Samhällsvetenskapliga fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsvetenskapliga fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling"

Transkript

1 s mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Mål och handlingsplan för Mål för område Forskning 4 Mål för område Utbildning 6 Mål för område Samverkan/kommunikation med omgivande samhälle 7 Mål för område Klimatpåverkan 8 Minska energiförbrukningen 8 Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet, samt övriga transporter 9 Mål för område Resursförbrukning 10 Öka andelen produkter där miljökrav har ställts i samband med inköpet och/eller upphandlingen 10 Öka andelen avfall som går till materialåtervinning 11 Mål för område Kompetensutveckling 12 1 (13)

3 Inledning s miljöledningssystem certifierades enligt ISO och EMAS i november 2005 som tredje fakultet vid Göteborgs universitet. Numera ingår fakulteten i det certifikat som gäller för hela universitetet. Detta innebär att vi ständigt förbättrar hela vår verksamhet i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan och stärka vår positiva miljöpåverkan genom forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetet med miljö och hållbar utveckling regleras av Göteborgs universitets miljöpolicy, den strategiska planen för och styrelsens verksamhetsuppdrag till fakulteterna. Vidare styrs arbetet även av Högskolelagen samt miljöcertifieringen enligt ISO14001 och EMAS. I universitetets strategiska plan står att Hållbar utveckling är angeläget för oss, vi prövar alltid de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Det gäller både människor och naturresurser och utgår från en helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar och problem. Genom ett systematiskt miljöarbete ska vi minska den samlade miljöbelastningen. I Högskolelagen; 1 kap, 5, fastställs att Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Fakulteten skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Miljöhänsyn skall vägas in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner skall präglas av miljömedvetenhet. Begreppet hållbar utveckling lanserades för första gången i Brundtlandkommissionens rapport Our Common future Där definierades hållbar utveckling som att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk. All forskning och utbildning inom den samhällsvetenskapliga fakulteten kan sägas syfta till en socialt hållbar utveckling. Denna handlingsplan för miljö och hållbar utveckling omfattar dels åtgärder för att bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle, dels åtgärder som syftar till att i större utsträckning integrera alla tre dimensionerna av en hållbar utveckling. Handlingsplanen har utarbetats av miljörepresentanterna vid samhällsvetenskapliga fakulteten. 2 (13)

4 Mål och handlingsplan för Universitetsstyrelsen fattar beslut om årliga verksamhetsuppdrag till fakulteterna. I enlighet med verksamhetsuppdrag 2007 skall fakultetsnämnden Utarbeta en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, som bygger dels på fakultetens betydande miljöaspekter och dels på universitetets gemensamma Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Följa upp fakultetens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, miljöaspekter och efterlevnad av miljölagstiftning, samt lämna underlag till universitetets miljöredovisning och rapportering till regeringskansliet. Fakulteten skall även genomföra revisioner i enlighet med miljörevisionsplanen, samt minst en fakultetsledningens genomgång. Genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan utarbetades under 2006 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel. Säkerställa att varje person, som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning och erfarenhet. Handlingsplan Detta dokument ska, enkelt uttryckt, visa: Varför målet är viktigt (inledning) Vad vill vi? (Mål) Hur mäter vi resultat? (Nyckeltal/indikatorer) Vad gör vi konkret? (Uppdrag) Hur och när följer vi upp resultat? (Uppföljning) Mål Fakulteten har valt att ansluta sig till sex av de målområden som universitetet satt upp: Mål för område Forskning Mål för område Utbildning Mål för område Samverkan med det omgivande samhället Mål för område Klimatpåverkan Mål för område Resursförbrukning Mål för område Kompetensutveckling Målen är en konkretisering av universitetets miljöpolicy och utgår från fakultetens betydande miljöaspekter. Miljömålen gäller från och med det datum de har blivit fastställda. Miljömålen gäller dock längst till , dvs då ska miljömålen senast vara uppnådda. Handlingsplanen omfattar alla anställda och studenter vid fakulteten. Nyckeltal/indikatorer För att mäta måluppfyllelse har nyckeltal/indikatorer tagits fram. Vissa av dem samlas in genom någon avdelning inom universitetet, t ex miljöenheten, fastighetsavdelningen eller UB genom egen statistik eller genom att uppgifterna levereras från fakulteten och dess institutioner/enheter för sammanställning på GU-nivå. Andra nyckeltal/indikatorer mäts endast på fakultetsnivå. Uppdrag I styrelsens verksamhetsuppdrag ges fakulteten särskilda uppdrag inom området miljö och hållbar utveckling. I den handlingsplan som fakulteten uppdragits att ta fram ges uppdrag vidare till olika aktörer inom fakulteten, t ex dekanus, prefekter/institutioner eller personer som upprätthåller särskilda funktioner. Uppdragen revideras årligen inför budgetarbetet. Uppföljning Miljösamordnaren ansvarar för handlingsplanen följs upp. Detta ser i samarbete med institutionernas miljörepresentanter. En enklare uppföljning av mål, indikatorer och uppdrag genomförs årligen i augusti. En fullständig uppföljning görs vid varje årsskifte och resulterar i en gemensam miljö- och hållbarhetsredovisning, som utgör underlag för rapporteringen till regeringskansliet. Se vidare rutiner i miljöhandboken om uppföljningsprocessen. 3 (13)

5 Mål för område Forskning Att verka för det hållbara samhället är en av kärnpunkterna i universitetets strategiska profil. I miljöpolicyn fastställs vidare att universitetets målsättning är att vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling. Traditionen inom området är lång och framgångarna otaliga. I denna handlingsplan tas ännu några steg mot visionen Det hållbara universitetet. Universitetsgemensamt mål Universitetet skall öka forskning inom hållbar utveckling. Universitetsgemensamt nyckeltal/indikator Mängden forskningsmedel inom hållbar utveckling. Indikatorn sammanställs årligen av Miljöenheten tillsammans med GMV, efter rapport från fakulteterna. Antal personer som arbetar med forskning inom hållbar utveckling. Indikatorn sammanställs årligen av Miljöenheten tillsammans med GMV, efter rapport från fakulteterna. Antal publicerade vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling, av totala antalet publicerade artiklar. Nyckeltalet mäts med bibliometriska metoder av UB i samarbete med GMV och Miljöenheten. Antal doktorsavhandlingar inom områdena miljö och hållbar utveckling. Nyckeltalet mäts av GMV. Sammanställs av Miljöenheten. Samhällsvetenskaplig forskning efterfrågas av finansiärer samt flera samhällsaktörer när det gäller området miljö och hållbar utveckling. Samhällsproblem med anknytning till hållbar utveckling, t ex klimatförändringar, kan bara lösas genom beaktande av politiskt beslutsfattande, institutioners kapacitet, gruppers och individers beteenden och attityder. Samhällsvetenskaplig forskning är därför central för en framtida kunskapsutveckling inom området miljö och hållbar utveckling. Samtidigt kräver miljöfrågorna en tvärvetenskaplig samverkan. Det är därför angeläget att främja kreativ samverkan inom fakulteten, inte minst inom doktorandforskningen, samt med exempelvis naturvetenskap och teknik liksom humaniora. Fakulteten skall synliggöra befintlig forskning inom hållbar utveckling Fakulteten skall öka forskning inom hållbar utveckling Fakulteten skall främja tvärvetenskaplig samverkan inom forskning kring hållbar utveckling Mängden forskningsmedel inom hållbar utveckling. Indikatorn sammanställs årligen av Miljöenheten tillsammans med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV), efter rapport från fakulteterna. Andel personer som arbetar med forskning inom hållbar utveckling. Indikatorn sammanställs årligen av Miljöenheten tillsammans med GMV, efter rapport från fakulteterna. Andel publicerade vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling, av totala antalet publicerade artiklar. Nyckeltalet mäts med bibliometriska metoder av UB i samarbete med GMV och Miljöenheten. Andel doktorsavhandlingar inom områdena miljö och hållbar utveckling. Nyckeltalet mäts av GMV. Sammanställs av Miljöenheten. Andel tvärvetenskapliga projekt inom hållbar utveckling Dekanus skall inbjuda MISTRA, Formas m fl till ett forskningspolitiskt seminarium om hållbar utveckling och samhällsvetenskaplig miljöforskning (2008) inbjuda till seminarier/presentation av forskning inom hållbar utveckling för 1) forskare, 2) doktorander,se vidare mål för utbildning. (2008, 2009, 2010) 4 (13)

6 föreslå samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (SFN) att utlysa medel 2008 riktade mot hållbar utveckling och samhällsvetenskaplig miljöforskning, ev krav om att ingå samverkan under 2007 inventera möjligheter att arrangera Nationell forskningskonferens, sedan ev genomförande. Prefekter/motsv skall i samverkan med fakultetens webbinformatör synliggöra samhällsvetenskaplig miljöforskning inom samhällsvetenskapliga fakulteten genom att utveckla webben, länka till utlysningar, övrig info mm (löpande under perioden) 5 (13)

7 Mål för område Utbildning FN har utropat som dekad för utbildning och lärande för hållbar utveckling och Sverige har vid upprepade tillfällen uttalat en målsättning att vara ledande inom arbetet. Omskrivningen av högskolelagen den 1 februari 2006 var ett led i denna strävan. I den nya lydelsen fastslås att högskolorna skall främja hållbar utveckling i sin verksamhet. Under 2006 har fakulteterna utrett hur en integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen skulle kunna utformas. Universitetsgemensamt mål Universitetet skall integrera hållbar utveckling i alla relevanta kurser och program. Universitetsgemensamt nyckeltal/indikator Antal fristående kurser med inslag av hållbar utveckling. Nyckeltalet inrapporteras av kursansvariga direkt i kurskatalogen. Sammanställs av Miljöenheten. Antal utbildningsprogram med inslag av hållbar utveckling. Nyckeltalet inrapporteras av programansvariga direkt i programkatalogen. Sammanställs av Miljöenheten. Antalet examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom hållbar utveckling. Nyckeltalet sammanställs av Miljöenheten, genom utdrag ur LADOK. Efter förändringen i högskolelagen har ett arbete påbörjats för att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Fakulteterna har fått ett verksamhetsuppdrag att utarbeta en rapport om integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen samt att genomföra integrationen. har i en rapport inventerat vilka kurser och program som har inslag av hållbar utveckling. För närvarande genomförs en seminarieserie om hållbar utveckling riktad till lärare och studenter. Samtliga studenter skall beredas möjlighet att erhålla kunskap om hållbar utveckling Andel inrapporterade miljöpoäng på kursnivå för fristående kurser och program Andel deltagare i seminarier för doktorander Pedagogiska utvecklingskommittén skall anordna två seminarier om perspektiv i utbildningen (2008) utreda möjligheten kring utbildning inom hållbar utveckling på avancerad nivå (2008) Dekanus skall utvärdera seminarieserien Hållbar utveckling i utbildningen och därefter ta ställning till tidigare förslag om fakultetsgemensamma kurser, tvärande kurser, poänggivande fristående seminarieserier mm samt hur kompetensutvecklingen för lärare om hållbar utveckling i utbildningen skall genomföras, jmf Mål kompetensutveckling (2008) inbjuda till seminarier/presentation av forskning inom Hållbar utveckling för doktorander,se vidare mål för utbildning. (2008, 2009, 2010) 6 (13)

8 Mål för område Samverkan/kommunikation med omgivande samhälle Många institutioner driver sin verksamhet i tät samverkan med det omgivande samhället och arrangerar och deltar varje år i en stor mängd aktiviteter utanför den akademiska världen. De publika och populärvetenskapliga arrangemangen växlar i sin karaktär, allt från öppna föreläsningar och debattartiklar till Universitets-TV och utställningar. Miljöportalen ( är en populärvetenskaplig webbplats som presenterar forskning om miljö och hållbar utvecklin på ett överskådligt och lättförståeligt sätt. Universitetsgemensamt mål Universitetet ska erbjuda det omgivande samhället minst en publik aktivitet inom hållbar utveckling om dagen. Universitetsgemensamt nyckeltal Antalet unika besökare på Miljöportalen per månad. Sammanställs av GMV. Antal annonserade inslag/föreläsningar/seminarier, med fokus på hållbar utveckling, inom Universitetets kalendarium, GMV:s kalendarium, Universitets-TV samt fakulteternas inrapporterade inslag. Sammanställs av GMV. Samverkan med omgivande samhälle är en naturlig del inom samhällsvetenskap, såväl vad gäller forskning som utbildning, men även vad gäller extern kommunikation. Efterfrågan från det omgivande samhället på samhällsvetenskaplig kunskap och expertis kring globala miljöproblem väntas öka och det är fakultetens avsikt att öka forskningens tillänglighet gällande sådant samarbete. Det är viktigt att fakultetens miljöengagemang synliggörs i den externa kommunikationen, såväl vad det gäller forskning och utbildning om hållbar utveckling som fakultetens miljöcertifiering. Ökad samverkan med omgivande samhället kring hållbar utveckling Andel publika arrangemang med inslag av hållbar utveckling/inst (dels som vi arrangerar, dels som vi deltar i där annan arrangerar). Fakultetskansliet skall tillse att samhällsvetenskaplig forskning inom miljö och hållbar utveckling skall vara (del)tema vid 2 gånger under perioden vid arrangemanget Samhällsvetenskapens dag (2008, 2010) Fakultetsnämnden skall marknadsföra fakultetens miljöcertifiering i publika sammanhang (löpande under perioden) Fakultetskansliet skall vid framtagande av fakultetsgemensamma dokument informera om att fakulteten är certifierad (löpande under perioden) 7 (13)

9 Mål för område Klimatpåverkan Minska energiförbrukningen Om vi använder energin effektivare och byter till förnybara energikällor kan vi minska användningen av fossila bränslen. Fallstudier har visat att enskilda organisationer kan minska sin energianvändning med uppemot hälften. Universitetsgemensamt mål Minska användningen av el, värme och kyla i universitetets lokaler Universitetsgemensamma nyckeltal/indikatorer Antal kwh el, värme, kyla/m 2. Sammanställs av Fastighetsavdelningen och Miljöenheten. Fakulteten är inne i en period med omfattande förändringar av infrastrukturen. En ny fastighet har byggts och lokalerna renoveras. Samtidigt pågår en allmän teknisk upprustning av lärosalar. Det är viktigt att energivinster kan uppnås i samband med detta.. Minska användningen av el, värme och kyla i fakultetens lokaler med sex procent (jmf mål om tjänsteresor) Antal kwh el, värme, kyla/m 2. Sammanställs av Fastighetsavdelningen och Miljöenheten. Fakultetsnämnden skall verka för att energisnål belysning installeras i samband med nybyggnad och renovering (2007, 2008) Fastighetsintendenten skall i samband med pågående hyresförhandlingar utreda förutsättningar att använda grön el i fakultetens verksamhet (2007) IT-samordnaren skall ingå i universitetsgemensamt projekt för att utreda IT och energi, vad gäller såväl teknisk prestanda som beteende (2008, 2009?) Miljösamordnaren skall vid den årliga uppföljningen av arbetet med miljö och hållbar utveckling samla in uppgifter om inställningar av datorer, skrivare och kopiatorer 8 (13)

10 Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet, samt övriga transporter Resor är en av universitetets största utgiftsposter och har stor inverkan på den globala uppvärmningen. Genom att välja miljövänliga sätt att resa kan belastningen på omgivningen minskas betydligt. Att använda video-, data- och telekonferenser är också effektiva sätt att minska miljöpåverkan Universitetsgemensamt miljömål Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser med fyra procent under tidsperioden Universitetsgemensamt nyckeltal/indikator Utsläpp av koldioxidekvivalenter från tjänsteresor per år/heltidsanställda. Sammanställs av Miljöenheten Antal video- och datakonferenser i förhållande till totalt antal resekilometer. Sammanställs av IT-avdelningen. Andelen tågkilometer av totala mängden inrikeskilometer med tåg och flyg samt antal kilometer med egen bil i tjänsten. Sammanställs av Upphandlingsenheten och Miljöenheten. är en fakultet som i sin verksamhet reser mycket, såväl inrikes som utrikes. Både forskning och viss undervisning bedrivs i andra världsdelar. Att resa är en viktig del av verksamheten. Det är därför angeläget att när resa är påkallad genomföra den med så liten klimatpåverkan som möjligt. Det är också viktigt att alternativ till resa övervägs. Vissa resor kan vara utbytbara mot olika former av IT-baserad kommunikation. Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser med sex procent under tidsperioden Utsläpp av koldioxidekvivalenter från tjänsteresor per år/heltidsanställda. Sammanställs av Miljöenheten Andel video- och datakonferenser i förhållande till totalt antal resekilometer. Sammanställs av ITavdelningen. Andelen tågkilometer av totala mängden inrikeskilometer med tåg och flyg samt antal kilometer med egen bil i tjänsten. Sammanställs av Upphandlingsenheten och Miljöenheten. Dekanus skall tillsätta ett pilotprojekt med under 2007 om IT-baserad kommunikation: Miljörepresentanterna och IT-samordnaren provar Marratech, Skype och telefonkonferens. Studiebesök på t ex Pedagogen för fakultetens miljörepresentanter och IT-personal. Anordna visning av Marratech, Skype och telefonkonferens för personalen. Anordna en videokonferens inom något ämne, t ex miljö Dekanus skall utreda möjligheten att tillhandahålla tjänstecyklar, med serviceavtal (2008) Dekanus skall låta genomföra en ny resvaneundersökning under perioden vid en tid som inte krockar med andra enkäter till all personal (2009, 2010) 9 (13)

11 Mål för område Resursförbrukning Öka andelen produkter där miljökrav har ställts i samband med inköpet och/eller upphandlingen Inköparen har en nyckelroll i en organisations miljö- och hållbarhetsarbete och kan utöva stort inflytande på marknaden. När efterfrågan på miljöanpassade och etiska varor och tjänster ökar, så ökar också utbudet. Ju större kund desto större påverkan, men varje inköpare gör viktiga val och många inköp ger tillsammans en stor drivkraft. Det senaste årtiondena har visat många prov på både privata och offentliga konsumenters makt att skapa marknader för miljöanpassade varor och tjänster. Genombrott för klorfritt papper, ökad ekologisk livsmedelproduktion, freonfria kylskåp, rättvisemärkta livsmedel är några exempel. Universitetsgemensamt mål Universitets inköp är en förebild för andra organisationer när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Universitetsgemensamt nyckeltal/indikatorer Antal ramavtalsupphandlingar där miljökrav/-frågor ställts på leverantörens interna miljöarbete, av totala antalet ramavtalsupphandlingar. Sammanställs av Upphandlingsenheten. Andel ramavtalsupphandlingar där miljökrav ställts på upphandlade varor respektive tjänster. Sammanställs av Upphandlingsenheten. har som offentlig konsument en stor miljöpåverkan. Det är viktigt att som miljöpolicyn anger överväga miljöhänsyn vid inköp. Kunskaper om miljömärkta produkter och tjänster är ett viktigt redskap för inköpare. Miljökrav skall ställas vid inköp när så är möjligt Andel inst som köper in olika typer miljömärkta varor, såsom kaffe, papper osv Andel Svanenmärkta trycksaker/framtagna fakultetsgemensamma trycksaker Fakultetskansliet skall beställa Svanenmärkning vid framtagande av fakultetsgemensamma trycksaker (löpande under perioden) Miljösamordnaren skall vid den årliga uppföljningen av arbetet med miljö och hållbar utveckling samla in uppgifter om miljömärkning av vissa produkter, såsom kaffe och papper samt om inställningar av datorer och skrivare Dekanus skall anordna en årlig utbildning för inköpare om miljömärkning samt informera prefekter om miljökrav vid inköp (2008, 2009, 2010) 10 (13)

12 Öka andelen avfall som går till materialåtervinning I ett hållbart Sverige kan vi inte bygga upp berg med onödiga och farliga sopor. Det nationella målet tar fasta på att den totala mängden avfall ska minska, att avfallet ska bli mindre farligt och att farligt avfall ska sorteras och återföras i kretsloppet. I Sverige, liksom i EU, gäller den s k avfallshierarkin. Den innebär att man i första hand ska förebygga att avfall överhuvudtaget uppkommer. Det avfall som trots detta uppkommer ska vara så ofarligt som möjligt. I andra hand ska avfallet återanvändas. Materialåtervinnas, eller utnyttjas energiproduktion. Återvinning ska prioriteras framför energiutvinning när detta är miljömässigt motiverat. I sista hand ska avfallet bortskaffas på ett säkert sätt. Universitetsgemensamt mål Andelen avfall som materialåtervinns, komposteras eller tas om hand som farligt avfall, skall sammantaget vara 75% av den totala mängden avfall. Universitetsgemensamma Nyckeltal/Indikatorer Andel avfall till materialåtervinning, kompost och farligt avfall av total mängd avfall (exkl. rivningsavfall och andra tillfälliga poster). Sammanställs av Fastighetsavdelningen och Miljöenheten Mängd totalt avfall relaterat till antal anställda och antal studenter. Sammanställs av Fastighetsavdelningen och Miljöenheten Införande av källsortering är en viktig del av fakultetens miljöcertifiering. Det är angeläget att avfall tas om hand på rätt sätt och kan återvinnas. Fakulteten ansluter sig till universitetets mål om materialåtervinning. Andelen avfall som materialåtervinns, komposteras eller tas om hand som farligt avfall, skall sammantaget vara 75 procent av den totala mängden avfall Andel avfall till materialåtervinning, kompost och farligt avfall av total mängd avfall (exkl. rivningsavfall och andra tillfälliga poster). Sammanställs av Fastighetsavdelningen och Miljöenheten Mängd totalt avfall relaterat till antal anställda och antal studenter. Sammanställs av Fastighetsavdelningen och Miljöenheten Fastighetsintendenten skall utreda möjligheten att införa kompostering vid Campus Linné (2008) Fakultetsnämnden skall förbättra källsorteringsutrymmet i Haga i samband med ombyggnationen (2008) Miljösamordnaren och informatören skall låta översätta källsorteringsguiden till engelska (2007) 11 (13)

13 Mål för område Kompetensutveckling Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Eller som Rektor, Pam Fredman klargör: Alla som arbetar här och alla som kommer härifrån ska ha ett miljömedvetande med sig, oavsett om man ska arbeta med miljöfrågor eller inte. Kompetensutveckling är ett viktigt verktyg i det arbetet. Universitetsgemensamt mål All personal skall veta hur de kan bidra till en hållbar utveckling inom sitt ansvarsområde. Universitetsgemensamma Nyckeltal/Indikatorer Antal deltagare på miljöutbildningar av totala antalet anställda. Antal personutbildningstimmar med miljöinriktning per år. En av de viktigaste insatserna för ständiga förbättringar i arbetet med miljö och hållbar utveckling är att ge berörd personal kompetensutveckling inom området miljö och hållbar utveckling inom sitt yrkesområde. All personal skall veta hur de kan bidra till en hållbar utveckling inom sitt ansvarsområde. Antal deltagare på miljöutbildningar av totala antalet anställda. Antal personutbildningstimmar med miljöinriktning per år. Miljörepresentanterna skall anordna miljöutbildning om elektronik ur miljösynpunkt, t ex anordna studiebesök/utbildning. Målgrupp: IT-personal, vaktmästare, miljörepresentanter. (2008) Dekanus skall anordna miljöutbildning om miljömärkta inköp. Målgrupp: Prefekter och inköpare (2008, 2009, 2010) anordna utbildning i IT-baserad kommunikationsteknik. Målgrupper: miljörepresentanter (2007), prefekter och forskare (2009) anordna utbildning för miljörepresentanterna om miljöpedagogik och presentation (2008) Pedagogiska utvecklingskommittén skall anordna två seminarier om införande av perspektiv i undervisningen. Målgrupp: lärare, jmf mål för utbildning (2008) 12 (13)

14 Vad kan jag som anställd eller student bidra med? Som anställd eller student vid samhällsvetenskapliga fakulteten kan du själv bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling. T ex kan du Källsortera ditt avfall Släcka ljuset efter dig Stänga av elektrisk apparatur helt när den inte används Kopiera dubbelsidigt Miljöanpassa dina tjänsteresor Ställa miljökrav när du köper in varor och tjänster 13 (13)

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Samhällsvetenskapliga fakulteten

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet BESLUT 2010-03-30 Dnr F8 317/07 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2007-10-23 2011-06-30 Reviderad 2010-03-30 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Mål 2007-2010 4 Mål

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten Dnr F8 70/11 Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten 2011-2015 Beslutsfattare Handläggare Dekan Anna Lindal Miljösamordnare Amanda Forsman Beslutsdatum 2011-12-19

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplan Dnr F8 70/09 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2007-2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se samt www.gu.se/miljo Rektor Miljöchef Eddi Omrcen Beslutsdatum

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: 2010.10.12 Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Närvarande: Amanda Forsman (AF), Björn Hildenwall (BH), Tommy Spaanheden (TS), Kjell Thorbjörnsson

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, Hållbarhetsstrateg vid

Läs mer

Rektors uppdrag till fakultetsnämnden inom området miljö och hållbar utveckling

Rektors uppdrag till fakultetsnämnden inom området miljö och hållbar utveckling Sahlgrenska akademins handlingsplan för hållbar utveckling och miljö 2011-2015 Inledning Sahlgrenska akademin har i sin planering utgått ifrån sina betydande miljöaspekter, miljölagstiftning, universitetets

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Eddi Omrcen Miljöchef, Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se NMC & GAME seminarium, 2007-01-19 1 Fokus/möjligheter Miljöledningssystem Upphandling

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2015 STYRDOKUMENT Dnr V 2012/204 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2015 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Handelshögskolans handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Handelshögskolans handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 1 Handelshögskolans handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2013 Handlingsplanens områden: 1. Utbildning 2. Forskning 3. Samverkan 4. Kompetensutveckling 5. Klimatpåverkan Resor och transporter

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Utbildnings- och forskningsnämnden. för lärarutbildning. Miljömål och handlingsplan

Utbildnings- och forskningsnämnden. för lärarutbildning. Miljömål och handlingsplan GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Miljömål och handlingsplan 2005-2006 Fastställd 2005-09-19 av Utbildnings-

Läs mer

Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU

Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU Diarie nr F8 70/08 Minnesanteckningar från Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid GU 2008-10-21 Närvarande: Pam Fredman, rektor P-O Rehnquist, förvaltningschef Eddi Omrcen, miljöchef Ullika

Läs mer

Lagar och regler för miljöledningsarbetet

Lagar och regler för miljöledningsarbetet Lagar och regler för miljöledningsarbetet Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se Tel: 031 786 9870 Utbildning för miljösamordnare och miljörepresentanter 26 oktober 2011 09.25-10.15 Lagar och regler

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN HUMANISTISKA FAKULTETEN HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING ÅR 2011-2015 Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Göteborgs universitet 2011-05-19 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Om begreppet hållbar utveckling

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING STYRDOKUMENT Dnr V 2015/660 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2016 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet

Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet Ullika Lundgren Miljösamordnare Miljöenheten, Naturvetenskapliga fakulteten, Tjärnö marinbiologiska laboratorium www.gu.se/miljo/ QuickTime och en TIFF (LZW)-dekomprimerare

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 Sida 1 av 5 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 KIs handlingsplan för miljö- och hållbar utveckling omfattar KIs

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN GÄLLER I SIDHUVUDET I

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2. Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011

2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2. Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011 2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR...

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2007-2010 Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Innehållsförteckning Inledning... 2 Hållbar utveckling... 2 Miljöpolicy för Göteborgs

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande Handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling 2011-2013 vid Matematiska vetenskaper Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis.

Läs mer

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN GÄLLER I SIDHUVUDET

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Gemensamma förvaltningens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015

Gemensamma förvaltningens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Handlingsplan Dnr F8 70/10 Gemensamma förvaltningens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Beslutsfattare Förvaltningschefen Handläggare Miljösamordnare Anna Gadde Beslutsdatum 2010-12-07

Läs mer

Uppföljning och miljörevision

Uppföljning och miljörevision Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,

Läs mer

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2010 Innehåll STOCKHOLMS UNIVERSITETS MILJÖHANDLINGSPLAN 2010... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

Humanistiska fakultetens redovisning av miljöarbetet 2005

Humanistiska fakultetens redovisning av miljöarbetet 2005 Grundelement: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.5 Kontroll & korrigerande åtgärder 4.5.1 Övervakning och mätning Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Antal bilagor: Sidor: 4.5.1.1.XX Redovisande dokument F8 1115/05

Läs mer

Miljöutredning för Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

Miljöutredning för Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum GMV Utarbetad av: Administrativ chef och miljösamordnare Fastställd: 2011-08-19 Diarienummer: GMV 2011/41 Miljöutredning för Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum 2011-03-29 Medverkande funktioner Namn

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 Triolabs miljöpolicy Triolab skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. Handlingsplan för miljö

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Värt att veta miljöledningssystem 2013

Värt att veta miljöledningssystem 2013 Värt att veta miljöledningssystem 2013 SLU:s miljöpolicy SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut Styrelsen för universitetet beslutade den 29 september 2009, 69, dnr SLU ua10-1675/09, att SLU:s verksamhetsidé

Läs mer

Minnesanteckningar för miljörådsmöte

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: 2010.03.30 Plats: Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) Närvarande: Börje Almquist (BA), Björn Hildenwall (BH), Dag Lövberg (DL), Tommy Spaanheden (TS),

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet 2013-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet

Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet Marianne Dalbro Miljöcontroller marianne.dalbro@gu.se 031-786 17 40 För praktiskt genomförande av ovanstående ansvar bör prefekten fördela nedanstående

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Om handlingsplanen: Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen för universitetsbibliotekets

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöutredning. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Version Senaste ändring 2014-10-07 Datum. Godkänd av

Miljöutredning. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Version Senaste ändring 2014-10-07 Datum. Godkänd av Institution Dnr Utfärdare Jennica Kjällstrand Miljöutredning Avdelning Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Version Senaste ändring 2.0 2014-10-07 Datum Godkänd av 120427 Katarina Gårdfeldt Datum

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Dnr: Version: Senaste ändring: 2012-11-26 Utfärdare: Ulf Andersson, Eva Paulson Datum: Godkänd av: Katarina Gårdfeldt Datum:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer