Till riksdagens talman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till riksdagens talman"

Transkript

1 SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 280/2006 rd Värdering av bostads- och fastighetsaktiebolag vid uträkning av nettoförmögenhet Till riksdagens talman Lagen om värdering av tillgångar vid beskattning (1142/2005) trädde i kraft Lagen behövs för inkomst-, fastighets- samt arvs- och gåvobeskattningen efter att förmögenhetsskattelagen upphävdes. Av motiveringarna till lagen framgår att man utgår från att värderingen av tillgångar ska stå oförändrad. Problemet som lyfts fram är stadgandena om värdering av bolagstillgångar i den mån det gäller bostadsaktiebolags och fastighetsaktiebolags ställning. Enligt grundprincipen bygger värderingen av aktier på en värdejämförelse av aktiernas sammanräknade ickeavskrivna anskaffningsutgift och jämförelsevärdet enligt värderingslagen. Värderingen görs enligt det högre värdet av det två och därmed har detta inverkan på storleken av företagets nettoförmögenhet. Värdejämförelsen gäller dock inte aktierna i ett bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag som berättigar till innehav av en viss lägenhet, dvs. ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, i motsats till vad som var fallet i och med förmögenhetsskattelagen. Deras aktier ska enligt den nya lagen alltid värderas till den anskaffningsutgift som inte avskrivits. Detta är ett missförhållande. Värdejämförelsen bör också gälla aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Fastighetsinnehav i bolagsform är mycket allmänt i Finland och omfattar också affärslokaler. Situationen är speciellt oskälig när det gäller bostads- eller fastighetsaktiebolag som ägts en lång tid. Missförhållandet och inverkan av värdejämförelsen på bolag samt dividendens kapitalinkomstandel framgår ur den utredning som skattestyrelsen presenterat Denna utredning fanns inte tillgänglig vid beredningen av lagen om värdering av tillgångar vid beskattning och således borde stadgandena korrigeras i efterhand. Med hänvisning till det som anförs ovan får vi i den ordning 27 riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller: Ämnar regeringen korrigera den oskälighet som föreligger på grund av stadgandena om värdering av bolagstillgångar i den mån det gäller bostadsaktiebolags och fastighetsaktiebolags ställning i den nya lagen om värdering av tillgångar vid beskattning jämfört med tiden innan upphävandet av förmögenhetsskattelagen och med vilken tidtabell skulle korrigeringen ske? Version 2.0

2 Helsingfors den 6 april 2006 Eva Biaudet /sv Nils-Anders Granvik /sv Christina Gestrin /sv Pehr Löv /sv Roger Jansson /sv Astrid Thors /sv 2

3 Suomennos KK 280/2006 vp Eva Biaudet /r ym. KIRJALLINEN KYSYMYS 280/2006 vp Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön arvostaminen nettovarallisuutta laskettaessa Eduskunnan puhemiehelle Laki varojen arvostamisessa verotuksessa (1142/2005) tuli voimaan Lakia tarvitaan tulo-, kiinteistö- sekä perintö- ja lahjaverotusta varten varallisuusverolain tultua kumotuksi. Lain perusteluista ilmenee, että lähtökohtana on varojen arvostuksen säilyminen ennallaan. Ongelmaksi nousevat säännökset yhtiön varojen arvostamisesta asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden osalta. Perusperiaatteen mukaan osakkeiden arvostus perustuu arvovertailuun osakkeiden yhteenlasketun poistamattoman hankintamenon ja vertailuarvon välillä arvostuslain mukaan. Arvostus tehdään näistä kahdesta korkeamman arvon mukaan, ja näin ollen sillä on vaikutus yrityksen nettovarallisuuden suuruuteen. Arvovertailu ei kuitenkaan koske asuntoosakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn huoneiston hallintaan, eli keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä päinvastoin kuin varallisuusverolaissa. Niiden osakkeet on uuden lain mukaan aina arvostettava poistamattomaan hankintamenoon. Tämä on epäkohta. Arvovertailun tulee myös koskea asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Osakkeiden omistaminen yhtiömuodossa on hyvin yleistä Suomessa ja koskee myös liikehuoneistoja. Tilanne on erityisen kohtuuton pitkään omistuksessa olleiden asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osalta. Epäkohta ja arvovertailun vaikutus yhtiöihin sekä osingon pääomatulo-osuuteen ilmenevät Verohallituksen esittelemästä selvityksestä. Tätä selvitystä ei ollut käytettävissä varojen arvostamista verotuksessa koskevan lain valmistelussa, minkä vuoksi säännökset tulisi korjata jälkikäteen. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Aikooko hallitus korjata yhtiön varojen arvostamiseen liittyvien säännösten kohtuuttomuuden, joka koskee asuntoosakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden asemaa uudessa laissa varojen arvostamisesta verotuksessa verrattuna varallisuusverolain kumoamista edeltäneeseen aikaan ja millä aikataululla tällainen korjaus tapahtuu? 3

4 Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006 Eva Biaudet /r Nils-Anders Granvik /r Christina Gestrin /r Pehr Löv /r Roger Jansson /r Astrid Thors /r 4

5 Ministerin vastaus KK 280/2006 vp Eva Biaudet /r ym. Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eva Biaudet n /r ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 280/2006 vp: Aikooko hallitus korjata yhtiön varojen arvostamiseen liittyvien säännösten kohtuuttomuuden, joka koskee asuntoosakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden asemaa uudessa laissa varojen arvostamisesta verotuksessa verrattuna varallisuusverolain kumoamista edeltäneeseen aikaan ja millä aikataululla tällainen korjaus tapahtuu? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Varallisuusverolain mukaisia verotusarvoja on käytetty varallisuusveron määräämisen ohella arvostamisperusteena yrityksen nettovarallisuutta laskettaessa, kiinteistöverotuksessa sekä perintö- ja lahjaveroverolain yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevissa säännöksissä. Varallisuusverotuksesta luopumisen yhteydessä on tullut samalla ratkaista, mitä arvoja varallisuusveroarvojen sijasta mainituissa tilanteissa noudatetaan. Lähtökohtana on ollut, että arvostamisessa noudatetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetussa laissa määriteltyjä vertailuarvoja, jotka vastaavat varallisuusverotuksessa noudatettuja verotusarvoja. Yritysvarallisuuteen kuuluvat osakkeet arvostetaan uusien säännösten mukaan siten poistamatta olevaan hankintamenoon tai sitä korkeampaan arvostamislain mukaiseen vertailuarvoon. Tästä poiketen asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet arvostetaan poistamatta olevaan hankintamenoon ja niiden osalta arvovertailusta luovuttiin. Arvovertailusta luopumisen perusteet ovat olleet hallinnolliset. Verohallinnon niin sanottu ASVA-järjestelmä, jolla puheena olevien osakkeiden arvot on tuotettu, vanhenee ja siitä joudutaan luopumaan. Arvovertailu on vaikuttanut vain verrattain harvoihin yhtiöihin ylipäänsä ja niissäkin vain osan nettovarallisuutta nostavasti, eikä korvaavan järjestelmän rakentamista ei ole pidetty sen vuoksi perusteltuna. Lisänäkökohtana on se, että kaikkien Suomen noin asunto- ja keskinäisten kiinteistöyhtiöitten tulisi antaa vuosittain tiedot vertailuarvon laskemiseksi, vaikka toimenpiteellä ei ole vaikutusta niiden itsensä verotukseen. Varallisuusverolain mukainen arvo on laskettu kaikkiaan noin huoneistolle, joista vain runsaat 2 prosenttia on sellaisten yritysten omistuksessa, joille arvostaminen varallisuusveroarvoon lisäisi yritystulon pääomatulo-osuutta. Muun 97 prosentin osalta laskenta on turhaa. Järjestelmän ylläpidosta ja tietojen käsittelystä on arvioitu aiheutuvan verohallinnolle vajaan 30 henkilötyövuoden työpanos. Lakiesityksen valiokuntakäsittelyssä valtiovarainvaliokunta päätyi ottaen huomioon vanhenevasta tietojärjestelmästä aiheutuvat riskit sekä verovelvollisille ja hallinnolle aiheutuvat lisäkustannukset puoltamaan esitystä myös tältä osin. Valiokunta toisaalta katsoi, että hallituksen tulisi selvittää arvovertailusta luopumisen vaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä asiassa toimiin. Asiaa ratkaistaessa valiokunnan käytössä on ollut kysymyksen perusteluosassa tarkoitettu selvitys. 5

6 Ministerin vastaus Arvostamislaki on tullut voimaan ja lakia sovelletaan sellaisen yhtiön nettovarallisuuden arvostamiseen, jonka tilikausi on päättynyt tai sen jälkeen. Lainmuutoksesta johtuen arvon laskennasta luovuttiin verovirastoissa eikä laskentaan vaikuttavia tietoja esimerkiksi ole viety tietokantaan vuoden 2005 jälkeen. Kun huomioidaan asunto- ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden laskennallisen arvon käyttötarve, on erikseen selvitettävä, miten tällainen verotusarvoa korvaava arvo olisi sekä verovelvollisten että verohallinnon kannalta parhaiten määriteltävissä. Saatuaan verohallinnolta selvityksen hallitus arvioi kuluvan kevätistuntokauden aikana, mihin muutoksiin on aihetta. Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006 Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma 6

7 Ministerns svar KK 280/2006 vp Eva Biaudet /r ym. Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 280/2006 rd undertecknat av riksdagsledamot Eva Biaudet /sv m.fl.: Ämnar regeringen korrigera den oskälighet som föreligger på grund av stadgandena om värdering av bolagstillgångar i den mån det gäller bostadsaktiebolags och fastighetsaktiebolags ställning i den nya lagen om värdering av tillgångar vid beskattning jämfört med tiden innan upphävandet av förmögenhetsskattelagen och med vilken tidtabell skulle korrigeringen ske? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: Beskattningsvärden enligt förmögenhetsskattelagen har förutom vid fastställandet av förmögenhetsskatten använts som värderingsgrund vid beräkningen av ett företags nettoförmögenhet vid fastighetsbeskattning samt i bestämmelser om skattelättnad vid generationsväxling i lagen om skatt på arv och gåva. I samband med upphävandet av förmögenhetsbeskattningen har man samtidigt varit tvungen att fastställa vilka värden som skall tillämpas i den nämnda situationen i stället för förmögenhetsbeskattningsvärden. Utgångspunkten har varit att vid värderingen tillämpa de jämförande värden som fastställts i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och som motsvarar de beskattningsvärden som tillämpats vid förmögenhetsbeskattningen. Aktier som hör till företagstillgångarna värderas enligt de nya bestämmelserna sålunda till den del av anskaffningsutgiften som inte avskrivits eller ett högre jämförelsevärde enligt värderingslagen. Avvikande från detta värderas aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag till den del av anskaffningsutgiften som inte avskrivits och för dem frångicks således värderingsjämförelsen. Motiveringarna till att man avstått från värderingsjämförelsen har varit administrativa. Skatteförvaltningens så kallade ASVA-system, med vars hjälp värdet för de aktuella aktierna har beräknats, blir föråldrat och måste slopas. Värderingsjämförelsen har påverkat endast få bolag över lag och i dem endast delvis höjt nettoförmögenheten och det har därför inte ansetts motiverat att utarbeta ett ersättande system. En ytterligare synpunkt är att alla cirka bostadsoch ömsesidiga fastighetsbolag som är aktiva i Finland årligen borde lämna uppgifter för beräkning av jämförelsevärdet, trots att åtgärden inte påverkar deras beskattning. Värdet enligt förmögenhetsskattelagen har beräknats för sammanlagt cirka lägenheter varav endast drygt 2 procent ägs av sådana företag för vilka en värdering till förmögenhetsskattevärde skulle öka företagsinkomstens kapitalintäktsandel. För resterande 97 procent är beräkningen onödig. Upprätthållandet av systemet och hanteringen av uppgifter beräknas förorsaka skatteförvaltningen en arbetsinsats på knappt 30 årsverken. Vid utskottsbehandlingen av lagförslaget beslutade statsutskottet med beaktande av de risker som det föråldrade datasystemet medför och de tilläggskostnader det skulle förorsaka skattskyldiga och förvaltningen att förorda propositionen också till denna del. Utskottet ansåg att regeringen borde utreda vilka effekterna skulle vara av att slopa värderingsjämförelsen och vid behov vidta 7

8 Ministerns svar åtgärder. Vid avgörandet av ärendet har utskottet till sitt förfogande haft den utredning som avses i motiveringarna till frågeställningen. Värderingslagen har trätt i kraft den 1 januari 2006 och lagen tillämpas på värderingen av nettoförmögenheten i bolag vars räkenskapsperiod upphört den 1 januari 2006 eller därefter. På grund av lagändringen slopades värdeberäkningen i skatteverken och uppgifter som påverkar beräkningen har exempelvis inte förts in i databasen efter När behovet av det kalkylmässiga värdet av bostadsbolag och ömsesidiga fastighetsbolag beaktas måste man separat utreda hur ett värde som ersätter beskattningsvärdet kunde fastställas på ett för såväl de skattskyldiga som skatteförvaltningen gynnsamt sätt. Efter att skatteförvaltningen lämnat sin utredning bedömer regeringen under pågående vårsession vilka ändringar som är motiverade. Helsingfors den 2 maj 2006 Finansminister Eero Heinäluoma 8

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 889/2012 rd Mervärdesskattsystemet på begagnade bilar som köps i riket och förs till Åland Till riksdagens talman Åland har i mervärdesskattehänseende tredjelandsstatus i förhållande

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 1035/2012 rd Avskaffandet av kopplingen mellan medicinsk rehabilitering och handikappförmåner Till riksdagens talman Enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 597/2013 rd Värderingen av vattenområden i samband med arvs- och gåvobeskattningen Till riksdagens talman Enligt lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) läggs till grund för arvsskatten

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 901/2001 vp Pehr Löv /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 901/2001 rd Bibehållen service vid Jakobstads skattebyrå Till riksdagens talman Västra Nylands skatteverk kommer att genomföra omfattande organisatoriska

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 201/2002 rd Bostadskostnaderna vid bedömningen av sjukvårdskostnadernas inverkan på krigsinvalidernas utkomst Till riksdagens talman 10 1 mom. 5 punkten lagen om skada ådragen i militärtjänst

Läs mer

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skatt Lagen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 1087/2001 vp Margareta Pietikäinen /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 1087/2001 rd Servicen för utvecklingsstörda Till riksdagens talman Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda stiftades år 1978. Idag

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 491/2001 vp Håkan Nordman /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 491/2001 rd Krigsarkivets internettjänster på svenska Till riksdagens talman Krigsarkivet öppnade för en tid sedan en "Databas över stupade i de finska

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 109/2011 vp Christina Gestrin /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 109/2011 rd Utveckling av närståendevården Till riksdagens talman Närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 542/2004 rd Rätten till barnbidragets ensamförsörjartillägg Till riksdagens talman Barnbidraget är enligt lag ett ur statliga medel erlagt stöd för underhåll av ett barn, som är bosatt

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 378/2001 vp Gunnar Jansson /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 378/2001 rd Information om arbetarskydd på svenska Till riksdagens talman I vårt tvåspråkiga land finns det många arbetsplatser med svenska som internt

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 986/2004 vp Astrid Thors /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 986/2004 rd Utvärdering av modeller inom miljöforskningen Till riksdagens talman Dagens miljöproblem är komplexa och kräver mångsidig kunskap. Samtidigt

Läs mer

RP 113/2010 rd. I propositionen föreslås ändringar i den lag

RP 113/2010 rd. I propositionen föreslås ändringar i den lag Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 416/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 416/2009 rd Begreppet barn i familjen enligt utsökningsbalken Till riksdagens talman I takt med att den ekonomiska regressionen drar ut kommer

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 16, jolloin hakemusten on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 1061/2009 vp Mats Nylund /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 1061/2009 rd De oskäliga kostnaderna för samfälligheter vid nyttjande av Lantmäteriverkets tjänster Till riksdagens talman Lantmäteriverkets priser för

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 834/2001 vp Henrik Lax /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 834/2001 rd Studerandens ställning som forskare och deras upphovsrätt till egna uppfinningar Till riksdagens talman Under 1990-talet har märkbara förändringar

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Tili riksdagens talman

Tili riksdagens talman KK 125/1999 vp - Henrik Lax /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 125/1999 rd Ekonomiskt stöd för boende för att trygga umgängesrätten Tili riksdagens talman Vid äktenskapsskillnad händer det ofta att den ena föräldem,

Läs mer

RP 144/2005 rd. I denna proposition föreslås att förmögenhetsskattelagen

RP 144/2005 rd. I denna proposition föreslås att förmögenhetsskattelagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av förmögenhetsskattelagen och om värdering av tillgångar vid beskattningen samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 137/2009 vp Christina Gestrin /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 137/2009 rd Insamlingsställen för energisparlampor Till riksdagens talman Användningen av energisparlampor istället för vanliga glödlampor ökar stadigt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi Ärende: Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Sibbo Naturskyddare Sipoon Luonnonsuojelijat rf har bekantat sig med utkastet till Utredning om kulturmiljöer

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

U 59/1996 vp. Ministeri Ole Norrback

U 59/1996 vp. Ministeri Ole Norrback U 59/1996 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden GSP-tullietuusjärjestelmästä (tullietuudet) Valtiopäiväjärjestyksen 54 b :n mukaisesti lähetetään

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 752/2012 rd Källskattens negativa inverkan på tillgången på arbetskraft i Finland Till riksdagens talman I Europa lever vi i tron att vi har en gemensam arbetsmarknad och fri rörlighet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

RP 245/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 245/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med slag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Helsingfors Kulturutskottet

Helsingfors Kulturutskottet Helsingfors 2.5.2017 Kulturutskottet SiV@eduskunta.fi Ärende: Begäran om utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband

Läs mer

RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen.

RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 31 a i handelsregisterlagen samt om upphävande av 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande

RP 191/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d i lagen om beskattningsförfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

RSv 26/2009 rd RP 177/2008 rd

RSv 26/2009 rd RP 177/2008 rd RIKSDAGENS SVAR 26/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder Ärende Regeringen har till 2008 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen föreslås att lagen om skatt på

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 1(5) Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 INSTRUKTIONER (se ordlistan nedan) Skriv ett sakligt debattinlägg (mielipidekirjoitus) eller en saklig argumenterande uppsats.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg 1 Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg Motivera din åsikt i ett sakligt debattinlägg eller i saklig argumenterande uppsats. Skriv drygt 150 ord (max. 200) och lämna in texten

Läs mer

Selvitys eräistä Ahvenanmaan maakuntalakien valvontaan liittyvistä erityiskysymyksistä

Selvitys eräistä Ahvenanmaan maakuntalakien valvontaan liittyvistä erityiskysymyksistä JULKAISU 2006:2 PUBLIKATION 2006:2 Selvitys eräistä Ahvenanmaan maakuntalakien valvontaan liittyvistä erityiskysymyksistä Utredning om vissa specialfrågor som gäller kontrollen av åländska landskapslagar

Läs mer

En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning

En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2007:19 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:19 En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunta

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande RIKSDAGENS SVAR 67/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändringar som förvaltningslagen förutsätter i skattelagstiftningen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Tornionjoen vesiparlamentti Tornedalens vattenparlament Äkäslompolo 26.10.2012 2 TUKES SÄKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKET Nationell övervakningsmyndighet

Läs mer

Översättning av lagtext från finska till svenska. Symposium om författningsöversättning 15.11 och 16.11.2013 Ann-Marie Malmsten

Översättning av lagtext från finska till svenska. Symposium om författningsöversättning 15.11 och 16.11.2013 Ann-Marie Malmsten Översättning av lagtext från finska till svenska Symposium om författningsöversättning 15.11 och 16.11.2013 Ann-Marie Malmsten Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 218/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 218/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 218/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av förmögenhetsskattelagen och om värdering av tillgångar vid beskattningen samt till vissa lagar som har samband

Läs mer

VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE. Heikki Jolma Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi

VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE. Heikki Jolma Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Orian Bondestam orian.bondestam@mmm.fi Tapio Hakaste

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Läs mer

Juridiskt språk och juridisk översättning

Juridiskt språk och juridisk översättning Juridiskt språk och juridisk översättning FD Lieselott Nordman Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen Helsingfors universitet Lieselott.Nordman@helsinki.fi Juridiskt språk i skrift (Nordman 2009)

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 980/2002 vp Pehr Löv /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 980/2002 rd Tandvårdsersättningarna Till riksdagens talman I samband med den nya tandvårdsreformen slopas åldersgränserna för både kommunal tandvård och rätten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

Avgifter. Avkastning i procent

Avgifter. Avkastning i procent Faktablad (simplified prospectus) 2008-06-10 Sverigeregistrerad Aktiefond Handelsbanken Japanfond Faktabladet innehåller grundläggande information om Handelsbanken Japanfond. För ytterligare information,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Svar på skriftligt spörsmål om Finlands linje i fråga om asylsökande från Somalia

Svar på skriftligt spörsmål om Finlands linje i fråga om asylsökande från Somalia Svar på skriftligt spörsmål om Finlands linje i fråga om asylsökande från Somalia Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5 Lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning (FBL 283 ) Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 1 (5 Obs! Kallelsen skickas ut på nytt eftersom den kallelse som gått ut 30-31.1 har innehållit felaktigheter. En

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 312/2005 vp Mikaela Nylander /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 312/2005 rd Regional tillgänglighet i skattefrågor Till riksdagens talman Skatteverket har planer på att stänga Östra Nylands skattebyrås verksamhetsställe

Läs mer

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97)

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU29 Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97) Sammanfattning Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att slopa arvsskatten och gåvoskatten fr.o.m.

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Kiertokirje 25. 2:sen luokan postitoimituksiin menevistä postiosotussähkösanomista.

Kiertokirje 25. 2:sen luokan postitoimituksiin menevistä postiosotussähkösanomista. Kiertokirje 1910. Suomen P o stih a lliiu k se sta. N:o XVIII. 25. 2:sen luokan postitoimituksiin menevistä postiosotussähkösanomista. Postihallitus on katsonut tarpeelliseksi aikaisemmin sähköpostiosotuksista

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 1075/2005 vp Astrid Thors /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 1075/2005 rd Arbetsfördelningen mellan läkare och hälsovårdare Till riksdagens talman Nationella hälsovårdsprojektet och regeringsprogrammet utgår ifrån

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen. Beslut. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen. Beslut. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 125/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av

Läs mer

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 32 och 34 i lagen om bostadsaktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nya lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 47/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav38och39 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås en sådan ändring

Läs mer

Sökande av ändring Kunnallisvalitus, valtuusto Utdrag Bilagor till utdrag

Sökande av ändring Kunnallisvalitus, valtuusto Utdrag Bilagor till utdrag Helsingfors stad Protokoll 4/2015 1 (7) 59 Anställning av innehavare av tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen Beslut Behandling beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa agronomie-

Läs mer

RP 75/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 75/2008 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 75/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och

Läs mer

VINDKRAFT, DISKUSSION OCH FAKTA , Villa Lande TUULIVOIMA YLEINEN KESKUSTELU. Lars Nummelin, Åke Lindeberg

VINDKRAFT, DISKUSSION OCH FAKTA , Villa Lande TUULIVOIMA YLEINEN KESKUSTELU. Lars Nummelin, Åke Lindeberg VINDKRAFT, DISKUSSION OCH FAKTA 25.10.2011, Villa Lande TUULIVOIMA YLEINEN KESKUSTELU Lars Nummelin, Åke Lindeberg Innehåll - Sisältö Utgångsläge Lähtötilanne Nuläge Nykytilanne Planprocessen Kaavoitusprosessi

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att konkurrenslagen ändras. Enligt propositionen

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer