Dnr D 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2012-1657 2014-03-27 D 14"

Transkript

1 Dnr D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser bl.a. A-sons uppdrag som vald revisor i ett kommanditbolag (härefter S-bolaget) och det aktiebolag som var dess komplementär (härefter P-bolaget). Enligt anmälarna har S-bolaget tidigare bedrivit handel med metaller och värdepapper medan P-bolaget inte har bedrivit någon verksamhet. Anmälarna har även uppgett att det sedan några år tillbaka föreligger tvistigheter mellan företrädarna för delägarna i S- Av handlingarna i ärendet framgår att det sedan år 2006 föreligger en skattetvist mellan Skatteverket och S-bolaget angående avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Det omtvistade beloppet anges till 2,7 mnkr. Av S-bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2009/10 och 2010/11 framgår att S-bolagets omsättning och lönsamhet kraftigt försämrats och att bolaget var under avveckling. Tre aktiebolag (varav ett härefter benämns E-bolaget) var kommanditdelägare i S- E- bolagets kapitalandel i S-bolaget uppgick till fem procent. A-son var vald revisor även i E- RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för E-bolaget avseende räkenskapsåren 1 maj april 2010 och 1 maj april Han avgav för båda de aktuella räkenskapsåren revisionsberättelser som inte avvek från standardutformningen. 2 E-bolaget 2.1 Finansiella anläggningstillgångar räkenskapsåret 2009/10 E-bolagets andel av S-bolaget uppgick, som angetts ovan, till fem procent. I E-bolagets årsredovisning per balansdagen den 30 april 2010 redovisades andelar i intresseföretag, S- bolaget, med 3,4 mnkr (motsvarande 74 procent av balansomslutningen). A-son har antecknat att han inte bedömde att det förelåg ett nedskrivningsbehov av posten och att den i allt väsentligt var korrekt värderad. Nettoomsättningen i S-bolaget redovisades enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/10 med 37,3 mnkr att jämföras med 93,3 mnkr för räkenskapsåret 2008/09. Eget kapital i S-bolaget redovisades per balansdagen den 30 april 2010 med 13,7 mnkr. S-bolaget redovisade per balansdagen aktier i två intresseföretag, C-bolaget och W- Aktierna redovisades med 7,9 mnkr respektive 2,1 mnkr. S-bolagets kapitalandel angavs uppgå till 30 procent i C-bolaget och till 50 procent i W- 1

2 A-son har i yttranden till RN uppgett följande. Under år 2008 förhandlade andelsägarna i S-bolaget med ett tyskt metallföretag om överlåtelse av halva S-bolagets rörelse, varvid parterna var överens om en prisnivå på 100 mnkr. E-bolagets femprocentiga andel i S-bolaget motsvarade väl det bokförda värdet. Vidare behöver värdet på andelarna i E-bolagets balansräkning inte motsvara E-bolagets andel av det egna kapitalet i S- Han hade, trots förhållandet att S-bolaget inte hade reserverat något belopp för den ovan nämnda skattetvisten, ingen anledning att ifrågasätta E-bolagets värde på andelarna i S-bolaget per den 30 april Vid den tidpunkten hade före detta länsrätten bifallit S-bolagets talan. Det fanns således inga skäl för E-bolaget att på denna grund nedvärdera andelarna i S- Det fanns dessutom betydande övervärden i S-bolagets balansräkning. Vad avser värdet på andelar i intresseföretag kunde värdet på S-bolagets aktier i C-bolaget beräknas till drygt 10 mnkr. Beträffande värdet på aktierna i W-bolaget bedömde ägarna av S-bolaget att W-bolaget hade en stor potential och värderade det 50 procentiga innehavet till ett värde som, vad avser värdet per aktie, motsvarande vad som hade erlagts vid en nyemission trots att W-bolagets eget kapital endast uppgick till 1 mnkr. Av 4 kap. 1 första stycket årsredovisningslagen framgår att anläggningstillgångar är sådana tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Enligt 4 kap. 5 första stycket samma lag ska tillgångar som per balansdagen har ett lägre värde än det som följer av 3 och 4 första stycket skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. RN konstaterar att E-bolagets andel om fem procent av S-bolagets kapital kan beräknas till 683 tkr att jämföras med det av E-bolaget redovisade värdet på andelarna i S-bolaget om 3,4 mnkr. Som framgått ovan redovisade E-bolaget för räkenskapsåret 2009/10 ingen nettoomsättning. Bolagets resultat avsåg resultat från andelar i intresseföretag. Frågan om det fanns behov av att göra en nedskrivning av andelarnas värde var således väsentlig, inte minst mot bakgrund av att S-bolaget var under avveckling, ett förhållande A-son var medveten om. Vidare var S-bolaget vid tidpunkten för hans avgivande av revisionsberättelsen för E-bolaget föremål för en skattetvist som kunde föranleda en betalningsskyldighet motsvarande ett belopp om 2,7 mnkr. Bolaget hade visserligen haft framgång i första instans men det förelåg ändå viss osäkerhet om utgången av skattetvisten. A-son har även hänvisat till övervärden i S-bolagets balansräkning per balansdagen den 30 april 2010, övervärden som enligt RN:s bedömning endast marginellt skulle kunna påverka värdet på S-bolagets egna kapital och därigenom värdet på E-bolagets andelar i S- Med hänsyn till den ekonomiska situation som S-bolaget befann sig i fanns det skäl för A-son att kritiskt pröva värdet på E-bolagets andelar i S- Hans uppgifter om hur han bedömde värdet på andelarna i S-bolaget är allmänt hållna och ger ingen närmare information om vilka överväganden han gjorde av det redovisade värdet på andelarna per balansdagen. Enligt RN:s uppfattning tog han inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till de i föregående stycke angivna förhållandena avseende S-bolaget då han bedömde värdet på E-bolagets andelar i S- Med hänsyn till postens väsentlighet hade han därmed inte grund för att tillstyrka fastställande av 2

3 bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed. De omständigheter som A-son har lyft fram att det under år 2008 hade pågått förhandlingar avseende en eventuell delöverlåtelse av S-bolaget och att S-bolaget haft framgång i före detta länsrätten avseende skattetvisten föranleder ingen annan bedömning. Detsamma gäller mot bakgrund av att S-bolaget var under avveckling hans invändning, som den får förstås, att värdet på andelarna i E-bolagets balansräkning skulle kunna överstiga E-bolagets andel av det egna kapitalet i S- 2.2 Finansiella anläggningstillgångar räkenskapsåret 2010/11 I E-bolagets årsredovisning per balansdagen den 30 april 2011 redovisades andelar i intresseföretag med 943 tkr, varav 905 tkr avsåg andelar i S-bolaget (motsvarande 39 procent av balansomslutningen). Av årsredovisningen framgår vidare att E-bolaget under räkenskapsåret redovisade en resultatandel från S-bolaget med minus 2,5 mnkr. E-bolaget redovisade därefter fritt eget kapital med 802 tkr. A-son har antecknat att han inte bedömde att det förelåg ett nedskrivningsbehov av posten Andelar i intresseföretag och att posten i allt väsentligt var korrekt värderad. Enligt S-bolagets årsredovisning per balansdagen den 30 april 2011 redovisade bolaget en omsättning med 227 tkr och årets resultat med minus 10 mnkr. Eget kapital redovisades med 3,6 mnkr. S-bolaget redovisade per balansdagen aktier i de båda intresseföretagen C-bolaget och W- bolaget med 3 mnkr respektive 0 kr efter nedskrivning av värdet på aktierna med 7 mnkr. S- bolagets kapitalandelar angavs vara oförändrade dvs. 30 procent i C-bolaget och 50 procent i W- A-son har i yttranden till RN i huvudsak hänvisat till sitt svar avseende granskningen av räkenskaperna för räkenskapsåret 2009/10. Han har, vad avser värdet på av S-bolaget redovisade andelar i intresseföretag, tillagt att aktierna i C-bolaget värderades till det belopp som de sedermera såldes för. Dessutom gjordes en kraftig nedskrivning av värdet på aktierna i W- bolaget samtidigt som en fordran på detta bolag skrevs ned med 2,3 mnkr. S-bolagets nedskrivning av värdet på fordran och aktier i W-bolaget var inte betingad av konkurs eller obestånd utan gjordes på uppmaning av en av kommanditdelägarna. Han hade ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen. RN konstaterar att E-bolagets andel om fem procent av S-bolagets eget kapital kan beräknas till 179 tkr att jämföra med det av E-bolaget redovisade värdet på andelarna i S-bolaget om 905 tkr. Värdet på E-bolagets andelar i S-bolaget var väsentligt för E-bolaget även per balansdagen den 30 april 2011, i synnerhet mot bakgrund av att S-bolagets verksamhet under räkenskapsåret hade varit obetydlig och att E-bolaget hade belastats med en negativ resultatandel under räkenskapsåret. Det fanns inte heller något som tydde på att det fanns övervärden i posten Andelar i intresseföretag per balansdagen. A-son hade därför även detta räkenskapsår anledning att kritiskt pröva värdet av E-bolagets andelar i S- Enligt RN:s uppfattning tog han därvid inte heller detta år i tillräcklig utsträckning hänsyn till de aktuella förhållandena i S- Med hänsyn till postens väsentlighet hade han därmed inte grund för att tillstyrka 3

4 fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed. 2.3 Förbjudet lån Av uppgifter i dokumentationen framgår att E-bolaget per balansdagen den 30 april 2011 redovisade en fordran på bolagets styrelseledamot med 34 tkr. Underlaget utvisar att fordran hade uppkommit genom en den 7 september 2010 gjord banköverföring från E-bolaget till styrelseledamoten. A-son har antecknat att det hade uppkommit en fordran på [styrelseledamoten] på 34 tkr. Av dokumentationen kan inte utläsas om han gjorde någon bedömning om posten skulle betraktas som ett förbjudet lån. A-son har i yttranden till RN uppgett följande. E-bolagets fordran på styrelseledamoten reglerades den 15 augusti 2011 och var således reglerad när han lämnade sin revisionsberättelse för räkenskapsåret. Han ansåg att det inte fanns någon anledning att anmärka på lånet i revisionsberättelsen främst med tanke på beloppets storlek och att beloppet redan hade återbetalats. Av 21 kap. 1 2 aktiebolagslagen (2005:551) följer att ett aktiebolag som huvudregel inte får lämna penningslån till den som äger aktier i eller är styrelseledamot i Av 9 kap. 33 andra stycket samma lag följer vidare att bolagets revisor ska anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen. E-bolaget redovisade under en stor del av räkenskapsåret 2010/11 en fordran på bolagets styrelseledamot som uppkommit genom en banköverföring från bolaget till styrelseledamoten. Styrelseledamotens uttag utgjorde därför utlåning i strid med 21 kap. 1 2 aktiebolagslagen. Det ankom på A-son att anmärka på detta förhållande i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010/11. Genom att inte göra detta har han åsidosatt god revisionssed. 1 Det förhållandet att lånet hade reglerats innan han avlämnade sin revisionsberättelse föranleder ingen annan bedömning. 2.4 Förvärv av anläggningstillgångar I anmälan till RN anges att A-son godkände att S-bolaget hade köpt in en massagestol till företrädaren för E-bolaget på S-bolagets bekostnad. Först efter att anmälarna hade upptäckt att massagestolen var bokförd i S-bolagets bokföring fördes beloppet om till E-bolagets kapitalkonto i S- Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/10 redovisade E-bolaget ingen nettoomsättning vare sig för räkenskapsåret eller för jämförelseåret 2008/09. Bolagets resultat avsåg resultat från andelar i intresseföretag. Av årsredovisningen kan utläsas att bolagets verksamhet bestod av att äga aktier i koncernföretag och intresseföretag. 1 Se RN:s beslut den 13 november 2007 i ärende dnr , referat D 36/07 i RN:s praxis. 4

5 Av dokumentationen för räkenskapsåret 2009/10 framgår att en faktura om 71 tkr, daterad den 4 september 2009 och ställd till S-bolaget, avseende en massagestol bokfördes i E-bolaget, varvid mervärdesskatt redovisades på bolagets konto för ingående mervärdesskatt. Nettobeloppet redovisades som en tillgång efter avdrag med 30 procent för avskrivning. Av uppgifter i dokumentationen kan även utläsas att E-bolaget i inkomstdeklarationen vid 2011 års taxering redovisade ingående mervärdesskatt avseende massagestolen. RN har förelagt A-son att redogöra för på vilken grund han godtog att en faktura ställd till S- bolaget redovisades i E-bolagets räkenskaper, varvid avdrag gjordes för på fakturan belöpande mervärdesskatt, samt att även redogöra för bedömningen av nyttan för E-bolaget med förvärvet av denna inventarie mot bakgrund av att bolagets tillgångar i allt väsentligt bestod av andelar i S- A-son har i yttranden till RN uppgett följande. Fakturan för massagestolen ställdes till S-bolaget och köptes in på grund av hälsoproblem hos företrädaren för E- Inköpet var helt medicinskt betingat. Efter diskussioner med de andra företrädarna för delägarna i S-bolaget enades de om att kostnaden för massagestolen skulle belasta E-bolagets kapitalkonto i S- En avräkning gjordes således mot E-bolagets kapitalkonto med det fakturerade totalbeloppet, 71 tkr. Någon kostnad för inköpet av massagestolen belastade därmed inte S-bolagets resultat. Av gällande rätt följer att endast fakturor ställda till E-bolaget och av nytta för dess verksamhet kunde bokföras i E-bolagets räkenskaper med avdrag för ingående mervärdesskatt. A-son har inte besvarat RN:s frågor om på vilken grund han godtog att en faktura ställd till S- bolaget redovisades av E-bolaget och att E-bolaget gjorde avdrag för den mervärdesskatt som belöpte på fakturan. Han har inte heller redogjort för någon bedömning av nyttan för E-bolaget med förvärvet av massagestolen mot bakgrund av att E-bolagets verksamhet under räkenskapsåret i allt väsentligt var att äga andelar i S-bolaget och att S-bolagets verksamhet var under avveckling. RN finner att A-son vid sin revision av E-bolaget utan godtagbart underlag och utan att överväga om förvärvet hörde till bolagets verksamhet har godtagit att E-bolaget dels redovisade en anläggningstillgång till ett inte obetydligt värde, dels gjorde avdrag för den i fakturan redovisade ingående mervärdesskatten. Han har härigenom åsidosatt god revisionssed. Vad han har anfört om att tillgången anskaffades i rent medicinskt syfte medför ingen annan bedömning. 3 P-bolagets årsredovisningar räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 Anmälarna har gett in årsredovisningar och revisionsberättelser för P-bolaget avseende räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12. Av dessa framgår att A-son avgav revisionsberättelser och gjorde revisorspåteckning på årsredovisningarna trots att samtliga styrelseledamöter inte hade undertecknat årsredovisningarna för något av räkenskapsåren. A-son har i yttranden till RN uppgett följande. 5

6 P-bolaget bedrev inte någon verksamhet och balansräkningen bestod enbart av ett bankkonto. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11 undertecknades av två tredjedelar av bolagets styrelse. Undertecknandet föregicks av möten där styrelsen kom överens om hur årsredovisningen i P-bolaget skulle utformas. Samtliga styrelseledamöter var närvarande under dessa möten. Han insåg inte att en av dem skulle vägra att skriva under årsredovisningen. Eftersom Bolagsverket senare godkände handlingarna, blev han inte heller på annat sätt medveten om att hela styrelsen inte hade undertecknat årsredovisningen. Det var alltså av misstag som han gjorde revisorspåteckning på årsredovisningen och avgav revisionsberättelse för det aktuella räkenskapsåret innan hela styrelsen hade undertecknat årsredovisningen. Anledningen till att han lämnade revisionsberättelse och gjorde revisorspåteckning på årsredovisningen för räkenskapsåret 2011/12, innan hela styrelsen hade skrivit under den, var att han även detta år utgick ifrån att samtliga styrelseledamöter skulle skriva under årsredovisningen på samma sätt som de hade gjort tidigare år. Av 2 kap. 7 första stycket årsredovisningslagen framgår att årsredovisningen för ett aktiebolag ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter. Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 hade, när A-son avgav revisionsberättelser och gjorde revisorspåteckningar, inte undertecknats av samtliga styrelseledamöter. Det innebar att det saknades formellt avgivna årsredovisningar för nämnda räkenskapsår. 2 Genom att ändå avge revisionsberättelser och påteckna årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010/11 och 2011/12 har han åsidosatt god revisionssed. Vad han har uppgett om att han saknade vetskap om att en styrelseledamot inte skulle underteckna årsredovisningarna saknar betydelse. 4 RN:s sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd A-son har vid sin revision av ett bolag för två räkenskapsår godtagit värdet på finansiella tillgångar i bolaget utan att i tillräcklig omfattning ifrågasätta tillgångarnas värde. Han har därigenom kommit att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar utan att ha grund för det. Han har även underlåtit att anmärka på förekomsten av ett förbjudet lån i samma bolag. Vidare har han godtagit att en faktura, ställd till ett annat bolag, redovisades i bolaget och att avdrag gjordes i inkomstdeklarationen för den på beloppet belöpande mervärdesskatten. Han har därutöver, avseende ett annat bolag, för två räkenskapsår lämnat revisionsberättelser och gjort revisorspåteckningar innan årsredovisningarna var formellt avgivna. A-son har i ovan angivna avseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är sammantaget allvarligt och han ska därför meddelas varning. Med stöd av 32 andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning. 2 Se RN:s beslut den 24 januari 2005 i ärende dnr och den 5 maj 2011 i ärende dnr , referat D 3/05 respektive D 13/11 i RN:s praxis. 6

7 Ärendet har avgjorts av RN genom dess tillsynsnämnd. I beslutet har deltagit hovrättspresidenten Sten Andersson, ordförande, f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vice ordförande, skattedirektören Vilhelm Andersson, auktoriserade revisorn Maria Danckler, avdelningschefen Eva Ekström, direktören Per-Ola Jansson, skattejuristen Kerstin Nyquist och auktoriserade revisorn Ola Wahlquist. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt närvarat direktören Anita Wickström, chefsjuristen Adam Diamant, chefsrevisorn Bodil Björk, avdelningsdirektören Fredrik Bengtsson och revisionsdirektören Kerstin Stenberg som har föredragit ärendet. 7

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2015-05-08 Dnr 2014-614 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-sonvarning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende

Läs mer

Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10

Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10 Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10 D 32/10 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) systematiska och uppsökande tillsyn (SUT). Vad som därvid framkommit, och som redovisas nedan, har

Läs mer

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande.

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande. Dnr 2011-1628 2013-06-25 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

D 14. Dnr 2013-375 2014-05-08 D 14. 1 Inledning

D 14. Dnr 2013-375 2014-05-08 D 14. 1 Inledning Dnr 2013-375 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

Dnr 2004-1511 2007-11-13 D 35/07 2005-80

Dnr 2004-1511 2007-11-13 D 35/07 2005-80 Dnr 2004-1511 2007-11-13 D 35/07 2005-80 LR: dom 2009-04-16, mål nr 26220-07 D 35/07 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket i vilken auktoriserade revisorn A-sons

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL Rodrigo Guarachi Kandidatuppsats i handelsrätt Revision HT2011 Handledare Krister Moberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 9 1.1 Bakgrund... 9 1.2 Problemformulering...

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1946-13 1947-13 Sida l (10) KLAGANDE Skatteverket MOTPART VSM North America Finance AB, 556669-4617 c/o VSM GROUP AB 561 84 Huskvarna

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 Sammanfattning En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolagets medel för bl.a. hyra och utrustning av en verkstadslokal, lösen av

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer