TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN"

Transkript

1 Transportpolitik i Fokus Nr Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3

2

3 Per Kågeson Transportsektorns koldioxidutsläpp och den svenska miljöpolitiken En kritisk granskning

4 Tidigare utgåvor i serien Transportpolitik i fokus Nr Nya metoder för finansiering av vägar, Nils Bruzelius Nr Svensk trafikplanering verklighet och ideal, Gunnar Falkemark Nr Leder nollvisionen till det trafiksäkra samhället? Gunnar Lind och Kristina Schmidt Nr Gender equality and sustainable development, Merritt Polk Nr Bortom Dennispaketet, Jan Owen Jansson ISBN: ISSN: Produktion: VINNOVA Information Grafisk form: Göran Durgé Omslagsbild: Anders Tiger Tryck: Copyprint, 2001

5 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 3 Innehåll VINNOVAs förord 5 Författarens förord 7 0. Sammanfattning 9 1. Inledning Transportarbetets utveckling Transporternas koldioxidutsläpp Situationen inom EU Den svenska och europeiska politiken Sex sätt att minska trafikens koldioxidutsläpp Minskad efterfrågan på transporter? Effektivare fordon Effektivare transportsystem och mobility management Miljöanpassad körstil och lägre hastigheter Byte av transportslag Byte av bränsle Potentialer och kostnadseffektivitet Politiken på längre sikt Utvecklingen i Danmark och Finland Varför har det blivit så här? Slutsatser och rekommendationer Avslutning 89 Referenser 90

6 4 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS

7 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 5 VINNOVAs förord I november presenterade regeringen sin klimatpolitiska proposition. I den föreslås att Sveriges utsläpp av klimatgaser skall vara 4 procent lägre än utsläppen För transportsektorn anges att det beslutade målet att frysa utsläppen på 1990 års nivå bör ligga fast. Vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå detta mål analyseras inte. Hur stor är potentialen hos olika typer av åtgärder samt vilka kostnader ger de upphov till? Det är den fråga som fil. dr Per Kågeson behandlar i denna VIN- NOVA-rapport. Slutsatsen av hans analys är att Sverige koncentrerat insatserna till två områden biodrivmedel och järnvägsinvesteringar som kombinerar höga kostnader med begränsad potential vad avser reduktion av koldioxidutsläpp. Denna koncentration innebär samtidigt att Sverige missat en rad mer kostnadseffektiva åtgärder. Kågesons analys visar att klimatpolitiken är ett område med svag koppling mellan uttalade mål och prioriterade åtgärder. Politiken får karaktär av symbolpolitik, där vackra ord ersätter effektiva åtgärder. Menar regeringen allvar med det klimatpolitiska målet är det hög tid att med öppet sinne diskutera vilka typer av åtgärder som bör användas. Denna rapport är ett tankeväckande bidrag till denna diskussion. Som vanligt i VINNOVA-sammanhang svarar författaren själv för innehållet. Karlskrona december 2001 Jan-Evert Nilsson Ordförande i styrgruppen för VINNOVAs skriftserie Transportpolitik i fokus

8 6 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS

9 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 7 Författarens förord Med tanke på att frågan om hur man bör beräkna effekterna på miljön av ökad (eller minskad) efterfrågan på el inom järnvägssektorn uppfattas som kontroversiell av bl.a. Banverket, SJ och Svenska Naturskyddsföreningen har jag bett tre experter granska mitt utkast till text i berörda delar, nämligen Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Tekniska Högskola, Lennart Söder, professor i elektriska energisystem, KTH och Lars Bergman, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Samtliga instämmer i min bedömning att marginella förändringar i efterfrågan på elektrisk energi ger upphov till ökad eller minskad produktion i grannländernas kolkondenskraftverk. På längre sikt och som ett resultat av ökade krav på att den europeiska kraftsektorns utsläpp av koldioxid ska minska kommer dock enligt deras samstämmiga uppfattning naturgaskombikondens sannolikt att överta rollen som marginellt kraftslag. Björn Karlsson uppskattar att detta sker om ca 20 år. Per Norman har varit min kontaktman inom VINNOVA. Evert Andersson, professor i järnvägssteknik vid KTH har hjälpt mig med uppgifter om elförbrukningen hos moderna persontåg och Oskar Fröidh, också vid KTH, har försett mig med en del uppgifter om trafiken på Svealandsbanan. Anders Granlund vid Energimyndigheten har lämnat synpunkter på en del av texten. Tack allesammans! Stockholm i december 2001 Per Kågeson Nature Associates Vintertullstorget Stockholm 08/

10 8 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS

11 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 9 0. Sammanfattning År 1999 uppgick den inhemska trafikens andel av de svenska koldioxidutsläppen till 35 procent. Därtill kommer försäljning av bränslen till utrikes flyg och sjöfart. Inrikestransporternas utsläpp har ökat med ca 8 procent sedan 1990, medan emissionerna från övriga svenska källor legat på oförändrad nivå eller minskat. Riksdagen beslutade 1998 att transportsektorn senast år 2010 ska vara tillbaka på nivån för 1990 års utsläpp av koldioxid. De statliga transportverken menar att utsläppen med hittills vidtagna åtgärder i stället riskerar att öka med sammanlagt 15 procent. Regeringen håller i klimatpropositionen trots detta fast vid målet för transportsektorn. Det kan ifrågasättas om detta är ett kostnadseffektivt sätt att bekämpa de svenska utsläppen. Regeringen satsar i budgetpropositionen, infrastrukturpropositionen och klimatpropositionen i huvudsak på två åtgärder i syfte att minska transportsektorns koldioxidutsläpp, nämligen omfattande investeringar i nya järnvägar samt subventioner av etanol för fordonsdrift. Därutöver hänvisas till pågående och nya utredningar. Den nu föreliggande rapporten granskar den svenska politiken och finner att regeringen kraftigt överskattar effekterna på de faktiska koldioxidutsläppen av investeringarna i nya järnvägar. Det beror dels på att överföringen från väg och flyg till järnväg blir måttlig, dels på att ökad efterfrågan på el för järnvägstrafik kommer att leda till ökad produktion i utländska kolkondenskraftverk. Den premie järnvägsbolagen betalar för grön el är alldeles för liten för att ändra på detta förhållande. Satsningen på etanol är orimligt dyr i förhållande till nyttan. Därtill kommer att framställning av flytande bränslen ur ved är förenad med mycket stora omvandlingsförluster. Även med bästa nu kända framtida teknik kommer ca en tredjedel av energin att gå förlorad. Eftersom biomassa i ett europeiskt perspektiv är en begränsad resurs bör den främst användas inom värme- och kraftvärmeproduktionen. Att producera flis, pellets eller träbriketter ger förluster i storleksord-

12 10 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS ningen 2-4 procent. Med en sådan användning får bioenergin bättre möjligheter att bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Medan Sverige satsar på nya spår och framställning av etanol, koncentrerar sig Danmark och Finland på energieffektivisering i transportsektorn och åtgärder som i viss mån dämpar efterfrågan på transporter. Den tekniska potentialen för energieffektivisering är stor inom samtliga fyra transportslag och åtgärderna är i allmänhet mera kostnadseffektiva än biodrivmedel och investeringar i spårburen trafik. Rapporten kommer till slutsatsen att Sverige borde införa kmskatt för den tunga vägtrafiken, arbeta för en gemensam europeisk koldioxidskatt, införa en koldioxidrelaterad försäljningsskatt på nya bilar samt använda tidsdifferentierade trängselavgifter i Stockholm. Därtill bör tågtrafikens elanvändning beskattas varvid intäkterna eventuellt kan återföras till sektorn. Parkeringsplatser som betalas av arbetsgivaren bör förmånsbeskattas, åtminstone i storstäderna. Utöver dessa ekonomiska styrmedel bör Sverige bl.a. satsa på kommunala mobilitetsplaner, förbättrad fysisk planering (inkl. restriktioner för ytterligare etablering av stora köpcentra), utbildning av yrkesförare i Eco- Driving och skärpt övervakning av gällande hastighetsbestämmelser. Sverige bör också aktivt försöka övertyga EU om nödvändigheten av att beskatta flygbränslen och bunkeroljor.

13 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Inledning Transportsektorn står för en stor och ökande andel av de svenska utsläppen av koldioxid (CO 2 ). År 1999 uppgick den inhemska trafikens andel av de totala utsläppen till 35.2 procent eller 19.9 miljoner ton CO 2. Därtill kommer försäljning av flygbränslen och bunkerolja till utrikes flyg och sjöfart motsvarande 6.9 miljoner ton CO 2. Inrikestransporternas utsläpp har ökat med drygt 8 procent sedan 1990 och den internationella trafikens med ca 70 procent. Under samma tid har de samlade utsläppen från övriga svenska källor legat på oförändrad nivå eller minskat. Detta förhållande gör det nödvändigt att diskutera vad transportsektorn bör göra för att minska sina utsläpp. Det är dock inte självklart att alla sektorer ska minska sina utsläpp lika mycket. Vad som talar emot ett sådant förhållningssätt är dels att den ekonomiska verksamheten i olika samhällssektorer växer olika snabbt, dels att möjligheterna att byta från fossila till förnybara energislag skiftar mellan olika områden. Bland ekonomer är det en vanlig uppfattning att man bör använda styrmedel som leder till att billiga åtgärder vidtas före dyra. Man bör alltså från ekonomisk utgångspunkt eftersträva samma marginalkostnad för åtgärder vidtagna inom olika samhällssektorer. Att genomföra klimatpolitiken på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt kan förväntas få stor betydelse för möjligheterna att få medborgarnas stöd för långtgående åtgärder. Enligt FN:s klimatpanel behöver koncentrationen av koldioxid i atmosfären stabiliseras på en nivå som i varje fall inte överstiger 550 ppm. Vid en rättvis fördelning av utrymmet betyder det att de europeiska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen som kol, olja och naturgas på lång sikt måste minska med 60 procent. EU har i Kyoto åtagit sig att till minska utsläppen av klimatgaser (räknade som koldioxidekvivalenter) med 8 procent från 1990 års nivå. 1 Inom Gemenskapen finns en intern överenskommelse 1 Koldioxid svarar för ca 80% av utsläppen av klimatgaser och i denna skrift antas att denna emission måste minska med 8 procent för att EU ska kunna infria sitt Kyotoåtagande..

14 12 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS om hur uppgiften ska fördelas mellan medlemsländerna. Enligt denna uppgörelse har Sverige lov att öka sina utsläpp med 4 procent. Sveriges riksdag har emellertid uttalat att utsläppen ska stabiliseras på 1990 års nivå och att detta mål även ska gälla för transportsektorn. I november 2001 presenterade regeringen sin klimatpolitiska proposition (2001/02:55). Där föreslås att Sverige ska minska utsläppen av klimatgaser med 4 procent till jämfört med Frågan om utnyttjande av de s.k. flexibla mekanismerna ska utredas ytterligare och vid en kontrollstation 2004 avser regeringen att som ett komplement överväga ett mål som innefattar de flexibla mekanismerna. Det torde innebära att minus 4 procent ska åstadkommas med enbart inhemska åtgärder. Även utnyttjandet av s.k. kolsänkor ses som ett komplement. Regeringen redovisar ingen sammanhållen strategi och heller ingen bedömning av hur utsläppsminskningen ska fördelas på olika åtgärder. För transportsektorn anger emellertid propositionen att målet om att frysa utsläppen på 1990 års nivå bör stå fast. Det långsiktiga målet bör enligt regeringens klimatproposition vara att reducera de svenska utsläppen av klimatgaser till högst 4.5 ton koldioxidekvivalenter per person och år till mitten av detta sekel. År 2000 uppgick emissionen till ca 7.9 ton per person. Det innebär således en sänkning med ca 43 procent. På ännu längre sikt måste utsläppen minska ytterligare om målsättningen om högst 550 ppm växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter) i atmosfären ska kunna uppnås. Vad detta exakt innebär för utsläppet av koldioxid anges inte i propositionen men i en bilaga till Klimatkommitténs slutbetänkande anges att utsläppen av koldioxid inte får överstiga ton per capita (Klimatkommittén, 2000). Den första åtagandeperioden kommer således att behöva följas av fler där kraven på utsläppsminskningar stegvis skärps. Det innebär att transportsektorns bidrag på sikt kan komma att bli procentuellt betydligt större än vad som blir fallet om Kyotomålet uppnås genom de åtgärder som är mest kostnadseffektiva. De andra och tredje etappmålen (som ännu inte är beslutade) kan komma att leda till att Sverige och andra medlemsländer tvingas ta ytterligare steg i kostnadstrappan. Avsikten med denna skrift är att analysera hur Sverige på kort och lång sikt bör förhålla sig till transportsektorns utsläpp av koldioxid.

15 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 13 Ett viktigt element i en sådan studie är att söka fastställa kostnader och potentialer hos olika åtgärder. Författarens hypotes är att regering och riksdag hittills i stor utsträckning valt satsa på åtgärder som är onödigt dyra och/eller föga verkningsfulla.

16 14 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS 2. Transportarbetets utveckling Av tabell 2:1 framgår att lastbilar utför drygt hälften av det inrikes godstransportarbetet (mätt som tonkm), medan järnvägen har en tredjedel av marknaden och sjöfarten mindre än en sjättedel. På sträckor under 100 km förekommer nästan ingen annan godstrafik än med lastbil. Det är först över 300 km som tågen och sjöfarten konkurrerar på allvar. Tabell 2:1 inkluderar inte den kustsjöfart som har utgångspunkt eller målpunkt utomlands. Inom utrikes godstransporter har sjöfarten mer än två tredjedelar av marknaden (och än mer om man beaktar att lastbilar och tåg i stor utsträckning lämnar eller ankommer till Sverige med färjor). Tabell 2:1. Inrikes godstrafik i tonkilometer med fördelning på transportslag 1990 och Transportslag Millioner tonkilometer Procentuell fördelning Lastbilar 30,0 32,8 52,2 55,2 Järnväg 19,1 18,9 33,3 31,8 Sjöfart 8,3 7,7 14,5 13,0 Totalt 57,4 59,4 100,0 100,0 Källa: SIKA/SCB Som framgår av tabell 2:2 står vägtrafiken för nästan 90 procent av de motoriserade persontransporterna. Spårtrafikens samlade andel var 1999 bara 8.2 procent trots en relativt betydande ökning för järnvägstrafiken under 1990-talet. Inrikesflyget minskade både i absoluta och relativa tal. Det förklaras främst av depressionen i början av 1990-talet men också till någon del av att järnvägen efter snabbtågens tillkomst tagit marknadsandelar på den för inrikesflyget viktiga sträckan Stockholm-Göteborg.

17 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 15 Tabell 2:2. Inrikes persontransporter i passagerarkilometer med fördelning på transportslag 1990 och # Transportslag Millioner passagerarkilometer Procentuell fördelning Personbil 85,2 89,7 79,7 79,1 Buss 9,6 10,8 9,0 9,5 Spårväg och tunnelbana 1,8 1,7 1,7 1,5 Järnväg 6,4 7,6 6,0 6,7 Flyg 3,8 3,5 3,5 3,1 Sjöfart 0,1 0,1 0,1 0,1 Totalt 106,9 113,3 100,0 100,0 # Därtill kommer gång- och cykeltrafik Källa: SIKA (på basis av skattningar)

18 16 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS 3. Transporternas koldioxidutsläpp Tabell 3:1 visar hur transportsektorns utsläpp av koldioxid 1999 fördelades på olika transportslag och drivmedel. I botten av tabellen redovisas de utsläpp som härrör från förbränning av flygbränslen och bunkeroljor inköpta i Sverige. De senare utsläppen ska enligt Kyotoprotokollet inte inkluderas i de enskilda ländernas utsläppsstatistik och ingår således inte heller i de reduktionsåtaganden som olika industriländer gjort. Enligt överenskommelsen i Kyoto ska i stället FN:s organisationer för sjöfarten (IMO) och flyget (ICAO) utarbeta planer för hur dessa utsläpp ska kunna hållas tillbaka. Hittills har detta emellertid inte resulterat i några beslut eller åtgärder. Tabell 3:1. Transportsektorns utsläpp av koldioxid 1990 och Miljoner ton CO 2. Transportslag och drivmedel Milj. ton % Milj. ton % Vägtrafik 16,87 90,0 18,07 90,9 Bensin 12,34 65,8 12,32 62,0 Diesel 4,53 24,2 5,74 28,9 Järnvägstrafik, diesel 0,09 0,5 0,06 0,3 Inrikes sjöfart 0,65 3,5 0,66 3,3 Inrikes luftfart 0,82 4,4 0,80 4,0 Övriga transporter 0,31 1,6 0,29 1,5 Totalt för inrikes transporter 18,74 100,0 19,88 100,0 Bunkeroljor för utrikes sjöfart 2,16 4,75 Bränslen för utrikes flygfart 1,83 2,10 Totalt för utrikestrafik 3,99 6,85 Källa: Naturvårdsverket Av tabellen framgår de enda större förändringar som inträffat i inrikestrafiken under 1990-talet avser vägtrafikens och järnvägens förbrukning av diesel. Järnvägens användning av diesel har minskat med en tredjedel, medan vägtrafikens förbrukning ökat med ca 27 procent. De indirekta effekterna av järnvägens elförbrukning täcks inte av tabellen. Att utsläppen från inrikes luftfart minskat något är en följd av den tillbakagång som drabbade inrikesflyget under 1990-talet.

19 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Situationen inom EU Siffrorna i tabellerna 4:1 och 4:2 är inte helt jämförbara med de ovan redovisade svenska tabellerna. Tabell 4:1 inkluderar mc, gång- och cykeltrafik vilket påverkar de övriga trafikslagens andelar av persontrafiken. Årtalen skiljer sig också från de tidigare tabellerna. Av tabell 4:1 framgår att vägtrafikens dominans ökat under de 25 åren mellan 1970 och Spårtrafikens andel är mindre än i Sverige. Att flygets andel är väsentligt större än i Sverige förklaras av att tabellen utöver inrikesflyg fångar upp flyg mellan olika medlemsstater. Tabell 4:1. Passagerartrafik inom EU15 i miljarder passagerarkilometer (pkm) samt med fördelning på transportslag 1970 och Trafikslag Miljarder pkm per år Fördelning på trafikslag % Förändring Förändring MC ,7% 3,9 2,4-1,5 Bil ,0% 63,9 73,1 +9,2 Buss ,2% 10,9 7,7-3,2 Spårvagn och tunnelbana ,8% 1,5 0,8-0,7 Järnväg ,4% 8,8 5,4-3,4 Sjöfart ,6% 0,5 0,5 ±0,0 Flyg ,2% 1,7 5,5 +3,8 Gång ,2% 6,3 3,3-3,0 Cykel ,7% 2,4 1,4-1,0 Totalt ,1% 99,9 100,1 Källa: Eurostat Tabell 4:2 skiljer sig från den svenska tabellen bl.a. genom att den täcker sjöfart mellan EU:s medlemsstater. Kustsjöfartens andel av det totala godstransportarbetet inom EU15 uppgick 1995 till hela 40 procent. För att få ett perspektiv på järnvägens betydelse i förhållande till vägtrafiken, kan man konstatera att den 1995 inom EU15 uppgick till knappt 20 procent av vägtrafikens volym (mätt i tkm). För Sverige är motsvarande siffra 58 procent. Sverige är det land inom EU som har näst högst andel tåg inom inrikes godstransporter (ett snäpp efter Österrike som inte har någon kustsjöfart).

20 18 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS Tabell 4:2. Godstransporter inom EU15 i miljarder tonkilometer samt med fördelning på transportslag 1970 och Trafikslag Miljarder tonkilometer per år Fördelning på trafikslag % Förändring Förändring Väg % 31,0 43,5 +12,5 Järnväg % 21,1 8,6-12,5 Inre vattenvägar % 7,8 4,2-3,6 Kustsjöfart % 35,3 40,7 +5,4 Oljeledningar % 4,9 3,1-1,8 Totalt % 100,1 100,1 Källa: Eurostat Tabell 4:3 redovisar transportsektorns koldioxid inom EU15. Mellan 1985 och 1997 växte transportsektorns utsläpp med 43 procent, medan de totala utsläppen från alla sektorer bara ökade med 2.5 procent. Tabell 4:3. Transporternas CO 2 emissioner i EU och 1997 enligt skattning av Eurostat. CO 2 emissioner i millioner ton % av totala CO 2 utsläpp Förändring Förändring Väg 501,0 706,0 +40,9% 16,8 23,1 +6,3 Järnväg * 11,1 8,4-24,3% 0,4 0,3-0,1 Inre vattenvägar 13,3 20,1 +51,1% 0,4 0,7 +0,3 Flyg 62,5 106,8 +70,9% 2,1 3,5 +1,4 Alla transporter # 587,9 841,3 +43,1% 19,7 27,5 +7,8 Alla sektorer 2,984,3 3,059,3 +2,5% 100,0 100,0 * Utsläpp från produktion av elektrisk energi för användning i tåg ej inkluderad. # Emissioner från kustsjöfart ej inkluderade (Eurostat ger inga data). Källa: Eurostat. I tabell 4:3 innehåller ingen information om hur järnvägstrafikens elförbrukning påverkar Europas utsläpp av koldioxid. Av tabell 4:4 framgår dock att tågtrafiken under den aktuella perioden ökat sin totala energianvändning med 8.6 procent. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att andelen eldriven tågtrafik ökade markant under perioden. Energiförlusterna i elloken uppgår till mindre än 10 procent mot omkring 60 procent vid dieseldrift, vilket borde ha medverkat till lägre konsumtion. Därtill kommer att godstransporterna på järnväg minskade med 17 procent mellan 1980 och Persontrafiken ökade 2 Jag har inte lyckats hitta data för 1985.

21 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 19 emellertid under samma period med 10 procent. Totalt skulle man alltså för perioden ha förväntade sig sjunkande energianvändning för de europeiska järnvägarna. Den ökade energianvändningen kan till någon del förklaras av utbyggnaden av snabbtåg. Någon effektivisering av den genomsnittliga elanvändningen kan av siffrorna att döma dock inte ha ägt rum. Tabell 4:4. Total slutlig energianvändning inom EU15, procentuell utveckling Transportslag Slutlig energianvändning, procentuell ökning Väg +40,0 Järnväg * +8,6 Inre vattenvägar +51,2 Flyg +62,9 Sjöfart +43,2 Totalt transporter +42,4 Övriga sektorer +3,6 Total efterfrågan +14,1 * Anm. Andelen el av järnvägarnas slutliga energianvändning ökade mellan 1985 och 1997 från 49 till 64 procent. Eftersom omvandlingsförlusterna är större vid produktion av elektrisk energi än vid framställning av flytande drivmedel ur råolja, ger värdet i tabellen ingen bra bild av järnvägens användning av primärenergi. Källa: Eurostat

22 20 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS 5. Den svenska och europeiska politiken Som en del av 1998 års riksdagsbeslut om trafikpolitiken fattade riksdagen på regeringens förslag beslut om att målet för transportsektorn ska vara att senast år 2010 komma ner till nivån för 1990 års utsläpp av koldioxid. Läget år 2000 var att sektorn hade ökat sina utsläpp med 8 procent jämfört med Transportverken bedömer att med hittills vidtagna åtgärder kan utsläppen förväntas öka med sammanlagt 15 procent till Som redan framgått håller regeringen i sin klimatpolitiska proposition trots detta fast vid frysningsmålet för transportsektorn. Transportmyndigheterna kom för några år sedan fram till att om riksdagens målsättning för transportsektorn ska kunna infrias krävs att fossila drivmedel (utöver energiskatten) blir föremål för en koldioxidskatt på 1:50 per kilo. Vid tidpunkten för denna bedömning uppgick CO 2 -skatten till 37 öre. Den har sedan dess höjts till 53 öre, men samtidigt sänktes energiskatten på bensin i motsvarande mån. Det innebär att avståndet till den nödvändiga beskattningsnivån är oförändrad. Att höja drivmedelskatterna (som består av koldioxidskatt och energiskatt) till den nödvändiga nivån vore liktydigt med en höjning av bensinskatten med 2.27 kronor per liter. För skatten på diesel skulle det innebära en höjning med 2.80 kronor per liter. Varken den socialdemokratiska regeringen eller oppositionen har hittills visat någon vilja att höja beskattningen av fossila drivmedel. Allt som hittills genomförts är en mindre höjning av skatten på diesel (+12 öre år 2001). I budgetpropositionen för 2002 föreslår regeringen att koldioxidskatten på bränslen ska höjas med 15 procent. För drivmedlen sänks dock skatten med lika mycket som koldioxidskattesatserna höjs. Det blir alltså inte fråga om någon total höjning. Man måste också konstatera att den effektiva skatten (exkl. moms) på utsläpp av ett kilo koldioxid från förbränning av bensin redan upp-

23 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 21 går till 1.97 kronor. Den väsentligt lägre skatten på dieselolja motsvarar dock bara 1.13 kronor per kilo CO 2. Att skillnaden blir så stor förklaras delvis av att en liter diesel (miljöklass 1) innehåller ca 13 procent mera kol än en liter bensin. Utsläppet av koldioxid är proportionell mot respektive bränsles innehåll av kol. För att vara rationell från klimatsynpunkt borde även beskattningen vara proportionell mot kolinnehållet. Diesel skulle i så fall beskattas hårdare än bensin. Eftersom flygbränslen och sjöfartens bunkeroljor inte beskattas alls är den effektiva koldioxidskatten i dessa fall 0 öre per kilo. På samma sätt förhåller det sig med elektrisk energi som används inom transportsektorn. El använd för andra ändamål är visserligen beskattad och elskatten kan ses som en form av miljöavgift men el som förbrukas i tåg är befriad från elskatt. Fossila bränslen som används i andra samhällsektorer är väsentligt lägre beskattade än vägtrafikens drivmedel. Så motsvarar t.ex. skatten på lätt eldningsolja 0.83 kronor per kilo CO 2. Det beror på att bensin- och dieselskatterna (i väntan på bättre metoder) används för att staten ska få täckning för en del av samhällets kostnader för vägunderhåll, trafikövervakning, olyckor, buller och avgasemissioner. Att dessa kostnader läggs på drivmedelsskatterna medför emellertid att drivkraften att hushålla med bensin och diesel blir väsentligt högre än incitamenten att minska användningen av fossila bränslen i andra samhällsektorer. Trots detta ökar användningen av diesel snabbt medan bensinförbrukningen ligger kvar på ungefär 1990 års nivå. Att så är fallet beror delvis på ökad trafik men också på att det finns en betydande betalningsvilja för energislukande bilar. Vid västeuropeisk jämförelse är den svenska drivmedelsbeskattningen inte påfallande hög. Sverige ligger för närvarande (andra halvåret 2001) på sjunde plats bland 15 medlemsländer när det gäller dieselskattens nivå (lågsvavlig diesel) och på sjätte plats beträffande beskattning av bensin. Den brittiska dieselskatten är mer än dubbelt så hög som den svenska. Det svenska sektorsmålet för trafiken kan ifrågasättas från kostnadseffektivitetssynpunkt. EU kommissionen visar i underlag till Grönboken om handel med överlåtbara utsläppsrätter att skillnaden i åtgärdskostnad mellan ett osthyvelalternativ, där samma procentuella krav ställs på alla sektorer, och ett alternativ baserad på handel med CO 2 -rättigheter uppgår till ca 14.5 miljarder Euro per år (SEK

24 22 TRANSPORTPOLITIK I FOKUS 138 mdr) (Capros och Mantzos, 2000). Överfört till svenska förhållanden motsvarar detta en årlig merkostnad kring 2.8 miljarder kronor. 3 Vilka åtgärder tänker sig då regeringen ska kunna åstadkomma den minskning av dagens utsläpp av koldioxid från transporterna som skulle krävas för att återkomma till 1990 års nivå? När regeringen inte vill höja drivmedelskatterna (trots att en höjning av dieselskatten vore lätt att motivera) måste den överväga andra åtgärder. Sverige har Europas mest motorstarka och bränsletörstiga personbilsflotta. Frågan om att använda ekonomiska styrmedel i syfte att försvåra inköp av onödigt stora och bränslekrävande bilar har utretts i flera omgångar. Trots direktiv om att göra en lämplig avvägning mellan försäljningsskatt, fordonsskatt, energi- och koldioxidskatt i syfte att förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och miljö presenterade Trafikbeskattningsutredningen (SOU 1999:62) ett förslag om en enhetlig fordonsskatt, lika för alla personbilar oavsett tjänstevikt och miljöegenskaper. Utredaren avstod från att lämna förslag om den sedan några år avskaffade försäljningsskatten. 4 Nu har regeringen tillsatt en ny utredning med ungefär samma uppdrag. Den ska lämna förslag De åtgärder regeringen faktiskt vidtagit i syfte att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn gäller främst introduktion av biobaserade drivmedel och utbyggnad av järnvägar. Därtill har Vägverket på eget initiativ inlett en kampanj under beteckningen SPARK (Sparsam Körning) i avsikt att simulera intresset för kurser i miljöanpassad körstil ( EcoDriving och Heavy EcoDriving ) bland främst yrkesförare. Hittills har regeringen medgivit skattebefrielse för obegränsad användning av biogas som fordonsbränsle och för inhemsk produktion av kbm etanol per år. Staten har därtill bidragit med ca 100 miljoner kronor sedan 1990 till forskning och utveckling av bio- 3 Som jämförelse kan nämnas att Nederländerna som tidigare hade ett liknande sektorsmål har övergivit detta av kostnadseffektivitetsskäl (Arie Bleijenberg, Transportministeriet). Det skedde efter en analys av Nederländernas motsvarighet till den svenska Miljövårdsberedningen (VROMraad, 2000). 4 Trots att utredaren så flagrant bröt mot regeringens direktiv lämnades inget särskilt yttrande från någon av de experter som representerade regeringskansliet i utredningen!

25 TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN 23 baserade drivmedel (främst etanol). Därtill fattade Energimyndigheten nyligen beslut om att bidra med 112 miljoner kronor till en anläggning i Örnsköldsvik som ska användas för att utveckla en metod för utvinning av etanol ur skogsavfall. Totalt kostar anläggningen 150 miljoner. I regeringens budgetproposition för 2002 aviseras fortsatt stöd till alternativa drivmedel, inklusive lättnader i beskattningen av bilar som nyttjar sådana bränslen. Regeringen har stora förhoppningar om att investeringarna i ny banor och högre hastigheter ska leda till att järnvägen återtar marknadsandelar både med avseende på gods- och persontrafik. Infrastrukturpropositionen innehåller förslag om 100 miljarder kronor i nyinvesteringar i järnvägar under åren , att jämföra med 69 miljarder för vägar. Den stora spårsatsningen motiveras främst av miljöskäl. EU:s politik Europeiska Unionens klimatpolitik har stor potentiell betydelse för Sveriges möjligheter att minska utsläppen av klimatgaser. För transportsektorns utsläpp är EU:s överenskommelse med fordonsindustrin om minskad bränsleförbrukning i nya bilar av särskild vikt. Överenskommelsen innebär att nya bilar år som genomsnitt inte ska släppa ut mer än 140 g CO 2 per km. Det innebär en minskning med närmare 25 procent jämfört med utgångsåret Nybilsförsäljningen på den svenska marknaden hade år 2000 en genomsnittlig emission på 196 g per km. Det motsvarar 140 procent av EU:s mål för Fordonsindustrin har gjort klart att huvudelementet i dess strategi är att genomföra en snabb övergång till diesel (där detta inte redan skett) och till direktinsprutade bensinmotorer (ACEA, 1998). Dessa motorer har 20 till 25 respektive ca 10 procent lägre CO 2 -utsläpp än konventionella bensinmotorer med samma prestanda. Dieselfordonen andel av nybilsförsäljningen inom EU15 ökade från 22 procent 1995 till 33 procent år 2000 (European Commission, 2001c). Nackdelen är att dessa motortyper ger upphov till gånger högre utsläpp av små, hälsovådliga, partiklar än konventionella bensinmotorer (Färnlund, m.fl. 2001).

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket Sjöfartsverket Vägverket RAPPORT 5778

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer