Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007

2

3 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav Kölbeck Kerstin Andersson Bo Billing Ola Brodin Kerstin Cederlund Kerstin Cedermark Göran Elmberger Signe Friesland Hans Gilljam Anders Jonasson Anna-Karin Karlsson Rolf Lewensohn Helena Lundgren Ann-Charlotte Orre ISBN FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom Forum, Centrum för Vårdutveckling i samverkan med såväl sakkunnigorganisationen som leverantörerna och beställarna. Patientorganisationerna medverkar också i arbetet. Programarbetet bildar en gemensam arena för vårdens parter. De regionala vårdprogrammen ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet. De skall också utgöra basen för en dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och underlaget för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården

5 Förord I denna fokusrapport beskrivs läget inom lungcancervården i Stockholms läns landsting (SLL). Rökning är den främsta bakomliggande orsaken till uppkomst av lungcancer. På senare tid har antalet insjuknade i lungcancer ökat och det är framförallt bland kvinnor som ökningen skett. Initiativet till rapporten togs av det tidigare programrådet Onkologi och hematologi i samverkan med programrådet Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, Stockholms medicinska råd (SMR) och i samråd med dåvarande medicinska programberedning 4, (MPB 4). Beslut om att belysa lungcancervården i landstinget togs av hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) i februari I rapporten beskrivs de verksamheter inom landstinget, som utreder och behandlar patienter med lungcancer. Det föreligger ett antal svårigheter och förslag till förbättringar presenteras inramade per kapitel. Särskilt utpekas oacceptabla långa väntetider för utredning och behandling samt brist på specialister i en alltmer komplex sjukvårdssituation. De påvisade bristerna i dagens lungcancersjukvård i SLL, den snabba kunskapsutveckling som präglar cancerområdet samt behov av att utveckla detta föreslås utveckling av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset med samverkan med Karolinska institutet. Detta harmonierar väl med grundtanken i Stockholms Akademiska Sjukvårdssystem och utveckling av ett comprehensive cancer center. Det är min förhoppning att denna rapport skall bli ett värdefullt underlag i den angelägna utvecklingen av lungcancervården inom Stockholms läns landsting. Stockholm i maj 2007 Ulrik Ringborg Professor i onkologi vid Karolinska institutet Ordförande i dåvarande programrådet Onkologi och hematologi, Stockholms medicinska råd - 3 -

6 - 4 -

7 Innehåll Om det medicinska programarbetet i SLL...2 Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning...7 Förslag om ett lungonkologiskt centrum...9 Mål för lungcancervården...9 Viktigaste förändringsförslagen...10 Inledning...12 Mål...12 Målgrupp...12 Deltagare...13 Metod...14 Övergripande mål för lungcancervården...15 Nuläge...16 Beskrivning av vårdkedjan...18 Översiktlig organisation...19 Remittering...20 Var utreds lungcancer?...20 Var behandlas lungcancer?...22 Var ges palliativ vård?...23 Former för samverkan...23 Nya metoder för diagnostik...26 Endoskopiskt ultraljud...26 Ny bilddiagnostik, framför allt PET/PET-CT...27 Specialfärgningar av preparat...28 Behandlingsstrategier och stadieindelning...29 Nuläge...29 Nya strategier...30 Prevention...33 Primärvårdens perspektiv...35 Prevention...35 Tidig upptäckt av lungcancer...35 Uppföljning...37 Vård i hemmet...38 Bilddiagnostiskt perspektiv...40 Allmänt...40 Bakgrund...40 Problem...41 Framtid

8 Kliniskt patologiskt och cytologiskt perspektiv Allmänt Klinisk diagnostik Nya metodiker och arbetsuppgifter FoUU Forskning och utveckling, utbildning Problem Framtid Thoraxkirurgiskt perspektiv Problem Forskning Palliativa vårdens perspektiv Supportive care Palliativ vård Omvårdnadsperspektiv Tillgänglighet Psykosociala aspekter Tankar kring kontaktsjuksköterska/koordinator Klinisk utveckling/utbildning för omvårdnadspersonalen Patientperspektiv FoUU-perspektiv Tidig lungcancer Lokalt avancerad lungcancer Metastaserad lungcancer Genomik och proteomik Ny unik läkemedelsprövning Biobank av tumörer, blodplasma m.m Samarbete med andra europeiska sjukhus/institut Strategiska aspekter på FoUU-verksamheten Kvalitetsindikatorer Sex kvalitetsområden Övergripande indikatorer för cancersjukvård Indikatorer: Ledtider/väntetider Indikator: Multidisciplinär behandlingskonferens Lungonkologiskt centrum Idé Nuläge FoUU-perspektiv Lungonkologiskt Centrum: Kortsiktiga mål Lungonkologiskt Centrum: Långsiktiga mål Lungonkologiskt Centrum: Organisation Programförslag Konsekvensanalys Bilaga: Förslag till kvalitetsindikatorer Referenser

9 Sammanfattning Rökning ligger bakom de flesta lungcancerfall. En utbyggd rökavvänjning är bevisligen det enda sättet att på års sikt minska antalet lungcancerfall. Medan mortaliteten i flera tumörgrupper minskar, ligger den för lungcancer oförändrad. För kvinnor har man sett en kontinuerligt ökad mortalitet under de senaste decennierna, och på lungcancerenheten vid Karolinska universitetssjukhuset är kvinnorna idag i majoritet, speciellt märkbart bland de yngre än 60 år. Utredning och behandling av patienter med lungcancer engagerar flera specialiteter och är således utpräglat multidisciplinär. Huvudansvaret ligger på lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset, med specialenheter för utredning och behandling i Solna och Huddinge. Onkologkliniken svarar för all strålbehandling, och kombinationsbehandling, thoraxkliniken för kirurgisk behandling. Dessutom är primärvård, palliativ vård och flera laboratoriespecialiteter oundgängliga komponenter i vårdkedjan. I rapporten har hela vårdkedjan inventerats och aktuella ledtider tagits fram. De verksamheter som utreder och behandlar lungcancer fått beskriva sin situation och ge förslag till förbättringar. Granskningen har påvisat oacceptabelt långa väntetider till utredning och behandling samt att det finns regionala skillnader i omhändertagande inom länet. På de kliniker som handlägger lungcancerpatienter råder en brist på specialister kunniga inom området. Det gäller framför allt lung- och onkologklinikerna. På enheterna för klinisk patologi/cytologi respektive röntgenklinikerna Karolinska universitetssjukhuset finns ett litet antal (vanligen 1-2 läkare) med särskilda kunskaper inom området, vilket gör verksamheten sårbar. Det tar lång tid att utbilda nya specialister och framtiden ser således mörk ut i detta avseende. Lungcancerpatienter kan ofta inte tas omhand på lung- respektive onkologkliniken vid akuta vårdbehov. Patienter får hänvisas till akutmottagningar och vårdas på andra enheter

10 Den medicinska utvecklingen är snabb. Vi ser möjligheten av en mer exakt karaktärisering av varje individuellt fall såväl beträffande tumörbiologi som tumörutbredning. Nya strålningsmetoder som möjliggör en enklare och mer effektiv behandling utvecklas. Vidare är ett stort antal nya läkemedel, ofta med helt ny verkningsmekanism, i prövningsfas. Några av dessa substanser kommer, rätt använda, att inom en snar framtid kunna förbättra behandlingsresultaten väsentligt. Ny metodik och behandling kräver rätt kompetens. Samtidigt ökar både krav och förväntningar från patienter och anhöriga. Utredning och behandling av lungcancer och utformning av behandlingskonferenser bör vara likartad i länet. Vi föreslår, att styrande ledtider/väntetider fastslås. Patient under utredning och behandling för lungcancer bör kunna tas omhand dagtid på respektive lung- och onkologklinik för besvär som är relaterade till sjukdomen. Patient som söker akut under jourtid skall kunna beredas plats på onkologisk eller lungmedicinsk vårdavdelning. För att klara detta krävs en förstärkning framför allt på läkarsidan inom lungoch onkologklinikerna med öronmärkta specialisttjänster. Behovet av sluten lungcancervård bedöms öka med fyra vårdplatser på lung-allergikliniken och lika mycket på onkologiska kliniken. På laboratoriesidan är en viss centralisering av onödigt spridda resurser önskvärd liksom utbildning av specialistläkare med forskningsanknytning. Målet att utveckla en lungcancervård i internationell toppklass kräver ett utökat samarbete mellan olika kliniska discipliner. Det kräver också samordning av FoUU-aktiviteterna inom lungcancerområdet, främst onkologklinikens, Cancercentrum Karolinska universitetssjukhuset (CCK), Karolinska Biomic Centre (KBC) och lung-allergiklinikens forskningsverksamheter. Genom att förbättra förutsättningarna för optimal karaktärisering av patienter, insamling av biologiskt material (biobanking), registrering av data, utnyttjande av tillgänglig kompetens inom genetik, proteomik, immunologi och cell- och tumörbiologi skapas bästa möjliga förutsättningar för utprövande och etablerande av nya behandlingsmöjligheter. Genom fragmentering är idag dessa resurser ineffektivt samordnade

11 Förslag om ett lungonkologiskt centrum Mot bakgrund av den rådande situationen för lungcancervården inom Stockholms läns landsting och dessa nya mål tror vi det krävs en långsiktig satsning inom lungcancerområdet. Ett modernt utrednings- och behandlingscentrum är förutsättningen för att förkorta väntetider och optimera utredning och erbjuda adekvat och uppdaterad behandling. Satsningen innefattar tillskapandet av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset. Centret ges i uppdrag att med fokusrapporten som bas utarbeta en handlingsplan för hur lungcancervården i länet skall utvecklas till att bli internationellt ledande. Mål för lungcancervården Att utredning och behandling av lungcancer skall vara i internationell toppklass och likvärdig för alla invånare i länet. Att ledtider/väntetider skall vara enligt följande: Garanterad tid för första läkarbesök inom 2 veckor från det att remiss inkommit för samtliga patienter med misstanke om lungcancer (Kvalitetsindikator 1). Behandlingsbeslut (avslutad utredning) inom 3 veckor från det att remiss inkommit för minst 80 % av patienterna (Kvalitetsindikator 2). Garanterad behandlingsstart för kirurgisk och onkologisk behandling inom 2 veckor från det att behandlingsbeslut tagits och för palliativ strålbehandling inom 1 vecka för samtliga patienter (Kvalitetsindikatorer 3, 4 respektive 5). Att kortare ledtider/väntetider inte får försämra kvaliteten ur andra perspektiv. Ett viktigt kvalitetsmått är andel patienter som diskuteras på multidisciplinär rond. Denna andel skall överstiga 70 % (Kvalitetsindikator 6). Att alla patienter under behandling skall ges en skriftlig individuell behandlingsplan och ha en namngiven kontaktsjuksköterska. Att patient under utredning och behandling för lungcancer alltid skall kunna tas omhand dagtid på respektive lung- och onkologklinik för besvär som är relaterade till sjukdomen. Patient som söker akut under - 9 -

12 jourtid skall kunna beredas plats på onkologisk eller lungmedicinsk vårdavdelning. Att det palliativa vårdteamet snabbt skall kunna få kontakt med lungonkologisk specialist vid behov. Att ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) bör ha en avdelning eller reserverade platser att tillgå, när patient eller anhörig av olika skäl inte önskar fullfölja vården i hemmet. Viktigaste förändringsförslagen Lungonkologiskt centrum Inrättandet av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset med gemensam remissmottagning, med vårdkoordinatorer, sekretere- och läkareresurser knuten till centret. Inledningsvis en i huvudsak virtuell centrumbildning med deltagare från de enheter som utreder och behandlar lungcancer inom Karolinska universitetssjukhuset samt samarbetspartners från laboratoriespecialiteter och FoUU-enheter. Centret ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur lungcancervården i Stockholms län skall utvecklas till att bli internationellt ledande. Basen för en sådan plan kan vara presenterade förslag i denna fokusrapport. Vård och omhändertagande Vårdkoordinator (sjuksköterska) inrättas för bättre kontakter under utredningsskedet på lungklinikens båda dagvårdsenheter. Patient under utredning och behandling för lungcancer skall kunna tas omhand på respektive lung- och onkologklinik för besvär, som är relaterade till sjukdomen. Kvalitetsindikatorer Inom länet ska kvalitetsmål och mått fastställas samt införas för ledtider/ väntetider inom behandlande verksamheter och multidisciplinär behandlingskonferens

13 Information och utbildning Utarbeta enhetliga metoder för hur en datortomografiundersökning skall utföras vid lungcancermisstanke. Riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt lungcancer skall utformas, göras tillgängliga och kända. FoUU Utrymme för FoUU-aktiviteter för kliniskt verksamma läkare och kombinationstjänster för överläkare med docentkompetens är angelägna förbättringsområden. Stockholms läns landsting bör öka andelen medel till lungcancerforskning. Andelen patienter som deltar i kliniska läkemedelsstudier bör fördubblas

14 Inledning Lungcancer är den idag vanligaste orsaken till cancerdöd inom västvärlden. Antalet insjuknade har i ett historiskt perspektiv ökat drastiskt, särskilt bland kvinnor. En allt högre andel patienter genomgår aktiv behandling och kraven från den enskilde patienten har också ökat, man vill idag ha tillgång till kvalificerad, internationellt högtstående vård. Detta har skett samtidigt som resurserna på våra lungkliniker skurits ner, vilket skapat betydande problem med bl.a. långa ledtider/väntetider. Stockholms Medicinska Råd tog därför 2005 initiativ till en fokusrapport om lungcancer. Dåvarande MPB 4, Medicinsk programberedning 4, var engagerad i frågan och deltog aktivt med synpunkter till projektplanen. Ett projektförslag fastställdes av en styrgrupp med företrädare för beställare, lungmedicin, onkologi och specialsakkunniga (Spesak). Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU), uppdrog genom beslut till Centrum för vårdutveckling, Forum att ta fram fokusrapporten. Mål Målet med rapporten är att stimulera till ett förbättrat omhändertagande av lungcancerpatienter med fokus på förkortade ledtider/väntetider. Likaså att stimulera till bildandet ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset för att ytterligare påskynda omhändertagande, samla och samordna kompetens, kunskap och forskning samt öka intresset för att arbeta inom området. Målgrupp Primär målgrupp för rapporten är de som ansvarar för styrning och planering av sjukvården på administrativ nivå, politiker, beställare och producenter. Även för personal inom vården, allmänheten och patienter utgör rapporten underlag för diskussion om hur den framtida lungcancervården kan utformas

15 Deltagare Projektansvarig har varit avdelningschef Magna Andreen Sachs, Centrum för vårdutveckling (CVU), FORUM, projektledare Karl-Gustav Kölbeck, överläkare Lung-Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna och projektkoordinator Karin Wikell, CVU, FORUM. I styrgruppen har, förutom Magna Andreen Sachs och Karl-Gustav Kölbeck, ingått professor Rolf Lewensohn, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset Solna, professor Ulrik Ringborg, Karolinska universitetssjukhuset (sammankallande), överläkare och specialsakkunnig i kardiologi Eva Strååt samt beställarläkare Gunnar Rosenhamer / Jöran Tyllström, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. En arbetsgrupp med deltagare som har mycket stor erfarenhet inom de områden som tar hand om patienter med lungcancer, samt företrädare för prevention och forskning har haft skrivuppdraget. Gruppen började sitt arbete i maj 2006, och har haft totalt 5 sammanträden fram till december Arbetsgruppen har bestått av: Läkare palliativ vård Kerstin Andersson, Södra Stockholms geriatriska klinik. Överläkare och specialsakkunnig i lungsjukdomar Bo Billing, Lung-Allergikliniken, Karolinska univeristetssjukhuset Huddinge. Onkolog Ola Brodin, Onkologkliniken, Södersjukhuset. Radiolog Kerstin Cederlund, Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Bitr. chefsjuksköterska Kerstin Cedermark, Lung-Allergikliniken Dagvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Patolog Göran Elmberger, Klinisk Patologi-Cytologi, Karolinska universitetslaboratoriet Solna. Onkolog Signe Friesland, Onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Överläkare Hans Gilljam, Tobaksprevention, Avdelningen för Folkhälsoarbete Centrum för Folkhälsa, Forum. Patientföreträdare Anders Jonasson, ordf. för patientföreningen Stödet. Allmänläkare Anna-Karin Karlsson, Råsunda vårdcentral, Solna. Lungspecialist Karl-Gustav Kölbeck, Lung-Allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna (sammankallande). Professor Rolf Lewensohn, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Sjuksköterska Helena Lundgren, Onkologikliniken, Södersjukhuset. Thoraxkirurg Ann-Charlotte Orre, Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna

16 Vårdprogramgruppen för lungcancer vid Onkologiskt centrum har varit referensgrupp för arbetet. Samverkan med Beställare Vård, numer Hälso- och sjukvårdsnämdens förvaltning, har skett genom representation i styrgruppen. Berörda verksamheter har hållits informerade genom representanterna i arbetsgruppen. Underlaget till fokusrapporten har skickats på remiss till berörda verksamhetschefer och andra berörda inom vården vilkas synpunkter har beaktats. Arbetsgruppen har i sin helhet ställt sig bakom rapporten och de förslag till förbättringar som arbetats fram. Metod De olika specialiteterna har fått beskriva sin verksamhet, undersökt ledtider/väntetider och tagit fram förslag till förbättringar. Arbetsgruppens deltagare har försökt lyfta fram de problem som finns inom lungcancervården och föreslår möjliga förbättringar. Rapporten är inte ett vårdprogram för lungcancer. För vårdprogram hänvisas till gällande regionala vårdprogram via Onkologiskt centrums portal Källdata Enligt Socialstyrelsens cancerregister har antalet nydiagnostiserade fall av lungcancer inom landstingen Stockholm-Gotland legat kring 600/år, men de senaste åren har denna siffra stigit till 700/år. Av dessa har en ökande andel patienter kommit att ingå i den Vårdprogramsregistrering vid Onkologiskt centrum Stockholm-Gotland, som inom Stockholms läns landsting (SLL) påbörjades 1995 och sedan successivt byggts ut till att omfatta alltmer av data kring utredning av lungcancer. Sedan 2002 har regionernas Onkologiska centra enats kring ett Nationellt Kvalitetsregister, där data nyligen publicerats för totalt patienter mellan [1]. Vi har tagit fram regionala data för samma parametrar [2]. Materialet omfattar detaljer kring utredning av lungcancer, men också ledtider/väntetider. Komplettering med interna data från Karolinska universitetssjukhuset samt data från VALdatabasen [3] har gjorts

17 Övergripande mål för lungcancervården Övergripande mål för lungcancervården är en förbättrad prognos och en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet för den lungcancersjuke. Dödligheten i lungcancer har visat en svag tendens att sjunka, men är % i de flesta material. Enligt en första utvärdering av vårdprogramsdata var 5-årsöverlevnaden 12 %. Registret omfattade dock inte samtliga fall av lungcancer, varför den egentliga överlevnaden är något sämre. Tillämpning av gällande behandlingsprogram inklusive postoperativ cytostatikabehandling samt tillägg av nya cancermedel kan under den närmaste 10-årsperioden komma att stegvis förbättra prognosen. Helt avgörande är att stödja såväl klinisk forskning som grundforskning. En besvärande liten andel av medel från såväl stat som landsting ges till forskning om lungcancer trots att kostnaderna för vården är mycket höga. Screening av riskgrupper skulle också kunna tänkas påverka mortaliteten något, men hittills gjord forskning talar inte för att mortaliteten sjunker genom screening av riskgrupper. Rökavvänjning/prevention är en åtgärd som på sikt ger god utdelning. Förslag Att SLL ökar andelen medel till lungcancerforskning. Att en regional handlingsplan för en förbättrad lungcancervård utformas som ett led i bildandet av ett lungonkologiskt centrum

18 Nuläge Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen i Sverige med drygt nyinsjuknade årligen, en siffra som legat relativt konstant under senare år [2]. I Stockholms län diagnostiseras ungefär 700 nya fall av lungcancer årligen. Här har en mindre ökning noterats de senaste åren. Fortfarande ses en mindre övervikt av män bland de insjuknade, men skillnaden mellan könen minskar. Upp till 60 års ålder är insjuknandefrekvensen lika mellan könen [2]. Lungcancer är starkt knutet till rökvanor. Endast 6-7 % av all nydiagnostiserad lungcancer ses hos aldrig-rökare [2]. Lungcancersjukdomen kräver flest vårddagar i slutenvård (inom akutsjukhus, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och geriatriska kliniker) av alla cancersjukdomar i länet. År 2005 registrerades på akutsjukhusen 889 vårdtillfällen för män och 842 för kvinnor, varav ungefär 70 % vårdades på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna [3]. Screeningundersökningar på 1980-talet bland friska rökare med lungröntgen och sputumcytologi i syfte att hitta lungcancer i tidigt stadium visades inte påverka långtidsöverlevnaden. Nya undersökningar i samma syfte med datortomografi som screeninginstrument pågår. Långtidöverlevnaden (5 år) är knappt 15 % för denna cancerform [4], vilket dock är en ökning sedan 60-talets 8-10 %. Man kan urskilja två huvudgrupper av lungcancer: småcellig (SCLC) respektive icke-småcellig (NSCLC), där den senare är helt dominerande (> 85 %) [5]. Överlevnaden är starkt förknippad med en upptäckt i tidigt stadium då tumören är operabel. Knappt 15 % av nyuppräckta fall kan opereras, vanligen små tumörer av NSCLC i tidigt stadium [4]. Om det medicinska tillståndet inte medger operation kan vid tidiga tumörer högdos strålbehandling ges med preliminärt goda resultat. Ungefär 15 % av nyupptäckta fall kan ges kombinerad strål- och cytostatikabehandling med kurativ intention [6]. En majoritet av övriga patienter ges palliativ strål- och/eller cytostatikabehandling

19 Småcellig lungcancer (en undergrupp starkt förknippad med rökning) är höggradigt känslig för cytostatika och patienter med denna cancerform erhåller alltid sådan behandling, ibland i kombination med strålbehandling. Resurserna för lungsjukvård har under senare år beskurits kraftigt, särskilt med avseende på slutenvårdsplatser. Det har inneburit att patienter med lungcancer inte kan beredas plats i önskad utsträckning på lungavdelning. Motsvarande gäller även för onkologiska kliniken. Tabell 1 visar att antalet vårddagar på lungklinik nästan halverats mellan 1998 och Tabell 2 visar att denna nerdragning i hög grad också drabbat lungcancerpatienter. Data från VALdatabasen [3]. Tabell 1. Sluten vård, alla diagnoser, lungklinik 1998 respektive Vård lungklinik Alla diagnoser Vårdtillfällen Vårddagar 1998 Huddinge Solna Totalt Huddinge Solna Totalt Tabell 2. Sluten vård, lungcancer, lungklinik 1998 respektive Procenttalen anger andelen lungcancer av alla diagnoser. Vård lungklinik Lungcancer enbart Vårdtillfällen (%) Vårddagar (%) 1998 Huddinge 281 (16) 2308 (20) Solna 261 (22) 2621 (26) Totalt 542 (18) 4929 (23) 2004 Huddinge 168 (18) 1564 (30) Solna 223 (21) 2216 (30) Totalt 391 (20) 3780 (30)

20 Beskrivning av vårdkedjan Figur 1. Vårdkedjan vid utredning och behandling av lungcancer på Karolinska universitetssjukhus Huddinge

21 Översiktlig organisation Komplexiteten i omhändertagandet av en patient med misstänkt lungcancer kan illustreras enligt Fig 1, framtagen på lungkliniken Huddinge sjukhus för några år sedan. Lung-allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har huvudansvaret för utredning och behandling av lungcancer. Inom lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset finns dagvårdsenheter i Huddinge och Solna, som har hand om elektiv utredning och huvuddelen av cytostatikabehandling. På båda enheter finns 3-4 läkare och 5-7 sjuksköterskor. Slutenvårdsavdelningar finns på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har huvudansvaret för strålbehandling och hela behandlingsansvaret för patienter som ges integrerad strål- och cytostatikabehandling. Sektionen för huvud, hals, lungor och hud har verksamhet på Södersjukhuset och på Karolinska universitetssjukhuset Solna, Radiumhemmet. Behandling ges på strålbehandlingsenheten och på behandlingsavdelningar. Slutenvårdsavdelningar finns på Södersjukhuset och på Karolinska universitetssjukhuset Solna. Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna, svarar för den kirurgiska behandlingen inom länet. Här opereras årligen patienter på misstanke om lungcancer. Öron-, Näs- och Halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, svarar för huvuddelen av mediastinoskopier (provtagning på lymfkörtlarna i bröstet) och intrabronkiella (tumörväxt och förträngning av centrala luftvägar) behandlingar. Bilddiagnostik och morfologi är i viss mån decentraliserad men den största delen av diagnostiken görs på röntgenkliniken och klinisk patolog/cytologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Avancerad sjukvård i hemmet och Palliativa vårdplatser vid geriatriska kliniker finns endast utanför akutsjukhusen

22 Remittering Den vanligaste orsaken till remiss för utredning av misstänkt lungcancer är misstänkt fynd på lungröntgen med eller utan symptom (> 90 %). De flesta utredningar i länet (se nedan) görs elektivt vid lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Huvuddelen av patienterna utreds vid dagvårdsenheter inom lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset: Huddinge (K82) tar emot patienter huvudsakligen från södra länsdelen. Dagvården i Solna tar i huvudsak emot patienter från norra delen av länet. Tabell 3 Remittenter till lungklinikerna Karolinska universitetssjukhuset Solna respektive Huddinge (data från sommaren 2006). Remittenter Solna Huddinge Vårdcentral el. liknande inklusive privata vårdgivare 50 % 30 % Internt Karolinska universitetssjukhuset 25 % 40 % Andra sjukhus SLL 18 % 28 % Privata sjukhus 7 % 2 % Dessa resultat avspeglar troligen primärvårdens tillgänglighet i regionen, dvs. det är lättare att få kontakt med vårdcentral i norra länet. Det finns också fler privata aktörer i norra delen av länet. Var utreds lungcancer? Nedan nämnda data avser fullständig tumörutredning med specialistbedömning, bronkoskopi och datortomografi. I Sverige sker utredning av misstänkt lungcancer i huvudsak vid lungmedicinska kliniker/enheter, på länsnivå. Vissa specialiserade undersökningar görs på regionsjukhus/universitetssjukhus. Situationen i SLL är något avvikande jämfört med övriga landet. Övervägande andel av elektiv utredning sker vid lungmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, med specialenheter i Solna och Huddinge. Här görs årligen omkring elektiva utredningar vid

23 misstänkt lungcancer, något fler i Solna än i Huddinge (intern statistik). Vid ca 70 % av utredningarna konstateras lungcancer (Huddinge 75 % enligt egna studier och Solna 65 % enligt E. Branden). Över 90 % av alla lungcancerfall passerar således lungmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset (regionala vårdprogramsdata). Undantag finns (totalt uppskattningsvis ca 10 % av elektiva utredningar): För patienter inom Norrtälje sjukhus upptagningsområde kan utredning ske lokalt i enlighet med en särskild överenskommelse mellan lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och medicinkliniken Norrtälje, där två lungspecialister tjänstgör. Enstaka utredningar görs också privat genom FysiologLab och vid Sophiahemmet. Från Södersjukhusets upptagningsområde överförs en viss andel remisser till lungspecialist genom avtal till FysiologLab. Enstaka fall visar sig vid utredning vara lungcancer. Vid lungmottagningarna Södersjukhuset och Danderyds sjukhus görs enstaka utredningar årligen, i huvudsak på patienter som sökt akutmottagningen eller som remitterats till enheterna och där cancerrisken bedömts låg. Vid ÖNH-klinikerna görs även ett litet antal lungcancerutredningar, huvudsakligen på patienter med misstänkt eller verifierad ÖNH-cancer, där samtidig lungcancer inte är ett ovanligt fynd. Dessutom upptäcks och utreds lungcancer inte sällan i samband med akut/halvakut slutensvårdsbesök, antingen som bifynd, eller p.g.a. uttalade, snabbt påkomna symptom: Huvudsakligen gäller detta ovan nämnda sjukhus, dvs. Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus. Enstaka fall utreds också vid S:t Görans sjukhus i samarbete med FysiologLab. Antalet akuta utredningar är mycket svår att beräkna, men utifrån vårdprogramsdata och interna data kan det uppskattas att drygt 10 % av nydiagnostiserade fall upptäcks genom akut/halvakut utredning i sluten vård. En liten andel patienter blir inte föremål för utredning eller bedömning av specialist. Enligt analys av data från regionala vårdprogramsregistret rör det sig uppskattningsvis om 5-10 % av dem som insjuknar i lungcancer. Orsaken är huvudsakligen mycket långt framskriden sjukdom eller hög ålder

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Svensk patologi en översyn och förslag till åtgärder

Svensk patologi en översyn och förslag till åtgärder Svensk patologi en översyn och förslag till åtgärder Översynen har genomförts på regeringens uppdrag (S2011/5140/FS). 1 2 Förord Enligt regeringsbelut (S2011/5140/FS) ska en utredare ges i uppdrag att

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer