Rapport Svenskarnas bild av Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Svenskarnas bild av Finland"

Transkript

1 Rapport Svenskarnas bild av Finland Del 2: Kvantitativ studie Kontakt Finlandsinstitutet: Anders Eriksson Novus: Jessica Åkerström Datum:

2 Bakgrund och syfte Bakgrund I år, 2017, firar Finland 100 år och Finlandsinstitutet har tillsammans med Kulturfonden Sverige och Finland, samt tankesmedjan Magma tagit hjälp av Novus för genomförande av undersökning om svenska allmänhetens bild av Finland. Undersökningsupplägget bygger på två steg: 1) en kvalitativ förstudie, och 2) en kvantitativ kartläggning. Syfte Syftet är att få en uppdaterad bild av svenskarnas syn på och kunskaper om Finland. Resultaten ska vidare användas som underlag för fortsatta aktiviteter och verksamhetsutveckling. Bland annat kommer man att använda insikterna från undersökningarna i kommande workshops med personal och styrelse under våren Resultaten kommer även att publiceras i Sverige och Finland. Output Del 1) Den kvalitativa undersökningen ska ge insikter i resonemang, tankar och känslor som finns kopplat till Finland. Genom att inleda med en kvalitativ undersökning åsidosätter vi i möjligaste mån vår egen förförståelse. Detta bidrar till att vi utifrån ett mer öppet perspektiv kan lyssna in vilka uppfattningar om Finland som finns, och på så vis även ta fram ett bättre utarbetat underlag för den kvantitativa kartläggningen. Del 2) I den kvantitativa kartläggningen får vi siffror på hur utbredda åsikterna från förstudien är. T ex hur många som har en övergripande positiv inställning eller hur utbredd kunskapen är om Finland. I denna rapport presenteras del 2 kvantitativ studie. De båda delarna tillsammans ger både bredd och djup för att förstå den aktuella bilden av Finland. 2

3 Metod och målgrupp, del 2 Metod Undersökningsdel 2 genomfördes kvantitativt. Undersökningen är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Totalt omfattar undersökningen 1065 genomförda intervjuer. Deltagarfrekvensen är 61 procent. Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden januari Resultaten är efterstratifierade. Målgrupp Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten i åldersgruppen år. Tolkning av resultat Konfidensgraden i denna undersökning är 95 procent. Felmarginaler: Vid intervjuer: Vid 500 intervjuer: Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5% 3

4 Bilden av Finland Del 2 Sammanfattning 4

5 Sammanfattning kvantitativ del Drygt var fjärde svensk har besökt Finland minst 5 gånger. Nära var tredje svensk har aldrig besökt Finland. Nära sju av tio svenskar kan kanske eller absolut tänka sig att besöka Finland som turist det närmaste året. Sjöar, bastu, Helsingfors och natur är vanliga associationer när svenskarna tänker på Finland. Kunskapen om Finland är låg drygt hälften svarar att de har liten kunskap eller ingen kunskap alls om Finland. Svenskarnas övergripande inställning till Finland är övervägande positiv. Många instämmer i att Finland har välfungerande samhällsfunktioner och en levnadsstandard som ligger i nivå med Sveriges. Fyra av tio svenskar instämmer i påståendet att de som bor i Finland dricker mer alkohol än de som bor i övriga norden. Många instämmer i att de känner att de borde veta mer om Finland än de gör. Var tredje svensk är intresserad av att lära sig/veta mer om Finland. Historia, samhällskunskap och kultur intresserar mest. Hälften uppger att de har sett/hört något om Finland i media det senaste halvåret. Vanligast är att man sett/hört något om politik och/eller skola. Av nämnda kulturföreteelser och kulturpersonligheter från Finland är Mumintrollet mest känt och Kjell Westö minst känt. 12% av svenskarna svarar rätt i frågan om vilket årtal Finland blev självständigt. Osäkerheten är stor i kunskap om finlandssvenskar. 5

6 Bilden av Finland Del 2 RESULTAT 6

7 Bilden av Finland Del 2 Kännedom och attityder 7

8 Nära var tredje svensk har aldrig besökt Finland FRÅGA: Hur många gånger i ditt liv har du besökt följande länder? Topbox Fler än 10 gånger Danmark 42% 20% 31% 6% 42% Män (47%), år (50%), år (54%), Högutb. (47%), Sydsverige (78%), Västsverige (58%) Norge 18% 18% 48% 16% 18% Män (24%), år (24%), Västsverige (32%) Finland 12% 14% 44% 30% 12% år (17%), år (19%), Stockholm (19%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fler än 10 gånger 5-10 gånger 1-4 gånger Aldrig Vet ej BAS: Samtliga (n=1065) 8

9 Nära sju av tio kan kanske eller absolut tänka sig att besöka Finland som turist närmaste året FRÅGA: Skulle du kunna tänka dig att som turist besöka följande länder inom de närmaste 12 månaderna? Topbox (Ja, absolut + Kanske) Danmark 64% 22% 7% 6% 1% 86% Småland och öarna (94%), Sydsverige (97%), Västsverige (93%) Norge 47% 35% 10% 6% 2% 81% år (89%), Västsverige (86%) Intresserad av att veta mer om Finland (86%) Finland 34% 33% 20% 11% 2% 67% Stockholm (77%), Intresserad av att veta mer om Finland (85%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja absolut Kanske Tveksam Nej Vet ej BAS: Samtliga (n=1065) 9

10 Sjöar, bastu och Helsingfors vanliga spontana associationer till Finland FRÅGA: Vad tänker du spontant på när du tänker på Finland? BAS: Samtliga (n=1065) Vet ej: 12% För samtliga svar, se separat listning. 10

11 Svenskarna har en positiv inställning till Finland FRÅGA: Vilken är din inställning till Finland, generellt sett? Mycket positiv Ganska positiv 18% 44% 62% POSTIVA Män svarar i högre grad att de är positiva till Finland. (66%) åringar svarar oftare att de är positiva till Finland. (70%) Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ 0% 4% 32% 4% Vi ser även att universitetsutbildade (67%) samt personer bosatta i Stockholm (68%) respektive Mellansverige (68%) i högre grad är positivt inställda till Finland. Vet ej 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Samtliga (n=1065) 11

12 Drygt hälften av svenskarna upplever sig ha liten eller ingen kunskap om Finland FRÅGA: Hur skulle du skatta din generella kunskap om Finland på en skala 1-5, där 1= mycket liten kunskap, och 5= mycket stor kunskap? Mycket stor kunskap 2% STOR KUNSKAP: 12% STOR KUNSKAP Personer bosatta i Stockholm svarar i högre grad att de upplever sig ha en stor generell kunskap om Finland. (20%) Ganska stor kunskap Varken liten eller stor 11% 34% Personer som är intresserade av att lära sig mer om Finland svarar oftare att de upplever sig ha en stor generell kunskap om Finland. (22%) Ganska liten kunskap Mycket liten kunskap/ingen kunskap alls 11% 42% LITEN KUNSKAP 53% LITEN KUNSKAP Kvinnor (60%) och personer bosatta i Sydsverige (69%) svarar oftare att de har liten eller ingen kunskap om Finland. Vet ej 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Samtliga (n=1065) Ev skillnader i top/bottombox-värden jämfört med staplarna beror på avrundningar av decimaler i uträkningen. 12

13 Många instämmer i att Finland har välfungerande samhällsfunktioner och en levnadsstandard som ligger i nivå med Sveriges FRÅGA: Ta ställning till följande påståenden om Finland. Finland är ett land med välfungerade samhällsfunktioner (skola, vård, omsorg) Levnadsstandarden i Finland ligger på samma nivå som i Sverige 30% 27% 35% 33% 14% 20% 1% 7% 21% 2% 11% Instämmer (alt 5+4) 64% 60% Män (71%), Högutb. (73%) Sthlm (73%), Intresserad* (81%) Män (65%), Intresserad* (67%) Finland är ett modernt land som ligger i framkant De som bor i Finland dricker mer alkohol än de som bor i övriga Norden Finland är ett samhälle som präglas av jämställhet mellan könen Av de nordiska folken känner jag mig närmast de som bor i Finland 12% 11% 7% 7% Finland är ett slutet land som är skilt från omvärlden 1% 10% 6% 19% 15% 29% 24% 34% 26% 24% 21% 28% 10% 30% 11% 2% 6% 41% 26% 7% 1% 36% 15% 22% 8% 11% 46% 40% 26% 13% 11% Män (53%), Stockholm (54%), Intresserad* (64%) Män (47%), Stockholm (47%), Norrland (51%) Män (31%), Stockholm (32%), Intresserad* (38%) Grundskoleutb. (21%), Sthlm (17%), Intresserad* (21%) år (16%), Högutb. (17%) Finland är ett land som präglas av mångfald 2% 6% 21% 31% 16% 24% 8% år (14%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Samtliga (n=1065) *Intresserad av att lära sig/veta mer om Finland 13

14 Bilden av Finland Del 2 Intresse 14

15 Många känner att de borde veta mer om Finland och var tredje säger att de vill lära sig mer FRÅGA: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Topbox (Alt ) Jag känner att jag borde veta mer om Finland än jag gör 22% 27% 29% 11% 7% 4% 86% 50% år (57%), Intresserad av att lära sig/veta mer om Finland (77%) 81% Jag är intresserad av att lära mig/veta mer om Finland 12% 22% 33% 18% 9% 5% 34% Högutbildade (41%), Stockholm (40%) 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Samtliga (n=1065) 15

16 Historia, samhällskunskap och kultur mest intressant att veta mer om FRÅGA: Vad av följande om Finland har du intresse för, eller skulle du vilja veta mer om? Historia Samhällskunskap, ekonomi, politik Kultur (litteratur, film, musik, teater, design, konst) Geografi Näringsliv Språket 23% 19% 15% 31% 40% 39% HISTORIA Män (46%), åringar (47%) och högutbildade (45%) svarar oftare att de har intresse för/skulle vilja veta mer om Finlands historia. Vi ser också att personer bosatta i Mellansverige har intresse för/skulle vilja veta mer om Finlands historia. (46%) SAMHÄLLSKUNSKAP Yngre (18-29 år) (48%) respektive högutbildade (48%) svarar oftare än andra att de har intresse för/skulle vilja veta mer om samhällskunskap. Annat, nämligen: 2% KULTUR Inget av ovanstående 9% Yngre (18-29 år) (35%) respektive kvinnor (39%) samt högutbildade (39%) och Vet ej 13% storstadsbor (36%) svarar oftare än andra att de har intresse för/skulle vilja veta mer 0% 20% 40% 60% 80% 100% om kultur. BAS: Samtliga (n=1065) 16

17 Hälften uppger att de har sett/hört något om Finland i media de senaste sex månaderna FRÅGA: Har du sett/hört något om Finland i media de senaste sex månaderna? Ja 52% HÖRT Män svarar oftare att de har sett/hört något om Finland i media de senaste sex månaderna. (62%) Nej 27% Högutbildade svarar oftare att de har sett/hört något om Finland i media de senaste sex månaderna. (64%) Vet ej 21% De som är intresserade av att lära sig/veta mer om Finland svarar oftare att de har sett/hört något om Finland i media de senaste sex månaderna. (66%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: Samtliga (n=1065) 17

18 Politik och skola är två ämnen som många har sett/hört i media det senaste halvåret FRÅGA: Vad har du sett/hört om Finland i media de senaste 6 månaderna? Vet ej: 28% BAS: Har sett/hört något om Finland (n=558) För samtliga svar, se separat listning. 18

19 Bilden av Finland Del 2 Kunskap 19

20 Av nämnda kulturföreteelser och kulturpersoner från Finland är Mumintrollet den klart mest kända FRÅGA: Hur väl känner du till följande kulturföreteelser och/eller kulturpersoner från Finland? Känner mycket väl till + Känner ganska väl till Mumintrollet 57% 28% 11% 2% 1% 85% Kvinnor (90%), år (94%), år (89%), Högutb. (91%), Intresserad* (95%) Angry Birds 27% 20% 21% 12% 15% 5% 47% Män (51%), år (79%), år (62%), Intresserad* (52%) Esa-Pekka Salonen 12% 21% 26% 23% 15% 3% 33% år (48%), år (47%), Högutb. (45%), Sthlm (47%), Intresserad* (38%) Jean Sibelius 11% 16% 19% 17% 34% 5% 26% år (38%), år (49%), Högutb. (39%), Sthlm (37%), Intresserad* (37%) Nightwish 11% 10% 10% 8% 52% 9% 22% Män (27%), år (36%), år (31%), Intresserad* (29%) Höstvisan 9% 9% 9% 15% 50% 7% 18% Kvinnor (24%), år (31%), år (33%), Högutb. (23%), Sofi Oksanen 3% 6% 9% 19% 57% 7% 9% år (14%), Högutb. (16%), Sthlm (14%), Intresserad* (16%) Kjell Westö 1% 2% 5% 11% 74% 7% 3% Högutb. (7%), Sthlm (7%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Känner mycket väl till Känner ganska väl till Känner till något Har hört talas om men känner knappt till något om Har aldrig hört talas om Vet ej BAS: Samtliga (n=1065) *Intresserad av att lära sig/veta mer om Finland 20

21 Arja Saijonmaa och Lordi associeras med Finland, men många har svårt att nämna någon spontant FRÅGA: Finns det några andra kulturföreteelser och/eller kulturpersonligheter från Finland som du känner till, i så fall vilka? Vet ej: 63% BAS: Samtliga (n=1065) 21

22 12 procent svarar att Finland blev självständigt 1917 FRÅGA: Vilket år tror du att Finland blev ett självständigt land? Ange årtalet med fyra siffor (XXXX) BAS: Samtliga (n=1065) 22

23 Stor osäkerhet i kunskap om finlandssvenskar FRÅGA: Ta ställning till nedan påståenden. Vet att det stämmer + Tror att det stämmer Svenska är ett av Finlands två nationalspråk och är enligt finsk grundlag jämställd med finska 21% 49% 19% 2% 9% 70% Män (76%), Högutb. (76%), Sthlm (79%), Intresserad* (79%) Finlandssvenskar är en svenskspråkig minoritetsgrupp i Finland 21% 47% 14% 3% 13% 69% år (75%), Högutb. (78%), Sthlm (78%), Intresserad* (74%) Finlandssvenskar är de finländare som bor i Sverige 8% 35% 22% 21% 13% 43% Män (47%), år (53%), Grundskoleutb. (50%) Sverigefinnar och finlandssvenskar är samma sak 10% 49% 24% 16% 11% år (15%), Grundskoleutb. (16%), Sydsverige (17%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet att det stämmer Tror att det stämmer Tror inte att det stämmer Vet att det inte stämmer Vet ej BAS: Samtliga (n=1065) *Intresserad av att lära sig/veta mer om Finland 23

24 Bilden av Finland Del 2 Slutsatser och kommentarer 24

25 Bilden av Finland Del 2 Slutsatser SVENSKARNA HAR EN POSITIV INSTÄLLNING TILL FINLAND KUNSKAPEN OM FINLAND ÄR LÅG INTRESSET FÖR FINLAND BUBBLAR BILDEN AV FINLAND: BARRIÄRER FÖRDOMAR OM ALKOHOLKONSUMTIONEN SPRÅKET SOM EN BARRIÄR UPPFATTNINGAR OM FINLAND SOM HOMOGENT MARKÖRER DESIGN NATUR KULTUR SISU MUMINTROLLET VÄLORDNAT SAMHÄLLE 25

26 Konsultens kommentarer I den kvalitativa förstudien fångade vi upp resonemang, attityder och känslor kopplat till Finland. Den kvalitativa förstudien har legat till grund för den kvantitativa kartläggningen vars syfte är att se hur utbredda de olika åsikterna och uppfattningarna om Finland är för att kunna dra slutsatser om hur svenskarnas bild av Finland ser ut idag. Här följer konsultens kommentarer kring de resultat som framkommit i den kvantitativa kartläggningen. POSITIV INSTÄLLNING TILL FINLAND ETT BRA UTGÅNGSLÄGE! Två av tre svenskar (62 procent) svarar att de har en ganska eller mycket positiv inställning till Finland. Resterande väljer att svara varken eller och några enstaka ställer sig negativa. Detta är i sig ett mycket bra utgångsläge för Finland som varumärke men utmaningen ligger i att förflytta in fler positiva från gruppen osäkra, vilket görs genom att öka kunskapen om Finland. Vi såg i resonemangen i fokusgrupperna i den inledande studien att inställningen till Finland främst präglades av känslor och fördomar men att var eftersom diskussionen fortgick och kunskapen ökade så förändrades attityderna till en alltmer positiv och nyfiken inställning. Attityd och kunskap hör tätt samman. LÅG KUNSKAPSNIVÅ UTVECKLA BILDEN AV FINLAND GENOM ATT FYLLA KUNSKAPSLUCKORNA! En nyckelinsikt som kom fram i den kvalitativa förstudien var att många uppfattade att de har låg kunskap om Finland de flesta rankade sig en tvåa på en femgradig skala när vi samtalade i fokusgrupperna. Precis samma mönster ser vi i den kvantitativa kartläggningen över hälften (53 procent) svarar att de har ganska eller mycket låg kunskap, varav de flesta av dessa säger ganska låg kunskap, motsvarande en 2:a som vi såg i den kvalitativa studien. Vi ser även att en betydande andel väljer att svara varken stor eller liten kunskap vilket tyder på stor osäkerhet. Att man skattar sin kunskap om Finland lågt kan vi därmed bekräfta i den kvantitativa kartläggningen. Boende i Stockholm respektive de som säger att de har intresse för att lära sig mer om Finland svarar oftare än andra att de har stor kunskap om Finland. Kvinnor samt boende i Sydsverige svarar oftare att de ha låg kunskap om Finland. De geografiska skillnaderna var något som dök upp även i fokusgrupperna, och som vi alltså kan bekräfta i den kvantitativa studien. Däremot fanns en hypotes att äldre skulle ha en högre kunskapsnivå än yngre vilket vi inte kan bekräfta varken utifrån den kvalitativa eller kvantitativa studien. 26

27 Konsultens kommentarer, forts INTRESSET FÖR FINLAND BUBBLAR TA TILL VARA NYFIKENHETEN! I den kvantitativa kartläggningen ser vi att många instämmer i känslan av att man borde veta mer, vilket också var något vi såg i den kvalitativa förstudien. Kartläggningen visar att de yngre (18-29 år) oftare än andra svarar att de känner att de borde veta mer, vilket vi såg tendenser till i den kvalitativa delen. Däremot sticker inte denna yngre åldersgrupp ut i fråga om intresse för att lära sig mer om Finland, vilket var något vi tyckte oss ana i den kvalitativa studien. Den kvantitativa kartläggningen visar oss istället att det är högutbildade respektive boende i Stockholm som oftare än andra svarar att de är intresserade av att lära sig/veta mer om Finland. Totalt sett är det 34 procent som instämmer i att de skulle vilja lära sig/veta mer om Finland. Vi ser dessutom att hela 67 procent av svenskarna kanske eller absolut kan tänka sig att besöka Finland som turist det närmaste året, vilket indikerar att det finns en nyfikenhet att ta tillvara. Vad om Finland har man då intresse för, eller vill man lära sig mer om? Flest svarar historia, samhällskunskap och/eller kultur. Kultur kan således vara en bra ingång för att utveckla kunskap om och attityder till Finland. Utgångsläget är något av en lucka att fylla då få har kännedom om de kulturpersonligheter och kulturföreteelser som vi frågat om många känner till Mumintrollet men ytterst få känner till Sofi Oksanen eller Kjell Westö och man har generellt svårt att spontant nämna några kulturpersonligheter eller kulturföreteelser. Att nyfikenheten finns men att kunskapen är låg när det gäller kultur känner vi också igen från den kvalitativa förstudien där vi också anade att de yngre grupperna samt storstadsborna var något mer nyfikna på finsk kultur än andra, vilket vi kan bekräfta i den kvantitativa studien. Vill man locka de yngre till att intressera sig för Finland kan således kultur vara en möjlig ingång. Utöver kultur så ser vi i studierna att design, Finlands natur och den finska sisun dyker upp som positiva markörer som man associerar till Finland, och som således skulle kunna vara tänkbara ingångar för att fånga upp nyfikenhet och intresse. 27

28 Bilden av Finland Del 2 Slutord 28

29 Slutord Svenskarnas bild av Finland är god, man är generellt positivt inställd och många instämmer i att Finland är ett land med välfungerande samhällsfunktioner, ett land där levnadsstandarden ligger på samma nivå som i Sverige och att Finland är ett modernt land som ligger i framkant. Samtidigt ser vi att kunskapen om Finland är låg, vilket gör att den bild svenskarna har av Finland i mångt och mycket baseras på känslor och till viss del fördomar. Finland förknippas positivt med natur, bastu, design, sisu, och vackra landskap, samtidigt som många associerar Finland negativt med t. ex. alkoholkonsumtion. Det finns också utmaningar i bilden av Finland som ett land som präglas av jämställdhet och mångfald många ställer sig osäkra till detta och flera associerar spontant Finland som ett homogent samhälle. För att utveckla bilden av Finland behöver kunskapsluckor fyllas. Vi ser att kännedomen om olika kulturpersonligheter och kulturföreteelser är låg, bortsett från Mumintrollet som är en mycket stark markör. Vi ser också att det finns stor osäkerhet i kunskapen om finlandssvenskar, som begrepp, grupp och kultur. Resultatet visar även att andelen som ger rätt svar i fråga om hur länge Finland varit självständigt är förhållandevis liten. Svenskarnas bild av Finland behöver uppdateras och har goda förutsättningar att göra det. Många svenskar känner att de borde veta mer om Finland och det finns stort intresse för Finland både att besöka och att lära sig mer om. 29

30 30 Ansvarig konsult: Jessica Åkerström

31 Bilden av Finland Del 2 BILAGOR 31

32 Bilden av Finland Del 2 Bakgrund 32

33 Bilden av Finland Del 2 Bakgrund BAS: Samtliga (n=1065) 33 Kvinna Man år år år år Grundskola Gymnasium Universitet 50% 50% 21% 35% 24% 20% 18% 44% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 Bilden av Finland Del 2 Bakgrund Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland BAS: Samtliga (n=1065) 34 22% 25% 9% 15% 20% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 Kort om Novus Sverigepanel Novus Sverigepanel består av ungefär panelister. Panelen är slumpmässigt rekryterad (man kan inte anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för att man vill påverka opinionen) och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet år. Eventuella skevheter i panelstruktur avhjälps genom att ett riksrepresentativt urval dras från panelen samt av att resultatet viktas. Vi vårdar vår panel väl genom sk Panelmanagement. Det innebär bl a att vi ser till att man inte kan delta i för många undersökningar under en kort period, inte heller i flera liknande undersökningar. Vi har också ett system för belöningar till panelen. Fråga gärna efter mer information kring vårt panelmanagement! Undersökningsgenomförande Ett urval ur panelen dras. Dessa får en inbjudan till undersökningen via e-post. Inbjudan innehåller information om hur lång tid undersökningen tar att besvara, sista svarsdatum samt en länk som man klickar på för att komma till frågeformuläret. Man kan besvara alla frågor på en gång alternativt göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret vid ett senare tillfälle. När datainsamlingen är klar påbörjas databearbetningen. Därefter produceras tabeller och en rapport sammanställs. 35

36 Kort om kvalitet i webbpaneler Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt kvalitetskontroller och valideringar av både panelen och de svar som panelisterna ger. I jämförande studier (andra webbpaneler) har vi konstaterat att panelisterna i Novus panel tar längre tid på sig för att svara på frågor och att det finns en logik i svaren (exempel: om man tycker om glass och choklad, då tycker man också om chokladglass). I de självrekryterade panelerna ser vi inte denna logik i samma utsträckning. Vi ser också att våra panelister har ett mer svensson-beteende än självrekryterade paneler, där Man är bl a väldigt internetaktiv. Novus panelister får i snitt 12 undersökningar per år, vilket är betydligt färre undersökningar än många andra paneler, och ger en högre kvalitet i genomförandet. En annan mycket viktig kvaliltetsaspekt är att ange deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket är ett krav enligt samtliga branschorganisationer. Några viktiga checkpoints när man genomför webbundersökningar i paneler: Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad för att kunna spegla verkligheten Undersökningsföretaget ska alltid kunna redovisa deltagarfrekvens för varje enskild undersökning Panelisterna ska inte vara proffstyckare, dvs få för många undersökningar. Får man fler än två per månad finns risken att man blir proffstyckare och svarar på undersökningen av fel skäl. Panelen ska skötas med ett bra panelmangement avseende belöningar, validering av svar osv Tid för fältarbetet (genomförandet av intervjuer) ska alltid redovisas och helst innehålla både vardagar och helgdagar. 36

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum:

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: Inför Mjölkens dag Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: 2017-05-18 1 2017-09-12 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Hjärta

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Kund kontakt: Kristin Wester Novus kontakt: Annelie Önnerud Åström Datum: 13 november 2015 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR Maj 2014 Sveriges Radio: Novus: Markus Boger Viktor Wemminger Torbjörn Sjöström Datum: 2014 05 19 Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN Kund: SäkerhetsBranschen Kontakt: Mikael Johansson Datum: 3 juni2013 Helena Björck Tel: 0720-700418 Helena.bjorck@novus.se Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP: Målgrupp för

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Datum: 24 februari 2017 Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Beställare: Novus projektnr: 13742 1 Fältperiod: 16 22 februari 2017 Om undersökningen Antal genomförda intervjuer: 1019 st totalt

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET. Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013

DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET. Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013 DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se Målgrupp och

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor. Fortum / Novus

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor. Fortum / Novus Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor Fortum / Novus 130618 Om undersökningen Fältperiod: 11-16 juni 2013 Antal genomförda intervjuer: 1148 st totalt (deltagarfrekvens:

Läs mer

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN SEMINARIUM 2012-09-13 Gun Pettersson Tel: 0739 403916 Gun.pettersson@novus.se Kort om undersökningen BAKGRUND Novus har genomfört en undersökning för seminariet om ungdomsarbetslöshet

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN Kund: SäkerhetsBranschen Kontakt: Mikael Johansson Datum: 3 juni2013 Helena Björck Tel: 0720-700418 Helena.bjorck@novus.se Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP: Målgrupp för

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar (verbalt, psykiskt, fysiskt) Tel: 0739 40 39 16 Tel: 0739-40 39 18

Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar (verbalt, psykiskt, fysiskt) Tel: 0739 40 39 16 Tel: 0739-40 39 18 Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar (verbalt, psykiskt, fysiskt) Gun Pettersson Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 16 Tel: 0739-40 39 18 gun.pettersson@novusgroup.se viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008 RFSU AB Nordisk undersökning om sexleksaker Mars 2008 Kort presentation - Zapera Zapera grundades år 2000 som det första nordiska undersökningsföretaget med fokus på att utveckla och använda effektiva

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 15 november 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 Rapport - Kunskapsmätning 23/12 2014 Rapport - Kunskapsmätning Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med mätningen är mäta den

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

OPINIONSMÄTNING OM SVENSKANS STÄLLNING I FINLAND

OPINIONSMÄTNING OM SVENSKANS STÄLLNING I FINLAND OPINIONSMÄTNING OM SVENSKANS STÄLLNING I FINLAND Åsa Bengtsson Professor i statsvetenskap 12 november UNDERSÖKNINGSDESIGN Uppföljning av två tidigare studier o o (Folktinget) (Magma) Beställd av Magma,

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 Kund: na Kontakt: Caroline Thunved, Anton Landehag Datum: 2014-02-06 Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Om genomförandet

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är kartlägga svenska allmänhetens upplevda hälsa och syn på ekonomisk trygghet och

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

RAPPORT HÅLLBARHET PÅ RESTAURANGER. Bakgrund och sy5e

RAPPORT HÅLLBARHET PÅ RESTAURANGER. Bakgrund och sy5e RAPPORT HÅLLBARHET PÅ RESTAURANGER Kund: U&We Kontakt: Ellinor Eke / Jens Johansson Datum: 17 oktober 2013 Konsult: Kicki Molin Tel: 0709 957015 Epost: kicki.molin@novus.se Bakgrund och sy5e Bakgrund U&We

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Rapport Svenskarnas bild av Finland Del 1: Kvalitativ studie

Rapport Svenskarnas bild av Finland Del 1: Kvalitativ studie Rapport Svenskarnas bild av Finland Del 1: Kvalitativ studie Kontakt Finlandsinstitutet: Anders Eriksson Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 4 januari 2017 1 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Lärare om n Lärare om n Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 8-15 oktober 2009. Målgruppen

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

Allmänheten om Nya Ostkustbanan 10 april 2012

Allmänheten om Nya Ostkustbanan 10 april 2012 Allmänheten om Nya Ostkustbanan 10 april 2012 Projekt 10619 Novus Bakgrund: Kommunikationsföretaget Springtime bad Novus att dels undersöka allmänhetens kännedom och syn på den flaskhals som finns i dagens

Läs mer

Osynlighetsrapporten. I samarbete med Lära

Osynlighetsrapporten. I samarbete med Lära Osynlighetsrapporten I samarbete med Lära Innehållsförteckning Hélène och Anders har ordet 2 Intervju med Sven Bölte 3 Viktiga resultat ur rapporten 5 Uppfattningar om barn med och autism/asperger 6 Vad

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Tomträttsavgälder för småhus (Dnr /2016)

Tomträttsavgälder för småhus (Dnr /2016) KF/KF kansli Sollentuna 2016-06-28 Stadshuset Handläggare: Lena Södersten 105 35 Stockholm Tomträttsavgälder för småhus (Dnr 123-746/2016) Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Undersökning om obalans i magen

Undersökning om obalans i magen Undersökning om obalans i magen Kontakt: Åsa Asplund, Apoteket Datum: 2016-09-21 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning Undersökning: Svenskafolketsträningsvanoroch inställningtillträning September2009 Innehållerregionalaresultat 1 2 Omundersökningen Stadiumharlåtitgenomföradennaundersökningomsvenskafolketsträningsvanor.

Läs mer

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS easyliving Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern - år. Båstad Om studien Uppdragsgivare Metod st online-intervjuer i Sifos egen panel. Fältperiod Maj Målgrupp Män och Kvinnor,

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet IPSOS DECEMBER 20 SOFIA ZERE, BJÖRN BENZLER 1 Innehåll 3 Om undersökningen 8 Allmänhetens attityder Sammanfattning Appendix 2 20

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler Torbjörn Sjöström VD Novus Group 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om Novus - den nya generationens undersökningsföretag...

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Frågor om Bolån Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Landshypotek och Springtime. Undersökningen syftar till

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN

KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN Kontakt: Stina Andersson Datum: 6 mars 2014 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E- post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund

Läs mer

EU-reglering av snusförsäljning

EU-reglering av snusförsäljning EU-reglering av snusförsäljning Kund: Svenska Snustillverkarföreningen Kontaktperson: Patrik Strömer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer