NORRA BREVIK. PLANBESKRIVNING Samrådshandling DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ 1:120, 2:160, 2:157 OCH S:34 M. FL. ÖCKERÖ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRA BREVIK. PLANBESKRIVNING Samrådshandling DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ 1:120, 2:160, 2:157 OCH S:34 M. FL. ÖCKERÖ KOMMUN"

Transkript

1 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 1 /16 PLANBESKRIVNING Samrådshandling DETALJPLAN FÖR NORRA BREVIK ÖCKERÖ 1:120, 2:160, 2:157 OCH S:34 M. FL. ÖCKERÖ KOMMUN

2 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 2/16 BAKGRUND Under 1990-talet tog Öckerö kommun fram en bebyggelsestrategi där odlingsbar mark skulle sparas och bergsområden bebyggas. Utifrån kommunens förfrågan kom sedan idén att bebygga Norra Brevik och sökte flera fastighetsägare planbesked för att få bebygga hela eller delar av fastigheterna. PLANENS SYFTE Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av en- och flerfamiljshus. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas så att den tar hänsyn till naturens terräng. Detaljplanens syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga lägenheter i flerfamiljshus, i upp till 4 våningar och enfamiljsbostäder alternativt parhus. För att möta ett möjligt framtida arbetsmönster ges även möjlighet till kontorsändamål i flerbostadshusen. PLANHANDLINGAR Samrådshandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning (denna handling) och övriga handlingar: Illustrationsritning Grundkarta Fastighetsförteckning Förteckning över samrådskrets Naturvårdsutlåtande daterad Naturvärdesinventering daterad Vägförslag Bergtekniskutredning daterad VA-utredning (GH) daterad Skuggstudie daterad Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör en planbeskrivning. Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande över inkomna synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen.

3 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 3/16 FÖRUTSÄTTNINGAR LÄGE Planområdet är beläget mellan Lillevalevägen och Breviksvägen, ca 1 km nordväst om Öckerö hamn. Bild 1. Översiktskarta med planområdet markerat med röd orange och Öckerö Hamn utmärkt med gul ring. AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Planområdet som omfattar tre fastigheter (del av fastighet) och en samfällighet är ca m 2 och i privat ägo. PLANFÖRHÅLLANDEN Översiktsplan/Fördjupning av översiktsplanen Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05) antagen 14 juni 2006 anger att området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Området ligger i närhet till småbåtshamnen Brevik. Översiktsplanen behandlar naturområden och lokala naturvärden och att hänsyn tas till dessa. På norra Brevik föreslås bostadsbebyggelse på kort sikt. Tillgängligheten till de sammanhängande naturområdena i västra delen av Öckerö ska säkerställas genom rymliga passager genom det tillkommande bostadsområdet. Bostadsområdet delar det sammanhängande grönområdet i två delar varför en nordsydlig passage genom området ska säkerställas. Etablering av en gräns som ser till att det inte byggs längre västerut på ön är viktigt. Påverkan på landskapsbilden ska studeras och redovisas vid detaljplanering samt bygglovsprövning.

4 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 4/16 ÖP05 har förklarats inaktuell vid en aktualitetsprövning i kommunfullmäktige. Ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan har startat och den nya översiktsplanen beräknas antas Fram till dess kommer ÖP05 fortsatt att gälla. Detaljplan För del av området gäller detaljplan 1407-P90/2, som vann laga kraft Planens genomförandetid har gått ut den 31 dec Området angränsar till byggnadsplan för del av område vid Brevik, antagen år 1973 och byggnadsplan för del av Öckerö Ö, antagen år Detaljplanen från 1990 anger användningen NATUR för del av den nordöstra sidan av planområdet. Bild 2 Detaljplan för del av planområdet Program Planen tas fram med normalt förfarande utan planprogram, enligt PBL 2010:900 MARK OCH VEGETATION Området domineras av hällmarker, men smärre områden med öppen gräsmark finns också. Hällmarkerna är mestadels öppna och kala, men det finns inslag av små klapperstensfält, småvatten och våtmarker samt klåvor med vindpinade träd och buskar. Området är på grund av sitt havsnära och öppna läge hårt utsatt för vindar och saltstänk från havet i väster.

5 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 5/16 Bild 3. Foto taget mot området från sydväst. Bild 4. Vy mot nordväst. Foto taget uppe i området. Naturcentrum AB har gjort en naturinventering av området och delat upp den i klass 2 och 3. Där klass 2 motsvarar höga eller unika naturvärden som anses vara ekologiskt särskilt känsliga områden. Klass 3 motsvarar område med naturvärden som inte kan klassas som höga.

6 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 6/16 Bild 5. Karta över naturvärdesobjek. Orange= klass2, Gul=klass 3. Den gröna pricken visar lokalisering av filtbjörnbär. Gröna punkten anger den rödlistade filtbjörnbärsbusken. Ett bestånd av filtbjörnbär hittades längs gångstigen i den sydostligaste delen av objekt 1. Artens världsutbredning inskränker sig till sydvästra Sverige samt enstaka lokaler i Danmark. I Sverige är utbredningen utpräglat fläckvis längs Västkusten mellan nordvästra Skåne och mellersta Bohuslän. I de begränsade områden som filtbjörnbäret förekommer kan arten dock vara relativt vanlig. Öckerö är ett sådant område, och det finns också flera noteringar av arten i närområdet, bland annat runt avfallsanläggningen nordväst om undersökningsområdet. Det främsta hotet mot arten utgörs av igenväxning och upphörande hävd. Det går dock att flytta busken till annan plats. Vidare finns ett antal småbiotoper såsom småvatten och klapperstensfält, som bedöms ha stor betydelse för bland annat grod- och kräldjur, vilket bör beaktas vid exploatering. Grod- och kräldjur har hittats främst vid punkt 3, 4 och 5 enligt karta ovan. Hantering gällande flytt av grod- och kräldjur ska utformas i exploateringsavtalet. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN En bergteknisk utredning upprättad av COWI visade att planområdet utgörs av en fin-medelkornig grå gnejs ur Stora Le-Marstrandformationen. Gnejsen är ådergnejsomvandlad och migmatiserad samt att det i mindre omfattning förekommer inlagring av metamafit. Enstaka större kvartsgångar har identifierats inom området. Inom planområdet återfinns flera större lösa block vilka ligger på de flacka berghällarna, dessa ses som stabila och utgör ingen risk. Risk för utfall och ras i de naturliga slänterna är små till obefintliga. Stabiliteten inom området är god och några åtgärder är inte aktuella. Vid eventuell bergschaktning i området bör schaktade slänter rensas och besiktigas av bergssakkunnig för bedömning om eventuella permanenta förstärkningsåtgärder krävs, såsom nätning och/eller bultning. MARKRADON Enligt den radonmätning som är gjord i planområdet, se bilaga, ligger radonhalten mellan låg och normal. För övrigt utfördes en preliminär radonriskbedömning 1993 inom delar av Öckerö kommun. Öckerö har i den mätningen klassats som normalriskområde.

7 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 7 /16 FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA Inga kända fynd eller fornlämningar finns inom området. FÖRORENING Påskfyren som legat strax öster om planområdet har vid mätning visat sig innehålla höga halter av ftalater. Dessa gifter kan ha spridit sig inom planområdet. Därför kommer en utredning på detta att utföras innan granskning. Ansvaret för att hantera detta ligger på markägaren, då det inte går att påvisa vem som orsakat den eventuella spridningen. BEFINTLIG BEBYGGELSE Planområdet ligger mellan flera bostadsområden. Norr och öster om planområdet består bebyggelsen övervägande av friliggande enfamiljshus. Söder om området är det blandat med enfamiljshus och flerbostadshus i två våningar. Väster om området ligger idag kommunens återvinningscentral Kärrsvik. Den befintliga bebyggelsen varierar i tidsålder och stil. Bild 6 Bebyggelse längs med Kärrsviksvägen Bild 7 Kärrsviks återvinningscentral Bild 8 Bebyggelse nedanför planområdet i norr Bild 9 Flerbostadshus söder om planområdet

8 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 8/16 SERVICE Inom ungefär 1,5 kilometers avstånd från planområdet finns service i form av skola, bibliotek, vårdcentral, apotek, dagligvarubutik och förskola. Idrottsplats finns inom 500 meter från planområdet. Bild 6. Karta med övergripande service DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Detaljplanen innebär en sammanlänkning av bebyggelsen som idag finns på var sida om berget som utgör planområdet. Detaljplanen bidrar till blandad bebyggelse i form av flerbostadshus och enbostadshus. Förutom bostäder möjliggörs även kontorsändamål i flerbostadshusen. Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatören. Exploatören ansvarar för utbyggnad av planområdet.

9 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 9/16 BEBYGGELSEOMRÅDEN Bostäder och kontor Bild 11 Vy över planområdet från nordväst Planförslaget medger flerbostadshus i 4 våningar i den västra delen. Utmed sluttningen tillåts flerbostadshus med nockhöjd som motsvarar tre våningar. Uppe på berget medger förslaget enfamiljshus och parhus i motsvarande två våningar med möjlighet till suterrängvåning i kuperade tomtlägen. För att möjliggöra framtida alternativa levnadsmönster och skapa flexibilitet medger flerbostadshusen att en femtedel av bruttoarean kan användas för kontorsändamål. På så vis kan kommuninnevånare arbeta hel eller del av sin arbetstid inom kommunen. Flerbostadshusens volymer styrs av byggnadsarea, avtrycket på marken, nockhöjd och takvinkel. I den västra delen skall byggnaderna vara friliggande för att möjliggöra siktlinjer där landskapet är flackt. Högsta tillåtna byggnadsarea för enfamiljshusen är 120 m 2 och 30 m 2 för komplementbyggnader. Enfamiljshusens storlek ger utrymme för extra lägenhet. Den extra lägenheten bidrar till fler hyresmöjligheter och därigenom en breddning av boendeformer. Planförslaget öppnar även upp för generationsboende. Bild 12. Marknivå från söder med flerbostadshusen Planområdet är kuperat och för att behålla så mycket som möjligt av naturliga höjdförhållanden får maximalt tjugofem procent av enfamiljshusens fastighetsarea bebyggas. Planbestämmelserna möjliggör för varierande storlekar på fastigheter/tomter och bostäder vilket möjliggör flexibilitet i detaljplanen. Vidare styrs byggnadernas volym av nockhöjd och takvinklar. Nockhöjden varierar beroende på lokalgatans höjd och markens lutning. Planförslaget medger även parhus då byggnaderna kan byggas ihop i fastighetsgräns, dock tillåts högst två lägenheter per tomt. Planområdet är kuperat och för att få en god anpassning till omgivningen får marknivån i fastighetsgräns eller mot mark som inte får bebyggas inte utjämnas mer än 0,5 meter. Syftet är också att behålla så mycket av områdets naturliga höjder som möjligt. Dock kommer lokalgatan medföra schakt och fyllning i området liksom att fastigheter utefter lokalgatan fyller eller schaktar, allt för att skapa god tillgänglighet.

10 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 10/16 Då omgivande bebyggelse varierar i ålder och uttryck sätts inga bestämmelser rörande utformning av materialval eller färgskalor. Skuggstudie En skuggstudie har tagits fram i februari 2017, se bilaga, främst för att tillgodose att bebyggelsen som ligger norr om planområdet får sitt solbehov tillgodosett. Bebyggelsen norr om planområdet ligger till största delen på lägre marknivå än planområdet vilket medför ytterligare risk för skuggning förutom väderstrecket. Skuggstudien visar att planförslagets tillkommande bebyggelse ligger på tillbörligt avstånd från befintlig bebyggelse och inte skuggar uteplatser eller fasader i någon större omfattning under april-augusti. Den visar också att den tillkommande bebyggelsen inte bör ligga närmre befintlig bebyggelse än i illustrationen till plankartan. Högst upp i den norra delen där intilliggande bebyggelse är belägen på en lägre nivå har därför marken belagts med planbestämmelse att mark inte får bebyggas. I den sydvästra flacka delen av planområdet kommer flerbostadshusen med sina 4 våningar att skugga norrut under mars månad. Därför har dess norra del belagts med planbestämmelse att marken inte får bebyggas. Övriga fastigheter berörs inte. Efter skuggstudiens färdigställande har planförslaget ändrats men inte i de delar som påverkar omkringliggande bebyggelse ur skuggsynpunkt. Ändringarna rör borttagande och sänkta nockhöjder för flerbostadshusen i den södra och västra delen. Service Detaljplanen medför ingen förändring av områdets serviceutbud. FRIYTOR Rekreation och lek Befintligt vandringsstråk leds igenom hela planområdet på lokalgator och genom naturområdet. Högsta punkten mitt i planområdet är naturområde och liksom lokalgatorna tillgängligt för allmänheten. Flera av planområdets mest kuperade delar är belagda med planbestämmelse marken får inte bebyggas. Bebyggelse i de områdena skulle innebära stora ingrepp i miljön och påverkan på omgivningen och anses därmed inte lämpligt. De kuperade delarna kan dock fungera som klätterområden för barn där deras motorik stärks och platser för samvaro med utsikt över omgivningen. Naturmiljö Planområdet innefattas idag av naturområde. Planen samverkar för att hänsyn ska tas till både naturområde och naturstigar. Ett planlagt naturområde läggs kring den högsta toppen mitt i området och ner mot väster som sammanstrålar med gångvägarna inom området. Enligt den naturinventering som är gjord hittades filtbjörnbär som är rödlistad. Denna föreslås flyttas. Strandskydd Planområdet berörs inte av strandskydd. TRAFIK Detaljplanen för Norra Brevik väntas tillskapa ca 70 nya bostäder. De framtida boende i området kommer att generera nya trafikrörelser. Enligt resvaneundersökningen 2011 genomför

11 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 11/16 Öckeröborna 3,7 resor per dag varav något mer än en tredjedel utgörs av pendling. Planområdet Norra Brevik är beläget i direkt anslutning till kollektivtrafik och andel trafikrörelser som utgörs av pendling kan således antas vara högre inom området jämfört med snittvärdet i kommunen. Kartan nedan illustrerar hur planområdet är strategiskt placerat i kollektivtrafiknära läge. Flertalet hållplatser finns i närområdet där busslinje 290 avgår direkt till Göteborg (Hållplatser: Amhult, Järnvågen, Nils Ericsson terminalen). Utbyggnaden av Norra Brevik kommer att generera ett större trafikunderlag som på sikt kan motivera för en ökad trafiktäthet vad gäller kollektivtrafik. Det finns även en lokal flexlinje som bidrar till ett kollektivt resande på de sammanhängande öarna i kommunen. Bild 1 3. Illustrerar hur planområdet är placerat i relation till befintlig kollektivtrafikslinje och hållplatser. Trafikstrategi Kommunens trafikstrategi godkändes av kommunfullmäktige den och är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I trafikstrategin formuleras tre centrala mål för kommunen: Levande skärgårdskommun Människan i centrum Utveckla centrum För att nå dessa mål krävs hållbara satsningar som utvecklar kollektivtrafiken och att nybebyggelse planeras i kollektivtrafiknära lägen. Målsättningen, enligt trafikstrategin, är att 90 % av bebyggelsen ska uppföras inom 300 meter från ett hållplatsläge. Planområdet är beläget i direkt anslutning till kollektivtrafik och tillgodoser därmed denna vision. Trafikstrategin förespråkar också en bostadsutveckling som sker genom en förtätning av befintlig tätort, samtidigt som möjligheter till näringsliv och lokala arbetstillfällen tillskapas. Detaljplanen för Norra Brevik inkluderar kontorsverksamhet och kan därmed anses bidra till att möjliggöra

12 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 12/16 för nya lokala arbetstillfällen. Planområdet är lokaliserat i anslutning till befintlig bebyggelse och medverkar följaktligen även till, i trafikstrategin efterfrågad, förtätning av tätorten. Åtgärdsvalsstudie pågår GR har fått i uppdrag att tillsammans med tjänstemän från Öckerö kommun och Göteborgs stad genomföra en åtgärdsvalsstudie för att lösa den komplexa trafiksituationen längs väg 155. Studien utgår från ett brett samhällsperspektiv med fokus på lösningar inom såväl trafik, mobilitet som beteendevetenskap. Arbetet med åtgärdsvalsstudien väntas pågå under 2017 och framarbetat material ska därefter hanteras politiskt i berörda organisationer. Kommunen kommer att följa denna utveckling parallellt med den fortsatta planprocessen för Norra Brevik. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafik tillåts över hela gatunätet på Öckerö. Planområdet Norra Brevik ligger inom gång- och cykelavstånd till både dagligvaruhandel, idrottsaktiviteter och kommunal service. Genom planområdet går en gång- och cykelstig som i söder möts upp av Breviksvägen och i norr av Lillevalevägen. Stigen ger även åtkomst från Lillevalevägen till båthamnen i Brevik. Stigen planläggs som lokalgata på allmän platsmark. Trygga trafiklösningar är viktiga och detaljplanen avser att bevara detta stråk som en del av kommunens lokalnät för gång- och cykeltrafik. Parkering För området Norra Brevik planeras parkeringstal 0,8/bostad i flerbostadshusen vilket är lägre än kommunens gällande parkeringsnorm på 1,2/bostad. Troligtvis medför detta ett minskat bilinnehav inom den delen av planområdet jämfört med kommunens befintliga bostadsområden och bidrar till ett mer kollektivt och hållbart resande både lokalt och regionalt. Vad gäller kontorsytor är kommunens riktvärden 0,4 parkeringsplatser/årsanställda. För enfamiljshusen gäller fortsatt kommunens parkeringsnorm. Trafikförsörjning En trafikutredning är framtagen, men då planförslaget under resans gång har kommit att ändras, bedöms denna i samband med samrådet inte vara komplett. En komplettering kommer således behöva göras innan utredningen kan presenteras och anses vara fullständig. Detta kommer att ske mellan samråd och granskning i planprocessen. Utredningen som är gjord identifierar bland annat ingångspunkter till planområdet och utifrån denna utredning har ett vägförslag arbetats fram. Även vägförslaget har omarbetats men ligger med som bilaga tillhörande dessa samrådshandlingar. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Bebyggelsen inom området ska anslutas till det gemensamma VA-nätet som i sin tur ansluts till det kommunala. Enligt den VA-utredning som är under framtagande föreslås huvudsakligen spillvattennätet utföras med allmänna ledningar i gator men egen servis till varje fastighet. För att möjliggöra VA i suterrängplanet på enfamiljshusen i planområdets södra del föreslås att en spillvattenledning läggs i planområdets södra gräns. För anslutning till kommunens ledningsnät krävs ytterligare pumpstation. För att uppnå godtagbar trycknivå i alla bostäder i området behöver en tryckstegringsstation uppföras. Tryckstegringsstationen kan

13 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 13/16 med fördel placeras nära anslutningen till befintligt nät då en nödvändig tryckstegring på 30 mvh inte riskerat att höja trycknivån över högsta tillåtna tryck. Brandvattenförsörjning kan fås från befintlig brandpost vid Lillevalevägen. Värme Uppvärmning inom området sker med lokala värmepumpar för respektive fastighet exempelvis bergvärme och frånluft. El och tele Resursbehovet för el är ännu inte utrett. Området ska ansluta sig till Öckerö Näts fiber. Avfall Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheterna. Lokalgatans vändplatser medger rundkörning för sopbil. KONSEKVENSBESKRIVNING Hushållning med mark- och vattenområden m.m. Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggnadsenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. Förvaltningen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, ÖP05. Socialt Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 70 bostäder beroende på storlek i lägenheterna och eventuella kontorslokaler, vilket är positivt för bostadsförsörjningen. Fler boende i Breviksområdet bidrar med fler människor i rörelse över dygnet och en mer intressant och trygg miljö. Detaljplanen är flexibel när det gäller lägenhetsstorlekar, bostadsformer och tillåter i viss mån även kontor. Fler boende som rör sig i området kan även innebära en högre känsla av trygghet. En blandad bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik, service och grönområden innebär möjlighet till ett enklare och mer flexibelt vardagsliv vilket torde vara gynnsamt för en stor grupp människor och därmed även för jämställdheten. Ekonomiskt Ur ett samhälls- och kommunalekonomiskt perspektiv ger en ökad befolkning ett större underlag för verksamhet inom kommunen och ett stärkt underlag för en utökad kollektivtrafik. Ställningstagande till miljökonsekvenser Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggnadsenhet har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte särskilt behöver beaktas. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggnadsenhet har därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd. Vidare kan det noteras att detaljplanen upprättas med normalt planförfarande.

14 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 14/16 Påverkan på luft Planförslaget innebär att ny bebyggelse möjliggörs i området och detta kan i sin tur leda till ökad biltrafik. Kollektivtrafikens tillgänglighet bidrar dock till att förändringen anses vara marginell. Påverkan på vatten En VA-utredning som omfattar dagvatten är under framtagande och bifogas granskningshandlingarna. Dimensionerande dagvattenflöde beräknades till drygt 300 l/s för 2-årsregnet. Exploateringen medför att den hårdgjorda ytan ökar, men avrinningen från området förväntas trots det endast öka i begränsad omfattning då det främst utgörs av berg. Landskapsbild Landskapsbilden förändras och bebyggelsen anpassas efter terrängen. Högsta punkten ligger strax öster om planområdet med en topp på +26 meter över havet. Högsta nockhöjd inom planområdet ligger på +25 meter över havet. Flerbostadshusen ligger på +20 meter över havet, vilket är samma som planområdets högsta punkt. Landskapsbilden påverkas mest i den västra delen där flerbostadshusen höjer sig i det flacka landskapet. Flerbostadshusen ses som viktiga i att få varierande boendeformer nära kollektivtrafik och landskapet tillåts därmed förändras. Buller Planförslaget bedöms inte bidra till att riktvärden för buller överskrids. De fasader som vetter direkt mot Breviksvägen bör beakta bullernivån beroende på framtida belastningen av kollektivtrafiken vilket hanteras i bygglovsskedet. Trygghet Utbyggnad av planområdet bedöms ha en positiv inverkan på tryggheten då förtätning och belysning anses som trygghetsfaktorer. Tillgänglighet Byggnader som uppförs ska uppfylla gällande tillgänglighetskrav. I bygglovsskedet kommer fastighetsägarna få redogöra för hur de uppfyller tillgängligheten inom sin fastighet och till anslutande väg. ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN För föreliggande plan gäller följande tidplan: Samråd 2:a kvartalet 2017 Granskning 4:e kvartalet 2017 Antagande 1-2:a kvartalet 2018 Laga kraft 2:a kvartalet 2018 GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

15 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 15/16 ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Enskilt huvudmannaskap ska gälla för vägar och naturmark inom planområdet. Den blivande anläggningssamfälligheten ansvarar för anläggningens utförande och drift. Omfattning av gemensamhetsanläggning beskrivs vidare i avsnittet Gemensamhetsanläggning. ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK Respektive byggherre ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. AVTAL Ett exploateringsavtal ska upprättas för utbyggnaden av området. Avtalet ska också reglera flytt av grod- och kräldjur samt flytt av filtbjörnbär. Exploatörerna ansvarar och bekostar flytten och kommunen besiktigar i samband med slutbesiktning av bygglov. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR MARKÄGOFÖRHÅLLANEN Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. Bifoga karta med markägoförhållanden (Inväntar karta tillhörande fastighetsförteckning som levereras av metria) FASTIGHETSBILDNING Planområdet utgörs idag av 3 fastigheter Öckerö 1:120, 2:160, 2:157 samt S:34. Om den nya planen genomförs kommer att från fastigheten S:34 styckas av för enbostadshus och parhus. Fastigheten Öckerö 1:120 kommer att styckas av för både flerbostadshus och enbostadshus. Fastigheterna Öckerö 2:157 och 2:160 kommer styckas av för flerbostadshus. Exploatören ansöker om och svarar för lantmäteriförrättning. SERVITUT För planområdet behövs inga servitut upprättas. Inom planområdet finns idag ga:3 och s:100, dessa kommer fortsatt ligga kvar på samma plats inom planområdet. GEMENSAMHETSANLÄGGNING En gemensamhetsanläggning bildas för VA-anläggningen, vägar och naturmarken inom området. LEDNINGSRÄTT I planområdets södra del löper en ledningsrätt, rättigheten säkerställs med u-område och att marken inte får bebyggas. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska frågor som trafik, vatten och avlopp, markmiljö och geoteknik finns beskrivet i tidigare avsnitt. BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR En utredning på markmiljön med avseende på miljögifter från påskfyren behöver genomföras av exploatören. Utredning för vatten- och avlopp inklusive dagvatten behöver färdigställas inför granskningen av planen.

16 Datum Diarienummer 0367/13 Sida 16/16 EKONOMISKA FRÅGOR PLANEKONOMI Fastighetsägaren bekostar planändringen, som regleras genom särskilt planavtal. FINANSIERING Exploatörerna ansvarar för att ansöka och bekosta avstyckning av tomter. Exploatörerna ansvarar också för att bekosta flytt av grod- och kräldjur samt filtbjörnbär se tidigare under avtal. FÖLJDINVESTERINGAR Spillvatten från planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet och ledas till kommunens avloppsreningsverk. Hönö Pinans avloppsreningsverk är dimensionerat för pe. Detta innebär att det kommunala reningsverket i framtiden kan komma att behöva byggas ut. Frågan hanteras dock inte inom detaljplanen för Norra Brevik utan hanteras på en mer strategisk planeringsnivå. Det samma gäller skola och barnomsorg inom kommunen. Projektets påverkan på behov av ytterligare kapacitet i barnomsorg och skola är således inte beräknade. DRIFTKOSTNADER Detaljplaneområdet är beläget utanför kommunens verksamhetsområde för VA, vilket innebär att exploatörerna har att bekosta och utföra utbyggnad av VA-anläggning från kommunens upprättade förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten som redovisas i gjord utredning. Gemensamhetsanläggningen skall bekosta och ansvara för framtida drift och underhåll av områdets VA-anläggning, det vill säga ledningsnät, tryckförstärkningsstation och avloppspumpstation. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp tas ut vid anslutningstillfället, enligt då gällande taxa. GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER Kostnader för väg tillfaller gemensamhetsanläggningen som ägs av samtliga fastigheter inom området. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandläggare är Max Andersson vid samhällsbyggnadsförvaltningen på Öckerö kommun. Plankonsult Pernilla Olofsson, Tyréns AB, har upprättat handlingarna efter förlagor från exploatörerna genom konsult Bo Bergman, BOQS AB. För Öckerö kommun har tidigare Anna Westergården och plankonsult Robin Sjöström deltagit i framtagande av planförslag under Kennet Jonsson Planchef, Öckerö kommun Max Andersson Planarkitekt, Öckerö kommun

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Billsta 5:11

Detaljplan för Billsta 5:11 Samhällsbyggnadskontoret GenomförandeBESKRIVNING P 2009-00068-214 Detaljplan för Billsta 5:11 inom Järna kommundel i Söder tälje Upprättad 2013-05-31 SAMRÅDSHANDLING(UTKAST) Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret Genomförandebeskrivning Planbeskrivning för Hall 4:3 och Tysslinge 2:28 mfl Inom Hall i Södertälje Dnr: 2012-00411-214 Upprättad 2015-02-02 Upprättad enligt PBL 1987:10 Innehållsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer