En fjärde migrationsdomstol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fjärde migrationsdomstol"

Transkript

1 R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort som är mest lämplig för inrättandet av en fjärde migrationsdomstol och tillstyrker därför rapportens förslag. Kammarrätten i Stockholm Utifrån de utgångspunkter som rapporten grundas på tillstyrks förslaget om placering av den fjärde migrationsdomstolen och det föreslagna domsområdet. Kammarrätten vill särskilt framhålla att det utifrån befintligt förslag kommer att vara en stor utmaning att rekrytera tillräckligt många och kompetenta rådmän till domstolen, både initialt och löpande. Det kommer att finnas behov av särskilda utbildningsinsatser för fiskaler med förankring vid Norrlandsdomstolarna och det bör övervägas om dessa ska erbjudas tjänstgöring under viss tid vid Migrationsöverdomstolen. Initialt men även löpande kan förutses ett behov av adjunktionstjänstgöring vid Migrationsöverdomstolen för presumtiva sökanden som önskar bredda sin komptens inom såväl domstolsarbete generellt som beträffande utlänningsrätten. Enligt kammarrättens bedömning har Förvaltningsrätten i Uppsala, med hänsyn till sitt geografiska läge och utfallet från tidigare tillsättningsförfaranden, de klart bästa möjligheterna att rekrytera nya domare jämfört med övriga aktuella domstolar. Utifrån denna bedömning och med hänsyn till att rekryteringsfrågan är den enskilt viktigaste och mest svårlösta frågan inför inrättandet av den nya domstolen, finns anledning att närmare granska vissa av de utgångspunkter som förslaget grundar sig på och som varit avgörande för att Uppsala inte ansetts som en lämplig lokalisering för den nya domstolen. Utifrån den prognos beträffande antalet mål som härrör från domkretsarna för förvaltningsrätterna norr om Stockholm skulle en ny domstol med dessa domkretsar som upptagningsområde få omkring mål per år. Om den nya domstolen förlades till Uppsala skulle det således innebära att Förvaltningsrätten i Uppsala årligen skulle få ungefär dubbelt så många mål som idag. Även förslaget att placera den nya domstolen i Umeå skulle innebära en fördubbling av antalet inkommande mål per år. Utifrån dessa aspekter skulle förändringen relativt sett Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

2 PM 2 (20) vara densamma för de båda domstolarna. Förhållandet mellan befintligt antal domare och nya migrationsdomare är också detsamma. Att den relativa ökningen av antal mål och domare skulle göra Uppsala olämplig utan att detsamma gäller Umeå är således en slutsats som kan behöva revideras. En annan utgångspunkt som enligt rapporten talar emot inrättandet av en ny domstol med ca mål är att migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm skulle halveras i storlek jämfört med idag. En sådan minskning skulle enligt rapporten bl.a. riskera att medföra förflyttning av ordinarie domare. Kammarrätten instämmer i att det principiellt är en riktig utgångspunkt att försöka undvika förflyttning av ordinarie domare. Emellertid måste denna pricipiella utgångspunkt ställas mot vikten av att en fjärde migrationsdomstol kan upprätthålla de högt ställda kraven på effektivitet och rättssäkerhet som motiverar den föreslagna förändringen. Utifrån farhågorna om att rekryteringen till en migrationsdomstol i Umeå skulle bli mycket svår att genomföra, är det kammarrättens bedömning att hänsynen till Förvaltningsrättens i Stockholm verksamhet och framför allt de ordinarie domare som kan påverkas kan behöva revideras. Ytterligare ett alternativ är givetvis att förlägga den nya domstolen till Uppsala, men att begränsa domstolens upptagningsområde och därmed målinströmningen och den relativa minskningen av Förvaltningsrätten i Stockholm. Även i rapporten tas sådana alternativ upp, men förkastas med hänsyn till det olämpliga med att ha geografiskt osammanhängande domkretsar. Kammarrätten instämmer i att det är naturligt att i första hand försöka skapa geografiskt sammanhängande domkretsar. Samtidigt kan erinras om att det redan idag förekommer avsteg från denna princip, genom att Gotland trots sitt geografiska läge omfattas av Förvaltningsrättens i Stockholm domkrets. Skälen för en sammanhängande domkrets torde främst vara av logistisk och praktisk art. Härvid kan konstateras att det för de parter och ombud som befinner sig i Norrland, med hänsyn till tillgängligheten av allmänna kommunikationer, kan finnas fördelar med att fortsatt omfattas av Förvaltningsrättens i Stockholm domsaga i stället för Förvaltningsrättens i Umeå. Praktiska och logistiska skäl eller det allmänna intresset av sammanhängande domkretsar talar således inte med särskilt stor styrka för den föreslagna lösningen. Enligt kammarrättens mening väger därför intresset av sammanhängande domkretsar lätt jämfört med vikten av att kunna besätta den nya domstolen med kompetenta rådmän såväl initialt som löpande. Förutsatt att intresset av att den nya domstolen ska ha en geografiskt sammanhängande domkrets får vika mot rekryteringsaspekten bör möjligheten att inrätta den nya domstolen i Uppsala, med en domkrets omfattande domstolens nuvarande upptagningsområde samt Förvaltningsrättens i Falun domkrets, tas under allvarligt övervägande. Det årliga målinflödet till en domstol med angiven domsaga kan utifrån prognoserna i rapporten förväntas bli ca mål, vilket ur övriga övervägda aspekter framstår som lämpligt. Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten tillstyrker Domstolsverkets förslag att inrätta en migrationsdomstol i Umeå men anser att ytterligare mål bör lyftas av migrationsdomstolen i Stockholm och att en femte migrationsdomstol därför bör inrättas i Falun. Förvaltningsrätten anser att det antal mål som enligt förslaget ska lyftas av Förvaltningsrätten i Stockholm är alltför litet för att det ska tjäna syftet att lindra påfrestningarna på domstolen och underlätta att de av regeringen satta verksamhetsmålen uppfylls. Detta är särskilt olyckligt med tanke på migrationsmålens ka-

3 PM 3 (20) raktär av förtursmål och deras ytterst grannlaga karaktär. Förvaltningsrätten kan förstå utredningens argument för att denna domstol inte ansågs lämplig som migrationsdomstol, nämligen att ett domsområde omfattande Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län skulle bli allt för stort och att ett målunderlag på mål skulle innebära rekryteringsproblem för domstolen. Av den anledningen föreslår förvaltningsrätten att mål förs till Falun med ett domsområde bestående av Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Med den lösningen skulle domstolen, med utgångspunkt från utredningens egen beräkningsmodell, behöva nyrekrytera ungefär sex rådmän, ett rimligt antal med tanke på att förvaltningsrätten vid de senaste rekryteringarna av ordinarie domare haft sex respektive fyra mycket kvalificerade sökande. Det kan i sammanhanget noteras att domstolen inte har några som helst rekryteringsproblem när det gäller övriga personalkategorier vid domstolen. Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Göteborg delar Domstolsverkets uppfattning att den fjärde migrationsdomstolen bör placeras i Umeå med Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som domsområde. En fråga som, enligt förvaltningsrätten, noga bör övervägas är om det är rimligt eller ens möjligt att inrätta den nya domstolen fullt ut vid ett tillfälle. Farhågorna avser såväl rekryteringen av rådmän som föredragande. Det kan alltså finnas anledning att genomföra reformen etappvis. Förvaltningsrätten i Härnösand Förvaltningsrätten instämmer i Domstolsverkets förslag att en ny migrationsdomstol bör omfatta Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. När det gäller lokaliseringen anser förvaltningsrätten att antingen Härnösand eller Umeå bör komma i fråga. Förutsättningar för rekrytering av det relativt stora antalet domare som blir aktuellt bör i vart fall vara lika goda i Härnösand som i Umeå. Detta bör också gälla föredragande med arbetslivserfarenhet och medföljande som söker arbete. Förvaltningsrätten i Härnösand är större än förvaltningsrätten i Umeå. Migrationsmålen skulle därför inte bli dominerande till antalet i Härnösand. Verksamheten skulle kunna fortsätta i befintliga lokaler efter ombyggnad. Även om antalet migrationsmål som idag kommer från Jämtlands och Västernorrlands län är lägre än från Västerbottens respektive Norrbottens län bör detta inte vara ett hinder för lokalisering till Härnösand. I rapporten beräknas att ca mål kommer att avgöras på handlingarna och 250 efter muntlig förhandling. Videolänk används allt mer vid muntliga förhandlingar när det är lämpligt. Även närvaro per telefon förekommer. Vidare finns flyg mellan Luleå och Sundsvall-Härnösand. Tågresan mellan Umeå och Härnösand på Botniabanan kommer att ta endast två timmar. Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att lika goda skäl talar för en lokalisering till Härnösand som till Umeå. Förvaltningsrätten i Jönköping Förvaltningsrätten i Jönköping tillstyrker förslaget. Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten instämmer i rapportens bedömning att målsättningen med att inrätta en fjärde migrationsdomstol bör vara att migrationsmålen kan handläggas

4 PM 4 (20) effektivt och rättssäkert och att den nya domstolens verksamhet håller hög kvalitet. Det finns mycket goda förutsättningar för att skapa en sådan domstol i Karlstad. Förvaltningsrätten föreslår därför att en fjärde migrationsdomstol lokaliseras till Karlstad. Förvaltningsrätten i Linköping Mot bakgrund av utformningen av regeringens uppdrag till Domstolsverket att lämna förslag till inrättande och geografisk placering av ytterligare en migrationsdomstol är förslaget att förlägga denna till Förvaltningsrätten i Umeå helt naturlig. Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten avstyrker förslaget att förlägga den fjärde migrationsdomstolen i Umeå. Om en fjärde migrationsdomstol ska inrättas anser förvaltningsrätten att den ska placeras i Luleå. I princip samtliga verksamhetsskäl talar för att domstolen bör förläggas i Luleå. De allra flesta av de enskilda parterna som kan behöva inställa sig till den nya domstolen bor i Norrbotten eller i norra Västerbotten. De har därför väsentligt närmare till Luleå än till Umeå. Även Migrationsverkets huvudort i Norrland finns i Boden, som ligger i omedelbar närhet av Luleå. Att placera den nya domstolen i Luleå ger således en väsentligt bättre tillgänglighet för såväl de enskilda som Migrationsverket. En placering i Luleå ger även möjlighet för Migrationsverket att ha en samlad organisation i Luleå/Boden området samt ger väsentligt lägre resekostnader och mindre miljöpåverkan. Domstolsverker har bortsett från detta och i stället föreslagit att den nya domstolen ska förläggas till Umeå. Den huvudsakliga motiveringen för detta är att rekryteringssituationen för kvalificerad arbetskraft skulle vara bättre i Umeå än i Luleå. Detta är ett felaktigt påstående som inte heller utgör skäl att förlägga en domstol till en ort där knappt någon av parterna i de mål som ska prövas befinner sig. I synnerhet inte när valet som nu är fallet står mellan förvaltningsrätterna i Umeå och Luleå, och övriga verksamhetsmässiga skäl så starkt talar för Luleå. Varken någon av domstolarna i Luleå eller Migrationsverkets enhet i Boden har haft några svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft. De slutsatser Domstolsverket drar i denna del synes i huvudsak bygga på ett enda anställningsärende rörande en rådmanstjänst och ger inte en rättsvisande bild av de senaste årens rekryteringssituation i Luleå. Rekryteringsläget för jurister med specialkunskaper inom området migrationsrätt är tvärtom väsentligt bättre i Luleå än i Umeå eftersom Migrationsverkets stora enhet i Boden utgör en naturlig rekryteringsbas för en framtida migrationsdomstol i Luleå. Just rekrytering av personer med särskilda kunskaper inom migrationsrätt måste anses som mycket väsentligt för att verksamheten i den nya domstolen ska komma igång snabbt. Förvaltningsrätten i Luleå är vidare en väl fungerande domstol med en modern organisation, som under 2010 uppfyllde regeringens verksamhetsmål. Sammantaget är därför förutsättningarna för att snabbt kunna tillskapa en fjärde migrationsdomstol med hög kvalitet minst lika bra i Luleå som i Umeå. En migrationsdomstol i Luleå skulle dessutom bidra till att säkerställa den framtida rekryteringen till de övriga domstolarna i Norrbotten, nämligen Förvaltningsrätten i Luleå, samt de tre tingsrätterna i Gällivare, Haparanda och Luleå. De svårigheter med rekrytering som kan uppkomma i Luleå likväl som de kan uppkomma i Umeå- kan och bör rimligen lösas genom andra aktiva åtgärder än genom att domstolen lokaliseras långt

5 PM 5 (20) ifrån parterna. Det kan knappast vara varken Domstolsverkets eller regeringens mening att eventuella rekryteringsproblem inom Sveriges Domstolar ska lösas genom att man väljer att förlägga domstolar till orter där knappt någon av parterna befinner sig? Ett sådant synsätt leder i förlängningen till att domstolsverksamhet endast kommer att kunna bedrivas i vissa större städer. Förvaltningsrätten anser att fördelarna för de enskilda parterna måste ges företräde framför strävandena att söka tillskapa ett fåtal domstolscentrum i landet. Rätten att ha närhet till sin domstol, som regeringen understrukit vikten av i prop. 2008/2009:165, är annu viktigare när det gäller en utsatt grupp som de asylsökande. Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten har inget att invända mot förslaget att inrätta och placera en fjärde migrationsdomstol i Umeå, förslaget är väl underbyggt. Vad avser författningsförslag ställer sig förvaltningsrätten frågande till varför den nya domstolen inte på samma sätt som övriga migrationsdomstolar själv ska fastställa antalet nämndemän som ska tjänstgöra i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten anser vidare att det är angeläget att utreda och införa flexiblare forumregler. Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Stockholm välkomnar förslaget om en fjärde migrationsdomstol. Migrationsdomstolen i Stockholm har sedan tillkomsten 2006 haft en besvärlig situation med fler inkommande migrationsmål än väntat. Detta i kombination med svårigheter att rekrytera personal, såväl domare som handläggare, har gjort att balanserna varit för stora och regeringens verksamhetsmål har inte kunnat uppnås. Den avlastning som en ny domstol kommer att ge ökar betydligt förutsättningarna att uppnå målen och visa ett önskvärt resultat. Förvaltningsrätten i Stockholm har inga synpunkter på den föreslagna domstolens geografiska placering men har förståelse för att det för en ny domstol kan vara svårt att rekrytera nödvändig personal till ett och samma tillfälle. För att ge ökade möjligheter för den föreslagna domstolen att rekrytera och utbilda personal och under ordnade former starta verksamheten är domstolen i Stockholm positiv till att domkretsen för den föreslagna domstolen utökas succesivt. Enligt rapporten kommer den nya domstolen att ta över mål varav 900 avlägsnandemål från Migrationsdomstolen i Stockholm. Med den sammansättning som den föreslagna domstolen beräknas få motsvarar det cirka sex rådmän, 20 handläggare och fem domstolssekreterare i Stockholm. Till detta kommer övrig administrativ servicepersonal som kan motsvara cirka två tjänster. Slutligen vill Förvaltningsrätten i Stockholm understryka vikten av att mer flexibla forumregler för migrationsmålen utreds närmare. Migrationsdomstolarna är idag helt beroende av hur Migrationsverket organiserar sin verksamhet. Förvaltningsrätten i Umeå Förvaltningsrätten tillstyrker förslaget att det ska inrättas ytterligare en migrationsdomstol och att den som en del av förvaltningsrätten ska förläggas till Umeå samt att domsområdet ska bestå av de fyra nordligaste länen. Umeå är onekligen betydligt mindre än de städer Stockholm, Göteborg och Malmö där det idag finns migrationsdomstolar. Enligt förvaltningsrätten är Umeå emellertid den stad som utifrån norrländska förhållanden har bäst förutsättningar för migrationsdomstolsverksamhet. Umeå är Norrlands största stad med en växande

6 PM 6 (20) befolkning och ett expanderande näringsliv. I staden finns både ett stort universitet och ett universitetssjukhus. Vid universitetet finns en juridisk institution med juristprogram. Vidare finns polisutbildning i Umeå. Här finns, förutom förvaltningsrätten, Umeå tingsrätt med Mark- och miljödomstol. Hyres- och arrendenämnden i Umeå och Hovrätten för Övre Norrland, Brottsoffermyndigheten samt Länsstyrelsen i Västerbottens län. Det finns goda förbindelser med tåg och flyg. Dessa förhållanden är av stor betydelse för den helt avgörande frågan för migrationsdomstolens rätta placering. Det finns anledning att särskilt lyfta fram vikten av att kunna rekrytera skickliga domare. Möjligheten att under relativt kort tid kunna rekrytera domare utan att göra avkall på de höga krav som gäller denna yrkeskategori är enligt förvaltningsrätten av avgörande betydelse. Mot bakgrund av att Umeå som är ett norrländskt förvaltnings-, domstols- och utbildningscentrum är det förvaltningsrättens bestämda mening att en sådan rekrytering är fullt möjlig att genomföra. Vidare kan konstateras att förvaltningsrätten har haft lätt att rekrytera skickliga föredraganden och domstolssekreterare. Det bör också framhållas att domstolens personal i allt väsentligt är positivt inställd till tanken på att förvaltningsrätten eventuellt ska bli migrationsdomstol. Förvaltningsrätten vill vidare farmhålla att en migrationsdomstol med ett domsområde bestående av de fyra nordligaste länen som placeras i Umeå ligger betydligt mer centralt placerad än andra alternativ. Förvaltningsrätten konstaterar att den nya domstolen skulle få ca mål men att muntliga förhandlingar förväntas förekomma i endast ca 250 mål. Det betyder att antalet resor för parterna till domstolen är relativt begränsat. Härtill kommer att den tekniska utvecklingen när det gäller förutsättningar för videoförhandlingar kommer att medföra ännu färre resor. Sammantaget innebär detta att Umeås fördelar när det gäller möjligheten att rekrytera personal väger mycket tyngre än eventuella nackdelar när det gäller resor till domstolen från mer avlägsna delar inom domkretsen. Förvaltningsrätten i Uppsala Förvaltningsrätten tillstyrker förslaget. Det förslag som lagts fram förefaller välmotiverat. Det finns anledning att förlägga en fjärde migrationsdomstol i Norrland bl.a. med hänsyn till att det finns ett större antal asylsökande m.fl. som finns på flyktingmottagningar i Norrland. Umeå förefaller också vara ett bra val med hänsyn till att det finns ett universitet med fullständig juridisk utbildning där. De rekryteringar av rådmän som skett vid bl.a. Umeå tingsrätt under senare tid talar för att rekryteringsfrågan på domarsidan skulle kunna lösas på ett bra sätt. Förvaltningsrätten i Växjö Förvaltningsrätten i Växjö tillstyrker utifrån de utgångspunkter utredningen haft att beakta att en fjärde migrationsdomstol placeras i Umeå med Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som domsområde. Umeå är den domstol som bedöms ha bäst förutsättningar att skapa en välfungerande domstol, inte minst med hänsyn till att rekryteringsmöjligheterna i jämförelse med övriga tänkbara orter får anses mest gynnsamma där. Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten tillstyrker att en fjärde migrationsdomstol med lokalisering norr om Stockholm inrättas. Det finns goda skäl för att den nya domstolen lokaliseras i Umeå. Hovrätten vill dock framhålla att en lokalisering till Härnösand/Sundsvall

7 PM 7 (20) på sikt skulle kunna utgöra en ännu bättre lösning. Den geografiska närheten mellan Härnösand och Sundsvall bör beaktas vid bedömningen av rekryteringsmöjligheterna vid en lokalisering av en ny migrationsdomstol till Förvaltningsrätten i Härnösand. Den enda kammarrätten i Norrland finns i Sundsvall och flera statliga myndigheter däribland Migrationsverket har omfattande verksamhet i Sundsvall. För en lokalisering till Härnösand/Sundsvall talar också att en sådan lösning erbjuder den bästa möjligheten till avlastning för Migrationsdomstolen i Stockholm, eftersom domsområdet för den nya migrationsdomstolen lämpligen kan omfatta även Dalarnas och Gävleborgs län. En sådan utökning av domsområdet torde kunna ske utan att migrationsmålen kommer att dominera Förvaltningsrätten i Härnösands verksamhet. Hovrätten för Övre Norrland Att en fjärde migrationsdomstol behövs är ovedersägligt och argumenten för en placering i Umeå är övertygande. De viktigaste skälen vid valet av lokaliseringsort måste vara rekryteringsmöjligheterna och geografiska fakta. Umeå erbjuder en gedigen juridisk miljö och kan antas ha ett visst antal lämpliga jurister som kan rekryteras lokalt. Vidare finns det anledning att anta att det även går att rekrytera jurister utifrån då orten och regionen normalt kan erbjuda arbetsmöjligheter även för medföljande personer. Av tradition har det i denna region varit betydligt lättare för domarpersonal att gå över från allmän domstol till förvaltningsdomstol och vice versa än i landets sydligare delar. Detta är en tradition värd att bevara. En migrationsdomstol skulle därmed långsiktigt förstärka rekryteringsläget för samtliga domstolar i regionen. Falu tingsrätt Det är en fördel för Falun om migrationsdomstolen placeras på orten. Det är bland annat gynnsamt för Faluns tillgång på arbetstillfällen. Dessutom gynnar det tingsrätten ur rekryteringssynpunkt att ha en större förvaltningsrätt i samma hus. Den belastning som migrationsdomstolens placering i samma hus, kan säkerligen bemästras utan större problem så snart om- och tillbyggnad av lokalerna är färdig. Bortsett från det anförda lämnar tingsrätten rapporten utan erinran. Gällivare tingsrätt Gällivare tingsrätt har inte något att erinra mot förslaget att inrätta en migrationsdomstol i Umeå. Skälen för en lokalisering till Umeå synes överväga skälen för en lokalisering till någon av de andra orter som är aktuella. Tingsrätten vill emellertid inte underlåta att nämna att kommunikationsmässigt ligger Luleå och Stockholm-Uppsala området bättre till i förhållande till Gällivare än vad Umeå gör. Flyg Gällivare-Umeå går via Stockholm. Andra allmänna kommunikationer tillåter inte resa till Umeå över dagen. Från den andra större orten inom domkretsen, Kiruna, går det emellertid för närvarande ett direktflyg till Umeå tidigt på morgonen. Haparanda tingsrätt Tingsrätten anser att den fjärde migrationsdomstolen bör förläggas till Luleå och ansluter sig till vad som framförts av Luleå tingsrätt. Tingsrätten vill framhålla att de verksamhetsskäl som talar för Luleå framstår som mycket starka och att rekryteringsmöjligheterna knappast är så mycket bättre i Umeå än i Luleå att detta skulle överväga de verksamhetsmässiga fördelarna med en placering i Luleå.

8 Luleå tingsrätt PM 8 (20) Tingsrätten anser att den fjärde migrationsdomstolen bör förläggas till Luleå. Tingsrätten instämmer i det som framförs i Förvaltningsrättens i Luleå remisssvar. Enligt tingsrättens mening föreligger i dagsläget inte några särskilda rekryteringsproblem i Luleåregionen, vare sig det gäller ordinarie domare eller övrig personal. Tingsrätten har hittills inte haft svårt att erhålla kompetenta sökande till utlysta domartjänster. Även kvaliteten på de sökande som blivit aktuella, oavsett om de haft domarutbildning eller inte, har varit mycket god. Om det blir fråga om en samlad rekrytering av ett flertal domare till en ny domstol skulle aktiva rekryteringsåtgärder krävas, vilket gäller även om domstolen placeras i Umeå. En sådan större domarrekrytering skulle för övrigt vara ganska svår att genomföra överallt i landet, utom möjligen i storsstadsregionerna. Det är tingsrättens uppfattning att det - om än med en viss arbetsinsats - är fullt möjligt att genomföra en rekrytering av de domare som behövs i regionen. I vart fall har tingsrätten svårt att se att rekryteringen i Umeå skulle bli så pass mycket lättare att rekryteringsfrågan skulle få den avgörande betydelse för domstolens placering som Domstolsverket gör gällande. Många av advokatbyråerna i Luleå har migrationsmål som en stor del av sin verksamhet. För det fall en migrationsdomstol lokaliseras till Umeå i stället för till Luleå, kan det få konsekvensen att antalet advokater och biträdande jurister i Luleå minskar. Detta skulle försvåra hanteringen av målen för såväl tingsrätten som för parterna i målen. För att upprätthålla domarförsörjningen för domstolarna i Norrbotten ser Luleå tingsrätt det som mycket viktigt att det tillåts skapas ett regionalt domstolscentrum även i Norrbotten, låt vara något mindre än i Umeå. De domare som rekryteras till Norrbotten måste ges möjlighet att under sitt yrkesliv kunna inneha domaranställningar på fler än en domstol och även göra viss karriär, till exempel som lagman på en mindre domstol eller som enhetschef vid någon domstol. I annat fall finns det en risk för att det på sikt blir svårare att återbesätta domartjänster inte bara i Gällivare och Haparanda utan också i Luleå. Då således alla skäl egentligen talat för att den nya domstolen ska förläggas till Luleå, bör rekryteringssituationen inte stå i vägen för en sådan lokalisering. Tvärtom kommer inrättandet av en migrationsdomstol i Luleå att i ett långsiktigt perspektiv generellt förstärka möjligheterna att rekrytera domare till alla fyra domstolar i Norrbotten. Lycksele tingsrätt Lycksele tingsrätt har inte något att erinra mot det förslag som Domstolsverket lämnat. Skellefteå tingsrätt Skellefteå tingsrätt har, trots att Migrationsverket framhållit att starka verksamhetsskäl talar för en placering i Luleå, inte någon erinran mot att en fjärde migrationsdomstol placeras i Umeå. Sundsvalls tingsrätt Tingsrätten tillstyrker att en fjärde migrationsdomstol inrättas. Beträffande lokaliseringen föreslår tingsrätten i första hand Härnösand och i andra hand Umeå. Den mest avgörande faktorn för en framgångsrik lokalisering är var man kan förvänta sig den bästa rekryteringen av domare. Domare i förvaltningsrätt utbil-

9 PM 9 (20) das och rekryteras oftas via kammarrätt. Den enda kammarrätten i Norrland finns i Sundsvall. Andra vanliga rekryteringsvägar för domare till förvaltningsrätt är statliga myndigheter. Flera av dessa, t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan, har omfattande verksamhet i Sundsvall, varför Sundsvall borde ha varit det bästa alternativet. Då Sundsvall och Härnösand ligger geografiskt nära varandra och därigenom har en gemensam arbetsmarknad samt då Förvaltningsrätten i Härnösand är större än Förvaltningsrätten i Umeå, anser tingsrätten utifrån rådande förhållanden att Härnösand är den bästa lokaliseringsorten. Om man väljer Härnösand som lokaliseringsort torde man, på sätt som idag gäller för Kammarrätten i Sundsvall, även låta domsområdet omfatta Dalarnas och Gävleborgs län. Umeå tingsrätt Tingsrätten delar uppfattningen att det behövs en fjärde migrationsdomstol. Argumenten för en placering i Umeå är övertygande eftersom de viktigaste skälen vid valet av lokalisering måste vara rekryteringsmöjligheterna och geografiska fakta. Umeå tingsrätt har under det sista året rekryterat sammanlagt fem domare (varav två tekniska råd) utan större problem och konkurrensen om tjänsterna har varit hård. Tingsrätten har vidare under det sista året rekryterat en beredningsjurist och fem kanslipersonal i övrigt och även till dessa tjänster har konkurrensen varit mycket hård. Samarbetet mellan tingsrätten och Förvaltningsrätten i Umeå är redan idag mycket bra och tingsrätten ser stora utvecklingsmöjligheter i en fortsatt samordnad lokalisering. Placeringen av en fjärde migrationsdomstol vid förvaltningsrätten medför nämligen att de båda domstolarna tillsammans uppnår en sådan storlek att domstolarna kan organisera såväl säkerhetsarbete som service gentemot medborgarna på ett mer effektivt och rättssäkert sätt än vad som är möjligt idag. Därtill kommer den utvidgade möjligheten till erfarenhetsutbyte vilket är till gagn för båda domstolarnas möjligheter att såväl rekrytera som behålla kvalificerad personal på både kort och lång sikt. Uppsala tingsrätt Tingsrätten tillstyrker förslagen i rapporten. Ångermanlands tingsrätt Tingsrätten delar bedömningen i rapporten att en fjärde migrationsdomstol bör inrättas och att den ska placeras norr om Stockholm. Tingsrätten anser dock att den nya domstolen bör placeras i Härnösand. Domkretsen bör omfatta Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län. I Härnösand finns, förutom förvaltningsrätten, Ångermanlands tingsrätt, Länsstyrelsen för Västernorrlands län, Skatteverkets enhet för bouppteckningar, registeringsärenden och äktenskapsregistret, Lantmäteriet Division Inskrivning i Härnösand, en avdelning av Arbetsmiljöverket, Överklagandenämnden för studiestöd, regionkontor för Kriminalvården, SIDA, Vattenmyndigheten Bottenhavet samt Härnösands stift, vilka samtliga har jurister anställda. I Sundsvall finns dessutom hovrätt, kammarrätt, tingsrätt, hyres- och arrendenämnd, Rättshjälsmyndigheten, CSN, Åklagarkammare, Kronofogdemyndighet, en processjuridisk enhet av Försäkringskassan, Bolagsverket (ca 500 anställda) och Statens tjänstepensionsverk (ca 300 anställda). I rapporten framhålls möjligheterna att rekrytera och behålla kunniga och skickliga medarbetare som en mycket viktig faktor. Tingsrätten anser att bedömningsunderlaget när det gäller möjligheterna att rekrytera domare är mycket magert och att någon beaktansvärd skillnad utifrån till-

10 PM 10 (20) sättningsärendena från förvaltningsrätterna i Härnösand respektive Umeå inte går att utläsa. Det bör dock framhållas att domare och andra jurister ofta rekryteras från kammarrätt och statliga myndigheter. Som ovan angivits finns både kammarrätt och statliga myndigheter i den gemensamma Härnösands- och Sundsvallsregionen. Tingsrätten delar för övrigt Migrationsverkets uppfattning om att en ny domstol kommer att skapa en arbetsmarknad för jurister oavsett vilken ort som väljs. Rekryteringsfrågan bör därför inte tillmätas så stor betydelse som den fått i rapporten. antalet asylssökande som bör i närheten av Härnösand bör rimligtvis jämföras med antalet asylssökande som bor i närheten av Umeå, vilket inte framgår av rapporten. Endast antalet asylsökande i mottagningsenheten i Skellefteå (13 mil från Umeå) anges till st, vilket kan jämföras med st i Sundsvall (5 mil från Härnösand). Med den utgångspunkt som tingsrätten haft när det gäller lämplig domkrets för den nya domstolen bör även beaktas antalet asylsökande som är inskrivna söder om Härnösand, nämligen i Hedemora och Söderhamn ( ). Till detta kommer att de personer som hålls i förvar ofta vistas i Gävle eller på kriminalvårdanstalten och häktet i Härnösand. Även denna omständighet talat till Härnösands förmån. Östersunds tingsrätt Tingsrätten tillstyrker att en fjärde migrationsdomstol inrättas. När det gäller lokaliseringen föreslår tingsrätten i första hand Härnösand. Olika orter har både för och nackdelar. Enligt tingsrättens uppfattning glöms dock ett mycket tungt vägande skäl för Härnösand bort, nämligen att kammarrätten finns i Sundsvall, som ju tillhör samma region. Det är på kammarrätten många av de domare som kan tänkas vilja arbeta på migrationsdomstolen utbildas. Även andra centrala myndigheter som finns i Sundsvall, såsom Mittuniversitetet, Skatteverket och Försäkringskassan omnämns inte alls i rapporten, men är också av stor betydelse. Nämndemannaföreningar Nämndemännens riksförbund Förbundet tillstyrker förslaget att inrätta en fjärde migationsdomstol. Förbundet delar uppfattningen att den bör placeras i norra Sverige. Med hänsyn till att domsområdet för migrationsdomstolen redan minskats med Östergötlands län förordas alternativ 2 i Domstolsverkets överväganden dvs. att den nya domstolens domsområde omfattar endast Norrbottens och Västerbottens län. Med en begränsning av den nya domstolens domsområde behöver neddragningarna inte bli lika omfattande i Stockholm samtidigt som rekryteringsbehovet vid den nya domstolen skulle bli lägre och lättare att tillgodose. Det skulle också på ett önskvärt sätt minska den nya migrationsdomstolens dominans i den förvaltningsrätt där den placeras. Förbundet vill inte lämna något förord om var den nya domstolen ska placeras. Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm Nämndemannaföreningen anser att den fjärde migrationsdomstolen ska förläggas till Förvaltningsrätten i Umeå. Domsområdet för den nya domstolen ska bestå av Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Föreningen är angelägen om att inte avlöva Migrationsdomstolen i Stockholm ett allt för stort målunderlag. Det skulle få omfattande negativa konsekvenser för persona-

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A Förslag 1 (17) Juridiska avdelningen En fjärde migrationsdomstol Förslag 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid:

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2007-08-07 48/2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

2010-02-09. Justitiedepartementet

2010-02-09. Justitiedepartementet 2010-02-09 Justitiedepartementet För att domstolarna ska kunna fullgöra sina uppgifter är det ett grundläggande krav att det finns tillgång till en domarkår som tillgodoser högt ställda krav på erfarenhet,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11)

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Datum Diarienummer 2007-09-12 776-2007 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Ert diarienummer Ju2007/3985/DOM Inledning Det är

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49) Yttrande Förbundsordförande 2013-10-11 Lars Lassinantti Mobil:070-2777757 E-post:lars.lassinantti@telia.com Vice förbundsordförande Justitiedepartementet Marika af Winklerfelt 103 33 Stockholm Mobil: 070-3451542

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland

Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland redovisning av ett regeringsuppdrag Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården Februari 2007 Förbättrad samordning

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg 13 08-700 38 00 08-14 98 89 103 17 STOCKHOLM

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg 13 08-700 38 00 08-14 98 89 103 17 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Sida 1 (5) 2007-03-13 AdmD 2-2007 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ny pension Ny administration (SOU 2006:111) Sammanfattning Kammarrätten avstyrker förslaget om bildandet

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer