Medföljande bruksanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medföljande bruksanvisningar"

Transkript

1

2 Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands. I den här bruksanvisningen kallas KM-2560 och KM-3060 för 25 ppmmodellen respektive 30 ppm-modellen. Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Bruksanvisning (denna handbok) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning. Advanced Operation Guide Förklarar funktionerna kopiering, utskrift och skanning i detalj, samt maskinens grundinställningar.

3 Säkerhetsanvisningar som används i den här bruksanvisningen Symboler Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning om risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i den här bruksanvisningen är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift). BRUKSANVISNING i

4 Innehåll Innehåll Försiktighets-/varningsetiketter iv Försiktighetsåtgärder vid installation v Försiktighetsåtgärder vid användning vii Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material xiii Juridisk information och säkerhetsinformation xiv Delarnas namn Maskin Kontrollpanel Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Ställa in datum och tid Konfigurera ett nätverk (anslutning med LAN-kabel) Öppna COMMAND CENTER (inställningar för nätverk och överföring) TCP/IP-inställningar Skicka e-post Administration av användarinloggning Installera programvara Välja standardskärm (valfritt) Ändra språk (valfritt) Fylla på papper Lägga i original Grundläggande användning Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra kontrollpanelens vinkel Touchpanelens display Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Ange destination Använda Dokumentlåda Skriva ut dokument som har sparats i det flyttbara USB-minnet Avbryta/visa/ändra jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår Skärmen Snabbinstallation Tillvalsutrustning Översikt över tillvalsutrustning Dokumentbehandlare Pappersmatningsenhet Inbyggd slutdel Slutdel Jobbseparator Nyckelräknare Faxsats ii BRUKSANVISNING

5 Innehåll Sats för säkerhetskopiering av data Säkerhets-kit (USB-nyckel) PDF-uppgraderingssats (USB-nyckel) Underhåll Rengöring Byta tonerbehållare och avfallslåda för toner Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Åtgärda pappersstopp Bilaga Inmatning av tecken Bilaga-2 Papper Bilaga-6 Specifikationer Bilaga-7 Register Register- BRUKSANVISNING iii

6 Försiktighets-/varningsetiketter Av säkerhetsskäl har vi fäst försiktighets-/varningsetiketter på följande platser på maskinen. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat eller byter toner, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. Rör inte vid dokumentbehandlarens stödyta. Det finns risk för att dina fingrar eller andra föremål fastnar eller blir klämda och därigenom blir skadade. Bränn inte toner eller tonerbehållare. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Etikett på skrivarens insida (laserstrålningsvarning) Rörliga delar inuti. Kan orsaka personskador. Vidrör inte rörliga delar. iv BRUKSANVISNING

7 Försiktighetsåtgärder vid installation Omgivning FÖRSIKTIGHET! Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Det minskar risken för att maskinen faller ned eller välter. En sådan situation skulle medföra en risk för personskador eller maskinskador. Ställ inte maskinen på fuktiga, dammiga eller smutsiga platser. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektriska stötar. Ställ inte maskinen nära värmeelement, kaminer eller andra värmekällor och inte heller i närheten av brandfarliga föremål, eftersom brandfara kan uppstå. För att hålla maskinen sval och göra det lättare att byta delar och utföra underhåll, bör du se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt den (se nedan). Lämna tillräckligt med utrymme, särskilt kring det bakre höljet, för att luft ska kunna släppas ut ordentligt ur maskinen. 0 cm 40 cm 30 cm 00 cm Andra försiktighetsåtgärder Miljöförutsättningarna för driften är följande. Temperatur: 0 till 32,5 C Luftfuktighet: 5 till 80 % En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Undvik följande platser när du väljer var maskinen ska stå. BRUKSANVISNING v

8 Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. Maskinens strömförsörjning/jordning Andra försiktighetsåtgärder Hantering av plastpåsar VARNING! Använd inte en strömkälla med en annan spänning än den som anges. Undvik att ansluta flera apparater till samma eluttag. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar. Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget. Om metallföremål kommer i kontakt med stiften på stickkontakten, kan det orsaka brand och elektriska stötar. Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag för att undvika risk för brand och elektriska stötar vid kortslutning. Kontakta din servicerepresentant om det inte finns något jordat eluttag tillgängligt. Sätt kontakten i det eluttag som är närmast maskinen. VARNING! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till barns näsa och mun och orsaka kvävning. vi BRUKSANVISNING

9 Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen VARNING! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. De kan medföra risk för brand och elektriska stötar om de välter eller hamnar i maskinen. Ta inte bort någon del av maskinens hölje, eftersom det finns risk för elektriska stötar från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden. Dra inte heller i den i onödan och undvik att skada den på något annat sätt. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det skulle kunna medföra risk för brand, elektriska stötar eller att du utsätts för lasern. Om en laserstråle riktas ut ur maskinen finns det risk för att den kan orsaka blindhet. Om maskinen blir väldigt varm, om det kommer rök ur den, om den luktar konstigt eller om något annat onormalt inträffar, finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng i så fall omedelbart av maskinen med strömbrytaren, dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta därefter en servicerepresentant. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) faller in i maskinen, ska du omedelbart stänga av maskinen med strömbrytaren. Se därefter till att dra ur nätsladdens kontakt ur eluttaget så att det inte uppstår risk för brand eller elektriska stötar. Kontakta sedan en servicerepresentant. Sätt inte i och dra inte ur elkontakten med våta händer, eftersom det medför risk för elektriska stötar. Kontakta alltid en servicerepresentant för underhåll eller reparation av inre delar. BRUKSANVISNING vii

10 FÖRSIKTIGHET! Dra inte i nätsladden när du ska ta ut kontakten ur eluttaget. Om du drar i sladden kan ledarna inuti den gå sönder, och det finns risk för brand och elektriska stötar. (Ta alltid tag i själva stickkontakten när du ska dra ut den ur eluttaget.) Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du flyttar på maskinen. Om nätsladden skadas finns det risk för brand och elektriska stötar. Håll alltid i härför avsedda delar när maskinen ska lyftas eller flyttas. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör maskinen. Andra försiktighetsåtgärder Om det samlas damm inuti maskinen finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar en servicerepresentant när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Det är särskilt lämpligt att rengöra maskinens inre delar inför fuktiga årstider. Fråga en servicerepresentant om kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Ställ inte tunga föremål på maskinen och undvik att skada den på något annat sätt. När maskinen används bör du inte öppna det främre höljet stänga av huvudströmbrytaren dra ut kontakten ur eluttaget. Kontakta en servicerepresentant om maskinen ska lyftas eller flyttas. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Titta inte direkt in i ljuset från skannerlampan eftersom det kan göra ögonen trötta eller få dem att värka. Maskinen är utrustad med en hårddisk. Försök inte att flytta maskinen medan strömmen är påslagen. Eftersom stötar och vibrationer kan skada hårddisken är det viktigt att du stänger av strömmen innan du försöker flytta maskinen. viii BRUKSANVISNING

11 Vid fel på maskinens hårddisk kan lagrade data raderas. Vi rekommenderar att viktiga data säkerhetskopieras till en dator eller annat medium. Se även till att lagra originalen till viktiga dokument separat. Om tillvalet sats för säkerhetskopiering av data används kan mottagna faxdata på hårddisken sparas på denna, vilket förhindrar oavsiktlig förlust av data. Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller avfallslådan för toner. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och avfallslådan för toner utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller avfallslådan för toner ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka -2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller avfallslådan för toner. Om faxsatsen (tillval) har installerats går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är avstängd. Stäng inte av huvudströmbrytaren utan tryck på knappen Ström på kontrollpanelen för att växla till Viloläge. BRUKSANVISNING ix

12 Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och avfallslådan för toner till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och avfallslådor för toner återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. x BRUKSANVISNING

13 Lasersäkerhet Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass enligt IEC FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i den här bruksanvisningen, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. BRUKSANVISNING xi

14 Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen FÖRSIKTIGHET! Nätsladdens kontakt är den viktigaste anordningen för att helt koppla bort strömmen! Övriga strömbrytare på maskinen är bara funktionsbrytare och inte avsedda att isolera maskinen från strömkällan. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED 2004/08/EG, 2006/95/EG, 993/68/EEG och 995/5/EG Vi försäkrar med eget ansvar att den produkt som denna försäkran gäller överensstämmer med följande specifikationer: EN EN klass B EN EN EN EN EN EN Radiofrekvenssändare Radiomärkningsteknik Den här maskinen innehåller en sändarmodul. Tillverkaren förklarar härmed att denna maskin överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 999/5/EG. I vissa länder kan det krävas ett godkännande för den radiomärkningsteknik som används i den här utrustning för att identifiera tonerbehållaren, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. xii BRUKSANVISNING

15 Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Det är under alla omständigheter förbjudet att kopiera eller skanna inhemska och utländska valutor. Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt som inte nämns ovan. BRUKSANVISNING xiii

16 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande ämnen: Juridisk information...xv Information om varumärken... xvi Energibesparingsfunktion... xxi Automatisk funktion för 2-sidig kopiering... xxi Pappersåtervinning... xxi Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xxi Om denna bruksanvisning... xxii xiv BRUKSANVISNING

17 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av den här bruksanvisningen utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. BRUKSANVISNING xv

18 Information om varumärken KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. Windows Me, Windows XP och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Power PC är ett varumärke som tillhör IBM i USA och/eller andra länder. AppleTalk är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. CompactFlash och CF är varumärken som tillhör SanDisk, Inc. PC-PR20/65A är en produkt från NEC Corporation. VP-000 är en produkt från Seiko Epson Corporation. Den här maskinen har utvecklats med hjälp av det inbäddade realtidsoperativsystemet Tornado från Wind River Systems, Inc. PCL6, som är ett kommandospråk från HP LaserJet som emuleras av den här maskinen, använder det kompatibla systemet PeerlessPrintXL, vilket har utvecklats av Peerless Systems Corporation. PeerlessPrintXL är ett varumärke som tillhör Peerless Systems Corporation (238 Rosecrans Ave. ElSegundo, CA 90245, USA). TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. DFHSGOTHIC-W5 och DFHSMINCHO-W3 är Heisei-teckensnitt. Kyocera Mita Corporation använder dessa teckensnitt i enlighet med vad som har avtalats med Japanese Standards Association (Japans standardiseringsorganisation). Det är förbjudet att återskapa dessa teckensnitt i någon form utan föregående tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Heisei-teckensnitten har utvecklats av arbetsgrupper som samarbetat med Japanese Standards Association. Det är förbjudet att återskapa dessa teckensnitt utan tillstånd. TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. xvi BRUKSANVISNING

19 Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Type-face Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen. Den här maskinen innehåller den NF-modul som har utvecklats av ACCESS Co., Ltd. Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i den här bruksanvisningen. GPL Open SSLeay-licens Den inbyggda programvara som finns i den här maskinen använder delvis koder som tillämpas enligt GPL ( Mer information om hur du gör de koder som tillämpas enligt GPL tillgängliga, finns på " Copyright (c) The OpenSSL Project. Alla rättigheter förbehålles. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the BRUKSANVISNING xvii

20 Original SSLeay License OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. xviii BRUKSANVISNING

21 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] Monotype Imaging License Agreement Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable BRUKSANVISNING xix

22 procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 0 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)()(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 2 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xx BRUKSANVISNING

23 Energibesparingsfunktion Energisparläge Viloläge Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Pappersåtervinning Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Maskinen har ett Energisparläge, i vilket energiförbrukningen minskas efter en angiven tidsperiod efter senaste användningen, samt ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en angiven tidsperiod. Maskinen försätts automatiskt i Energisparläge när det har gått 9 minuter sedan den senast användes. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Energisparläge aktiveras. Mer information finns i Energisparläge och Auto energisparläge på sidan 3-4. Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 29 minuter sedan den senast användes. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i Viloläge och Autoviloäge på sidan 3-5. Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två -sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig kopiering på sidan 3-6. Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Starprogrammet, har vi kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. BRUKSANVISNING xxi

24 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och knapparna på kontrollpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Tillvalsutrustning Presenterar den tillvalsutrustning som finns att få till denna maskin. Kapitel 5 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. Kapitel 6 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Förklarar hur du anger tecken. Innehåller även en förteckning över maskinspecifikationerna. xxii BRUKSANVISNING

25 Skrivsätt som används i denna bruksanvisning Följande skrivsätt används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Indikerar en knapp på kontrollpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar knappar på touchpanelen. Indikerar meddelanden som visas på touchpanelen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Tryck på knappen Start. Tryck på [OK]. Klar för kopiering visas. Mer information finns i Viloläge och autoviloläge på sidan 3-4. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! BRUKSANVISNING xxiii

26 Beskrivning av användningsproceduren I denna bruksanvisning används knapparna på touchpanelen på följande sätt: Faktisk procedur Tryck på [Kopiera]. Tryck på [Nästa] i Snabbinstallation. Tryck två gånger på [ ]. Tryck på [Ändra] i Originalbild. Beskrivning i denna bruksanvisning Tryck på [Kopiera], [Nästa] i Snabbinstallation, två gånger på [ ] och sedan på [Ändra] i Originalbild. xxiv BRUKSANVISNING

27 Original- och pappersformat I detta avsnitt förklaras det beteckningssystem som används i den här bruksanvisningen när det talas om original- och pappersformat. Liksom när det gäller A4, B5 och Letter, som kan användas horisontellt eller vertikalt, anges horisontell orientering av original eller papper med ett tillägg av bokstaven R. Placeringsanvisningar Angivet format * Vertikal riktning A4, B5, A5, B6, B B A6, 6K, Letter, Statement A A Original Papper Måttet A är större än B för originalet/papperet. Horisontell riktning A B A B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 6K-R, Letter-R, Statement-R Original Papper Måttet A är mindre än B för originalet/papperet. * Vilket format på originalet/papperet som kan användas beror på funktionen och källfacket. Mer information finns på den sida som beskriver respektive funktion eller källfack. BRUKSANVISNING xxv

28 Ikoner på touchpanelen Följande ikoner används för att indikera inställda original- och pappersriktningar på touchpanelen. Placeringsanvisningar Original Papper Vertikal riktning Horisontell riktning xxvi BRUKSANVISNING

29 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och kontrollpanelens knappar. Maskin Kontrollpanel BRUKSANVISNING -

30 Delarnas namn Maskin Dokumentlock (tillval) 2 Dokumentglas 3 Indikatorer för originalformat 4 Felindikator... Blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts 5 Mottagningsindikator... Blinkar när data tas emot 6 Vänster hölje 7 Spak till vänster hölje 8 Vänster hölje 2 9 Gemfack 0 Kontrollpanel Kassett 2 Kassett 2-2 BRUKSANVISNING

31 Delarnas namn Tonerbehållare 4 Spärr till tonerbehållare 5 Rengöringspinne 6 Avfallslåda för toner 7 Rengöringsborste 8 Grön ratt (A) 9 Pappersmatningsenhet (A2) 20 Hölje till pappersmatningsenhet (A3) BRUKSANVISNING -3

32 Delarnas namn Uttag för USB-minne (A) 22 Övre fack 23 Främre hölje 24 Inställningsreglage för pappersbredd 25 Papperslängdstöd 26 Bärhandtag 27 Utmatningsstopp 28 Pappersbreddstöd 29 Huvudströmbrytare 30 MP-fack 3 Lock för minneskort 32 USB-kontakt 33 Nätverkskontakt 34 Plats för minneskort 35 Gränsnittskontakt för tillval (OPT) 36 Gränsnittskontakt för tillval (OPT2) -4 BRUKSANVISNING

33 Delarnas namn Kontrollpanel Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Avbryt 4 5 Placera originalet. Original Zooma Papper Förhandsvisa Auto Normal 0 A4 Vanlig Zooma Densitet Pappersval -sidigt Text+foto Sortera >>-sidigt Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet installation Layout /redigera Avancerad slutbehandl. Status 0/0/2007 0: Knappen/indikatorn Systemmeny 2 Knappen/indikatorn Räknare 3 Indikatorn Skriv ut... Blinkar under utskrift. 4 Indikatorn Skicka... Blinkar när data överförs. 5 Indikatorn Ta emot... Blinkar när data tas emot. 6 Indikatorn Minne... Blinkar medan maskinen läser från hårddisken, faxminnet, satsen för säkerhetskopiering av data (tillval) eller USB-minnet (artikel för allmänt bruk). 7 Indikatorn Fel... Blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts. 8 Knappen/indikatorn Hjälp 9 Knappen/indikatorn Logga ut 0 Knappen/indikatorn Energisparläge Knappen Ström 2 Indikator för huvudströmbrytare 3 Knappen/indikatorn Status/avbryt jobb 4 Knappen/indikatorn Program 5 Knappen Applikation 6 Knappen/indikatorn Visa tillgänglighet 7 Knappen/indikatorn Dokumentlåda 8 Knappen/indikatorn Skicka 9 Knappen/indikatorn Kopiera 20 Knappen Rensa BRUKSANVISNING -5

34 Delarnas namn 2 Nummerknappar 22 Knappen/indikatorn Start 23 Knappen Stopp 24 Knappen Återställning -6 BRUKSANVISNING

35 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Ställa in datum och tid Konfigurera ett nätverk (anslutning med LAN-kabel) Öppna COMMAND CENTER (inställningar för nätverk och överföring)...2- TCP/IP-inställningar Skicka e-post Administration av användarinloggning Installera programvara Välja standardskärm (valfritt) Ändra språk (valfritt) Fylla på papper Lägga i original BRUKSANVISNING 2-

36 Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Kontrollera att följande artiklar följer med: Bruksanvisning (denna handbok) Advanced Operation Guide CD-ROM (Product Library) CD-ROM (TWAIN-kompatibelt program) Dokument på den medföljande cd-romskivan Dokument Den medföljande cd-romskivan (Product Library) innehåller följande dokument. Använd dem som referens vid behov. KX Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide COMMAND CENTER Operation Guide KM-NET for Clients Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2 BRUKSANVISNING

37 Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Anslutningsexempel Undersök vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk, och förbered de kablar som erfordras. 2 Bestäm vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk med hjälp av bilden nedan. Ansluta en skanner till datornätverket med en nätverkskabel (00 BASE-TX eller 0 BASE-T). Administratörens dator COMMAND CENTER Nätverksinställningar, standardinställningar för skannern, registrering av användare och destination Nätverk Skicka e-post Skickar bilddata i de skannade originalen till önskad mottagare som en e-postbilaga. Skriva ut MFP Nätverk Skicka SMB USB Nätverk Sparar den skannade bilden som en datafil på din dator. Nätverksfax (tillval) Nätverk Nätverk Skicka FTP Skickar den skannade bilden som en datafil på FTP. Fax (tillval) Fax Nätverk TWAIN-skanning WIA-skanning Nätverk TWAIN och WIA är standardiserade gränssnitt för kommunikation mellan program och bildhämtningsenheter. BRUKSANVISNING 2-3

38 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Skrivare/ skanner/ nätverksfax* Nätverksgränssnitt LAN (0 Base-T eller 00 Base-TX, skärmad) Skrivare USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad) * Funktionen är tillgänglig om faxsatsen (tillval) används. Mer information om nätverksfax finns i Fax Kit Operation Guide. 2-4 BRUKSANVISNING

39 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Ansluta en LAN-kabel (tillbehör) Följ nedanstående steg om du vill ansluta en LAN-kabel till maskinen. Om ström är ansluten till maskinen ska du börja med att trycka på knappen Ström på kontrollpanelen. Kontrollera att indikatorn Ström och minnesindikatorn är släckta. Stäng sedan av huvudströmbrytaren. 2 Kontrollera att indikatorerna är släckta. 2 Anslut en LAN-kabel till nätverksporten på maskinens högra sida. 3 Anslut den andra änden av kabeln till hubben. 4 Konfigurera nätverket. Mer information finns i Konfigurera ett nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan 2-9. BRUKSANVISNING 2-5

40 Förberedelser för användning Ansluta en USB-kabel Följ nedanstående steg om du vill ansluta en USB-kabel till maskinen. Om ström är ansluten till maskinen ska du börja med att trycka på knappen Ström på kontrollpanelen. Kontrollera att indikatorn Ström och minnesindikatorn är släckta. Stäng sedan av huvudströmbrytaren. Kontrollera att indikatorerna är släckta. 2 Anslut USB-kabeln till lämplig kontakt på maskinens högra sida. Ansluta strömsladden 3 Anslut den andra änden av kabeln till datorn. Anslut ena änden av den medföljande strömsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den strömsladd som medföljer maskinen. 2-6 BRUKSANVISNING

41 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e-postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. 2 OBS! Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. Slå på huvudströmbrytaren. 2 Tryck på knappen Systemmeny. 3 Tryck på [ ], [Datum/timer] och sedan [Ändra] i Tidszon. 4 Välj region och tryck på [OK]. Datum/timer tidszon Ange tidszon. Välj aktuell tidszon. Tidszon -2:00 Eniwetok -:00 Midway Is -0:00 Hawaii -09:00 Alaska /3-08:00 Pfic Time -07:00 Arizona Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 OBS! Tryck på [ ] eller [ ] för att visa nästa region. BRUKSANVISNING 2-7

42 Förberedelser för användning 5 Tryck på [Ändra] i Datum/timer. 6 Tryck på [Av] eller [På] i Sommartid. Datum/timer datum/tid Ange datum och klockslag Å 0 0 M D T M S Sommartid Av På Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 7 Ange datum och tid. Tryck på [+] eller [-] i varje inställning. Datum/timer datum/tid Ange datum och klockslag Å 0 0 M D T M S Sommartid Av På Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 OBS! Du kan ställa in år (Å), månad (M), dag (D), timmar (T), minuter (M) och sekunder (S). 8 Tryck på [OK]. 9 När du har avslutat inställningen trycker du flera gånger på [Tillbaka upp] för att återgå till systemmenyns standardskärm. 2-8 BRUKSANVISNING

43 Förberedelser för användning Konfigurera ett nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen levereras som standard med nätverksgränssnitt och stöder alla protokoll för TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI och AppleTalk, vilket möjliggör nätverksutskrift på olika plattformar som till exempel Windows, Macintosh, UNIX och NetWare. 2 Ställa in TCP/IP (när fast IP-adress används) Följ nedanstående steg för att ställa in TCP/IP när en fast IP-adress används. Fråga din nätverksadministratör om IP-adressen i förväg, så att du har den tillgänglig. Tryck på knappen Systemmeny. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan [Ändra] i TCP/IP. 3 Tryck på [På] i TCP/ IP. System TCP/IP Använd TCP/IP. Av DHCP På På Av IP-adress Undernätmask Standard - gateway Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Tryck på [Av] i DHCP. 5 Tryck på [IP-adress] och ange IPadressen med hjälp av nummerknapparna. System TCP/IP Använd TCP/IP. Av DHCP På På Av IP-adress Undernätmask Standard - gateway Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 BRUKSANVISNING 2-9

44 Förberedelser för användning 6 Tryck på [Undernätmask] och ange adressen med hjälp av nummerknapparna. 7 Tryck på [Standardgateway] och ange adressen med hjälp av nummerknapparna. 8 Kontrollera att alla adresser har angetts korrekt, och tryck sedan på [OK]. 9 Tryck på knappen Ström och försäkra dig om att knappen/indikatorn Ström samt minnesindikatorn är släckta. Stäng av huvudströmbrytaren och slå sedan på den igen. Ställa in TCP/IP (när DHCP används) Följ nedanstående steg för att ställa in TCP/IP om en DHCP-server finns tillgänglig. Tryck på knappen Systemmeny. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan [Ändra] i TCP/IP. 3 Tryck på [På] för TCP/IP och [På] för DHCP. System TCP/IP Använd TCP/IP. Av DHCP På På Av IP-adress Undernätmask Standard - gateway Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Tryck på [OK]. 5 Tryck på knappen Ström och försäkra dig om att knappen/indikatorn Ström samt minnesindikatorn är släckta. Stäng av huvudströmbrytaren och slå sedan på den igen. 2-0 BRUKSANVISNING

45 Förberedelser för användning Öppna COMMAND CENTER (inställningar för nätverk och överföring) COMMAND CENTER är ett verktyg som används för uppgifter som till exempel att kontrollera maskinens driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade nätverksinställningar. 2 OBS! Här har information om FAX-inställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i Fax Kit Operation Guide. Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till COMMAND CENTER. Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. T.ex. På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och COMMAND CENTER, liksom aktuell status. 3 Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in var för sig. Om några restriktioner har angetts för COMMAND CENTER anger du ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. BRUKSANVISNING 2-

46 Förberedelser för användning TCP/IP-inställningar Använd den här sidan för att ange de inställningar som krävs för nätverksutskrift och att skicka e-post. Här nedan förklaras hur du anger TCP/IP-inställningarna. Tryck på Avancerat -> Protokoll -> TCP/IP -> Allmänt. 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. 2-2 BRUKSANVISNING

47 Förberedelser för användning De inställningar som ska anges på skärmen för TCP/IP-inställningar förklaras nedan. Element Värdnamn IP-adress Undernätmask Standardgateway DHCP/BOOTP RARP DNS-server (Primär, Sekundär) Domännamn WINS-server (Primär, Sekundär) Räckvidd FTP-statuskontroll 3 Tryck på Skicka. Beskrivning Anger ett namn på maskinsystemets nätverkskomponent. Det här namnet används också som NetBEUI-skrivarnamn och för SNMP sysname-objektet. Tilldelar IP-adress till maskinsystemets nätverkskomponent. IP-adressens format är fyra-byte- (32-bitars) tal, avgränsade med punkter, t.ex Anger den undernätmask som konfigureras i maskinsystemets nätverkskomponent. Om maskinsystemet inte automatiskt tilldelar ett användbart standardvärde och det första talet i IP-adressen är mellan 92 och 254, använd som undernätmask. IP-adressen till gatewayroutern i det lokala nätverket. Anger hur maskinen får sin IP-konfiguration: DHCP/BOOTP: Automatisk konfiguration via en BOOTP-server eller en DHCP-server. Automatisk konfiguration med Reverse Address Resolution Protocol. IP-adresserna till de primära och sekundära DNS-servrarna (Domain Name System). Den domän som maskinsystemet tillhör, till exempel abcdnet.com. Ange inte värdmaskinens namn här. IP-adresserna till de primära och sekundära WINS-servrarna (Windows Internet Name Service). I det här avsnittet bestäms räckvidden för de IP-adresser som en Windowsserver kan ge ut eller låna ut till någon nätverkskomponent som begär detta. En DHCP-server behandlar maskinsystemets discovery-sändningar och returnerar en IP-adress till detta. DHCP-servern kan vara inställd på att ge ut IP-adressen för en begränsad tid (tillfälligt lån) eller för obegränsad tid (obegränsat lån), eller också kan den vara konfigurerad med en permanent adressreservering för maskinsystemet. Aktiverar eller inaktiverar FTP-statuskontrollen. 4 När du har gjort inställningarna startar du om maskinen för att spara inställningarna. 2 BRUKSANVISNING 2-3

48 Förberedelser för användning Skicka e-post Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor. Om du vill använda den här funktionen måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTP-protokollet. Innan du skickar bilder som har lästs in i maskinen som bilagor till e- postmeddelanden ska du kontrollera följande: Den nätverksmiljö som används för att ansluta den här maskinen till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd COMMAND CENTER för att registrera SMTP-serverns IPadress och värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e-postmeddelanden. Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna. Tryck på Avancerat -> SMTP -> Allmänt. 2-4 BRUKSANVISNING

49 Förberedelser för användning 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. 2 De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan. Element SMTP-protokoll SMTP-portnummer SMTP-servernamn SMTP-servertidsgräns Autentiseringsprotokoll Autentisera som Användarnamn Lösenord Tidsgräns för POP före SMTP Testa Storleksgräns för e-post Beskrivning Aktiverar eller inaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda e-post måste det här protokollet vara aktiverat. Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP. Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 62 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken Allmänt för TCP/IP. Ange standardtidsgränsen för servern i sekunder. Aktiverar eller inaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett annat konto. Om du väljer Annan för Autentisera, används det inloggningsnamn du anger här vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 62 tecken långt. Om du väljer Annan för Autentisera, används det lösenord du anger här vid autentisering. Lösenordet får vara högst 62 tecken långt. Ange tidsgränsen (i sekunder) om du väljer POP före SMTP som autentiseringsprotokoll. Den här knappen testar om SMTP-anslutningen kan upprättas. Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om värdet är 0 inaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden. BRUKSANVISNING 2-5

50 Förberedelser för användning Element Avsändaradress Signatur Beskrivning Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för skannersystemet, till exempel maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera. Avsändaradressen får vara högst 26 tecken lång. Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet. Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara högst 26 tecken lång. Domänbegränsning Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 30 tecken långt. Du kan även ange e-postadresser. 3 Tryck på Skicka. 2-6 BRUKSANVISNING

51 Förberedelser för användning SMB-inställningar Med SMB-funktionen kan du spara skannade bilder på en dator som är ansluten till nätverket. Om du vill använda den här funktionen ska följande information anges: 2 Användarnamn Lösenord SMB-portnummer (vanligen 39) Datorns IP-adress och värdnamn Datorns sökväg (till den mapp där bilderna ska sparas) Delad målmapp (delad mapp utan skrivskydd) Det användarnamn och lösenord som har angetts med kontrollpanelen används också för att logga in på den dator där målmappen finns. Ange mappens behörighetsinformation i Windows på den dator där mappen finns. I det här avsnittet förklaras hur du anger SMB-inställningarna i COMMAND CENTER. Tryck på Skanner -> SMB. 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för SMB-inställningar visas nedan. Element SMB-protokoll SMB-portnummer Beskrivning Slår på eller stänger av SMB-protokollet. Du kan ange det portnummer som ska användas av SMB. 3 Tryck på Skicka. BRUKSANVISNING 2-7

52 Förberedelser för användning FTP-inställningar Den här funktionen konverterar bildfiler som har skannats med maskinen till PDF-, TIFF- eller JPEG-format och sparar dem innan de överförs direkt till FTP-servern. Om du vill använda den här funktionen ska följande information anges: Om du är osäker beträffande informationen, kontakta systemadministratören. Användarnamn Lösenord FTP-portnummer (vanligen 2) FTP-serverns IP-adress och värdnamn FTP-sökväg (till den mapp där bilderna ska sparas) Delning av den plats där filerna sparas på FTP-servern (delad mapp utan skrivskydd) Det användarnamn och lösenord som har angetts med kontrollpanelen används också för FTP-inloggningen. Ange och hantera användarkonton på FTP-servern. I det här avsnittet förklaras hur du anger FTP-inställningarna i COMMAND CENTER. Tryck på Skanner -> FTP. 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för FTP-inställningar visas nedan. Element Beskrivning FTP FTP-portnummer Slår på eller stänger av FTP. Du kan ange det portnummer som ska användas av FTP. 3 Tryck på Skicka. 2-8 BRUKSANVISNING

53 Förberedelser för användning Lagra information i adressboken Du kan använda maskinens kontrollpanel för att lagra e-postadresser, sökvägar till mappar (SMB) på en dator, FTP-serversökvägen och faxnummer i den inbyggda adressboken. Du kan även använda COMMAND CENTER för att lägga till, ändra och ta bort olika kontakter och gruppkontakter i adressboken. 2 Tryck på Grundläggande -> Kontakter -> Lägg till kontakt. 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. BRUKSANVISNING 2-9

54 Förberedelser för användning De inställningar som ska anges på skärmen för kontaktinställningar i adressboken visas nedan. Element Nummer Namn E-postadress Värdnamn Sökväg Användarnamn Lösenord Välj numret i den här adressboken. Beskrivning Ange registreringsnamnet. Registreringsnamnet får vara högst 32 tecken långt. Ange e-postadressen. SMB: Ange målets IP-adress eller värdnamn. FTP: Ange FTP-serverns namn eller IP-adress. Värdnamnet får vara högst 62 tecken långt. Ange sökvägen till önskad mapp för överföring av data. Om du till exempel vill lagra data i mappen ScannerData i arbetsmappen anger du \ScannerData. SMB: Ange användarnamnet för inloggning till målet. FTP: Ange användarnamnet för inloggning på FTP-servern. Användarnamnet får vara högst 62 tecken långt. SMB: Ange lösenordet för inloggning till målet. FTP: Ange lösenordet för inloggning på FTP-servern. Användarnamnet får vara högst 62 tecken långt. 3 Tryck på Skicka. Ändra kontakter i adressboken Följ nedanstående steg om du vill ändra informationen på kontaktsidan i adressboken BRUKSANVISNING

55 Förberedelser för användning Tryck på Grundläggande -> Kontakter -> Kontaktens nummer eller namn. 2 2 Ändra kontaktinformationen. 3 Tryck på Skicka. BRUKSANVISNING 2-2

56 Förberedelser för användning Lägga till en ny grupp Följ nedanstående steg om du vill lägga till en ny grupp i adressboken. Tryck på Grundläggande -> Adressboksgrupper -> Lägg till grupp. 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. Ange följande inställningar på skärmen Lägg till grupp. Element Beskrivning Nummer Ange gruppens nummer. Du kan ange valfritt nummer mellan och Om du anger ett nummer som redan används och trycker på Skicka, visas ett felmeddelande. Gruppnamn Ange gruppens namn. Gruppnamnet får vara högst 32 tecken långt. 3 Tryck på Skicka BRUKSANVISNING

57 Förberedelser för användning Ändra grupper Följ nedanstående steg om du vill ändra grupper i adressboken. Tryck på Grundläggande -> Adressboksgrupper -> Nummer eller namn på den grupp som ska ändras. 2 2 Tryck på Lägg till medlemmar. Om du vill ta bort en gruppmedlem markerar du kryssrutan för den medlem som ska tas bort och trycker sedan på Ta bort medlemmar. BRUKSANVISNING 2-23

58 Förberedelser för användning 3 Markera kryssrutan för den medlem som ska läggas till i gruppen och trycka sedan på Skicka. Kontakten läggs till som en gruppmedlem. För varje grupp kan du registrera sammanlagt 0 SMB- och FTP-adresser och upp till 00 e-postadresser. Registrera en extern adressbok Maskinen kan referera till en adressbok på LDAP-servern som en extern adressbok och spara destinationens faxnummer och e-postadress. Aktivera LDAP-parametrar i COMMAND CENTER. Följ nedanstående steg om du vill använda en extern adressbok. Registrera en adressbok på LDAP-servern. Mer information finns i Hjälpmeny i Windows BRUKSANVISNING

59 Förberedelser för användning 2 I COMMAND CENTER trycker du på Avancerat -> Administration > LDAP. 2 3 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för LDAP-inställningar visas nedan. Element LDAP LDAP-servernamn Beskrivning Aktiverar eller inaktiverar tillgång till LDAP-servern. Ange LDAP-serverns IP-adress eller namn. LDAP-serverns namn får vara högst 62 tecken långt. LDAP-portnummer Ange det portnummer som används av LDAP-servern. Normalt används 389. Tidsgräns för sökning Ange hur länge LDAP-sökningar får pågå. Du kan ange valfritt nummer mellan 5 och 60. Användarnamn Lösenord Max sökresultat Sökbas Ange det användarnamn som används för LDAP-inloggning. Användarnamnet får vara högst 62 tecken långt. Ange det lösenord som används för LDAP-inloggning. Lösenordet får vara högst 62 tecken långt. Ange det maximala antal resultat som ska visas vid sökning i LDAPadressboken. Du kan ange valfritt nummer mellan 4 och 30. Ange startpunkten för sökning i LDAP-katalogen. 4 Tryck på Skicka. BRUKSANVISNING 2-25

60 Förberedelser för användning Administration av användarinloggning I administration av användarinloggning anges hur användartillgången administreras på den här maskinen. Ange ett giltigt användarnamn och lösenord för användarautentisering vid inloggning. Det finns två typer av behörigheter: Användare och administratör. Vissa poster i systemmenyn kan endast ändras av administratörer. Aktivera/inaktivera Administration av användarinloggning Här kan du aktivera administration av användarinloggning. Välj en av följande autentiseringsmetoder: Element Lokalt Autentisk. Nätverk autentis. Beskrivning Användarautentisering baserad på användaregenskaper i den lokala användarlistan som lagras i maskinen. Användarautentisering baserad på en autentiseringsserver. Använd användaregenskaper som sparas i autentiseringsservern för att få tillgång till inloggningssidan för nätverksautentisering. Tryck på knappen Systemmeny. 2 Tryck på [Användarinloggning/jobbredovisning]. Om administration av användarinloggning är ogiltig visas skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Inloggning]. Som standard är både användarnamnet och lösenordet för inloggning OBS! Användarnamnet och lösenordet gäller standardanvändare med administratörsbehörighet. 3 Tryck på [Nästa] i Inställning av Användarinloggning och sedan [Ändra] i Användarinloggning BRUKSANVISNING

61 Förberedelser för användning 4 Välj [Lokalt Autentisk.] eller [Nätverk autentis.] för att aktivera administration av användarinloggning. Om du väljer [Av] inaktiveras administration av användarinloggning. Av Användarinloggning /jobbredovisning Användarinloggning Lokalt Autentisk. Nätverk autentis. Användarinloggingsadmin. Välj autentiseringsmetod. Värdnamn Domännamn Servertyp NTLM (WinNT ) Kerberos (Win2000 /2003) 2 Om du väljer [Nätverk autentis.] anger du värdnamnet (högst 62 tecken) och domännamnet (högst 254 tecken) för autentiseringsservern. Välj [NTLM (WinNT)] eller [Kerberos (Win2000/2003)] som autentiseringsmetod. Avbryt Status 0/0/2007 0:0 OK OBS! Om användarnamnet och lösenordet avvisas, kontrollera följande inställningar. Maskinens inställning för nätverksautentisering Användaregenskaperna för autentiseringsservern Klockinställningarna för maskinen och autentiseringsservern Om du inte kan logga in på grund av maskinens inställningar, logga in som en administratör som är registrerad i den lokala användarlistan och rätta till inställningarna. Om servertypen är [Kerberos (Win2000/2003)] känns endast domännamn som har angetts med versaler igen. 5 Tryck på [OK]. Inloggning/Utloggning Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange användarnamn och lösenord för att använda maskinen. Inloggning Om den här skärmen visas under användning trycker du på [Användarnamn]. Ange inloggningsnamn och lösenord. Inloggnings användarnamn Inloggnings - lösenord abcdef ******** Logga in Status 0/0/2007 0:0 BRUKSANVISNING 2-27

62 Förberedelser för användning 2 Ange användarnamnet och tryck på [OK]. OBS! Inmatning av tecknen beskrivs i Inmatning av tecken på sidan 2 i bilagan. 3 Tryck på [Lösenord]. 4 Ange lösenordet och tryck på [OK]. 5 Kontrollera att användarnamn och lösenord är korrekta och tryck på [Inloggning]. Logga ut Du loggar ut från maskinen genom att trycka på knappen Logga ut för att återgå till skärmen för inmatning av användarnamn/lösenord BRUKSANVISNING

63 Förberedelser för användning Installera programvara Om du vill använda maskinens skrivarfunktion eller göra TWAIN/WIAöverföringar eller faxöverföringar från datorn ska du installera lämplig programvara från den medföljande cd-romskivan Product Library på din dator. 2 OBS! Installation i Windows XP, Windows NT 4.0/2000, Windows Server 2003 och Windows Vista måste göras av en användare som är inloggad med administratörsbehörighet. Plug and Play inaktiveras på denna maskin när den är i Viloläge. Aktivera maskinen från Energisparläge eller Viloläge innan du fortsätter. Se Energisparläge och Auto energisparläge på sidan 3-4 och Viloläge och Autoviloäge på sidan 3-5. BRUKSANVISNING 2-29

64 Förberedelser för användning Välja standardskärm (valfritt) Välj den standardskärm (på touchpanelen) som ska visas efter öppningsskärmen när maskinen slås på. Välj standardskärm från följande skärmar. Standardskärm Kopiering Skicka Status Dokumentlåda Program Applikation Tillgänglighet Kopiera Tillgänglighet Skicka Den skärm som visas när maskinen har slagits på. Standardskärm för kopiering (skärmen visas när du trycker på knappen Kopiera). Standardskärm för sändning (skärmen visas när du trycker på knappen Skicka). Standardskärm för status/avbryt jobb (skärmen visas när du trycker på knappen Status/avbryt jobb). Standardskärm för dokumentlåda (skärmen visas när du trycker på knappen Dokumentlåda). Standardskärm för program (skärmen visas när du trycker på knappen Program). Standardskärm för applikation (skärmen visas när du trycker på knappen Applikation). Standardskärm för Tillgänglighet Kopiera (skärmen visas när du trycker på knappen Visa tillgänglighet på kopieringsskärmen). Standardskärm för Tillgänglighet Skicka (skärmen visas när du trycker på knappen Visa tillgänglighet på kopieringsskärmen). Tryck på knappen Systemmeny. 2 Tryck på [Vanliga inställningar] och sedan [Ändra] i Standardskärm BRUKSANVISNING

65 Förberedelser för användning 3 Välj önskad standardskärm. Vanliga inställningar standardskärm Ställ in standardskärmen så att den visas när strömmen är påslagen. Kopiera Program English Status dokumentlåda Program Skicka 2 Tillgänglighet Kopiera Tillgänglighet Skicka Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Tryck på [OK]. 5 När du har avslutat inställningen trycker du flera gånger på [Stäng] för att återgå till Systemmeny-skärmen. BRUKSANVISNING 2-3

66 Förberedelser för användning Ändra språk (valfritt) Följ nedanstående steg om du vill ändra språket som visas på touchpanelen. Tryck på knappen Systemmeny. 2 Tryck på [Vanliga inställningar] och sedan [Ändra] i Språk. 3 Tryck på det språk som du vill använda. Vanliga inställningar språk Ange vilket språk som ska användas i touchpanelen. English Deutsch Français Español Italiano Português Nederlands Svensk Avbryt OK Status 00/2007 0:0 4 Tryck på [OK]. 5 Ett meddelande som ber dig att slå av och på strömmen visas. Tryck på [OK]. 6 Tryck på knappen Ström på kontrollpanelen. Kontrollera att knappen Ström och minnesindikatorn är släckta. Slå sedan på huvudströmbrytaren igen. Språket på touchpanelen ändras BRUKSANVISNING

67 Förberedelser för användning Fylla på papper Innan du fyller på papper Papper kan som standard fyllas på i de två kassetterna och i MP-facket. Det går att använda en pappersmatningsenhet (tillval) (se Kapitel 4 Tillvalsutrustning). 2 När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem. Följ nedanstående anvisningar. Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand för att skapa ett mellanrum mellan papperen och lufta dem ännu mer. 4 Jämna slutligen till papperens kanter genom att stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som är ihophäftat. Detta kan skada maskinen eller medföra dålig bildkvalitet. OBS! Om utskrifterna blir skrynkliga eller inte snyggt ihophäftade ska du vända papperen i kassetten uppochned. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan orsaka problem. När du har lagt i papper i MPfacket eller en kassett ska du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. BRUKSANVISNING 2-33

68 Förberedelser för användning Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. OBS! Se Advanced Operation Guide om du använder specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller företagsnamn. Fylla på papper i kassetterna Du kan lägga i upp till 500 ark standardpapper (80 g/m 2 ) eller färgat papper i var och en av de två standardkassetterna. Följande pappersformat stöds: Ledger, Legal, Oficio II, 8,5x3,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 6 K och 6 K-R. VIKTIGT! När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange medietyp. (Se Välja pappersformat och medietyp för kassetterna på sidan 2-40.) Kassetterna klarar 60 till 20 g/m 2 papper. När det används 20 g/m 2 papper ska du ange Tjock för Välja pappersformat och medietyp för kassetterna på sidan Om inställningen av medietyp är fel kan det leda till pappersstopp eller försämrad kopiekvalitet. Om faxsatsen (tillval) är installerad finns de medietyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax. Vanligt, Grovt, Återvunnet, Arkiv, Färg, Hög kvalitet, Anpassad -8 Dra kassetten mot dig så långt det går. OBS! Dra inte ut mer än en kassett åt gången BRUKSANVISNING

69 Förberedelser för användning 2 Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstöden så att de passar det önskade pappersformatet. OBS! Pappersformaten är markerade på kassetten. 2 3 Använd papperslängdstödet och flytta plattan så att den passar pappersformatet. OBS! Pappersformaten är markerade på kassetterna. Följ nedanstående anvisningar för justering av formatomkopplaren när du växlar mellan format i tum respektive centimeter (A- och B-format).. Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstödet till ett annat läge än det som passar papperet. A B 2. Vrid formatomkopplaren A 90. > 3. Flytta formatspaken B uppåt (C) eller nedåt (I). C: format i centimeter (A-, B-format) I: format i tum 4. Lås formatomkopplaren genom att vrida den 90. > BRUKSANVISNING 2-35

70 Förberedelser för användning 4 Skjut papperet tätt intill vänstra sidan på kassetten. VIKTIGT! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden nedan). När du lägger i papper bör sidan som var vänd mot förpackningens försegling vara vänd uppåt. Justera stöden för pappersbredd och papperslängd efter pappersformatet. Om du lägger i papperet utan att justera dessa stöd kan det orsaka sned pappersmatning och pappersstopp. Kontrollera att stöden för papperslängd och pappersbredd vilar ordentligt mot papperet. Justera dem annars så att de passar pappersformatet. 5 Sätt i kortet för rätt pappersformat i facket för att ange formatet på det ilagda papperet. 6 Skjut försiktigt in kassetten igen BRUKSANVISNING

71 Förberedelser för användning OBS! Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 7 Välj den medietyp (vanligt, återvunnet etc.) som har lagts i kassetten. (Se Välja pappersformat och medietyp för kassetterna på sidan 2-40.) 2 Lägga i papper i MP-facket Du kan lägga i upp till 200 ark vanligt papper (80 g/m 2 ) i MP-facket. MP-facket klarar pappersformat från A3 till A6-R och Hagaki och från Ledger till Statement-R, 8K, 6 K och 6 K-R. Se till att du använder MPfacket när du skriver ut på specialpapper. VIKTIGT! När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange medietyp. (Se Välja pappersformat och medietyp för kassetterna på sidan 2-40.) Om faxsatsen (tillval) är installerad och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de medietyper som anges nedan. Vanligt, Grovt, Återvunnet, Arkiv, Färg, Hög kvalitet, Anpassad - 8 MP-facket har följande kapacitet: Tjockt papper (20 g/m 2 ): 30 ark Tjockt papper (60 g/m 2 ), Japanskt noshi-papper: 00 ark Tjockt papper (200 g/m 2 ): 50 ark Hagaki: 80 ark OH-film: 25 ark Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #0 (Commercial #0), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 ark OBS! Om du lägger i papper av anpassat format ska du ange pappersformat med hjälp av Välja pappersformat och medietyp för MPfacket på sidan Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du medietyp med hjälp av Välja pappersformat och medietyp för MPfacket på sidan BRUKSANVISNING 2-37

72 Förberedelser för användning Öppna MP-facket. 2 Justera pappersbreddstöden efter papperets bredd. 3 För in papperet i facket längs pappersbreddstöden tills det tar stopp. VIKTIGT! Lägg i papper med sidan som var vänd mot förpackningens försegling uppåt. Skrynkligt papper måste slätas ut innan det används. Släta ut den övre kanten om den är skrynklig. Lägga i kuvert Du kan lägga i upp till 20 kuvert i MP-facket. Följande kuvertformat kan användas: Godkänt kuvert Format Monarch 3 7/8" 7 /2" Kuvert #0 (Commercial #0) 4 /8" 9 /2" 2-38 BRUKSANVISNING

73 Förberedelser för användning Godkänt kuvert Format Kuvert DL mm Kuvert C mm Executive 7 /4" 0 /2" 2 Kuvert #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Kuvert #6 (Commercial #6 3/4) 3 5/8" 6 /2" ISO B5 Kuvert C4 Oufuku Hagaki Youkei 2 Youkei mm mm mm 62 4 mm mm Öppna MP-facket. 2 Justera pappersbreddstöden efter kuvertets bredd. 3 Stäng fliken om kuvertet är liggande. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och fliken ska vara stängd. Öppna fliken om kuvertet är stående. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och fliken ska ligga på motsatt sida från ingången. BRUKSANVISNING 2-39

74 Förberedelser för användning VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan utskriften ske åt fel håll eller på fel sida. OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersformat och medietyp för MP-facket på sidan Välja pappersformat och medietyp Grundinställningen av pappersformatet för kassett och 2, MP-facket och pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 3 och 4) är läget [Auto Avkänning]. Grundinställningen av medietypen är läget [Vanligt]. Ange pappersformat och medietyp för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetterna. (Se Välja pappersformat och medietyp för kassetterna på sidan 2-40.) Ange pappersformat för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja pappersformat och medietyp för MPfacket på sidan 2-43.) Välja pappersformat och medietyp för kassetterna Ange pappersformat för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassett eller 2 eller pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 2-40 BRUKSANVISNING

75 Förberedelser för användning 3 och 4). Ange dessutom inställningen av medietyp när du använder en annan medietyp än vanligt papper. Pappersformat Medietyp Element att välja Auto Standardformat Standardformat 2 Tryck på knappen Systemmeny. Format/typ som kan väljas Pappersformatet avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersformatet anges i centimeter (Metrisk) eller i Tum. Välj bland standardformat. Följande pappersformat kan väljas: Format i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 3,5" och Oficio II. Format i centimeter: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio. Välj bland de standardformat som inte ingår i Standardformat. Följande pappersformat kan väljas: Format i tum: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio, 8 K, 6 K-R och 6 K. Format i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 8,5 3,5" och Oficio II, 8 K, 6 K-R och 6 K. Vanligt, Grovt, Pergament, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Färg, Hålat, Brevhuvud, Hög kvalitet och Anpassad Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/pappersinställn., [Nästa] i Kassettinställning. 3 Kassettinställning, välj en av [Kassett ] till [Kassett 4] och tryck på [Nästa]. Tryck sedan på Pappersformat -> [Ändra]. OBS! [Kassett 3] och [Kassett 4] visas när pappersmatningsenheten (tillval) är installerad. BRUKSANVISNING 2-4

76 Förberedelser för användning 4 För automatisk avkänning av pappersformatet trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Vanliga inställningar pappersformat Auto Standardformat Standardformat 2 Ange pappersformat för kassetten. Cm Tum Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 För att välja pappersformat trycker du på [Standardformat ] eller [Standardformat 2] och väljer pappersformat. Vanliga inställningar anpassad Auto Standardformat Standardformat 2 Ange pappersformat för kassetten. A3 A4 A4 A5 B4 B5 B5 Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 5 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. 6 Tryck på [Ändra] i Medietyp och välj medietyp. Tryck sedan på [OK]. Allmänna inställningar Medietyp Vanligt Välj papperstyp i kassett. Grovt Pergament Återvunnet Förtryckt Arkiv Färg Hålat Brevhuvud Tjockt Hög kvalitet Anpassad Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 0/0/2007 0: BRUKSANVISNING

77 Förberedelser för användning Välja pappersformat och medietyp för MP-facket Ange pappersformat för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange medietyp när det används något annat än vanligt papper. Element Beskrivning 2 Pappersformat Medietyp Auto Standardformat Standardformat 2 Övrigt Ange format Pappersformatet avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersformatet anges i centimeter (Cm) eller i Tum. Välj bland standardformat. Följande pappersformat kan väljas: Format i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 3,5" och Oficio II. Format i centimeter: A3, A4-R, A4, A5-R, A6- R, B4-R, B5-R, B5, B6-R och Folio. Välj bland de standardformat som inte ingår i Standardformat. Följande pappersformat kan väljas: Format i tum: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4- R, B5-R, B5, B6-R, Folio, 8 K, 6 K-R och 6 K. Format i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 8,5 3,5", Oficio II, 8 K, 6 K-R och 6 K. Välj bland speciella standardformat och anpassade format. Följande pappersformat kan väljas: ISO B5, Kuvert #0 (Commercial #0), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Ange ett format som inte ingår i standardformaten. Följande pappersformat kan väljas: Format i tum X (horisontellt): 5,83-7" (i steg om 0,0") Y (vertikalt): 3,86-,69" (i steg om 0,0") Format i centimeter X (horisontellt): mm (i steg om mm) Y (vertikalt): mm (i steg om mm) Följande medietyper kan väljas: Vanligt, Grovt, OH-film, Pergament, Etiketter, Brevhuvud, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Styvt, Färg, Hålat, Kuvert, Tjockt, Hög kvalitet och Anpassad -8. BRUKSANVISNING 2-43

78 Förberedelser för användning Tryck på knappen Systemmeny. 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/pappersinställn., [Nästa] i Inställning av MP-fack och sedan [Ändra] i Pappersformat. 3 För automatisk avkänning av pappersformatet trycker du på [Auto] och väljer enheten [Metrisk] eller [Tum]. För att välja pappersformat trycker du på [Standardformat ], [Standardformat 2], [Övrigt] eller [Ange format] och väljer pappersformat. Vanliga inställningar inställning av MP-facket Ange pappersformat för MP-facket. Auto A3 A4 A4 A5 Standardformat A6 B4 B5 B5 Standardformat 2 B6 Folio Övriga Ange format Avbryt OK Status Papper finns kvar i dokumentmataren. 0/0/2007 0:0 Om du har valt [Ange format] ska du trycka på [+] eller [-] för att ange formaten X (horisontellt) och Y (vertikalt). Genom att trycka på [Nummerknappar] kan du ange formatet direkt med hjälp av nummerknapparna. Vanliga inställningar inställning av MP-facket Auto Standard - format Standard - format 2 Övriga Ange pappersformat för MP-facket. Ange format X (48 432) Y ( ) mm #-knappar mm #-knappar Avbryt Status Papper finns kvar i dokumentmataren. 0/0/2007 0:0 OK 4 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen BRUKSANVISNING

79 Förberedelser för användning 5 Tryck på [Ändra] i Medietyp och välj medietyp. Tryck sedan på [OK]. Allmänna inställningar Medietyp Välj typ av papper i MP-fack. Vanligt OH-film Återvunnet Förtryckt Grovt Arkiv Pergament Styvt Etiketter Färg 2 Hålat Brevhuvud Kuvert Tjockt Hög kvalitet Anpassad Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 BRUKSANVISNING 2-45

80 Förberedelser för användning Lägga i original Placera original på dokumentglaset Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara. Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, här. Öppna dokumentlocket. OBS! Om dokumentbehandlaren (tillval) är installerad ska du öppna denna. Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte finns några original kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla ned när du öppnar dokumentbehandlaren. Låt dokumentbehandlaren vara öppen om originalet är 40 mm eller tjockare. 2 Lägg på originalet. Placera den sida som ska skannas nedåt och justera den tätt intill indikatorerna för originalformat med det bakre vänstra hörnet som referenspunkt BRUKSANVISNING

81 Förberedelser för användning Indikatorer för originalformat (Amerikanska modeller) 2 (Europeiska modeller) 3 Stäng dokumentlocket. VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentlocket när du stänger det. Överdriven kraft kan spräcka dokumentglaset. OBS! Det kan bildas skuggor runt kanterna och i mitten på original som består av ett uppslag. FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentbehandlaren stå öppen, eftersom det då finns risk för personskada. BRUKSANVISNING 2-47

82 Förberedelser för användning Lägga i original i dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren (tillval) skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga original skannas. Dokumentbehandlarens delar () (2) (3) (4) (5) (6) (7) () Indikator för placering av original (2) Övre hölje (3) Breddstöd för original (4) Originalbord (5) Originalutmatningsbord (6) Stopp för original (7) Öppningshandtag Original som stöds av dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original: Vikt 45 g/m 2 till 60 g/m 2. Format Kapacitet Max. A3 till min. A5-R. Max. Ledger till min. Statement-R. Vanligt papper (80 g/m 2 ), Färgat papper, Återvunnet papper: 75 ark (Original med olika format: 30 ark). Tjockt papper (20 g/m 2 ): 49 ark Tjockt papper (60 g/m 2 ): 37 ark Konstpapper, bestruket papper: ark Papper av hög kvalitet (0 g/m 2 ): 54 ark Original som inte stöds av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original: Mjuka original som t.ex. vinylark. Genomskinliga original som OH-film. Karbonpapper. Original med mycket glatta ytor. Original med tejp eller klister BRUKSANVISNING

83 Förberedelser för användning Fuktiga original. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Original med oregelbundna former (icke-rektangulära). Original med utklippta delar. Skrynklat papper. Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.) 2 Så här lägger du i original VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar. Justera breddstöden så att de passar originalen. 2 Lägg på originalen. Lägg den sida som ska skannas (eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd uppåt. För in den främre kanten i dokumentbehandlaren så långt det går. Indikatorn för placering av original tänds. VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra att originalen fastnar. BRUKSANVISNING 2-49

84 Förberedelser för användning Se till att de ilagda originalen inte når högre än den angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden nedan). Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de placeras på så sätt att hålen/perforeringarna skannas sist (ej först). Indikator för placering av original Indikatorn för placering av original tänds eller släcks beroende på hur originalen är placerade. Indikeringarna och deras status är enligt följande. Grön (övre indikator) tänd: Originalet är rätt placerat. Grön (övre indikator) blinkar: Originalet är inte rätt placerat. Ta bort det och lägg tillbaka det igen. Röd (nedre indikator) blinkar: Originalet har fastnat. Ta bort originalet som har fastnat och lägg dit det på rätt sätt BRUKSANVISNING

85 3 Grundläggande användning I detta kapitel förklaras följande funktioner: Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra kontrollpanelens vinkel Touchpanelens display Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Ange destination Använda Dokumentlåda Skriva ut dokument som har sparats i det flyttbara USBminnet Avbryta/visa/ändra jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår.3-65 Skärmen Snabbinstallation BRUKSANVISNING 3-

86 Grundläggande användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen Öppna höljet till huvudströmbrytaren och slå på strömbrytaren. När en knapp/indikator blinkar/lyser När huvudströmbrytaren slås på blinkar knapparna/indikatorerna som t.ex. Kopiera eller Skicka. Blinkar: Funktionen förbereds. När alla knapparna är klara slocknar indikatorlamporna en efter en. Lyser inte: Funktionen är klar. Lyser: Funktionen har valts. Kopiera är valt som standard, så knappen/indikatorn Kopiera tänds först. OBS! En knapp vars indikatorlampa är släckt kan användas även om en annan knapp blinkar. Om ett säkerhets-kit (tillval) är installerat, kan ett meddelande visas om att säkerhetsfunktionen aktiveras och att det kan ta en stund att starta när strömmen slås på. VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter att du har stängt av den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. Slå av strömmen Innan du stänger av huvudströmbrytaren ska du trycka knappen Ström på kontrollpanelen till läget Av. Kontrollera att knappen Ström och minnesindikatorn är släckta innan du stänger av huvudströmbrytaren. FÖRSIKTIGHET! Hårddisken arbetar eventuellt om knappen Ström eller minnesindikatorn lyser eller blinkar. Att stänga av huvudströmbrytaren när hårddisken arbetar kan leda till skador. 3-2 BRUKSANVISNING

87 Grundläggande användning 3 Kontrollera att indikatorerna är släckta. VIKTIGT! Stäng inte av huvudströmbrytaren om faxsatsen (tillval) är installerad. Om du stänger av huvudströmbrytaren går det inte att ta emot faxmeddelanden. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätkontakten för säkerhets skull dras ut ur vägguttaget. Papperet bör tas ut ur kassetterna och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan ska förseglas för att skydda mot fukt. BRUKSANVISNING 3-3

88 Grundläggande användning Energisparläge och Auto energisparläge Energisparläge Aktivera Energisparläge genom att trycka på knappen Energisparläge. Touchpanelen och alla indikatorer med undantag av indikatorerna för Energisparläge, Ström och huvudströmbrytaren släcks för att spara energi. Detta läge kallas Energisparläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Om faxsatsen (tillval) är installerad och maskinen tar emot fax i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Du kan fortsätta genom att göra något av följande. Maskinen är klar att användas inom 0 sekunder. Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen. Öppna dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval). Lägg originalen i dokumentbehandlaren (tillval). Auto energisparläge Vid Auto energisparläge övergår maskinen automatiskt till Energisparläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod. Den förinställda standardtiden är 9 minuter. 3-4 BRUKSANVISNING

89 Grundläggande användning Viloläge och Autoviloäge Viloläge Tryck på knappen Ström för att gå in i Viloläge. Touchpanelen och alla indikatorer på kontrollpanelen med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge kallas Viloläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att touchpanelen tänds. 3 Om faxsatsen (tillval) används, skrivs även mottagna faxdata ut utan att kontrollpanelen tänds. Tryck på knappen Ström igen för att lämna viloläget. Maskinen är klar att användas inom 5 sekunder. Autoviloläge I Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod i Energisparläge. Den förinställda standardtiden är 29 minuter. BRUKSANVISNING 3-5

90 Grundläggande användning Ändra kontrollpanelens vinkel Du kan ändra vinkeln på kontrollpanelen i två steg genom att lossa på låsspaken på panelen. 3-6 BRUKSANVISNING

91 Grundläggande användning Touchpanelens display Visning av original och papper På touchpanelen visas vald papperskälla och valt utmatningsfack. Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Avbryt Originalplacering Utmatningsfack 3 Papperskälla Format/orientering på original och papper Original Zooma Papper : A4 : 00% : A4 Ändra inställn. 00% Normal 0 Auto -sidigt >>-sidigt Text+foto Sortera Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Snabbinstallation Orig.-/papper / slutbehandl. Zooma Densitet Originalformat Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Status 0/0/2007 0:0 Visning när skärmen ändras Standby-displayen (ikon) kan visas när touchpanelens skärmbild ändras. Normal standby-display Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Kontinuerlig skanning Automatisk bildrotering Negativ bild Spegelbild Placera originalet. Medd. om färdigt jobb Åsidosätt prioritet Original Zooma Papper : : : % --- Upprepa kopia Förhandsvisa Snabbinstallation Orig.-/papper / slutbehandl. Layout /redigera Avancerad installation Status 0/0/2007 0:0 Standby-display när åtgärden i systemmenyn har slutförts När åtgärden i Redo att kopiera. systemmenyn har Kopiera bild slutförts och en funktion (som t.ex. kopiering) används Vänta. Placera originalet. Bearbetar data. visas denna display. Kopior Avbryt Original Zooma Skicka : : : % --- Förhandsvisa Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Bildkvalitet Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad slutbehandl. installation Status 0/0/2007 0:0 BRUKSANVISNING 3-7

92 Grundläggande användning Kopiera Följ anvisningarna nedan för grundläggande kopiering. Tryck på knappen Kopiera om knappen/indikatorn Kopiera är släckt. OBS! Om du lägger på originalet och trycker på knappen Start innan kopiatorn har värmts upp, utförs skanningen på förhand och kopieringsjobbet startar när kopiatorn har värmts upp. 2 Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan Kontrollera att [Auto] är valt i Pappersval på touchpanelen. Papper som överensstämmer med originalets format väljs automatiskt. Om du vill byta pappersformat trycker du på [Orig./ papper/ slutbehandl.], [Pappersval] och väljer önskad papperskälla. Pappersval Redo att kopiera. Tryck på [OK] för att Original Zooma Skicka visa bilden. : --- : 00% : --- Auto A4 Vanlig A3 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig Kopior MP-fackinställ. Ny genväg Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 OBS! Det går även att välja pappersformat manuellt, i stället för att använda automatiskt pappersval. 3-8 BRUKSANVISNING

93 Grundläggande användning 4 Ange antalet kopior med nummerknapparna. Ange ett önskat antal upp t.o.m OBS! Öppna utmatningsstoppet vid kopiering på pappersformat x7", 5 /2x8 /2", A3 eller B4. 5 Tryck på knappen Start för att börja kopiera. 6 Ta bort färdiga kopior från det övre facket. BRUKSANVISNING 3-9

94 Grundläggande användning Förhandsvisning av original Du kan visa en förhandsvisningsbild av det inskannade dokumentet på panelen. OBS! Om du vill visa en förhandsvisning av en bild som sparats i en anpassad låda, se Advanced Operation Guide. Följ nedanstående steg om du vill förhandsvisa skannade original. De anvisningar som anges här gäller ett -sidigt original. Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på knappen Kopiera. 2 Tryck på [Förhandsvisa]. Redo att kopiera. Kopior Kopiera bild Avbryt Placera originalet. Original Zooma Papper Förhandsvisa Auto Normal 0 A4 Vanlig Zooma Densitet Pappersval -sidigt Text+foto Sortera >>-sidigt Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad slutbehandl. installation Status 0/0/2007 0:0 3 Maskinen börjar skanna originalet. När skanningen är klar visas förhandsvisningsbilden på panelen. 4 Om du vill ändra kvaliteten eller layouten trycker du på [Ändra inställn.]. Ändra inställningarna och tryck på [Förhandsvisa] igen om du vill se en förhandsvisningsbild med de nya inställningarna. Original Zooma Papper Redo att kopiera. Kopiera bild : A4 : 00% : A4 Ändra inställn. Snabbinstallation 00% Normal 0 Auto -sidigt >>-sidigt Text+foto Sortera Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Orig.-/papper / slutbehandl. Zooma Densitet Originalformat Bildkvalitet Layout /redigera Kopior Avbryt Avancerad installation Status 0/0/2007 0:0 OBS! Om du skannar ett original med flera sidor, förhandsvisas endast den första sidan. Om du sammanställer flera sidor trycker du först på [Förhandsvisa], skannar alla originalen och trycker sedan på [Skanning klar]. Då förhandsvisas den första sidan. Om du vill ändra läge när en förhandsvisningsbild visas, trycker du på knappen Återställning och byter sedan läge. 3-0 BRUKSANVISNING

95 Grundläggande användning Vid häfteskopiering visas den färdiga sidan inklusive originalets försättssida. Förhandsvisning är inte tillgänglig om PDF med hög kompimering har valts. Justera densiteten Följ nedanstående steg för att justera densiteten vid kopiering. 3 Alternativ för densitetsjustering Manuell Auto Beskrivning Justera densiteten i 7 eller 3 nivåer. Den optimala densiteten väljs utifrån originalets densitet. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas densitet. Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på [Bildkvalitet] -> [Densitet]. Redo att kopiera. Kopiera bild Densitet Originalbild EcoPrint Kopior Placera originalet. Original Zooma Papper : -- - : 00% : -- - Förhandsvisa Snabbinstallation Orig.-/papper / slutbehandl. Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Status 0/0/2007 0:0 2 Justera densiteten manuellt genom att trycka på [-3] (Ljusare) till [+3] (Mörkare). Det går att ändra densitetsnivå från [-3] (Ljusare) till [+3] (Mörkare) i halva steg. Om du vill ändra densitetsjusteringen från Manuell till Auto trycker du på [Auto]. Densitet Redo att kopiera. Auto Kopior Tryck på [OK] för att visa bilden. Ljusare Normal Mörkare ,5 -,5-0,5 +0,5 +,5 +2,5 Ny genväg Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Tryck på [OK]. 4 Tryck på knappen Start. Kopieringen börjar. BRUKSANVISNING 3-

96 Grundläggande användning Välja bildkvalitet Välj den lämpligaste bildkvaliteten för den aktuella typen av original. Alternativ för bildkvalitet Text + foto Text Foto Beskrivning För original som innehåller både text och fotografier. För original som främst består av text. För original som främst består av fotografier. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas kvalitet. Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på [Bildkvalitet] -> [Originalbild]. Redo att kopiera. Kopiera bild Densitet Originalbild EcoPrint Kopior Placera originalet. Original Zooma Papper : -- - : 00% : -- - Förhandsvisa Snabbinstallation Orig.-/papper / slutbehandl. Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Status 0/0/2007 0:0 2 Välj bildkvalitet. Originalbild Redo att kopiera. Kopior Tryck på [OK] för att visa bilden. Välj originaldokumenttyp för bästa kopieringsresultat. [Text + foto]: Text och foton tillsammans. [Text]: Enbart text, inga foton. [Foto]: Enbart foton, ingen text. Text + foto Text Foto Ny genväg Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Tryck på [OK]. 4 Tryck på knappen Start. Kopieringen börjar. 3-2 BRUKSANVISNING

97 Grundläggande användning Kopiera med zoom Autozoom Använd detta alternativ när du vill förminska eller förstora originalbilden. Du kan välja mellan följande zoomalternativ: Förminskar eller förstorar automatiskt originalbilden så att den passar det valda pappersformatet. 3 Ledger: 29 % Letter-R A4 A3: 4 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Manuell zoom Används för att manuellt förminska eller förstora originalbilden till mellan 25 och 400 % i steg om %. 25 % 400 % Förinställd zoom Förminskar eller förstorar med förinställda grader. Du kan välja mellan följande förstorings-/förminskningsgrader: Modell Amerikanska modeller Zoomnivå (original-kopia) 00 %, Auto, 400 % (Max.), 200 % (STMT - >Ledger), 54 % (STMT ->Legal), 29 % (Letter ->Ledger), 2 % (Legal ->Ledger), 78 % (Legal ->Letter), 77 % (Ledger ->Legal), 64 % (Ledger - >Letter), 50 % (Ledger ->STMT), 25 % (Min.) BRUKSANVISNING 3-3

98 Grundläggande användning Modell Europeiska modeller Modeller till Asien/ Stilla Havsområdet Zoomnivå (original-kopia) 00 %, Auto, 400 % (Max.), 200 % (A5 ->A3), 4 % (A4 ->A3, A5 ->A4), 27 % (Folio ->A3), 06 % ( 5" ->A3), 90 % (Folio ->A4), 75 % ( 5" ->A4), 70 % (A3 ->A4, A4 ->A5), 50 %, 25 % (Min.) 00 %, Auto, 400 % (Max.), 200 % (A5 -> A3), 4 % (A4 -> A3, B5 -> B4), 22 % (A4 -> B4, A5 -> B5), 5 % (B4 -> A3, B5 -> A4), 86 % (A3 -> B4, A4 -> B5), 8 % (B4 -> A4, B5 -> A5), 70 % (A3 -> A4, B4 -> B5), 50 %, 25 % (Min.) XY-zoom Välj separata förstorings-/förminskningsgrader i vertikal och horisontell riktning. Förminska eller förstora originalbilder mellan 25 % och 400 % i steg om %. Y X Följ nedanstående steg om du vill använda zoom vid kopiering. Lägg originalet på dokumentglaset och tryck på [Layout/ redigera] -> [Zooma]. Redo att kopiera. Kopiera bild Placera originalet. Zooma Kombinera Marginal / centrering Kopior Kantradering Häfte Dubbelsidig Hölje Form overlay Original Zooma Papper : -- - : 00% : -- - Sida # Memosida Förhandsvisa Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad slutbehandl. installation Status 0/0/2007 0:0 3-4 BRUKSANVISNING

99 Grundläggande användning 2 Tryck på [Standardzoom] om du vill använda Autozoom. Tryck på [+] eller [-] om du vill ändra förstorings-/förminskningsgraden som visas. Genom att trycka på [Nummerknappar] kan du även ange formatet direkt med hjälp av nummerknapparna. Om du använder förinställd zoom ska du välja knappen för önskad storlek. Om du använder XY-zoom ska du trycka på [XYzoom]. Zooma Redo att kopiera. Tryck på [OK] för att visa bilden. Standardzoom XY-zoom 400% Max. 200% A5>>A3 4% A4>>A3 27% Folio >>A3 06% x5 >>A3 (25 400) #-knappar Tryck på [+] eller [-] Ny genväg Avbryt OK för att ändra Status 0/0/2007 0:0 förstorings-/ förminskningsgraden som visas för X (horisontellt) och Y (vertikalt). Genom att trycka på [Nummerknappar] kan du även ange formatet direkt med hjälp av nummerknapparna. 00% Auto Kopior 90% 75% 70% A3>>A4 50% Folio >>A4 x5 >>A4 25% Min. 3 Tryck på [Originalorientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överst överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på [OK]. Redo att kopiera. Zooma Standardzoom Tryck på [OK] för att XY-zoom visa bilden. X (25 400) #-knappar Y (25 400) #-knappar % % Kopior Överst överkant Originalorientering Ny genväg Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Tryck på [OK]. 4 Tryck på knappen Start. Kopieringen börjar. BRUKSANVISNING 3-5

100 Grundläggande användning Dubbelsidig kopiering Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering: -sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av -sidiga original. För original med ett udda antal sidor blir baksidan på den sista kopian tom Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: A B Original vänster/höger till Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Original vänster/höger till Bindning överst: Bilderna på baksidorna roteras 80. Kopiorna kan bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma orientering när sidan vänds. ghi def abc Original A ghi abc def Kopia B ghi abc def 2-sidig till -sidig Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två separata ark. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. 2 2 Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. 3-6 BRUKSANVISNING

101 Grundläggande användning Bindning överst: Bilderna på baksidorna roteras 80º. 2-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. En dokumentbehandlare (tillval) krävs Original Kopia OBS! Följande format stöds i 2-sidig till 2-sidig: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 8,5 3,5", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio. Bok till -sidig Framställer en -sidig kopia av ett 2-sidigt original eller öppet bokoriginal. 2 2 Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Bindning vänster: Original med uppslag kopieras från vänster till höger. Bindning höger: Original med uppslag kopieras från höger till vänster. OBS! Följande format på original och papper stöds i 2-sidig till -sidig och Bok till -sidig: Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R och 8 K. Papper: Letter, A4, B5 och 6 K. Du kan ändra papperformat och förminska eller förstora kopian för att passa detta format. BRUKSANVISNING 3-7

102 Grundläggande användning Bok till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av original som består av en öppen bok med uppslagna sidor Original Kopia OBS! Följande format på original och papper stöds i Bok till 2-sidig: Letter, A4, B5 och 6 K. Följ nedanstående steg om du vill använda 2-sidig/dubbelsidig kopiering. Tryck på [Layout/ redigera] och sedan [Dubbelsidig]. Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Zooma Kombinera Marginal / centrering Kantradering Placera originalet. Häfte Dubbelsidig Hölje Form overlay Original Zooma Papper : -- - : 00% : -- - Sida # Memosida Förhandsvisa Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad slutbehandl. installation Status 0/0/2007 0:0 2 Välj önskat alternativ för dubbelsidig. Dubbelsidig Redo att kopiera. -sidig >>-sidig Kopior Tryck på [OK] för att visa bilden. -sidig >>2-sidig 2-sidig >>-sidig 2-sidig >>2-sidig Slutbehandl. Bok >>-sidig Bok >>2-sidig Bindning vänster/höger Bindning överkant Överst överkant Originalorientering Ny genväg Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 3 Om du väljer [2-sidig>>2-sidig], [2-sidig>>-sidig], [Bok>>-sidig] eller [Bok>>2-sidig] ska du välja bindningskant för originalen i Original. 4 Om du väljer [-sidig>>2-sidig], [2-sidig>>2-sidig] eller [Bok>>2-sidig] ska du välja bindningskant för de färdiga kopiorna i Slutbehandl.. 5 Tryck på [Originalorientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överst överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på [OK]. 3-8 BRUKSANVISNING

103 Grundläggande användning 6 Tryck på [OK]. 7 Lägg på originalet och tryck på knappen Start. När originalet som ligger på dokumentglaset har skannats byter du ut det mot nästa original. Tryck sedan på knappen Start. När du har skannat alla original trycker du på [Skanning klar] för att börja kopiera. 3 Kopiering med sortering/förskjutning Sortera Maskinen kan sortera och förskjuta samtidigt som den kopierar. Du kan använda funktionen Sortera/förskjut för uppgifter som till exempel de som visas nedan. Skanna flera original och mata ut kompletta uppsättningar med kopior efter sidnummer Original Kopia Förskjut Använd kopiering med förskjutning för att göra kopior när du har roterat varje uppsättning (eller sida) 90º Original Kopia OBS! Om du vill kopiera med förskjutning ska du lägga papper med samma format med olika orientering i annan papperskälla än den valda papperskällan. Följande format stöder förskjutning: A4, B5, Letter och 6 K. Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med sortering/ förskjutning. BRUKSANVISNING 3-9

104 Grundläggande användning Tryck på [Orig./ papper/slutbehandl.] och sedan [Sortera/ förskjut]. Redo att kopiera. Kopiera bild Pappersval Original med olika format Kopior Originalformat Originalorientering Placera originalet. Sortera/ förskjut Häfta Utmatn.fack Original Zooma Papper : -- - : 00% : -- - Förhandsvisa Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad slutbehandl. installation Status 0/0/2007 0:0 2 Om du vill använda kopiering med sortering väljer du [På] i Sortera. Sortera/förskjut Redo att kopiera. Sortera Kopior Om du vill använda kopiering med förskjutning väljer du [Varje uppsättning] i Förskjut Tryck på [OK] för att visa bilden. Förskjut Av Av På Varje uppsättning Tryck på [OK]. Ny genväg Avbryt OK 0/0/2007 Status 0:0 3 Om du väljer [Av] för Sortera ska du trycka på [Av] eller [Varje sida] i Förskjut. Redo att kopiera. Sortera/förskjut Sortera Tryck på [OK] för att visa bilden. Av På Kopior Förskjut Av Varje sida Ny genväg Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 4 Tryck på [OK]. 5 Ange antalet kopior med nummerknapparna. 6 Lägg på originalen och tryck på knappen Start. Kopieringen börjar BRUKSANVISNING

105 Grundläggande användning Reservera kopiering Denna funktion gör att du kan reservera nästa kopieringsjobb under utskriften. Använd denna funktion för att skanna originalet under tiden som maskinen gör en utskrift. Det reserverade kopieringsjobbet skrivs ut när det pågående utskriftsjobbet är klart. Proceduren varierar beroende på inställningen av Reservera nästa prioritet. 3 Om Reservera nästa prioritet är inställd på På Kopieringsfunktionens standardskärm visas på touchpanelen under utskriften. Redo att kopiera. Placera originalet. Original Zooma Papper Kopiera bild Förhandsvisa Auto Normal 0 A4 Vanlig Zooma Densitet Pappersval -sidigt Text+foto Sortera >>-sidigt Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Kopior Avbryt Lägg originalen på maskinen för reservering av kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. Snabbinstallation Orig.-/papper / Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad slutbehandl. installation Status 0/0/2007 0:0 2 Tryck på knappen Start. Maskinen börjar skanna originalen. Det reserverade kopieringsjobbet skrivs ut när det pågående utskriftsjobbet är klart. Om Reservera nästa prioritet är inställd på Av Kopieringsfunktionens skärm visas på touchpanelen under utskriften. Tryck på [Reserv. nästa]. Standardskärmen för kopiering visas. Kopierar... Kopior Jobbnr : Jobbnamn : doc Användarnamn : Skannerinställning Originalsidor Skrivarinställning Kopior 2 2/ A4 00% 2-sidig Överst överkant A4 2-sidig Sortera Övre fack Vanligt Avbryt Avbryt Reserv. nästa Status 0/0/2007 0:0 2 Lägg originalen på maskinen för reservering av kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. 3 Tryck på knappen Start. BRUKSANVISNING 3-2

106 Grundläggande användning Maskinen börjar skanna originalen. Det reserverade kopieringsjobbet skrivs ut när det pågående utskriftsjobbet är klart BRUKSANVISNING

107 Grundläggande användning Avbryt kopiering Denna funktion gör att du kan pausa de pågående jobben när du behöver ta kopior omedelbart. Maskinen fortsätter med de pausade utskriftsjobben när den avbrutna kopieringen slutar. Proceduren varierar beroende på inställningen av Reservera nästa prioritet. Om Reservera nästa prioritet är inställd på På 3 Kopieringsfunktionens standardskärm visas på touchpanelen under utskriften. Tryck på [Avbryt]. Klar för att avbryta kopiering visas. Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Avbryt Det pågående utskriftsjobbet avbryts tillfälligt. Placera originalet. Original Zooma Papper Auto Normal 0 A4 Vanlig Zooma Densitet Pappersval -sidigt >>-sidigt Text+foto Sortera Förhandsvisa Dubbelsidig Originalbild Sortera/ förskjut Snabbinstallation Orig.-/papper / slutbehandl. Bildkvalitet Layout /redigera Avancerad installation Status 0/0/2007 0:0 2 Lägg originalen på maskinen för avbruten kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. 3 Tryck på knappen Start för att börja kopiera. 4 Tryck på [Avbryt] när funktionen med avbruten kopiering slutar. Maskinen fortsätter med de pausade utskriftsjobben. OBS! Om du lämnar maskinen i minut, annulleras automatiskt funktionen med avbruten kopiering och utskriften fortsätter. Om du trycker på [Avbryt] under kopieringsinställningarna, återställs inställningarna automatiskt till grundinställningen. BRUKSANVISNING 3-23

108 Grundläggande användning Om Reservera nästa prioritet är inställd på Av Kopieringsfunktionens skärm visas på touchpanelen under utskriften. Tryck på [Avbryt]. Det pågående utskriftsjobbet avbryts tillfälligt. Kopierar... Kopior Jobbnr : Jobbnamn : doc Användarnamn : Skannerinställning Originalsidor Skrivarinställning Kopior 2 2/ A4 00% 2-sidig Överst överkant A4 2-sidig Sortera Övre fack Vanligt Avbryt Avbryt Reserv. nästa Status 0/0/2007 0:0 2 Lägg originalen på maskinen för avbruten kopiering och konfigurera kopieringsinställningarna. 3 Tryck på knappen Start för att börja kopiera. 4 Tryck på [Avbryt] när funktionen med avbruten kopiering slutar. Maskinen fortsätter med de pausade utskriftsjobben. OBS! Om du lämnar maskinen i minut, annulleras automatiskt funktionen med avbruten kopiering och utskriften fortsätter BRUKSANVISNING

109 Grundläggande användning Skriva ut - Skriva ut från program Följ nedanstående steg om du vill skriva ut dokument från program. OBS! Skriv ut dokument från program genom att installera skrivdrivrutinen på din dator från den medföljande cd-romskivan (Product Library). Skapa ett dokument i ett program. 3 2 Tryck på Arkiv och välj Skriv ut i programmet. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Tryck på knappen bredvid fältet Namn och välj den här maskinen i listan. 4 Ange önskat antal kopior i rutan Antal kopior. Ange ett önskat antal upp t.o.m Om du har mer än ett dokument väljer du Sortera för att skriva ut kopiorna en och en i sidnummerordning. 5 Tryck på knappen Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas. 6 Välj fliken Grundläggande och trycka på knappen Pappersformat för att välja pappersformat. BRUKSANVISNING 3-25

110 Grundläggande användning Om du vill skriva ut på ett specialpapper som t.ex. tjockt papper eller OH-film trycker du på menyn för Medietyp och väljer typ av papper. 7 Tryck på Källa för att välja papperskälla. OBS! Om du väljer Auto källval används automatiskt papper från den papperskälla som innehåller papper av optimal storlek och typ. Om du vill skriva ut på specialpapper som t.ex. kuvert eller tjockt papper ska du lägga detta i MP-facket och välja MP-fack. 8 Välj den pappersorientering, d.v.s. antingen Stående eller Liggande, som överensstämmer med dokumentets orientering. Om du väljer Rotera 80 skrivs dokumentet ut roterat Tryck på OK för att återgå till dialogrutan Skriva ut. 0 Tryck på OK för att börja skriva ut BRUKSANVISNING

111 Grundläggande användning Skicka Maskinen kan skicka en skannad bild som bilaga till ett e-postmeddelande eller till en dator i nätverket. För att kunna göra detta måste sändarens och mottagarens adresser registreras i nätverket. En nätverksmiljö där maskinen kan anslutas till en e-postserver krävs. Vi rekommenderar att ett lokalt nätverk (LAN) används för att avhjälpa problem med överföringshastighet och säkerhet. 3 Samtidigt som du skickar en skannad bild kan du även skriva ut bilden eller skicka den till dokumentlådan. Följ nedanstående steg för att använda skanningsfunktionen: Programmera inställningarna, inklusive e-postinställningarna, i maskinen. Använd COMMAND CENTER (den interna HTML-webbsidan) för att registrera IP-adressen, SMTP-serverns värdnamn och mottagaren. Registrera mottagaren i adressboken eller snabbvalsknapparna. Om en datormapp (SMB/FTP) har valts som destination, måste denna delas. Kontakta nätverksadministratören för att skapa datormappen. Skapa/registrera en dokumentlåda (om dokumentlådan har valts som destination). Detaljerade överföringsinställningar (för att välja en dokumentlåda som destination, eller skriva ut och skicka bilden samtidigt). Följ nedanstående steg för grundläggande sändning. Följande fyra alternativ finns tillgängliga: Skicka som e-post: Skickar en skannad originalbild som en bilaga till ett e-postmeddelande...sidan 3-28 Skicka till mapp (SMB): Sparar en skannad originalbild i en delad mapp på en valfri dator...sidan 3-30 Skicka till mapp (FTP): Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server...sidan 3-33 Skicka till Dokumentlådan: Sparar en skannad originalbild i en dokumentlåda...sidan 3-50 Skanna bilddata med TWAIN: Överför dokumentdata som har sparats i en anpassad låda till en dator...sidan 3-36 Skanna bilddata med WIA: Överför dokumentdata som har sparats i en anpassad låda till en dator...sidan 3-36 OBS! Du kan skanna original i färg genom att lägga till mer minne i maskinen. Rådfråga en servicerepresentant. Det går även att ange en kombination av olika sändningsalternativ. Se Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) på sidan BRUKSANVISNING 3-27

112 Grundläggande användning Skicka som e-post Skickar en skannad originalbild som bilaga till ett e-postmeddelande. OBS! Du måste ha en nätverksmiljö där den här maskinen kan ansluta till en e-postserver. Vi rekommenderar att maskinen används i en miljö där den kan ansluta till e-postservern när som helst via ett lokalt nätverk. Registrera IP-adressen och SMTP-serverns värdnamn i COMMAND CENTER i förväg. Mer information finns i Öppna COMMAND CENTER (inställningar för nätverk och överföring) på sidan 2-. Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan Tryck på knappen Skicka. 3 Tryck på [Ange e-postadress] och sedan [E-postadress]. OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalsknapparna. Se Ange destination på sidan BRUKSANVISNING

113 Grundläggande användning 4 Ange mottagarens e-postadress och tryck på [OK]. Ange e -postadress Redo att skicka. Lägg på originalet. E-postadress Destination 0 Till: Kopia: Hemlig kopia: Lägg till ny e-postdestination. Tryck på [E-postadress] och ange sedan adressen via tangentskärmen. Till:/Kopia:/Hemlig kopia: kan också anges. 3 Lägg till adr.boken Nästa dest. Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 5 Tryck på [Till:], [Kopia:] eller [Hemlig kopia:] om du önskar ändra mottagarstatusen. Gå till steg 6 om du vill ange fler destinationer. Gå till steg 7 om du endast vill ange en destination. 6 Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 4 och 5 för att ange destinationen. Du kan ange upp till 00 e-postadresser. OBS! När [Lägg till adr.boken] visas registreras destinationerna i adressboken. 7 Tryck på [OK]. Destinationerna registreras nu i destinationslistan. 8 Kontrollera destinationslistan. Om du vill kontrollera och redigera en destination markerar du denna och trycker på [Detalj/redig.]. Redigera destinationen på önskat sätt med hjälp av anvisningarna i steg 4 och 5. Om du vill ta bort en destination från listan markerar du denna och trycker på [Ta bort]. Redo att skicka. Lägg på originalet. Destination Uppgift ABC Upptaget Till: Kedja Detalj/redig. Radera Upphäv Destination Adressbok Ange e-postadress Ange sökväg för mapp AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ /0 Destination Snabbinstallation Typ av original/ Färg/bild Avancerad överföring installation Status 0/0/2007 0:0 9 Ändra eventuellt originalformat, skanningsupplösning o.s.v. om det behövs. BRUKSANVISNING 3-29

114 Grundläggande användning 0 Tryck på knappen Start. Det skannade originalet skickas till den angivna e-postadressen. Skicka till mapp (SMB) Sparar en skannad originalbildfil i en angiven delad mapp på en valfri dator. OBS! Läs i hjälpen för operativsystemet om hur du delar en mapp. Kontrollera att SMB Protocol (SMB-protokoll) i COMMAND CENTER är På. Se SMB-inställningar på sidan 2-7. Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan Tryck på knappen Skicka. 3 Tryck på [Ange sökväg för mapp] och sedan [SMB]. OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalsknapparna. Mer information finns i Ange destination på sidan BRUKSANVISNING

115 Grundläggande användning 4 Ange värdnamn, sökväg, användarnamn och lösenord för inloggning. Tryck på knappen för varje uppgift för att först visa inmatningsskärmen. Redo att skicka. Lägg på originalet. Ange sökväg till mapp SMB FTP Värdnamn Sökväg Användarnamn Lösenord Lösenord Destination Anslutningstest 3 Lägg till adr.boken Nästa dest. Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 5 Ange destinationsdata och tryck på [OK]. Värdnamn Använd tangentbordet för att ange. Gräns: 26 tecken Ange: 0 tecken Bakåtsteg Versal Gemen Nr/symbol Mellanrum Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 BRUKSANVISNING 3-3

116 Grundläggande användning Följande data ska anges: Element Data som ska anges Max. antal tecken Värdnamn* Sökväg Användarnamn Lösenord Värdnamn eller IP-adress för datorn som ska ta emot data. Sökvägen till den mottagande mappen. Exempel: \Användare\ScanData. Det användarnamn som krävs för att få åtkomst till datorn. Exempel: abcdnet\james.smith Det lösenord som krävs för att få åtkomst till datorn. Upp till 62 tecken Upp till 26 tecken Upp till 62 tecken Upp till 62 tecken * Om du vill ange ett annat portnummer än standard (39), ange detta i formatet "värdnamn : portnummer" (t.ex. SMBhostnamn:40). 6 När du har matat in samtliga uppgifter trycker du på [Anslutningstest] för att kontrollera anslutningen. Redo att skicka. Lägg på originalet. Ange sökväg till mapp SMB FTP Värdnamn Sökväg Användarnamn Destination Lösenord Lösenord Anslutningstest Lägg till adr.boken Nästa dest. Avbryt OK Status 0/0/2007 0:0 OBS! Om Ansluten visas har anslutningen till destinationen upprättats. Om Det går inte att ansluta visas ska du kontrollera inmatningarna igen. Gå till steg 7 om du vill ange fler destinationer. Gå till steg 8 om du endast vill ange en destination. 7 Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 4 till 6 för att ange destinationen. Du kan sammanlagt ange upp till 0 FTP- och SMB-målmappar. OBS! När [Lägg till adr.boken] visas registreras inmatningen i adressboken. 8 Tryck på [OK] om du vill registrera inmatningen i destinationslistan. 9 Kontrollera destinationslistan. Om du vill kontrollera och redigera en destination markerar du denna och trycker på [Detalj/redig.]. Redigera på önskat sätt med hjälp av anvisningarna i steg 4 till BRUKSANVISNING

117 Grundläggande användning Om du vill ta bort en destination från listan markerar du denna och trycker på [Ta bort]. ABC Upptaget Redo att skicka. Lägg på originalet. Destination /User/ScanData Uppgift Till: Kedja Detalj/redig. Radera Upphäv AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Nr /0 Destination Adressbok Ange e-postadress Ange sökväg för mapp 3 Destination Snabbinstallation Typ av original/ Färg/bild Avancerad överföring installation Status 0/0/2007 0:0 0 Ändra eventuellt originalformat, skanningsupplösning o.s.v. om det behövs. Tryck på knappen Start. Den skannade originaldatafilen skickas till den angivna delade mappen på datorn. Skicka till mapp (FTP) Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server. OBS! Kontrollera att FTP i COMMAND CENTER är På. Se FTPinställningar på sidan 2-8. Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan BRUKSANVISNING 3-33

118 Grundläggande användning 2 Tryck på knappen Skicka. 3 Tryck på [Ange sökväg för mapp] och sedan [FTP]. OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalsknapparna. Se Ange destination på sidan Ange värdnamn, sökväg, användarnamn och lösenord för inloggning. Tryck på knappen för varje uppgift för att först visa inmatningsskärmen. Redo att skicka. Lägg på originalet. Ange sökväg till mapp SMB FTP Värdnamn Sökväg Användarnamn Lösenord Lösenord Destination Anslutningstest Lägg till adr.boken Nästa dest. Avbryt OK Status Utför TX jobb **. 0/0/2007 0:0 5 Ange destinationsdata och tryck på [OK]. Värdnamn Använd tangentbordet för att ange. Gräns : 62 tecken Ange: 0 tecken Bakåtsteg Versal Gemen Nr/symbol Mellanrum Avbryt OK Status 0/0/2007 0: BRUKSANVISNING

119 Grundläggande användning Följande data ska anges: Element Data som ska anges Max. antal tecken Värdnamn* Sökväg Värdnamn eller IP-adress för FTPservern. Sökvägen till den mottagande mappen. Exempel: \Användare\ScanData. Om du inte anger något här sparas data i arbetsmappen. Upp till 62 tecken Upp till 26 tecken 3 Användarnamn Användarnamn för inloggning på FTPservern. Upp till 62 tecken Lösenord Lösenord för inloggning på FTPservern. Upp till 62 tecken * Om du vill ange ett annat portnummer än standard (2), ange detta i formatet "värdnamn : portnummer" (t.ex. FTPhostnamn:40). 6 När du har matat in samtliga uppgifter trycker du på [Anslutningstest] för att kontrollera anslutningen. Redo att skicka. Lägg på originalet. Ange sökväg till mapp SMB FTP Värdnamn Sökväg Användarnamn Destination Lösenord Lösenord Anslutningstest Lägg till adr.boken Nästa dest. Avbryt OK Status Utför TX jobb **. 0/0/2007 0:0 OBS! Om Ansluten. visas har anslutningen till destinationen upprättats. Om Det går inte att ansluta. visas ska du kontrollera inmatningarna igen. Gå till steg 7 om du vill ange fler destinationer. Gå till steg 8 om du endast vill ange en destination. 7 Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 4 till 6 för att ange destinationen. Du kan ange upp till 0 mappar (det sammanlagda antalet SMB- och FTPmappar). OBS! När [Lägg till adr.boken] visas registreras inmatningen i adressboken. 8 Tryck på [OK] om du vill registrera inmatningen i destinationslistan. 9 Kontrollera destinationslistan. BRUKSANVISNING 3-35

120 Grundläggande användning Om du vill kontrollera och redigera en destination markerar du denna och trycker på [Detalj/redig.]. Redigera på önskat sätt med hjälp av anvisningarna i steg 4 till 6. Om du vill ta bort en destination från listan markerar du denna och trycker på [Ta bort]. Redo att skicka. Lägg på originalet. Destination Uppgift ABC SCANDATA Upptaget Till: Kedja Detalj/redig. Radera Upphäv / Destination Adressbok Ange e-postadress Ange sökväg för mapp AAA BBB CCC DDD EEE Nr FFF GGG HHH III JJJ /0 Destination Snabbinstallation Typ av original/ Färg/bild Avancerad överföring installation Utför TX jobb **. Status 0/0/2007 0:0 0 Ändra eventuellt originalformat, skanningsupplösning o.s.v. om det behövs. Tryck på knappen Start. Den skannade originaldatafilen sparas på den angivna FTPservern. Skanna bilddata med TWAIN/WIA: Ladda ner dokumentdata som har sparats i en Anpassad låda till datorn med hjälp av TWAIN drivrutinen eller WIA drivrutinen. OBS! Dessa dokumentdata måste redan ha sparats i den Anpassade lådan. Mer information finns i Använda Dokumentlåda på sidan Installera TWAIN drivrutinen eller WIA drivrutinen på din dator i Anpassat läge från den medföljande cd-romskivan (Product Library). Skanning av bilddata med WIA drivrutin stöds bara i Windows Vista. Inställning av TWAIN drivrutin För att kunna välja maskinens Anpassad låda måste du lägga till maskinen till TWAIN drivrutinen. Tryck på knappen Start på Windows-skärmen, Alla program, Kyocera och sedan TWAIN Driver Setting. OBS! Du kan även lägga till maskinen i datorn genom att välja Start på Windows-skärmen, Kontrollpanelen och sedan Kyocera TWAIN BRUKSANVISNING

121 Grundläggande användning 2 Tryck på knappen Lägg till. 3 3 Ange maskinens namn i fältet Namn. 4 Tryck på knappen bredvid fältet Modell och välj den här maskinen i listan. 5 Ange maskinens IP-adress eller värdnamn i Skanneradress. OBS! Kontakta administratören om du inte känner till maskinens IPadress. 6 Tryck på Autentiseringsinställningar för användare. Om administration av användarinloggning inte är tillåten, gå till steg 8. BRUKSANVISNING 3-37

122 Grundläggande användning 7 Markera kryssrutan bredvid Autentisering, ange användarnamn (upp till 64 tecken) och lösenord (upp till 64 tecken) och tryck på OK. 8 Tryck på OK. 9 Maskinen läggs nu till i datorn, och maskinens namn och modellnamnet visas i fältet Skannerlista. OBS! Om du vill ta bort maskinen trycker du på Ta bort. Om du vill ändra namn trycker du på Redigera BRUKSANVISNING

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Windows, Release 1.1 9/14/2006 Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-1100 och FS-1300D. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG CLX-3185FW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING

TASKalfa 620/820 BRUKSANVISNING TASKalfa 60/80 BRUKSANVISNING Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer