Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007

2

3 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav Kölbeck Kerstin Andersson Bo Billing Ola Brodin Kerstin Cederlund Kerstin Cedermark Göran Elmberger Signe Friesland Hans Gilljam Anders Jonasson Anna-Karin Karlsson Rolf Lewensohn Helena Lundgren Ann-Charlotte Orre ISBN FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom Forum, Centrum för Vårdutveckling i samverkan med såväl sakkunnigorganisationen som leverantörerna och beställarna. Patientorganisationerna medverkar också i arbetet. Programarbetet bildar en gemensam arena för vårdens parter. De regionala vårdprogrammen ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet. De skall också utgöra basen för en dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och underlaget för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården

5 Förord I denna fokusrapport beskrivs läget inom lungcancervården i Stockholms läns landsting (SLL). Rökning är den främsta bakomliggande orsaken till uppkomst av lungcancer. På senare tid har antalet insjuknade i lungcancer ökat och det är framförallt bland kvinnor som ökningen skett. Initiativet till rapporten togs av det tidigare programrådet Onkologi och hematologi i samverkan med programrådet Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, Stockholms medicinska råd (SMR) och i samråd med dåvarande medicinska programberedning 4, (MPB 4). Beslut om att belysa lungcancervården i landstinget togs av hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) i februari I rapporten beskrivs de verksamheter inom landstinget, som utreder och behandlar patienter med lungcancer. Det föreligger ett antal svårigheter och förslag till förbättringar presenteras inramade per kapitel. Särskilt utpekas oacceptabla långa väntetider för utredning och behandling samt brist på specialister i en alltmer komplex sjukvårdssituation. De påvisade bristerna i dagens lungcancersjukvård i SLL, den snabba kunskapsutveckling som präglar cancerområdet samt behov av att utveckla detta föreslås utveckling av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset med samverkan med Karolinska institutet. Detta harmonierar väl med grundtanken i Stockholms Akademiska Sjukvårdssystem och utveckling av ett comprehensive cancer center. Det är min förhoppning att denna rapport skall bli ett värdefullt underlag i den angelägna utvecklingen av lungcancervården inom Stockholms läns landsting. Stockholm i maj 2007 Ulrik Ringborg Professor i onkologi vid Karolinska institutet Ordförande i dåvarande programrådet Onkologi och hematologi, Stockholms medicinska råd - 3 -

6 - 4 -

7 Innehåll Om det medicinska programarbetet i SLL...2 Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning...7 Förslag om ett lungonkologiskt centrum...9 Mål för lungcancervården...9 Viktigaste förändringsförslagen...10 Inledning...12 Mål...12 Målgrupp...12 Deltagare...13 Metod...14 Övergripande mål för lungcancervården...15 Nuläge...16 Beskrivning av vårdkedjan...18 Översiktlig organisation...19 Remittering...20 Var utreds lungcancer?...20 Var behandlas lungcancer?...22 Var ges palliativ vård?...23 Former för samverkan...23 Nya metoder för diagnostik...26 Endoskopiskt ultraljud...26 Ny bilddiagnostik, framför allt PET/PET-CT...27 Specialfärgningar av preparat...28 Behandlingsstrategier och stadieindelning...29 Nuläge...29 Nya strategier...30 Prevention...33 Primärvårdens perspektiv...35 Prevention...35 Tidig upptäckt av lungcancer...35 Uppföljning...37 Vård i hemmet...38 Bilddiagnostiskt perspektiv...40 Allmänt...40 Bakgrund...40 Problem...41 Framtid

8 Kliniskt patologiskt och cytologiskt perspektiv Allmänt Klinisk diagnostik Nya metodiker och arbetsuppgifter FoUU Forskning och utveckling, utbildning Problem Framtid Thoraxkirurgiskt perspektiv Problem Forskning Palliativa vårdens perspektiv Supportive care Palliativ vård Omvårdnadsperspektiv Tillgänglighet Psykosociala aspekter Tankar kring kontaktsjuksköterska/koordinator Klinisk utveckling/utbildning för omvårdnadspersonalen Patientperspektiv FoUU-perspektiv Tidig lungcancer Lokalt avancerad lungcancer Metastaserad lungcancer Genomik och proteomik Ny unik läkemedelsprövning Biobank av tumörer, blodplasma m.m Samarbete med andra europeiska sjukhus/institut Strategiska aspekter på FoUU-verksamheten Kvalitetsindikatorer Sex kvalitetsområden Övergripande indikatorer för cancersjukvård Indikatorer: Ledtider/väntetider Indikator: Multidisciplinär behandlingskonferens Lungonkologiskt centrum Idé Nuläge FoUU-perspektiv Lungonkologiskt Centrum: Kortsiktiga mål Lungonkologiskt Centrum: Långsiktiga mål Lungonkologiskt Centrum: Organisation Programförslag Konsekvensanalys Bilaga: Förslag till kvalitetsindikatorer Referenser

9 Sammanfattning Rökning ligger bakom de flesta lungcancerfall. En utbyggd rökavvänjning är bevisligen det enda sättet att på års sikt minska antalet lungcancerfall. Medan mortaliteten i flera tumörgrupper minskar, ligger den för lungcancer oförändrad. För kvinnor har man sett en kontinuerligt ökad mortalitet under de senaste decennierna, och på lungcancerenheten vid Karolinska universitetssjukhuset är kvinnorna idag i majoritet, speciellt märkbart bland de yngre än 60 år. Utredning och behandling av patienter med lungcancer engagerar flera specialiteter och är således utpräglat multidisciplinär. Huvudansvaret ligger på lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset, med specialenheter för utredning och behandling i Solna och Huddinge. Onkologkliniken svarar för all strålbehandling, och kombinationsbehandling, thoraxkliniken för kirurgisk behandling. Dessutom är primärvård, palliativ vård och flera laboratoriespecialiteter oundgängliga komponenter i vårdkedjan. I rapporten har hela vårdkedjan inventerats och aktuella ledtider tagits fram. De verksamheter som utreder och behandlar lungcancer fått beskriva sin situation och ge förslag till förbättringar. Granskningen har påvisat oacceptabelt långa väntetider till utredning och behandling samt att det finns regionala skillnader i omhändertagande inom länet. På de kliniker som handlägger lungcancerpatienter råder en brist på specialister kunniga inom området. Det gäller framför allt lung- och onkologklinikerna. På enheterna för klinisk patologi/cytologi respektive röntgenklinikerna Karolinska universitetssjukhuset finns ett litet antal (vanligen 1-2 läkare) med särskilda kunskaper inom området, vilket gör verksamheten sårbar. Det tar lång tid att utbilda nya specialister och framtiden ser således mörk ut i detta avseende. Lungcancerpatienter kan ofta inte tas omhand på lung- respektive onkologkliniken vid akuta vårdbehov. Patienter får hänvisas till akutmottagningar och vårdas på andra enheter

10 Den medicinska utvecklingen är snabb. Vi ser möjligheten av en mer exakt karaktärisering av varje individuellt fall såväl beträffande tumörbiologi som tumörutbredning. Nya strålningsmetoder som möjliggör en enklare och mer effektiv behandling utvecklas. Vidare är ett stort antal nya läkemedel, ofta med helt ny verkningsmekanism, i prövningsfas. Några av dessa substanser kommer, rätt använda, att inom en snar framtid kunna förbättra behandlingsresultaten väsentligt. Ny metodik och behandling kräver rätt kompetens. Samtidigt ökar både krav och förväntningar från patienter och anhöriga. Utredning och behandling av lungcancer och utformning av behandlingskonferenser bör vara likartad i länet. Vi föreslår, att styrande ledtider/väntetider fastslås. Patient under utredning och behandling för lungcancer bör kunna tas omhand dagtid på respektive lung- och onkologklinik för besvär som är relaterade till sjukdomen. Patient som söker akut under jourtid skall kunna beredas plats på onkologisk eller lungmedicinsk vårdavdelning. För att klara detta krävs en förstärkning framför allt på läkarsidan inom lungoch onkologklinikerna med öronmärkta specialisttjänster. Behovet av sluten lungcancervård bedöms öka med fyra vårdplatser på lung-allergikliniken och lika mycket på onkologiska kliniken. På laboratoriesidan är en viss centralisering av onödigt spridda resurser önskvärd liksom utbildning av specialistläkare med forskningsanknytning. Målet att utveckla en lungcancervård i internationell toppklass kräver ett utökat samarbete mellan olika kliniska discipliner. Det kräver också samordning av FoUU-aktiviteterna inom lungcancerområdet, främst onkologklinikens, Cancercentrum Karolinska universitetssjukhuset (CCK), Karolinska Biomic Centre (KBC) och lung-allergiklinikens forskningsverksamheter. Genom att förbättra förutsättningarna för optimal karaktärisering av patienter, insamling av biologiskt material (biobanking), registrering av data, utnyttjande av tillgänglig kompetens inom genetik, proteomik, immunologi och cell- och tumörbiologi skapas bästa möjliga förutsättningar för utprövande och etablerande av nya behandlingsmöjligheter. Genom fragmentering är idag dessa resurser ineffektivt samordnade

11 Förslag om ett lungonkologiskt centrum Mot bakgrund av den rådande situationen för lungcancervården inom Stockholms läns landsting och dessa nya mål tror vi det krävs en långsiktig satsning inom lungcancerområdet. Ett modernt utrednings- och behandlingscentrum är förutsättningen för att förkorta väntetider och optimera utredning och erbjuda adekvat och uppdaterad behandling. Satsningen innefattar tillskapandet av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset. Centret ges i uppdrag att med fokusrapporten som bas utarbeta en handlingsplan för hur lungcancervården i länet skall utvecklas till att bli internationellt ledande. Mål för lungcancervården Att utredning och behandling av lungcancer skall vara i internationell toppklass och likvärdig för alla invånare i länet. Att ledtider/väntetider skall vara enligt följande: Garanterad tid för första läkarbesök inom 2 veckor från det att remiss inkommit för samtliga patienter med misstanke om lungcancer (Kvalitetsindikator 1). Behandlingsbeslut (avslutad utredning) inom 3 veckor från det att remiss inkommit för minst 80 % av patienterna (Kvalitetsindikator 2). Garanterad behandlingsstart för kirurgisk och onkologisk behandling inom 2 veckor från det att behandlingsbeslut tagits och för palliativ strålbehandling inom 1 vecka för samtliga patienter (Kvalitetsindikatorer 3, 4 respektive 5). Att kortare ledtider/väntetider inte får försämra kvaliteten ur andra perspektiv. Ett viktigt kvalitetsmått är andel patienter som diskuteras på multidisciplinär rond. Denna andel skall överstiga 70 % (Kvalitetsindikator 6). Att alla patienter under behandling skall ges en skriftlig individuell behandlingsplan och ha en namngiven kontaktsjuksköterska. Att patient under utredning och behandling för lungcancer alltid skall kunna tas omhand dagtid på respektive lung- och onkologklinik för besvär som är relaterade till sjukdomen. Patient som söker akut under - 9 -

12 jourtid skall kunna beredas plats på onkologisk eller lungmedicinsk vårdavdelning. Att det palliativa vårdteamet snabbt skall kunna få kontakt med lungonkologisk specialist vid behov. Att ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) bör ha en avdelning eller reserverade platser att tillgå, när patient eller anhörig av olika skäl inte önskar fullfölja vården i hemmet. Viktigaste förändringsförslagen Lungonkologiskt centrum Inrättandet av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset med gemensam remissmottagning, med vårdkoordinatorer, sekretere- och läkareresurser knuten till centret. Inledningsvis en i huvudsak virtuell centrumbildning med deltagare från de enheter som utreder och behandlar lungcancer inom Karolinska universitetssjukhuset samt samarbetspartners från laboratoriespecialiteter och FoUU-enheter. Centret ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur lungcancervården i Stockholms län skall utvecklas till att bli internationellt ledande. Basen för en sådan plan kan vara presenterade förslag i denna fokusrapport. Vård och omhändertagande Vårdkoordinator (sjuksköterska) inrättas för bättre kontakter under utredningsskedet på lungklinikens båda dagvårdsenheter. Patient under utredning och behandling för lungcancer skall kunna tas omhand på respektive lung- och onkologklinik för besvär, som är relaterade till sjukdomen. Kvalitetsindikatorer Inom länet ska kvalitetsmål och mått fastställas samt införas för ledtider/ väntetider inom behandlande verksamheter och multidisciplinär behandlingskonferens

13 Information och utbildning Utarbeta enhetliga metoder för hur en datortomografiundersökning skall utföras vid lungcancermisstanke. Riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt lungcancer skall utformas, göras tillgängliga och kända. FoUU Utrymme för FoUU-aktiviteter för kliniskt verksamma läkare och kombinationstjänster för överläkare med docentkompetens är angelägna förbättringsområden. Stockholms läns landsting bör öka andelen medel till lungcancerforskning. Andelen patienter som deltar i kliniska läkemedelsstudier bör fördubblas

14 Inledning Lungcancer är den idag vanligaste orsaken till cancerdöd inom västvärlden. Antalet insjuknade har i ett historiskt perspektiv ökat drastiskt, särskilt bland kvinnor. En allt högre andel patienter genomgår aktiv behandling och kraven från den enskilde patienten har också ökat, man vill idag ha tillgång till kvalificerad, internationellt högtstående vård. Detta har skett samtidigt som resurserna på våra lungkliniker skurits ner, vilket skapat betydande problem med bl.a. långa ledtider/väntetider. Stockholms Medicinska Råd tog därför 2005 initiativ till en fokusrapport om lungcancer. Dåvarande MPB 4, Medicinsk programberedning 4, var engagerad i frågan och deltog aktivt med synpunkter till projektplanen. Ett projektförslag fastställdes av en styrgrupp med företrädare för beställare, lungmedicin, onkologi och specialsakkunniga (Spesak). Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU), uppdrog genom beslut till Centrum för vårdutveckling, Forum att ta fram fokusrapporten. Mål Målet med rapporten är att stimulera till ett förbättrat omhändertagande av lungcancerpatienter med fokus på förkortade ledtider/väntetider. Likaså att stimulera till bildandet ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset för att ytterligare påskynda omhändertagande, samla och samordna kompetens, kunskap och forskning samt öka intresset för att arbeta inom området. Målgrupp Primär målgrupp för rapporten är de som ansvarar för styrning och planering av sjukvården på administrativ nivå, politiker, beställare och producenter. Även för personal inom vården, allmänheten och patienter utgör rapporten underlag för diskussion om hur den framtida lungcancervården kan utformas

15 Deltagare Projektansvarig har varit avdelningschef Magna Andreen Sachs, Centrum för vårdutveckling (CVU), FORUM, projektledare Karl-Gustav Kölbeck, överläkare Lung-Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna och projektkoordinator Karin Wikell, CVU, FORUM. I styrgruppen har, förutom Magna Andreen Sachs och Karl-Gustav Kölbeck, ingått professor Rolf Lewensohn, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset Solna, professor Ulrik Ringborg, Karolinska universitetssjukhuset (sammankallande), överläkare och specialsakkunnig i kardiologi Eva Strååt samt beställarläkare Gunnar Rosenhamer / Jöran Tyllström, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. En arbetsgrupp med deltagare som har mycket stor erfarenhet inom de områden som tar hand om patienter med lungcancer, samt företrädare för prevention och forskning har haft skrivuppdraget. Gruppen började sitt arbete i maj 2006, och har haft totalt 5 sammanträden fram till december Arbetsgruppen har bestått av: Läkare palliativ vård Kerstin Andersson, Södra Stockholms geriatriska klinik. Överläkare och specialsakkunnig i lungsjukdomar Bo Billing, Lung-Allergikliniken, Karolinska univeristetssjukhuset Huddinge. Onkolog Ola Brodin, Onkologkliniken, Södersjukhuset. Radiolog Kerstin Cederlund, Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Bitr. chefsjuksköterska Kerstin Cedermark, Lung-Allergikliniken Dagvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Patolog Göran Elmberger, Klinisk Patologi-Cytologi, Karolinska universitetslaboratoriet Solna. Onkolog Signe Friesland, Onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Överläkare Hans Gilljam, Tobaksprevention, Avdelningen för Folkhälsoarbete Centrum för Folkhälsa, Forum. Patientföreträdare Anders Jonasson, ordf. för patientföreningen Stödet. Allmänläkare Anna-Karin Karlsson, Råsunda vårdcentral, Solna. Lungspecialist Karl-Gustav Kölbeck, Lung-Allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna (sammankallande). Professor Rolf Lewensohn, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Sjuksköterska Helena Lundgren, Onkologikliniken, Södersjukhuset. Thoraxkirurg Ann-Charlotte Orre, Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna

16 Vårdprogramgruppen för lungcancer vid Onkologiskt centrum har varit referensgrupp för arbetet. Samverkan med Beställare Vård, numer Hälso- och sjukvårdsnämdens förvaltning, har skett genom representation i styrgruppen. Berörda verksamheter har hållits informerade genom representanterna i arbetsgruppen. Underlaget till fokusrapporten har skickats på remiss till berörda verksamhetschefer och andra berörda inom vården vilkas synpunkter har beaktats. Arbetsgruppen har i sin helhet ställt sig bakom rapporten och de förslag till förbättringar som arbetats fram. Metod De olika specialiteterna har fått beskriva sin verksamhet, undersökt ledtider/väntetider och tagit fram förslag till förbättringar. Arbetsgruppens deltagare har försökt lyfta fram de problem som finns inom lungcancervården och föreslår möjliga förbättringar. Rapporten är inte ett vårdprogram för lungcancer. För vårdprogram hänvisas till gällande regionala vårdprogram via Onkologiskt centrums portal Källdata Enligt Socialstyrelsens cancerregister har antalet nydiagnostiserade fall av lungcancer inom landstingen Stockholm-Gotland legat kring 600/år, men de senaste åren har denna siffra stigit till 700/år. Av dessa har en ökande andel patienter kommit att ingå i den Vårdprogramsregistrering vid Onkologiskt centrum Stockholm-Gotland, som inom Stockholms läns landsting (SLL) påbörjades 1995 och sedan successivt byggts ut till att omfatta alltmer av data kring utredning av lungcancer. Sedan 2002 har regionernas Onkologiska centra enats kring ett Nationellt Kvalitetsregister, där data nyligen publicerats för totalt patienter mellan [1]. Vi har tagit fram regionala data för samma parametrar [2]. Materialet omfattar detaljer kring utredning av lungcancer, men också ledtider/väntetider. Komplettering med interna data från Karolinska universitetssjukhuset samt data från VALdatabasen [3] har gjorts

17 Övergripande mål för lungcancervården Övergripande mål för lungcancervården är en förbättrad prognos och en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet för den lungcancersjuke. Dödligheten i lungcancer har visat en svag tendens att sjunka, men är % i de flesta material. Enligt en första utvärdering av vårdprogramsdata var 5-årsöverlevnaden 12 %. Registret omfattade dock inte samtliga fall av lungcancer, varför den egentliga överlevnaden är något sämre. Tillämpning av gällande behandlingsprogram inklusive postoperativ cytostatikabehandling samt tillägg av nya cancermedel kan under den närmaste 10-årsperioden komma att stegvis förbättra prognosen. Helt avgörande är att stödja såväl klinisk forskning som grundforskning. En besvärande liten andel av medel från såväl stat som landsting ges till forskning om lungcancer trots att kostnaderna för vården är mycket höga. Screening av riskgrupper skulle också kunna tänkas påverka mortaliteten något, men hittills gjord forskning talar inte för att mortaliteten sjunker genom screening av riskgrupper. Rökavvänjning/prevention är en åtgärd som på sikt ger god utdelning. Förslag Att SLL ökar andelen medel till lungcancerforskning. Att en regional handlingsplan för en förbättrad lungcancervård utformas som ett led i bildandet av ett lungonkologiskt centrum

18 Nuläge Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen i Sverige med drygt nyinsjuknade årligen, en siffra som legat relativt konstant under senare år [2]. I Stockholms län diagnostiseras ungefär 700 nya fall av lungcancer årligen. Här har en mindre ökning noterats de senaste åren. Fortfarande ses en mindre övervikt av män bland de insjuknade, men skillnaden mellan könen minskar. Upp till 60 års ålder är insjuknandefrekvensen lika mellan könen [2]. Lungcancer är starkt knutet till rökvanor. Endast 6-7 % av all nydiagnostiserad lungcancer ses hos aldrig-rökare [2]. Lungcancersjukdomen kräver flest vårddagar i slutenvård (inom akutsjukhus, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och geriatriska kliniker) av alla cancersjukdomar i länet. År 2005 registrerades på akutsjukhusen 889 vårdtillfällen för män och 842 för kvinnor, varav ungefär 70 % vårdades på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna [3]. Screeningundersökningar på 1980-talet bland friska rökare med lungröntgen och sputumcytologi i syfte att hitta lungcancer i tidigt stadium visades inte påverka långtidsöverlevnaden. Nya undersökningar i samma syfte med datortomografi som screeninginstrument pågår. Långtidöverlevnaden (5 år) är knappt 15 % för denna cancerform [4], vilket dock är en ökning sedan 60-talets 8-10 %. Man kan urskilja två huvudgrupper av lungcancer: småcellig (SCLC) respektive icke-småcellig (NSCLC), där den senare är helt dominerande (> 85 %) [5]. Överlevnaden är starkt förknippad med en upptäckt i tidigt stadium då tumören är operabel. Knappt 15 % av nyuppräckta fall kan opereras, vanligen små tumörer av NSCLC i tidigt stadium [4]. Om det medicinska tillståndet inte medger operation kan vid tidiga tumörer högdos strålbehandling ges med preliminärt goda resultat. Ungefär 15 % av nyupptäckta fall kan ges kombinerad strål- och cytostatikabehandling med kurativ intention [6]. En majoritet av övriga patienter ges palliativ strål- och/eller cytostatikabehandling

19 Småcellig lungcancer (en undergrupp starkt förknippad med rökning) är höggradigt känslig för cytostatika och patienter med denna cancerform erhåller alltid sådan behandling, ibland i kombination med strålbehandling. Resurserna för lungsjukvård har under senare år beskurits kraftigt, särskilt med avseende på slutenvårdsplatser. Det har inneburit att patienter med lungcancer inte kan beredas plats i önskad utsträckning på lungavdelning. Motsvarande gäller även för onkologiska kliniken. Tabell 1 visar att antalet vårddagar på lungklinik nästan halverats mellan 1998 och Tabell 2 visar att denna nerdragning i hög grad också drabbat lungcancerpatienter. Data från VALdatabasen [3]. Tabell 1. Sluten vård, alla diagnoser, lungklinik 1998 respektive Vård lungklinik Alla diagnoser Vårdtillfällen Vårddagar 1998 Huddinge Solna Totalt Huddinge Solna Totalt Tabell 2. Sluten vård, lungcancer, lungklinik 1998 respektive Procenttalen anger andelen lungcancer av alla diagnoser. Vård lungklinik Lungcancer enbart Vårdtillfällen (%) Vårddagar (%) 1998 Huddinge 281 (16) 2308 (20) Solna 261 (22) 2621 (26) Totalt 542 (18) 4929 (23) 2004 Huddinge 168 (18) 1564 (30) Solna 223 (21) 2216 (30) Totalt 391 (20) 3780 (30)

20 Beskrivning av vårdkedjan Figur 1. Vårdkedjan vid utredning och behandling av lungcancer på Karolinska universitetssjukhus Huddinge

21 Översiktlig organisation Komplexiteten i omhändertagandet av en patient med misstänkt lungcancer kan illustreras enligt Fig 1, framtagen på lungkliniken Huddinge sjukhus för några år sedan. Lung-allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har huvudansvaret för utredning och behandling av lungcancer. Inom lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset finns dagvårdsenheter i Huddinge och Solna, som har hand om elektiv utredning och huvuddelen av cytostatikabehandling. På båda enheter finns 3-4 läkare och 5-7 sjuksköterskor. Slutenvårdsavdelningar finns på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har huvudansvaret för strålbehandling och hela behandlingsansvaret för patienter som ges integrerad strål- och cytostatikabehandling. Sektionen för huvud, hals, lungor och hud har verksamhet på Södersjukhuset och på Karolinska universitetssjukhuset Solna, Radiumhemmet. Behandling ges på strålbehandlingsenheten och på behandlingsavdelningar. Slutenvårdsavdelningar finns på Södersjukhuset och på Karolinska universitetssjukhuset Solna. Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna, svarar för den kirurgiska behandlingen inom länet. Här opereras årligen patienter på misstanke om lungcancer. Öron-, Näs- och Halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, svarar för huvuddelen av mediastinoskopier (provtagning på lymfkörtlarna i bröstet) och intrabronkiella (tumörväxt och förträngning av centrala luftvägar) behandlingar. Bilddiagnostik och morfologi är i viss mån decentraliserad men den största delen av diagnostiken görs på röntgenkliniken och klinisk patolog/cytologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Avancerad sjukvård i hemmet och Palliativa vårdplatser vid geriatriska kliniker finns endast utanför akutsjukhusen

22 Remittering Den vanligaste orsaken till remiss för utredning av misstänkt lungcancer är misstänkt fynd på lungröntgen med eller utan symptom (> 90 %). De flesta utredningar i länet (se nedan) görs elektivt vid lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Huvuddelen av patienterna utreds vid dagvårdsenheter inom lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset: Huddinge (K82) tar emot patienter huvudsakligen från södra länsdelen. Dagvården i Solna tar i huvudsak emot patienter från norra delen av länet. Tabell 3 Remittenter till lungklinikerna Karolinska universitetssjukhuset Solna respektive Huddinge (data från sommaren 2006). Remittenter Solna Huddinge Vårdcentral el. liknande inklusive privata vårdgivare 50 % 30 % Internt Karolinska universitetssjukhuset 25 % 40 % Andra sjukhus SLL 18 % 28 % Privata sjukhus 7 % 2 % Dessa resultat avspeglar troligen primärvårdens tillgänglighet i regionen, dvs. det är lättare att få kontakt med vårdcentral i norra länet. Det finns också fler privata aktörer i norra delen av länet. Var utreds lungcancer? Nedan nämnda data avser fullständig tumörutredning med specialistbedömning, bronkoskopi och datortomografi. I Sverige sker utredning av misstänkt lungcancer i huvudsak vid lungmedicinska kliniker/enheter, på länsnivå. Vissa specialiserade undersökningar görs på regionsjukhus/universitetssjukhus. Situationen i SLL är något avvikande jämfört med övriga landet. Övervägande andel av elektiv utredning sker vid lungmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, med specialenheter i Solna och Huddinge. Här görs årligen omkring elektiva utredningar vid

23 misstänkt lungcancer, något fler i Solna än i Huddinge (intern statistik). Vid ca 70 % av utredningarna konstateras lungcancer (Huddinge 75 % enligt egna studier och Solna 65 % enligt E. Branden). Över 90 % av alla lungcancerfall passerar således lungmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset (regionala vårdprogramsdata). Undantag finns (totalt uppskattningsvis ca 10 % av elektiva utredningar): För patienter inom Norrtälje sjukhus upptagningsområde kan utredning ske lokalt i enlighet med en särskild överenskommelse mellan lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och medicinkliniken Norrtälje, där två lungspecialister tjänstgör. Enstaka utredningar görs också privat genom FysiologLab och vid Sophiahemmet. Från Södersjukhusets upptagningsområde överförs en viss andel remisser till lungspecialist genom avtal till FysiologLab. Enstaka fall visar sig vid utredning vara lungcancer. Vid lungmottagningarna Södersjukhuset och Danderyds sjukhus görs enstaka utredningar årligen, i huvudsak på patienter som sökt akutmottagningen eller som remitterats till enheterna och där cancerrisken bedömts låg. Vid ÖNH-klinikerna görs även ett litet antal lungcancerutredningar, huvudsakligen på patienter med misstänkt eller verifierad ÖNH-cancer, där samtidig lungcancer inte är ett ovanligt fynd. Dessutom upptäcks och utreds lungcancer inte sällan i samband med akut/halvakut slutensvårdsbesök, antingen som bifynd, eller p.g.a. uttalade, snabbt påkomna symptom: Huvudsakligen gäller detta ovan nämnda sjukhus, dvs. Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus. Enstaka fall utreds också vid S:t Görans sjukhus i samarbete med FysiologLab. Antalet akuta utredningar är mycket svår att beräkna, men utifrån vårdprogramsdata och interna data kan det uppskattas att drygt 10 % av nydiagnostiserade fall upptäcks genom akut/halvakut utredning i sluten vård. En liten andel patienter blir inte föremål för utredning eller bedömning av specialist. Enligt analys av data från regionala vårdprogramsregistret rör det sig uppskattningsvis om 5-10 % av dem som insjuknar i lungcancer. Orsaken är huvudsakligen mycket långt framskriden sjukdom eller hög ålder

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden

Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden NKS Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden Erfarenheter från Snabbspår Karolinska Karl-Gustaf Kölbeck 1, Susan Kamareji 1, Gunnar Hillerdal 1, Hans

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

2011-05-17 Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07 PM Vård av patient med behov av specialiserad palliativ vård Enhet/förvaltning: Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Förvaltningschef Bengt Wittesjö, Blekingesjukhuset Förvaltningschef Anders Rehnholm, Primärvården

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för lungcancer

Nationella riktlinjer för lungcancer Regionsjukvårdsstaben BESLUTSUNDERLAG 1(1) 2010-11-18 Dnr: RSN 2010-13 Regionsjukvårdsnämnden Nationella riktlinjer för lungcancer Ett kunskapsseminarium för beslutsfattare genomfördes i Sydöstra sjukvårdsregionen

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala - Örebroregionen

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala - Örebroregionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 15 (40) Dnr CK 2012-0110 53 Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala - Örebroregionen

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling.

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. Motion angående cancerpaket D Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. En snabb diagnos och insatt behandling vid

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Oktober 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:11 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:25 av Stig Nyman m. fl. (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demenssjukdom Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:13 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysm Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012 Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med förslag till läkemedelsstrategi

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Fokusrapport. Stockholms läns landsting

Fokusrapport. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Kostnader för bröstcancervårdkedjans olika steg på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna år 2001 - inför framtida krav på prioriteringar och kostnadseffektivitet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland November 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av behandling av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Organisation av MS-vården

Organisation av MS-vården Bakgrund MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården. De senaste årens snabba utveckling av den medicinska behandlingen av MS och den betydelse det

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård 1 (11) Ännu bättre cancervård En delrapport om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården 1 september 2012 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet Handläggare: Renate Cremer 1 (9) PaN 2015-09-17 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-09 PaN V1307-0320258 Återföring Remisshantering på närakut Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 8 maj 2014

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

CANCERREHABILITERING EFTER KURATIVT SYFTANDE BEHANDLING AV CANCER I MATSTRUPE/MAGSÄCK. Gunnar Eckerdal

CANCERREHABILITERING EFTER KURATIVT SYFTANDE BEHANDLING AV CANCER I MATSTRUPE/MAGSÄCK. Gunnar Eckerdal CANCERREHABILITERING EFTER KURATIVT SYFTANDE BEHANDLING AV CANCER I MATSTRUPE/MAGSÄCK Gunnar Eckerdal Prognosen är tyvärr inte god.. Generellt är prognosen dålig (NVP 2016) Stor skillnad i överlevnadsprognos

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer