Kommunhuset - Kolabacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-14. Kommunhuset - Kolabacken"

Transkript

1 1(33) Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande) Camilla J. Lindberg (FP) (2:e vice ordförande) Olof Löfgren (M) Susanne Rådqvist (M) Lena Wendt (M) Karl Henrik Östberg (M) Tobias Wictorsson (M) Susanne Lidfeldt (FP) Willy Olsson (S) Jessica von Platen (NL) Carina Gerthel (M) Ann-Margret Ohlsson (M) Lars Hansson (M) Göran Cronsioe (M) Liselott Johansson (M) Karin Zettergren (M) Mavis Zander (M) Andreas Johansson (FP) Ida Liedholm (FP) Thomas Lundgren (S) Helena Erichs (NL) Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Kerstin Ekstén (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till sekreteraren eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 2(33) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Information 3. Meddelanden 4. Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av delegeringsbeslut Årsredovisning för Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd Verksamhetsrapport avseende budget- och skuldrådgivning Överenskommelse om samverkansregler för den offentliga finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 11. Informationshanteringsplan för HSL-dokumentation 12. Uppföljning enligt internkontrollplan för hälso- och sjukvård avseende läkemedelsförråd, samt journalgranskning 13. Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av Hälso- och sjukvårdsenheten 14. Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av socialpsykiatrin och LSS daglig verksamhet i egen regi 15. Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av Frösunda gruppbostad och daglig verksamhet 16. Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av hemtjänst enligt LOV, samt vård- och omsorgsboende

3 3(33) 17. Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut Driftsform för hemtjänst- och sjuksköterskeinsatser 19. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 20. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter)

4 4(33) Ärendets dnr: On 1 Val av justerare beslutar 1. Utse _ att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

5 5(33) Ärendets dnr: On 2 Information Ärendebeskrivning: 1. Bengt Jeppson, fastighetschef, informerar om byggprocessen avseende boende 2. Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omsorgsavdelningen, informerar om lex Maria-anmälan och beslut från inspektionen för vård och omsorg 3. Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omsorgsavdelningen, informerar om prestationsbaserade medel gällande Överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Roger Ericsson, enhetschef IFO, Omsorgsavdelningen, informerar om beslut från Inspektionen för vård och omsorg, med bilagor, avseende ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Vellinge kommun, Dnr /2013, Roger Ericsson, enhetschef IFO, Omsorgsavdelningen, informerar om beslut från Inspektionen för vård och omsorg, med bilagor, avseende ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Vellinge kommun, Dnr /2013,

6 6(33) beslutar 1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

7 7(33) Ärendets dnr: On 2013/41 On 3 Meddelanden Beslutsunderlag: 1. Dom från Förvaltningsrätten avseende upphörande av vård samt umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU), Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 2. Dom från Förvaltningsrätten avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 3. Beslut från Förvaltningsrätten avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen; nu fråga om avvisning, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 4. Beslut från Kammarrätten avseende Ekonomiskt bistånd; fråga om prövningstillstånd, Kammarrätten i Göteborg, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 5. Dom från Förvaltningsrätten avseende Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter)

8 8(33) 6. Dom från Förvaltningsrätten avseende Ledsagarservice, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 7. Beslut från Kammarrätten avseende Ledsagarservice; fråga om prövningstillstånd, Kammarrätten i Göteborg, mål nr 87-14, (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 8. Dom från Förvaltningsrätten avseende Ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 9. Dom från Förvaltningsrätten avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter) 10. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insattser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2014, Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg, Dnr On 2014/3, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014, Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg, Dnr On 2014/2, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg, Dnr On 2013/7, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar , Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg, Dnr On 2014/1, Överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, Dnr 2014/58,

9 9(33) 15. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige, Dnr 2014/59, Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, Dnr On 2014/57, Beslut från Socialdepartementet gällande utbetalning av medel för prestationsmål som uppnåtts inom ramen för överenskommelsen om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013, Dnr On 2013/3, Beslut från Kommunstyrelsen gällande Alkohol- och drogpolicy för Vellinge kommun, Dnr Ks 2013/700, Beslut från Kommunstyrelsen gällande Intern kontroll, Riskoch väsentlighetsanalys, Dnr Ks 2013/290, Beslut från Kommunstyrelsen gällande Övergripande plan för intern kontroll 2013, 2013/135, Beslut från Kommunfullmäktige gällande Planerings- och budgetprocess , Ks 2013/663, Beslut från Kommunfullmäktige avseende Politiska planer för nämnderna, Ks 2013/663, Avtal avseende Social jour för Simrishamns kommun, Dnr On 2014/55, Samarbetsavtal med Malmö Stad avseende Kompetenscentrum mot våld i nära relation, Dnr On 2014/56, Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet torsdagen den 22 november 2013 med bilagor, Gunilla Nilsson, Assistent/Handläggare, Dnr On 2013/ Förslag från Kommunförbundet Skåne på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling, Dnr On 2013/368,

10 10(33) 27. Remiss angående bildandet av en regional utvecklingsenhet inom Kommunförbundet Skåne, Dnr On 2013/368, Ansökan om statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014, Dnr On 2013/36, beslutar 1. Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga den till handlingarna.

11 11(33) Ärendets dnr: On 2013/10 On 4 Redovisning av delegeringsbeslut 2013 Beslutsunderlag: 1. Rapportering av delegeringsbeslut från Omsorgsavdelningen (fd Individuell Myndighetsutövning), löpnummer , Rapportering av delegeringsbeslut från Omsorgsavdelningen (fd Vård- och omsorgsavdelningen), löpnummer , Rapportering av delegeringsbeslut från s sociala utskott, löpnummer 63-65, 2013 Ärendebeskrivning: har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning vilken har antagits av omsorgsnämnden. Besluten ska redovisas löpande i samband med omsorgsnämndens sammanträden. I redovisningen ska uppgifter såsom ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för beslutsfattandet framgå. beslutar 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägga den till handlingarna.

12 12(33) Ärendets dnr: On 2014/23 On 5 Redovisning av delegeringsbeslut 2014 Beslutsunderlag: 1. Rapportering av delegeringsbeslut från Omsorgsavdelningen, löpnummer 1-10, Rapportering av delegeringsbeslut från s sociala utskott, löpnummer 1-3, 2014 Ärendebeskrivning: har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning vilken har antagits av omsorgsnämnden. Besluten ska redovisas löpande i samband med omsorgsnämndens sammanträden. I redovisningen ska uppgifter såsom ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för beslutsfattandet framgå. beslutar 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägga den till handlingarna.

13 13(33) Ärendets dnr: On 2014/22 On 6 Årsredovisning för 2013 Initierat av: Catharina Byström, avdelningschef, Omsorgsavdelningen Beslutsunderlag: 1. s årsredovisning för 2013 Ärendebeskrivning: har ett tilldelat budgetanslag på 361,7 mkr och redovisar ett utfall på 357,2 mkr. Det innebär ett överskott mot budgetanslaget med 4,5 mkr. beslutar 1. Godkänna s årsredovisning 2013 och överlämna den till Kommunstyrelsen. Expedieras till: Kommunstyrelsen

14 14(33) Ärendets dnr: On 2014/21 On 7 Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2013 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Lollo Voxberg, alkoholhandläggare, 1. Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2013, Lollo Voxberg, alkoholhandläggare,, Tillsynsplanen har under året följts enligt uppgjord planering med 35 tillsynsbesök i butiker som säljer tobak, folköl och/eller receptfria läkemedel. beslutar 1. Godkänna Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel Expedieras till: Handläggaren

15 15(33) Ärendets dnr: On 2014/19 On 8 Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd 2013 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Lollo Voxberg, alkoholhandläggare, Omsorgsavdelningen 1. Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd 2013, Lollo Voxberg, alkoholhandläggare, Omsorgsavdelningen, Tillsynsplanen har under året följts enligt uppgjord planering, med undantag avseende besök på äldreboende som planerats in till våren beslutar 1. Godkänna Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd Expedieras till: Handläggaren

16 16(33) Ärendets dnr: On 2014/20 On 9 Verksamhetsrapport avseende budget- och skuldrådgivning 2013 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Lollo Voxberg, alkoholhandläggare, Omsorgsavdelningen 1. Verksamhetsrapport avseende budget- och skuldrådgivning 2013, Lollo Voxberg, alkoholhandläggare,, Under året har 27 ärenden kommit in. Inga ansökningar om skuldsanering har skickats till Kronofogdemyndigheten. Under året har 2 ärenden fått beslut om beviljad skuldsanering med ny betalplan. I tidigare ärende som beviljats skuldsanering har kontakten fortsatt med hjälp med att följa betalplanen. beslutar 1. Godkänna Verksamhetsrapport avseende budget- och skuldrådgivning Expedieras till: Handläggaren

17 17(33) Ärendets dnr: On 2013/357 On 10 Överenskommelse om samverkansregler för den offentliga finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Initierat av: Beslutsunderlag: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omsorgsavdelningen 1. Tjänsteskrivelse avseende beslut och överenskommelse om samverkansregler för den offentliga finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omsorgsavdelningen, Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, Sveriges kommuner och Landsting, Ärendebeskrivning: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinstekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Förändringen bedöms inte få ekonomiska eller kompetensmässiga konsekvenser för kommunens verksamheter. SKL rekommenderar kommunen att anta nämnda samverkansregler.

18 18(33) beslutar 1. Anta Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech gemensamt utarabetade överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinstekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Expedieras till: Handläggaren

19 19(33) Ärendets dnr: On 2014/11 On 11 Informationshanteringsplan för HSL-dokumentation Initierat av: Beslutsunderlag: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omsorgsavdelningen 1. Tjänsteskrivelse avseende informationshanteringsplan för HSL-dokumentation, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omsorgsavdelningen, Informationshanteringsplan för HSL-dokumentation, Omsorgsavdelningen, Ärendebeskrivning: Informationshanteringsplanen för HSL-dokumentation beskriver hur dokumentation inom området för hälso- och sjukvård ska hanteras inom omsorgsavdelningen i Vellinge kommun. Planen innehåller riktlinjer för gallring av allmänna handlingar. Enligt arkivreglementet åligger det myndigheten att föreskriva vilka handlingar som ska gallras och vilka som ska bevaras. Vid utformning av planen har, som föreskrivet i arkivlagen, hänsyn tagits till rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning, samt till forskningens behov. Ett antagande av planen innebär också ett godkännande av gallringsfristerna. I samband med ett antagande av planen föreslås också omsorgsnämnden besluta att gallra patientjournaler som är äldre än 10 år, som finns i ett mindre bestånd i kommunarkivet.

20 20(33) Tidigare behandling: s arbetsutskott den 29 januari beslutar 1. Anta föreslagen informationshanteringsplan för HSLdokumentation. 2. Gallra patientjournaler som är äldre än 10 år. Expedieras till: Handläggaren

21 21(33) Ärendets dnr: On 2013/39 On 12 Uppföljning enligt internkontrollplan för hälso- och sjukvård avseende läkemedelsförråd, samt journalgranskning Initierat av: Beslutsunderlag: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 1. Rapport avseende Tillsyn läkemedelsförråd, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Rapport avseende journalgranskning, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ärendebeskrivning: Kommunen har läkemedelsförråd där det förvaras läkemedel enligt Läkemedelsrådets rekommendationer för akut bruk samt generella ordinationer. För respektive förråd finns namngiven sjuksköterska som ansvarar för att rutiner och riktlinjer följs. En gång om året utför medicinskt ansvarig sjuksköterska en uppföljning av förråden. Legitimerad personal inom hälso- och sjukvård är skyldig enligt lag att föra journal. Patientjournalen ska bland annat innehålla information om aktuellt hälsotillstånd, ordinationer, planerade insatser, uppföljning, utvärdering, vårdkontakter och samtycke. Syftet är att säkerställa en god och säker patientvård. Dokumentationen ska vara tydlig och lätt förstålig. All dokumentation av patientjournaler sker idag i dokumentationssystemet Procapita. För att säkra kvaliteteten har medicinskt ansvarig sjuksköterska under 2013 utfört en journalgranskning i samarbete med legitimerad personal.

22 22(33) beslutar 1. Godkänna Rapport avseende Tillsyn läkemedelsförråd. 2. Godkänna Rapport avseende journalgranskning. Expedieras till: Handläggaren

23 23(33) Ärendets dnr: On 2014/52 On 13 Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av Hälso- och sjukvårdsenheten Initierat av: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutsunderlag: 1. Kvalitetsuppföljning av Hälso- och sjukvårdsenheten 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ärendebeskrivning: Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i våra verksamheter genomför Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun en årlig kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Områden som följdes upp var vårdhygien, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, avvikelsehantering, dokumentation, medicintekniska produkter samt hanteringen av skyddsåtgärder. beslutar 1. Godkänna Kvalitetsuppföljning av Hälso- och sjukvårdsenheten 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen. Expedieras till: Handläggaren

24 24(33) Ärendets dnr: On 2013/355 On 14 Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av socialpsykiatrin och LSS daglig verksamhet i egen regi Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 1. Kvalitetsuppföljning av socialpsykiatrin och LSS daglig verksamhet i egen regi 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i våra verksamheter genomför Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun en årlig kvalitetsuppföljning av utförarna. Områden som följs upp är läkemedelshantering, dokumentation, delegering, rapportering, avvikelsehantering och vårdhygien. beslutar 1. Godkänna Kvalitetsuppföljning av socialpsykiatrin och LSS daglig verksamhet i egen regi 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen. Expedieras till: Handläggaren

25 25(33) Ärendets dnr: On 2013/176 On 15 Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av Frösunda gruppbostad och daglig verksamhet Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 1. Kvalitetsuppföljning av Frösunda gruppbostad och daglig verksamhet 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i våra verksamheter genomför Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun en årlig kvalitets- och verksamhetsuppföljning av utförarna. De områden som följs upp är vårdhygien, läkemedelshantering, delegering, avvikelsehantering, dokumentation och munhälsovård. beslutar 1. Godkänna Kvalitetsuppföljning av Frösunda gruppbostad och daglig verksamhet 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen. Expedieras till: Handläggaren

26 26(33) Ärendets dnr: On 2013/356 On 16 Kvalitetsuppföljning 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av hemtjänst enligt LOV, samt vård- och omsorgsboende Initierat av: Beslutsunderlag: Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 1. Kvalitetsuppföljning av hemtjänst enligt LOV 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kvalitetsuppföljning av Vård- och omsorgsboende 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen, Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ärendebeskrivning: Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i våra verksamheter genomför Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun en årlig kvalitets- och verksamhetsuppföljning av utförarna. Ett antal skriftliga frågor kompletteras med intervjuer och besök i verksamheten års kvalitetsuppföljning genomfördes under hösten med representanter från Förenade Cares samtliga 4 hemtjänstområden. Områden som följdes upp var vårdhygien, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, avvikelsehantering och dokumentation. Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i våra verksamheter genomför Medicinskt

27 27(33) ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun en årlig kvalitets- och verksamhetsuppföljning av utförarna. Ett antal skriftliga frågor kompletteras med intervjuer och besök i verksamheterna års kvalitetsuppföljning genomfördes under hösten på samtliga vård och omsorgsboende. Områden som följdes upp var vårdhygien, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, avvikelsehantering och dokumentation. beslutar 1. Godkänna Kvalitetsuppföljning av hemtjänst enligt LOV 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen 2. Godkänna Kvalitetsuppföljning av Vård- och omsorgsboende 2013 enligt hälso- och sjukvårdslagen. Expedieras till: Handläggaren

28 28(33) Ärendets dnr: On 2013/124 On 17 Kvartalsrapport till inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut 2013 Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Catharina Byström, avdelningschef, Omsorgsavdelningen 1. Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut under perioden , Karin Broholm, systemförvaltare Procapita, Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Inspektionen för vård och omsorg en skyldighet att hos länsrätten ansöka om utdömande av en särskild avgift. beslutar 1. Godkänna redovisningen av kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut för perioden och översända den till Kommunfullmäktige för kännedom.

29 29(33) Expedieras till: Handläggaren Kommunfullmäktige

30 30(33) Ärendets dnr: On 2014/6 On 18 Driftsform för hemtjänst- och sjuksköterskeinsatser Initierat av: Beslutsunderlag: 1. Tjänsteskrivelse gällande förslag driftsform hemtjänst- och sjuksköterskeinsatser, Catharina Byström, avdelningschef, Omsorgsavdelningen, Rådgivningsrapport gällande driftsform hemtjänst- och sjuksköterskeinsatser, PricewaterhouseCoopers, 2013 december 3. Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott den 29 januari med yrkande från Willy Olsson (s) Ärendebeskrivning: Utifrån utredningen är det alternativ som bäst motsvarar kommunens mål om valfrihet, konkurrens samt brukarkontinuitet den nuvarande driftsform med LOV för hemtjänst i kombination med HSL i egen regi. Då brukarkontinuitet är en viktig faktor och många brukare, genom att leverantörer lämnat Vellinge kommun, fått byta utförare ofrivilligt ger en oförändrad driftsform en form av kontinuitet. I rapporten pekar man också på att även om det skulle vara önskvärt för kvalitén för brukarna med en sammanhållen organisation där även HSL-insatser ingår bedömer man att det skulle vara ett ytterligare hinder för nya leverantörer att etablera sig. Då det finns svårigheter för nya mindre leverantörer att etablera sig kan vissa åtgärder behövas vidtas för att försöka stimulera till en ökad konkurrens. Vidare föreslås att

31 31(33) ovanstående alternativ utvärderas under Om inte intresset från fler leverantörer ökar bör alternativ driftsform utredas. Tidigare behandling: s arbetsutskott den 29 januari beslutar 1. Bibehålla nuvarande driftform under år 2014 för att ge kontinuitet för nuvarande brukare. 2. Vidta informationsåtgärder och förtydliganden i ersättningssystemet för att stimulera förutsättningar för fler utförare, i LOV. 3. Sjuksköterskeinsatserna dag- och kvällstid behålls i egen regi. 4. Uppdra åt Omsorgsavdelningen att ta fram förslag på ett nytt ersättningssystem för hemtjänstinsatser som fungerar i enlighet med ÄBIC. 5. Uppdra åt Omsorgsavdelningen att utreda alternativ driftsform för införande under 2015 för hemtjänst- och sjuksköterskeinsatser i såväl egen regi som annan regi. Expedieras till: Handläggaren

32 32(33) Ärendets dnr: On 19 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter)

33 33(33) Ärendets dnr: On 20 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (Sekretess, handlingen skickas ut till ordinarie ledamöter)

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset 1(18) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-09-15 1 (20) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-09-23 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen 1(21) 2014-05-22 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Häckeberga slott - Konstnärssalen Tid 08:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-08-19 1 (17) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-27 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 1(16) 2013-03-15 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Ljunghusens Golfklubb

Ljunghusens Golfklubb 2014-12-09 1 (20) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-12-09 Plats Ljunghusens Golfklubb Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 1(26) 2014-06-09 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-10-30 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-06-08 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-16 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-02-16 1 (18) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-02-24 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset 1(25) 2013-01-10 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-09-27 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Månstorps Ängar - Träffpunkten

Månstorps Ängar - Träffpunkten 2014-11-11 1 (22) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-11 Plats Månstorps Ängar - Träffpunkten Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-08-18 1 (30) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-08-25 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-05-12 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-05-19 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 1(28) 2014-03-28 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden (14) Kallelse och dagordning Dnr: On 2016/277. Christoffer Jönsson Nämndsekreterare

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden (14) Kallelse och dagordning Dnr: On 2016/277. Christoffer Jönsson Nämndsekreterare 2017-06-13 1 (14) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2017-06-21 Plats Örenäs Slott Tid 10:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-08-23 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-08-30 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Måkläppen, kommunhuset

Måkläppen, kommunhuset 1(38) 2013-10-17 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Måkläppen, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken 1(12) 2010-12-06 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 15:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.30 Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Starttid 14:00 Sluttid:16:00 Plats Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunhuset, Kolabacken

Kommunhuset, Kolabacken 2016-09-16 1 (6) Lenek01 Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2016-09-27 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 08:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-11-08, kl 0830-1230 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 2016-06-14 1 (8) Kemvik.Ann-Margarethe Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-06-21 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Christer Mars (M), ordförande Hans Cedergren (M), 1:e vice ordförande Martin von

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 2014-08-14 1 (12) Ek, Lena Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-25 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.40 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-10-18 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalkontoret, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Ajournering under 19 kl. 14:30 14:50

Ajournering under 19 kl. 14:30 14:50 2015-02-23 1(18) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-02-23 kl. 13:15 17:30 Ajournering under 19 kl. 14:30 14:50 Justerade paragrafer 19 33 Beslutande Sebastian Ohlsson (S), ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 20:45 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer