Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet."

Transkript

1 Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och kom med förslag på vad ni tycker FSUM ska arbete med de kommande åren både på lång och kort sikt. Tillsammans kan vi utveckla nya idéer. Vi ser fram emot roliga och intressanta dagar tillsammans! För styrelsen Timmy Leijen Ordförande Catharina Lundgren Idh Sekreterare 1

2 Dagordning för FSUM:s årsmötesförhandlingar Strömstad Årsmötet öppnas. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av två (2) justeringspersoner. 5. Val av tre (3) rösträknare. 6. Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning. 7. Godkännande av dagordning. 8. Godkännande av verksamhetsberättelse. 9. Godkännande av ekonomisk berättelse. 10. Revisionsberättelse. 11. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 12. Redovisning av FSUM-statistik. Presentation av statistikprojektet. 13. Presentation av FSUM s riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar samt FSUM s handbok för Sveriges ungdomsmottagningar 14. Inkomna motioner. 15. Styrelsens förslag till budget. 16. Val av 2 ordinarie ledamöter på 3 år, fyllnadsval av 1ordinarie ledamot på 1 år och 2 suppleanter på 1 år 17. Val av styrelseordförande på ett (1) år. 18. Kommande verksamhetsår/plan. 19. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år. 20. Val av tre (3) representanter till valberedningen. 21. Övriga frågor 22. Avtackning till konferensvärdarna för arrangemanget kring årsmötet. 23. Årsmötet avslutas. 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsåret april april 2015 FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Styrelsens sammansättning Ordförande; Timmy Leijen, sjuksköterska Örebro Sekreterare; Catharina Lundgren Idh, barnmorska, Sollentuna Kassör; Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå Vice ordförande; Mia Öster, barnmorska, Strömstad Övriga ledamöter Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala Susie Rasmussen, kurator, Malmö Carolin Eriksson Barnmorska, Sundsvall Eva Holmberg, psykolog, Umeå Sevil Bremer, psykolog, Solna Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex styrelsemöten; Konstituerande möte i Stockholm /9 UM Uddevalla /26 UM Ulricehamn på UMO Stockholm /11 UM Malmö /19 UM Västerort, Stockholm Samtliga mötesprotokoll kan läsas på webbplatsen Verksamhetsåret började med Årsmöte på FSUM konferensen i Stockholm. Årsmötet var välbesökt och det märks att vi har många engagerade medlemmar. Stort tack till Stockholm skolors ungdomsmottagning för väl genomfört arbete med 2014 års konferens. Under året har vi haft styrelsemöten runt om i Sverige, på olika mottagningar och andra lokaler och vi tackar de mottagningar som så vänligt tagit emot oss under verksamhetsåret. Det är mycket trevligt att träffa kollegor och det blir också mycket billigare än om vi skulle boka in oss på lokal. Hör gärna av er om ni vill att vi under nästa verksamhetsår ska ha möte på just er mottagning. Medlemmar Antal medlemsmottagningar var 219 i april 2015 Av mottagningarna drivs 44,3 % i landstingsregi, 11,9 % i kommunal regi, 32,9 % i landstingoch kommunal regi samt 11 % i övrig regi. Medlemskontakt Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått fem medlemsbrev samt ett i samband med utskicket för årsmötet. Många kontakter med mottagningarna kring olika frågor sker via e-post och telefon. Vi är mycket tacksamma för alla som kontaktar oss i olika sammanhang. Det görs ett mycket viktigt arbete runt om i landet för att ungdomar ska ha en egen plats som är trygg och säker utifrån ungdomars olika behov. 3

4 Arbetet med FSUMs Handbok och FSUMs riktlinjer Vid årsmötet i Strömstad 2015 lanseras två nya nationella FSUM dokument: FSUMs handbok för Sveriges ungdomsmottagningar vilken är avsedd att användas som en vägledning för UM arbete, samt FSUMs riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar vilket beskriver kärnan av UM verksamheten i Sverige och är avsedd att användas som information till politiker och tjänstemän. Bakgrunden till varför dessa dokument tagits fram har sitt ursprung i en motion på Ungdomsmottagningskonferensen i Malmö 2009 vilken handlade om att se över och uppdatera det nuvarande policyprogrammet. Under våren och sommaren 2011 startade bildandet arbetsgruppen som från början bestod av tre f.d. styrelsemedlemmar. Hösten 2012 hade gruppen fått sin nuvarande form, bestående av tio personer, med spridning såväl utifrån professioner som geografiskt samt att vi arbetar på större och mindre mottagningar. Första steget i arbetsprocessen, hösten 2011, var att tillfråga personalen på ungdomsmottagningarna i Sverige om deras synpunkter och reflektioner på FSUMs policyprogram samt vilken typ av dokument de efterfrågade. Efter att ha tagit del av resultatet från enkäten samt de diskussioner och överväganden som arbetsgruppen och styrelsen hade, beslutades om att skapa just en innehållsrik handbok för verksamheterna och ett mer stringent och kärnfullt dokument för andra. Målet med handboken var att skapa ett dokument som med både djup och bredd beskriver UM verksamheten i Sverige, vilket skulle kunna vara ett användbart dokument såväl för nyanställd personal som för att använda som arbetsmaterial vid diskussioner kring den egna verksamheten. Handboken ska också, på ett mer omfattande sätt än i policyprogrammet, beskriva det specifika med ungdomsmottagningarnas arbete med tvärprofessionellt arbete samt vad det är som är kärnan i bemötandet, på vilket sätt som arbetet bedrivs effektivt och professionellt. I texten finns även ett avsnitt om normkritik, istället för att skriva om hur verksamheten ska anpassas till skilda grupper av ungdomar. Istället för att framhålla eller beskriva speciella grupper av ungdomar, låta normkritik sätta sin prägel på Handboken. Vi såg också behovet av ett tydligt och kortfattat dokument med målgruppen politiker, myndigheter och arbetsgivare. Detta resulterade i dokumentet FSUMs nationella riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar som kommer att vara klart i samband med årsmötet Ni, våra kollegor på UM i Sverige, har haft möjlighet att vara med och påverka dokumenten under arbetets gång.. I samband med två årsmöten; UM konferensen i Borlänge 2013 och i Stockholm 2014, har vi genomfört workshops kring såväl Handboken som det andra nationella dokumentet FSUMs nationella riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar. Tidigare Policydokument har varit mycket välanvända, så självklart har vi använt delar av tidigare texter i de nya dokumenten. Vår ambition och förhoppning är att en Handbok kommer att utgöra ett ännu större stöd för oss allihop i det dagliga arbetet och att vi genom dokumentet FSUMs nationella riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar, på ett ännu tydligare sätt visar på ungdomsmottagningarnas mål och unika arbetssätt och de möjliga effekten av detta arbete. 4

5 Statistik projektet Under 2013initierades ett statistikprojekt. För att få en samlad bild av ungdomsmottagningarnas besökare och deras orsaker till besök och synpunkter på verksamheten. 33 stycken av landets medlemsmottagningar har under tiden 1/10-13 till 30/9-14 samlat in data på besöken vad gäller kön, ålder, om det varit förstagångsbesök eller inte och besöksorsaker. Mottagningarna har varit geografisk och storleksmässigt utvalda för att få en bred bild av det insamlade materialet. Nu har arbetet med projektet har kommit så långt att vi tänker presentera en skrift av resultatet på årsmötet. Matrialet är stort och vi har klarat av att göra analys på totalresultatet. Dock inte kunnat göra jämförelser och djupanalys på grund av resursbrist. Så det finns möjlighet att ta de av materialet om man skulle vilja göra ett arbete av det. Varje deltagande mottagning har fått sitt eget resultat för användning. Detta för att ha som en beskrivning av ungdomsmottagningsverksamheten i nutid men också som ett medel att använda för olika ändamål för att visa på innehållet i ungdomsmottagningarnas arbete. FSUM 25 års Jubileum Under 2013 då FSUM hade sitt 25 årsjubileum startade en turné med pensionerade barnmorskan Anders Karlsson. Medel avsattes för 7 stycken UM att engagera Anders lokalt tillsammans med representant från FSUMs styrelse. Intentionen var att belysa och påminna oss om vår historia inom Ungdomsmottagningsverksamheten i Sverige. Anders Karlsson som var med från de första åren när UM startades i Borlänge och har varit verksam inom UM fram till pension belyste de frågor vi arbetar med från ett personligt perspektiv. Detta var en kompletterande aktivitet under jubileumsåret då även FSUM konferensen hade temat Ungdomsmottagningen igår, idag och imorgon. Turnén har varit uppskattad och avslutades under Anders Karlssons föredrag Drömmen om en ungdomsmottagning, och hur det blev från Göteborg finns inspelat och ligger på FSUMs hemsida så att alla kan ta del av det. Musikhjälpen På initiativ av Susanne Berglund kurator Järva UM drog vi igång ett projekt att samla in pengar till p3 musikhjälpen. Årets tema var Minska spridningen av HIV. En facebook sida upprättades och info spreds via den och medlems utskick. Resultatet var att det var ett 10 tal mottagningar som tillsammans samlade in över kr Facebook Facebook sidan FSUM diskussion har fått ett ökat antal medlemar och är idag uppe i över 200. Vi skulle kunna vara flera kan man tycka. Denna sida har som funktion att snabbt och lätt få kontakt i olika frågor om vad som händer på våra arbeten. Lyfta frågor om specifika saker som man vill ha svar på eller diskutera. Aktiviteten på sidan har ökat undan för undan vilket är roligt. Vår interaktiva webbplats innehåller bland annat information kring medlemsdata, styrelsemötesprotokoll, uppsatser och rapporter av olika slag, inbjudningar till diverse kurser och utbildningar mm. Alla uppmuntras till att aktivt deltaga genom att skicka in era metoder, rutiner, rapporter m.m som kan vara till hjälp för andra ungdomsmottagningar. Ansvarig är Konferensmanual När man vill ansöka om att vara värd för en FSUM konferens så finns en konferensmanual på hemsidan. Konferensen skall vara utformad för föreningens medlemmar och göras i samverkan med en värdmottagning. 5

6 Arbete för ett FSUM kansli Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att undersöka möjlig finansiering av ett kansli. Vi anser att om ett arbete i framtiden ska få tyngd och få kraft behöver föreningen resurser till det med ett kansli och personal. Medlemsmatrikel Mottagningarna ansvarar för att respektive uppgifter på föreningens webbplats är aktuella. Styrelsen avser att fortsättningsvis enbart använda e-post som kanal för medlemsbrev, årsmöteshandlingar undantagna. Det är därför av stor vikt att medlemsmottagningarna håller sina postadresser, e-postadresser mm uppdaterade eftersom man annars riskerar att går miste om aktuell information. Vid förändring, kontakta dataansvarig Susie Rasmussen: eller följ instruktioner på nya hemsidan. Styrelsens arbete/aktiviteter Styrelsens ledamöter har i olika sammanhang deltagit i olika sammankomster/möten och mediakontakter som berör ungdomsmottagningarnas verksamhet. Kontakter med organisationer, myndigheter, arrangörer för olika utbildningar etc. En intervju handlade om ungdomsmottagningsverksamhet inför en omorganisation i Västmanlands läns landsting. Hälso-och sjukvårdsminstern Gabriel Wikström har kontaktats två gånger under året för att få till ett möte med honom och socialdepartementet. Syftet har varit att lyfta frågor runt ungdomsmottagningars arbete. Även att diskutera nationella register och statistik, kvalité på arbetet på UM. Dock har svaret varit avvaktande och vi väntar på en inbjudan som utlovats för ett möte. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till grund för en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I arbetsgruppen, där ett flertal organisationer medverkade, representerades FSUM av Mia Öster. Underlaget är lämnat till Socialdepartementet för beslut. Förslaget är, att den nationella SRHR-strategin utgår från visionen: Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa - på lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva rättigheter. Underlaget kan beställas/laddas ner från artikelnr FSUM har under verksamhetsåret fortsatt att vara aktiva i arbetet kring preventivmedelssubventionen. FSUMs grundhållning är att alla preventivmedel (alla preparat) ska vara kostnadsfria upp till 20 års ålder. Efter 20 års ålder bör de vara subventionerade. Denna linje vill FSUM fortsätta driva. FSUM är representerade i UMO:s förvaltningsråd och FSUMs roll där har varit att finnas som ett komplement från de kliniska ungdomsmottagningarna i planeringen av UMO:s verksamhet och innehåll. Vår representant där är Catharina Lundgren Idh. Representanter ur styrelsen har varit på SKL och deltagit i workshop angående första linjen på ungdomsmottagningarna. Styrelsen har haft kontakt och överläggningar med UMO om hur deras verksamhet fortgår efter byte av huvudman och vårt framtida sammarbete. IPCI konferens - Internationell parlamentariker konferens. FSUM representanter har deltagit vid under konferensen april FSUM beskrev ungdomsmottagningarnas SRHR arbete idag och utrymme gavs för frågor och diskussion. FSUM skriver remissvar till Socialstyrelsen Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori. I detta kunskapsstöd redogör 6

7 Socialstyrelsen för rekommendationer och bedömningar som avser specialiserad vård och behandling för barn och unga personer med könsdysfori. FSUM, Karin Bishop Bondestam, har deltagit i Socialstyrelsens och Östergötlands läns arbete kring könsstympning. Medverkan i UMSAM Nätverk för samordnare och chefer på ungdomsmottagningar. Här diskuteras och informeras om nationella ungdomsmottagningsfrågor. FSUM s representanter i denna grupp är Carolin Eriksson och Catharina Lundgren Idh. Kunskaps/utvecklingsbidrag Medlemsmottagningar kan 2 gånger om året ansöka om ett Kunskaps- och Utvecklingsbidrag. Information om bidrag och stipendier samt kriterier för ansökan och ansökningstider för dessa finns på hemsidan. Tre ansökningar inkom detta år. FSUM stipendiet Två stipendieansökningar har inkommit. FSUM priset Årets FSUM- pris, Årets Nytänkande, Årets Galnaste och Årets Mottagning delas ut under konferensen 2015 i Strömstad års FSUM konferens Uddevalla Ungdomsmottagningen tillsammans med kollegor i norra Bohuslän blev utsedda att arrangera 2015 års konferens. Årets tema är: Ung i världen. Konferensen är förlagd till Strömstad v 19, 6-8 maj. FSUM har varit på plats i Uddevalla och diskuterat konferensen och följt arbetet under hela processen. Uppslutningen har varit stor, många vill delta på konferensen i år. Ett sort arbete har gjorts för att bereda plats för så många som möjligt. Det är över 500 deltagare anmälda. FSUM:s styrelse vill tacka alla ungdomsmottagningar för Ert förtroende. Örebro och Stockholm Timmy Leijen Ordförande Catharina Lundgren Idh Sekreterare 7

8 Verksamhetsplan för för FSUM Arbeta fram/driva frågan om kvalitets indikatorer, lagstadgad verksamhet och arbetsgrupp Statistikfrågan behöver lösas. Projekt statistik slutförs genom skriftlig analys och presentation Ansvar: Susie/Timmy/Eva W Revidering av policyprogrammet, del 2 Ska presenteras och tas på årsmöte Implementeras under 15/16 och arbetsgrupp Fortsatt diskussion om FSUM:s framtida roll Fortsatt lobbyarbete för subventionerade preventivmedel Ansvar: Karin Deltagande i nätverk för samordnare för UM-verksamheter Ansvar: Carolin/Catharina Medverka i projekt där FSUM är med som projektansvariga. Att kontinuerligt ha kontakt dialog med samverkanspartner och/eller andra aktörer som möter ungdomar tex UMO, SMI. Under kommande år extra viktigt att följa nya huvudmannaskapet på UMO Ta fram utställningsmaterial/profilkläder Utåtriktad verksamhet/lobbyverksamhet - nya arenor. Ex Almedalen Konferens 2016 planering och genomförande med lokalvärd. På lång sikt: Att ha huvudfråga eller ett tema som FSUM organiserar/lanserar för UM varje år/vartannat år 8

9 Motion till FSUMs årsmöte i Strömstad 2015 Vi föreslår att styrelsen fortsatt arbetar med frågor kring etiska regler/förhållningssätt för personalen på landets ungdomsmottagningar mot bakgrund av trender i samhället exempelvis den ensidiga debatten kring hormonella preventivmetoder eller begränsning av aborträtten. Representanter för några ungdomsmottagningar Soledad Quintana Väsby Ungdomsmottagning Jessica Sunesson Väsby Ungdomsmottagning Susanne Berglund Järva Um och Sundbybergs Um Gunn Åberg Stockholms skolors ungdomsmottagning Pia Jonasson Åkersberga ungdomsmottagning Lina Persdotter Isaksson Ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10 Susanne Högberg, enhetschef och barnmorska, Ungdomsmottagningen Östersund, Sveg Region Jämtland Härjedalen Styrelsens behandling och förslag till beslut. Vi delar motionärernas åsikter att denna fråga är viktig. Genom framtagandet av FSUMs riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar samt FSUMs Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar så har arbetet tydliggjorts med motionärernas intention, med det anser vi motionen vara besvarad. 9

10 Motion till FSUMs årsmöte i Strömstad 2015 Ungdomsmottagningar har i år 2015 funnits i 45 år i Sverige men är fortfarande en relativt okänd verksamhet för folk i allmänhet. Vi föreslår: -att FSUMs styrelse får i uppdrag att verka för att uppmärksamma och sprida kunskap om Sveriges ungdomsmottagningar i olika sammanhang och på olika nivåer i samhället -att årsmötet tillsätter av en tvärprofessionell arbetsgrupp med representation från hela landet av intresserade ungdomsmottagningsarbetare som jobbar vidare med frågan. Representanter för några ungdomsmottagningar Soledad Quintana Väsby Ungdomsmottagning Jessica Sunesson Väsby Ungdomsmottagning Susanne Berglund Järva Um och Sundbybergs Um Gunn Åberg Stockholms skolors ungdomsmottagning Pia Jonasson Åkersberga ungdomsmottagning Lina Persdotter Isaksson Ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10 Susanne Högberg, enhetschef och barnmorska, Ungdomsmottagningen Östersund, Sveg Region Jämtland Härjedalen Styrelsens behandling och förslag till beslut. Vi delar motionärernas åsikter att denna fråga är viktig att arbeta vidare med. Dock ser vi att detta är ett av styrelsens huvuduppdrag men det finns ändå en poäng med att bredda arbetet och ta in fler genom att tillsätta en arbetsgrupp. Den första att satsen anser styrelsen redan vara uppfylld då detta ingår styrelsens uppdrag. När det gäller motionens andra att sats föreslår styrelsen att årsmötet beslutar att ge FSUMs styrelse i uppdrag att tillsätta en nationell tvärprofessionell arbetsgrupp som jobbar vidare med frågan. 10

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer