RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Birger Petersson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, assistent Ronny Johannesson, näringslivssamordnare, delvis Teo Zickbauer, inköpare, delvis Kenneth Vogelius, byggnadschef, delvis Jörn Wahlroth, ekonomichef, delvis Peter Jansson, omsorgschef, delvis Mikael Jardbrink, planarkitekt, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 32 Dnr Näringslivsenhetens förslag avseende strategi- och aktivitetsplaner för Landmärkena Soft Ronneby, Teknik Ronneby, Brunnsparken och Basverksamheten ARBETSUTSKOTTET Näringslivssamordnare Ronny Johannesson redovisar strategi- och aktivitetsplaner för Landmärkena Soft Ronneby Teknik Ronneby Brunnsparken Basverksamheten, Näringslivsenheten. T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar sammanfattning till beslutsunderlag enligt följande: Soft Ronneby startar under 2002 verksamheten. För åren behöver :- anvisas från de 10 mkr som avsatts för landmärkena. Teknik Ronneby behöver för verksamheten under samma period :- från avsatta medel för landmärkesutveckling. Brunnspark Ronneby kostar enligt planen :- för perioden. Av dessa medel behöver anvisas :- från den kommunala budgeten, :- från medel för landmärkesutvecklingen. Förutsätts även bidrag :- från EUfonder och andra finansiärer. Medel för basverksamheten enligt verksamhetsplan finns i Kommunledningskontorets budget för En projektledartjänst (heltid, tillsvidareanställning) föreslås inrättad och tillsatt enligt verksamhetsplanen. Medel för denna tjänst finns i Kommunledningskontorets budgetram för Förslag: Kommunfullmäktige föreslås anta planerna för landmärkena och basverksamheten samt att enligt ovanstående förslag anvisa medel för verksamheten enligt fö ljande

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU års försäljning av dotterbolag i AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) har givit koncernmoderbolaget AB Ronneby Helsobrunn förutsättningar att återbetala villkorade aktieägartillskott. Som en följd av de avyttrade bolagen kunde ABRI 2001 återbetala kr avseende villkorade aktieägartillskott till AB Ronneby Helsobrunn. Samma år, 2001, återbetalade koncernmoderbolaget kr till Ronneby kommun. Det föreslås nu att även resterande medel kronor återbetalas till kommunen under perioden Till kommunen återbetalda och framtida återbetalda aktieägartillskott som ryms inom ramen för ovanstående föreslås finansiera näringslivssatsningarna (Landmärken m m ) under perioden Vidare förslås inrättandet av en projektledartjänst, 1,0, som tillsvidareanställning. Arbetsutskottets beslut Ärendet bordläggs till Arbetsutskottets sammanträde ARBETSUTSKOTTET Näringslivssamordnare Ronny Johannesson redovisar att man nu på sidan två i dokumenten Soft Ronneby och Teknik Ronneby lagt till följande: att SOFT RONNEBY NETWORK skapa minst 2 st årliga konferenser med teman baserat på delprojekten att TEKNIK RONNEBY skapa minst 2 st årliga konferenser med teman baserat på delprojekten. I debatten deltar ledamöterna Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c, Astrid Adholm, m, JanAnders Palmqvist, s, Margareta Yngveson, s, och observerande ersättaren Birger Petersson, s. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 33 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Södra Eringsboda 1:11 Ronneby Muggaboda 1:12 Ronneby del av Leryd 1:12 Arbetsutskottets beslut Peter Bertil Jörgsholm/Henrik Witt och Ulla Witt Mikael Blomberg hälften och Anna Blomberg hälften/thomas Ottesen Fredrik Johansson hälften och Marta Elisabet Johansson hälften/sune Jansmark : : :- Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 34 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Thomas Håkansson, c, med förslag om utökning/nyetablering av industrilokaler i Bräkne-Hoby Centerpartiet har lämnat in följande motion: 1995 inlämnades en motion angående näringslivsfrågor om Nokiafabriken i Hoby. Efter många turer och anpassningar av lokalen är nu hela industriytan i den nydöpta Futurumhallen helt utnyttjad. Kommunen, läs ABRI, har åstadkommit fulletablerad industribyggnad efter lovvärd insats. Nu måste en hyresgäst, Technoworld, lagra sin "råvara" (uttjänta datorer, PC, TV o s v) utomhus framför deras ingång. Behov av ytterligare lokaler synes föreligga. För att stärka samhället Hobys utveckling i framtiden, och etablering av företag kan ske även i de mindre tätorterna i kommunen, borde en expansion i Hoby vara möjlig med dess läge/tillgänglighet. Centerpartiet i Ronneby förslår kommunfullmäktige besluta: att undersöka de fysiska förutsättningarna för en utbyggnad av Futurumhallen för företagsetablering att om förutsättningarna för utbyggnad av Futurum ej kan ske, planera, upprätta pla n, utreda markfrågor etc för nyetablering av industrilokaler i Hoby att förse de hyresgäster i Futurumhallen med lokaler i Hoby, som är "trångbodda", om önskemål finns" ABRI:s VD Tommy Svensson har lämnat följande svar på motionen: "Utbyggnad av Futurum Bräkne-Hoby, norr om nuvarande huskropp är möjlig, under förutsättning att man vet vem/vad man bygger till. Marken är yttre skyddsområde för vattentäkt.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 34 Det finns även kommunal mark för industriändamål i anslutning till Bräkne-Hobys infart från E22:an. Här är det dock så att den översiktsplanering som pågår bör få ha sin gång (färdig mars 2002) innan man pekar ut områden. ABRI har som regel alltid klarat att förse sina hyresgäster med erforderliga lokaler såväl i Bräkne-Hoby som i övriga kommunen. Här är det dock så att marknadskrafter och företagens önskemål, som råder, när det gäller lokaliseringsort i Ronneby kommun." Kommunledningskontorets förslag till yttrande Som framgår av ABRI:s yttrande finns det lediga industrilokaler i Bräkne-Hoby. I fråga om Futurumhallen finns det möjligheter till ytterligare etableringar i denna. Dessutom pågår även ett arbete för att möjliggöra tillskapandet av ytterligare industrilokaler. En översiktsplanering pågår i syfte att anvisa nya lämpliga områden för industriändamål. Sammantaget får det därför bedömas finnas förutsättningar att tillgodose behovet av industrilokaler i Bräkne-Hoby i den utsträckning som marknaden efterfrågar detta. Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall motionen anses besvarad. Yrkande Ledamoten Thomas Håkansson, c, yrkar att motionssvaret formuleras om inför Kommunstyrelsens sammanträde Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet bifaller Thomas Håkanssons, c, yrkande. Arbetsutskottets beslut Kommunsekreterare Lars Svensson får i uppdrag att inför Kommunstyrelsens sammanträde formulera om motionssvaret.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 35 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Tommy Andersson, s, med förslag om nya omklädningsrum på Jernvallen i Kallinge Kommunfullmäktigeledamoten Tommy Andersson, s, har lämnat in följande motion: Nya omklädningsrum på Jernvallen i Kallinge Idrottsplatsen Jernvallen i Kallinge har långa traditioner. Där har bedrivits allehanda idrottsaktiviteter, alltifrån speedway på 1950-talet till dagens fotbollsspelande. Idrottsplatsen har sålunda varit mötesplats för åtskilliga individer under decenniernas gång. Där har gammal som ung idrottat, roat sig, roats och haft det trevligt. Verksamheten är idag mer omfattande än någonsin. Utan någon vetenskaplighet som grund, vågar jag påstå att det är en av de mest, om inte den allra mest, frekventerade idrottsplatsen i kommunen. Jernvallen hyser i dagsläget inte på långt när bara de lokalt avgränsade föreningarna i Kallinge. Nej, idrottsplatsen är idag i högsta grad en arena för föreningar och individer från hela kommunen. Exempel på föreningar och verksamhetsområden som mer eller mindre regelbundet nyttjar anläggningen är kommunens samtliga fotbollsföreningar, handikapporganisationer, polisen, modellflygning, boulespel samt inte minst skolans betydande verksamhet. Idrottsplatsen ses också som så attraktiv att exempelvis länsövergripande förbund och dylikt arrangerar sina turneringar, läger och samandragningar på just Jernvallen. Detta gör man förmodligen därför att idrottsplatsen utgör en utmärkt möjlighet till att bedriva aktiviteter och kringaktiviteter av diverse sorter. Anläggningen har (idag!) tre fullstora fotbollsplaner (och en mindre) samt löparbanor med kolstybbsunderlag. Där finns också stora gräsytor (utöver fotbollsplanerna) med vittomfattande möjligheter till sysselsättning av allehanda slag. Så långt allt gott och väl - Jernvallen, inkluderat dess samlingslokal, är utan tvekan en av länets vackraste och mest ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggning, och troligtvis kommunens mest nyttjade. Detta är logiskt och följdaktigt. Vad som däremot inte är logiskt och inte står i paritet till ovan nämnt, är idrottsplatsens möjligheter till omklädning och dylikt. Jernvallens stora aber i dagsläget är omklädningsrummens begränsade utrymme och framförallt dess tilltagande undermålighet.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 35 Omklädningsrumsbyggnationen härrör från 1940-talet och börjar bli mycket dålig. Byggnaderna har varit flitigt använda under årens lopp, men har nu tjänat ut. Behovet av nya omklädningsrum på Jernvallen är skriande. Delar av de nuvarande verksamheterna försvåras i dagsläget av dåliga möjligheter till omklädning och liknande ting. Idag finns fyra omklädningsrum varav två är normalstora och två är mycket små. Där finns också mindre materialutrymme. Då läget idag är som det är ser jag det som uteslutet att fortsätta lappa och laga på befintlig byggnation. Jag sträcker mig till och med så långt som att påstå att ytterligare småresurser till denna byggnation vore bortkastade resurser. Jag föreslår därför att en ny byggnation med minst fyra omklädningsrum, tillhörande bekvämligheter och materialutrymmen anläggs på Jernvallen. Detta för att de fina verksamheter som idag råder skall kunna upprätthållas och utvecklas ytterligare. En (bland flera) av Ronneby Kommuns pärlor, Jernvallen i Kallinge, är i stort behov av nya omklädningsrum, detta för att göra anläggningen ytterligare attraktiv och funktionell. Detta är våra barn, ungdomar, vuxna och pensionärer betjänta av. Aktiviteter som när nöje och nytta för samtliga ålderskategorier i en för kommunen icke oansenlig omfattning bör prioriteras och uppmuntras. Mot bakgrund av ovan anförts: hemställer jag härmed att Kommunfullmäktige - å det snaraste - initierar och anslår medel till en nybyggnation, innehållande omklädningsrum med tillhörande faciliteter och materialutrymmen, på Idrottsplatsen Jernvallen i Kallinge. Kultur- och fritidsnämnden har under 130/2001 lämnat följande yttrande: Remiss. Motion från Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, s, förslag om nya omklädningsrum på Jernvallen i Kallinge. Till kommunfullmäktige har anmälts motion från kommunfullmäktigeledamoten To m- my Andersson, s, med förslag om nya omklädningsrum på Jernvallen i Kallinge. Tommy Andersson skriver i sin motion att behovet av nya omklädningsrum på Jernvallen är skriande. Delar av de nuvarande verksamheterna försvåras i dagsläget av dåliga möjligheter till omklädning och liknande ting.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 35 Han föreslår "att en nybyggnation med minst fyra omklädningsrum, tillhörande bekvämligheter och materialutrymmen anläggs på Jernvallen. Detta för att de fina verksamheter som idag råder skall kunna upprätthållas och utvecklas ytterligare." Tommy Andersson hemställer att Kommunfullmäktige -å det snaraste- initierar och anslår medel till en nybyggnation, innehållande omklädningsrum med tillhörande faciliteter och materialutrymmen, på Idrottsplatsen Jernvallen i Kallinge. Kultur- och fritidsnämnden beslutar yrka bifall till motionen och hänvisa till Kultur- och fritidsnämndens investeringsplan. KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL YTTRANDE Mot bakgrund av vad Kultur- och fritidsnämnden redovisat i sitt yttrande föreslås att motionen bifalls. Investeringen är medtagen i den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen. Yrkande Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till motionssvaret. Ordföranden ställer propositions på det framföra yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller JanAnders Palmqvists, s, yrkande. I debatten deltar ledamöterna Thomas Håkansson, c, Ronny Pettersson, s, Astrid Adholm, m, Margareta Yngveson, s och observerande ersättaren Birger Petersson, s. Arbetsutskottets förslag Mot bakgrund av vad Kultur- och fritidsnämnden redovisat i sitt yttrande föreslås att motionen bifalls. Investeringen är medtagen i den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 36 Dnr Förslag till användning av Villa Gymnastikens lokaler, Besökscenter Informationskontor, Brunnsparken Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, s, redovisar förslag till användning av Villa Gymnastiken. Av förslaget framgår följande: Besökscenter Informationskontor Brunnsparken I åtgärdsprogrammet för projektet Brunnspark Ronneby ingår skapande av ett Besökscenter och Informationskontor. Olika alternativ till lösningar har diskuterats i projektgruppen utan att vi har kommit fram till någon konkret lösning. Den lokal som sökes skall kunna inrymma möjlighet till fortlöpande information om vad som är på gång i parken och i närmiljön. Vidare skall den innehålla en permanent utställningslokal med olika utställningar, som förnyas varje år, med exempelvis olika teman om Brunnens och Parkens utveckling. En museal avdelning med Helsobrunnens gamla arkivmaterial, byggnadsmodeller, modell av hela anläggningen som den såg ut 1905 bör också inrymmas. En gestaltning i form av modeller som visar utvecklingen 1705 till 2005 bör också byggas upp. Brunnsparken är idealisk som centrum för trädgårdsutbildningar och kurser av olika slag med botanisk trädgård och möjlighet att skapa planteringar i studiesyfte. Flera fö r- frågningar om möjlighet att genomföra utbildningar i brunnsmiljön har gjorts. Lokalt har kunskapslyftets trädgårdsutbildning uttalat önskemål om att få komma ut till parken med sin utbildning. Det finns mycket mer som kan ingå i den byggnad vi söker. För några veckor sedan informerades jag om att Learning Lab skall flytta ut från Gymnastiken. Denna lokal skulle i så fall vara mycket lämplig att användas till det Besöksoch Infocenter som planeras. Det skulle dessutom bli ett förhållandevis billigt alternativ till lösning av denna lokalfråga.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 36 Samrådsgruppen för Brunnsparksprojektet har diskuterat ärendet och ser det som ett mycket bra alternativ till lösning om Gymnastiken blir tillgänglig för besökscenter m m enligt ovan. Lokalen kan också användas vid föreläsningar mm. Delar av lokalen skall också göras tillgänglig för administration m m vid utställningar och vid andra aktiviteter i parken. Härmed hemställes om att kommunstyrelsen fattar beslut om att Gymnastikens lokaler fortsättningsvis skall användas till Informations- och Besökscenter i enlighet med de intentioner som föreslagits. I debatten deltar ledamöterna Astrid Adholm, m, Thomas Håkansson, c, JanAnders Palmqvist, s, Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget enligt ova n- stående inriktning samt återkomma med detaljerat förslag. Exp: Elis Holgersson

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 37 Dnr SBAB:s anhållan om kommunens ställningstagande i fråga om exekutiv underhandsförsäljning, Kalleberga 7:23 Kommunsekreterare Lars Svensson redovisar att SBAB i skrivelse meddelat att Kronofogdemyndigheten förordnat att fastigheten skall lämnas ut till försäljning under hand enligt reglerna i 12 kap utsökningsbalken. Om SBAB inte har för avsikt att köpa fastigheten till ett pris som överstiger den erbjudna köpeskillingen, kommer SBAB att påkalla det kommunala förlustansvaret. Detta under förutsättning att SBAB inte erhåller full täckning för sin fordran vid fördelning av köpeskillingen. Kommunen har lämnat borgen på lån hos SBAB. SBAB:s fordran per är kronor. Kommunens del av detta belopp är 40 % eller kronor. SBAB anhåller i skrivelse om kommunens besked huruvida kommunen är intresserad av att förvärva fastigheten Kalleberga 7:23. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen delegerar till t f kommundirektören att besluta i ärendet.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 38 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om inventering av nedlagda avfallsupplag, Abborramåla m fl Miljö- och hälsoskyddsnämndens har under 329/2001 behandlat förslag om inventering av nedlagda avfallsupplag. Av Miljö- och hälsoskyddsnämndens 329/2001 framgår följande: Miljöinspektör Thomas Gummesson redogör för ärendet och anför följande i sin skrivelse till Ronneby Miljö och Teknik AB. Kommunens deponier inventerades 1984 av miljö- och hälsoskyddskontoret. Efter detta har Scandiakonsult Sverige AB utfört MIFO-utredningar avseende 8 av dessa deponier (nedlagda). Utredningarna har redovisats dels 1999 och dels 2001, och omfattar fas 1 samt delar av fas 2 (grundvattenundersökningar och/eller ytvattenundersökningar). De 8 utvaldes mot bakgrund av att de var konstaterade eller misstänkta platser för deponering av industriavfall. Efter granskning av de redovisade MIFO-utredningarna, begärs följande kompletteringar: Fas 1-utredningarna: 1. Allt underlagsmaterial som legat till grund för ifyllandet av MIFO-blanketterna redovisas. Exempelvis kopior av dokument och publikationer, intervjuanteckningar, observationer m m. När det gäller deponin i Hasselstad är det angeläget att försöka få fram underlag som antyder om nedläggningen skedde före eller efter När det gäller underlagsmaterial som är allmänt tillgängligt (t ex geologiska kartor, skyddsvärden inom naturvård mm) räcker det med att ange tydliga referenser, såsom publikationsbenämning, kartnummer, objektnamn, objektnummer o dyl. 2. Om följande underlagsmaterial inte finns framtaget, kompletteras utredningarna enligt följande, varvid huvudintresset riktas dels mot verksamheter som kan ha lämnat farligt avfall till respektive deponi, dels mot själva deponin:

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 38 A Intervjuer Relevanta frågeställningar kan vara: Vilka verksamheter inom deponins upptagningsområde har haft sådana processer eller annan verksamhet som kan ha gett upphov till farligt avfall. Vilka typer av farligt avfall kan det ha varit fråga om. Vilka mängder av farligt avfall kan det ha varit fråga om. Finns det uppgifter om var i deponin farligt avfall kan finnas? Har deponin byggts upp med tanke på spridningsförutsättningarna? Hur såg platsen ut innan deponin började, speciellt när det gäller mark och vatten? Har det utförts några åtgärder so kan ha påverkat spridningsförutsättningarna positivt eller negativt? Vilka personer finns som hade anknytning till verksamheter som kan ha lämnat avfall och vilka finns som har kunskaper om själva deponin. Namn, adress, telefo n- nummer. Grannar till deponin kan ibland ha värdefull information. Avslutningstidpunkter för deponierna i Hasselstad och Ebbamåla. B Arkivmaterial Uppgifter som kan finnas i myndighetens arkiv, i material som hembygdsföreningar förfogar över eller har publicerat, bibliotek mm och som kan avse de verksamheter som kan ha gett upphov till farligt avfall enligt ovan. När det gäller myndighetsarkiv kan viktiga uppgifter finnas i både länsstyrelsens och kommunens arkiv. I Riksarkivet finns så kallade fabriksberättelser som ger information om vad fabrikerna tillverkade. När det gäller 1900-talet omfattas i princip alla typer av fabriker. Patent & Registreringsverket förfogar över bolagsinformation. Övriga nedlagda deponier Samtliga övriga nedlagda deponier inventeras enligt MIFO, fas 1. Dessa är: Risanäs, Lindblomsvägen, Härstorp, Hulta, Björketorp södra, Johannishus, Mölleryd, Evaryd, Hoby Kulle, Niordalsvägen, Belganet, Eringsboda, Risatorp norra och Sörby. Svarskrivelse daterad föreligger från Ronneby Miljö och Teknik AB via VD Hans Olausson. Något ytterligare material angående komplettering av befintligs MIFO-utredningar anses inte kunna tas fram.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 38 Vad gäller övriga nedlagda kommunala deponier hänvisas till att dessa anses ligga utanför Miljötekniks ansvarsområde. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd 26 kap 9 och 22 i miljöbalken förelägga Ronneby kommun, kommunstyrelsen att med början senast år 2002 inventera följande nedlagda kommunala deponier enligt MIFO, fas 1: Risanäs, Lindblomsvägen, Härstorp, Hulta, Björketorp södra, Johannishus, Mölleryd, Evaryd, Hoby Kulle, Niordalsvägen, Belganet, Eringsboda, Risatorp norra och Sörby varvid följande bör prioriteras, det vill säga inventeras allra först: Härstorp, Björketorp södra, Risatorp norra och Sörby. Vidare infordras förslag till kontrollprogram för Björketorp norra i syfte att fastställa deponis påverkan på omgivningen, i första hand grundvattnet. Ronneby Miljö & Teknik AB uttalar följande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har krävt MIFO-undersökning av äldre tippar. Denna undersökning ska ses som en första del av ytterligare undersökningar. Det rör sig om 14 tippar, varav 7 innehåller hushållsavfall och 7 tippar innehåller annat avfall. En offert på MIFO-undersökningen uppgår till kronor. Ronneby Miljö & Teknik AB svarar för kronor och kommunen för kronor. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att geno mföra MIFOundersökning av redovisade avfallsupplag till en kostnad av kronor, varav kommunen svarar för kronor. Kommunstyrelsen anvisar kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter i 2002 års budget för MIFO-undersökningen.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 39 Dnr Skolverkets anhållan om yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun Skolverket anhåller i skrivelse om kommunens yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 7/2002 lämnar följande yttrande i ärendet: Skolverkets anhållan om yttrande över ansökan från Tultra AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun. Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden remitterat Skolverkets anhållan om yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun. Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 25 januari Föreligger verksamhetschef Christer Johanssons förslag till yttrande av den 18 december 2001 enligt följande: Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens remissvar har sin utgångspunkt i en jämförelse mellan den utbildning som Tultra Utbildnings AB avser att bedriva och dess programmotsvarighet d v s den utbildning som idag bedrivs inom Handels- och administrationsprogrammet. PROGRAMMENS SYFTE John Bauergymnasiet har för avsikt att erbjuda ett specialutformat Handelsprogram med inriktning mot Entreprenörskap. Programmet syftar till att utveckla redskap för att formulera, analysera och lösa problem inom flera ekonomiska områden. Ett ytterligare syfte är att utveckla förmågan att förstå sambanden mellan att vara entreprenör och företagare. Vidare syftar programmet till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom varuhandel och tjänsteproduktion samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet samt för vidare studier.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 39 Elever vid Ronneby gymnasieskola, Knut Hahnsskolan, erbjuds ett Handels- och administrationsprogram. Förutom de nationella inriktningarna; Handel och service samt Turism och resor anordnas, som en lokal inriktning, Kundtjänst och service. Gemensamma ämnen för de olika inriktningarna är; administration, arbetsliv, datoranvändning, företagsekonomi, försäljning, handel och turism. Som exempel på valbara kurser kan nämnas; affärsutveckling, fritidsturism, konferens och reception, näthandel, praktisk marknadsföring, småföretagande, språk, telefonförsäljning och webbdesign. Handels- och administrationsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom varuhandel och tjänsteproduktion samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet samt för vidare studier. PROGRAMMENS KARAKTÄR OCH UPPBYGGNAD Den utbildning John Bauergymnasiet vill anordna är till sin karaktär och uppbyggnad nästan identisk med den utbildning som erbjuds inom Handels- och administrationsprogrammet på Knut Hahnsskolan. Inriktningen Entreprenörskap finns inte idag för Ronnebyeleverna men huvuddelen av kurserna kan väljas av eleverna på kommunens eget Samhällsvetenskapsprogram vars Ekonomiinriktning dessutom bedriver ett lokalt samverkansprojekt mellan Knut Hahnsskolan, Näringslivskontoret, Ronneby Företagsgrupp, Industriföretagens samrådsgrupp och lokala företagare. I det Handels- och administrationsprogram som erbjuds vid Knut Hahnsskolan utgör den arbetsplatsförlagda utbildningen ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Programmet samarbetar med företag i Ronneby, Karlskrona och Karlshamn. Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är en förutsättning för att skapa helhet i utbildningen och för att utveckla den kompetens som handels- och administrationsprogrammet syftar till. SKOLANS ANSVAR Utöver vad som anges vara John Bauergymnasiets ansvar vid fullföljd utbildning ansvarar Knut Hahnsskolan för att elever vid fullföljd utbildning inom handels- och administrationsprogrammet: har god bransch- och produktkunskap och kan informera om produkter på ett relevant sätt,

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 39 har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör. EKONOMI Ronneby kommun är skyldig att betala för de elever som väljer John Bauergymnasiet trots att kommunen erbjuder en nästan identisk utbildning på Knut Hahnsskolan. Ronneby kommun får därmed betala en extra kostnad för något man redan betalar för - en kostnad som drabbar den egna gymnasieskolans kvalitet och möjlighet att erbjuda ett brett kursutbud. ELEVUNDERLAG Ungefär 20 ungdomar väljer årligen Handels- och administrationsprogrammet. Om elevunderlaget minskar blir det svårt att erbjuda dessa elever ett tillräckligt allsidigt kursutbud. Fram till år 2010 kommer antalet Ronnebyungdomar i gymnasieåldern att vara relativt konstant. Från 2010 och framåt minskar årskullarna drastiskt. Långsiktigt är därför Ronnebys gymnasieskola beroende av att behålla en ökande andel av kommunens ungdomar i den egna skolan. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Den utbildning som John Bauergymnasiet har för avsikt att erbjuda överensstämmer i allt väsentligt, såväl vad gäller utbildningens syfte som karaktär och uppbyggnad, med den utbildning som anordnas inom Handels- och administrationsprogrammet vid Knut Hahnsskolan. Mot denna bakgrund innebär en etablering av John Bauergymnasiet att Ronneby kommun åsamkas kostnader för något man redan betalar för. Ronneby, med sitt långsiktigt minskande elevunderlag, är mycket beroende av att ha en hög andel av kommunens ungdomar i den egna gymnasieskolan. En etablering av John Bauergymnasiet kan få till följd att Ronneby gymnasieskola får såväl försämrad ekonomi som minskat elevunderlag. Kvaliteten, valmöjligheterna och mångfalden i kursutbudet kan därmed komma att försämras.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 39 Yttrande/beredning: Arbetsutskottets förslag, , till Nämndens beslut: Nämnden antar verksamhetschef Christer Johanssons förslag till remissvar daterat den 18 december 2001 som sitt eget och tillställer Kommunstyrelsen detsamma. Yrkanden Jan-Eric Wildros: Bifall till Arbetsutskottets förslag. Sune Johansson: Den sammanfattande bedömningen i remisvaret får följande lydelse: John Bauergymnasiet erbjuder utbildning i en form som i dagsläget inte finns i Ronneby. En etablering av John Bauergymnasiet kommer sannolikt att innebära att mångfalden och valmöjligheterna ökar för Ronnebys ungdomar vid deras val av gymnasieutbildning. Ungdomar bör inte låsas vid den kommunala gymnasieskolan. De och deras föräldrar vet själva vilken utbildning som är bäst för dem och de bör få välja den skola de själva finner lämpligast. En etablering av denna och liknande skolor tvingar de kommunala skolorna att utveckla sin verksamhet så att denna blir attraktiv och konkurrenskraftig. Vi ställer oss därför positiva till en etablering av nämnda gymnasium. I övrigt yrkar Sune Johansson bifall till verksamhetschef Christer Johanssons förslag till remissvar. Proposition Vid avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger nämligen Arbetsutskottets förslag och Sune Johanssons yrkande. Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition varvid han finner att Nämnden beslutat bifalla Arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 39 Propositionsordning Nämnden godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till Arbetsutskottets förslag. NEJ-röst för bifall till Sune Johanssons förslag. Omröstningsresultat Vid avslutad omröstning konstaterar ordföranden att Nämnden med 6 JA-röster, 4 NEJröster och 1 som AVSTOD (p g a jäv) har bifallit Arbetsutskottets förslag. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av till paragrafen bilagd förteckning. Nämndens beslut: Nämnden antar verksamhetschef Christer Johanssons förslag till remissvar daterat den 18 december 2001 som sitt eget och tillställer Kommunstyrelsen detsamma. Sune Johansson, Boo-Walter Ericsson, Heli Berg och Åke Tärntoft reserverar sig till förmån för Sune Johanssons förslag. Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, yrkar bifall till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag. Ledamoten Astrid Adholm, m, yrkar: Den sammanfattande bedömningen i remissvaret får följande lydelse: John Bauergymnasiet erbjuder utbildning i en form som i dagsläget inte finns i Ronneby. En etablering av John Bauergymnasiet kommer sannolikt att innebära att mångfa l- den och valmöjligheterna ökar för Ronnebys ungdomar vid deras val av gymnasieutbildning. Ungdomar bör inte låsas vid den kommunala gymnasieskolan. De och deras föräldrar vet själva vilken utbildning som är bäst för dem och de bör få välja den skola de själva finner lämpligast. En etablering av denna och liknande skolor tvingar de kommunala skolorna att utveckla sin verksamhet så att denna blir attraktiv och konkurrenskraftig.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.30 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 13.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 2004-02-18 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Johnny Adolfsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.10 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.10 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Birgitta Andersson (S) Sune Johansson (M) t o m 60 Richard

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Karl-Gunnar Johansson Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven Carlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 09 00 15 00. Ajournering 12 30 13 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16 1 Plats och tid Persborgsskolan, Ronneby kl 13.15 15.45 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Oskar Revoledo (S) Lillemor Parling (KD) Boo-Walter Eriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerby-salen, tadshuset kl 15 00 16 30 Beslutande Nils-Olov Olofsson Ordförande Tommy Arvidsson Lars Peter Karlsson Bengt Backe Karl-Gustav Martinsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer