QW HT. SV Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QW 16850 HT. SV Bruksanvisning"

Transkript

1 QW HT SV Bruksanvisning

2 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TEKNISKA DATA PRODUKTBESKRIVNING KONTROLLPANEL TVÄTTPROGRAM FÖRBRUKNINGSVÄRDEN INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN FYLLA PÅ TVÄTT FYLLA PÅ TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSMEDEL STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM RÅD OCH TIPS UNDERHÅLL OCH RENGÖRING FELSÖKNING INSTALLATION BÄSTA KUND Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

3 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade VARNING Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. 1.2 Allmän säkerhet SVENSKA 3 Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Ändra inte produktens specifikationer.

4 4 Följ högsta tillåtna lastvolym på 9 kg (se kapitlet "Programtabell"). Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.1 Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman. Installera eller använd inte en skadad produkt. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Elektrisk anslutning VARNING Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

5 Anslutning av vatten Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent. Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer. 2.2 Använd VARNING Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk. Ändra inte produktens specifikationer. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Den avslutande delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas), för att säkerställa att tvätten inte skadas. Om du stannar produkten innan torkprogrammet har avslutats ska du snabbt ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Om du använder tvättmedel, sköljmedel eller dylika produkter, följ instruktionerna på förpackningen. Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten. Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning. Torka inte föremål såsom skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier eller plagg med gummiinlägg. Innan du torkar tvätt som har varit i kontakt med ämnen såsom matolja, SVENSKA 5 aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste den tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel. Torka inte tvätt som har tvättats med industriella kemikalier. Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor finns kvarlämnade i plaggens fickor. Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter. Torka inte otvättade plagg i produkten. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan produkten startas. Plastföremål är inte värmebeständiga. Om du använder en tvättboll så tar du bort den innan du ställer in tvättprogrammet. Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program. VARNING Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen. Följ maximal tvättmängd. Torka inte genomblöta plagg i produkten. 2.3 Skötsel och rengöring VARNING Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

6 Avfallshantering VARNING Risk för kvävning eller skador. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten. Koppla loss produkten från eluttaget. 3. TEKNISKA DATA Mått Bredd/Höjd/Djup 600 / 850 / 605 mm Totalt djup Elektrisk anslutning: Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt. 640 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Vattentryck Min 0,5 bar (0,05 MPa) Max 8 bar (0,8 MPa) Vattentillförsel 1) Kallt vatten Maximal tvättmängd Bomull 9 kg Maximal torr vikt Bomull 7 kg Syntet 3 kg Centrifugeringshastighet Max 1600 varv/minut 1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.

7 4. PRODUKTBESKRIVNING SVENSKA Arbetsyta 2 Tvättmedelsfack 3 Kontrollpanel 4 Luckhandtag 5 Typskylt 6 Tömningspump 7 Fötter för nivåutjämning av produkten 8 Tömningsslang 9 Ventil för vattenintag 10 Nätkabel 11 Transportbultar 12 Fötter för nivåutjämning av produkten 7 12 djur från att bli instängda i trumman. Aktivera barnlåset genom att vrida det medurs tills skåran är horisontell. Avaktivera barnlåset genom att vrida det moturs tills skåran är vertikal. 4.1 Barnlås När du aktiverar barnlåset kan du inte stänga luckan. Detta hindrar barn eller

8 Tillbehör Skruvnyckel För att ta bort transportbultarna. 2 Plastlock För att stänga igen hålen på baksidan av skåpet när transportbultarna tagits bort. 3 Tilloppsslang med översvämningsskydd För att förhindra eventuella läckage 4 Plastböj För att ansluta tömningsslangen på kanten av en diskho. 5. KONTROLLPANEL Antiskrynkl. Uppfräschn. Energispar Super Eco Non Stop 60 Min. Vit-/Kulör Syntet Ylle Av/På Vit-/Kulör Syntet Lättstruket Fintvätt Ylle/Siden 20 Min. - 3 kg Sköljning Centr./ Tömning Fläckar/ Extra Förtvätt. Sköljning Snabb Fördröjd Start Temp. Centr. Start/Paus Torrhetsgrad Torktid Strömbrytare På/Av (Av/På) 2 Programvred 3 Display 4 Knapp för automatisk torkning (Torrhetsgrad) 5 Knapp för torktid (Torktid) 6 Start/paus-knapp (Start /Paus) 7 Knapp för fördröjd start (Fördröjd Start) 8 Knappen Snabb (Snabb) 9 Knapp för extra sköljning (Extra Sköljning) 10 Knapp för fläckar/förtvätt (Fläckar/ Förtwätt) 11 Knapp för reducerad centrifugering (Centr.) 12 Temperaturknapp (Temp.) 5.1 Strömbrytare På/Av 1 Tryck på knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på. Funktionen AUTO Stand-by stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när: Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen 6.

9 SVENSKA 9 Alla inställningar avbryts. Tryck på knappen 1 för att slå på produkten igen. Ställ in tvättprogrammet igen och alla möjliga tillval. Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Se "När programmet är klart". 5.2 Programvred 2 Vrid vredet för att ställa in ett program. Motsvarande programlampa tänds. 5.3 Display 3 A B C D E F G H I J K P O N M L På displayen visas: A Temperatur för valt program Kallt vatten Centrifugeringshastigheten för valt program B Symbolen Ingen centrifugering 1) Symbolen Sköljstopp 1) Endast i programmet CENTRIFUGERING/TÖMNING. Förtvättsfas Tvättfas Sköljfas C Centrifugeringsfas Fassymbolerna När ett program valts tänds alla symbolerna för faserna som hör samman med programmet. När programmet startar blinkar bara symbolen för den aktiverade fasen. När programmet är klart lyser symbolen för den sista fasen.

10 10 D E F G H I J Torksymbolen tänds när du väljer ett torkprogram. Ångsymbolen tänds när du väljer ett ångprogram. Skrynkelskyddssymbolen tänds när du väljer ett torkprogram. Luckan kan inte öppnas när symbolen lyser. Luckan kan öppnas när symbolen släcks. Om programmet är klart men symbolen fortfarande lyser: Funktionen Sköljstopp är på. Det finns vatten i trumman. Symbolen för barnlås tänds när barnlåset är aktiverat. Symbolen för fördröjd start tänds när du väljer funktionen för fördröjd start. Programtiden (tvätt- och/eller torkfasen) När programmet startar minskar programtiden i steg om 1 minut. Fördröjd start När knappen för fördröjd start trycks in visar displayen den fördröjda starttiden. Felkoder Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet "Felsökning". Displayen visar det här meddelandet i några sekunder när: Funktionen inte kan ställas in för tvättprogrammet. Du försöker byta program under pågående program. När programmet är klart. Symboler för torrhetsgrad: tänds när du väljer automatisk torkning Symbol för extra torrt K Symbol för skåptorrt Symbol för stryktorrt L M Torktidssymbolen tänds när du väljer ett torkprogram. Symbolen för överdosering av tvättmedel tänds i slutet av programmet när produkten känner av för mycket tvättmedel.

11 SVENSKA 11 Grafiska staplar Det tomma indikatorfältet visas bara om relaterad funktion är tillgänglig för valt program. Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner. Om du gör ett felaktigt val anger meddelandet Err att valet inte är möjligt. N Symbolen för att spara tid tänds när du väljer någon av programlängderna. Förkortad tid Extra snabb O Symbolen för extra sköljning tänds när den här funktionen aktiveras. Värdet visar det totala antalet sköljningar. Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer max antal sköljningar. Symbolen för fläckar tänds när du aktiverar funktionen. P 5.4 Knapp för automatisk torkning 4 Tryck på den här knappen för att välja en automatisk torrhetsgrad för tvätten. På displayen visas symbolen för den valda torrhetsgraden. Extra torrt Skåptorrt Stryktorrt Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier. 5.5 Knapp för torktid 5 Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka. På displayen visas det valda värdet. Symbolen för förtvätt tänds när den här funktionen aktiveras. Indikatorfältet är inte helt fyllt när du bara väljer en av funktionerna. Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer de två funktionerna. Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier. 5.6 Start/Paus-knappen 6 Tryck på knappen 6 för att starta eller avbryta ett program. 5.7 Knappen Fördröjd start 7 Tryck på knappen 7 för att fördröja starten av ett program med 30 minuter upp till 20 timmar. 5.8 Knappen Tidspar 8 Tryck på knappen 8 för att minska programlängden.

12 12 Tryck en gång för att ställa in "Kortare längd" för lätt smutsade plagg. Tryck två gånger för att ställa in "Extra snabb" för mycket lätt smutsade plagg. Vissa program accepterar bara en av de två funktionerna. 5.9 Knappen Extra sköljning 9 Tryck på knappen 9 för att lägga till sköljprogram till ett program. Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden när vattnet är mjukt Knapp för fläckar/förtvätt 10 Tryck på knappen 10 för att lägga till fläck- och/eller förtvättsfunktionen till ett program. Tryck på knappen flera gånger för att aktivera en eller två funktioner. Tillhörande symbol och indikatorfält visas på displayen. FLÄCKAR Används för tvätt med mycket svåra fläckar. När funktionen ställs in ska fläckborttagningsmedel hällas i facket. Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. FÖRTVÄTT Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättsfas före tvättfasen. Vi rekommenderar att du använder den här funktionen när tvätten är mycket smutsig. Valet av den här funktionen lägger till tid till programlängden Centrifugeringsknapp 11 Tryck på den här knappen för att: Sänka högsta hastigheten för centrifugeringsfasen i programmet. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter med valt program. Avaktivera centrifugeringsfasen. Aktivera funktionen "Sköljstopp". Ställ in den här funktionen för att förhindra att materialen skrynklar. Maskinen tömmer inte när programcykeln är klar Temperaturknapp 12 Tryck på 12 för att ändra den inställda temperaturen. När displayen visar - - värmer inte produkten upp vattnet Ljudsignal Ljudsignaler avges när: Du aktiverar produkten. När du avaktiverar produkten. När du trycker på knapparna. När programmet är klart. När ett fel uppstått på produkten. För att avaktivera/aktivera ljudsignalerna ska du trycka på 10 och 9 samtidigt i 6 sekunder. Om ljudsignalerna är avaktiverade kommer de bara att höras när du trycker på knapparna och om ett fel uppstår Barnlås Den här funktionen hindrar barn från att leka med kontrollpanelen. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen 12 och 11 samtidigt tills symbolen visas på displayen. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen 12 och 11 samtidigt tills symbolen släcks. Du kan aktivera funktionen: Innan du trycker på Start/Paus-knappen 6 : Produkten kan inte starta. När du har tryckt på Start/Paus-knappen 6 avaktiveras alla knapparna och programvredet.

13 5.15 Funktionen Permanent extra sköljning Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen 8 och 7 samtidigt tills symbolen visas på displayen. SVENSKA 13 Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen 8 och 7 samtidigt tills symbolen släcks. 6. TVÄTTPROGRAM TVÄTTPROGRAM Vit-/ Kulör 95 - Kall Syntet 60 - Kall Lättstruket 4) 60 - Kall Fintvätt 40 - Kall Typ av tvättmängd Max vikt på tvätten Vit och färgad bomull med hårt smutsad tvätt. Max. vikt 9 kg Syntet eller blandade material (normalt smutsad tvätt). Max. vikt 4 kg Syntetmaterial. Tvätt- och centrifugeringsfasen i det här programmet är skonsam för att förhindra att tvätten blir skrynklig. Produkten lägger till ytterligare sköljningar. Max. vikt 4 kg Fintvätt som akryl, viskos, polyester (normalt smutsad tvätt). Max. vikt 4 kg Programtemperatur Programbeskrivning Tvätt Sköljningar Lång centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Funktioner CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP FÖRTVÄTT 1) / FLÄCKAR 2) EXTRA SKÖLJNING SNABB 3) CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP FÖRTVÄTT 1) / FLÄCKAR 2) EXTRA SKÖLJNING SNABB CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP FÖRTVÄTT 1) EXTRA SKÖLJNING SNABB CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP FÖRTVÄTT 1) / FLÄCKAR 2) EXTRA SKÖLJNING SNABB

14 14 Ylle / Siden 40 - Kall Typ av tvättmängd Max vikt på tvätten Maskintvättbar ylle såväl som för handtvättbar ylle och ömtåliga material med handtvättsymbolen. Max. vikt 2 kg Programtemperatur Programbeskrivning Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Funktioner CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP 20 Min. - 3 kg Sköljning Kall Centr. / Tömning 6) TORKPROGRAM Ylle Ylle max 1 kg Syntet Snabbtvätt för lätt smutsade sportkläder och bomulls- och syntetplagg som använts en gång. Max. vikt 3 kg Alla material. Max. vikt 9 kg Alla material. Centrifugeringshastigheten antar inställningen för bomull. Ställ in centrifugeringshastigheten efter typen av material. Max. vikt 9 kg Syntet max 3 kg Tvätt Sköljningar Kort centrifugering En sköljning med tillagd centrifugering Tömning av vatten Centrifugeringsfas Endast tidsstyrd torkning Automatisk torkning eller tidsstyrd torkning Vit / Kulör Bomull max 7 kg Automatisk torkning eller tidsstyrd torkning Non Stop 60 Min. 30 TVÄTTPROGRAM Hela programmet består av en tvättfas och torkfas för en mindre mängd blandade textilier (bomull och syntet). max 1 kg Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Automatisk torkning CENTRIFUGERING CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJ- NING 5) CENTRIFUGERING INGEN CENTRIFU- GERING

15 Super Eco Kall Energispar 8) Typ av tvättmängd Max vikt på tvätten Blandade material (bomull och syntet). Kallt tvättprogram avsett för att spara energi, vatten och tid. 7) Max. vikt 3 kg Vit och färgad bomull (normalt smutsad tvätt). Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts. Max. vikt 9 kg Programtemperatur Programbeskrivning Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Lång centrifugering Funktioner CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING CENTRIFUGERING SKÖLJSTOPP FÖRTVÄTT 1) / FLÄCKAR 2) EXTRA SKÖLJNING SNABB 3) 1) Om du använder flytande tvättmedel ska du välja ett program utan FÖRTVÄTT. 2) Denna fläckfunktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. 3) Om du väljer längden Extra snabb rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla produkten helt men tvättresultatet blir sämre. 4) Det här programmet är inte kompatibelt med torkning. 5) Tryck på EXTRA SKÖLJNING för fler sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten skonsamt och centrifugerar en kort stund. 6) Tryck på INGEN CENTRIFUGERING om du bara vill ställa in TÖMNING. 7) Detta program är lämpligt att använda med tvättmedel som är effektiva vid låga temperaturer. 8) Energisparprogrammet för bomull» vid 60 C med en tvättmängd på 9 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. Program-1) Typ av tvättmängd Max. vikt ÅNGPROGRAM Uppfräschen. Bomull och syntet upp till 1.5 kg Det här programmet tar bort dålig lukt från tvätten. Ånga tar inte bort lukt från djur. SVENSKA 15 Antiskrynkl. Bomull och syntet Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig. upp till 1.5 kg

16 16 Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan minska skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på platsen. Ångprogram innehåller inte någon hygientvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: kläder där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling alla kläder med delar av plast, metall, trä eller liknande. 1) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt kommer den att kännas fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten försvinner. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna strykas ändå, men det går mycket lättare! 6.1 Woolmark-intyg 6.2 Program för automatisk torkning "Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1144 I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke. Torrhetsgrad Material Vikt Extra torrt För frottématerial Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Stryktorrt För strykning Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne) Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.) upp till 7 kg upp till 7 kg upp till 3 kg upp till 7 kg

17 SVENSKA Program för tidsstyrd torkning Torkningsgrad Extra torrt För frottématerial Skåptorrt 1) För plagg som ska läggas undan Skåptorrt För plagg som ska läggas undan Material Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne) Vikt (kg) Centrifugeringshastighet (rpm) Förslag på tider (min.) Stryktorrt Bomull och linne Lämpligt för stryknintor (lakan, bordsdukar, skjor osv.) Ylletorrt Ylle (tröjor) ) Information till provanstalter Testprestanda, i enlighet med EN 50229, måste utföras med en första torkningstvätt på 6 kg (tvättens sammansättning: örngott och handdukar) genom att välja programmet för automatiskt skåptorrt för bomull. Den andra torktvätten på 3 kg (tvättens sammansättning: 3 lakan och handdukar) måste testas genom att välja programmet för automatiskt skåptorrt för bomull. 7. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten. Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60 C med maxvikt 9 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen.

18 18 Program Energiförbrukning (kwh) Vattenförbrukning (liter) Bomull Energisparprogram för bomull 60 1) Bomull 40 C Syntet Fintvätt 40 C Ylle / Handtvätt Programlängd (minuter) Se displayen på kontrollpanelen om du vill se programmets längd. 1) Energisparprogrammet för bomull vid 60 C med en tvättmängd på 9 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. De förbrukningsdata som anges i denna tabell är riktvärden som kan variera beroende på mängd och typ av tvätt, det inkommande vattnets temperatur och omgivningstemperaturen. 8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt för att aktivera tömningssystemet. 2. Häll lite tvättmedel i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan. 9. FYLLA PÅ TVÄTT 1. Öppna vattenkranen. 2. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 3. Tryck på knappen 1 för att slå på produkten. 4. Lägg in tvätten i produkten. 5. Använd rätt mängd tvättmedel och tillsatser. 6. Ställ in och starta rätt program för typen av tvätt och smutsgrad. 9.1 Fylla på tvätt 1. Öppna luckan till produkten. 2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. 3. Stäng luckan.

19 SVENSKA 19 Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas. 9.2 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel Tvättmedelsfacket för förtvättsfasen, blötläggningsprogrammet och fläckfunktionen. Tillsätt tvättmedlet för förtvätt, blötläggning och fläckborttagning innan programmet startar. Tvättmedelsfacket för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet. Fack för flytande tillsatsmedel (sköljmedel, stärkningsmedel). Lägg produkten i facket innan du startar programmet. Detta är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel Vänd den (uppåt eller nedåt) i rätt läge för att använda pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel. Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

20 20 Kontrollera flikens läge 1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går. 2. Tryck ner spaken för att ta ut facket. 3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel. 5. Mät upp tvätt- och sköljmedel. 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt. Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket. 9.3 Ställa in och starta ett program 1. Vrid programväljaren. Motsvarande programlampa tänds. 2. Kontrollampan för 6 -knappen blinkar rött. 3. Displayen visar standardtemperatur, centrifugeringshastighet och det tomma indikatorfältet för tillgängliga funktioner. 4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel. Med fliken i läget NEDÅT: Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel. Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken. Ställ inte in förtvättsfasen. Ställ inte in funktionen fördröjd start. 4. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten. 5. Ställ in tillgängliga funktioner. 6. Tryck på knappen 6 för att starta programmet. Kontrollampan för 6 - knappen är tänd. Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

21 Produkten justerar automatiskt programtiden efter tvätten du har lagt in i trumman så att du får perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid. Efter ca 15 minuter från programmets start visar displayen det nya tidsvärdet. 9.4 Göra paus i ett program 1. Tryck på 6 -knappen. Kontrollampan blinkar. 2. Tryck på 6 -knappen igen. Tvättprogrammet fortsäter. 9.5 Avbryta ett program 1. Tryck på 1 -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten. 2. Tryck på 1 -knappen igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram. Produkten tömmer inte ut vattnet. 9.6 Ändra en funktion Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång. 1. Tryck på 6 -knappen. Kontrollampan blinkar. 2. Ändra den inställda funktionen. 9.7 Ställ in fördröjd start 1. Tryck på 7 -knappen flera gånger tills antalet minuter eller timmar visas på displayen. Motsvarande symboler tänds. 2. Tryck på 6 -knappen. Produkten startar nedräkningen till den fördröjda starten. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt. Innan du trycker på 6 -knappen för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen av den fördröjda starten. Du kan inte ställa in fördröjd start med programmet Ånga. 9.8 Avbryta den fördröjda starten 1. Tryck på 6 -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar. 2. Tryck på 7 -knappen flera gånger tills displayen visar 0'. 3. Tryck på 6 -knappen. Programmet startar. 9.9 Öppna luckan. SVENSKA 21 Produktens lucka är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. Öppna produktens lucka: 1. Tryck på 6 -knappen. Symbolen för lucklåset släcks. 2. Öppna luckan till produkten. 3. Stäng produktens lucka och tryck på 6 -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter. Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög förblir symbolen tänd och du kan inte öppna luckan. Gör enligt följande för att öppna luckan: 1. Stäng av produkten. 2. Vänta några minuter. 3. Kontrollera att det inte finns något vatten i trumman. Om du stänger av produkten måste du ställa in programmet igen När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalen låter. tänds på displayen. Kontrollampan för Start/Paus-knappen 6 släcks. Symbolen för lucklåset släcks. Tryck på knappen 1 för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

22 22 När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programväljaren för att ställa in ett program. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen. Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman: Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan. För tömning av vattnet: 1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. 2. Tryck på Start/Paus-knappen 6. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar. 3. När programmet är klart och symbolen med lucklås släcks kan du öppna luckan. 4. Stäng av produkten. Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar. 10. FYLLA PÅ TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSMEDEL VARNING Öppna vattenkranen. Placera tömningsslangen i tvätthon eller anslut den till avloppet. Lägg in tvätt i maskinen. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. På displayen visas den kortaste tiden. Torksymbolen tänds. Skrynkelskyddssymbolen tänds. Torktidssymbolen tänds. Ange högsta möjliga centrifugeringshastighet för den typ av plagg du tvättar för att få så bra torkresultat som möjligt. Du kan torka tvätten på två sätt: Med automatisk torkning Tryck på knappen 4 flera gånger tills ett svart streck visas under symbolen för torrhetsgrad: Symbolen för extra torrt tänds. Symbolen för skåptorrt tänds. Symbolen för stryktorrt tänds. Symbolen för torktiden släcks. På displayen visas tiden som beräknats utifrån en normal tvättmängd. Om tvättmängden är större eller mindre än den normala mängden justerar produkten automatiskt tiden under programmets gång. Tryck på knappen 6 för att starta programmet. Symbolen för lucklåset tänds. Torksymbolen börjar att blinka. Symbolen för den valda graden fortsätter att lysa. De andra symbolerna släcks. Du kan inte välja alla grader för alla typer av tvätt. Med tidsstyrd torkning:

23 SVENSKA 23 Tryck på knappen 5 flera gånger för att ange tiden (se tabellen «Torkprogram»). Torksymbolen tänds. Skrynkelskyddssymbolen tänds. Torktidssymbolen tänds. Välj tid Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. Efter några sekunder ändras tiden som visas på displayen: produkten beräknar även hur lång tid skrynkelskyddsoch avkylningsfasen tar. Total tid Tryck på knappen 6 för att starta programmet. På displayen visas den nya tiden varje minut. Torksymbolen börjar att blinka. Symbolen för lucklåset tänds. När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalen låter. tänds på displayen. Kontrollampan för Start/Paus-knappen 6 släcks. Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkelskyddsfas. Skrynkelskyddssymbolen blinkar. Luckan är fortfarande spärrad. Tryck på knappen 1 för att stänga av produkten. Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten. När lampan för lucklåset släcks kan du öppna luckan. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen. Om du bara anger 10 minuter genomförs bara ett avkylningsprogram. 11. STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM 11.1 NON-STOP-program - tvätt och automatisk torkning FÖRSIKTIGHET Placera inte något platsföremål eller en tvättboll för tvättmedlet i trumman. Tryck på knappen 1 för att sätta på produkten. Lägg in tvätt i maskinen. Mät upp tvätt- och sköljmedel. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar symbolerna för de olika tvättfaserna. FÖRSIKTIGHET Välj inte en lägre centrifugeringshastighet än den automatiska hastigheten för det valda programmet. Välj tillvalsfunktioner. Tryck på knappen 4 tills ett svart streck visas under någon av symbolerna för torrhetsgrad. Symbolen för stryktorrt tänds. Symbolen för skåptorrt tänds. Symbolen för extra torrt tänds.

24 24 Torksymbolen tänds. Skrynkelskyddssymbolen tänds. Tiden som visas på displayen anger hur lång tid tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd. Tryck på knappen 6 för att starta programmet. Symbolen för den valda torrhetsgraden fortsätter att lysa. De andra symbolerna släcks. Symbolen för lucklåset tänds. På displayen visas den nya tiden varje minut. Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkelskydds- och avkylningsfas. När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalen låter. När symbolen släcks kan du öppna luckan. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Stäng vattenkranen. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt NON-STOP-program - tvätt och tidsstyrd torkning FÖRSIKTIGHET Placera inte något platsföremål eller en tvättboll för tvättmedlet i trumman. Tryck på knappen 1 för att sätta på produkten. Lägg in tvätt i maskinen. Mät upp tvätt- och sköljmedel. Vrid programvredet till tvättprogrammet. På symbolen visas de olika faserna i tvättprogrammet. Välj inte en lägre centrifugeringshastighet än den automatiska hastigheten för det valda programmet. Välj tillvalsfunktioner. Tryck på knappen 5 för att ställa in torktiden. Torksymbolen tänds. Skrynkelskyddssymbolen tänds. Torktidssymbolen tänds. På displayen visas den valda torktiden. Vald torktid Efter några sekunder visas den totala längden på programmen på displayen: Total tid (tvätt- + tork- + skrynkelskydds- + avkylningsfaser) Om du väljer en torktid på bara 10 minuter ingår även skrynkelskydds- och avkylningsfaserna i den totala tiden. Tryck på knappen 6 för att starta programmet. Luckan är spärrad På displayen visas den nya tiden varje minut. När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalen låter. När symbolen för lucklåset släcks kan du öppna luckan. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Stäng vattenkranen. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt Ludd i materialet Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd. Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

25 SVENSKA 25 Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier. Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du: Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (ny rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) och tvärtom. Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången. Rengöring av nålfällan. Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa. Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram: Töm trumman. Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa. Välj sköljprogrammet. Tryck samtidigt på knappen 9 och knappen 7 för att aktivera rengöringsfunktionen tills CLE visas på displayen. Tryck på knappen 6 för att starta programmet. 12. RÅD OCH TIPS 12.1 Fylla på tvätt Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen. Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans. Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna. Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp. Töm alla fickor och veckla ut plaggen. Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck. Ta bort svåra fläckar. Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel. Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Tvätta inte i produkten: Tvätt utan fåll eller med snitt Behåar med metallbygel. Tvätta små plagg i en tvättpåse. En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen Svåra fläckar Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar. Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten. Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Blanda inte olika sorters tvättmedel. För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter. Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad. Ställ inte in förtvättsfasen om du använder flytande tvättmedel. Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll.

26 Vattenhårdhet Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhärdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkterna. Motsvarande skalor mäter vattenhårdheten: Tyska grader ( dh). Franska grader ( TH). mmol/l (millimol per liter - en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad). Clarke-grader. Vattenhårdhetstabell Nivå Typ Vattenhårdhet dh T.H. mmol/l Clarke 1 mjukt medel hårt mycket hårt > 21 > 37 >3.7 > Ekologiska tips Ylle- eller silkesplagg Plagg med metalldetaljer Bidra till vår miljö genom att använda mindre vatten och energi och följ anvisningarna nedan: Filtar Nylonstrumpor Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig Starta alltid ett tvättprogram med full maskin. Överkast Täcken Jackor Sovsäckar Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program gellacksborttagningsmedel eller lik- Textilier med rester av hårspray, na- med låg temperatur. nande Kontrollera vattenhårdheten i hemmet Plagg som innehåller skumgummi och så att du använder rätt mängd tvättmedel liknande material Tips om torkning Förbereda torkprogrammet Öppna vattenkranen. Kontrollera att anslutningen till tömningsslangen är korrekt. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information. Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna. Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt: Mycket ömtåliga plagg Syntetgardiner 12.7 Klädvårdsetiketter När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd: = Plagget kan torktumlas = Torkprogrammet sker vid hög temperatur = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur = Plagget kan inte torktumlas Torkprogrammens varaktighet Torktiden kan variera beroende på: den sista centrifugeringens hastighet

27 SVENSKA 27 torrhetsgrad typ av tvätt tvättens vikt ALLMÄNNA TIPS Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de genomsnittliga torktiderna. Där får du reda på hur du torkar tvätten på bästa sätt. Notera torktiden för redan körda program. Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet: Använd sköljmedel i tvättprogrammet. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare. När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt Ytterligare torkning Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning. VARNING Om du vill undvika att plaggen blir skrynkliga eller krymper bör du inte övertorka tvätten. 13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING VARNING Koppla loss produkten från eluttaget innan du rengör den Avkalkning Vattnet vi använder innehåller kalk. Använd vid behov en vattenavhärdare för att ta bort kalk. Använd en specialprodukt avsedd för tvättmaskiner. Följ anvisningarna på tillverkarens förpackning. Gör detta separat från tvätten Underhållstvätt Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta: Ta ut tvätten ur trumman. Välj det hetaste bomullsprogrammet Använd rätt mängd pulvertvättmedel med biologiska egenskaper. Efter varje tvätt ska luckan stå öppen ett tag för att undvika att mögel och otrevliga lukter bildas Utvändig rengöring Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. FÖRSIKTIGHET Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter Lucktätning Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

28 Trumma Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar. Använd bara specialprodukter för att ta bort rostpartiklar från trumman. För att göra detta: Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål. Starta ett kort program för bomull vid max temperatur med en liten mängd tvättmedel Tvättmedelsfack Rengöring av facket: 1 1. Tryck på spaken. 2. Dra ut facket Ta bort den övre delen av facket för flytande tillsatser. 4. Rengör alla delar med vatten. 5. Rengör tvättmedelsfackets fördjupning med en borste. 6. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket i fördjupningen Tömningspump Undersök tömningspumpen regelbundet och se till att den är ren. Rengör pumpen om: Produkten tömmer inte ut vattnet. Trumman kan inte snurra. Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad. Displayen visar en larmkod på grund av problemet med vattentömning. VARNING 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Ta inte loss nålfällan medan produkten är igång. Rengör inte tömningspumpen om vattnet i produkten är hett. Vattnet måste vara kallt innan du rengör tömningspumpen.

29 SVENSKA 29 Rengöring av tömningspumpen: 1. Öppna luckan till tömningspumpen. 2. Dra luckan utåt för att ta bort den. 3. Sätt en behållare under tömningspumpens fördjupning, för att samla upp vattnet som rinner ut. 4. Tryck på de två knopparna och dra tömningsledningen framåt så att vattnet kan rinna ut När behållaren är fylld med vatten, sätt tillbaka tömningsledningen och töm behållaren. Upprepa steg 4 och 5 så många gånger som behövs tills inget vatten rinner ut från tömningspumpen. 6. Dra tillbaka tömningsledningen och vrid nålfällan för att ta bort den. 7. Ta bort ludd och föremål från pumpen. 8. Se till att pumphjulet kan snurra. Om det inte gör det ska du kontakta kundtjänst.

30 Rengör nålfällan under en vattenkran och sätt tillbaka det i pumpen i de speciella spåren. 10. Var noga med att dra åt nålfällan ordentligt för att förhindra läckage. 11. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan till tömningspumpen Tilloppsslangens filter och ventilfiltret Det kan vara nödvändigt att rengöra filtren när: Produkten inte fylls med vatten. Produkten fylls med vatten länge. För att rengöra filtren i tilloppsslangen: Kontrollampan på 6 -knappen blinkar och tillhörande larm visas på displayen. Se avsnittet "Felsökning". VARNING Koppla bort produkten från eluttaget. 1. Stäng vattenkranen. 2. Ta loss tilloppsslangen från vattenkranen. 3. Rengör filtret i tilloppsslangen med en styv borste. 4. Ta loss tilloppsslangen bakom produkten. 5. Rengör filtret i ventilen med en styv borste eller en handduk. 6. Sätt tillbaka tilloppsslangen. Kontrollera att anslutningarna är helt täta för att undvika läckage. 7. Öppna vattenkranen Nödtömning Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel. Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (6) i "Rengöring av tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

31 SVENSKA 31 Sätt tillbaka tömningsledningen och stäng luckan till tömningspumpen. När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen. 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. 2. Starta programmet för att tömma ut vattnet Åtgärder vid frysrisk Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen, 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Stäng vattenkranen. 3. Ta bort tilloppsslangen 4. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen. 5. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet 6. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen. VARNING Se till att temperaturen är över 0 C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer. 14. FELSÖKNING Produkten startar inte eller upphör att fungera. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet. Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod: - Produkten fylls inte med vatten. - Produkten tömmer inte ut vattnet. - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. - Översvämningsskyddet är aktiverat. VARNING Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna. Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Produkten fylls Vattenkranen är stängd Öppna vattenkranen. inte med vatten. Tilloppsslangen är skadad. Filtren i tilloppsslangen är igentäppta. Vattenkranen är blockerad eller belagd med kalk. Tilloppsslangen är inte rätt ansluten. Vattentrycket är för lågt. Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad. Rengör filtren. Se "Underhåll och rengöring". Rengör vattenkranen. Kontrollera att anslutningen är korrekt. Kontakta berörd myndighet.

32 32 Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Produkten tömmer inte ut vattnet. Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd. Översvämningsskyddet är aktiverat. Centrifugeringsfasen fungerar inte. Programmet startar inte. Det är vatten på golvet. Tömningsslangen är skadad. Filtret i tömningspumpen är igensatt. Tömningsslangen är inte rätt ansluten. Ett tvättprogram utan tömningsfas har ställts in. Funktionen Sköljstopp är på. Centrifugeringsfasen är avstängd. Filtret i tömningspumpen är igensatt. Balansproblem med tvätten. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. En säkring har lösts ut i husets säkringsskåp. Du har inte tryckt på knappen 6. Fördröjd start är inställd. Barnlåset är aktiverat. Läckage från kopplingarna i vattenslangarna. Läckage från tömningspumpen. Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. Rengör filtret i tömningspumpen. Se "Underhåll och rengöring". Kontrollera att anslutningen är korrekt. Ställ in tömningsprogrammet. Ställ in tömningsprogrammet. Stäng luckan ordentligt. Dra ur stickkontakten ur eluttaget. Stäng vattenkranen. Kontakta kundtjänst. Ställ in centrifugeringsprogrammet. Rengör filtret i tömningspumpen. Se "Underhåll och rengöring". Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Sätt i stickkontakten. Byt ut säkringen. Tryck på 6. Avbryt den fördröjda starten om du vill starta programmet direkt. Inaktivera barnlåset. Kontrollera att kopplingarna är åtdragna. Kontrollera att filtret i tömningspumpen är åtdraget.

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

QW SV Bruksanvisning

QW SV Bruksanvisning QW 148591 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 147070 QW 167070 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147381 QW 167381 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147272 QW 167272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...7 5. PROGRAM... 10 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...14

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDPP47401DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1696 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Torktumlare TK970 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP48521DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning UFW58K9164 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

EDH3684PHW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDH3684PHW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDH3684PHW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6.

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL QW 16971 HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3. INSTALLATION... 7 4. PRODUKTBESKRIVNING...14 5. KONTROLLPANELEN...15

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL QW146374 SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVNING... 10 5. KONTROLLPANELEN... 11 6. VRED

Läs mer

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1498 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...11

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L 64855L. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X SV Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. INSTÄLLNINGAR...8 7.

Läs mer

DAGLIG INFORMATIONSBOK

DAGLIG INFORMATIONSBOK DAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL För en mer omfattande hjälp och service, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register WWW Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

EDH8000W1. SV Torktumlare Bruksanvisning

EDH8000W1. SV Torktumlare Bruksanvisning EDH8000W1 SV Torktumlare Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

ESF5521LOX ESF5521LOW

ESF5521LOX ESF5521LOW ESF5521LOX ESF5521LOW SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...6

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X Bruksanvisning Diskmaskin DI97 DI97X Innehåll Säkerhetsföreskrifter Kontrollpanel 3 Program _ 4 Tillvalsfunktioner 5 Innan maskinen används första gången 5 Daglig användning _ 7 Råd och tips _ 8 Underhåll

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Viktig säkerhetsinformation Viktigt För din egen säkerhet och för att

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1482 E Innehåll Säkerhetsinformation 2 Åtgärder vid frysrisk _ 4 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data 5 Installation 6 När maskinen används första gången 9 Egna

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare QW6273

Bruksanvisning Torktumlare QW6273 SV Bruksanvisning Torktumlare QW6273 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9 7. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 127440 W 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

DAGLIG INFORMATIONSBOK

DAGLIG INFORMATIONSBOK DAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL. För att få fullständig assistans, registrera din apparat på http://www.whirlpool.eu/register Innan apparaten används ska

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare QW6382

Bruksanvisning Torktumlare QW6382 SV Bruksanvisning Torktumlare QW6382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9 7. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL L8FBL842E SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. INSTALLATION... 5 4. PRODUKTBESKRIVNING...9 5. KONTROLLPANELEN...11

Läs mer