Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025"

Transkript

1 TIRPS KOMMUN SAM MANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut Dnr Ks Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande yttrande oh överlämna det till Regionförbundet. Bakgrund Regionförbundet i Uppsala län har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur. Planen ska redovisa hur länet avser använda statliga medel om mkr för perioden Regionförbundet har den 19 juni 213 skikat förslaget på remiss till bland andra länets kommuner. Synpunkter ska överlämnas senast 1 oktober 213. Under samma period remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan. Den nationella planen är fristående, men har naturligtvis kopplingar till de olika länsplanerna. Regionförbundet skriver ett yttrande för länet, som kommunerna kan välja att ställa sig bakom. Inledningsvis behöver det påpekas att identifierade objekt gällande Tierps kommun inte finns med i remissversionen. Underlag har lämnats till Regionförbundet 14 februari samt uppdaterat per 22 mars 213. Bifogat detta yttrande finns därför en reviderad lista per 7 augusti 213. Länsplanen bygger på ett slags rullande planering, där namnsatta objekt (beslutade oh finansierade) planeras för år 1-3 respektive 4-6. För år 7-12 utreds de brister som finns genom åtgärdsvalsstudier. Utifrån dessa väljs vilka objekt som är aktuella att arbeta vidare med. Därtill finns potter för åtgärder inom kollektivtrafik, ykelvägar, trafiksäkerhet oh åtgärdsvalsstudier. Förslaget till länsplan innehåller två olika alternativ: Alternativ 1 innebär en satsning på kollektivtrafik, ykelvägar samt färdigställande av påbörjade eller förskotterade objekt från tidigare plan. Alternativ 2 innebär genomförande av åtgärder från länsplan kompletterat med en satsning på kollektivtrafik oh ykel. Tierps kommun förordar Alternativ 1. Det ger en högre flexibilitet i oh med senare ställningstagande för genomförande av objekt år 7-12, jämfört med Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

2 /44 k 4 TIRPS KOMMUN SAMMANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Alternativ 2 där beslut om objekt år 7-12 fattas redan i början av planperioden. I Alternativ 1 är okså potterna för åtgärder utöver de större väg-, järnväg- oh kollektivtrafikobjekten större, 66 mkr under planperioden jämfört med 5 mkr i Alternativ 2. I nuvarande länsplan krävs att kommunerna medfinansierar gång- oh ykelvägar längs statligt vägnät med 5% av kostnaden. Samtidigt har kommunerna möjlighet att söka bidrag för investeringar i miljö- oh trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar med 5% av kostnaden. I det nya förslaget tas dessa medfinansieringar bort. Vi har inga synpunkter på denna förändring. Det finns anledning att fundera kring dels prioriteringsmodellen vad gäller utbyggnad av ykelvägar längs det statliga vägnätet, se s Prioriteringsmodellen syftar till att göra bedömningar av objekt utifrån största samhällsnytta, vilket är logiskt. I remissen konstateras att "Samtidigt kan det finnas skäl att prioritera upp ykelvägar av andra skäl, t ex i glesare delar av länet, så att utbyggnaden av det regionala ykelvägnätet inte bara konentreras till de södra delarna av länet". Vi menar att detta i oh för sig är ett korrekt antagande, men att det är en alltför svag skrivning som är till intet förpliktigande. Kriterier måste till för en bedömning där även utvekling i länets glesare delar säkerställs. Den tidigare ykelplanen har förts in som en ykelstrategi i länsplanen, vilket är bra då det tydliggör yklingen som en del av en större helhet, transportinfrastrukturen. Det är positivt att utgå från tanken om att knyta samman orter oh stråk i regioner, samtidigt som det lokala perspektivet inte får tappas bort. Vi tänker t ex på åtgärder som ökar möjligheterna för barn oh ungdomar att säkert förflytta sig. Ärendet har beretts av tekniska hefen, hefen för samhällsbyggnad, kommunarkitekten samt hefen för proesstöd. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

3 TIRPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer 1(2) Adress Kommunstyrelsen Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta yttrandet oh överlämna det till Regionförbundet. Bakgrund Regionförbundet i Uppsala län har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur. Planen ska redovisa hur länet avser använda statliga medel om mkr för perioden Regionförbundet har den 19 juni 213 skikat förslaget på remiss till bland andra länets kommuner. Synpunkter ska överlämnas senast 1 oktober 213. Under samma period remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan. Den nationella planen är fristående, men har naturligtvis kopplingar till de olika länsplanerna. Regionförbundet skriver ett yttrande för länet, som kommunerna kan välja att ställa sig bakom. Inledningsvis behöver det påpekas att identifierade objekt gällande Tierps kommun inte finns med i remissversionen. Underlag har lämnats till Regionförbundet 14 februari samt uppdaterat per 22 mars 213. Bifogat detta yttrande finns därför en reviderad lista per 7 augusti 213. Länsplanen bygger på ett slags rullande planering, där namnsatta objekt (beslutade oh finansierade) planeras för år 1-3 respektive 4-6. För år 7-12 utreds de brister som finns genom åtgärdsvalsstudier. Utifrån dessa väljs vilka objekt som är aktuella att arbeta vidare med. Därtill finns potter för åtgärder inom kollektivtrafik, ykelvägar, trafiksäkerhet oh åtgärdsvalsstudier. Förslaget till länsplan innehåller två olika alternativ: Alternativ 1 innebär en satsning på kollektivtrafik, ykelvägar samt färdigställande av påbörjade eller förskotterade objekt från tidigare plan. Alternativ 2 innebär genomförande av åtgärder från länsplan kompletterat med en satsning på kollektivtrafik oh ykel. Gemensam servie nheten för proesstöd Tierp Besöksadress: entralgatan 7 Telefon: Faxa Handläggare Helena Broberg hef Proesstöd Telefon: post:

4 2(2) Tierps kommun förordar Alternativ 1. Det ger en högre flexibilitet i oh med senare ställningstagande för genomförande av objekt år 7-12, jämfört med Alternativ 2 där beslut om objekt år 7-12 fattas redan i början av planperioden. I Alternativ 1 är okså potterna för åtgärder utöver de större väg-, järnväg- oh kollektivtrafikobjekten större, 66 mkr under planperioden jämfört med 5 mkr i Alternativ 2. I nuvarande länsplan krävs att kommunerna medfinansierar gång- oh ykelvägar längs statligt vägnät med 5% av kostnaden. Samtidigt har kommunerna möjlighet att söka bidrag för investeringar i miljö- oh trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar med 5% av kostnaden. I det nya förslaget tas dessa medfinansieringar bort. Vi har inga synpunkter på denna förändring. Det finns anledning att fundera kring dels prioriteringsmodellen vad gäller utbyggnad av ykelvägar längs det statliga vägnätet, se s Prioriteringsmodellen syftar till att göra bedömningar av objekt utifrån största samhällsnytta, vilket är logiskt. I remissen konstateras att "Samtidigt kan det finnas skäl att prioritera upp ykelvägar av andra skäl, t ex i glesare delar av länet, så att utbyggnaden av det regionala ykelvägnätet inte bara konentreras till de södra delarna av länet". Vi menar att detta i oh för sig är ett korrekt antagande, men att det är en alltför svag skrivning som är till intet förpliktigande. Kriterier måste till för en bedömning där även utvekling i länets glesare delar säkerställs. Den tidigare ykelplanen har förts in som en ykelstrategi i länsplanen, vilket är bra då det tydliggör yklingen som en del av en större helhet, transportinfrastrukturen. Det är positivt att utgå från tanken om att knyta samman orter oh stråk i regioner, samtidigt som det lokala perspektivet inte får tappas bort. Vi tänker t ex på åtgärder som ökar möjligheterna för barn oh ungdomar att säkert förflytta sig. Ärendet har beretts av tekniska hefen, hefen för samhällsbyggnad, kommunarkitekten samt hefen för proesstöd. NHTN FÖR PROSSTÖD Helena Broberg hef Proesstöd nheten för proesstöd

5 Önskad åtgärd v vägnummer Prioritet Önskat År Ny Sträka 1 År 213 Ny Sträka 2 År 213 Ny Sträka 1 År 214 Ny Sträka 2 År 214 Ny Sträka 1 År 214 Ny Sträka 2 År 214 Ny Sträka 2 År 215,d Ny Sträka 2 År 215 Ny Sträka 2 År 216 Ny Sträka 1 År 216 Ny Sträka 1 År 216 Ny Sträka 3 År 216 Fartdämpande, Avsmalning av väg samt G-väg Strömsbv/Tierp 1 År 215 irkulationsplats Sveaplan/Tierp 1 År 215 Belysning Rv292 1 År 215 Breddning av väg Industrg/Tierpsv 1 År 216 Belysning Rv År 216 irkulationsplats Rv292 1 År 216 irkulationsplats Industrigatan 1 År 217 Pendlarparkering behöver utökas Pendlarparkering behöver utökas Pendlarparkering behöver utökas Utökning 2st/år

6 Brist i förutsättningarna i transportsystemet pang /y k e I -v a g saknas ~el-väg saknas Gång/ykel-väg saknas Gång/ykel-väg saknas Gång/ykel-väg saknas Gång/ykel-väg saknas lite/ykel-väg saknas G;ing/ykel-v4g saknas Gång/ykel-väg saknas Gång/ykel-väg saknas Gång/ykel-väg saknas Gång/ykel-väg saknas Trafikfarligt vägavsnitt Trafikfarlig korsning Trafikfarlig korsning Trafikfarlig korsning Brist i antalet pendlar parkeringar Brist i antalet pendlar parkeringar Avsaknad av vindskydd för busshållplatser

7 Plats/sträka GÅNG OH YKL VÄG entralskolan- Vegavallen,,9 km, skolbarn som ska till skolan oh gymnastikundervisning jayhus - ~ken,,4 km, fritidstrafik_ rsta - Tierp,,6 km, skolbarn som ska till skolan Upplanda - Örbyhus, 1 km skolbarn som ska till skolan Skärplinge - Österänge,,6 km skolbarn som ska till skolan Försäter - Österänge, 2,4 km, fritidstrafik aken - örbyhus slott, 1,7 km, fritidstrafik Persbylånga - Örbyhus, 2,3 km, skolbarn som ska till skolan Karholm Vattentorn - Nöttövägen öster, 1,4 km skolbarn som skall till skolan Sandby - Karlholmsbruk, 1,5 km, skolbarn som ska till skolan Vallby - Tierp, skolbarn som ska till skolan Tierp - Arvidsbo, 1,9 km, besökande till Tierp arena TRAFIKSÄKRHTSÅTGÄRDR Genomfart Skärplinge, samarbete med Älvkarleby samt Östhammar oh Forsmark Strömsbergsvägen Tierps Sveaplan Tierpsköping Norra Infart Örbyhus Breddning av farlig vägavsnitt mel Tierp-Skärplinge Norra oh södra infart Tobo,Södra infart till örlgybusyån 292 Infart till Vegavallen Tierp PNDLAR PARKRINGAR isidlarparkering i Skärpling Pendlarparkering i Örbyhus Pendlarparkering i Tierp, vid busslingan Tierps kommun UTÖKNING AV VINDSKYDD

8 RGIONFÖRBUNDT L.3 Uppsala län TIRPS KOMMUN KOMMUNSTYRLSN D.nr: K., Betekning: i.4 1 Handl.nr: Missiv Dnr: RFUL 212/197 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län Remissversion Regionförbundet Uppsala län har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för Förbundsstyrelsen har 12 juni beslutat att utan eget ställningstagande sända förslaget på remiss. Härmed inbjuds ni att lämna synpunkter på remissversionen. Remissen pågår till 1 oktober 213. Under samma period remitteras okså Trafikverkets förslag till nationell plan. Förslaget kommer att skikas till samtliga kommuner. Yttranden på den nationella planen ska skikas till näringsdepartementet. De två förslagen bör läsas tillsammans. Förslagen är upprättade var för sig men en dialog har funnits med Trafikverkets region öst. Regionförbundet önskar särskilt remissinstansernas synpunkter på följande: > Förslaget innehåller två alternativ. Alternativ 1 innebär att vissa medel satsas på finansiering av åtgärder i järnvägssystemet, förutom satsning på kollektivtrafik oh gång- oh ykelvägar. Alternativ 2 innebär i prinip att nuvarande plan för perioden fullföljs, men med en tydligare satsning på kollektivtrafik oh gång- oh ykelvägar. > I nuvarande länsplan krävs att kommunerna medfinansierar gång- oh ykelvägar längs statligt vägnät med 5 % av kostnaden. Samtidigt har kommunerna möjlighet att söka bidrag för investeringar i miljö- oh trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt vägnät med 5 % av kostnaden. Förslaget i den nya länsplanen innebär att båda dessa medfinansieringar tas bort. Mer om detta på s 18 i del 1 i remissförslaget. > Remissförslaget innebär att den ykelplan som fastställdes av förbundsfullmäktige i deember 21 ersätts med en reviderad strategi som är den del av länstransportplanen. Regionförbundet önskar era synpunkter (gärna i pdf-format) senast den 1 oktober 213 via e-post till info(,,regionuppsala.se. För frågor om innehållet i planförslaget kontakta: Ola Kah.lström, ola.kahlstrom(akeuionuppsala.se eller aroline Quistberg, Förbundsfullmäktige kommer 5 deember att ta ställning till ett remissbehandlat förslag. Därefter skikas förslaget till regeringen. Under våren 214 kommer regeringen att besluta om nationell plan samt om finansiella ramar för alla länsplaner. Därefter kan förbundsfullmäktige fastställa planen. Uppsala den 19 juni 213 atharina Blom Regiondirektör 1 (3)

9 Dnr: RFUL 212/197 Sändlista För yttrande nköpings kommun Håbo kommun Knivsta kommun Heby kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Tierps kommun Älvkarleby kommun Landstinget Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län För kännedom oh ev yttrande Trafikverket Sjöfartsverket Transportstyrelsen Swedavia Trafikanalys Länsstyrelsen i Stokholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län Regionförbundet Sörmland Stokholms läns landsting, kontoret för tillväxt, miljö oh planering Regionförbundet Örebro län Region Dalarna Region Gävleborg Mälardalsrådets utskott för planering oh trafik Stokholms handelskammare Svenskt Näringsliv Företagarna Uppland Hargs Hamn AB LRF Mälardalen 2 (3)

10 Dnr: RFUL 212/197 NTF, Uppsala län Naturskyddsföreningen i Uppsala län Trafiksäkerhetsrådet i Uppsala kommun Handikappföreningarnas samarbetsorganisation ykelfrämjandet Uppsala ykelförening Svensk ykling Gruppen för ykel- oh promenadväg utmed gamla Stokholmsvägen, väg 255 3(3)

11 9. z 'ISA z :< z < < < el t z p. :< Remissversion

12 as 44 a a. w in A N. 52:1 1:1 =..4. irs 4 rd a. ala i el a o -IW ". Vi L,. a el..-.., a.2 N '32.' '5 1,-. I: -a t i«zi,..., <1./ a.2 :g 4 -as i to d 14 Z 4: W'.4 R oe 1:5; Genomförande, p..7, -6 4> = 1,2, -6, _ v) I.-,1.? : a,.-.1, -, = -a '2 r.,..:, e2,. ''' : -p...5 'g :':'.. 4> 3 :,2, eu l) uj _O > g e,-,,.n : = - u :% =. m rzl -.12: J. _ =,,,-) :e, 12 > rf, U, -., - -, > _. -...x 2= -,.7. r.. u. :..-, af y, ;-23o Q..:s --,o'"4 af _..r. t tt a.).),... A,S2 --.,..,,,,,.7. 7:/,..n 1,, ee3 L :1) ed g 7 g :,. 1 1, 5 5,,, a = -._ 3 :1, _ 5 3 gu i,,g +.; g e n / :''./.; 1::_'.--:,.,-,- ': of) -zi:,f- L..6 r-:. Dd 9.

13 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN e.s.. ' Lä f.6...» 4) = t4).= - d P 1-52 IB 1). o,,j... K P 13 1-,.,-,. 1,(7,.:, g..,, tu) al to) to. g U -1 wo oo '. '..). nri -i... ' a tal ä (6 >. a; ord,?..; 46. ~ 1:1 «ej 1.., di) ''' ~.r., 12 :d 1. a.) 'ej - rs 12 -, U d I -.- 4) )- g " vi, 4 a.).,-- ra 6 1,r, bo 4 -).11 T),n,,,,, tn tg, on, «"I 46 ~ al L).2 a> 1.., Lu oo -. _, 4 :o y :b 4,_ ar a) t orå 4 a. g og r)..., ng to H 12 wo,,,,, 4.7) To a) ä S g a> '.1.1 : ::: : : ti O g =,.. -o d oo od,.., o p., ''," - r 'LP 3- N 1.) N i - L.r., - 4 te u..,,... g. b,,,,,, g,- o 4.1).,.., --, > 4 :4 7: >.5 > tu.d t 'd u...k, 4 5 s sa to - = -g '-' > - a) wo.1-.., = t > >! vi -1-, 1.) % 5 g d-) ' 9.771, -''' -.7.:,,.. > 5 :1.3.9, :.. 7: w a) 13..:12 ',-. go =.. T.) a.o g ö) _> o > of ) a) - 43 ) 7,.. ) I - ^>...--., , X -,-" k e3 a, '" 7-1,., 2 ä..) g - u... :o g a) I3 y 4 Y. da = tu u o 2 Ty' g '1, e.,,,,, :,.. a,..,,,, 4.4,,..r, n <7,1,5agr, gh p?...2 '4 1z " o g, :o o _, 52 '...,.84g) >, >. g - :3 gli > 'it -4 "g a),.,.1) 4--, d IDO "..41 y «,:l, 4.1 ed) 73 to g bn r:: 4) In..,.. f.,... r> -g 6 el. 76. "V g 411 u ä i.., - t -14,,,t , 7, i. (6 Z1 e2., 1.) 7-).4 o a , g ng. g oo (.-1 o. x,-. > /. :42 ety <4 5 «, 4_,.. -,.. o A o M en ri,.3d v-> t d /2 :d g 2.. 7, : i d rd 4) > 1,1, -po '5.-X 45.d ,5 12 =. T,... ä , IP a'. - o,- d into 1.) -D o o ng.a. n e u.:-,.x tla `3 9 rp.,....., x.. oo (n, --, 13 1 ''' 1-3 r.., "i IP 93 >,,, "'id tu d, : a) n L, - -o,,- _o G gh F. g t el ta, ol 41,.. Oti )-: X -. $-. ' <1. o. i.., kr) a>, ge rz4 d,,-. Ö N d å ir.... A 4 = 713 Sammanfattning bä.- on > g '2 ) """' m t :g T',.,_ - d la. g 1'4. <-..) : 4) ', O. å :3 43 N u,9 : : > al. T. 4 2, 4 an a.) - of).8.., o. -,4 >, - ;;;; M d - 4., -,-i e,1) O a)... tu 4.' a.) )... o. oo o,u t) l. N Q. 13 ",,.., '-' 4,1 -S4 43.,!-1 ä oo ",.., o, o bh v: I. tr., -d v).-1g a)... % t I: ig e 21 p som. g g,n u inj 1) Ī) to l il) G l.ig bä., _ l. bo.., e a> å,.. en - r,... /3. '... 1, , - t a) v) 1-:,... 4.) ṟi,..,'. G. -= N i lo to -= : i.e , 43..s4 `13 4 j),., t,r) [13 y :i 4,) 1)."-- '4 tk.,. 2 :N. (.1 43 i_, d g ti = d 13 in d o n u A A A A o _.n 1-. =,-. y. t/1 b >, 4.,. o GG 41,V7 ' { s1 'sa -o 4., " a..) 33 g t: o,,, G -o G o Q.,L-. o.,

14 L ed > > bl> e5 ur (dil d.,:. 9, - å : -,-,i - m O ed,_, å 4.. a) 4..,.8..he g :g -, g :g,- - edgä A kf-1 ed.:1- >... :ed > ed i- å :- 9,. =, l..-. N r, en Le") ed.--,,-,..., bl ; -..-,_. 4.- O k.),-, :d " il «d d- v,, _ xd N e.., - 9. ed bli e 1- a N =, il lin N - ) "i".." >,.. > e,,,, :b,-, i et td) > ej 3 - -, * :d,..; N, d) ed -. = '? 1:4 m > 15',13 å < tå u, -.,3 e N ''' > >,, ed N a.). - > 4-> o :.;.> :d (5...,,,,.2 in.., - DI :5 t N e - g r~,,.., l. 6, > U 4= 49 >A' 2 'L'..--I... =,..,.1-1, p t, g,-.,,, g N v a.,- ~ = 1- $-, -...W Z. fl, -,.. g,, a> = 2 l) -.- _,,,, n ' u a> u i. 9 -~ '1 tr. on,9-43 :2 - a> to, 3 o å..g.= g 2 g /2 e, g. s -. öl) di å O - -4 'l r: -,,,4 g :å,.., G ed , >!2. 1 ' :2' i >". A d.., 22, 7:5 > 5 - : I 17.1: :14" G...,... >.2 ' G. o. I- '4= 1-~ al on a ed -.X 4-) -a on W,-...,- pg 1-1; 12 IQ bn d,..7. $.., v '13 '- i«. 2 n g : g. =-,. b, g I.. a> :..o 1~,M 41...hd : I li., 2 g '3 4, : 15 R. : '1 a 4- r). p - v, - = -. = a d - ti) u b: 9 in,1 8..: "d 5 '4. D 5 g :r.d o'4.?, il) <, '1,.. d.,. d g - - bl) > G bl) > ''. ;rd -...,,, ,..,_ =..,,, 4:2 ed e, N 'T., T2 g =,3 t g,i,,> n al..e. =.1,,j, :g o _,...,-3-..., 1-4 å,-' -.,,I -a, b I" n...,,... o - -,,, d (-4 G 9, u 451:6 go.2 O ed if 8 å å" å. FA.2 bil -4 :d 4~ <1.) u r5. 12 ti t - Q " >.. t rj e =.9 g ev, d 4. H 4 4-,.t I... d d 4..,. å i... e d.3.) z -9 un Kol I tå > a 4-, '- g -n, -' tu q) 71-> 1~ z -~1, on = 4 p BD...-, '' " r ~ G '" 2, 8,,,, - -2,--.",..., 4 1 _...,3, 5 4, - l.) 2,b -.9. u, n a) O.,..:.,.> 'd... > t..s,./,ei >, ,,,, u.... o --.,- ' d U a> "? > ro G... g :., o a tn),- _., 72 o,...,,, O, to ut d '-' d 4 bp ä 42,9 >-, ut en 2 71, ',. :- o,n '13., :o o 2 U d :2 ut G ', '-' i:2:1 > a..,... $- o - K"),.. d d,,, d).2 > _2 >,.- s- e;_, u t.,.., O ed. = -., ed å el g :,T,J.3.1,.= tu).r..2-2r :g.. -u -8 ` :--. a.) a.,g,-.' 2.9,-, to "ä ' b 76 o,.. IfI <4 a, e) a - 'd,..q 8,kg h > -.. > d Z:1 TU,..,, : å - l.) = '..e t :ä rd on 5 5 ut G :.)., >,x g g 4.., [-,,- 5 17:1,.a t ll t,)» VI ä u - t., G Lo 9 41, G Kä.. P-I-1 $... a.).,_.--, fl-. V. d'-d 4,.-,,...., - xd - >43`4Aå - to a') ,4. -`. - > (.., ed 5 Q., ed..., ) = g u u k. -. i' g 2 Z e..~ n.) t -. xd Q a _,- - y u.-15.>. :os ' Ill 9:9 o = r I - G bi).r. 2 :i l _S O./2 4._ '" i,.1" - :'-'., = Gå (1, --4, ''' 7L, g 1> i.) a N (1) Jr, e n ed) n o on > o bl 1),A 472' d). - d n = -j, d : 4.) on OJ 5_1 i-.n el - el a).- d-),-. - å 1 - g e. g a" 1 e P-.1- g - - re a) 4- o on ed o > 4,1 re -,,.. el. v Z g _I, 53.. ta - ed -,.., r.) I -.-r. -,.., 11 v) - ) t W, ^,,'33 n - N On - Ii - - '-., a). -9 t no 4 ut :d -.. :I > 52 sn. :d = O 7) l,4 a.2 G -1 N 4.d G -4...L-, 4) <g4.2e-8 = l. t ".5 [4 I:4 D 4=3

15 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN ,i, ',6),.. al. - :ä å ii e tå i- -x._ r,, = -. 1) ao o.- e s. ' u - få 1..r -a I-. > g a).1$ 2) 3 A 5 l' H" H H '.5 att,,, j 3 a 12 at =I re% g.) 9 n N.= - = - <n d.2 - :d el l) d 4\2 43 d g IP tml. :R ".', d.) "y al a. =. a > d ' l> : d -Y Gå 2 b to g = ' å' 8 4 :d = e., ^2 tn -. r n,.., u <dl 1- 'g. '4 a) e..). 3 - a) <u ta ra o - d Z 4.: a) 'r ti) p '72 ll ' e ' n I, t Q. :e Gå U 4 o :o N _. -. ',' --,,,, l YA.W 1... i -.5 " 18)- :, KU = :-. 73 U.. Gå 1 ^ kol.) ilf ''.". "1 tt) g -1:1" Z e it e. g b..= To - a > o, :) : -..- A; o, 5, 5 l) 4- > V = ) : ). -X : th - J.....,) rättarna i Gävleborg oh Dalarna. 3. Arbetet med länsplanen g d d 1- d e.2 :13 = <D1).) - el ' O Ö. 7,,, a Y N "~ -Se o b ro if-) a>,- > - to o ÖA,,,.o `1) :2 --,.- to,.. G... 'm. 4 - v) a) Ö. (n.-, " V, 'd ' Ä. 2' a> : i--. Pr 44 ') "t5. 2 to 3-, 4-> = : a) a) o /51:5,- o -. -6d.7 ' tt -, - - e <:'. -4 /IQ ep ort IDA d.) -g in. rå avi e d 2 > zitt. d d o dil g (I) 72. R.,.. ur d U o," _ = g..,..) e 6-2 i. _. ni 713 å r <I" ~,n 2-. u h.,. - P. 6) :p el) ha % a) 1-- z.. - g,j;:, -l 4^ 5 R. å ' u,.x :l,) å :A ,,a2 go A -5 r3..y ' ' tul) :d = ' $ g kr l -4z, rå a) N. ) - 1,, bh $..,...n T. o.. -., _nl d V ' ,.,,.., 4-, ÖD.).P1,u e,,, :a ed g o, I). - s.- n , 4-,.- ti..h4 = Nulägesbeskrivning. I V Här är v i n

16 'N's..'"'...N..,....,... I pk. A. 44S. JIL5. 441, < 1 1 1"11, ' ht. JaPIT*7--- qr 44 lk 3~ 44 4 å 41fr 1" 1 IliAg Å, virixk tr<leirtielf at 4. Länsplan Länsplanen ska vara trafikslagsövergripande oh får omfatta följande: lk etria. "r4 i liki~ -Atipå 1~.,, J$4-K4- A N ml! -...\41/4,_ 4., Tekenförklaring,. 4,,. 5,, i'" _ Järnvägar i Uppsala lär - Nationella stamvägar i Uppsala län - Övriga statliga vägar i Uppsala län,u- 42 K, '42.2..,,,). $,,. - r.) big I: g =.$ 19 l.>.,... _ :..., :. o :ö 22 w ) - -' 4 rs. -,:,,-..-: ja -e7s u, å z 499 2,3 en 2 d- -.- ) <,-2.., -l ja ,!4.-. v2 a> -,9,... vd 7;,,, K rd i. = i t'.::. a.) ml å.,;, -:,r,s 1, I-. f) 2 1- u 1 ao -4 > 13 4-, e 1), 6-6--,t....w z ti 7 ö g >d ' 'ö g,ẖ) -g % at >, 64 + ' 1-) g.1 = l 4) an :,9, 1 - : a./ 1_, ;1 te " " i g.bn -2., 2,,, , Tṡ,...,,...., -- 1,1 %d ön.12 $.r,,,,, a., o ') g 2 - to..w -.. e d,,,,t Jr.' g 4 o t,-. K..2,/, ekl). 15.,-. := öl> `6 2 - tr.,' : ). r. b- 1-) " -,:, u.,15' -." 1.s. å,:,,, i-, 7-." ; 8 K (n (1.1 Q 2 '...../ 1... e '" d h: " g -e 3 t > 72 å "."4.,,.., 14 : 3 g.{4, v,:l ' "I" Kri a a), " "' l). i),tå 2, r. :,... n 7 i.3, IB $ (411 Ikr1 \jr 4, (p oh lefe41k 4131,,,

17 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 UPPSALA LÄN Från vision till mål kunskapsregion"..=... : -o..) u,- "l 2.,, ' u..tzt 2.<5, "pu zu 5, NM,..l e o. a) u. o o,,. > i, - :7,Å1.-._ =.,.3 n... r4 73- ; N 211 a.:1 o. :.:, g o -- g 2.75, w 5,, ed -2 -x ') vi Öo - e,... N ed u -2-5' å a> D 7.3,) "tf -l. u) Qä d Ö.8.2 rategisk inriktning et Ded :å M " lo. >...,,... '31).. n - Ö.- ig. tu -1 g.14 d ' 12 o..., d..-. e: bo..i "l ' " tl,.... I ko i-. e.,.,:..., a) [A > :, r. Le) 14...= g "D. a - ad $.., kg e a.) -,...) - u -a -. - nä ll.- 11 a d. :d. o.) b... A t d... O t ri,... :3 rafå t "il bo :--- g.,_. G.r3.,) l v ,..,,. ed).. ;) L. l) g vl = 4 l] g "i Z '' g. "... Il A 1,...., ml La bo VI g t - r" _, ": - g 42. e : -a :5,14 :? -73'.74..= o o 22...:,-. -G..5d t V g r..,: i ' - >,.., e- u -2 > 3 :)./ 4 u elo III > 7, : = = ;oj > v >,... ed O " = a. l > M : n U sy.?. :t g -to o u, tj -, ä to x el d d 5 5 y,.., 3 =.. r... ö"., - "G...) en 3 7:1.19 :al g ed 1 > = 1.. '" d. > rn a 5 =. 35 " > -.., : D.'-' -. Fl.. N of.. V : o u.1 5. Nationell plan Den nationella planen får omfatta följande: oh terminaler.

18 GO LÄNSPLAN FOR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 U PPSALA LÄN A.3, s, 2 ri. qd A..)..= -,?-: 1) 2 t o o.r4 n 4. tf,,. ' u O 4) <9, "g. -,9.14 ti r3-. r2. 7,4 ä.'.f., j-4) ä at öl) :ed 1-. då g,,,,,.,.., L n.,.., 5 ~ to of r.k. Ö 74 ''' g "54 - t g 2 2 :Tr. i.. 2 =,2.t.., p a, e 'bo 121) - "== rt.. 5, V -,.., öo, d -,- g,i7 r; 1-, "2,,,, u,-' n ed,.14 7.) - ^ P. l).> d..1:: = 4 2) ) - 4 o /1 17.% 11) >, til - h" - bn +2.6-' ål) 1....> d O (..) 4 ea.. a).2 ad To' t o = v <12 :e3 -o. i..2 b. In. -~ t 2 :d > -4-, v: 1" '''') 74 ",.; NI g,14,,, g u.2 y...s4 å g' >,, 4-.,-1.) vs 4,1..-, g.e t21) n l? T., O 1.),,, o g ta) t,..- <9;.is 4-., > 2 16-,y) = 3 - I)..., -,-, _ u a),4 = -", ro *...z. 4.3 u,, 4 5 o exl a > L>... T.,' - - = ) g ' ' g _w d «e g u.2 e > :2.g a...-,,,t 4 at a -6-8 = el u o till 121. v., u) se -se >,. 3 e 4 7:1 _ä 2, e --'4,., t b utg.d.....,4, it,,._ > 3. n tt --B = :2'. - - a 3,,;«, _3 13,.å.) ::_g st.xl..o,u 66, 41 P leo, 34.,

19 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN Deiregionaia inlinensomred Stations-i UivearrnBsarter Orter med godsnod Starregional! godsstrak Bristande lank för ra gods

20 t iri ah l. = e na i- L. 51 :;:ti. = - d n, ap ta R > 4 :1 : v) :.. o /3. ä 1-5,."47) 2 ej G -.D 1»g. 4..,- U '''' +- :3 ' /1.9D > eli) /3 9' 7 $-. j g > g e 2.2 ' ta -,.. --<ij 9 :1 -=. > ta.o i "l) i... v> U ml a o tri..w.4 = å..... ) 'O to.,,:,-.. to... Öa e.,.., V. '51 :... 4) ;'.' o 43 a --. >. > l...., e i-> 712 ~l) ba ) N,... F. t -t g.1 a >, TA -,.. - ^ 1 :d = g t ti. e- e e P a> to t!t. an) «d bl ba L, ra 4-' T r-, -. -,. t m : us..5 ta te) :Idi : 9 ) bn eli 1,.) 49,4 ite' -D "l : o i.. (.>._, ii:) L -. > T.-, = o,,.4...:5- a> L1 e 7-4 to,,j -2 r.,,, r- - e : Ö = '9 a.,ot, 4,, - - td) :. n l ed " :. (":;. V: y.. :.- u e,..),.w a g. -, g ea3 -a >1 > - I-,14 d Se 1-. " I. n a) re _ :V... 6Y i. b,j, 61 U - a. "..-, U - ".12 'ta t.,_. v,...._, it e., u o tri v> < g 3 6) i... I) l,..,, i-. > i-. 9 2'4 tin to ta : u "l g.--" G.. ' , k.,. -o bir :43 Gå - sid 4 K 4 - < Antalet resande med kollektivtrafik ska fördubblas till år 22. Det t/i -D 1.1..w, ,...) I/3 1) g.. -2 s.. ' -Y v2. N.I,.., a).,.., j 72, l, ei,,, 4 _ o- sr o. > ) e rq I.> ou 5 u K/3 $- o T.>,,..7: = t l. > a, > 1..) u u e: n rl --, '4,-_, t or) j tå b o : - ist bi) ) e a L..; 4 >. Gå e2 M.... 4,. - Tri i:2: LT. a) ^1.. 9,.,.., in, , 3. ~,,,y. U,.,.....,, e > 4 å.._ -16. få > 7.> a> en K1 'f ~ ON eg) no > ~ o a) on,--. 1) a)... e - /3 _ a.) ah t g d -tt 6> U - tli) Ko5 e- I...) - $.. 7ft '17:. b.5 n=l >,12 l. U - V.. a 19:k lu - 21 u N. "' Ps 1).1-5.i. vi s- :3,.$4 611:1 71 n t i,., å å r-. - et g o n > t.7) _,.. - d. :.e.1-2 -V :5,?. :1 " 2r,.5 Q = 7' en', X ej e..= I> K4...7,, 4t) 61 n, :-..,, : b l..,..,.7,5...,2... l -x l, a> 95 t > n d = et) R _ 5,-. ta b. k}' V - (j g. : ta,. t a.) 2 :g =, en d ek.,... U. 7.1)..-..-d ra d --, s- I'd ---,= «,,,...-- $_, 73 6'1..-, es > :a "h;. vi -.1 ti) > In in a...z -o -o -., to ö', 73' o _, a I.> -6..-,l å_ 5,,....-., o O 1.) `" 4.'" 5 d å - 1-).r4

21 LÄNSPLAN FOR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 UPPSALA LÄN Åtgärdsplan 4 mkr. Från detta ska förbrukade innebär en planeringsram på 1 58 a.).;del för r 4 g U Q a) g :9 n g - N - g å dr+ 42 l = å (... e 3 >, " el %....re.74_ 8,o".id -o a. g "l " a) t.51) t -2 a, - -g...,, ä 4"" l Ö. t21) 5") +4 2 L '- l ryl - "d -5,1,' (.6 g -,_ 3 o :a al öb,.. o - 2,74 -. to.r.:,.9., :2::7 ii >,, - a) i4 L : 1., l -;: " I : tr. 4., ' i.,..- ''l 't) " :3" '5 ag,,, '") : ve I - la dr..o 5-.-, "1 g 9-13 <f> 44,U U I.. «k:1. 2 d u ) 8<4 4'1 :7,- 8 e å , M 1;.; 7.1 ~ 3.., e.o. ni g., 2 s 4 : > Q, - : 17. a> 2 å t Alternativ 1 oh 2 a) " a) avi as,4,n ZIO 3 -- = m 3.2 'r. a..g, ' -,?... o..),....d d a g a....,..., > 41 bo 9.1.g., d : 4.3. >,..n ) :o ii ed..., IDA I/1 7,9 d - d 4- ed in p} St Ri m a).3 "l 43 d Q. a) a.4=t = > `13 > "2 dp 2 'å ÖD.2 e i.. ed) e al til) q) g.1.5., 74 å,...) 1-,,. e::,»,?' ro -,' at s-.1-, o,..._ öa.=2 1.> al 1... ks 4 1.1,.. e e.2,..,,..,,..,.. :,,.. ijr, X a) (13 u9 '''4 t> 4-> > g ) 3 d bb en : i.., 4 72 ed l :ed a. > -K > :1) - :s = -..., bl) ÖD,... g 1- IT-infrastruktur infrastruktur. För att åstadkomm r oh elektroniska 4) a.) å T.) ba -3 '43 a) :; SG a) - d :Q 1:3 a) -> d O a) - g.. t l~, -172 :3 'S - td) :ed o. '41' b.1 ep ÖD 4.7 e) - a> (n.,.,,-, M L. tt t31 Dl. >,... '`' Ö 1r) e.. 3 r-. ' -' N t>,.. ed si, -a?i,'. g. =, :.., g > o e o a e. -, a. (n Ti 8 5 e j en 2. -o o s.)..d 6) o.f. r3-. - "g il :-. (7, -a å :....,, :....1" p..-.-.,... ro 43 g -2,.., -o,5 -I " a g 4 4/=1 u O -Y -rj o uz, 2 -.,7: g 1..,., I... >3 ol -I-. M 4- d M to3 _d.o. 'å o or a3 3 bo Lm.-= ed tf -. bp ri t.).~ tä 1 'å bo o t, : = <5 x ; d i: å I ed -in' ed.. a eu.,, 5 5 VI d e :- 3 m b il i."2. yl 4: 3 uj ill) a, g bn.. ed,dd " 2...,. ÖD.. ed r..., a),..y : e) n N rt 7 a. i

22 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN Namnsatta objekt Namnsatta brister - Kollektivtrafik - ykelvägar - Trafiksäkerhet Namnsatta objekt Namnsatta brister - Kollektivtrafik - ykelvägar - Trafiksäkerhet Figur Fördelning av medel alternativ 1 oh 2. (d,-x.-. s-, d d ^ ri) ,1..1::,.2..., få. V r-,, :ed, -.- > g n " ""- et -d rxi d rn..,- VD I-. > tf) in. e -- r.) g g a> :å Dl d > 1. r.. " <L.1 Q gz, o - a, = 1..). 'b 43 75' '''' 5 '-' 44 n,.,,, t> k. > ig '''' : ro er xt uj ed 4 r/2-21 > '-. : /2,,t d nr 4-,.,3 >,.= ; 414 g.5.jd 1>...,.- tå :. b I.. -2 å 17, = 4-, , : VI >.1-. ej 93 i..."-' :,,,i 3- ". e.. 2 -ti. e, m -D., 1- - ex d tuo n = då å!. i:...%,- 3 "... lån å tu) 3 t 7, t '5 = > d 1:2 g '" -5 -g ri ",., , > = hg d ni e ra. "9 'a d n S -a,,, d 4_, <d d gt ird -2 t3 II' -4 a.,-`wi' %,4 ed l. z :d +11, u > 7; g.19 :,n n i! 7., 6 - a l.-, 4) å" ä ''.ä) 'I ) -- - '''' 4. d._,. >-.,... a> ff :,,, a> e as.- t - - _d > :i S.- ke-, e jrz; e n å > f, I. tl $ b: ' tle,.> 54 g :d -r-, ei -o. d....5 > 2 _x 'å Se ti,e tt.,... > a>,, n. -2 a> ).,....7.;.$,. >..,z, g aj t d _ Qg.- on d VD QJ Q ö... Z kan finansieras.

23 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 UPPSALA LÄN ,-. 4.) 1.. x 4,.. 4.,- -,I 1..., Se Mi 7...-,.. Aub 4 r. w e) I-d.2 ad ' to u ed n '13 -K :å ra. 'j." "tig ä, :,..) -3) d G G"." Kl., -54.tl,,... V -2 g.17.,,,,, ,3 p mi >, j L ed 'a - -^ 1-4 (n U.). -4-,,S. Q a> > :å 42 a " )- dl) L) `54 4 ru., '- : a ,3,~. el (1.).d -l ',. J9,..?.2.-. ' w y) t - u,.., t., 4.. -, g 'J:etLo.p, -., V)., 44 to 24 r, 2. to d.> - d, 41 a> Z - =4 k, :2 ott e-, 4-, O n.. )- :tt iall " -,- -:=1..:. :M 1..) - d.) g...,,,._,,, «d g U. e, g kh 71.2,..K d = 2\5, -,'" 4r-, 1, :,l. - L,,4 7. r".". 4.-, 8 - '- ` ' ' ". < Q. ", = 'V _ rs 1.., ä '45,n v) 4-'....1) h- tl.9, 1, eva..o d.d e å..,..,... bbl) b 15 > '-' $_.. = 9 = _ "S Ml eg e g to e.. 2 ed V., g g d dn I- o 4 d.., d.) e. å å " td) K > t..-,.. :d,--, UD bl) M e..,. :.:,. vi G dl) till U,,,#1. Y k li ' " ) "v) it"; <''''' g å -g,42 g. --, > :d G -,.-. 'i I ' 4 g to -. g I.3 ::-.5 " < n> - 2 ' i 2 t',) 5 I-,, 5 k-, d a,l- AAAA -:o AAAA a). 4 -o o --,,.,_,,.1'4 -o I 3 : 6: 4 : od ri> MAJ.. 4,1.11 O G 4 7,. g g 3, :.K. -K -K (5).2 ri) Om 1/4 l...-:., a) o I g g.,.., 2., f? i..11, " 1 ra e p t ~ IN.g., d) 4- >,.. a) ts- (:) in 1,4 = '.I, 1-' M "V, r "l N 3 r.,,,. ra.--. l: td) tig 4.2' 1.'1) "4 '''.ä "i5 t'' Ty dl) di) d 9,)_ *-. e j... ru NLe,.9 t:.2 5 å :l 6 5 -g.. =.2 ;.',..., > 2 Td. å T >,.2 G,..9 e.:::, I- 'n Il os.,j - - ep el vi [å la, -.1- g t d } t JO :p 71:> e 7'd.1.., i ,.,..u" :21? `1?.5 '5 T., -s " '3 x..,.._. g) I.. 14r. er Ta "l el -, - "ä. -' if 41.s. vi a> M :g13 1-,, - O e -K :,z 4 r..1 if; :4 n.- -K.Y (3.) >, -a -b, -,_, it-,.. "g <Vig b1:1 t D 1 x.,, ' 1.-. :. g 1....<...o 1.. 'l > 1--. :ed,.. _ - ad -,.ed dn.5 <as U > a. ra a) 'ö A Q ''''' Vi X 2 X. 4. L, ^ e 7-"-". '.,' r., 4 zi n 73I g 8, 2..$: i : ru 4 =(...,,,,, -54., g - :el -,.7.: «d,. r e g 2 e - i å 4:5 2-9, 3 :Is. --ä..,,,,) e 3. <,, i a, -K _K L.. N 4,5.r_-,, el. a> 4-,, nu. tr). d t.5,.o _,-, : 4.. ). k g.,., to s-,., xl U. -,-. å l) 3 o o ''2 å ra.. -9, Z <.,.- > l 4 -Q >,...,,-, 11 ed U ru, 4 "g 4. :5 15 b ) vi å-. <4 bt) l ÖD.1) ru 5.,.; 1-i g.m oj O O = 11).M." rei 4 V :2:1.). =' :d ''.'" 1:11,--, '""' as al ~ '<.< > > L.I.1 ~ *-- =.<7 go d '41 2 < '9),,,' ra 4 g O r,. - a VI 7., e > a? A AAAAA :a ä tg: a 2 A A 7, 4-, = :- g z. os z..9. > - 1,,1.)

24 4 N o Ln Ln Ln Le") N O rl Ln N n O Ln NNON,-(W N N LD o LY, m O N 22 ul O 441 N Ln, Ln o Ln o in nr fn ei fn ei nr in ei p rn n o rn N Lo N fn In fn ei - rh ed O Le') M Ler), N e- j N e SID IN Ln oo. o,r) N N Les en red al LIN O Ln Ln. M Ln VD r9 e7,- 2 Ln Ln en In (n ei tri nr Lrs O t-i rö rn er Ln {-4 r6' nn N `9. LO o OD L.D,,f [il N '''' 4 a-1 nr O ei ro ro kostnad planen N alternativ 1 rn s ö.- e.1, ö t ra g T, -n -a Oee I.D.9,1) a Z t N n *a -5. t 13 5' 2. ek 4-' Q IS. -- a 2, i Vi on y i.5-12 'L" -,.. -. a = -o o.er z h a, 6 å - e,,,,, 2. z n < t.1) 1 a".75, fp 4 gm 3 '"' O.- 77., -Q y 53,:. eo. e..,..,.a' 'A.3.,, 1, 5 _&) 3 g N e N N.3, --- m ''' n t I:' r! < \ 2 Kollektivtrafik

25 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN Se vidare i kapitel 1: Brister. Potter: a 5 mkr Y x " <1 5..: '-o '-j '5 Q) = 1. ti n V :ei fi 2 no -,- 1413, Od ri., en.221 (.., 7. -r,.2 å 2 g å 5 u i: I.. e. i 2 " 12 4 ' 3 _ O Ku d do, 92 U å u eg '-' H...,A. :O g v.. 1 U,,I -o bo 2.4 -s-, o: g v) ÖA ås. :,.. bk lo ' IO d, ed O 14 em d Ot,' u ;-. o _ ' '1) 1- s- - l do - s_. 1:4 -Y :25 : N ' A,--, u rl b '5 o u -15 ö -41 an t > : 3 3 ao w et Åtgärdsvalsstudier a 15 mkr Alternativ 2 do N. - 'tt bin 1) xd 4.25 a- n> -D O (O 4i > do -o O 5- g > ) N :22 2 d ön b. O ^~ L. bh : bo u " =9". 1, vs :-14 2 l rd: r. u N > 6 i ; x x Namnsatta objekt: a 54 mkr, år 1-3 samt 4-6 x j, - P- l b.. ön d 7 > _ 11 A g g bi) ä.. > a, _.,± å äh' u.5 :... n A I rd 2.ww.3.,_ > t g) ,. i... n, '.- Z.:,..-t _.. t n d Tzi o o "i e -4 t t bo bo 92 sr: te-1 Do. N N g 3.,-1 kr3 N s- 3- bo bli bh OJ)..k, :l Mid > z23 : md > > Lrå > > > Q AAAAAAAA Namnsatta objekt: a 25 mkr år 7-12 Väg 288 Gimo Börstil A Namnsatta brister: a 29 mkr, år 7-12 medfinansiering -»U ä > bl) ed -, K ed s-, 9., :ed 55 4 '..,-, O l 4) "l 5, " O ) 7 :d > > ' In O, 15 O bi) O > ed.54. g 4 :87 :d.24,-.2 tl do et...., 3.. o, d 'g i 3.2 o,,,, -Y d :l"- - ' - o >. > d O Följande bör särskilt beaktas i valet me Åtg d) 3 r4 a. O O V1 O 4- o.r. a e d d -54 n 1-> a ) - -5 å TA to < _O3 A A

26 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 UPPSALA LÄN r, O el 1" 1 1:11 NI on r, 3 e-i Ii -1 %d 1-1 6r, a. Nr N N e.n o O t. 1 o e tel, N er N. N 1 1 N.r rl NJ ri o M In en In en 11 ån x-e 141 en ei O IA r rt N O N N 21 O N o N l 1 r, 17, 19,5 O ri ti M O In en L6-1 r , tö.; g 7 7a.(79. 2 r, r, n V) r, g,. - _, =. x. G., å31 i_ 6.4 a : t mi.1., t. I I. _g -.:,- g, = -g.- g 2' io 1,, te a 2 > 7 'å P.... kl.7 5 % å t.: "J ra e 3 ao 49, 1:3 -, - to,t,.9 ä 2 O t tu,, 2,re a«)., L,,,.,.,,.., N l, e N Jrn, e, IL u Ni r., 1,' _b N tj, 1,. to S2,d; e, to LA to tt to.e u.4% tf Ii.P.> 'g.i" e, 9.2: :1,; '9-7_, 9 l',' 'R z g å. k L1 F':.. m z» å T Åtgärdsvalsstudier

27 komna ansökningar får aktiviteten oh funktionaliteten i 4-45 ("N > ',; d a> e,..),. ta, e t -r. :9 -ä _ Fn d 7 -jg -2 Fn :n Y 7.,.5: 4' i-, : "..4) Fn 4) a 4) a) 9. Mer om potter A g -9 a di ed S, ' a> i- be le..17 on Å A 4) Fn O : e) a> 4) F _ 15 - :1"å g d 4) 4) 115 Or) -. tl) d O - a) --e Ii :3 b.1:1 xå Fn 4) <ri xd ba.73 d 4 ei g ffi a) TU :o k. 4). _ '-'w 71:, d 2.x,...,,,..- i; > = b,-. r).xt - _z.-1 l.."' ed '.... e;3. - d,-; te a>.",n z ' :g -4 lo i3 zd 1... Un 1." A.5 N. Tu' -n..-, r'l. N " L-i g -, a) :3 :g -, on.,-,g : n% öt g,..,,l,, ho on A :d = ',, > -isi 1 gu > v..2 on g v) QUi... r. 3-8 :., 49, 2 s, ;._, u,_ > u >. 4 o... Fn. bo å O ie Si ">) 7') Kollektivtrafik kr, N ti :d e tt3 - ba :ed g d " ``2 i.-..ti 2 >..) O. l) Ok 4t9 ro a) -a' 2 1> g 4) 6 --d.7; b i) vi " u : to) in d 4:1 5,1-2 >, 4:3 7) Genomförbarhet..$ b» d r on u t r. 1-. t-} -o å 71 - A Fd 1- A," g te ti) g -, N en b z : bl) :g o (.1 _x 2 oo o QU ad O A t" ru - g 12 2' a), =.7.1 : bq ä ba 4, 7.-3 on d g _6 d a.) bp aid 2,iä 7,,,.4-. i-,4 o ''i 'to a) (n > g = g,.8 å t...., -2 "y ä - - on a) '..' ' dn dfl o, g 11, 1-, t.., : _D a> ' 1.- es 1.-. " :4)..la d in Kr-i r3 tf, e2 e Lu 3 '75,6,,.5_ d.-<,, ms h- -,, -.,...?... -o,..,,tå d _.n, g - -8 a) g n.--, a 4:i å (:,..2 u. d, a ki) u.4 s- a;.,4. - " ord ' 4- :3 g. a ä - _ W =.." to - Z Yo g. _. to,,,. _2 -o d., 4- I-., to _x..1 :d 95= r51.3 ;24 tr å d,...2. a ' r..-,,''3. ra. 4,.=.1 lian kommunerna oh ingsplanen är antagen bör e - O 1, e Y _ ba a a.2 a)

28 LÄNSPLAN FOR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN alsstudier kan innebära att LV " 2 oya 4 > > t 4:1 o.å " u 4.) 3'd 3 x 17; ä g. 9, O - u >.- a> Medfinansiering d A 44 (11 a> a> o b.r) bl) in,., u t.f2 å n2-4,,... 4).1 I id o os a) -o 'n to a> 7, :as m > a> Ml ;- g ä; a> 3 '1, an o. Sd e g, n. >, å :s. v: lo. 4-,, å a bio..6 i. os t. «, :g ~ 4 - el.) 1... å L. :ed 42 >,7 2 1 > tt 4 > Il e.> 7),,,,.- o >.5 g 't n ae s ed IJ : 1. ;-. o Ms:: g ä v a. " V y ty A.2 o 3..; -,. 4) Q el.> d 4 (V h-..._ o g n o) G..1: i..._..O.A ej., I. 7_, 1-. On U 511. a> : o,, a R.,,, 4.) -t '-' e.. meo e ~ U = - d y d tt Se Y g g Ida n d -5 :d> dl: O 6> 4. - to 5 4 el > >,, :ed o V, g, I i ed _. ba.. :.., Q el, e:,-, Tu l,.r.,.71,11.11._ LA g al VI >1 Ne [71 74 å 31>4 <-).>..:.5, g _ :, = u g,... g..1- b l) g g g to 4.- o..2 - u F-. _ -,,,, A., 5...; < - a> Se U 'e > U o > -o 32 a> u (tt 3.. fi g $.. > -o u ed g..w -5 e g_, :bil å I.,.r., a 1) - :....- ä... 6 Z to (. o g bo --. `u g..,... a ä :' r. -r3 vd g å-, O > o., --t.., ' 1:1 x) ol a) <n t ÖA to bb.r. :.-,-4, b :"' :5 os r^ > 72 > :3 u o KS 'n ki,,..-.7,? ä 1,.. >., : to5.: u -34 Ti,n - -o re.. - :, o.te tu a --,n..: 2 :a : =..., = '4 :5 o... Ag å', >- to,s g: Tn. to,rj ''"' P 7) 2 g 64 t 4 d n bn ro gs) 5 Le :a d H 1 e 'S 73 "I ed..b4 ;.. y tdil R g e =7, "fl " : :".A. >,.1- t tu 5 2 å : 15,å,"... ed --..o "p --,A o 2,,,j t'13 1-"' b.i). 't5, 1) a.g 4:.,-.- g Ö N 5 1 ".71. ',-' 1: 3 g d " U 1.. a.).4...., r) al 3) zw) : 1~ A r6, 43 _e.2. 9 '-' =.- > > 1. 4) '. $.4 X ~. '5. å d).g; bo.2 - d -. > -. l 43 8 Lu a.). e.2. be e -2 " Y '-' IJ sn.,-- ti; "F.,' "1:1 '9 d ia. d ed (n 4 Tal ' o > : to X' ' a > Tu' to.g f, -a `) - tt «d ad d.= :i:1 el) 47, 'i r. > > ed:i 2 Tå t Ri -e o u VI Lo a> a, - a> -^ :3 < 4 e) 39 t o,#.> «, at «4.2,.. <9 6 '1.) «e3 "; U" -2 2 :ed Tå J.3 74.k). 4 `41 TA v) ' '- '-' +4 <, <n,.., v, :. = > < < d.> < re i. 2 ge,' j td) '''' :R1 tv I-. VI, -. n 4 '' IM l ) a V. 3 T) = -2 >.r3 > 1.> y..., ". - e!..' Y Tt" > '411 I- - o a5,.... >, zd ,,, ri d> 1 HI.4',).2-6 ' ,,,...._ -.. g,n 4, ål ) -to d4 15..e o g l) 3-, ', 2.,., -4,/, 15 3 Ö re to ' AD o bo öa 'g..yg...,..å. -ro g,',4-,,,... > a- 4. t.., K,I 6).< u t. > e 41 o bi} z4,,, -. net g t> - - :t :go 4. g :' 5 O. i tt: ;, U

29 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRU KTUR I UPPSALA LÄN rr d en ö a.> u -8 l! - g'..)..= O -, g t e /5 ål --.. e5 et 12 -a a.)... b 9,_ R ' -. -`. 1 «>9. &.. r- -. > -a. et "V o $-. :et a> e.> a.) Pk. o to a> e e ra. rei.;) -2,, _ 5.3,.. - -,r., -. -,1. : a : < 'a,.. 73 :..,,,,.._.: &).5: 9 es >. t), e. se- -74 g...- a) I >... a a,-., - t> : `7' - AD.- -Sh d.u, tr_, Q.).7 t a) '*-1 e X - 3. l a r: 4-.. d f = d - d 14. å. L.,...,. 5,., bp n, -, al :n.-. :2 IL 41 o 9 -, a t d 7) 7 ) - e D d.., oj.,.., O. >, au A t... g - _ g) P L. 4 au n.,..,,4 -,.. e ).,,,, -, tdj 1.-.,_, X :-.-. å 7. D e.g> t,i,,m 4) uj A g. : :ed k P 2.n : t,,, O. ea r... Q.,,,..,4 ( bi) X - :-. ' 7 X : V 1) h. ''13. 1 ä -2 ' å.-6 ' 't lå g ^-i ~ 7 tr. l, 3 1, d 3 Td.=.fi :7å 19 a,i 'V A V. 7i 4 b. a a...w tå 1... ; :...,,>, PO.:Z,> t a) 14. t.. ö g ''.",: < u,. t ' d, -,--, e d.) `-`j a ) td) Tii ' g,,,..,"..,._..,.., e 3 ä rn.2 7J '2 a,-,......,j'.2 7,5 en,.7 5 '' 4., 2. e g _. L k i : s- 9.: - t -g, - - ' -,2. *.. 1- ::15,.. ;j...q 7- :-1 b., > -2 i- ''±g : i On t ot14 2 3,-, a)... 41) d) :.-. d d.) :Q :,......, A = o I.) i' 4/1 I-. r) 9 '9 ḵ 2 L1! "Zi 1:5 " :"4".fi ad '-' (:.2_ 2 e z 2-, i r 5 ;-1". h..2.- an..-,.n,., ni o2 a) :a. - " r.,, = 4 jḷ t si") 7:3 -] "..) '''".2 u > 1:75: t > l- O I-I eo 6. _ Gå.. : I:4 '-' VD./). si ' bi) 2 1_1.! 'a -7,' 4 <4 å' 14) å -4-I - r. Jg,).; 41.4 i..1-, el T.) '''.r. w.., a. I se e a) g i 13 å. gi 2 : >...4 L r..41 '3 a., -a.) ,, 1. Brister 'a Y... Å,, u. i- en,i) en 4 n e :al 5 - n t 445) :),.., _ I-7 > g t :n Nr $... :a ell -. o g ad >. 6i d a> a 5 å...:-1 -d u "V X f) l l 'a,.., n,,j a) Q. - r. a) V : 2 "O <U ers :71) I.= 1 U = ' - > d n d d tt "e4 X tvi..3; el ii,.., :o :o.,3 Sll. el t in 1.. 'S ro a.) a).-1- t.. : 4' i.4.; tei - -i:, X. yl, rzt - /3 o a d :n 2 e.,.... r) 'n..... g 2..le id._,.. g 9 g 2 - :j :.-.'.w z «e.n. ' 3/5 2 2 k4 3 :) GO?, bo a 19 ; 1. y G :- -s. a) g ID O h ' i ai et a) n 1- : G - -, en : Q.. '5: 4" - a, '-' d -. e 4- ru..,.., i.,. ti) n :et.. 'e :2 -ti i.--' r3 g-!,-,. 9d - 2 -,... n.) i),.. 2 A :-. ' 'e,., r. t. 1:1...,.,..--, - '.1-, F. : d " 8d r.n.. a å P...,.2 P-.... e n "'" å th od ä 7,4.3) 4_, '6". q: 4 I:4 I..) ;-. " 2 4 -,. $... a> l a).) OJ A,,3d Q 3 a.) n 3. 4/3. a) 4-, 4= 4,.). ~ 13,r) 2 s. 2,..-, il ,_,,.r. :g 2 o (., e4_, ''.:-.3 7:, sn. f".i '12' -,..., it, :n 1... «, 74 :5 12 kj P rl 2P.>. : 1....) -',...6 `.a "Z:1 I) l3 '.2 1:' e, - g.'-'. 2p :/.- ) -e 75 ri 17j n '1"' d,x å. :o A 1...r.'. Ty :-..2 -g o.. ur.2 it 'å'. se 4,,.r.., "D I. ta Ti ro a) tri 9., U X > g - '4-j g :n 2-2 Y P G e l. 4,4. A a) Q> 1.4 U d.1-. 1] i-. Z å on l> 1 -d. :d er-4 - -,..,, ,--Y b. a) 1... d 1.t. "5,41 bl P a - - I. d me un -... :d D. --2 ::::)".,... e 'g.> :2. (..1 _.g,...--, :223 " 5. :d" 73, _N4.,=,..:,-4 - > a 1-1- t = J).2 n.=. 4.a. :,,., 7-, < ),-. e -'-',.. - Q" ) - å '..=: _ a> X _. '2 d -, -. i... ) 2 -- a) l; -L" d' TIS 72 s-, " 4..),2 a. å r-å IA I.4 kr1 d......, 9 p wo - -..:.2 3-1:3 :ed N ,. 'D, 1... l) ' - l > 7: G bil,-. :d _.g tn. 1:13 l n. 4. =, ä :a gi å prioriteringsniv Större namnsatta brister är

30 LÄNSPLAN FOR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN i.., 12 >,f),., os tu:.- a), Lu, -a :ed 3 g ; - bo,,,, >. - >, > 1....,..,... 4:,...-.g n ed - _ d...-:: ' o u a> " To' ) 1: -a, - > vis do a) a) a)...) :ed i. > -n d.) i-, G1 > ::4 13' d d -9. > e,,...l. 5 g5 '''.ro Te (9,,. '-> "e...:=1 :59 gl)... ed 4-. " e bi) :b n,. a.> t.), _. :. Teg hed o a> > -2 "4-4- tl g "- d > 9,- LM' -. e iti > d - 1 d e ā n få ig O 51 ee :e o 3 d > zu zu ). 12 r.. -2 en d.> = on 4--- Gå 4-. a. "3 n 7 u. :d,...) t>11 d - D, _.. 5. g -d n. 1:: ' 5.,.1) t ' " - -2 d A O,--,,,.--N4 4 og,...5,a'.,. :ä -. d 1-4-, ed,,.,, :d, ""' 1.-. d A ed -, ul 1:-.7 ed en i a> 1-> 2 Å 1 ti g to (,) ' - g VI g 5 x b xd ----,.- i... n v, å :,,,i. 2.2 '' a, - te, A xn; > e.4 - 'ö "' ib -.- In -2 q, -?:2 '!"-!' ''' ä = TA a., ,5 O 2 5 i 73 e 4-, n )) i d., 1.. ä g 1_5 :g jg 121).b.),, do N-4,,... '.a.. a) d.5 2, izn 5) o -Y ''-g g 'g ;,8 '5'.5.1 1'. g)..,,g g w) - -..: 4...-, ä.. g g Y x i, bizi 39 el.4.-1 a) 8 a) :ed 2 4 K.-+.1 g bo x. $-,.,,-...,,., g : to.,4 ;16 I- 'ö -14 ä o = g. d.) 8 - g, t to uj... a> O. g "t 4. zd oas 9 d -Y bo,_ o t i....s4 ' ty/ :e3" ro a l.4 g 4- tko 3 -,,..) -g,,,.,,-. 4,1..td d g) m - x.l'-),.,) r; t -Y : ö 1... a), 44 g g :_tå.. 74 el 15.Ld to k> e g.2..2,.,,, 4_,..., 12,4.).,-, d -, i....- o bil a).:-. : 1--,-' r - -a.-14 ti, o It g > O -d u'l ed. " '?' ',., d 7.'p 'a _"5 r t,... :ed, O '4= Gr d - 73 go - 5 R si N? i =. 2 dd Q g, 1.3 u. "l e,,, _,,., - 7-, Ö 2..,j,.._, =, 3 bo d -2 ' no x Lo Tii a). _ e.---, ''' 3 r) i "ig '-4.,.., ed r.. d...--r, / - :os -.4 d :.." u, 1:1 -o..o - 1 e -4 + o U os.. a`7' d : : g å 3 5 :-.... d,..1,.., d : O - --' NTS :-. - :-. $-. ej Vi [n :72,1:1 ki) g o -,,. - ' a>.-. 4-,..x 1-, L to LT-1 >, f 1- SI? 4,.,.fo (.) = 1.-e 1.) ;n to.m,:. '-', :d _.,.., [ o ' ön, 5). g a> _ at :d _se - ei I-.12 =.1 t.2 b ,.- : ~ -2 d b) vi 1-..,-. 1 s. n Id.,.,.,.. ed.i :d ''' 1.. r r 71,: a> ök d o D -5: e..)., b. =g.. 'Il 41.r.: _ > >...,-, 5 - a.-.. Ko ' x i-,,g o... i....9, 2) - I - = '. -'.4 d.1) 7 u - %- -6 e ---,, Q.i.,,, f, g u 71. -, 2 tt 'l a e '-' ' `6,1,,3 - ön '. VI. sh 7- ' g 4 IT, - g 1 ' '-' a> ro -, > :..5. r, -.tk. 1;. l> ),A i 5a.,å.D 8". to ro i- '-4) -." g g g g. - 3 i L.-.li il ful 23.. o; = 8 g j dg :ä ; xa n! t Ii.'2.4 g I 7e e) : 44,g d -ä,,.),-...w e LL), e`l OJ.4 VI ) la' K'd g 2 U. Iri «e 15 I os,, 4.., :d 41 V - ii >,... B 49,, _ x-9-9 ki '''' g ro a. -. 'H ro> - :at -R 1,- g : -- o kol Il _,,,, o. iz,. -'". = - d 'V 52. " go å 9 ä 3 g Q > --,4 --..,., 17)..,, - '4-. -: ( g å, g 4.1 _..,..,..., 2 dl} II :Ö '24--' (2 1-/ 2 un,..".so.4.. t2->e'r>63 g o _ dd , a) _..,.., o5 - too,..,.... 5,15 å,e o bo ä g 5.19, 5.,_, --. os < :o g e ol ".,.:', "-: - --'..5, a) bo,s, 1-7, 2, >,!, i. n 'g g g 7.- -,-,,..-.,gp >t, Lo.-,,,,. J, ;,.1 - '''' 4.j 1... fe d 1 :.: 4-, b fi bi) --,.. ; å' B ' 'd ''' 4,3 U3 ''"" 1 o is 3 «r'4' 3 44 '1=1..= ö. gl >.. 4,71.-.4" 72 * " e - - b A.; e barn ezt 9- ` '..e. OM :1 g, - "2 ä g - u - d.) - d, g..e n. _ ä,,,j 1 oo,,,, I -2 ",-. a " 9 g -2 -ä ä -g 4I9 IỤ I- e '''''.,.., 9, y.,., 47 te el :e 7,,._, '-'.,,-. 4 " or,.....,.r.,.. g 5) 71,.., '" >, -g) d. It " 7- L' V at)...., - -,- - i, 1) a, -,-. 1-'. '... : -, > ro L. > y +.,.... un , /3 U v) [14.< Li-. tti o ',g - :e,,,., =.._...,_.. 2

31 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 UPPSALA LÄN T 4 ti) -- - Ta o - o.,. å. >.2 Jo = < gl 4:1 u :..., - _ b,..,,_ u "tv) it, :ffi.) L) e) > > a.),.; d :. > a) $.., =. - --' _-.,..) = -2 r y O e se " (...2 :1 3 :-. = å Z i, :.: fa tṙ u: > 2 al ä -2 s- d... s.. -2 d" d ' x - : 8 z,.. >.e 3- :at = a) a>,-...w LA e, =.- g v) g ^2 a, rfi - o -, t b u...- o -. e, ". :.«K.4 t, g,., :5.. :tmo a) >. a>,.:1. tu a>.1-, NO '-.... e" K.L. -2. '''' 1... Kl: ta " ''.7:-..:.-- r,, ed. r: - >.. -- g 17' -4- o S'.- _ > 3 ^.4, g 'l 4_, -. u.:...) l.:.. 2 <n,_ Ofg kol.= u r4 2 T a),... b.--, 4, a) g g Q 46.3.,...,.1 "V e - a.) 411 ^2 "Y 'an.. 5,,,, - ia,.. :;3 > f rg 1 73 g 3,., ' =. -'.2"' '51) e 4, - :. sa ts ;,-, o 1 > 1 > :el hl L4 g 3 ej... hn g U r'l..h<.:,.. Q 41," 4. 7". >...., l > 'd 3 >, - -.:,,5 1. o -, ses r, ".. d. t..2...e 4 -J 3 L7.a td) 9" 74 ål t : o "s.,, ;:r. = 12) 1/4 4 3 <n.2 u.. : t.-- a..1,2 se tal) d e) /3 to ä I 5 t. 74 t.. 3-., T. å. <n 7..,.., bl) od, D. > <LI '.. fi.,.-,.. ---'.A., os..«.«. \ " zb. Id..-1 ei.., i -se a> 4 a) < e 3.d > '1) -2.:... d ed) 1)... to.u å e.l- LO,-.., 2. tf).8 a.) n. 4; Z i, :H 7e.k,..-, _s ml "ti.; Gå 1 u :l "la..,., ed (1-len :. g d.-..,..- t U '-'..i :-. R.= I) a> o a <1.) e > Kal g 4-).-._. :-- :/2.' 43 s... l..: 'Ö ) A..4 '.) mg 73. 'a'.4 td) b il. 4 g, ai. :-. tg) g >,g )..r., d u a.) M t g... 1 d en... } u e : : I... n t2:i =..,... 7,-,.. >r ;5' 9 (Högt prioriterat av Landstinget/ HL, Heby kommun oh Uppsala kommun). -o O ed - du.,. 4 -,. `/) '1: o. - a. g, 4 r4, V4,. :.~ w 4. e* _2 g 4.I. eg lo ul,1 NI = led il.--. o.1) ig "3 p,.s/ bi). Ö ) a) '- 4 >N. ag po ot K' u- 1., a. to. Ti 4) e tu eko.p.2 ' -q5 to ta o oto,.. u vi.83 - t ä " ^1.-. UD o bn $... a. n,-. o O ei Z '45 u,4 U.4- g > vl w' b :b ki :p - >.,... e a>...; ä.) tu An w 2 til -2 t.g j I-- (h > J bo, å :.) «1 4-4 t d, > l = OU u 2j li:: i... f , - :O :.. -a -. e e oi.. t. g. ILI Ina -2 (Högt prioriterad av Knivsta kommun oh landstingetful). t s..= 1.g o Gå d Q.1. " bp,..j 4 --, -, 1),-, o,--. i2 I.. 7,5 og m. <13 l. ä.. *.' Z./ <1.3 I =1 > d. V - a) e g 5 en - te r- " 1- :1:-) 4 Y;A 91 ' '.2 la. -,,å 7... g, LO 4,.., <L. e > - W1 g :å ÖD >.".. d tt: z 2 3) M3 TJ 7> IM :1 > - t.t./ U,-. o bo, t 9 t'. bou 7,5 ti-, ' ,..., q) - 54 on i,..., 7 - e, Pu u 4 ' o..,.,.., u,,,:, :5. or) l a.... bo..,, ,4 -:,- :e -. 4 bi b [14 g I ) n.., e.. v, 1 1 I-. i., 9Z ) : 52 1.) 7:3 ''- - 1,9 541.t 2 a. 2 D 4 : 4 Ii

32 LÄNSPLAN FÖR RGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 1 UPPSALA LÄN es, a> o - ed a> - 'V t:i4 u > ed 1 l ed 11-1 ed.,... ni. n - di... UJ. o ed 4.,...- ÖA ed a OD - 16:1 :.) iet : > i.4: d.? 121), v) v-s -.."."..4 ön 4- ed 1) u d " n5, e) w s44.2 v, w o tu, o.- f.s. u.) =.,..., to it... o r.. «. in a) eg. g L'' Q.)..1G.. ÖD.. 4.u i....- få ~2 5 g y., "... kj.-= -I= a a..w '4 =.. V!...e t,, ä se 2,-. ox] 72-" il 4) bo leg -2 : :ed G : G ed > å OU a) n -...s..., 2 d e) e) dal 4.,.= G Q e 2 to.., _ sn 1-. LO bo Q 4,1 ÖA A.- :ed :1.) = (1.) g 1 5. r å 41 t4 1...} 4.. ' d b al.79 :d to I.Y en,i...h Q :l -2 A e. tp,.,-, Q) -, ed :Q ag -N Kl jii X ''''3 2 4 se a> Ö '4 " 7/3 : X > -k «> 'l,:-. '-,.14 en. ()å) = t Z si Q e s- a) :-. o d> -2 "3..,... iz. " -s td) b. t4"2. a) V '1 R, u t.1} ed ',_ 3,.. I. 1" 1.3 t. d A.4 ge d) tel tol Gol l.k.- 44 g' W in 4-, a., a 1. F. tå I i (Högt prioriterad av Håbo kommun.) ).2 4= -,--. 1-, a: n =. n 1 s- i.: : sn Q Q " e.:- " -2 '-rj : 2 s... I-. d a df) i- ed -X > sn "ir. <d U l) :sd ".' ;< Q :I. -- en se id1) : 5... e 1-. sd e+-. V Q : sn :-,--, sn <d '. ' e-.?:9_, :n bl) - a., 2 a., ' (Högt prioriterad av Landstinget/UL oh Uppsala kommun.) g ba - X a> g: > d.,... ;Il X rtg,_, I.Kplii --, U 1... u5 xt..) e> L) ''-. IV..Z tå Lå %j R.--, = ) =.r. " ed r.) ed d r-, 'l )..4 u 'K: :d.1 :.-: :i v: t et.r> > -2.. u e $ K.1.1 sn.,,,, en d tt 4_, 7j,' -.,, +-; e..} - o i-» t4) - o Gå a> a> lo " > tu 1 11 P 1~ Gå Q I. 1 I re 43 : to I) 1..9 a) (7; a 4 o 22' - -, - F.: o i- g> ä.- l.. 4. (>.4.- ' Y. " /5 9,5 4- e <1.3 s,r2 e:å. ge ÖD '' 1.. N tul g g.. r,z, V :Ö.1). t.;,.=,, -I 4 '2 1 ba ai... bl) - g 2 :g X,.= : ö) 1) (1-'..-1 : <.d. -!--: o ä L: : 1-' " å :3 v ' o. el se :/) -:-, r. r., 25, i- '.= w "' öt) :17 L., bl) 1.4-s ed SI '-' ' = d..1 p r4 ed a> Lu ".-- å Oj).. va a 1,- :ed,...,-.- -b...,- mi sn -- - e : - ro bh 3,. :..- el ho -. i-.? > 2 J-4 m o :b = P n -,= n `51

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser.

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser. och i V Ifoio och o pip. i å phu L i i på upp och f f i pi. Å i i i åo å pihu. D fi o o i pip, uo i åo iu få o. I pi i phu I å pihu h i if oo if y piy, o u f i o. Ko i iiy och påj i pi uoi i if. Hå ui

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 1 (l) 2013-08-21 YITRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samhällsbyggnadskontoret YTTRANDE Remiss: Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgslän 2014-2025 Sala kommun har

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

26,4 21,8 21,8 21,8 1:27 22,7 22,4 19,4 21,7 18,3 18,6 23,1 19,8 26,2 17,7 15,9 1:45 15,5 24,4 16,3 15,5 1: ,2 10,3 18,6 1:28.

26,4 21,8 21,8 21,8 1:27 22,7 22,4 19,4 21,7 18,3 18,6 23,1 19,8 26,2 17,7 15,9 1:45 15,5 24,4 16,3 15,5 1: ,2 10,3 18,6 1:28. .,,,,,,,,, :,, r. ÅKSVÄG SPLLKR RÄ OR R L TUK il l n t T O LB.. T ti ÖS LTUK OTO R-R STO,,, :,,,,,,,,,,,,,,, RG lu j ÄG LSV TUULHUKKUJ,,,,, risnäs,,, :,,,,,,,,,,,, risnäs,,,,,,, :, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

St. Rycketofta 250, Påarp

St. Rycketofta 250, Påarp R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009 SIDA 1 Viol Viol Stat: Viol Övr 1-år Övr 1-år Frekv örtogräs örtogräs Rel fältv Rel % av VIOSS Rel Rel fältv Rel st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal st/m2 tal

Läs mer

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan en äg n sv all Re nv ce nt ru m nd a Sk IP år ek yrk a öp Ila ak nd en er åk jor Älv Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan MJÖLNARTORPET ar öln Mj te ite t g. ett rin an Kla at ttg go Fa ha nd

Läs mer

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n.

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n. 27. NATURLJUD 171 a f4 Fredri: 4 o o p z o o Hysch-hysch! Tys-ta u! Ett ljus som är-mar sej! O ja, det är di-tör. Göm er på stört! Å Pirater: a f4 4 j m 4 j j m l l d d u om-mer visst di - tör! Å ej, u

Läs mer

GRÄNSER Linje belägen3 meter utanför planområdets gräns Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

GRÄNSER Linje belägen3 meter utanför planområdets gräns Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. GRÄNSER Linje

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan e äg sv all Re v ce t r Ila um d a Sk IP år ek yrk a öp ak d e äg sv te äg et åk Älv Älvåker Stradhagagata Skogaholm Högforsgata MJÖLNARTORPET ar öl Mj rp et te ite t Olas väg g. ett ri Kla a at ttg Fa

Läs mer

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A Aanged by ANTAKERR Fom A CHORUS LNE ( One ) Fo SATB* and Piano with Optional nstumental Accompaniment Modeately (J = 132) NC Duation: ca 2: 15 AKT TVÅ! Music by MARVN HAMLSCH Lyic by EDWARD KLEBAN Svensk

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Beställare: Skanska Sverige AB genom Tommie Gutén A ntal sidor: 10. Projektansvarig: Niklas Jakobsson Datum:

Beställare: Skanska Sverige AB genom Tommie Gutén A ntal sidor: 10. Projektansvarig: Niklas Jakobsson Datum: i M3- Riig ä föäig fö E Bäll: S Sig AB g Ti Gé A l i: j: 3 jig: Nil Jb D: 7-- O il Sällig ågäfölg O jbiig Aibyå h S Sig AB g Ti Gé få i ppg äll i löig bli ll fö ppfyll hög illå ljiå h fö y lägh i O il.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv"/--'. e E" .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H.

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv/--'. e E .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H. 2015 - AG 7, 5.30-6.00 6.00-6.30 6.30-7.00 7.00-7.30 7.30-8.00 8.00-8.30 8.30-9.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 50m-es medence A A A A A A A A ' A A A A A A A A. 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.3

Läs mer

Exempel 9.3. Present. Output. w w Next state

Exempel 9.3. Present. Output. w w Next state 9.3 Vi skriver en tillståndstabell och börjar med att dela in i grupper med olika utsignal, dvs nolla respektive etta. I tabellen markerar asterisker (*) stabila tillstånd. Vi kompletterar alltså Figur

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland ., I Äldres läkeedelsanvändning per 2011-09-01 i Västra Götaland Antal persner Mål (inskning ed 10 prcent) 5000 0000 25000 20000 15000 10000 5000 0+1--- läpliga läkeedel Antal persner 65 år ch äldre läpliga

Läs mer

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Beslut Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetscentralen har enligt 17 1 mom. 4 punkten i strålskyddslagen (592/1991) beslutat att användning av radioaktiva ämnen och apparater innehållande

Läs mer

Vad har hänt sedan senast?

Vad har hänt sedan senast? Vad har hänt sedan senast? Höst 2016 Vinter 2016-2017 Vår 2017 Sommar 2017 Kontinuerlig dialog med kommuner och andra via - Tjänstemannaforum - Kommunsamråd REMISS OM BEHOV OCH BRISTER Väg; 22 Trafiks

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde...

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde... Till ig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse ahlberg Innehåll llt, allt jag ägde... Karin Boye Till dig... Karin Boye Idyll Karin Boye Trollbunden Karin Boye Och får jag aldrig äga Erik Blomberg Melodi Bo

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby ii & l ii Vl 201 7-10 - 31 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f ji l AB ilj lf: 08-737 21 22 ii l ii fi E ii i i i f 2017 Ci B A Ol j A f ji l AB ilj P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E iiill

Läs mer

2013-08-28 1. Kommunhuset, A-salen, Tierps köping. 3 Verksamheternas ekonomiska månadsuppföljning

2013-08-28 1. Kommunhuset, A-salen, Tierps köping. 3 Verksamheternas ekonomiska månadsuppföljning TIERPS KOMMUN 2013-08-28 1 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Till ledamöter För kännedom till ersättare Tid: Tisdagen den 3 september 2013, kl. 13.00 Plats: Kommunhuset, A-salen, Tierps köping FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken JUL Trafikförvaltningen S^Vs STOKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (24) 2015-12-04 SL 2014-0784 ilaga A.2 Prduktinsberäkning, detaljerat tra- infsäk. klass

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Demoex. Come on children! Come on children - volym 2. Volym 2 av Karin Runow. Copyright: Runow Media AB ENDAST FÖR PÅSEENDE

Demoex. Come on children! Come on children - volym 2. Volym 2 av Karin Runow. Copyright: Runow Media AB   ENDAST FÖR PÅSEENDE ome on children! Volym 2 av Karin Runo opyright Runo Media AB Tel: 08730 24 02.runomedia.se 1 INORMATION Tack för att du valt att köpa detta notmaterial. Du som körledare äger rätt att kopiera dessa noter

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) Text oh musk: Carl Mhael Bellm Arr: Eva Toller 2004 opno Alto 1 1V - 2 Hm - 4 5 6 s -, kl - _ vår oh får ll - hngs - frs - så E - du ka ols mtt Alto 2 1V - 2 Hm - 4 5 6 tgt mel, f, n, lg s - kl -, vår

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum R sala KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 7 (24) 204 Dnr 2013/ 283 Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025 INLEDNING Sala kommun har beretts

Läs mer

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD 15 18 ji 2020, Sv Mä i Göbg A N R E D! N E R T P P TO y fi fö i fö v ll. D ö ä På A väx fä 1 i v ll. i j il i f ä 847 D glbl i i

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer