E-lärande när, var och hur som helst?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-lärande när, var och hur som helst?"

Transkript

1 E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG TRITA-NA-E05084 Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Arild Jägerskogh Examinator var Nils Enlund

3 Sammanfattning E-lärande när, var och hur som helst? Denna rapport riktas främst till studerande och anställda vid medieteknik på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Innehållet bör även vara intressant för andra studenter, forskare och branschanknutna med intresse för e-lärande och medieutveckling. Examensarbetet startade med utgångspunkt i att söka problem gällande tillgänglighet och mobilitet inom e-lärande. Ämnet avgränsades till distansstudier för att skapa ett hanterligt undersökningsområde. Syftet var att utifrån litteraturstudier och en enkätundersökning hitta tekniska problem gällande tillgängligheten och utifrån detta undersöka olika lösningar för att skapa en möjlighet till förbättring och utveckling inom både distansstudier och e-lärande. All forskning och alla undersökningar utgick ifrån följande frågeställningar: Vad finns för tekniska problem gällande tillgänglighet och mobilitet inom distansutbildningar? Vilka möjliga lösningar finns på dessa problem? Hur kan lösningsförslagen appliceras på annat e-lärande än distansutbildningar? Ett av de främsta resultaten som rapporten presenterar är att distansstuderande elever skriver ut sitt studiematerial istället för att läsa det på datorn. Detta medför en begränsning i tillgängligheten och mobiliteten, som är en av grundtankarna med distansutbildningar och e-lärande. Rapporten föreslår bland annat en möjlig lösning på problemet genom att omvandla textmaterialet till ett ljudformat istället. II

4 Abstract E-learning whenever, wherever and however? This master thesis is mostly intended for media technology students and employees at the Royal Institute of Technology in Stockholm. The content should also be at interest for other students, scientists and people with a special interest in e-learning and development of media technology. The master project started with a research of problems regarding availability and mobility within e-learning and the subject area was marked off to distance-learning in aim to create a manageable area of study. The purpose of this project was to find technical problems in availability through literature studies and questionnaires, and after that search for possible solutions to create improvement and development in both distancelearning and e-learning. All research and all studies have a starting point in the following questions: What are the technical problems regarding availability and mobility in distancelearning? What kind of possible solutions are there for these problems? How can the results be applied to other e-learning than distance-learning? One of the most prominent conclusions of this project is that distance-learning students print their study material instead of reading it on the computer. This result in a limitation in availability and mobility, which is one of the basic thought behind e-learning and distance-learning. One of the possible solutions that this master thesis suggests is to transform text material into a sound format instead. III

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING MÅLGRUPP BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR FRÅGESTÄLLNINGAR TEORI DEFINITION AV E-LÄRANDE DISTANSUTBILDNINGAR LÄRANDE DISTANSUTBILDNINGARNAS FORM OCH STRUKTUR Klassrum Kontakter Information och läromedel Att skapa en trivsam känsla ÅSIKTER OM E-LÄRANDE OCH DISTANSUTBILDNINGAR Fördelar Nackdelar MÄNSKLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR Syn och hörsel Läsning på skärm TEKNIK Handdatorer E-papper Ljudböcker och komprimering Nya ljudtekniker METOD ARBETSGÅNG OCH GENOMFÖRANDE Litteraturstudie Empiri Analys av möjliga lösningar METODKRITIK Källkritik Metodval Validitet Reliabilitet IV

6 4 ENKÄTUNDERSÖKNING RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING Undersökningsgruppen Datorvana och teknikförutsättningar Kursmaterial och läsning på skärm Åsikter om tillgänglighet och ny teknik SAMMANFATTNING RESULTAT LÖSNINGSFÖRSLAG PROBLEMIDENTIFIERING MÖJLIGA LÖSNINGAR Handdatorer Ljudformat DISKUSSION LÖSNINGSFÖRSLAG SLUTSATSER PROBLEMANALYS MÖJLIG LÖSNING OCH KRAV PÅ VIDAREUTVECKLING ETT BREDARE PERSPEKTIV DISKUSSION LITTERATURFÖRTECKNING BILAGA 1: ENKÄT BILAGA 2: LAYOUT AV TACKBREV TILL ENKÄTMEDVERKANDE BILAGA 3: RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN V

7 1 Inledning När Jenny Sundén, ny lektor i medieteknik på KTH, blev utfrågad om vad hon tror är medieteknikområdets hetaste kommande bransch, svarade hon e-lärande. E-lärande är ett relativt nytt begrepp och ett område som det inte forskats kring särskilt länge. Att undersöka och forska om ett nytt användningsområde för medieteknik får ses som en nödvändighet för att tekniken ska kunna utvecklas och bli bättre. Detta examensarbete syftar till att bidra till den teknikutvecklingen. 1.1 Målgrupp Rapporten är tänkt att läsas av medieteknikstudenter och anställda på KTH, men bör även vara av intresse för andra studenter, forskare eller branschanknutna med intresse för e-lärande och medieteknikutveckling. Till exempel kan rapporten vara användbar för skapare eller tillhandahållare av utbildningar som vill ta del av forskning kring e-lärande och teknikutveckling. Tanken är att examensarbetet ska väcka tankar och skapa en grund för fortsatt forskning och utveckling kring e-lärande. 1.2 Bakgrund E-lärande är ett begrepp som lånats från det engelska e-learning, och det innefattar många olika typer av utbildningssituationer med sambandet att de är helt eller delvis digitala. Exempel på e-lärande är bland annat distansutbildningar, fortbildning inom företag, vuxenutbildning, pedagogiska dataspel eller en digital del av en annars traditionell högskolekurs. Till att börja med framträder alla fördelar med detta nya format: det ger en ny möjlighet att gestalta problem med hjälp av bilder, och kombinationer av olika format som text, ljud och bild underlättar förståelsen. Det ger även en ökad möjlighet till interaktion, personer med läs- och skrivsvårigheter kan få nya vägar för inlärning och människor på stora avstånd från varandra kan delta i samma undervisning. Även om fördelarna med e-lärande är många finns det också ett stort intresse i att titta på de problem som kan uppstå i och med ett digitalt utbildningsformat. Det ger en möjlighet till identifikation av problemen för vidare utveckling och förhoppningsvis även förbättring av tekniken i dessa utbildningar. 1

8 1.3 Syfte Syftet med examensarbetet blev därför att hitta tekniska problem runt e-lärande och att utifrån de identifierade problemen söka efter förslag på lösningar. Detta med förhoppning i att väcka nya tankar kring hur formerna för e-lärande kan se ut och på så sätt bidra till teknikutvecklingen. 1.4 Avgränsningar En förutsättning för arbetet var att avgränsa undersökningsområdet. Problemen var många och tillsammans med den bredd av ämnesområden som omger e-lärande skapades ett behov av avgränsningar för att få en rimlig storlek på undersökningsunderlaget. Avgränsningarna sattes därför till de tekniska problem som uppkommer i samband med tillgänglighet och mobilitet i distansutbildningar. Eftersom e-lärande finns i så många former avgränsades undersökningsområdet till distansutbildningar på universitets- och högskolenivå. Med distansutbildning menas i detta arbete de digitala utbildningar som finns för studenter som befinner sig på annan ort än universitetet eller högskolan, men också då andra hinder finns för att studenten ska kunna genomföra en traditionell utbildning. Framför allt syftas till de utbildningar som helt utförs på distans, med eventuellt en eller två fysiska träffar. Den andra delen av avgränsningarna sattes till tekniska problem gällande tillgänglighet och mobilitet. Men vad betyder det att något är tillgängligt? Tillgänglighet är ett brett begrepp som grovt går att dela in i två delar. En del som består i tekniska egenskaper som förmedlar och skapar tillgängligheten och en annan del som behandlar mer mänskliga faktorer som till exempel design och pedagogik. I nationalencyklopedin definieras tillgänglighet på följande sätt: 1. tillgänglighet tillgänglighet, inom geografi möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt. 2. tillgänglighet tillgänglighet, sammanfattande mått på ett systems tillförlitlighet (driftsäkerhet). (Nationalencyklopedin, 2004) Tillsammans med begreppet mobilitet blir avgränsningarna synonyma med de tekniska faktorer som gör att distansutbildningarna når studenterna över långa avstånd, från datorn till studenten och ett mått på hur pass flexibelt och kursinnehållet materialet är. 2

9 1.5 Frågeställningar Arbetet utgick sedan ifrån följande frågeställningar: 1. Vad finns för tekniska problem gällande tillgänglighet och mobilitet inom distansutbildningar? Eftersom syftet med undersökningen var att identifiera problem för att sedan kunna söka efter möjliga lösningar, blev den första frågeställningen en övergripande fråga för att finna dessa problem. Svaret på denna frågeställning återfinns i kapitel 2: Teori, samt i kapitel 4: Enkätundersökning. 2. Vilka möjliga lösningar finns på dessa problem? Den andra frågeställningen ställdes upp för att hitta förslag på möjliga lösningar av de identifierade problemen. För att arbetet skulle vara något mer än en kartläggning och skapa ett mervärde var det viktigt att försöka se hur problemen kunde lösas på olika sätt, vilket skapar en möjlighet till utveckling och förbättring. Lösningsförslagen finns i kapitel Hur kan lösningsförslagen appliceras på annat e-lärande än distansutbildningar? För att se en större nytta i resultaten av arbetet var denna sista frågeställning viktig. Frågan öppnade upp för ett bredare perspektiv och nya användningsområden än det som arbetet avgränsats till. Avgränsningarna gjordes från början för att skapa ett hanterligt undersökningsområde, men en vidareutveckling av detta var naturligtvis att sätta resultaten i ett större sammanhang. Denna frågeställning besvaras i kapitel 6: Slutsatser. 3

10 4

11 2 Teori Eftersom e-lärande är ett relativt nytt begrepp så är det inte helt självklart för alla vad det står för och framför allt kan åsikterna om vad det innebär skilja sig åt. För att skapa en gemensam utgångspunkt och en grund för fortsatta undersökningar, inleds detta arbete med en genomgång av befintlig litteratur och aktuell forskning om både e-lärande och distansutbildningar. Kapitlet innehåller även teori om mänskliga och tekniska förutsättningar för de lösningar som undersöks senare i rapporten. 2.1 Definition av e-lärande E-lärande är enligt följande definitioner: 1. e-utbildning e-utbildning, webbaserad utbildning, webbutbildning, e-kurs, på engelska e-learning, utbildning med hjälp av Internet. Begreppet är mångtydigt och används för olika typer av datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg. Utbildningen kan erhållas genom att eleven på egen hand besöker utbildningsportaler, men kan också bygga på kommunikation med lärare och andra elever med hjälp av diskussionsforum på Internet. (Nationalencyklopedin, 2004) E-lärande eller elektroniskt lärande är inlärning med stöd av elektroniska hjälpmedel så som IT och Internet (Nyberg och Strandvall, 2000: 11) Sammanfattningsvis tycker jag att en kombination av dessa två definitioner bäst beskriver vad e-lärande är: Utbildningar och undervisning som skapas och förmedlas via elektroniska hjälpmedel och lärande som sker med hjälp av och genom elektronisk teknik. I Sverige började ordet e-learning användas under hösten 1999 (Svensson och Åberg i Berggren, 2003). E-learning är givetvis den engelska motsvarigheten till det svenska e- lärande och var det första uttrycket som användes för den här typen av utbildningar och lärande. Efter orden e-learning och e-lärande kom också ordet e-utbildning. Dessa tre uttryck har i tidigare litteratur använts synonymt med varandra, men eftersom denna rapport är skriven på svenska behöver vi bara titta närmare på de två svenska variant- 5

12 erna. Eftersom lärande syftar till inlärningsprocessen och utbildning mer till den organisation som lärandet formas i, blir det även en skillnad mellan orden e-lärande och e-utbildning. Det är dock inte svårare än att bokstaven e endast symboliserar att det handlar om en digital utbildning eller en digital form för lärande. Oavsett vilket ord som används är det endast termen som är ny och inte själva begreppet. Grunden för undervisningsteknologin lades redan under och 70-talet då datorerna fick ett första genombrott (Säljö i Berggren, 2003). De första formerna av e- lärande var enkla övningsprogram, men under 1980-talet utvecklades mer interaktiva program i och med ett nytt synsätt på lärande (Berggren, 2003). De senaste åren har e- lärandet och utbudet av e-utbildningar ökat och enligt Edenholm (i Karlsudd, 2001) är det billiga datorer och snabb multimedieteknik som skapat förutsättningarna för det. 2.2 Distansutbildningar Eftersom arbetet avgränsats till en typ av e-lärande, nämligen distansutbildningar, följer här en mer specificerad introduktion till ämnet. Grunden i de flesta definitioner av distansutbildningar bygger på att läraren och eleven är fysiskt åtskilda från varandra och därför behöver särskilda former för kommunikation. I nationalencyklopedin står exempelvis följande: 1. distansundervisning distansundervisning, DU, undervisnings- och studieformer där studerande och lärare befinner sig på olika orter och därför kommunicerar med varandra med hjälp av tekniska medier. (Nationalencyklopedin, 2004) Här definieras alltså att den särskilda formen för kommunikation sker med hjälp av tekniska medier vilket gör att det kan ses som en form av e-lärande. Distansen i distansutbildning är ett begrepp som brukar ses i fyra dimensioner: distans i rummet, distans i tiden, distans i dialogen och distans i strukturen (Fåhraeus och Jonsson, 2002: 79). Det handlar om att människor är åtskilda från varandra, på fler sätt än ett, och att kommunikationen är det som ska överbrygga alla fyra typer av distans. Idag sker den kommunikationen mestadels över Internet, men det har inte alltid varit så. Från början var distansutbildningar brevkurser, där det viktiga var att människor utan möjlighet till vanlig studentexamen fick chansen att skaffa sig en utbildning. Den första distansutbildningen i Sverige har det hittats spår efter i Lund, där det 1833 gavs en kurs i engelska startades den första riktiga distansskolan i Sverige av 6

13 Hermods (se bild 1) och kurserna blev populära vidare under 1900-talet i och med att de erbjöd en möjlighet till fortsatt arbete och att de människor som bodde ute på landet också fick tillgång till en utbildning (Bååth och Holmberg i Dahlström, 2004). Utbildningsmaterialet bestod under den här tiden av kursbrev med frågor som besvarades och rättades via postgång (Fåhraeus och Jonsson, 2002: 68). Distansutbildningarna har sedan dess utvecklats både i Sverige och i hela världen (Eriksson, Hultén och Zettergren i Karlsudd, 2001) och hundra år senare, 1990, fanns det cirka 10 miljoner människor som läste på distans i hela världen (Dahlin i Karlsudd, 2001). Bild 1: Ett gammalt prospekt från Hermods Källa: OKATWEBB/okat52.htm [15 apr 2005]. 2.3 Lärande Kunskap om hur inlärning sker är viktig för att veta hur nya medier kan användas på bästa sätt. Alla människor har olika lärstilar. Vissa behöver bara titta på ett material för att ta det till sig medan andra behöver arbeta mer med det. Det leder fram till slutsatsen att det är viktigt att skapa ett material som är flexibelt. (Berggren, 2003) Det finns en teori som handlar om att vi har olika typer av lärstilar som vi föredrar mer än andra. Vissa lär sig bäst genom det visuella, genom att titta på bilder och diagram. Andra vill hellre lyssna på ett material och den tredje gruppen föredrar att använda kroppen och utföra saker för att lära sig. Det finns också en typ av människor som lär sig bäst genom samarbete med andra (Prashnig, 2000). En annan faktor som bör beaktas oavsett vilken typ av utbildning det gäller är självklart själva lärandet. Ny forskning visar att de flesta vuxna aktiverar sig själva i inlärnings- 7

14 processen varpå lärarrollen och traditionell undervisning inte blir lika viktig längre. Det går inte heller att använda samma metoder för traditionell undervisning som för undervisning i digitalt format (Nyberg och Strandvall, 2000: 4). Synen på kunskap och lärande har gradvis förändrats överlag i vårt samhälle, från en lärarcentrerad syn till ett perspektiv där läraren mer fungerar som en handledare och där eleverna själva ansvarar för sin inlärning (Berggren, 2003). För att det elektroniska mediet ska fungera som en plattform för lärande är det viktigt att utbildaren lär sig om informations- och kommunikationsteknologi och hur de lär andra via den tekniken (Nyberg och Strandvall, 2000: 48). Turney (i Karlsudd, 2001) skriver vidare att lärarens övriga uppgifter är: kontroll, motivation, planering, kommunikation och organisering. Ett nytt ord som dykt upp de senaste åren är disintermediation som betyder borttagande av mellanhänder (March i Nyberg och Strandvall, 2000: 89-90). Detta fenomen ser vi tydligt idag i många nya utbildningar med e-lärande. Den traditionella föreläsaren som agerar mellanhand mellan informationen och eleven, försvinner. Vilken blir då lärarens roll? March (i Nyberg och Strandvall, 2000: 89-90) föreslår följande: skapare av inlärningsmiljö skapare av webbaserade aktiviteter stöd för eleverna i inlärningsprocessen. Slutsatsen blir att lärarrollen förändras tillsammans med lärandet. Allan Varcoe (2004), VD på Att Veta AB säger att utmaningen med tillgängligheten inte bara har att göra med, som de flesta verkar tro, tillgång till datorer och Internet utan även om kunskap och enligt honom främst hos lärarna. 2.4 Distansutbildningarnas form och struktur För att skapa lärande miljöer i dagens digitala distansutbildningar krävs: klassrum, kontakter, tillgång till information och läromedel samt en trivsam känsla (Saarinen i Nyberg och Strandvall, 2000: 31) Klassrum Lärande miljöer i distansutbildningar utgörs nästan alltid idag av så kallade plattformar. Det är sidor som finns tillgängliga på Internet för de studerande och fungerar som hemsida för kursen. Oftast krävs det att eleverna har inloggningsuppgifter. Det finns färdiga kursplattformar som sköter produktion och underhåll av inlärningsmiljöer, och 8

15 några exempel är: First Class (se bild 2), WebCT och Blackboards CourseInfo (Nyberg och Strandvall, 2000: 157). Bild 2: Exempel på plattformslayout: inloggning och skrivbordsyta i FirstClass Källa: [15 apr 2005]. Eftersom det virtuella rummet blir det som ersätter den vanliga lärosalen, så är designen av plattformen viktig. Några saker att tänka på är att använda ett anpassat språk och stil för målgruppen, att ha enkel text och inte för mycket förvirrande grafik (Berggren, 2003). Det är också viktigt med teknisk stabilitet och därigenom kommer även behov av hjälpsidor och manualer (Eklöf et al, 2002). Plattformen bör inte heller ha stora bilder eller grafik så att det tar för lång tid att ladda ner Internetsidorna (Berggren, 2003). Även om dessa plattformar utgör grunden i distansutbildningarna så kan det ibland uppstå behov av en fysisk plats att gå till. Därför finns det så kallade lärcentra på de allra flesta orter i Sverige. Lärcentra kallas även för kompetenscentrum, studiecentrum eller högskoleenhet, och är en lokal där studenten har möjlighet att läsa, låna datorer, kopiera, skriva tentor eller få vägledning bland mycket annat (Lärcentra, 2004) Kontakter Kontakterna i en distansutbildning sker idag nästan uteslutande med hjälp av kommunikation över olika typer av tekniska medier. Samtidigt är det viktigt med kommunikation mellan studenter, grupper, lärare, vänner och experter för att inlärningen ska fungera (Saarinen i Nyberg och Strandvall, 2000: 28-29). Alltså är det viktigt att teknik och kommunikation fungerar tillfredsställande. Kommunikation kan delas in i två olika former: synkron och asynkron kommunikation. I distansutbildningar finns synkron kommunikation då alla är uppkopplade samtidigt vid till 9

16 exempel ljud och videokonferenser, föreläsningar och chat. Asynkron kommunikation ger vanligtvis större frihet genom till exempel e-post, diskussionsforum och anslagstavlor (Lankard-Brown i Ekelund, 2001). Det är viktigt att båda typer av kommunikation fungerar för att skapa en helhet i samspelet mellan elever sinsemellan och mellan lärare och elev. Synkron kommunikation skapar möjlighet för läraren att undervisa alla elever samtidigt vilket leder till en gemensamhetskänsla. Den asynkrona kommunikationen skapar större möjligheter till att reflektera över lärandet både mellan elever och inför lärare. För att skapa tillfredsställande kommunikation krävs även att tekniken fungerar genom ett bra informationssystem med bred funktionalitet. Systemet ska gå att förändra och alla måste kunna förstå hur det ska användas. Någon bör ha ansvar för dess vidareutveckling och innehåll och det måste även samexistera med andra informationssystem och utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt (Karlsudd, 2001) Information och läromedel Gällande kursmaterial som distribueras via Internet är det viktigaste: upphovsrätt, kvalitetskrav på Internetuppkoppling och om det krävs något särskilt program för att kunna läsa texten (Eklöf et al, 2002). Det handlar alltså om att se till att inte bryta mot lagarna om upphovsrätt och att litteraturen når studenterna på bästa möjliga sätt. Det är mycket viktigt att det praktiska fungerar gällande både information och läromedel eftersom en läsare aldrig skulle acceptera att sidorna på en bok är hopklistrade, eller att någon talar så tyst att det inte hörs på en föreläsning. I ett datorsystem accepteras mycket mer, men det borde inte vara så (Berggren, 2003) Att skapa en trivsam känsla En vanlig uppfattning om en distansstuderande elev är den ensamme eleven, men det är viktigt att komma ihåg att kommunikation finns, fast i en annan form än den som sker ansikte mot ansikte. Saknaden av verbal kommunikation kan uppfattas på olika sätt (Kerka i Ekelund, 2001). Vissa människor tycker inte att det innebär några nackdelar att kommunikationen sker elektroniskt, medan andra uppfattar den som mycket mindre innehållsrik och saknar sådant som kroppsspråk och tonläge. Oavsett hur eleven uppfattar distanssituationen är det viktigt att skapa grunder för en trivsam känsla och en känsla av närvaro. Det kan till exempel vara en personlig hälsning från kursledaren vid kursstarten (Eklöf et al, 2002) eller att kommunikationen inte bara handlar om utbildningen utan även om väder och vind (Dafgård i Nyberg och Strandvall, 2000: 217). 10

17 2.5 Åsikter om e-lärande och distansutbildningar Här följer några synpunkter och åsikter om e-lärande och distansutbildningar som tagits upp i tidigare undersökningar Fördelar En av de vanligaste fördelarna som tas upp är att lärandet kan ske var som helst, när som helst, och hur som helst (Saarinen i Berggren, 2003). Det innebär en flexibel utbildning som når ut till en större målgrupp (Nyberg i Berggren, 2003) och som är tillgänglig 24 timmar om dygnet (Doiel i Nyberg och Strandvall, 2000: 195). Andra fördelar som nämns flitigt är: De studerande kommer åt mycket lättillgänglig information på Internet (Säljö i Berggren, 2003) och det är lätt att distribuera material (Doiel i Nyberg och Strandvall, 2000: 195). Det ger en ökad möjlighet till kommunikation och interaktion (Karlsudd, 2001). Utbildningarna möjliggör anpassad teknik för personer med särskilda behov (Doiel i Nyberg och Strandvall, 2000: 199), men också en möjlighet att utöka studiematerialet med nya former av inlärning till exempel simulationer (Nyberg i Berggren, 2003) Nackdelar Det är vanligare att studenter hoppar av distansstudier än andra högskolestudier, vilket leder till sämre kvalitet på grund av minskad genomströmning och därigenom minskat ekonomiskt stöd (Karlsudd, 2001). De vanligaste anledningarna till detta är: Den ensamma situationen (Dafgård i Nyberg och Strandvall, 2000: 211), på grund av att kommunikationen som erbjuds aldrig kan ersätta den som sker ansikte mot ansikte, vilket betyder att den sociala kontakten saknas (Nyberg i Berggren, 2003). Det är svårt att få igenom informationen på distans eftersom människor tolkar saker olika eller läser slarvigt (Dafgård i Nyberg och Strandvall, 2000: 210). Det sätts stora krav på studentens motivation och disciplin (Nyberg i Berggren, 2003). 11

18 Problem med tekniken (Dafgård i Nyberg och Strandvall, 2000: 211). Studenten måste också känna att han eller hon har kontroll över mediet (Berggren, 2003). 2.6 Mänskliga förutsättningar När ny teknikanvändning undersöks, bör människan naturligtvis alltid vara utgångspunkt eftersom det är vi som är lösningens användare. Vid användning av datorer är främst tre sinnen viktiga (Dix et al, 1998: 12-24): syn hörsel känsel Syn och hörsel Synen är det sinne som vi tar in mest information med och ett av sätten är ju genom läsning. Det finns två huvudmoment vid läsning: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att orden identifieras och förståelse är resultatet av hur vi tolkar orden. För att få god läsfärdighet krävs att båda delarna fungerar bra. Vid läsning rör sig ögonen över raderna, fixerar ett ställe i ungefär en tiondels sekund och hoppar sedan vidare till nästa fixering (Nationalencyklopedin, 2004). Dessa fixeringar utgör cirka 94 % av den totala lästiden (Dix et al, 1998: 12-24). Vid svåra stycken hoppar ögonen tillbaka, vilket kallas för regressioner, och dessa ökar om läsaren är otränad eller om texten är svår. Radbyten påverkar också läshastigheten (Edeborg, 1999: 20). Normal läshastighet ligger på mellan 300 och 600 ord per minut, men detta är naturligtvis individuellt och beror även på vilken typ av text som läses (Nationalencyklopedin, 2004). En tränad läsare kan ta in ett bredare fält vid fixeringspauserna vilket gör att hon eller han läser snabbare (Edeborg, 1999: 19). Örat är sinnet som efter ögat tar in mest information. Det är det sinne som hela tiden påminner oss om vår omgivning. Det är svårt att veta exakt hur information processas i hjärnan, men en teori är att det sensoriska minnet där informationen lagras i otolkad form är uppdelat efter vilket sinne som genererar informationen: ikoniskt minne för syn, ekoiskt för hörsel och haptiskt för känsel. Det ikoniska minnet håller informationen i en fjärdedels sekund och det ekoiska i hela två sekunder. Detta är värt att beakta då ett användargränssnitt utvecklas (Arvidsson och Verdrengh, 2002). 12

19 2.6.2 Läsning på skärm Det tar längre tid att läsa ett stycke från en skärm, jämfört med att läsa samma text på ett papper. Det upplevs även som mer ansträngande (Svensson och Åberg i Berggren, 2003). Den främsta förklaringen till det är att pappret har mycket högre upplösning än en skärm. Upplösning är ett mått på hur mycket information som återges per ytenhet, och en pappersutskrift återger ungefär sex gånger mer information än vad en skärm gör (Lundhgren, 2000). Det finns många olika typer av läsning: korrektur förståelse informationssökning repetition memorering. Beroende på vilken lästyp som används är skillnaderna mellan att läsa på papper och på skärm olika. Korrekturläsning är till exempel 30 % långsammare på bildskärm. Läsning av löpande text är 12 % långsammare och skumläsning 40 % långsammare (Edeborg, 1999: 21-32). En totalsiffra finns på % lägre läslighet på skärm jämfört med papper (Romberger, 1998). 2.7 Teknik Eftersom fokus i detta arbete varit att identifiera problem har ingen djupdykning gjorts gällande möjliga lösningstekniker. I följande stycke berörs endast vissa detaljer som en grund för fortsatt diskussion Handdatorer Undersökningar har visat att arbete med bildskärmar kan ge ögon och synbesvär, och även ha påverkan på nacke och skuldror. Problemen ses vara ett resultat av att bildskärmarna står fast uppställda och inte kan anpassas efter lässituationen (Nationalencyklopedin, 2004). Detta problem skulle underlättas genom användning av små mobila skärmar, det vill säga handdatorer, och eventuellt även minska den negativa upplevelsen av läsning på skärm. Exempel på en typ av handdator är Palmpilot (se bild 3) men det finns även många andra märken. 13

20 Bild 3: Palmpilot Källa: [20 maj 2005]. Andra studier har dock visat att de flesta uppgifter utförs snabbare och säkrare med en stor skärm jämfört med en liten. En mindre skärm ställer mycket högre krav på gränssnittet. Det måste finnas en genomtänkt disponering av ytan. Tidsåtgången för att svara på frågor ökar också med minskat antal linjer per sida, det vill säga vid mindre skärmstorlekar (Arvidsson och Verdrengh, 2002). I en kandidatuppsats i pedagogisk mjukvaruutveckling på Högskolan i Kalmar har författarna utrett skillnader i läsförståelse mellan handhållna datorer och papper. Uppsatsen utreder hur text bör presenteras på handdatorer för att uppnå god läsförståelse och läsbarhet. För att undersöka detta har de jämfört läshastighet och läsförståelse mellan handhållna datorer och papper. Läshastigheten visade sig vara lägre på handdatorer. Detta trodde författarna berodde på texternas längd i större utsträckning än på upplösningen. Det mest intressanta var att skärmstorleken inte spelar så stor roll för förståelsen. Tillsammans med det faktum att användarna tyckte att det var bättre att läsa från en handhållen dator än en stationär dator för att det kändes mer mobilt och gav större frihet, så tycker författarna att text på handdatorer är ett bra alternativ (Larsson och Tornéus, 2004). Mattias Minerbi, KTH, genomförde 2004 en undersökning i sitt examensarbete gällande användarnas åsikter om handhållna datorer snarare än läshastighet och förståelse. Genom intervjuer och enkätundersökningar fick han fram att användarna var överraskat positiva till skärmkvaliteten samt att de tyckte läsligheten var bra. Många skulle vilja använda dessa handdatorer till att läsa kortare texter med, men det fanns en stor tveksamhet i undersökningarna gällande köpviljan. De flesta hade nämligen ingen handdator och hade svårt att se vilken funktion den skulle fylla eftersom den än så länge inte kan ersätta en bärbar dator (Minerbi, 2004). 14

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Jag brukar jämföra källor med varandra.

Jag brukar jämföra källor med varandra. Estetisk-filosofiska fakulteten Annika Johansson Jag brukar jämföra källor med varandra. En studie i gymnasieelevers kritiska tänkande I usually compare sources with each other. A study in high school

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:47 Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser

Läs mer