Tredje utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tredje utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland"

Transkript

1 GENERALDIREKTORATET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR TILLSYNSAVDELNINGEN Strasbourg, 4 december 2009 Offentligt Greco RC-III (2009) 2E (P3) Tredje utvärderingsomgången Överensstämmelserapport för Finland Kriminalisering (ETS 173 och 191, GPC 2) *** Insyn i partifinansieringen För GRECO:s antagande vid det 45:e plenarmötet (Strasbourg, 30 november 4 december 2009) Secrétariat du GRECO GRECO Secretariat Conseil de l Europe Council of Europe F Strasbourg Cedex Fax

2 I. INLEDNING 1. Överensstämmelserapporten utvärderar de åtgärder som de finska myndigheterna vidtagit för att implementera de 17 rekommendationer som gavs i den tredje utvärderingsomgångens rapport gällande Finland (se punkt 2), som täckte två skilda teman, nämligen: - Tema I Kriminalisering: Artikel 1a och 1b, 2-12, 15-17, samt artikel 19 punkt 1 i straffrättsliga konventionen om korruption (ETS 173), artikel 1-6 i konventionens tilläggsprotokoll (ETS 191) samt riktlinje 2 (kriminalisering av korruption). - Tema II Insyn i partifinansieringen: Artikel 8, 11, 12, 13b, 14 och 16 i rekommendation Rec(2003)4 gällande allmänna regler mot korruption vid finansieringen av politiska partier och valkampanjer samt, på ett allmännare plan, riktlinje 15 (finansieringen av politiska partier och valkampanjer). 2. Rapporten från den tredje utvärderingsomgången antogs av GRECO vid det 35:e plenarmötet (den 3-7 december 2007) och offentliggjordes den 12 december 2007 efter att ha godkänts av Finland (Greco Eval III Rep (2007) 2E, Theme I and Theme II). 3. Såsom GRECO:s arbetsordning kräver, lämnade de finska myndigheterna in en lägesrapport om åtgärder som vidtagits för att implementera rekommendationerna. Denna rapport togs emot den 23 juni 2009 och låg som grund för överensstämmelserapporten. Utöver denna rapport inkom ytterligare information från de finska myndigheterna den 19, 20 och den 27 november GRECO valde Norge och Storbritannien till att utse rapportörer för överensstämmelseförfarandet. De rapportörer som utsågs var Jens-Oscar Nergård, chefsrådgivare vid moderniseringsdepartementet i Norge och Chiara MacCall vid justitiedepartementets straffrättsliga enhet i Storbritannien. De båda rapportörerna bistods av GRECO:s sekretariat i arbetet med att utarbeta överensstämmelserapporten. 5. Överensstämmelserapporten utvärderar implementeringen av var och en av utvärderingsrapportens rekommendationer och gör en övergripande uppskattning av hur medlemmen levt upp till dessa rekommendationer. Implementeringen av eventuellt kvarstående rekommendationer (som delvis eller inte alls implementerats) kommer att utvärderas på basis av en lägesrapport som myndigheterna är ansvariga att lämna in 18 månader efter att föreliggande överensstämmelserapport har antagits. II. ANALYS Tema I: Kriminalisering 6. GRECO erinrar om att man i sin utvärderingsrapport listade 7 rekommendationer till Finland gällande tema I. 7. Myndigheterna i Finland rapporterar att justitiedepartementet den 1 december 2008 tillsatte en arbetsgrupp för att avgöra vilka rättsliga åtgärder som krävs för att kunna implementera rekommendationerna från GRECO i enlighet med GRECO:s tredje utvärderingsomgångsrapport gällande Finland samt för att ge förslag på ändringar till den befintliga lagstiftningen eller lägga grunden för ny lagstiftning om så skulle behövas. Den 6 november 2009 lämnade arbetsgruppen in sina förslag till justitiedepartementet som i sin tur tagit med dem i sitt svar till GRECO. 2

3 Rekommendation i. 8. GRECO rekommenderade att kontrollera täckningen av begreppet utländska skiljemän i finsk lag och, om det behövs, att på ett otvetydigt sätt överföra definitionen av utländska skiljemän såsom det beskrivs i artikel 4 i tilläggsprotokollet till den straffrättsliga konventionen mot korruption (ETS 191) till finsk lagstiftning och att så snart som möjligt skriva på samt ratificera detta instrument. 9. Myndigheterna i Finland medger att den aktuella lagstiftningen gällande straffrättsligt ansvar för bestickning av inhemska och utländska skiljemän inte är entydig och den ovannämnda arbetsgruppen har därför föreslagit att man infogar uttrycket en person som fungerar som skiljeman till bestämmelserna kring aktiv och passiv bestickning inom den privata sektorn (Brottsbalken kap. 30, stycke 7 och 8). Arbetsgruppen har även föreslagit att tilläggsprotokollet till den straffrättsliga konventionen bör skrivas på och ratificeras. 10. GRECO noterar de förslag på ändringar som refererats till ovan, vilka verkar vara tillräckligt vida för att inkludera bestickning av skiljemän, oberoende om de är inhemska eller utländska. GRECO välkomnar förslaget att skriva på och ratificera tilläggsprotokollet till den straffrättsliga konventionen. 11. GRECO konkluderar att rekommendation i delvis har implementerats. Rekommendation ii. 12. GRECO rekommenderade att se över lagstiftningen gällande bestickning av ledamöter av den finska riksdagen, ledamöter av utländska parlament och ledamöter av internationella parlamentariska församlingar, för att följa bestämmelserna i enlighet med artikel 4, 6 och 10 av den straffrättsliga konventionen mot korruption (ETS 173). 13. Myndigheterna i Finland rapporterar att arbetsgruppen har föreslagit att lagstiftningen om bestickning av ledamöter av den finska riksdagen, som även täcker ledamöter av utländska parlament och ledamöter av internationella parlamentariska församlingar, ska ändras så att den helt uppfyller bestämmelserna i enlighet med artikel 4, 6 och 10 av den straffrättsliga konventionen (ETS 173). Ändringsförslaget (Brottsbalken kap. 16, stycke 14a och 14b) finns som bilaga till denna rapport. 14. GRECO erinrar om att en av utvärderingsrapportens slutsatser var att den befintliga lagstiftningen täcker situationer där en parlamentsledamot i utbyte mot fördelen och hans/hennes parlamentariska mandat, agerar så att ett ärende under betänkande eller som ska upp i betänkande i parlamentet avgörs på ett visst sätt och att denna ordalydelse är mer begränsad än vad som avsågs i artikel 4 i den straffrättsliga konventionen. GRECO ser positivt på att denna begränsning inte finns med i ändringsförslaget. Den nya ordalydelse som föreslagits, som menar att bestickningsakten ska vara ledande mot att allvarligt undergräva friheten i utövandet av det parlamentariska mandatet, verkar begränsa denna förseelse i förhållande till bestämmelserna enligt artikel 4, 6 och 10 i konventionen, som inte har några sådana krav. Följaktligen ser det ut som om den föreslagna ordalydelsen i Brottsbalken kap. 16, stycke 14a, behöver gås igenom på nytt av de finska myndigheterna för att helt stämma överens med texten i konventionen. 15. GRECO konkluderar att rekommendation ii inte har implementerats. 3

4 Rekommendation iii. 16. GRECO rekommenderar att på ett lämpligt sätt förtydliga vad som kan anses vara tillbörliga och/eller otillbörliga gåvor/fördelar, både vad gäller materiella och icke-materiella fördelar för olika typer av mutbrott. 17. Myndigheterna i Finland betonar att arbetsgruppen har rapporterat att det inte är möjligt att göra bindande förtydliganden om vad som kan anses vara tillbörliga eller otillbörliga fördelar, eftersom detta skulle inkräkta på principen om domstolarnas frihet, vilka är de slutliga referenspunkterna när det gäller tolkning av lagen. Arbetsgruppen har emellertid tolkat GRECO:s förfrågan som en uppmaning att analysera den rättspraxis som redan finns, vars nytta arbetsgruppen dock inte är övertygad om, eftersom de få rättsärenden som handlar om tillbörliga/otillbörliga fördelar ändå finns lätt tillgängliga som det är. Ärendet har tagits upp som betänkande av regeringen. 18. GRECO önskar framhålla att skälen till den aktuella rekommendationen i grund och botten var att den nuvarande lagen är ganska allmänt formulerad och att det endast finns ett begränsat antal prejudicerande rättsfall när det gäller mutbrott i Finland. Detta innebär att gråzonen är stor för vad som kan anses vara tillbörliga resp. otillbörliga fördelar, inklusive materiella och ickemateriella fördelar, vilket gör det svårt för tjänstemän och andra att veta vilka fördelar som är acceptabla och vilka som inte är det (utvärderingsrapport, punkt 99). GRECO betonar att rekommendationen är skriven på ett öppet sätt och att de finska myndigheterna är fria att välja lämpliga åtgärder för att rätta till de brister som identifierats. I nuläget har inga konkreta åtgärder inrapporterats. 19. GRECO konkluderar att rekommendation iii inte har implementerats. Rekommendation iv. 20. GRECO rekommenderade att överväga hårdare straff för grova mutbrott inom den allmänna sektorn. 21. Myndigheterna i Finland förklarar att de anser att straffskalan för grova mutbrott inom den allmänna sektorn motsvarar straffskalan för grova ekonomiska brott. En övergripande reform av brottslagen, som tog flera årtionden att genomföra, har nyligen avslutats och det bör finnas övertygande skäl för att avvika från de vanligen använda straffskalorna vad gäller grova brott. Då detta inte är fallet, anser inte myndigheterna att den befintliga straffskalan och de sanktioner som används är särdeles milda, om dock inte många. Därutöver ser myndigheterna inga andra betydande fördelar med att ändra till hårdare straff vid mutbrott. Myndigheterna tillägger att det är möjligt att tillämpa hårdare straff än de som föreskrivs i bestämmelserna om bestickning, om korruptionsbrott har begåtts i samband med andra grova brott. På grundval av ovanstående skäl har arbetsgruppen inte gett förslag om hårdare straff för mutbrott inom den allmänna sektorn. 22. GRECO noterar skälen för att inte införa hårdare sanktioner när det gäller mutbrott inom den allmänna sektorn. GRECO noterar att Finland står fast vid sin tidigare kritiserade ställning återspeglad i utvärderingsrapporten (punkt 102) att jämföra sanktionsnivån för korruptionsbrott endast med ekonomiska brott och inte med andra typer av grova brott enligt brottslagen (t.ex. bevisförfalskning), som kan leda till hårdare straff. Man beklagar den ställning som de finska myndigheterna valt men accepterar att frågan har bearbetats på ett godtagbart sätt, såsom rekommendationen kräver. 4

5 23. GRECO konkluderar att rekommendation iv har implementerats tillfredsställande. Recommendation v. 24. GRECO rekommenderade att överväga att slopa kravet på dubbel straffbarhet när det gäller mutbrott inom den privata sektorn när brottet begåtts utomlands och sålunda att Finland tar tillbaka eller inte förnyar sin reservation rörande artikel 17 i den straffrättsliga konventionen mot korruption (ETS 173). 25. Myndigheterna i Finland rapporterar att arbetsgruppen tagit denna rekommendation i beaktande och att de dragit slutsatsen att kravet på dubbel straffbarhet vid mutbrott inom den privata sektorn begångna utomlands skall tas bort. Detta för att etablera samma situation som vid mutbrott inom den allmänna sektorn där det inte föreligger något krav på dubbel straffbarhet. För detta ändamål har arbetsgruppen föreslagit en ändring av Brottsbalken kap. 1, stycke 11. Myndigheterna rapporterar att ändringen under förutsättning att den godkänns av riksdagen kommer att göra den nuvarande reservationen rörande artikel 17 i den straffrättsliga konventionen mot korruption (ETS 173) överflödig och att den kan återkallas. 26. GRECO ser positivt på att denna rekommendation inte endast fingranskats, utan att man även föreslagit lagändringar som skulle innebära slopandet av dubbel straffbarhet vid mutbrott inom den privata sektorn. Det nya lagförslag som gjorts (GRECO har tagit del av detta) skulle om det godkänns göra finsk lagstiftning mer koherent och stärka Finlands möjligheter att bekämpa korruption som begås utomlands. 27. GRECO konkluderar att rekommendation v delvis har implementerats tillfredsställande. Rekommendation vi. 28. GRECO rekommenderade att införa hårdare straff för mutbrott inom den privata sektorn. 29. Myndigheterna i Finland meddelar att de inte ser behov av att ha kvar den nuvarande skillnaden mellan straffsanktioner när det gäller mutbrott inom den privata sektorn, där maxstraffet är 2 års fängelse och mutbrott inom den allmänna sektorn där maxstraffet är 4 års fängelse för grova brott. Utöver brotten aktivt och passivt mutbrott inom den privata sektorn (Brottsbalken kap. 30, stycke 7 och 8), har arbetsgruppen därför föreslagit att man infogar styckena om grova brott av det här slaget (7a och 8a), som stipulerade sanktioner från 4 månader upp till 4 års fängelse. 30. GRECO har noterat de föreslagna lagändringarna, som om de godkänns skulle ligga i linje med rekommendationen. 31. GRECO konkluderar att rekommendation vi delvis har implementerats. Rekommendation vii. 32. GRECO rekommenderade att överväga att missbruk av inflytande kriminaliseras i enlighet med artikel 12 i den straffrättsliga konventionen mot korruption (ETS 173) och att reservationen kring den artikeln därmed återkallas eller inte förnyas. 33. Myndigheterna i Finland framhäver att en kriminalisering av missbruk av inflytande skulle bidra till ett mera heltäckande rättsjuridiskt ramverk i Finland för olika typer av korruption. För detta 5

6 34. GRECO noterar den information som getts, inklusive det lagförslag som skickats med, vilket verkar vara i linje med bestämmelserna i den straffrättsliga konventionens artikel 12. Men med det sagt noterar GRECO samtidigt att de tilltänkta maxstraffen vid aktivt och passivt missbruk av inflytande (2 års fängelse) och det faktum att det inte finns någon grövre form för dessa brott, verkar vara i det mildaste laget jämfört med maxstraffen för andra korruptionsbrott i Finland. Den föreslagna lagändringen brister kanske därför i fråga om bestämmelserna kring den straffrättsliga konventionens artikel 19 som säger att sanktionerna måste vara effektiva, proportionella och avrådande. GRECO uppmanar de finska myndigheterna att se över denna del av lagförslaget innan förslaget går vidare till riksdagen. 35. GRECO konkluderar att rekommendation vii har implementerats tillfredsställande. Tema II: Insyn i partifinansieringen 36. GRECO erinrar om att man i sin utvärderingsrapport listade 10 rekommendationer till Finland gällande tema II. 37. Myndigheterna i Finland meddelar att justitiedepartementet den 30 maj 2008 utsåg Val- och partifinansieringskommittén till att utarbeta ett förslag på förnyelse av de lagar som styr finansieringen av politiska partier och valkandidater i enlighet med riktlinjer som getts i ett regeringsprogram. Det här programmet hänvisar specifikt till GRECO:s rekommendationer och det står bl.a. att regeringen kommer att se över behovet av lagändringar och procedurmässiga förändringar vid val- och partifinansiering. 38. Myndigheterna beskriver Val- och partifinansieringskommittén som en bred arbetsgrupp där alla riksdagspartier och även flera universitet såväl som justitiedepartementet deltar. Kommittén fick i uppdrag att utvärdera politiska partiers finansiering, valkandidaters finansiering och befintlig tillsynsverksamhet samt att utarbeta förslag på hur insynen i sådan finansiering skulle kunna förbättras med utgångspunkt i de åsikter och rekommendationer som lagts fram av GRECO. 39. Kommitténs arbete delades upp i två delar. Förslag gällande den första delen av arbetet, som enbart syftar till kandidaters valfinansiering, lämnades in till justitiedepartementet i januari Den 27 februari 2009 lade regeringen fram en lagmotion till riksdagen och baserat på kommitténs arbete trädde Lagen om kandidaters valfinansiering i kraft den 1 maj 2009 (Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 273/2009). Den andra delen av kommitténs arbete, om insyn i partifinansieringen, lämnades in till regeringen så sent som den 13 oktober 2009, inklusive ändringsförslag angående Lagen om politiska partier från Justitieministeriet har bifogat kommitténs förslag samt lagändringsförslaget i sitt svar till GRECO. Rekommendation i. 40. GRECO rekommenderade att överväga att införa en mer frekvent rapportering om valaktiviteter, vilket även skulle innefatta inkomster och utgifter i samband med valkampanjer. 6

7 41. Myndigheterna i Finland meddelar att Lagen om kandidaters valfinansiering som trädde i kraft den 1 maj 2009 innefattar en särskild bestämmelse om en valkampanjs längd och vad som är skäligt att utgöra valfinansiering för en kandidat (stycke 2). För lagens ändamål menas med valfinansiering den finansiering som samlas in för att täcka kostnaderna för kandidatens valkampanj och som får börja samlas in tidigast sex månader före valdagen och avslutas senast två veckor efter valdagen, oberoende av när sådana kostnader betalas. Definitionen täcker den aktiva kampanjperioden. Endast utgifter är sammanlänkade med själva kampanjperioden såsom den definieras i lagen. Däremot måste inkomstkällan alltid anges för all finansiering som sker innan valkampanjen startat, om inkomsterna används för att betala utgifter som härrör sig till valkampanjen. Detta betyder att finansiering kan komma att behöva anges inom en rapporteringsperiod som t.o.m. kan sträcka sig längre än räkenskapsåret. Enligt den nya lagen är det endast personer som valts till förtroendeposter och deras ställföreträdare som måste redogöra för sin valfinansiering (stycke 5). Detta för att undvika mödosamma och administrativa förfaranden. Upplysningar om potentiella band till en tredje part är av särskild vikt främst för folk som deltar i beslutsfattande. Den nya lagen ger möjlighet till upplysningar i förhand, vilket kan lämnas in av alla kandidater. En kandidat och ett politiskt parti som utser en ordförandekandidat och den omröstningsansvarige i en viss valkrets som utser en kandidat kan lämna in upplysningar på förhand till Statens revisionsverk (se även rekommendation ix). Dessa skall innehålla en uppskattning av valkampanjens beräknade finansiering och kostnader före valdagen, men inte innan en lista över de som kandiderar har upprättats och vid val av president även kandidatlistan. Statens revisionsverk i Finland är ålagt att offentliggöra förhandsupplysningarna utan dröjsmål (stycke 11). 42. Myndigheterna tillägger att det nya förfaringssättet ger väljarna möjlighet att utvärdera en kandidats finansiering innan de röstar. Förhandsupplysningar är inte obligatoriskt eftersom det i Finlands kandidatcentrerade röstningssystem inte alltid är klart hur mycket kampanjkostnaderna uppgår till förrän kanske en dag före valet eller till och med först efter valdagen. De slutliga valfinansieringsupplysningarna ska lämnas in inom två månader efter att valresultatet tillkännagivits. 43. Frågan om rutiner vid rapportering kring politiska partiers valaktiviteter har varit under betänkande av regeringen, som nu föreslår att Lagen om politiska partier bör ändras så att såväl politiska partier som organisationer och stiftelser involverade i kampanjfinansieringen, i samma omfattning för vad som gäller valkandidater, tvingas rapportera donationer som överstiger euro. 44. GRECO noterar den information som lämnats. Man ser positivt på den nya lagstiftning som införts för att förbättra insynen vad gäller valkandidaters inkomster och utgifter. GRECO glädjer sig också åt att Finland även funderar på att införa krav på mer frekvent rapportering om politiska partiers valaktiviteter. Men denna betänkandeprocess har ännu inte resulterat i mer än ett lagändringsförslag. 45. GRECO konkluderar att rekommendation i delvis har implementerats. Rekommendation ii. 46. GRECO rekommenderade att förstärka rapporteringsförpliktelserna i riktning mot en mer specificerad nivå om inkomster och utgifter, vilket krävs, t.ex. vilken slags donation det rör sig om och individuella donationers värde och kostnader. 7

8 47. Myndigheterna i Finland meddelar att Lagen om kandidaters valfinansiering från 2009 innebär att valkandidater är förpliktade att specificera sina valkampanjskostnader i de upplysningar de måste lämna in i samband med samtliga allmänna val (stycke 6). Bestämmelsen om specificering av kampanjkostnader lades till i lagen som en partiell ändring (Lag 604/2008), vilken tillämpades redan i kommunalvalen som hölls i oktober Som ett resultat av ändringen har justitiedepartementet utarbetat en ny upplysningsanmälansblankett och gett nya anvisningar för kommunalvalen. De som var förpliktade att lämna in upplysningar var tvungna att specificera sina kampanjkostnader genom att rapportera de utgifter de haft för annonser i olika media, kampanjplanering, mötessammankomster m.m. Enligt de nya anvisningarna måste källan för de medel som samlats in av kandidatens personliga stödgrupp anges efter samma riktlinjer som gäller den direktfinansiering kandidaten fått in. Kravet att rapportera kampanjkostnader har utvidgats till att gälla alla allmänna val, d.v.s. parlamentsval, presidentvalet, kommunalval och val till Europaparlamentet. Den totala valkampanjskostnaden ska inrapporteras, med en specificerad lista över reklamrelaterade kostnader för annonser och reklam i tidningar, radio, tv och datanätverk och även i annan kommunikationsmedia, såsom utomhusannonsering, framställandet av egentillverkade nyhetsbrev, broschyrer och andra tryckta dokument, kampanjplanering, planering av mötessammankomster och andra utgifter (stycke 6(1)(3)). Vidare är det krav på att den totala valfinansieringen ska rapporteras och till denna ska bifogas en specificerad lista över kandidatens egna medel och lån, alla kampanjbidrag som kandidaten tagit emot eller som tagits emot av hans/hennes supportgrupp eller annan sammanslutning som helt och fullt verkar för att understödja kandidaten. Dessa medel grupperas efter medel som erhållits av privatpersoner, företag, föreningar knutna till politiska partier och andra källor (stycke 6(1)(4)). Om kandidaten, hans eller hennes supportgrupp eller annan sammanslutning som helt och fullt verkar för att understödja kandidaten har tagit lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen, måste även en återbetalningsplan för det lånet skickas med. Den som är förpliktigad att lämna in dessa upplysningar, uppmanas också att rapportera annan information om valfinansieringen och kampanjkostnader, som kandidaterna själva anser vara lämplig (stycke 6(1)(5)). Det är Statens revisionsverk som har tillsynen över kravet på upplysningarna om valfinansieringen (se även rekommendation ix nedan). Det är även Statens revisionsverk som utarbetat en ny upplysningsanmälansblankett och tillhörande anvisningar som finns tillgängliga via Statens revisionsverks hemsida. 48. Myndigheterna framhäver att politiska partier också kommer att krävas på strängare rapportering som en konsekvens av en föreslagen ökad specificering i fråga om inrapportering av inkomster och utgifter, liknande de regler som redan gäller för valkandidater. 49. GRECO välkomnar de åtgärder som de finska myndigheterna gjort i syfte att leva upp till GRECO:s rekommendation, som huvudsakligen handlade om att den detaljnivå som krävdes vid rapportering av valfinansiering var för låg för att kunna ge någon meningsfull information. Den nya lagen och tillhörande anmälansblanketter ser ut att avhjälpa bristen i fråga om valkandidater. Regeringen är dessutom på väg att föreslå nya regler med liknande effekt i fråga om politiska partier. 50. GRECO konkluderar att rekommendation ii delvis har implementerats. Rekommendation iii. 51. GRECO rekommenderade att se till att donationer som ges till politiska partier i form av naturaförmåner (förutom frivilligarbete utanför professionens roll) värderas och redovisas till sitt marknadsvärde. 8

9 52. Myndigheterna i Finland framhäver att 2009 års Lag om kandidaters valfinansiering innefattar en särskild bestämmelse om att värdet av kampanjbidrag som ges i andra former än i pengar ska värderas och att bidragen ska anges i siffror (stycke 3(3)). Enligt förarbetet till lagen menas med detta det skäliga värdet av sådana bidrag. Vad beträffar politiska partier finns en liknande definition med i ändringsförslaget till Lagen om politiska partier. 53. GRECO välkomnar den nya lagstiftningen som förtydligar att naturadonationer till valkandidater måste deklareras enligt deras motiverade penningvärde. Det som myndigheterna har rapporterat ligger dock utanför ramen för den aktuella rekommendationen, vilken är begränsad till politiska partier och avseende detta föreligger endast ett förslag till lagändring. 54. GRECO konkluderar att rekommendation iii delvis har implementerats. Rekommendation iv. 55. GRECO rekommenderade att införa ett allmänt förbud mot donationer från givare vars identitet inte är känd av det politiska partiet/kandidaten och att överväga att sänka tröskeln för donationer över den nivå där en givares identitet måste avslöjas. 56. Myndigheterna i Finland meddelar att 2009 års lag om kandidaters valfinansiering innefattar ett uttalat förbud att ta emot donationer om givarens identitet inte kan bestämmas. Ingen kandidat och inte heller hans eller hennes stödgrupp eller annan sammanslutning som helt verkar för att understödja en viss kandidat får ta emot kampanjbidrag om inte givaren går att identifiera. Detta gäller dock inte kampanjbidrag som samlats in som ett resultat av vanliga insamlingar av pengar (stycke 4(1)). 57. Myndigheterna meddelar vidare att tröskeln sänkts för donationer som måste rapporteras specificerat, vilket gäller alla val. Enligt 2009 års lag måste varje enskilt kampanjbidrag och dess givare anges separat, om bidragets värde överstiger EUR 800 i kommunalval, EUR i riksdagsval eller EUR i Europaparlamentsvalen och presidentvalen. Om ett sådant bidrag görs genom köp av identifierbara varor eller tjänster eller på annat sätt (t.ex. när en givare köper något till överpris från en kandidat), ska endast nettovärdet av sådana bidrag avslöjas och specificeras (stycke 6(2)). 58. Vad beträffar politiska partier, framlägger myndigheterna att de föreslagna ändringarna till lagen om politiska partier etablerats, vilket förbjuder politiska partier att acceptera bidrag från givare som inte kan identifieras, att jämföra med den lagstiftning som redan gäller för valkandidater. 59. GRECO välkomnar förbudet mot anonyma bidrag som införts för valkandidater. GRECO accepterar att vanliga insamlingar av pengar, såsom allmänna insamlingar, lotterier, småskalig försäljning och stora möten etc. inte täcks av förbudet. Vidare har Finland avsevärt sänkt tröskeln vad beträffar alla typer av val. Ett sådant beslut syftar uppenbart till en större insyn inom området för finansiering av valkandidater. GRECO noterar att ett förbud mot anonyma donationer för politiska partier har föreslagits i de föreslagna ändringarna till Lagen om politiska partier. 60. GRECO konkluderar att rekommendation iv delvis har implementerats. 1 De finska myndigheterna uppgav vid antagandet av denna rapport att tröskeln skulle ändras från euro till euro. 9

10 Rekommendation v. 61. GRECO rekommenderade att införa bestämmelser som specificerar att tröskeln för avslöjande såsom de anges i Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering även gäller totalsumman av alla donationer som erhållits från samma givare under varje kalenderår. 62. Myndigheterna i Finland understryker att 2009 års Lag om kandidaters valfinansiering har en bestämmelse om att alla kampanjbidrag som erhållits från samma givare ska räknas samman och rapporteras som ett enda kampanjbidrag (stycke 3(4)). Lagen behandlar finansiering som används för att täcka kampanjkostnader som härrör sig till en period som startar sex månader före valet och som avslutas två veckor efter valet. Bidrag från en enskild givare räknas samman till ett enda bidrag om bidragen använts till samma kampanj. Följaktligen kan en anmälansperiod vara längre än det kalenderår som GRECO rekommenderar. Liknande explicita krav för politiska partier finns med i de föreslagna ändringarna till Lagen om politiska partier. 63. GRECO noterar den erhållna informationen, som klargör att många donationer från samma givare skall räknas samman. Det övergripande syftet med ett sådant krav är att undvika kringgående av tröskelregeln. Det faktum att rapporteringsperioden möjligen inte stämmer överens med kalenderåret ändrar inte GRECO:s syn att denna del av rekommendationen har implementerats. Vidare har lagändringsförslag gjorts för att lösa samma fråga vad gäller donationer till politiska partier. 64. GRECO konkluderar att rekommendation v delvis har implementerats. Rekommendation vi och vii. 65. GRECO rekommenderade att anpassa de regler som gäller politiska partier om avslöjande av givares identitet till de som gäller för valkandidater (rekommendation vi). 66. GRECO rekommenderade att finna vägar att öka insynen vad gäller bidrag till politiska partier från en tredje part (t.ex. intressegrupper, politiska utbildningsstiftelser) (rekommendation vii). 67. Myndigheterna i Finland meddelar vad gäller båda dessa rekommendationer, att lagförändringsförslaget till Lagen om politiska partier kräver att politiska partier såväl som sammanslutningar direkt eller indirekt knutna till partiet är förpliktigade att anmäla samtliga donationer som överskrider ett värde av euro (totalt) till Statens revisionsverk och där uppge värdet av donationen/donationerna och namnet på varje givare. 68. GRECO noterar de positiva indikationer som getts om att öka insynen i fråga om donationer till politiska partier såväl som relaterade tredjepartsfrågor. 69. GRECO konkluderar att rekommendation vi och vii delvis har implementerats. Rekommendation viii. 70. GRECO rekommenderade med hänsyn tagen till valkretsarnas och kommunernas olika behov att överväga att göra kandidaters valfinansiering till föremål för ordentlig revisionsgranskning. 71. Myndigheterna i Finland meddelar att revisionsgranskning av kandidaters valkampanjer har diskuterats av regeringen. Man kom dock fram till att det inte skulle vara lämpligt att kräva 10

11 72. GRECO noterar informationen och de angivna skälen till att inte införa reguljära revisioner vad beträffar valkandidaters finansiering (i motsats till politiska partiers konton där sådan revision redan är på plats). GRECO erinrar om att denna rekommendation utformades så att myndigheterna skulle kunna undersöka den specifika situation och de behov som just Finland har och GRECO accepterar att de finska myndigheterna har bearbetat saken på ett ordentligt sätt. 73. GRECO konkluderar att rekommendation viii har implementerats tillfredsställande. Rekommendation ix. 74. GRECO rekommenderade att avsevärt stärka oberoendet av tillsynen vad beträffar politisk finansiering på både central och lokal nivå samt att se till att utöver den redan existerande formella kontroll som finns även ha en regelrätt tillsyn av politiska partiers konton och de kostnader som hör samman med deras valkampanjer. 75. Myndigheterna i Finland meddelar att ansvaret för översyn av systemet kring valkandidaters finansiering i och med 2009 års Lag om kandidaters valfinansiering ligger hos Statens revisionsverk. Verkets övergripande uppdrag är att kontrollera lagenligheten och anständigheten med statens finansiella förvaltning och att den stämmer överens med statsbudgeten. Dess oberoende är säkrad i Finlands författning (stycke 90(2)). 76. Statens revisionsverk erhåller alla anmälningar om valfinansiering som ska registreras i samband med allmänna val och skall övervaka att man lever upp till anmälansplikten. För detta ändamål kontrollerar verket att samtliga valkandidater har lämnat in sina anmälningar. Verket offentliggör utan dröjsmål alla inkomna finansieringsanmälningar och efter att ha gått igenom dem, begär verket in kompletteringar där det behövs eller ber anmälare att göra en ny anmälan etc. 77. Myndigheterna tillägger att tillsynen av politiska partier vad gäller deras bokföring av inkomster och utgifter enligt den föreslagna ändringen av Lagen om politiska partier är planerad att utföras av Statens revisionsverk, medan tillsynen av användandet av regeringsmedel kommer att förbli hos justitieministeriet. 78. GRECO ser positivt på att det är Statens revisionsverk som valts ut som tillsynsauktoritet för politisk finansiering av valkandidater en organisation som helt klart är självständig och har ett gott rykte. GRECO noterar även myndigheternas avsikt att Statens revisionsverk ska ha en snarlik roll i tillsynen av bokföringen hos politiska partier men inte vad gäller partiernas nyttjande av regeringsmedel och den övergripande överensstämmelsen med Lagen om politiska partier, som blir kvar som en uppgift som lyder under justitieministeriet. GRECO är av åsikten att det som rapporterats om det implementeras avsevärt kommer att förbättra systemet. 79. GRECO konkluderar att rekommendation ix delvis har implementerats. 11

12 Rekommendation x. 80. GRECO rekommenderade att granska de sanktioner som finns tillgängliga vid regelbrott vad beträffar finansieringen av politiska partier och valkampanjer och att se till att dessa sanktioner är effektiva, proportionerliga och avrådande. 81. Myndigheterna i Finland meddelar att Statens revisionsverk enligt 2009 års Lag om kandidaters valfinansiering har till uppgift att göra sitt bästa för att övertyga valkandidater om att göra anmälningar på ett korrekt sätt. Om en kandidat skulle misslyckas med att lämna in en korrekt anmälan kan en straffavgift komma att beläggas (stycke 10 (2)). Sådana administrativa sanktioner kan komma att upprepas flera gånger. 82. Myndigheterna meddelar vidare att det föreslagits i en lagförslagsändring (Lagen om politiska partier) att Statens revisionsverk i sin framtida tillsynsroll vad gäller politiska partier ska ha rätt att utkräva straffbetalning i linje med vad som rapporterats om kandidater. 83. GRECO noterar den erhållna informationen. Man ser positivt på att Statens revisionsverk har administrativa sanktioner att tillgå och det verkar som om dessa kan användas på ett flexibelt sätt. Sådana sanktioner borde förhoppningsvis även finnas tillgängliga inom ramen för den framtida tillsynen av politiska partier. 84. GRECO konkluderar att rekommendation x delvis har implementerats. SLUTSATSER 85. Med hänsyn till det föregående konkluderar GRECO att Finland tillfredsställande har implementerat fyra av de sjutton rekommendationerna i den tredje utvärderingsomgångsrapporten. Vad gäller tema I, kriminalisering, har rekommendation iv, v och vii implementerats tillfredsställande, rekommendation i och vi har delvis implementerats och rekommendation ii och iii har inte implementerats. Vad gäller tema II, insyn i partifinansieringen, har rekommendation viii implementerats tillfredsställande, rekommendation i vii, ix och x har delvis implementerats. 86. Speciellt vad beträffar kriminalisering har Finland påbörjat en omfattande reformprocess: under justitiedepartementet har en arbetsgrupp skapats och denna arbetsgrupp har lämnat sina förslag till regeringen. Processen är långt framskriden och det förefaller som om de finska myndigheterna helt klart har för avsikt att med tiden leva upp till de allra flesta av GRECO:s rekommendationer. Men det nya lagförslaget har ännu inte lämnats in till riksdagen. GRECO har dock övertygelsen om att de finska myndigheterna verkligen strävar efter att leva upp till rekommendationerna. 87. Vad gäller insyn i partifinansieringen är ny lovande lagstiftning på plats som kommer att förbättra insynen i och tillsynen av politisk finansiering rörande valkandidater. Med syftet att ta itu med de kvarvarande rekommendationerna har en arbetsgrupp utarbetat förslag på ny lagstiftning vad gäller politiska partier, som har godkänts av regeringen. Om den nya lagstiftningen antas av riksdagen kommer insynen i partifinansieringen i Finland att öka avsevärt. GRECO har övertygelsen om att myndigheterna gör sitt bästa för att tids nog implementera rekommendationerna till fullo. 88. Mot bakgrund av vad som sagts i punkt 85 till 87 noterar GRECO att Finland har kunnat visa att påtagliga förändringar är på väg med potential att inom de närmaste 18 månaderna nå en 12

13 89. Slutligen ber GRECO myndigheterna i Finland att översätta rapporten till de nationella språken och att offentliggöra dessa översättningar. 13

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015 ANVISNING 24.11.2014 Dnr 267/40/2014 1 (6) Ikraftträdande och giltighetstid: Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid det riksdagsval som hålls den 19 april

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Första utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland

Första utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland GENERALDIREKTORAT I RÄTTSLIGA FRÅGOR AVDELNINGEN FÖR BROTTSFRÅGOR Strasbourg, 10 juli 2003 Offentlig Greco RC-I (2003) 3E Första utvärderingsomgången Överensstämmelserapport för Finland Antagen av GRECO

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja)

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 30.10.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för skydd av foster, embryo och

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om kandidaters valfinansiering och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en ny lag

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Tredje utvärderingsomgången

Tredje utvärderingsomgången Gruppen av stater mot korruption Europarådet GENERALDIREKTORATET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JURIDISKA ÄRENDEN TILLSYNSAVDELNINGEN Strasbourg, den 7 december 2007 Offentligt Greco Eval III Rep (2007)

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Redovisning av en kandidats valfinansiering

Redovisning av en kandidats valfinansiering Redovisning av en kandidats valfinansiering Riksdagsval EU-parlamentsval Presidentval Kommunalval År: År: År: År: 2009 1. Uppgifter om kandidaten 1.1 Kandidatens fullständiga namn 1.2 Titel, yrke, uppdrag

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering Riksdagsval EU-parlamentsval Presidentval Kommunalval År: År: 2009 År: År: 1. Uppgifter om kandidaten 1.1 Kandidatens fullständiga namn 1.2 Titel, yrke,

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK RÄTTSTOLKARNA c/o Lotta Hellstrand Apelsingatan 105 426 54 Västra Frölunda rattstolkar@gmail.com www.rattstolkarna.se 2012-11-15 YTTRANDE Justitiedepartementet

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Transparency International Sverige antaget 3 sep. 2014

Transparency International Sverige antaget 3 sep. 2014 Transparency International Sverige antaget 3 sep. 2014 Positionspapper Sveriges tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner Sammanfattning av rekommendationer TI Sverige gör bedömningen

Läs mer

Stärkt skydd mot och barnäktenskap

Stärkt skydd mot och barnäktenskap Stärkt skydd mot och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:35 Innehåll Förklaring av förkortningar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER Strasbourg, 17 april 2008 GVT/COM/II(2008)001 RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER SVERIGES REGERINGS KOMMENTARER TILL RÅDGIVANDE KOMMITTÉNS ANDRA YTTRANDE OM GENOMFÖRANDET

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer