Dnr D 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2012-1657 2014-03-27 D 14"

Transkript

1 Dnr D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser bl.a. A-sons uppdrag som vald revisor i ett kommanditbolag (härefter S-bolaget) och det aktiebolag som var dess komplementär (härefter P-bolaget). Enligt anmälarna har S-bolaget tidigare bedrivit handel med metaller och värdepapper medan P-bolaget inte har bedrivit någon verksamhet. Anmälarna har även uppgett att det sedan några år tillbaka föreligger tvistigheter mellan företrädarna för delägarna i S- Av handlingarna i ärendet framgår att det sedan år 2006 föreligger en skattetvist mellan Skatteverket och S-bolaget angående avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Det omtvistade beloppet anges till 2,7 mnkr. Av S-bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2009/10 och 2010/11 framgår att S-bolagets omsättning och lönsamhet kraftigt försämrats och att bolaget var under avveckling. Tre aktiebolag (varav ett härefter benämns E-bolaget) var kommanditdelägare i S- E- bolagets kapitalandel i S-bolaget uppgick till fem procent. A-son var vald revisor även i E- RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för E-bolaget avseende räkenskapsåren 1 maj april 2010 och 1 maj april Han avgav för båda de aktuella räkenskapsåren revisionsberättelser som inte avvek från standardutformningen. 2 E-bolaget 2.1 Finansiella anläggningstillgångar räkenskapsåret 2009/10 E-bolagets andel av S-bolaget uppgick, som angetts ovan, till fem procent. I E-bolagets årsredovisning per balansdagen den 30 april 2010 redovisades andelar i intresseföretag, S- bolaget, med 3,4 mnkr (motsvarande 74 procent av balansomslutningen). A-son har antecknat att han inte bedömde att det förelåg ett nedskrivningsbehov av posten och att den i allt väsentligt var korrekt värderad. Nettoomsättningen i S-bolaget redovisades enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/10 med 37,3 mnkr att jämföras med 93,3 mnkr för räkenskapsåret 2008/09. Eget kapital i S-bolaget redovisades per balansdagen den 30 april 2010 med 13,7 mnkr. S-bolaget redovisade per balansdagen aktier i två intresseföretag, C-bolaget och W- Aktierna redovisades med 7,9 mnkr respektive 2,1 mnkr. S-bolagets kapitalandel angavs uppgå till 30 procent i C-bolaget och till 50 procent i W- 1

2 A-son har i yttranden till RN uppgett följande. Under år 2008 förhandlade andelsägarna i S-bolaget med ett tyskt metallföretag om överlåtelse av halva S-bolagets rörelse, varvid parterna var överens om en prisnivå på 100 mnkr. E-bolagets femprocentiga andel i S-bolaget motsvarade väl det bokförda värdet. Vidare behöver värdet på andelarna i E-bolagets balansräkning inte motsvara E-bolagets andel av det egna kapitalet i S- Han hade, trots förhållandet att S-bolaget inte hade reserverat något belopp för den ovan nämnda skattetvisten, ingen anledning att ifrågasätta E-bolagets värde på andelarna i S-bolaget per den 30 april Vid den tidpunkten hade före detta länsrätten bifallit S-bolagets talan. Det fanns således inga skäl för E-bolaget att på denna grund nedvärdera andelarna i S- Det fanns dessutom betydande övervärden i S-bolagets balansräkning. Vad avser värdet på andelar i intresseföretag kunde värdet på S-bolagets aktier i C-bolaget beräknas till drygt 10 mnkr. Beträffande värdet på aktierna i W-bolaget bedömde ägarna av S-bolaget att W-bolaget hade en stor potential och värderade det 50 procentiga innehavet till ett värde som, vad avser värdet per aktie, motsvarande vad som hade erlagts vid en nyemission trots att W-bolagets eget kapital endast uppgick till 1 mnkr. Av 4 kap. 1 första stycket årsredovisningslagen framgår att anläggningstillgångar är sådana tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Enligt 4 kap. 5 första stycket samma lag ska tillgångar som per balansdagen har ett lägre värde än det som följer av 3 och 4 första stycket skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. RN konstaterar att E-bolagets andel om fem procent av S-bolagets kapital kan beräknas till 683 tkr att jämföras med det av E-bolaget redovisade värdet på andelarna i S-bolaget om 3,4 mnkr. Som framgått ovan redovisade E-bolaget för räkenskapsåret 2009/10 ingen nettoomsättning. Bolagets resultat avsåg resultat från andelar i intresseföretag. Frågan om det fanns behov av att göra en nedskrivning av andelarnas värde var således väsentlig, inte minst mot bakgrund av att S-bolaget var under avveckling, ett förhållande A-son var medveten om. Vidare var S-bolaget vid tidpunkten för hans avgivande av revisionsberättelsen för E-bolaget föremål för en skattetvist som kunde föranleda en betalningsskyldighet motsvarande ett belopp om 2,7 mnkr. Bolaget hade visserligen haft framgång i första instans men det förelåg ändå viss osäkerhet om utgången av skattetvisten. A-son har även hänvisat till övervärden i S-bolagets balansräkning per balansdagen den 30 april 2010, övervärden som enligt RN:s bedömning endast marginellt skulle kunna påverka värdet på S-bolagets egna kapital och därigenom värdet på E-bolagets andelar i S- Med hänsyn till den ekonomiska situation som S-bolaget befann sig i fanns det skäl för A-son att kritiskt pröva värdet på E-bolagets andelar i S- Hans uppgifter om hur han bedömde värdet på andelarna i S-bolaget är allmänt hållna och ger ingen närmare information om vilka överväganden han gjorde av det redovisade värdet på andelarna per balansdagen. Enligt RN:s uppfattning tog han inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till de i föregående stycke angivna förhållandena avseende S-bolaget då han bedömde värdet på E-bolagets andelar i S- Med hänsyn till postens väsentlighet hade han därmed inte grund för att tillstyrka fastställande av 2

3 bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed. De omständigheter som A-son har lyft fram att det under år 2008 hade pågått förhandlingar avseende en eventuell delöverlåtelse av S-bolaget och att S-bolaget haft framgång i före detta länsrätten avseende skattetvisten föranleder ingen annan bedömning. Detsamma gäller mot bakgrund av att S-bolaget var under avveckling hans invändning, som den får förstås, att värdet på andelarna i E-bolagets balansräkning skulle kunna överstiga E-bolagets andel av det egna kapitalet i S- 2.2 Finansiella anläggningstillgångar räkenskapsåret 2010/11 I E-bolagets årsredovisning per balansdagen den 30 april 2011 redovisades andelar i intresseföretag med 943 tkr, varav 905 tkr avsåg andelar i S-bolaget (motsvarande 39 procent av balansomslutningen). Av årsredovisningen framgår vidare att E-bolaget under räkenskapsåret redovisade en resultatandel från S-bolaget med minus 2,5 mnkr. E-bolaget redovisade därefter fritt eget kapital med 802 tkr. A-son har antecknat att han inte bedömde att det förelåg ett nedskrivningsbehov av posten Andelar i intresseföretag och att posten i allt väsentligt var korrekt värderad. Enligt S-bolagets årsredovisning per balansdagen den 30 april 2011 redovisade bolaget en omsättning med 227 tkr och årets resultat med minus 10 mnkr. Eget kapital redovisades med 3,6 mnkr. S-bolaget redovisade per balansdagen aktier i de båda intresseföretagen C-bolaget och W- bolaget med 3 mnkr respektive 0 kr efter nedskrivning av värdet på aktierna med 7 mnkr. S- bolagets kapitalandelar angavs vara oförändrade dvs. 30 procent i C-bolaget och 50 procent i W- A-son har i yttranden till RN i huvudsak hänvisat till sitt svar avseende granskningen av räkenskaperna för räkenskapsåret 2009/10. Han har, vad avser värdet på av S-bolaget redovisade andelar i intresseföretag, tillagt att aktierna i C-bolaget värderades till det belopp som de sedermera såldes för. Dessutom gjordes en kraftig nedskrivning av värdet på aktierna i W- bolaget samtidigt som en fordran på detta bolag skrevs ned med 2,3 mnkr. S-bolagets nedskrivning av värdet på fordran och aktier i W-bolaget var inte betingad av konkurs eller obestånd utan gjordes på uppmaning av en av kommanditdelägarna. Han hade ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen. RN konstaterar att E-bolagets andel om fem procent av S-bolagets eget kapital kan beräknas till 179 tkr att jämföra med det av E-bolaget redovisade värdet på andelarna i S-bolaget om 905 tkr. Värdet på E-bolagets andelar i S-bolaget var väsentligt för E-bolaget även per balansdagen den 30 april 2011, i synnerhet mot bakgrund av att S-bolagets verksamhet under räkenskapsåret hade varit obetydlig och att E-bolaget hade belastats med en negativ resultatandel under räkenskapsåret. Det fanns inte heller något som tydde på att det fanns övervärden i posten Andelar i intresseföretag per balansdagen. A-son hade därför även detta räkenskapsår anledning att kritiskt pröva värdet av E-bolagets andelar i S- Enligt RN:s uppfattning tog han därvid inte heller detta år i tillräcklig utsträckning hänsyn till de aktuella förhållandena i S- Med hänsyn till postens väsentlighet hade han därmed inte grund för att tillstyrka 3

4 fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed. 2.3 Förbjudet lån Av uppgifter i dokumentationen framgår att E-bolaget per balansdagen den 30 april 2011 redovisade en fordran på bolagets styrelseledamot med 34 tkr. Underlaget utvisar att fordran hade uppkommit genom en den 7 september 2010 gjord banköverföring från E-bolaget till styrelseledamoten. A-son har antecknat att det hade uppkommit en fordran på [styrelseledamoten] på 34 tkr. Av dokumentationen kan inte utläsas om han gjorde någon bedömning om posten skulle betraktas som ett förbjudet lån. A-son har i yttranden till RN uppgett följande. E-bolagets fordran på styrelseledamoten reglerades den 15 augusti 2011 och var således reglerad när han lämnade sin revisionsberättelse för räkenskapsåret. Han ansåg att det inte fanns någon anledning att anmärka på lånet i revisionsberättelsen främst med tanke på beloppets storlek och att beloppet redan hade återbetalats. Av 21 kap. 1 2 aktiebolagslagen (2005:551) följer att ett aktiebolag som huvudregel inte får lämna penningslån till den som äger aktier i eller är styrelseledamot i Av 9 kap. 33 andra stycket samma lag följer vidare att bolagets revisor ska anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen. E-bolaget redovisade under en stor del av räkenskapsåret 2010/11 en fordran på bolagets styrelseledamot som uppkommit genom en banköverföring från bolaget till styrelseledamoten. Styrelseledamotens uttag utgjorde därför utlåning i strid med 21 kap. 1 2 aktiebolagslagen. Det ankom på A-son att anmärka på detta förhållande i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010/11. Genom att inte göra detta har han åsidosatt god revisionssed. 1 Det förhållandet att lånet hade reglerats innan han avlämnade sin revisionsberättelse föranleder ingen annan bedömning. 2.4 Förvärv av anläggningstillgångar I anmälan till RN anges att A-son godkände att S-bolaget hade köpt in en massagestol till företrädaren för E-bolaget på S-bolagets bekostnad. Först efter att anmälarna hade upptäckt att massagestolen var bokförd i S-bolagets bokföring fördes beloppet om till E-bolagets kapitalkonto i S- Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/10 redovisade E-bolaget ingen nettoomsättning vare sig för räkenskapsåret eller för jämförelseåret 2008/09. Bolagets resultat avsåg resultat från andelar i intresseföretag. Av årsredovisningen kan utläsas att bolagets verksamhet bestod av att äga aktier i koncernföretag och intresseföretag. 1 Se RN:s beslut den 13 november 2007 i ärende dnr , referat D 36/07 i RN:s praxis. 4

5 Av dokumentationen för räkenskapsåret 2009/10 framgår att en faktura om 71 tkr, daterad den 4 september 2009 och ställd till S-bolaget, avseende en massagestol bokfördes i E-bolaget, varvid mervärdesskatt redovisades på bolagets konto för ingående mervärdesskatt. Nettobeloppet redovisades som en tillgång efter avdrag med 30 procent för avskrivning. Av uppgifter i dokumentationen kan även utläsas att E-bolaget i inkomstdeklarationen vid 2011 års taxering redovisade ingående mervärdesskatt avseende massagestolen. RN har förelagt A-son att redogöra för på vilken grund han godtog att en faktura ställd till S- bolaget redovisades i E-bolagets räkenskaper, varvid avdrag gjordes för på fakturan belöpande mervärdesskatt, samt att även redogöra för bedömningen av nyttan för E-bolaget med förvärvet av denna inventarie mot bakgrund av att bolagets tillgångar i allt väsentligt bestod av andelar i S- A-son har i yttranden till RN uppgett följande. Fakturan för massagestolen ställdes till S-bolaget och köptes in på grund av hälsoproblem hos företrädaren för E- Inköpet var helt medicinskt betingat. Efter diskussioner med de andra företrädarna för delägarna i S-bolaget enades de om att kostnaden för massagestolen skulle belasta E-bolagets kapitalkonto i S- En avräkning gjordes således mot E-bolagets kapitalkonto med det fakturerade totalbeloppet, 71 tkr. Någon kostnad för inköpet av massagestolen belastade därmed inte S-bolagets resultat. Av gällande rätt följer att endast fakturor ställda till E-bolaget och av nytta för dess verksamhet kunde bokföras i E-bolagets räkenskaper med avdrag för ingående mervärdesskatt. A-son har inte besvarat RN:s frågor om på vilken grund han godtog att en faktura ställd till S- bolaget redovisades av E-bolaget och att E-bolaget gjorde avdrag för den mervärdesskatt som belöpte på fakturan. Han har inte heller redogjort för någon bedömning av nyttan för E-bolaget med förvärvet av massagestolen mot bakgrund av att E-bolagets verksamhet under räkenskapsåret i allt väsentligt var att äga andelar i S-bolaget och att S-bolagets verksamhet var under avveckling. RN finner att A-son vid sin revision av E-bolaget utan godtagbart underlag och utan att överväga om förvärvet hörde till bolagets verksamhet har godtagit att E-bolaget dels redovisade en anläggningstillgång till ett inte obetydligt värde, dels gjorde avdrag för den i fakturan redovisade ingående mervärdesskatten. Han har härigenom åsidosatt god revisionssed. Vad han har anfört om att tillgången anskaffades i rent medicinskt syfte medför ingen annan bedömning. 3 P-bolagets årsredovisningar räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 Anmälarna har gett in årsredovisningar och revisionsberättelser för P-bolaget avseende räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12. Av dessa framgår att A-son avgav revisionsberättelser och gjorde revisorspåteckning på årsredovisningarna trots att samtliga styrelseledamöter inte hade undertecknat årsredovisningarna för något av räkenskapsåren. A-son har i yttranden till RN uppgett följande. 5

6 P-bolaget bedrev inte någon verksamhet och balansräkningen bestod enbart av ett bankkonto. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11 undertecknades av två tredjedelar av bolagets styrelse. Undertecknandet föregicks av möten där styrelsen kom överens om hur årsredovisningen i P-bolaget skulle utformas. Samtliga styrelseledamöter var närvarande under dessa möten. Han insåg inte att en av dem skulle vägra att skriva under årsredovisningen. Eftersom Bolagsverket senare godkände handlingarna, blev han inte heller på annat sätt medveten om att hela styrelsen inte hade undertecknat årsredovisningen. Det var alltså av misstag som han gjorde revisorspåteckning på årsredovisningen och avgav revisionsberättelse för det aktuella räkenskapsåret innan hela styrelsen hade undertecknat årsredovisningen. Anledningen till att han lämnade revisionsberättelse och gjorde revisorspåteckning på årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/12, innan hela styrelsen hade skrivit under den, var att han även detta år utgick ifrån att samtliga styrelseledamöter skulle skriva under årsredovisningen på samma sätt som de hade gjort tidigare år. Av 2 kap. 7 första stycket årsredovisningslagen framgår att årsredovisningen för ett aktiebolag ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter. Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 hade, när A-son avgav revisionsberättelser och gjorde revisorspåteckningar, inte undertecknats av samtliga styrelseledamöter. Det innebar att det saknades formellt avgivna årsredovisningar för nämnda räkenskapsår. 2 Genom att ändå avge revisionsberättelser och påteckna årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 har han åsidosatt god revisionssed. Vad han har uppgett om att han saknade vetskap om att en styrelseledamot inte skulle underteckna årsredovisningarna saknar betydelse. 4 RN:s sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd A-son har vid sin revision av ett bolag för två räkenskapsår godtagit värdet på finansiella tillgångar i bolaget utan att i tillräcklig omfattning ifrågasätta tillgångarnas värde. Han har därigenom kommit att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar utan att ha grund för det. Han har även underlåtit att anmärka på förekomsten av ett förbjudet lån i samma bolag. Vidare har han godtagit att en faktura, ställd till ett annat bolag, redovisades i bolaget och att avdrag gjordes i inkomstdeklarationen för den på beloppet belöpande mervärdesskatten. Han har därutöver, avseende ett annat bolag, för två räkenskapsår lämnat revisionsberättelser och gjort revisorspåteckningar innan årsredovisningarna var formellt avgivna. A-son har i ovan angivna avseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är sammantaget allvarligt och han ska därför meddelas varning. Med stöd av 32 andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning. 2 Se RN:s beslut den 24 januari 2005 i ärende dnr och den 5 maj 2011 i ärende dnr , referat D 3/05 respektive D 13/11 i RN:s praxis. 6

7 Ärendet har avgjorts av RN genom dess tillsynsnämnd. I beslutet har deltagit hovrättspresidenten Sten Andersson, ordförande, f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vice ordförande, skattedirektören Vilhelm Andersson, auktoriserade revisorn Maria Danckler, avdelningschefen Eva Ekström, direktören Per-Ola Jansson, skattejuristen Kerstin Nyquist och auktoriserade revisorn Ola Wahlquist. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt närvarat direktören Anita Wickström, chefsjuristen Adam Diamant, chefsrevisorn Bodil Björk, avdelningsdirektören Fredrik Bengtsson och revisionsdirektören Kerstin Stenberg som har föredragit ärendet. 7

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14

Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14 Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i två aktiebolag, G-bolaget och Å-bolaget, och har därför

Läs mer

Dnr D 25/10

Dnr D 25/10 Dnr 2010-403 2010-06-10 D 25/10 FörvR: dom 2010-09-14, mål nr 34162-10 D 25/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan rör A-sons uppdrag

Läs mer

Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse

Läs mer

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation avseende de nämnda räkenskapsåren.

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation avseende de nämnda räkenskapsåren. Dnr 2012-357 2013-12-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser A-sons uppdrag

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2014-1348 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan och övriga handlingar

Läs mer

Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14

Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14 Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att kvalitetskontrollanten bedömde att A-sons revisionsarbete inte uppfyller

Läs mer

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för det aktuella räkenskapsåret.

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för det aktuella räkenskapsåret. Dnr 2013-947 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser A-sons uppdrag

Läs mer

Dnr 2011-757 2012-12-13 D 12. FörvR: dom 2013-02-21, mål nr 802-13 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-06-26, mål nr 1862-13

Dnr 2011-757 2012-12-13 D 12. FörvR: dom 2013-02-21, mål nr 802-13 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-06-26, mål nr 1862-13 Dnr 2011-757 2012-12-13 D 12 FörvR: dom 2013-02-21, mål nr 802-13 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-06-26, mål nr 1862-13 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2015-02-19 Dnr 2013-1168 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) mottog i juni 2013 en ansökan

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2015-236 2016-02-25 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har underrättats om att godkända revisorn A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll och att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet,

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2014-1246 2016-06-17 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket rörande auktoriserade revisorn A-son revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Dnr 2014-1188 2015-1188 D 15

Dnr 2014-1188 2015-1188 D 15 Dnr 2014-1188 2015-1188 D 15 D 15 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. FAR:s kvalitetsnämnd har bedömt att A-son inte kan anses bedriva sin revisionsverksamhet enligt god revisorssed

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2015-05-08 Dnr 2014-614 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-sonvarning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende

Läs mer

Dnr D 12

Dnr D 12 Dnr 2011-834 2012-03-22 D 12 D 12 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag (bolaget) och har därför öppnat detta

Läs mer

Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13

Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13 Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

Dnr D 15

Dnr D 15 Dnr 2014-350 2015-03-27 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan framgår att A-son

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2016-499 2017-05-12 D 17 FörvR dom 2017-07-25, mål nr 13831-17, avslag D 17 1 Bakgrund Revisorsinspektionen 1 har tagit del av information om auktoriserade revisorn A-son. Informationen har föranlett

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2015-768 2016-09-28 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor bl.a. i ett aktiebolag

Läs mer

Dnr 2009-1556 2011-05-05 D 13/11

Dnr 2009-1556 2011-05-05 D 13/11 Dnr 2009-1556 2011-05-05 D 13/11 D 13/11 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har med anledning av anmälan öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Dnr D 15

Dnr D 15 Dnr 2014-1473 2015-03-27 D 15 D 15 1 Inledning FAR har underrättat Revisorsnämnden (RN) om att godkände revisorn A-son har underkänts i en intern kvalitetskontroll utförd inom den revisionsbyrå där han

Läs mer

Dnr 2011-1375 2013-03-21 D 13

Dnr 2011-1375 2013-03-21 D 13 Dnr 2011-1375 2013-03-21 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag räkenskapsåren

Läs mer

D 14. Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14. 1 Inledning

D 14. Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14. 1 Inledning Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Auktoriserade revisorn A-son, som är verksam vid det registrerade revisionsbolaget X AB, har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) periodiskt återkommande

Läs mer

D D 16

D D 16 D 2014-1508 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden har underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll och att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet

Läs mer

Dnr 2008-264 2009-10-22 D 42/09

Dnr 2008-264 2009-10-22 D 42/09 Dnr 2008-264 2009-10-22 D 42/09 D 42/09 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. 2

Läs mer

Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-833 2013-10-31 D 13 D 13 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse från Skatteverket och har därför öppnat detta disciplinärende. Underrättelsen rör A-sons uppdrag som vald

Läs mer

Disciplinärende godkände revisorn A-son

Disciplinärende godkände revisorn A-son BESLUT 2015-05-08 Dnr 2014-687 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande godkände

Läs mer

Dnr 2011-996 2013-03-21 D 13

Dnr 2011-996 2013-03-21 D 13 Dnr 2011-996 2013-03-21 D 13 FörvR: dom 2013-10-08, mål nr 8870-13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför

Läs mer

Dnr 2011-536 2012-12-13 D 12. FörvR: beslut 2013-02-07, återkallat överklagande, målet avskrivet, mål nr 27075-12

Dnr 2011-536 2012-12-13 D 12. FörvR: beslut 2013-02-07, återkallat överklagande, målet avskrivet, mål nr 27075-12 Dnr 2011-536 2012-12-13 D 12 FörvR: beslut 2013-02-07, återkallat överklagande, målet avskrivet, mål nr 27075-12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn

Läs mer

Dnr 2010-1003 2011-02-17 D 5/11

Dnr 2010-1003 2011-02-17 D 5/11 Dnr 2010-1003 2011-02-17 D 5/11 D 5/11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son rörande hans uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag avseende räkenskapsåret

Läs mer

Dnr 2012-582 2013-05-03 D 13

Dnr 2012-582 2013-05-03 D 13 Dnr 2012-582 2013-05-03 D 13 FörvR: dom 2013-09-20, mål nr 12700-13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en skrivelse avseende auktoriserade revisorn A-son. Skrivelsen rör hans uppdrag som

Läs mer

Dnr 2013-1611 2014-12-18 D 14

Dnr 2013-1611 2014-12-18 D 14 Dnr 2013-1611 2014-12-18 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att kontrollanten har bedömt att A-son inte kan anses bedriva sin revisionsverksamhet

Läs mer

Dnr 2013-640 2014-12-18 D 14

Dnr 2013-640 2014-12-18 D 14 Dnr 2013-640 2014-12-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan framgår att A-son

Läs mer

Dnr D 13

Dnr D 13 Dnr 2011-1337 2013-05-03 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser hans uppdrag

Läs mer

Dnr D 32/09

Dnr D 32/09 Dnr 2008-347 2009-09-18 D 32/09 FörvR: Dom 2010-05-20, mål nr 15935-10 D 32/09 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan behandlar A-sons uppdrag

Läs mer

Dnr 2010-778 2011-12-15 D 11

Dnr 2010-778 2011-12-15 D 11 Dnr 2010-778 2011-12-15 D 11 D 11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och en annan revisor. Med anledning av anmälan har RN öppnat dels detta disciplinärende

Läs mer

Dnr D 12. FörvR: dom , mål nr KamR: beslut att ej meddela PT , mål nr

Dnr D 12. FörvR: dom , mål nr KamR: beslut att ej meddela PT , mål nr Dnr 2011-699 2012-09-18 D 12 FörvR: dom 2013-02-21, mål nr 20774-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-09-12, mål nr 1705-13 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände

Läs mer

Dnr 2006-141 2007-12-06 D 49/07

Dnr 2006-141 2007-12-06 D 49/07 Dnr 2006-141 2007-12-06 D 49/07 D 49/07 1. Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-sons revisionsinsatser i ett aktiebolag. Anmälan gäller räkenskapsåret den

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2015-1155 2017-03-31 D 17 D 17 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son. Underrättelsen gäller A-sons uppdrag som revisor i

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

Dnr 2010-777 2011-12-15 D 11

Dnr 2010-777 2011-12-15 D 11 Dnr 2010-777 2011-12-15 D 11 D 11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och en annan revisor. Med anledning av anmälan har RN öppnat dels detta disciplinärende

Läs mer

Dnr 2004-1413 2007-05-03 D 18/07 2006-97

Dnr 2004-1413 2007-05-03 D 18/07 2006-97 Dnr 2004-1413 2007-05-03 D 18/07 2006-97 D 18/07 1. Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit två underrättelser från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son, vilket föranlett RN att öppna två

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2015-493 2016-02-25 D 16 D 16 1 Inledning A-son är hos Revisorsnämnden (RN) föremål för ett disciplinärende som har öppnats med anledning av en underrättelse från Skatteverket. Underrättelsen avser

Läs mer

Dnr 2009-1711 2011-02-17 D 4/11

Dnr 2009-1711 2011-02-17 D 4/11 Dnr 2009-1711 2011-02-17 D 4/11 D 4/11 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har med anledning av anmälan öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2016-525 2017-06-16 D 17 D 17 1 Inledning Revisorsinspektionen 1 har tagit emot en anmälan från Ekobrottsmyndigheten. Anmälan har föranlett myndigheten att utreda godkände revisorn A-sons revision

Läs mer

Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12

Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12 Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons uppdrag i ett aktiebolag (nedan benämnt entreprenadbolaget eller bolaget)

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Dnr 2013-1497 2015-05-08 D 15

Dnr 2013-1497 2015-05-08 D 15 Dnr 2013-1497 2015-05-08 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan framgår att

Läs mer

Dnr 2012-660 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-660 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-660 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son 1 BESLUT 2018-09-21 Dnr 2018-576 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran. 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsinspektionens

Läs mer

Dnr 2013-1427 2015-03-27 D 15

Dnr 2013-1427 2015-03-27 D 15 Dnr 2013-1427 2015-03-27 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. RN har granskat A-sons

Läs mer

Dnr 2011-774 2012-05-03 D 12

Dnr 2011-774 2012-05-03 D 12 Dnr 2011-774 2012-05-03 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons uppdrag

Läs mer

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 D 15 Revisorsnämnden (RN) har genomfört en kvalitetskontroll av A-sons revision av ett aktiebolag (nedan bolaget) vars värdepapper var föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Disciplinärende godkände revisorn A-son

Disciplinärende godkände revisorn A-son 1 BESLUT 2017-12-15 Dnr 2017-797 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en varning. 1 Inledning Revisorsinspektionen har underrättats om att godkände revisorn

Läs mer

Dnr 2011-393 2012-11-01 D 12

Dnr 2011-393 2012-11-01 D 12 Dnr 2011-393 2012-11-01 D 12 D 12 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Underrättelsen har föranlett

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2016-1358 2016-12-16 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har från FAR fått information om att någon kvalitetskontroll inte har kunnat genomföras avseende godkände revisorn A-son, eftersom hon

Läs mer

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 D 25/07 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag räkenskapsåren

Läs mer

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning 1.1 Bakgrund A-son har varit föremål för Revisorsnämndens

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

D 12. Dnr D Bakgrund

D 12. Dnr D Bakgrund Dnr 2011-603 2012-06-14 D 12 D 12 1 Bakgrund Auktoriserade revisorn A-son, som är verksam vid det registrerade revisionsbolaget X AB, har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) periodiskt återkommande

Läs mer

Dnr 2009-668 2010-12-10 D 42/10. FörvR: Dom 2011-05-02, mål nr 865-11 KamR: beslut att ej meddela PT, 2011-08-24, mål nr 3110-11

Dnr 2009-668 2010-12-10 D 42/10. FörvR: Dom 2011-05-02, mål nr 865-11 KamR: beslut att ej meddela PT, 2011-08-24, mål nr 3110-11 Dnr 2009-668 2010-12-10 D 42/10 FörvR: Dom 2011-05-02, mål nr 865-11 KamR: beslut att ej meddela PT, 2011-08-24, mål nr 3110-11 D 42/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan som avser

Läs mer

D 3/08. Dnr 2006-339 2008-02-14 D 3/08. 1 Bakgrund. 1.1 Inledning

D 3/08. Dnr 2006-339 2008-02-14 D 3/08. 1 Bakgrund. 1.1 Inledning Dnr 2006-339 2008-02-14 D 3/08 D 3/08 1 Bakgrund 1.1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag räkenskapsåren 2003

Läs mer

Dnr D 14

Dnr D 14 Dnr 2014-1182 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) systematiska och uppsökande tillsyn (SUT). Vad som framkommit har föranlett RN att öppna detta disciplinärende.

Läs mer

Dnr 2008-587 2010-02-04 D 1/10

Dnr 2008-587 2010-02-04 D 1/10 Dnr 2008-587 2010-02-04 D 1/10 D 1/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag och har

Läs mer

Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10

Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10 Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10 D 14/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket rörande godkände revisorn A-son uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag och har

Läs mer

D 3/04. Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04

D 3/04. Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04 Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04 D 3/04 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot auktoriserade revisorn A-son och med anledning därav öppnat ett disciplinärende, dnr 2001-1423. Vidare

Läs mer

Dnr 2007-1527 2008-11-06 D 44/08

Dnr 2007-1527 2008-11-06 D 44/08 Dnr 2007-1527 2008-11-06 D 44/08 D 44/08 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son. Underrättelsen rör dennes uppdrag som vald revisor

Läs mer

Dnr D 28/06

Dnr D 28/06 Dnr 2004-1630 2006-09-14 D 28/06 D 28/06 1 Inledning 1.1 Skrivelse från Skatteverket Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket rörande godkände revisorn A-sons uppdrag som vald

Läs mer

Dnr 2004-1528 2007-11-13 D 36/07

Dnr 2004-1528 2007-11-13 D 36/07 Dnr 2004-1528 2007-11-13 D 36/07 D 36/07 1. Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son och dennes revisionsuppdrag i två aktiebolag,

Läs mer

D Dnr D Inledning

D Dnr D Inledning 2012-1511 2013-706 Dnr 2013-990 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit flera anmälningar avseende auktoriserade revisorn A-son, vilka har föranlett myndigheten att öppna tre

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2015-1181 2017-06-16 D 17 D 17 1 Inledning Revisorsinspektionen 1 har tagit del av information som har fått inspektionen att utreda auktoriserade revisorn A-sons revision av ett aktiebolag, nedan benämnt

Läs mer

Dnr 2012-1336 2014-06-18 D 14

Dnr 2012-1336 2014-06-18 D 14 Dnr 2012-1336 2014-06-18 D 14 D 14 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har av regeringen getts uppdraget att inom ramen för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen granska om revisorerna har fullgjort

Läs mer

Dnr 2004-1444, 2008-05-07 D 22/08 2006-734, 2006-919

Dnr 2004-1444, 2008-05-07 D 22/08 2006-734, 2006-919 Dnr 2004-1444, 2008-05-07 D 22/08 2006-734, 2006-919 LR: dom 2009-03-19, mål nr 12275-08 KamR: dom 2010-06-04, mål nr 2604-09 D 22/08 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit tre anmälningar avseende

Läs mer

Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11

Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11 Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11 D 11 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har med anledning av anmälan öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Dnr 2011-880 2013-03-21 D 13. 2 Bolagets hantering och upplysning om utbetalningar av tilläggsköpeskilling (räkenskapsåren 2006-2009)

Dnr 2011-880 2013-03-21 D 13. 2 Bolagets hantering och upplysning om utbetalningar av tilläggsköpeskilling (räkenskapsåren 2006-2009) Dnr 2011-880 2013-03-21 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. A-son var vald revisor i ett

Läs mer

D 11/09. Dnr 2008-805 2009-03-19 D 11/09. 1 Inledning

D 11/09. Dnr 2008-805 2009-03-19 D 11/09. 1 Inledning Dnr 2008-805 2009-03-19 D 11/09 D 11/09 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN:s) systematiska och uppsökande tillsyn (SUT). Vad som därvid framkommit och som redovisas nedan har

Läs mer

Dnr D 14

Dnr D 14 Dnr 2012-1558 2014-06-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har med anledning av den öppnat detta disciplinärende. Anmälan omfattar

Läs mer

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser ett yttrande

Läs mer

Dnr 2007-1581 2009-02-05 D 4/09

Dnr 2007-1581 2009-02-05 D 4/09 Dnr 2007-1581 2009-02-05 D 4/09 FörvR: Dom 2010-04-07, mål nr 11071-10 D 4/09 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son. Underrättelsen

Läs mer

Dnr 2010-408 2011-06-16 D 17/11

Dnr 2010-408 2011-06-16 D 17/11 Dnr 2010-408 2011-06-16 D 17/11 D 17/11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

D 15. Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son. Dnr D 15. Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

D 15. Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son. Dnr D 15. Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. Dnr 2014-42 2015-11-06 D 15 D 15 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Auktoriserade revisorn A-son har varit föremål för

Läs mer

Dnr 2000-1345 2003-04-14 D 9/03

Dnr 2000-1345 2003-04-14 D 9/03 Dnr 2000-1345 2003-04-14 D 9/03 D 9/03 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skattemyndigheten i X-stad avseende auktoriserade revisorn A-son. Av handlingarna i ärendet framgår följande.

Läs mer

D 13. Dnr 2011-1752 2013-06-13 D 13. 1 Inledning

D 13. Dnr 2011-1752 2013-06-13 D 13. 1 Inledning Dnr 2011-1752 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. RN har granskat hans revisionsuppdrag

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2016-1171 2016-11-04 D 16 D 16 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) systematiska och uppsökande tillsyn, SUT (dnr 2016-180). Vad som därvid har framkommit, och som redovisas

Läs mer

Dnr 2006-757 2006-12-07 D 48/06

Dnr 2006-757 2006-12-07 D 48/06 Dnr 2006-757 2006-12-07 D 48/06 D 48/06 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett

Läs mer

Dnr D 21/06

Dnr D 21/06 Dnr 2004-96 2006-06-15 D 21/06 D 21/06 1 Underrättelse från en skattemyndighet Revisorsnämnden har mottagit en underrättelse från dåvarande Skattemyndigheten i X-stad (numera Skatteverket) avseende godkände

Läs mer

Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12

Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12 Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Fars kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet rörande auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen, som

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2018-06-15 Dnr 2016-1304 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning 1 Inledning Revisorsinspektionen har tagit del av information

Läs mer

Dnr 2009-1681 2011-02-17 D 3/11

Dnr 2009-1681 2011-02-17 D 3/11 Dnr 2009-1681 2011-02-17 D 3/11 D 3/11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör hans revisionsuppdrag

Läs mer

D 13. Dnr 2012-592 2013-12-13 D 13. 1 Bakgrund

D 13. Dnr 2012-592 2013-12-13 D 13. 1 Bakgrund Dnr 2012-592 2013-12-13 D 13 D 13 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan rörande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör hans uppdrag som

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2016-769 2017-09-22 D 17 D 17 1 Inledning Revisorsinspektionen har tagit del av information som har gett myndigheten anledning att öppna ett disciplinärende avseende den auktoriserade revisorn A-sons

Läs mer

D 11/08. Dnr 2007-1390 2008-02-14 D 11/08. LR: dom 2008-04-18, mål nr 5783-08. 1 Inledning

D 11/08. Dnr 2007-1390 2008-02-14 D 11/08. LR: dom 2008-04-18, mål nr 5783-08. 1 Inledning Dnr 2007-1390 2008-02-14 D 11/08 LR: dom 2008-04-18, mål nr 5783-08 D 11/08 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och

Läs mer

Dnr D 43/05

Dnr D 43/05 Dnr 2004-645 2005-12-08 D 43/05 D 43/05 Innehållet i anmälan och övriga handlingar i ärendet Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag

Läs mer

D 14. Dnr 2013-864 2014-05-08 D 14. 1 Inledning

D 14. Dnr 2013-864 2014-05-08 D 14. 1 Inledning Dnr 2013-864 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit underrättelser från Skatteverket beträffande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av underrättelserna

Läs mer

Dnr 321 2015-06-17 D 15

Dnr 321 2015-06-17 D 15 Dnr 321 2015-06-17 D 15 D 15 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) systematiska och uppsökande tillsyn (SUT). Vad som framkommit har föranlett RN att öppna detta disciplinärende.

Läs mer

Dnr 2011-683 2012-11-01 D 12. FörvR: dom 2013-04-11, mål nr 25711-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-12-17, mål nr 3120-13

Dnr 2011-683 2012-11-01 D 12. FörvR: dom 2013-04-11, mål nr 25711-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-12-17, mål nr 3120-13 Dnr 2011-683 2012-11-01 D 12 FörvR: dom 2013-04-11, mål nr 25711-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-12-17, mål nr 3120-13 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände

Läs mer

Dnr 2010-1143 2012-05-03 D 12. FörvR: dom 2012-10-16, mål nr 11045-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-01-14, mål nr 8110-12

Dnr 2010-1143 2012-05-03 D 12. FörvR: dom 2012-10-16, mål nr 11045-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-01-14, mål nr 8110-12 Dnr 2010-1143 2012-05-03 D 12 FörvR: dom 2012-10-16, mål nr 11045-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-01-14, mål nr 8110-12 D 12 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket

Läs mer

Dnr 2011-246 2012-11-01 D 12

Dnr 2011-246 2012-11-01 D 12 Dnr 2011-246 2012-11-01 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons uppdrag i en ideell förening (föreningen) och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

D 36/10

D 36/10 2009-1833 2010-855 2010-10-27 D 36/10 D 36/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan från Finansinspektionen rörande auktoriserade revisorn A-son och har med anledning därav öppnat ett

Läs mer