Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007

2

3 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav Kölbeck Kerstin Andersson Bo Billing Ola Brodin Kerstin Cederlund Kerstin Cedermark Göran Elmberger Signe Friesland Hans Gilljam Anders Jonasson Anna-Karin Karlsson Rolf Lewensohn Helena Lundgren Ann-Charlotte Orre ISBN FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom Forum, Centrum för Vårdutveckling i samverkan med såväl sakkunnigorganisationen som leverantörerna och beställarna. Patientorganisationerna medverkar också i arbetet. Programarbetet bildar en gemensam arena för vårdens parter. De regionala vårdprogrammen ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet. De skall också utgöra basen för en dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och underlaget för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården

5 Förord I denna fokusrapport beskrivs läget inom lungcancervården i Stockholms läns landsting (SLL). Rökning är den främsta bakomliggande orsaken till uppkomst av lungcancer. På senare tid har antalet insjuknade i lungcancer ökat och det är framförallt bland kvinnor som ökningen skett. Initiativet till rapporten togs av det tidigare programrådet Onkologi och hematologi i samverkan med programrådet Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, Stockholms medicinska råd (SMR) och i samråd med dåvarande medicinska programberedning 4, (MPB 4). Beslut om att belysa lungcancervården i landstinget togs av hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) i februari I rapporten beskrivs de verksamheter inom landstinget, som utreder och behandlar patienter med lungcancer. Det föreligger ett antal svårigheter och förslag till förbättringar presenteras inramade per kapitel. Särskilt utpekas oacceptabla långa väntetider för utredning och behandling samt brist på specialister i en alltmer komplex sjukvårdssituation. De påvisade bristerna i dagens lungcancersjukvård i SLL, den snabba kunskapsutveckling som präglar cancerområdet samt behov av att utveckla detta föreslås utveckling av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset med samverkan med Karolinska institutet. Detta harmonierar väl med grundtanken i Stockholms Akademiska Sjukvårdssystem och utveckling av ett comprehensive cancer center. Det är min förhoppning att denna rapport skall bli ett värdefullt underlag i den angelägna utvecklingen av lungcancervården inom Stockholms läns landsting. Stockholm i maj 2007 Ulrik Ringborg Professor i onkologi vid Karolinska institutet Ordförande i dåvarande programrådet Onkologi och hematologi, Stockholms medicinska råd - 3 -

6 - 4 -

7 Innehåll Om det medicinska programarbetet i SLL...2 Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning...7 Förslag om ett lungonkologiskt centrum...9 Mål för lungcancervården...9 Viktigaste förändringsförslagen...10 Inledning...12 Mål...12 Målgrupp...12 Deltagare...13 Metod...14 Övergripande mål för lungcancervården...15 Nuläge...16 Beskrivning av vårdkedjan...18 Översiktlig organisation...19 Remittering...20 Var utreds lungcancer?...20 Var behandlas lungcancer?...22 Var ges palliativ vård?...23 Former för samverkan...23 Nya metoder för diagnostik...26 Endoskopiskt ultraljud...26 Ny bilddiagnostik, framför allt PET/PET-CT...27 Specialfärgningar av preparat...28 Behandlingsstrategier och stadieindelning...29 Nuläge...29 Nya strategier...30 Prevention...33 Primärvårdens perspektiv...35 Prevention...35 Tidig upptäckt av lungcancer...35 Uppföljning...37 Vård i hemmet...38 Bilddiagnostiskt perspektiv...40 Allmänt...40 Bakgrund...40 Problem...41 Framtid

8 Kliniskt patologiskt och cytologiskt perspektiv Allmänt Klinisk diagnostik Nya metodiker och arbetsuppgifter FoUU Forskning och utveckling, utbildning Problem Framtid Thoraxkirurgiskt perspektiv Problem Forskning Palliativa vårdens perspektiv Supportive care Palliativ vård Omvårdnadsperspektiv Tillgänglighet Psykosociala aspekter Tankar kring kontaktsjuksköterska/koordinator Klinisk utveckling/utbildning för omvårdnadspersonalen Patientperspektiv FoUU-perspektiv Tidig lungcancer Lokalt avancerad lungcancer Metastaserad lungcancer Genomik och proteomik Ny unik läkemedelsprövning Biobank av tumörer, blodplasma m.m Samarbete med andra europeiska sjukhus/institut Strategiska aspekter på FoUU-verksamheten Kvalitetsindikatorer Sex kvalitetsområden Övergripande indikatorer för cancersjukvård Indikatorer: Ledtider/väntetider Indikator: Multidisciplinär behandlingskonferens Lungonkologiskt centrum Idé Nuläge FoUU-perspektiv Lungonkologiskt Centrum: Kortsiktiga mål Lungonkologiskt Centrum: Långsiktiga mål Lungonkologiskt Centrum: Organisation Programförslag Konsekvensanalys Bilaga: Förslag till kvalitetsindikatorer Referenser

9 Sammanfattning Rökning ligger bakom de flesta lungcancerfall. En utbyggd rökavvänjning är bevisligen det enda sättet att på års sikt minska antalet lungcancerfall. Medan mortaliteten i flera tumörgrupper minskar, ligger den för lungcancer oförändrad. För kvinnor har man sett en kontinuerligt ökad mortalitet under de senaste decennierna, och på lungcancerenheten vid Karolinska universitetssjukhuset är kvinnorna idag i majoritet, speciellt märkbart bland de yngre än 60 år. Utredning och behandling av patienter med lungcancer engagerar flera specialiteter och är således utpräglat multidisciplinär. Huvudansvaret ligger på lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset, med specialenheter för utredning och behandling i Solna och Huddinge. Onkologkliniken svarar för all strålbehandling, och kombinationsbehandling, thoraxkliniken för kirurgisk behandling. Dessutom är primärvård, palliativ vård och flera laboratoriespecialiteter oundgängliga komponenter i vårdkedjan. I rapporten har hela vårdkedjan inventerats och aktuella ledtider tagits fram. De verksamheter som utreder och behandlar lungcancer fått beskriva sin situation och ge förslag till förbättringar. Granskningen har påvisat oacceptabelt långa väntetider till utredning och behandling samt att det finns regionala skillnader i omhändertagande inom länet. På de kliniker som handlägger lungcancerpatienter råder en brist på specialister kunniga inom området. Det gäller framför allt lung- och onkologklinikerna. På enheterna för klinisk patologi/cytologi respektive röntgenklinikerna Karolinska universitetssjukhuset finns ett litet antal (vanligen 1-2 läkare) med särskilda kunskaper inom området, vilket gör verksamheten sårbar. Det tar lång tid att utbilda nya specialister och framtiden ser således mörk ut i detta avseende. Lungcancerpatienter kan ofta inte tas omhand på lung- respektive onkologkliniken vid akuta vårdbehov. Patienter får hänvisas till akutmottagningar och vårdas på andra enheter

10 Den medicinska utvecklingen är snabb. Vi ser möjligheten av en mer exakt karaktärisering av varje individuellt fall såväl beträffande tumörbiologi som tumörutbredning. Nya strålningsmetoder som möjliggör en enklare och mer effektiv behandling utvecklas. Vidare är ett stort antal nya läkemedel, ofta med helt ny verkningsmekanism, i prövningsfas. Några av dessa substanser kommer, rätt använda, att inom en snar framtid kunna förbättra behandlingsresultaten väsentligt. Ny metodik och behandling kräver rätt kompetens. Samtidigt ökar både krav och förväntningar från patienter och anhöriga. Utredning och behandling av lungcancer och utformning av behandlingskonferenser bör vara likartad i länet. Vi föreslår, att styrande ledtider/väntetider fastslås. Patient under utredning och behandling för lungcancer bör kunna tas omhand dagtid på respektive lung- och onkologklinik för besvär som är relaterade till sjukdomen. Patient som söker akut under jourtid skall kunna beredas plats på onkologisk eller lungmedicinsk vårdavdelning. För att klara detta krävs en förstärkning framför allt på läkarsidan inom lungoch onkologklinikerna med öronmärkta specialisttjänster. Behovet av sluten lungcancervård bedöms öka med fyra vårdplatser på lung-allergikliniken och lika mycket på onkologiska kliniken. På laboratoriesidan är en viss centralisering av onödigt spridda resurser önskvärd liksom utbildning av specialistläkare med forskningsanknytning. Målet att utveckla en lungcancervård i internationell toppklass kräver ett utökat samarbete mellan olika kliniska discipliner. Det kräver också samordning av FoUU-aktiviteterna inom lungcancerområdet, främst onkologklinikens, Cancercentrum Karolinska universitetssjukhuset (CCK), Karolinska Biomic Centre (KBC) och lung-allergiklinikens forskningsverksamheter. Genom att förbättra förutsättningarna för optimal karaktärisering av patienter, insamling av biologiskt material (biobanking), registrering av data, utnyttjande av tillgänglig kompetens inom genetik, proteomik, immunologi och cell- och tumörbiologi skapas bästa möjliga förutsättningar för utprövande och etablerande av nya behandlingsmöjligheter. Genom fragmentering är idag dessa resurser ineffektivt samordnade

11 Förslag om ett lungonkologiskt centrum Mot bakgrund av den rådande situationen för lungcancervården inom Stockholms läns landsting och dessa nya mål tror vi det krävs en långsiktig satsning inom lungcancerområdet. Ett modernt utrednings- och behandlingscentrum är förutsättningen för att förkorta väntetider och optimera utredning och erbjuda adekvat och uppdaterad behandling. Satsningen innefattar tillskapandet av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset. Centret ges i uppdrag att med fokusrapporten som bas utarbeta en handlingsplan för hur lungcancervården i länet skall utvecklas till att bli internationellt ledande. Mål för lungcancervården Att utredning och behandling av lungcancer skall vara i internationell toppklass och likvärdig för alla invånare i länet. Att ledtider/väntetider skall vara enligt följande: Garanterad tid för första läkarbesök inom 2 veckor från det att remiss inkommit för samtliga patienter med misstanke om lungcancer (Kvalitetsindikator 1). Behandlingsbeslut (avslutad utredning) inom 3 veckor från det att remiss inkommit för minst 80 % av patienterna (Kvalitetsindikator 2). Garanterad behandlingsstart för kirurgisk och onkologisk behandling inom 2 veckor från det att behandlingsbeslut tagits och för palliativ strålbehandling inom 1 vecka för samtliga patienter (Kvalitetsindikatorer 3, 4 respektive 5). Att kortare ledtider/väntetider inte får försämra kvaliteten ur andra perspektiv. Ett viktigt kvalitetsmått är andel patienter som diskuteras på multidisciplinär rond. Denna andel skall överstiga 70 % (Kvalitetsindikator 6). Att alla patienter under behandling skall ges en skriftlig individuell behandlingsplan och ha en namngiven kontaktsjuksköterska. Att patient under utredning och behandling för lungcancer alltid skall kunna tas omhand dagtid på respektive lung- och onkologklinik för besvär som är relaterade till sjukdomen. Patient som söker akut under - 9 -

12 jourtid skall kunna beredas plats på onkologisk eller lungmedicinsk vårdavdelning. Att det palliativa vårdteamet snabbt skall kunna få kontakt med lungonkologisk specialist vid behov. Att ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) bör ha en avdelning eller reserverade platser att tillgå, när patient eller anhörig av olika skäl inte önskar fullfölja vården i hemmet. Viktigaste förändringsförslagen Lungonkologiskt centrum Inrättandet av ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset med gemensam remissmottagning, med vårdkoordinatorer, sekretere- och läkareresurser knuten till centret. Inledningsvis en i huvudsak virtuell centrumbildning med deltagare från de enheter som utreder och behandlar lungcancer inom Karolinska universitetssjukhuset samt samarbetspartners från laboratoriespecialiteter och FoUU-enheter. Centret ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för hur lungcancervården i Stockholms län skall utvecklas till att bli internationellt ledande. Basen för en sådan plan kan vara presenterade förslag i denna fokusrapport. Vård och omhändertagande Vårdkoordinator (sjuksköterska) inrättas för bättre kontakter under utredningsskedet på lungklinikens båda dagvårdsenheter. Patient under utredning och behandling för lungcancer skall kunna tas omhand på respektive lung- och onkologklinik för besvär, som är relaterade till sjukdomen. Kvalitetsindikatorer Inom länet ska kvalitetsmål och mått fastställas samt införas för ledtider/ väntetider inom behandlande verksamheter och multidisciplinär behandlingskonferens

13 Information och utbildning Utarbeta enhetliga metoder för hur en datortomografiundersökning skall utföras vid lungcancermisstanke. Riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt lungcancer skall utformas, göras tillgängliga och kända. FoUU Utrymme för FoUU-aktiviteter för kliniskt verksamma läkare och kombinationstjänster för överläkare med docentkompetens är angelägna förbättringsområden. Stockholms läns landsting bör öka andelen medel till lungcancerforskning. Andelen patienter som deltar i kliniska läkemedelsstudier bör fördubblas

14 Inledning Lungcancer är den idag vanligaste orsaken till cancerdöd inom västvärlden. Antalet insjuknade har i ett historiskt perspektiv ökat drastiskt, särskilt bland kvinnor. En allt högre andel patienter genomgår aktiv behandling och kraven från den enskilde patienten har också ökat, man vill idag ha tillgång till kvalificerad, internationellt högtstående vård. Detta har skett samtidigt som resurserna på våra lungkliniker skurits ner, vilket skapat betydande problem med bl.a. långa ledtider/väntetider. Stockholms Medicinska Råd tog därför 2005 initiativ till en fokusrapport om lungcancer. Dåvarande MPB 4, Medicinsk programberedning 4, var engagerad i frågan och deltog aktivt med synpunkter till projektplanen. Ett projektförslag fastställdes av en styrgrupp med företrädare för beställare, lungmedicin, onkologi och specialsakkunniga (Spesak). Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU), uppdrog genom beslut till Centrum för vårdutveckling, Forum att ta fram fokusrapporten. Mål Målet med rapporten är att stimulera till ett förbättrat omhändertagande av lungcancerpatienter med fokus på förkortade ledtider/väntetider. Likaså att stimulera till bildandet ett lungonkologiskt centrum inom Karolinska universitetssjukhuset för att ytterligare påskynda omhändertagande, samla och samordna kompetens, kunskap och forskning samt öka intresset för att arbeta inom området. Målgrupp Primär målgrupp för rapporten är de som ansvarar för styrning och planering av sjukvården på administrativ nivå, politiker, beställare och producenter. Även för personal inom vården, allmänheten och patienter utgör rapporten underlag för diskussion om hur den framtida lungcancervården kan utformas

15 Deltagare Projektansvarig har varit avdelningschef Magna Andreen Sachs, Centrum för vårdutveckling (CVU), FORUM, projektledare Karl-Gustav Kölbeck, överläkare Lung-Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna och projektkoordinator Karin Wikell, CVU, FORUM. I styrgruppen har, förutom Magna Andreen Sachs och Karl-Gustav Kölbeck, ingått professor Rolf Lewensohn, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset Solna, professor Ulrik Ringborg, Karolinska universitetssjukhuset (sammankallande), överläkare och specialsakkunnig i kardiologi Eva Strååt samt beställarläkare Gunnar Rosenhamer / Jöran Tyllström, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. En arbetsgrupp med deltagare som har mycket stor erfarenhet inom de områden som tar hand om patienter med lungcancer, samt företrädare för prevention och forskning har haft skrivuppdraget. Gruppen började sitt arbete i maj 2006, och har haft totalt 5 sammanträden fram till december Arbetsgruppen har bestått av: Läkare palliativ vård Kerstin Andersson, Södra Stockholms geriatriska klinik. Överläkare och specialsakkunnig i lungsjukdomar Bo Billing, Lung-Allergikliniken, Karolinska univeristetssjukhuset Huddinge. Onkolog Ola Brodin, Onkologkliniken, Södersjukhuset. Radiolog Kerstin Cederlund, Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Bitr. chefsjuksköterska Kerstin Cedermark, Lung-Allergikliniken Dagvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Patolog Göran Elmberger, Klinisk Patologi-Cytologi, Karolinska universitetslaboratoriet Solna. Onkolog Signe Friesland, Onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Överläkare Hans Gilljam, Tobaksprevention, Avdelningen för Folkhälsoarbete Centrum för Folkhälsa, Forum. Patientföreträdare Anders Jonasson, ordf. för patientföreningen Stödet. Allmänläkare Anna-Karin Karlsson, Råsunda vårdcentral, Solna. Lungspecialist Karl-Gustav Kölbeck, Lung-Allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna (sammankallande). Professor Rolf Lewensohn, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Sjuksköterska Helena Lundgren, Onkologikliniken, Södersjukhuset. Thoraxkirurg Ann-Charlotte Orre, Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna

16 Vårdprogramgruppen för lungcancer vid Onkologiskt centrum har varit referensgrupp för arbetet. Samverkan med Beställare Vård, numer Hälso- och sjukvårdsnämdens förvaltning, har skett genom representation i styrgruppen. Berörda verksamheter har hållits informerade genom representanterna i arbetsgruppen. Underlaget till fokusrapporten har skickats på remiss till berörda verksamhetschefer och andra berörda inom vården vilkas synpunkter har beaktats. Arbetsgruppen har i sin helhet ställt sig bakom rapporten och de förslag till förbättringar som arbetats fram. Metod De olika specialiteterna har fått beskriva sin verksamhet, undersökt ledtider/väntetider och tagit fram förslag till förbättringar. Arbetsgruppens deltagare har försökt lyfta fram de problem som finns inom lungcancervården och föreslår möjliga förbättringar. Rapporten är inte ett vårdprogram för lungcancer. För vårdprogram hänvisas till gällande regionala vårdprogram via Onkologiskt centrums portal Källdata Enligt Socialstyrelsens cancerregister har antalet nydiagnostiserade fall av lungcancer inom landstingen Stockholm-Gotland legat kring 600/år, men de senaste åren har denna siffra stigit till 700/år. Av dessa har en ökande andel patienter kommit att ingå i den Vårdprogramsregistrering vid Onkologiskt centrum Stockholm-Gotland, som inom Stockholms läns landsting (SLL) påbörjades 1995 och sedan successivt byggts ut till att omfatta alltmer av data kring utredning av lungcancer. Sedan 2002 har regionernas Onkologiska centra enats kring ett Nationellt Kvalitetsregister, där data nyligen publicerats för totalt patienter mellan [1]. Vi har tagit fram regionala data för samma parametrar [2]. Materialet omfattar detaljer kring utredning av lungcancer, men också ledtider/väntetider. Komplettering med interna data från Karolinska universitetssjukhuset samt data från VALdatabasen [3] har gjorts

17 Övergripande mål för lungcancervården Övergripande mål för lungcancervården är en förbättrad prognos och en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet för den lungcancersjuke. Dödligheten i lungcancer har visat en svag tendens att sjunka, men är % i de flesta material. Enligt en första utvärdering av vårdprogramsdata var 5-årsöverlevnaden 12 %. Registret omfattade dock inte samtliga fall av lungcancer, varför den egentliga överlevnaden är något sämre. Tillämpning av gällande behandlingsprogram inklusive postoperativ cytostatikabehandling samt tillägg av nya cancermedel kan under den närmaste 10-årsperioden komma att stegvis förbättra prognosen. Helt avgörande är att stödja såväl klinisk forskning som grundforskning. En besvärande liten andel av medel från såväl stat som landsting ges till forskning om lungcancer trots att kostnaderna för vården är mycket höga. Screening av riskgrupper skulle också kunna tänkas påverka mortaliteten något, men hittills gjord forskning talar inte för att mortaliteten sjunker genom screening av riskgrupper. Rökavvänjning/prevention är en åtgärd som på sikt ger god utdelning. Förslag Att SLL ökar andelen medel till lungcancerforskning. Att en regional handlingsplan för en förbättrad lungcancervård utformas som ett led i bildandet av ett lungonkologiskt centrum

18 Nuläge Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen i Sverige med drygt nyinsjuknade årligen, en siffra som legat relativt konstant under senare år [2]. I Stockholms län diagnostiseras ungefär 700 nya fall av lungcancer årligen. Här har en mindre ökning noterats de senaste åren. Fortfarande ses en mindre övervikt av män bland de insjuknade, men skillnaden mellan könen minskar. Upp till 60 års ålder är insjuknandefrekvensen lika mellan könen [2]. Lungcancer är starkt knutet till rökvanor. Endast 6-7 % av all nydiagnostiserad lungcancer ses hos aldrig-rökare [2]. Lungcancersjukdomen kräver flest vårddagar i slutenvård (inom akutsjukhus, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och geriatriska kliniker) av alla cancersjukdomar i länet. År 2005 registrerades på akutsjukhusen 889 vårdtillfällen för män och 842 för kvinnor, varav ungefär 70 % vårdades på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna [3]. Screeningundersökningar på 1980-talet bland friska rökare med lungröntgen och sputumcytologi i syfte att hitta lungcancer i tidigt stadium visades inte påverka långtidsöverlevnaden. Nya undersökningar i samma syfte med datortomografi som screeninginstrument pågår. Långtidöverlevnaden (5 år) är knappt 15 % för denna cancerform [4], vilket dock är en ökning sedan 60-talets 8-10 %. Man kan urskilja två huvudgrupper av lungcancer: småcellig (SCLC) respektive icke-småcellig (NSCLC), där den senare är helt dominerande (> 85 %) [5]. Överlevnaden är starkt förknippad med en upptäckt i tidigt stadium då tumören är operabel. Knappt 15 % av nyuppräckta fall kan opereras, vanligen små tumörer av NSCLC i tidigt stadium [4]. Om det medicinska tillståndet inte medger operation kan vid tidiga tumörer högdos strålbehandling ges med preliminärt goda resultat. Ungefär 15 % av nyupptäckta fall kan ges kombinerad strål- och cytostatikabehandling med kurativ intention [6]. En majoritet av övriga patienter ges palliativ strål- och/eller cytostatikabehandling

19 Småcellig lungcancer (en undergrupp starkt förknippad med rökning) är höggradigt känslig för cytostatika och patienter med denna cancerform erhåller alltid sådan behandling, ibland i kombination med strålbehandling. Resurserna för lungsjukvård har under senare år beskurits kraftigt, särskilt med avseende på slutenvårdsplatser. Det har inneburit att patienter med lungcancer inte kan beredas plats i önskad utsträckning på lungavdelning. Motsvarande gäller även för onkologiska kliniken. Tabell 1 visar att antalet vårddagar på lungklinik nästan halverats mellan 1998 och Tabell 2 visar att denna nerdragning i hög grad också drabbat lungcancerpatienter. Data från VALdatabasen [3]. Tabell 1. Sluten vård, alla diagnoser, lungklinik 1998 respektive Vård lungklinik Alla diagnoser Vårdtillfällen Vårddagar 1998 Huddinge Solna Totalt Huddinge Solna Totalt Tabell 2. Sluten vård, lungcancer, lungklinik 1998 respektive Procenttalen anger andelen lungcancer av alla diagnoser. Vård lungklinik Lungcancer enbart Vårdtillfällen (%) Vårddagar (%) 1998 Huddinge 281 (16) 2308 (20) Solna 261 (22) 2621 (26) Totalt 542 (18) 4929 (23) 2004 Huddinge 168 (18) 1564 (30) Solna 223 (21) 2216 (30) Totalt 391 (20) 3780 (30)

20 Beskrivning av vårdkedjan Figur 1. Vårdkedjan vid utredning och behandling av lungcancer på Karolinska universitetssjukhus Huddinge

21 Översiktlig organisation Komplexiteten i omhändertagandet av en patient med misstänkt lungcancer kan illustreras enligt Fig 1, framtagen på lungkliniken Huddinge sjukhus för några år sedan. Lung-allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har huvudansvaret för utredning och behandling av lungcancer. Inom lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset finns dagvårdsenheter i Huddinge och Solna, som har hand om elektiv utredning och huvuddelen av cytostatikabehandling. På båda enheter finns 3-4 läkare och 5-7 sjuksköterskor. Slutenvårdsavdelningar finns på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har huvudansvaret för strålbehandling och hela behandlingsansvaret för patienter som ges integrerad strål- och cytostatikabehandling. Sektionen för huvud, hals, lungor och hud har verksamhet på Södersjukhuset och på Karolinska universitetssjukhuset Solna, Radiumhemmet. Behandling ges på strålbehandlingsenheten och på behandlingsavdelningar. Slutenvårdsavdelningar finns på Södersjukhuset och på Karolinska universitetssjukhuset Solna. Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna, svarar för den kirurgiska behandlingen inom länet. Här opereras årligen patienter på misstanke om lungcancer. Öron-, Näs- och Halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, svarar för huvuddelen av mediastinoskopier (provtagning på lymfkörtlarna i bröstet) och intrabronkiella (tumörväxt och förträngning av centrala luftvägar) behandlingar. Bilddiagnostik och morfologi är i viss mån decentraliserad men den största delen av diagnostiken görs på röntgenkliniken och klinisk patolog/cytologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Avancerad sjukvård i hemmet och Palliativa vårdplatser vid geriatriska kliniker finns endast utanför akutsjukhusen

22 Remittering Den vanligaste orsaken till remiss för utredning av misstänkt lungcancer är misstänkt fynd på lungröntgen med eller utan symptom (> 90 %). De flesta utredningar i länet (se nedan) görs elektivt vid lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Huvuddelen av patienterna utreds vid dagvårdsenheter inom lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset: Huddinge (K82) tar emot patienter huvudsakligen från södra länsdelen. Dagvården i Solna tar i huvudsak emot patienter från norra delen av länet. Tabell 3 Remittenter till lungklinikerna Karolinska universitetssjukhuset Solna respektive Huddinge (data från sommaren 2006). Remittenter Solna Huddinge Vårdcentral el. liknande inklusive privata vårdgivare 50 % 30 % Internt Karolinska universitetssjukhuset 25 % 40 % Andra sjukhus SLL 18 % 28 % Privata sjukhus 7 % 2 % Dessa resultat avspeglar troligen primärvårdens tillgänglighet i regionen, dvs. det är lättare att få kontakt med vårdcentral i norra länet. Det finns också fler privata aktörer i norra delen av länet. Var utreds lungcancer? Nedan nämnda data avser fullständig tumörutredning med specialistbedömning, bronkoskopi och datortomografi. I Sverige sker utredning av misstänkt lungcancer i huvudsak vid lungmedicinska kliniker/enheter, på länsnivå. Vissa specialiserade undersökningar görs på regionsjukhus/universitetssjukhus. Situationen i SLL är något avvikande jämfört med övriga landet. Övervägande andel av elektiv utredning sker vid lungmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, med specialenheter i Solna och Huddinge. Här görs årligen omkring elektiva utredningar vid

23 misstänkt lungcancer, något fler i Solna än i Huddinge (intern statistik). Vid ca 70 % av utredningarna konstateras lungcancer (Huddinge 75 % enligt egna studier och Solna 65 % enligt E. Branden). Över 90 % av alla lungcancerfall passerar således lungmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset (regionala vårdprogramsdata). Undantag finns (totalt uppskattningsvis ca 10 % av elektiva utredningar): För patienter inom Norrtälje sjukhus upptagningsområde kan utredning ske lokalt i enlighet med en särskild överenskommelse mellan lungkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och medicinkliniken Norrtälje, där två lungspecialister tjänstgör. Enstaka utredningar görs också privat genom FysiologLab och vid Sophiahemmet. Från Södersjukhusets upptagningsområde överförs en viss andel remisser till lungspecialist genom avtal till FysiologLab. Enstaka fall visar sig vid utredning vara lungcancer. Vid lungmottagningarna Södersjukhuset och Danderyds sjukhus görs enstaka utredningar årligen, i huvudsak på patienter som sökt akutmottagningen eller som remitterats till enheterna och där cancerrisken bedömts låg. Vid ÖNH-klinikerna görs även ett litet antal lungcancerutredningar, huvudsakligen på patienter med misstänkt eller verifierad ÖNH-cancer, där samtidig lungcancer inte är ett ovanligt fynd. Dessutom upptäcks och utreds lungcancer inte sällan i samband med akut/halvakut slutensvårdsbesök, antingen som bifynd, eller p.g.a. uttalade, snabbt påkomna symptom: Huvudsakligen gäller detta ovan nämnda sjukhus, dvs. Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus. Enstaka fall utreds också vid S:t Görans sjukhus i samarbete med FysiologLab. Antalet akuta utredningar är mycket svår att beräkna, men utifrån vårdprogramsdata och interna data kan det uppskattas att drygt 10 % av nydiagnostiserade fall upptäcks genom akut/halvakut utredning i sluten vård. En liten andel patienter blir inte föremål för utredning eller bedömning av specialist. Enligt analys av data från regionala vårdprogramsregistret rör det sig uppskattningsvis om 5-10 % av dem som insjuknar i lungcancer. Orsaken är huvudsakligen mycket långt framskriden sjukdom eller hög ålder

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård.

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. I gruppen deltar öl Tomas Gars, Motala; öl Karin Cederquist, Norrköping; öl Urban Wennerström, Västervik; öl Fredrik Olsson Västervik; öl Olof Torstensson Oskarshamn;

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Fokusrapport. Ekokardiografi i Stockholms läns landsting

Fokusrapport. Ekokardiografi i Stockholms läns landsting Medicinskt Programarbete Fokusrapport Ekokardiografi i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2004 Fokusrapport Ekokardiografi i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Tomas

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Lungcancer Pressmapp Kvinnor drabbas tidigare Rökning dominerande orsak

Lungcancer Pressmapp Kvinnor drabbas tidigare Rökning dominerande orsak Lungcancer Pressmapp Varje år får omkring 3 500 personer i Sverige lungcancer. Det är den femte vanligaste cancerformen men den som tar flest liv. År 2005 fick 1 923 män och 1 521 kvinnor diagnosen. Sjukdomen

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR LUNGCANCERVARD

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR LUNGCANCERVARD I ~ II landstinget DAlARNA UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR LUNGCANCERVARD Sammanfattning av uppdragen Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Utveckla stödet för rökawänjning inom primärvården Kartläggning

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004) Lungcancer Ronny Öhman Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancerstatistik Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Maligna lymfom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Maligna lymfom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Maligna lymfom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut:

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut: Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte Närvarande: Mef Nilbert, Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri (sekr.), Lars Holmberg, Nils Conradi, Lena Sharp(punkt 2), Helena

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer