Vt* N:r 7 (217) Fredagen den 12 februari :te årg. dödsbädd. &yst, nalfas stilla! i}on sofucr re'rt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vt* N:r 7 (217) Fredagen den 12 februari :te årg. dödsbädd. &yst, nalfas stilla! i}on sofucr re'rt"

Transkript

1 Sockhol. Gs Bok.-Akib. N: 7 (217) F 12 fbui : å. Puiospis p å: Iu Moii och kolo plsch k. 8: Iu. Mo, u kol. pl. > 6: 50 Iu s» 4: By : Kl v. Kyko 7, 2, (Afobls y hus.) Pu. sk i lso å possl, i Sockhol hos kio. Rkö och uifv: FRITHIOF HELLBERG. Täffs å byå kl All. Tlf Uifisl: hvj hlfi f. Lösuspis 15 ö. (vi kopli). Aospis: 35 ö p opill. Fö»Plssök» o.»li pls» 25 ö fö hvj påböj iol sfv. Uläsk os. 70 ö p op.-. V ösbä. &ys, lfs sill! i}o sofuc ' P fli släbc ubb. < bäpb sål få lps s b fjs l subb, fåb l, issb ocf cb bus öo ocf) åb locf, böbs sis läi, fjbfull sf ocf) boce...! (E fjä bus f sbs ib i us ysb sä, o] böbs sill äh bäib.b bubbl vb bflä. IT lä, so sö ui fosub bäcf sfybc jobs uub, bfs fli fll fö fpj y sfub. lfii bli så ubl fuf i si', i fjufuub bjup j säf. $å åbb b bo so bi; s bä, i}vb ål sfäf! < u, offb bi sib, f)äl s, Ijufli fib, pus ocf) sföb subs so så i fjösib...

2 Mäisks fslo på jo ä li kä si full illfssäll. E. ITT ö.: jl plösli, f p ö ycflsf! JTTå' y j ll ö ö? Eys, lfs sill! fjo sof på uli släö fuöö. < hils»öflåfi, sf ocf;, ( öäpö sål få lps sf si i fä ö. uiö fjs l suöö, D i ö >os sol ol) lufs y fåö l, ussö ocf öäofu äö si sjäcsfy, ö bus öo ocf; åö locf, ocf; u ocf; äs ufå ööös sis läi, s o öio fö i sy. f/öfull sf ocf; öocf...! ^å fjä ^LYGARE-pARLÉN. lfs i öjup lö ocf; fs uö u. cf; pls uiö pls ocf; f ill f uiö u fös p i f f olö sf IT j oö bli sö. Dä» o o ä, fuio ocj b, ö f o o ö uäsuäö, ö buo ööj o; fsf, ö buo öypö fläö; i usöfl, i oljocf, bis åsfä, i liul locf, bofi sf l l ö buo so ocf! ( j oö. TlT ff yf fju' i ysö ulfi fjäö. j å. 2TC ö o ö b ö lö, s o sä D sillik Cussolp, fuksvä p, ibi höisok voluiosf i h, fäll vi illfäll y o Eli FlyClé, so ä ilisk slå, och so i ll si koh ibä s äff kkäisik öfv h.»d ä fö äkväi fu Clé,» s h,»ibl kä j, j l so föfi, lik of, j l lill sll Sih få Sös.» Fu Clé v i själfv vk oli bvis på siih, hv u suo k å ill vä vi ul f si iks åfvo. Hos h v föfföå lys uvckl, ick u uppoffi f skp. Ho ä ouöli ik fsi och bilj i, ho jo säll åo vkli so iyck. Es usvis h ifö h föils, so Cussolp uyck å, å h l o» so föfi». Ho v, viss, ku ick äk åo ilisk hos h. Ho v ick hll i sällskpslifv åo älskvä kvi, och illi, på lå ä ick så båfv kvio so ho s h läh i sku. Däfö ujo ho i själfv vk jfcsi vis sös, s poukiv och s li åo lpuk, ki hvilk (\MS läs föfi och f ll sv- sl si, och å ho öpp si u, ~<J sk föf, hvs b å läs fick ick vä si få hö å öfv jo i öfvsäi, ick blo ill kvick ll spiiull ilä i sl, u ll so kuluspåk, u ill å hvli äki, so hvilk so, ä ljs svsk liu ä llls hls ku ko f. okä, h f lä fy, D shä ä ho i hvo so huvussii hf ll, uo hv so ick hs föfäs li bulli, flii i hö skp, s i sk så vy. Ho ål f öfv 84 å. hys fö ll i iss fö llä D ä hä ick i ifv f- fåo, i hvilks bhli ho psoli sälli f fu Olés föfskp. D ä li lo. D få, so vli kä f hv och, ill och io k- iss h, v filopisk s, ä sköliu ä sällsy äs, sök li ö. Fu Clé uöfv och lik lå so lik kpiulio också so välöh och h sif äf, so ifvis öfvll i li ps- fl so fo, bl hvilk å 10,000 s, lock ick ill ffölj. k. fö usö å fi fisk och fiskmi fsik ä. Då äll äko i o Bohuslä s vi föfi f Eli Fly-Clés Upsl uivsi,' äfvls å 10,000 k., fö och soh, ä lli f iss lyf sipi å obl su få o på slöj, so hiills äck h so Bohuslä. psolih och kvi, så yck so so lläh, so bu föfi, äu li få åo iblick i hs piv lif, ä ho själf ifvi i D ä kä sk, ll föf äo si»mi». Effölj cki äo sv fö bö. Fu Clé h också fuk ls f flii psoli böi lill svh och, å käs, på vi fj föfi fö sx å sju å sö u ä fls. D, so s, å ho äu v i bsii f hl u s å j l ick o Mi u Eli Fl^-Clés lif. fylls. äö. cf; säöi äöc lö uiö lö, o] fjufuö böjös ö Ifuuö ö, s o so böj fu ö öå på ööc fjö. R D soöo ö u ä å i ljus böö; ö] o öi öifis o så ä ö s bloö, s o sö. B f bsfåö lsö slå us hjä ö s sl, sof oö, sof y i solh: öi söj öi foif i ö! ; fll u ös fli ocf, j plå ö u öi i, ^ ö uölsöj s o flåöcsocf ö lfu ö is i, öä fys ö säöi ö y bö, så lä öu ä foslö, så lä.öy ull o Pifcs flippsö. ö, uöl flu. 2XlI ä ös ö ä fö, si själs späsih, ls f hv f hs få u lfv l väio bvilli l i. D ä ick lli oso, os ä ick hll vihs blo. I äisko sk svh, och vkli soh föukls ick f svh ko i. D ä fö öfi kä sk, soh och obylih äo ä fä och ifvs o i hvs sällskp och ssuo Eli Fly-Clés lif h is ick vi s på oso.

3 ll sis, å hs kkf v oöck h illfäll v illss h, fick i u och bo lä si svå kos, o h ick ku föu, vä si o på ulvik. D bhöfs ick yck fö bi h i isshuö, så käfs hll ick yck få h o i. Eoli o fs i, å kvi hos h v ill och öåli ä föfi, och å ivl i fö fll v fuk ä i s. D öålih usäck si ä äfv ill ll, hv ho ä, och kiis hs kläi v i hs öo lik so sy so kiis f hs b. Och kiik v suo ick så lä åhåll, å ho äfv vi sk fski ål ä bsli fökälk fö bjä fä och ä b fl ul ll hö osfä kläi. Hv ick skull ku o ick is på u, ho si kolossl poukio ick bo h hf so i äk äpå fu Clé v yck klok och o huso. Ho ku l si själf, och vi supé i hs hus h ho lli själf l sis h vi o. Ho ä viss föå få lli si väl u och få li s u, so vo yck. Då o köbi få f h uppl ko, så blf hål f bi, ikli så lli u, å ko i på bo. D hs spsh i så si så yck oli u, o säll vi si f hs so, o också fö l oklok osi. D föko, so o ho hö ill sls äisko, hvilk yck väl v, ö ä p, so li ku få kl fö si, ko ihåll hu ö, och fl äu äo, so b si f hs oföså i fll. D fis föf, so äo puklih psoifi i si b, och so skifv si böck uoisk oh f uvk. Till ss hö ick Eli Fly-Clé. Ho skf, llls so föll på h. Vissli s ho i lläh ii upp o o, v ick lli sil fö h slå si vi skifbo. A ku ko på h likväl på i och s på kväll so ii på oo. V ho iki i i ispiio, så ku ho hl och håll isol si få si oifi; ho fick isä i si u, j, ho f si ibl ick s i si upp pä fl fö ick u påkläi fölo å f bäls, u s uppä i sä och skf. Och å löp p h ä ooli läh, ho h fö skifv, och so s ä i så fökl hs väli poukio. D ä bk, so l f yp och fiu, ho fö f i si o, ä h u vklih. Och o ho ick ku skä u fiu hl u, så lpp ho ihop så få ll håll. D v illäckli fö h hö bäs åo oli fö s fo i på si ä pls, och hävi h ho uäk hjälp i si o i. D ik sul och hl i»jufuo», so ö i svk och ylik sy ffä, ss sålu ä på Gol äu i vå ä föbil; läspäs i»e vi Bullsjö» sås på si i så slå poä, ill och ä på vi väskus vk päs; bsyli fv i»e yckfull kvi», so s si ubbl j, lä h si osvih i l f Bilsk släk, so lf på 1700 l o. s. v. Och h ho s uppsl ifv, så v illäckli fö hs fukb fsi äf ö hl hisoi. Hv so lli våll h sös byi, voo i hs skäåso flii föko sjö. Fö kl, li ho si p sjöbuss, säskil l kp Hul, iki skuskpp, so h i upp läs io koku ill o fö s f, lli v ll ih, i släpps u i väl. I svsk föf h uppbui så hö hoo fö si b so Eli FlyClé. Och äå ä såsk, o hv ho skull h få, o ho lfv i åo f so kulul, ll o s liä ää vi bä sky. Då ho Wl Kli å 1838, io å l, bu so föfi, höll ho f si fölä, Thoso, 5 (sä f) koo k (lik 16 sio yck) lik yck so h bl fö öfvsäi. Och å ho uppio sis kok, hvi ho föb si ill Filj-Joul lä sx ovll o och jls yckk hv, så höll ho fö ss ovll 1,000 koo syck,. v. s. ick i ä 300 koo k. Dss ovll, so iio i ä iskif å , voo ock skif lå föu. Fö si ksk föäs o E köpshus i skäå, hvilk iick so följo i Afobl å , uppb ho illss öfv 12,000 koo, äf i följosvo 10,800 koo hös pis, so väl åosi svsk ii bl fö följo. E b, fö hvilk ho, o i bk ss byli i ofå, få äu bl, ä Skuspl i hs yck bäs ho skifvi. Föuo svsk kis so ullj, so ho höll f b, uppick äli hoo ill 8,500 koo. Kpps h åo svsk föf väck så ssio si b so Eli Fly-Clé. E så so, so E vi Bullsjö, ä ho å läsi i på lifv, väck, så b och pi fö och o, så ovilj å si, usis å, u iss fsik ll ick skufvs upp å kosl l, h i svsk o v si fö ll s åskoi. Och o E yk, fö hvilk ho på vålss ps bskylli fö oslih, väck fö i upps. Vå s läs h svå föså uppsåls, ss bä b åskoo. I syh föfll föbåls o»e yk» fö oslih oss oföklli. M sk h s ss föäs, och käslo äo u i vä föhä, ä hv voo fö fy skl illbk. Fu Clé v själf v äo. Dls på u f sk och böjls, ls på u f si åli sy v ho i lläh yck li bk y lisisk liu. M å åo å läs upp fö h f fu A Chlo Lffls ovll, slo ho ihop hä och uop iv fövåi:»och å kll i 'E yk' osli!» D sis liä b, fu Clé h fö hä, v kokuläsi f u fö å å s uko y uppl f hs b. D. v. s. hs väi läs hö, och fu Clé, hvs sy fösvs så i, ho sis io å f si lif v äs fullsäi bli, hö på. Fä b h j följ sk oli hisoi. M h ius få böj f koku ill bk ovll:»uh och l h». Plösli, i i bäls, o koku slu, föfi h å blifvi så iss f si bäls, so ho lö, och så yfik öfv,»hu skull å», hs väi ås l på åå f Svsk Filj-joul, ä uspuli så yck, och läs ovll ill slu. J ä, fu Clés lif ick v s på oso. K åhä ss iisk å sö cki iå på oå och på hs bä olyckli äkskp? J o ick. D spl pso i lå lifs äo fö läs ö, bipso likså, och hv yss fli föfi bäff, så k bäls häo s v ä ks lis loi öfv hs i. Ty Eli Fly-Clé h lii, ä hv so vli buk ko på äisks lo. S so sll Eli Sih fyll juu å, 8 uusi 1827, lä ho so fu Eli Fly si fäh i Sös si, povisilläk A. Fly, bos i Ko sock i Koobs lä. I fbui 1833 blifv äk, åvä ho ill si fölso vä så b ( b h ö fö ). O ss sx å, so hs fös ifål v, l ho s yck säll, si s ä ho äs li, så yck v, äkskp v olyckli. D Fly lä h vi båfv, hs u husu fick vi hs si oå sk bi böj f lifvs skol, ä fio och bky ioo yck fså l f kus. So 1834 fölofv ho si u juis, J. B,. Dhli, so ock å äpå ko fö illäk böllop våli oko u sli. Fuk f föbils blf o, Bos, so uppos f fu Båhol, fu Fly å 1839 fly ill Sockhol, ä hs å föu uko o»wl Kli» väck by uppäksh. Do Bos käs ock lli öpp f o, och å ho s vi 17 ås ål ifös i hufvuss liä och sällskpli lif, v hs ä släkskpsföhåll ill Eli Clé så yck bä kä fö ll, so soo i åo föbils f-

4 ilj, so li fä s si föols. Å 1841 iick Eli Fly y äkskp, å so lyckli skl kä Joh Gbil Clé, bl hvs s kä så j s i o hs vck»gléslfvs så». D io å, so u följ, voo säkli lycklis och lus f Eli FlyClés lif. U ss å uvckl ho hl si l. All hs o, u f»e köpshus», illhö pio. M hölls sk sä på och v öj si oll so si bö husus. Och bä, såväl o so syff, fö si öh o hs so få fös if, Ev Fly, so vi s äkskps iå v olf å l. Må j öoblick upphåll i vi hoo, so spl så iip oll i Eli Fly-Clés lif, och hvs ö blf sil ill olyckli l f hs äkskp. J h hä ffö i sk i sli»skizz och ovll f Ev Fly, uifv å 1860 f Eli FlyClé». D uös ls f sbil, ls f sä ovll och bäls, so bä vi o sk lofv l, o öpp, fikäsli ö och v hjä. Eli ssäi oö lä äfv Ev Fly, so fi 1852 i luso s juu å l, h vi ovli älskli och sypisk u. Föhåll ll hoo och o v lli päl f so hjälih, äfv o h suo på si o ooi sä ku skä hs svh fö lys fä. Också Joh Gbil v yck fäs vi si syfso och föhåll ll v so ll äl och y bo. M f Ev Flys ö iäff so väpuk i k Clés lif. Hiills h s h vi lifli och äsfi, f slispls fö is liä soh, u o si fu Clé s illbk och slö si äs hl och håll fö si själf. D ill lfså y fick u ss å upäl sk fö ulif, so kkäis hl hs åså lf, och so slu koppsli och li ui hoo. Joh Gbil v bläs och båfv, h v på s å sv u, och u 1860-l, j, ä ill si å 1875 iäff ö v h f sockholsk käll- och väshuslifvs fliis och s kä ku. Hs so svh vi si f ls v sols si voluioä åsik, h kll lli si själf»bo», och v Joh Gbil iki i, så vä h u och i på si so filh, så lö fo ko i, fö sålu i y åo ö kl fö ö åsik, so spök i hs hjä. D sp, hv h llä hs, v vissli ick så pyli, ksk så yck kkäisisk. H ick äli bl vä och bk u bäi»voluiosfå». D liä vä, så so bl.. fikäsli och oäk Auus Blch, få hvilk h i böj ill och v så oskiljki, fö oväxlis skull äfv buk kll hoo»blchs sku», oo si också så såio u fö hs uä, och v ill sis ick så syli vl sällskp, so so ill scks Joh Gbils föfo. A k Clés lif u så föhåll ick ku blifv så säls lyckli ä uppb, äfv o så yck so öjli sök ölj isshällih fö väl. Jä äkskpli åkih h Eli Fly-Clé yli sk bi pöfi oå. D ick is ujos f håh och ovälih, ho lli fick ö få si o Bos, s if bo ill Joh Gbil, båfv häshöfi Bich Clé, o hvilk äkskp sålu o och o blfvo sväsko. Ick fö ä i böj f 1850-l fick sjuoåi Bos ko upp ill hufvus fö iä i si oli äih- oo också usuo yck bsyli fo. J vill bä xpl. Ef Ev Flys ö ko ho på k upp fosb. D lå filopisk käsl u ié, ksk också li k på ffkfull i ylik upp f s b såso si. D fuksvä kolå 1853 lä ik illfäll fö iip i filopisk syf, och fu Clé uppo i si hus fi f- och olös oss. D lill Mlch fick i Clésk h kuiös uppfos. I liiös häs ä h föuo llä föål fö vå liiös käsl äfv säskil yk»evs i». D v lik viki so åo och fick ick fösus i fobö. H iläs ssuo ss fs och uyckssä, so skull läp si fö l äisk, so i li bs u oo si pis oli och kosl u. D u Mlch väx lli upp och blf hvilk ju v vä oss ill hv hs foso äk si. H blf ick åo ösb lls, s väo och skicks sluli u ill sjös. B på fös s ill Osii o u oss i fbfll ufö fiksk kus och bofs i hfv. Då kp ko illbk ill Svi, fick h f fu Clé kiki upp på si äs s fö li sk bloo och jo få Evs f, hvilk h skull säk i hfv på s säll, ä Mlch blifvi bfv. Föäfvs fökl kp sisli, h ick viss, på hvilk pls vi, och ick h si så lä bsä så sk i u i öpp hfv. D hjälp ick. Ask ås säks i hfv! Ho f si i o, fö ä kp ifvi h bsä löf fko hs bä. och viss hos o. D fös ö ll lä h vi ys oli. Säff ä u på u h i Clésk h, f su ko fu Clé u u u, å och llls uo si. D fös, u flick, so äu li s si o, hf sä h, h vi bi föbåls öfv ho fö h ill väl. J h ä, Clésk hus v äsfi. D v också slispls fö so ä fså pso io lius och koss väl. Bl, so såos ä, bfuo si ä så so L. J. Hi, Auus Blch, J. H. Tho, Cussolp, Bis, Bjus, v. Bu, H. Mlli, Axl Eul Holb, A. F. Awisso, C. J. Bck, Ev Sjsö och äu lfv iliskå Bäcksö. fl. D bih o o, so sålu s vi fös ö få så skä uyck, blf käsl fö lifv. Föhåll ll o och o blf li o, ick s ill y. Bos Clé v kll och hå u. Själf föfi f hs s kä b ä o»ts so» v ho ksk skps blck f si bö os b, so åosi fuis. D v» so föfis» uäsks,»lill sll Sih» h också si bk, so oo si yck oli u vi si f fö: hyli, skäli obyli äisko, hvilk ho fi ku sl o hvlis sk, u åo bä f h, ho skull v sillik. Ä ill å 1865 bo k Clé i li hus, so själfv å o, pä Hulås i o Hulå, uv 29:. D v ä hus li vck äå, i hvs lushus, so viss så kv äu i, Eli FlyClé fökälk viss. Hä i äå bä ho också vi si flyi, såso ä å Evs i, ll uskip ill si b! Uf åskilli i ss ko, lös fks cki soff ä så ik,, fö b l, skull ku fyll voly o få, Eli Fly-Clé, jä si hvlih på och, uo föfi li oå, i själfv vk v ys oli och fsisk u. Hs ié

5 c k I I 1 : S M 11. /Tv ^ ^ ^ SS i I 1 {v, V, I ^

6 Å 1865 sål si hus vi Hulås och fly ill : 5 Kps, och hä bo fu Clé ä ill i vås, å hs vä på u f kooisk skäl ås hö si fö f i läh å h och ho fly ill si ss bbo läh i :o 55 Gfu. D v vck våi på Kps, vå ppo upp och visäck usik öfv s. Ifå fsu ko bsök u åo sls föl bu i i li, äli kl öbl u vå fösluf. Läs bo ill hö so so bokhyll, på bo fö soff låo lli Pos- och Iiks Tii s Afobl, hvilk f si spkiv uifv å f å skicks ill fj föfi och fo b, och ffö fös so so skifbo. Bläckho so iill sis lli på si pls, pskf likså, och vi si låo Wl Scos, Ivho och Qui Duw. fl. b. D v Joh Gbils skifbo. Slo ill väs v so och l. Dä å viss loi lyx; u föyll öbl, öfvklä ökbu s; so ik skåp py låvä, v lli full bloo i fös, och få kovä so vä söhvi ipsbil få si pisl u i o luf. På ivsbo låo åå f Filj-Joul, häf f på fsk uif ilisk iskif livu Iiol lå lli äk, ä föfis sis ovll Uhéii so vsi (Afvi och hs op) böj s å f hs b i oköpsuppl. D ifö blä u, so jä h bå so säk och bsu, v hl li och yck kl öbl. E so bokskåp, ihåll hs b på ll fä spåk, ill hvilk blifvi öfvs, ujo föäs öbl. Vi fös so hs lill skifbo. D, so fö sx å sju å s bsök Eli Fly-Clé, öfvsks f på o fi ul hvi iisk. M u häöfv, fökli v fu, å fick s l fösiki å f öfv olfv öo fäs på hvi pppsk. D ä bk, ho på s å f si lif hl och håll sk si sy och ill h fö skull uick opio, so ock fö hjälp. Ho v också lli yck äsy, och uskip ill hs b voo så svåläs och skif så fi och i sil, ho själf så oöjli olks f åo ä h. Eli Fly-Clé v yck l å ysisk, och hs böjls fö ysik illo i hö å och äs f hs s, isä lif, so s fbös, å å f hs l vä koo på bsök ill h. E uyck fö ysik v hs flii vi ill si sos och si s fv. D, so fö å å s o föi pss öfv Ösls kykoå, ku of åk på äl, svklä, so ick f och illbk på å i oös hö f kykoå ll också öj ffö sö fvå, ifö hvs jäsk lli lå full bloo. D v Eli Fly-Clé vi Ev Flys f. Hä v ho hvj, so v h öjli ko u, på so fl ho äfv lbu å vå å i vck bsök vi Joh Gbils f på Ny kykoå. Of, isyh f o f, ku äfv få hö uli, fbu lju iifå hs u. D v, so hö åo l i lfo ill pso, hvs sv ick ku uppf. D v fåo, sv, hl so osyli vls, sl, so i si hlihsfull siih på åhö jo oli ip iyck. Eli Fly-Clé v yck li ill väx. So u lä ho h vi sk äck, bhli sik och AD, ciös fiu, huu ho å blf äli f. D ljus, bjä fä i olvä, so ho föu hys så fökälk fö, fösvuo f sos och s ö hl och håll, och ho föko s lli svklä. D äs, fu Clé ick iss si fö fåo f llä ibö. A ho likväl hys lfv iss fö filopisk vksh och v bsjäl f v käsl fö fi och öli, bviss bäs f so välöh, ho u si lifsi uöfv. D ä äs ö s, huu hs hjä fö fio si uyck i sisk isposiio ho jo. Tyvä lä ho ick yck f si. E pso, so ifvi u hl si lif, k ick h yck kv, å ho ö, och ä ju bk, fö p å s bl hs vä v sk llvli få o sä i å iolsubskipio ill hs föå. D bhöfs u ick. Hs äck, och blf ill och p us öfv. Eli hs s, so uppäs fö fo å s, skll på hs bfis uls 150 koo ill fi i Sös och 100 koo ill fi io Ösls fösli. Hv so bli öfv f ko pi, illfll fi fisk i Sös. Till si fölss h ho äfv o ll i hs äo bfili öfvsäi f hs b ill fä spåk. Bl hs syck, hvilks fösäljissu illfll Söss fi, fis yck yb ulb, ps f Filj-Jouls uifv. D b h ho skäk ill Sös föskif, skll bhålls i ss vå och ick säljs fö, ä ö och olyck öfvå s. Hs li och säklä skol föls bl Ösls fi. På ll skll ukio ä u, hvs fösäljissu ä sl ill fi. Bl hs kvlåskp o hs böck ll hs häi skif cki ill si sös uppäksh. I si å läs ll ss föskif i hs s, ll vi o hs o hjä fö fi, så föså, Eli Fly-Clé ick hö ill, so åo si i fv, och so s svåih skilj si få joisk o. D v åo hl, hs hjä å f. Bö ick själs jups sä, å bl hs sis föskif fi uyck ösk, ho å få si i kis ll h och Ev Fly växl bfv s Joh Gbils bf so fäs ll sili il i bu? Till och»clos» l h okisk ö fo skll följ h på sis s. J h ss, u fslu cki fs ö Ius publik ä bk Svis sös oföfi, y pls lä i vilj bsi Eli Fly-Clé. D k ju lli ä si iss ko på ä fo föfi, hvs so l, ll liä skolo och skiki ill os, så höj öfv ll vifvl, och hvs b äfv i sk s fi ick s ko upp so pls på bokhyll, u äfv i io skls svsk liuhisoi. D fis föf, so slu blifv s so, hvilk ä spk, hvilk hv och, so vill ö spåk på bili, ås kä ill, so i läs. J o ick Eli Fly-Clé ko hö ill. I och sks föäi k väl på si ll i skp kiisk lsöo, k öjli ko fhä h och, publik skll hl säk få svå böfv h. So psolih, ub bli f so och så, ivil ä ill hvlih på s å so fsisk och oli, yk och biz, kälkboli och il, å hl och håll på jo, hö upp bl ol så ko Eli Fly-Clé så fö psoli håkos. Tho Blch. A f poä f Eli FlyClé, vi l i s u, ä å fös si fö vå äki ck f fu Jy Nysö-Soopl f ss foofi f fj föfi. D ä ock fl å l, å få ss lfspio i fbilid föli ä bys f Auusius Wllb, so Iu s vi i illfäll pouc i : 32 f å E llls säskil yhs iss o ock vå poä i u ä, å li föu vi offlijo och fsäll föfi fä vä f hv följ ci, u hvilk ho so på höj f si föfskp. D å si åif föskifv si få slu f 1860-l och bks llä f, so så fli äs, so ill kkäisisk likh ypps, so åosi f h is. D ä ock pouc f oiil, so lli u lifsi hä öfv hs s, Joh Gbil Clés skifbo. D j poä ä i slu f 1850-l, vi i å»e köpshus i skäå» så, so bk kä so föfis s fså b.

7 D iss bfuof, vi l, ä äfv ä blys li piso u föfis lif fö åiso, so ku si sul svåläs piku. D ä kä sl ocb kä f liu och kos kp J. E. Hhl häsäs, hvilk bä s oss i illfäll flä s fö vå läsio. Vi h så yck i i ofvså uppss s oss bhöfv öj vi k biofisk u Eli FlyClés lif ll vi åo öfvsik f hs ik liä lsi, so li pss u i sh hs ö uföli i i åkll ss, fö öfi föu så llbk sk. Bä h vi o oss jä v iss, so hl uli ky si ki åås i, ki f vå fosls ykbs kvio, o jus blys hs psoli oli så och so, o hvilk fså i si s ljus j i so föfi ä äskli svh bhäf, ock is o och hjä kvi. Rkio. Våså. U lifv f Eih Foss. Blö hsoä vi Ius so pisäfli. (Fos. o. slu f. fö. :.) o v läs föbi, och hös sö öfv o. Ku B h f öos fii åvä ill si lå k och på y i ihop sui. Ef si kos h h l pofsso å si läsi:»j v, j bo läs i ill bö,» h h s,» bi io i så okufli lus ko vi och vi, j vill obskifli ä ki,...» Pofsso s llls ys och sö på fi ci. Ku h hopps, h skull sä o, i ill ll väo, h fick vä.»j skll v yck ä i hös,» böj h å,»j o, j vkli h föå äfv i i i b.»» D å ä ju ll o och väl,» ulä si pofsso sluli, och äf o Ku sluss, h j oill hs pl; u v b ip si fisk. So vli å h si fli i u. D v o också bhöfli å o ö på si, y jä sillsi i föi sä kb föosk hoo hös of plås hufvuväk, ill os fö jufu Fis kfspiius och säsill v. Pofsso h lli böj vis viss iss fö foå f hs sui; föll si hl uli, Ku äfv u vck illb åo i å och å i fli skifu, och å klok å, å väfull upplysi oo h ä cksh. H lä si ock äu bä föså l h ll hs h och spå u säfv y i å fs fi och v käsl. Jul ä si u so s. Ku h jufu Fi, so såio i föyskp öfv hoo, bäk ihåll f si kl bös och ill si so sk fui, ick illä hoo s h ill jul. Sö l f sobspi h h i os kpp hushållskss och ill fohjälp y sys ill kus i väfskol u v ol bb i hs kss. E p fö själfv julfo f h lli på si bo kuv islu sp. H ubbl hi och i på hv so ku v ifv; ulivis äk h fös på pofsso, öfvy si s, så öfvski svåli ku häl si få l p. D å Pi ko si bick på kväll, blf ho s ivi i föo, och ubbl s, i hushållsks fövåi föföll llfö kosl ll Ku by viss sluss f ov sil på kuv, llo, h f plösli us bå hä, så h i i öo och v sålu o själ ill kä, bfv jä pi i pcis voo åo hlih fö h.»kä jufu Fi,» Ku v yck ö»yck i vkli, j skull h hjä själfföjä syf.»»j j, ä h vi,» ubs jufu och slo föklä öfv sik,»viss j i, h Ku skull håll si fö o o julåfv f i jäspi, j skll sä, s jus skull jo h iki o f fsli läs hl hös.»»go, väli jufu Fi,» h ås fyckli kl ös, v åoi so sock si i sup på hoo,»o i, fis i, so j lä skull ku bä jäs f ä jus f, k j fösäk, så säll och fikäsli h i lli vi o i, och f i u i hjäoh vl uppfyll i käs ösk, så s hä!» H o y blk sl och sck i i si u plåbok.»tus ck, bli å åoi uki f i och j få hus och h, skll jufu Fi lli v hsäs äi.» D l hushållsk si oflåli i öo si läfsföklä, ocb ä ho ick, ul ho ys»gu välsi hoo,» u si ofs hjä. Och jul ko och Ku s, l i hå, följ f jufu Fis ll bäs välöski. Pofsso h li upplfv så älös lå och sli julhl, åiso föföll hoo så, och ä jufu Fi i föbiå äk:»i oo ko h Ku illbk,» ku h j ölj, h v blå äöfv, åo so ko hushållsk i ysh iuf. M ä Ku vkli lä, föföll l h pcis lik syf och kll so vli, v oosäli. Ku så li llvs u å, h hf llvs uäls ä h o bo, so v sjö och i ål få li på uläsk sjukhus fö svå bsk; o söj äfv öfv sulå ill husvä, so ick s lä bvk si p läck k på lill su ho bbo. M ås fösås fösök s ll få ljuss si, v Kus picip, so h äli bö si följ, ibl föll si li svå, isyh ä h så fll f olösh och issös o si själf och kä, so o kf höll på svik. D h i ll fll i lof ö, h ås iki sålsä si blifv»pluhäs» o i, vilj skull åiso i fs. Gl Fi h läs i ysh by u skujölk o äk oföflsk lsjölk och hi ll so ofs på få hoo bju ill i, ä ho h åoi o och usi; h Ku bhöf så väl åo säk si, viss ho bä ä, isyh s h bjui si läs ii hö fö pofsso och å s fösu i åo f s i.»d ä i ä,» buk jufu Fi suo sä,»j ås l o fö pofsso,...»»nj, fö i l,» f bö Ku, h kä lli, so o uppoffi å hs si fö ls f v li åäl f so ckshsskul, so lli lå och yck hoo, isyh u å h i v full så föhoppisfull so föu. Fpå vi åo h si lä fökyli i u, sli ock. Fi kl hos pofsso, so slo öfö ill och fökl, ho vill ö pojk ill poksbuk ll si ixu, h fö hoo å i b ock och i blifvi vä fö. Hushållsk föä, o v husbo bb i ll fll, äk ho. Ku höll si i å. Nä h s ick upp på föläsi och ko h i is blås, böj h hos och så fbki u. Fi h i s o o hs illå, föä pofsso följ, so v sö, få, hvfö hs sol so o vi isbo. Sv, fifv i fiik o, å j hfv ök pofssos pi, åiso skö h oåli si fvoiss å si, oklässi få:»to ho, j ä bo kosico?» Så fo h äi och u s ä vli ci, ks pofsso kppock öfv xl och sky bo ill åsu. H h ick på å och vi äi, ksk v äfö so ks lå k och ys usik o skyhö å u, sucko hoo så bjä i öo, ll ä si so kos ll våi äupp och fli u, so h»fui o o fö fi oss», llfö skp ipå hoo; h yck äs s illbk, s flö hs blick ill Ku, so ill hälf s si u bä fö häls sällsy äs. Hs öo läs, och på ki b sk o, h så bsli u u, ä h lå, hs li v blä hvi, ock uö i h v sö; h li vi äupp, sä o illss fli oifi hä, k vä, ki bo och olfv, so sk. E obhli sick käsl ofo pofsso, ä h blick uppf llss; v so o oäli y f skul och boslih säk si öfv hoo. Lik uo ä

8 h si bä och si på sjuk; huu fick h u j plösli blick upp fö hs föä us, isjuk öo och ki fä ki. Så h ick sk på och vå, åhj; v ick hll spå f lif i syi öj, v visbö o sä b, ovk ä och föskls, li själs äli kp fö b si vä. J, v j u så h vl hfv, v j u äill pofsso själf så sä hävis hoo. H h b lö ick ll ä så jäkf so h, och jähå fli ku ö u kl häls. H kä ick i si ös, så olös v, ä h få:»hu ä i, oss?»»i så b, fuk j,» sv su si bhli l.»j h sul fb!» suck so ohö obäfv ys sjuku! Dock j llls ohö, Pofsso h fö lä s jo upp si äki liio; o h ick vifl på»fösy», h h åiso ick få äf u v olu. Nä jufu Fi sk å so vi bä och syf:»hä föå i joisk läk åoi, u h vi b vå Hs bhäih li oss ill,» å käpps so f si själfv syf hä, och ljulös, bi op o hjälp höj si o hil u jup f lä s hjä.»sså, s på i, i oss!.-.- H svp päls oki hoo.»nu å vi.» Ku v så y i hufvu, h höll på fll, pofsso höll hoo si upp, och i h iki ko si fö, lå h bko ö skä i l hs usök jäsä, och l Fi sålo o å vi hufvuä. Och hs bö blf hö! Ef f hopp och fuk s Kus lifskfi u sluli öfv ö, och h åskäks ill lifv. Jufu Fi o å si illflyk ill å i läj so yss i so, äfv pofssos blick h fuki ls, ä hu ul si»ä»!»h ä äki hjälp,» syf hushållsk.»h hö bö, hs v också ä.»»a,» sv pofsso låi. Näs sku lu h si öfv bä, Ku h öpp öo och så i blick oki si.»hv h hä, hv ä j?» få h.»i i h, i oss,» sv pofsso fyck,»u h vi yck sjuk, u bli u s fisk och sk i.» D l bhli l upplys hs fä :»Och i h vi i skickli oko, h pofsso?»»h pofsso blf kvlä i åsu fö väli i,» s l huoisisk sålöj,»hä så i f, so ick bä bä ä fö lli få kll i si, ofs oss. Sä, Ku, skll bli så?» H fösök ck, h vill så ä ok äk, lill säi h hl och hålli i kf, och h sjök i vllik illså, i ll sö och vk, u hvilk h j föå yck si upp. I säll fö sv äck Ku hoo bå si hä, och s öo ös i bylsfull blick.» N u ä ll, so skll v,» s l Fi.»Gu sk lof, i ko fö s.»»fyio åiso,» ul pofsso, och i s ko l läki f, h usök pi o, jo fåo och ick på hufvu, so o h sv föu.»to u, u skull ok å få s upp ill i, o j usö i?» få h. Ku så fövå på hoo:»d o j o,» sv h.»nåh, så h vi å i i fölo!» Rsk so pojk h pofsso sky bo, och lik fo v h illbk si juk v päls öfv. Huu lä h lå så, viss h j, lik li so huu ö h och vås f bsk pofsso och l, o Fi. D sisä h li ku, så yck öh ö si bko husbos säfv y, och u blf ho äå sluli öfvy o, h hvk vi bb ll iibuk. Ku v svå sjuk, och suo hä u lifv på håfi å. I så su s pofsso oöli vi bä och f k på is ycki i ls, ofbu kp ukäps io hs bös. A c k, äu så yss h yli så fisk och lfsl vi hs si, h h ku l hoo si kofobl lif, h ku of hoo fli välvilj, u picip h lli hålli hoo illbk. Pojk skull bli pock, kä och så vi, h ås läs själf b si fi... J, ll ä v ä och b, u lå h hä, vå, so ksk li skull bä skö ik so i si skö, vck s, påi o sippo och kopp bjök, so li skull blifv vklih. A c k, huu u å hufvu vi så k sjök o bös, hvilk jup F ö l o f l s - o c l x T och usik. Kul. op. A syfoikosl fs i lös i k. ops povisoisk lokl ifö lik bs slo ocb u lifli bifll, hvilk väl fo lik yck äll koss l so ufö. Kplläs As Hll bä äli u fö fös å f si föpls. Likso å l op v oks äfv hä plc å sc, och häifå jo si byli bä äll ä få vli säk okspls. Po ils Ws Fus-uvy, ss ufö i Sv-sl, likls u h Hlls li. M h H:s uli käo o W och hs skpls ä ifv, uvy bäff ufö j lä åo öfi ösk i pi o äs Wiio. K o så Johs Bhs' kos fö pio och oks, säkli yck jupsii och i å fs fså ovk, so ock o bhöfv hös fl å fö v ä fösåli. Piosä skös på hl yck föjäsfull f h Wilh. Sh, lv f vå säkli s fså piolä häsäs, h Rich Asso. E lli ä hö och å syli väl ffö u v u Bhovs såkkv i -u. So hufvu- och sluu ko Schus föäffli syfoi : 4 (-oll), hvs ll ss ooos liflis bifll, so i syh xi^s li, s ä i l hos Ju vol HALLBERG Sockhol. O f ä l s o x p i s o å. f os y på ösk få o. Pochillis»Gioco», k. ops äs syli späi os yh, ko ifvs följ pibsäi: Gioco, såsk, fu Osb; Ezio Gili, äli få Gov, h O (l. h Luk); Alois Boo, ssiis, h Sll; Lu Aoo, hs k, fu Eli (l. fk. Ali); D bli Giocos o, fök Wolf; Bb, så, h Johso (l. h Luqvis). Häls ill si i Vzi på 1400-l. Op ä il i 4 k. Dssuo ps å»lll Rookh» och»jpp på b», hvilk s ifvs fö fös å i oo lö h Holqvisl i iloll. Vs. D ycks, so o kio skull h iä hos vå o sockholsk publik u i skls sis ciu f ppp och sl isk i fö på 80-l. D vo å ick u på; och bl is bä ck vilj vi ä iis så skföhåll, so»miss Hly» spl fö o vä, l»fihsbö» kväll f kväll lock lifli pplå publik, och»hks bl» vis si äu å ku fkll iv hjäli sk, vi äs h lö sk, vi kils ill poxys f vsii öfvspä s. k. koik, so s is ysk ll fsk fs bjui oss. Vs ä ock i h Söb i vli kf i lussplsbsch, kf so ä fö o slis u på pjzzi. A f hli hfbikö jo skåspl vkli huoisisk fiu. D psio bä upp hl syck och bi ss få. Bl öfi uppä h fök Ohlsso h f si»bckfisch» och fu Cb f si Ibsyk blåsup. H H bä ock f si oll so»äl älsk» vä och uli klh. So s: pis f»hks bl» i lös v ifv succés. V i föo pis få skll usäck si o lå följ f o och l hus. Fu A Essipoff f si fös kos i iss i Musiklisk ki, hvs so sl v äs fulls. Po uppo, o fåäk ll fös u, Bhovs so op. 57, il såsyck f ll öjli koposiö få Bch, Schub, Chopi och Lisz ill Scli, Pwsky och Lschizky. fl. Nåo syli iss föko ock j, och i jäföls. x. Ts Cfio föföll fu Essipoff i si spl skäli och isslös. Också föå ho j hll fkll åo so hls usis i slo. Bifll v o f p u äli lifli, j. Måhä v ljs yck uppbu kosäi, hvs kik ulivis ä fullä, å j ä väl ispo. H Luqvis biä vä såu, ckopj f fök As BODEN. A Essipoff-kos ifvs i oo lö å s säll, likls biä f h Luqvis. Filhoisk sällskp ifv si bolskos is 16 fbui. Dävi ufös följ usikvk: uvy ill Hbi f F. Mlssoh-Bholy, Nyåsså f Kob. Schu (fö solo, kö och oks), Oc-i u Wbs»Obo» (ufös f fu Louis Pyk), I oså (fö solo, kö och oks) f u osä och piis W. Sh, A o hvfu f N. W. G (fö ös) och Fö Sys klos f Gi (fö ös). Föuo k. hofkpll och fu Louis Pyk-Nwso biä h O. Lo, fök G Pso och Eih Nyb s ö. Ihållsföcki. Vi Eli Fly-Clés ösbä; ik f Joh NoU. (M poä.) Mi u Eli Fly-Clés lif; l' Tlu Blji. (M vå poä och uof.) _ våså; u lifv f Eih Foss. Bl. hsoä vi Ius so pisäfli. (Fos. o. slu.) T och usik. B ^ M I 1» U1 IXIAM M A l u l, silfv ocb J u v l u p p k ö p s kojsitlasllsdjäcly ll s 1 u b y o o b. O l s k i s ä s f å l s o, s ä s likvi p o å. Juvl HALLBERG, Sockhol.

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE N:R 36 (287) 24:DE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 2 ÖRE SÖNDAGEN 0 SEPTEMBER 9 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV UTGIFVARE JOHAN NORDLINO BITR REDAKTÖR: ERNST HÖGMAN RED-SEKRETERARE: ELIN WÄGNER Lpps kosä HELT

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Friesen. Till konsultativt statsråd efter hr Westring utnämndes justitierådet.7. O. Ram- stedt.

Friesen. Till konsultativt statsråd efter hr Westring utnämndes justitierådet.7. O. Ram- stedt. N:R LÖRDAGEN 2 8 (8) PRENUMERATONSPRS DUN PR Å R : KR 6 DUNS PRAKTUPPLAGA DUNS MODETDN MED PL DUNS MODETDN UTAN PL»»» 8 5 3 UTGFNNGSTD: HVARJE LÖRDAG D E N REDAKTÖR 2 JUL OCH UTGFVARE: FRTHOF HELLBERG

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer