kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:14 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Stengårdshults kyrka

Stengårdshults kyrka Stengårdshults kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning Stengårdshult socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Skara stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:32 Margaretha

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

Bergs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Bergs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:7 Bergs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk rapport Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Hallstahammars kommun Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Ny textilförvaring

Läs mer

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1

Härdar i utförsbacke. Särskild arkeologisk utredning. inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Särskild arkeologisk utredning Härdar i utförsbacke inför planerad husbyggnation inom fastigheterna Vattentuben 1 och Bergafoten 1 Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR fastighet: INGRID 3. adress: Långgatan 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930. antal våningar: 1, åt gård 2. Svartmålad puts. Rosa puts. Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma,

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: MARTIN NORRA 7, hus A. adress: Tobaksgatan 26. ålder: 1883. Ombyggt 1890, 1965. arkitekt / byggm: Göran Johansson (1965). ½ Brunmålad puts. Rött fasadtegel. Valmat sadeltak, grå eternitplattor.

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Kulturmiljöutredning. Åbyfors spikfabrik, Gävle

Kulturmiljöutredning. Åbyfors spikfabrik, Gävle Kulturmiljöutredning Åbyfors spikfabrik, Gävle Fastighetsbeteckning: Åby 1:10 Namn/Gatuadress: Spikfabriken Kommun, Stadsdel: Gävle, Valbo Ärendenr: 2015 05-05 Reviderad 2015-06-03 Kulturmiljöutredning,

Läs mer

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 HMP Karlsson s AB Rune Karlsson M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 Överlåtelsebesiktning för säljare - HMP Karlsson s AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer