Pegasuspriset. transportgruppen.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pegasuspriset. transportgruppen.se"

Transkript

1 Pegasuspriset Miljöarbete pågår dagligen inom svensk transportnäring. Som ett led i att föra fram och inspirera andra i det miljöarbete som görs, startade Pegasuspriset Pegasuspriset har som syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn. Genom att goda exempel från näringens olika branscher lyfts fram kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling. transportgruppen.se

2 Positiva miljöexempel Genom Pegasuspriset vill vi synliggöra det arbete som görs för miljön och lyfta fram några goda exempel på hållbart miljöarbete. På följande sidor har vi sammanställt de nomineringar som inkommit till Pegasusjuryn de senaste sju åren. Med reservation för att uppgifterna är företagens egna, och att många miljöåtgärder i dag kommit långt längre än då ansökningarna gjordes mellan Vinnarna av Pegasuspriset Svebol Logistics Svebol Logistics är ett litet bolag som väljer att satsa på citylogistik. Bolaget skapar framgång genom föredömligt arbete och hållbara investeringar med ett brett fokus där såväl buller som utsläpp beaktas. Bolaget visar genom sin affärsmodell att miljösatsningar skapar tillväxt och inte minst engagemang bland de anställda. Kontaktperson: Pegasuspriset TransportGruppen, februari

3 ICA Maersk Lines ICA har samarbetat med många olika organisationer för att driva användandet av metan-dieselfordon i Sverige och för att skapa kännedom om dessa inom hela transportmarknaden. Sedan 2012 har ICAs utvärdering resulterat i att km testkörts med metan-dieselfordon. Detta har bidragit till minskade utsläpp, CO2 65 procent per fordon. ICA har också varit delaktiga i att möjliggöra etablering av stomnät för tankställe. Kontaktperson: Jason Palmer, Varbergs hamn På tre år har Maersk Line minskat utsläppen av växthusgaser med 14 % i proportion till utfört transportarbete. Bakom reduktionen ligger ett långsiktigt globalt arbete på flera plan med tydliga mätbara mål fraktades 40 % av allt gods på järnväg. I början av 2011 var siffran 86 %. Exempel på åtgärder som berör den svenska och den övriga skandinaviska marknaden: Våra koldioxidutsläpp ska minskas med 25 % per transporterad enhet från 2007 till Från 2007 till 2010 har vi hittills minskat våra koldioxidutsläpp med 14 % per transporterad container kilometer. Kontaktperson: Charlotte Blomberg, I Varbergs hamn har man genom konceptet Timberbridge utvecklats till att vara en flexibel konsolideringspunkt där man på olika sätt möter upp till skogsindustrins krav. Timberbridge är ett samarbete mellan flera företag och skapar den flexibilitet och de tjänster som behövs för en alltmer krävande marknad. Genom att samordna volymer och erbjuda tjänster med mervärden kan ledtider kortas, miljön sparas och logistikkostnaden sänkas. Den tunga lastbilsflottan i Sverige står för 23 % av vägtrafikens totala utsläpp av koldioxid. Vidare är 30 % av den totala lastningskapaciteten från Mellansverige i sydgående riktning (framförallt Stockholmregionen) s.k. tomkörningar. Situationen har varit densamma under flera årtionden. Det finns helt enkelt inga returlastningar för alla de transportbilar som förser Mellansverige och Stockholmsregionen med konsumtionsvaror etc. Timberbridge konceptet bygger på att nyttja denna tomkapacitet för transporter sågade trävaror från Mellansverige ner till Varberg för de volymer som inte kan gå med tåg. Miljöbesparingen ligger på två ställen: Koldioxidutsläpp per tonkilometer sjunker genom att eliminera tomkörning. Fartyg som tidigare rundat Sverige för att gå upp i Östersjön och hämta sågade trävaror försvinner. Volymerna konsolideras för effektivare sjötransport från Varberg. Kontaktperson: Martin Berg, Taxi 020 och Taxi Stockholm TAXI 020: 595 av Taxi 020:s 972 taxibilar var våren 2010 miljöbilsklassade, motsvarande 61,2 procent. Bolaget godkänner endast miljöbilar när nya taxibilar införskaffas eller nya åkare ansluter sig, vilket innebär att de når målet på 80 procent miljöbilar under Huvuddelen av miljöbilarna (336) är biogas- eller etanoldrivna, om de tankas rätt. Gasbilarna tankades till 85 procent med gas och etanolbilarna till 93 procent med E85 under andra halvåret Övriga miljötaxi är hybridbilar, med en snittförbrukning på 0,59 liter/mil vilket är under hälften av snittet på taxibilen. Taxi 020:s 595 miljötaxi minskar klimatpåverkan med minst 6000 ton fossil koldioxid per år, beräknat på mil, minskad klimatpåverkan 1 kg CO2/km enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets beräkningsgrund. För taxichaufförerna innebär dessa bilar en bättre arbetsmiljö, med lägre buller och vibrationer. Kontaktperson: Frederick Scholander, 4 5

4 TAXI STOCKHOLM AB: Taxi Stockholm kör 10 varv runt jorden varje dag men påverkar miljön med bara sex varv. I och med satsningen på miljöbilar har de minskat koldioxidutsläppen med över 40 procent sedan 2005 och målet är att minska med 70 procent till Idag har vi gasbilar vilket är 77 % av hela vagnparken inklusive storbilar. Dessutom 5 % etanol och 10 % hybridbilar. Nytt mål med samma basår (2005) är 80 % minskning till För att nå dit testar vi även eltaxi. Från och med 1 januari 2010 är alla bilar som köps in miljöklassade bilar enligt transportstyrelsens definition. Men i praktiken har företaget gått ett steg längre, de godkänner endast biogas, etanolbilar samt Toyota Prius klass 3 som är den hybrid som släpper ut minst CO2. På många av Stockholms gator är halten av inandningsbara partiklar (PM 10) för hög vilket är speciellt farligt för barn och Taxi Stockholm har därför infört dubbdäcksförbud på alla bilar. Man rekommenderar också svanenmärkta däck och att de egna åkarna måste köpa ha oljefria däck. För att minska framkörningssträckan till kund har man ett smart trafikledningssystem som medför en effektiv logistik, vilket gör att utsläppen per personkilometer minskas. Kontaktperson: Gunnar Welander, Göteborgs hamn Utveckling av tågpendlar för att effektivisera logistiken till och från Göteborgs Hamn och minska påverkan på miljön av de omfattande transporterna. Mätbara resultat av miljöarbetet: Minskade utsläpp: ton koldioxid/år jämfört med om transporterna som 2008 gick på tåg istället skulle gått på lastbil. Dessutom minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar och andra störningar kopplade till landsvägstransporter. Minskad resursförbrukning Dieselförbrukningen minskar med cirka l i jämförelse med om tågtransporterna till Göteborgs hamn skulle gått med lastbil. Minskad lastbilstrafik till och från Göteborgs Hamn, därmed minskad påfrestning på de älvförbindelser som är hårt ansträngda, framförallt morgnar och eftermiddag/ kvällar. Renova Ett mångårigt samarbete mellan Renova, Volvo och Norba, med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, har resulterat i världens första kompletta hybridsopbil. Den drivs med el eller diesel och lastar och komprimerar alltid med el. Ett separat batteri för lastningen och komprimeringen laddas från elnätet under natten med plug-in-teknik. Kombinationen av framdrift med el och diesel (Euro 5) med eldriven lastning och komprimering med plug-inladdning ger en total reducering av bränsleförbrukningen med minst 30 procent jämfört med en konventionell sopbil. Även emissioner såsom koldioxid, kväveoxid och partiklar minskar i motsvarande mån. Dessutom är elmotorn i det närmaste ljudlös. En sopbil står stilla och lastar och komprimerar avfallet procent av arbetstiden. Den förflyttar sig ofta korta sträckor i tätbebyggda områden. Det är vid start och under acceleration upp till 20 km/tim som den drar mest bränsle. Vid just dessa moment använder den nya hybridbilen bara el. Detta minskar den totala bränsleförbrukningen avsevärt och ger därmed mycket mindre koldioxid och andra emissioner såsom kväveoxider och partiklar. Strävan har också varit att minimera buller vid hämtning i bostadsområden och andra känsliga miljöer. Mindre buller och mindre emissioner skapar även direkt en mycket bättre arbetsmiljö för renhållarna. Tidigare utvecklingsarbete med Renovas sopbilar visar att minskat buller också innebär ökad säkerhet eftersom chauffören snabbare kan uppmärksamma förbipasserande trafik. För första gången sker också all insamling av sopor i en kommun med sopbilar som drivs med biogas i kombination med biodiesel (baserad på raps). Bilarna är konventionella dieselsopbilar, med Euro-5-standard, som konverterats så att de kan drivas även med gas. Kontaktpersoner: Hans Zackrisson, och Lars Thulin, Kontaktperson: Cecilia Carlsson, 6 7

5 Övriga miljöexempel som varit nominerade Göteborg Energi Göteborg Energi har etablerat en anläggning för flytande biogas i Lidköping. Råvarorna för biogasproduktion är helt naturliga. I Lidköping rör det sig om vegetabiliska restprodukter från lokal livsmedelsindustri samt restprodukter från spannmålshantering. Den flytande biogasen används i nya metandieselmotorer som levereras av AB Volvo och som kan ersätta uppemot 75 % av dieselförbrukningen, utan att göra avkall på dieselmotorns effektiva drift. Produktionen i Lidköping leder till ton i årliga minskningar av CO2-utsläpp. Kontaktperson: Eric Zinn, JETPAK Alla som skickar paket med Jetpak får en koldioxiddeklaration per försändelse, men inte via schablonvärden. Utsläppet beräknas istället genom formeln: faktiskt körd distans x bränsleförbrukning x samlastningsgrad. Vi har en maxålder på fordonsflottan och utbildar alla chaufförer i sparsam körning. Kontaktperson: Charlotte Hansson, Ljungkvists Trafikskola Trafikskolan började klimatkompensera 2010 och var först med det i landet, idag har 10 skolor följt efter. Vi har utbildat i ecodriving sen -1998, över 1000 personer. Kontaktperson: Benny Johnsson, Ystad Hamn Logistik AB Ystad Hamn Logistik AB har själv föreslagit som slutligt villkor i miljötillstånd för hamnverksamhet att installera en anläggning som kan förse fartyg vid kaj i fyra färjelägen med landsström. Genom att ansluta till landsström kan fartygen stänga ned samtliga huvud- och hjälpmotorer ombord som normalt behövs för att generera elström till fartygets olika behov. Miljövinsten blir kraftigt reducerade luftutsläpp, samt reducering av buller och lukt då fartyget ligger vid kaj. Anläggningen stod klar hösten 2012 och tre fartyg förväntas börja ansluta under Anläggningen levererar såväl 50 Hz som 60 Hz vilket gör att fartyg oavsett behov kan anslutas. Kontaktperson: Cecilia Ejlertsson, Stena Line Installation av isolerande solfilm på insidan av hytternas fönster för att minska behovet av luftkonditionering. Byte till nya mer effektiva propellerblad. Byte till maskinrumsfläktar med variabelt varvtal. Den totala minskningen av bränsleförbrukningen inklusive förändringar i fartygsflottan är mer än 25 % under en 5-års period. Kontaktperson: Lars-Erik Hellring, UPS UPS Returns Exchange är en kombination av leverans och upphämtning som ger företag bättre kontroll över sin returlogistik, vilket i sin tur sparar på miljön genom en förkortad retur- och bytesprocess. Denna tjänst gör att retur- och bytesprocessen kan ske under ett och samma tillfälle. Redan 1987 började UPS förnya sin flygplansflotta, och har nu ersatt alla gamla 727or med mer energi- och bränslesnåla 747or och 757or. UPS praktiserar även continuous descent approach och taxar dessutom ut på en motor och aktiverar den andra så sent som möjligt. Allt detta sammantaget innebär en besparing på närmre liter bränsle om året. UPS bygger egna fordonskroppar som är lättare och bättre anpassade för sitt ändamål än marknadsstandard. Detta innebär att UPS har en leveransmaskin som är optimerad för att leverera paket. Leveransfordonens design och produktivitet står för en betydande minskning av koldioxidutsläpp per upphämtat/levererat paket. Kontaktperson: Sanja Lemez, Ragn-Sells AB Vår elhybridsopbil används i dag på Arlanda flygplats och driv på en kombination av diesel och el. Även påbyggnationen är eldriven vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 30 % samt att fordonet blir avsevärt mycket tystare. I dagsläget använder sig ett femtiotal fordon i vår verksamhet av Ecopar vilket är en syntetisk diesel som är mycket renare och innehåller mycket mindre cancerogena ämnen och sotpartiklar än vanlig miljöklassad diesel. Inom renhållningen använder vi idag ett trettiotal fordon biogas som bränsle. Ragn-Sells arbetar med optimering av fordonsrutter för att förbättra effektiviteten. I dag kör 67 fordon på optimerade rutter bränsleförbrukningen kan därmed minska med 10-20%. Kontaktperson: Tova Nyström, Sverigeflyggruppen Genom att flyga turbopropeller på de korta flygsträckor vi opererar på minskar vi CO2-utsläppen med ca 20% mot större jetmaskiner begärde Golden air, en av Gotlandsflygs operatörer, att i flightschemat få flyga på 2000 fot högre höjd. Det sänkte bränsleförbrukningen med uppskattningsvis liter/år, vilket motsvarar kg CO2. Kontaktperson: Ola Mattsson, TUIfly Nordic AB Tack vare en hög kabinfaktor på över 92 % och moderna flygplan är företaget ett av Europas mest bränsleeffektiva. Sedan 2006 har bränsleeffektiviteten ökat med ca 4% vilket motsvarar en årlig besparing på ton koldioxid. Detta motsvarar normalvillors årsutsläpp (nordisk mix på el, fjärrvärme) av koldioxid. Minskningen har uppnåtts genom bl.a.: Installation av winglets ( ) Nya lättviktsmattor, lättviktsvagnar och optimerade lastplaner för ombordförsäljning Lättare stolar och bromsar, minskar även underhållsintervall Operativa procedurer grön inflygning, taxning på en motor, ekonomisk flyghastighet Infört källsortering ombord samt utveckling av digitalt uppföljningsverktyg för registrering av sorteringsgrad Borttagning av skadliga E-nummer i maten ombord Utbyte av varor ombord mot fair-trade och ekologiska, uniformsskjortor är nu ekobomull Första svenska bolag att flyga papperslöst i cockpit (sparar 52 kg/flygplan samt mängder med pappersutskrifter) Regelbundna möten städleverantörer med syfte att förbättra städrutiner och minska användningen av skadliga kemikalier vid städning ombord Leverantörsuppföljning av miljö- och socialt ansvar genom leverantörsdeklaration Kontaktperson: Fredrik Lindblom, Stockholms Hamnar Gummimattor har monterats på samtliga kajytor där fartygsklaffen ligger an. Trailerramperna har isolerats med ljuddämpande material mellan gallerdurk och stålställning. Hastigheten på rampen har sänkts genom att transportvägarna lagts om. Mätt över ett normalt lossningsförfarande har den ekvivalenta ljudnivån minskat med cirka 10 db och det momentana bullret med cirka 15 db med de åtgärder som redovisats ovan. Kostnaden för åtgärderna är cirka 2,5 miljoner kronor. Kontaktperson: Peter Lundman, 8 9

6 Trelleborgs Hamn AB Elanslutning av fartygen, spillvattenmottagning, dagvattenrening, partikelrening av avgaserna i dragbilarna, sparsam körning, sänkt bullernivå i terminaltraktorer, fartreducering på dragbilarna, el-truckar. Vi har bytt ljuskällor i lagerdelen av vårt logistikcenter. 440 lysrörsarmaturer och lysrör har ersatts av nya. Vi sparar varje dag nära W, vilket på årsbasis gör kw. Drivmedelsförbrukning/CO2 egna fordon 20 % (mellan 2010 och 2012) Buller bästa terminaltraktorer - 3 dba (mellan 2009 och 2012) Partikelutsläpp bästa terminaltraktor nästan 100 % rening (2012) Energiåtgärder kwh per år från 2012 ca 900 ton CO2 Kontaktperson: Agneta Nilsson, A-Train AB/Arlanda Express Genom att A-Train byggt Arlanda Link har nu hela 50 miljoner resenärer rest till och från flygplatsen med tåg istället för med motorvägstransporter, varav 40 miljoner med Arlanda Express. Tågen körs med miljömärkt el ifrån förnyelsebara källor. A-Train har under 2012 inlett ett unikt samarbete med SL (Storstockholms lokaltrafik) som möjliggjort att pendeltågstrafiken kan gå direkt ifrån Stockholm, via Arlanda Link och ända fram till Uppsala. A-Train främjar aktivt till att ge utrymme för fler bolag att trafikera Arlanda link och därmed förflytta persontransporterna ifrån motorvägen till tågbanan. Under det första kvartalet 2013 har antalet resenärer till och från Arlanda central fördubblats jämfört med föregående period 2012 då samarbetet inte fanns. Man har även som målsättning att inspirera andra att tänka miljö. Bl.a. gör man detta genom att dela ut miljöpris tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen. Kontaktperson: Martin Byström, Stadsbussen i Mariehamn AB Tre av våra fyra stadsbussar samt alla våra tre minitåg går sedan något över ett år helt på biodiesel gjort av fiskrens. Fiskdieseln tillverkas av ett fiskförädlingsföretag på Åland, Storfjärdens fisk AB, och levereras till vår depå på fordon som själva går på fiskdiesel. Ingen inblandning görs av fossilt diesel. Kontaktperson: Uffe Grüssner, Arlanda Flygbränslehantering AB Arlanda Flygbränslehantering har tillsammans med flera parter flyttat över samtliga sina transporter av flygbränsle till Arlanda, från Stockholms innerstad med tankbil, för att i stället gå på järnväg via Gävle hamn. Vi har tagit bort 55 dagliga tankbilstransporter och ersatt det med tågset i veckan. Detta har minskat CO2 utsläpp på grund av 100 procent transport av bränslet transporteras med el lok i stället för dieseldrivna lastbilar. Minskat årligt co2 utsläpp med 2400 ton, vilket motsvarar en minskad dieselanvändning med liter per år. Ovanstående motsvarar 55 dagliga tankbilstransporter tur och retur Sthlm-Arlanda. Till Gävle hamn med kort inseglingsränna anlöper i dag ca tankfartyg med flygbränsle per år. Jämför detta med den långa inseglingsränna som Stockholms hamn har med så många timmar genom skärgården. Känns skönt att kunna plocka bort dessa båtar från Stockholms skärgård. Vi plockar även bort 55 tankbilstransporter, tur och retur, om dagen från Loudden via Valhallavägen till Arlanda. Det är naturligtvis bra ur trafiksäkerhetssynpunkt! Kontaktperson: Bengt Westman, Flygbussarna Airport Coaches AB Idag går över 60 % av bussarna på biobränslet RME. Idag går över 60 % av bussarna på biobränslet RME startade Flygbussarna ett projekt med att installera eco-driving datorer i bussarna och utbilda förare i sparsam körning. Sedan 2008 har Flygbussarna konverterat 62 procent av fordonsflottan från diesel till RME. Under 2012 byttes 12 dieselbussar ut mot nya Euro V. Därmed ökade andelen bussar på biobränsle till på 62 %. Juli 2012 var samtliga fordon utrustade med Pilotfish Fuel Economy Alla (ca 400) Flygbussförare har fått utbildning i sparsam körning, klart juli 2012 Regelbunden uppföljning av överförbrukningen och coachning Individuell bonus kopplat till hur sparsamt föraren kör Kontinuerlig kommunikation om fördelarna med att resa kollektivt och Flygbussarnas miljöarbete (PR och reklam, se t.ex. Bra Miljöval i Stockholm årlig revision Kontaktperson: Eva Tiséus, marknadschef, , DB SCHENKER DB Schenker driver ett projekt inom citylogistik som heter Hela lasten halva utsläppet Detta projekt syftar till att halvera emissioner från distribution i Göteborg stads miljözon till år 2015 med 2008 som basår. När emissionerna har reducerats i miljözonen i Göteborg innebär detta att även de hälsovådliga utsläppen har minskat. Exempel på detta är reducering av marknära ozon, partiklar och cancerogena kolväten. Schenker har även har initierat samarbete med fler av transportsektorns olika aktörer för projektet Klimatneutrala godstransporter. Målet är att halvera klimatpåverkan till 2020 jämfört med Schenker jobbar själva med att effektivisera sin logistik. Kontaktperson: Tomas Johansson, VSV FRAKT AB VSV har genomfört utbildning i sparsam körning och infört avancerad bränsleuppföljning (enligt Greather Than). Leankonceptet har implementerats på cirka 50 rundvirkesfordon, arbete pågår med att installera i resterande rundvirkesfordon. Alla flisfordon har installerat Vecho-datorer för en effektiv transportdirigering samt verktyg för att följa upp bränsleförbrukningen. Rundvirkesfordonen har på 10 år sänkt emissionerna med 13,4 %, motsvarande 60 miljoner ton CO2 per år. Hydrauloljeförbrukningen har på 10 år sänkts med 28 %. Kontaktperson: Claes Axelsson, MALMÖ AVIATION AB Genom att aktivt arbeta med ett bränslebesparingsprogram har man minskat de klimatpåverkande koldioxidutsläppen. Åtgärderna är gröna flygningar, man har också minskat vikten ombord och optimerat tidtabellen Malmö Aviation flyger när kunderna vill flyga. Enligt beräkningar flyger nu Malmö Aviations piloter 200 kg snålare per timme än vad manualen för flygplanstypen säger. Malmö Aviation arbetar även med att fondera medel för att bidra till att göra biobränsle tillgänglighet på de flygplatser de trafikerar. Kontaktperson: Ann-Sofie Hörlin, NORWEGIAN AIR SHUTTLE SWEDEN AB När Norwegian ersätter befintliga Boeing och MD80-plan till förmån för nya Boeing innebär de nya flygplanen en reduktion av NOx-utsläppen med hela 43 procent och minskade CO2-utsläppen med 33 procent. Kontaktperson: Charlotte Holmberg Jacobsson, 10 11

7 TAXI KURIR I STOCKHOLM AB Företaget har under 2010 investerat över 6 miljoner kronor till att förändra vagnparken till miljöfordon. Tack vare detta har man ökat andelen miljöbilar med 320 % under ett år. Man har även implementerat Kurir Quality, som är ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på relevanta delar av ISO 9001, ISO samt AFS 2001:1. Kontaktperson: Jan Günther, GÖTENE KYLTRANSPORTER AB Företagets koncept med biogasbilar där gasen även driver kylmaskinen är helt unika i hela världen. Tekniken innebär 80 % minskade utsläpp och 10 % högre last förmåga, dessutom 10 % lägre bränsleförbrukning. Kontaktperson: Ulf Johansson, TAXI KLIMATSMART AB Vår affärsidé är att erbjuda resenären den mest miljövänliga taxiresan. Det uppnår vi genom att ha bara miljöbilar, ta stor hänsyn till miljön i våra övriga inköp och investera i vindkraft för att helt motverka de koldioxidutsläpp som vi ändå tvingas släppa ut. Vi räknar med att släppa ut ca ton mindre koldioxid än om vi inte hade haft miljöfokus. Kontaktperson: Berat Kelmendi, GOTLANDSFLYG I fjol valde Gotlandsflyg ett nytillverkat, innovativt turbo-prop plan (ATR ) som står för en lägre bränsleförbrukning. Det dubbelmotoriga turbopropplanet uppges dra 70 procent mindre bränsle än andra jämförbara plan och har enligt tillverkaren betydligt lägre utsläpp av koldioxid där koldioxidutsläppet minskas med nästan 50 procent i förhållande till vanliga jetflygplan eller 28 procent mindre koldioxid per passagerare än den Fokker 50 som trafikerar Gotland idag. Kontaktperson: Sophie Skyving, AUTOLINK SWEDEN AB Autolink har tillsammans med Kockums industrier i Malmö tagit fram och utvecklat nästa generations Multipurpose-vagn. Dessa nyutvecklade dubbelkopplade järnvägsvagnar rymmer maximalt tolv personbilar och möjliggör även traditionell godstransport med 72 EU-pallar. Detta nytänkande innebär att vagnarna aldrig behöver gå tomma eftersom den övre våningen kan sänkas ner så att det blir möjligt att lasta vagnarna med gods på pall, trävirke eller pappersrullar. Effekten av detta är en betydlig mindre miljöbelastning då transport av bilar på järnväg traditionellt inte möjliggör kombinationen med gods. Kontaktperson: Gert Jönsson, COPENHAGEN MALMÖ PORT AB (CMP) CMP förnyar och ersätter sina maskiner med bästa tillgängliga teknik. Detta innebär maskinerna utrustas med partikelfilter och bullerdämpas. Standarden är högre än vad lagen kräver. CMP sänder de av sina anställda som kör tunga maskiner på eco-driving kurs. Och det ger resultat. CMP utvecklar planering av fartygets anlöp så vi får så kort körsträcka som möjligt när lasten lossas eller lastas. Kontaktperson: Gert Nørgaard, VIKING LINE AB Rederiets fartyg har använt lågsvavligt bränsle sedan 1990-talet, avgasrening har installerats på flera av rederiets befintliga fartyg. På alla nybyggen installeras avgasrening, allt avfallsvatten, inklusive länsvatten, pumpas iland till lokala vattenreningsverk via hamnarnas avloppsnät (svartvatten och gråvatten sedan 90-talet och länsvattnet sedan år 2004), avfallshanteringen har hög prioritet inom verksamheten. Genom att investera i avfallsutrustning samt personalens kompetens, möjliggörs en långt utvecklad avfallssortering ombord, genom att använda avfallskomprimatorer/-pressar ombord, minskar man på kärlens tömningsintervaller och därmed även på mängden avfallstransporter, tennbaserade, giftiga bottenfärger, har inte använts inom rederiet sedan 90-talet. Istället rengörs fartygsbottnen genom mekanisk borstning minst 4 gånger per år. rederiet har ett internt program för att minska på bränsleförbrukningen ombord på fartygen. Inom programmet ges bland annat utbildning åt fartygens driftpersonal i bränsleekonomiska driftsmetoder, rederiets huvudkontor i Mariehamn och rederiets alla fartyg är miljöcertifierade enligt ISO standarden sedan år 2002, för effektiv uppföljning inom rederiets miljöarbete, finns ett omfattande rapporteringssystem, styrning av användandet av kemiska produkter: en lista med de kemiska produkter som får användas ombord tas fram centralt av ansvarspersoner iland, samt det har införts doseringsapparater ombord för att optimera kemikalieanvändandet vid städningen av fartygen. på Viking XPRS (trafikerar rutten Helsingfors-Tallinn/Estland) har utrustning installerats som möjliggör effektiv sortering och insamling av bioavfall. Likartad utrustning kommer att installeras på rederiets nybygge Viking ADCC (i trafik 2009/2010) som kommer att trafikera rutten Kapellskär-Mariehamn/Åland. Viking Grace har som trafikerar linjen Stockholm Åbo har LNG-drift. Koldioxidutsläppen har därmed minskat med 85 % och växthusgaser med 15 %. Kontaktperson: Tony Öhman, AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK SL:s spårbundna kollektivtrafik drivs till 100 procent av el från förnybara källor. En allt större andel, över 50 % av bussarna drivs av förnyelsebara drivmedel. Kontaktperson: Stefan Wallin, STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT De senaste fem åren har utsläppen av CO2 från den egna verksamheten minskat med mer än 50 procent. De största reduktionerna har skett genom energieffektivisering och övergång till förnyelsebara bränslen. För de utsläpp som flygplatsen ännu inte kunnat reducera själv köps motsvarande reduktion in genom så kallade CDM projekt i andra länder. Genom detta program har flygplatsen för egen del en klimatneutral verksamhet. Flygplatsen har aktivt arbetat för att öka andelen kollektivtrafikresenärer (idag 46 procent vilket är i topp i världen). Flygplatsen har även arbetat aktivt med införandet av Gröna flygningar vilket innebär att flygplan sparar bränsle och därmed minskar sina utsläpp av CO2. Kontaktperson: Fredrik Jaresved, TRANSRAIL SWEDEN AB Transrail Sweden har tillsammans med Banverket utvecklat IT systemet CATO (Computer Aided Train Operation) vilket är ett trafikledningssystem som skapar möjlighet att effektivisera tågdriften i relation till den övergripande trafiksituationen. Detta leder till minskade utsläpp och minskad resursförbrukning. Optimering av varje tågs tidtabellanvändning ger målpunkter för alla tåg Varje tåg optimerar sedan sin egen färd till nästa målpunkt på ett energioptimalt sätt Omfattande tester med LKABs tåg på Malmbanan har gett följande resultat: Minskad energiförbrukning med mellan % Ökad bankapacitet med 10 % Minskade underhållskostnader för bromsar med 30 % Minskat koldioxid utsläpp (diesellok) Kontaktperson: Per Leander, 12 13

8 SVEN CARLSSON TRAFIK AB Miljöcertifierade sedan Fyller däcken med nitrogen vilket gör att däcken håller längre och att bränsleförbrukning sänks. Testar olika teknik för att minska utsläpp. Har jobbat rening av tvättvatten och fixat uppvärmning med gas istället för olja. Ökar kunskap om miljö bland anställda. Kontaktperson: Sara Spångberg, THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA Vi jobbar med ett systematiskt miljöarbete. Använder ny flygteknik för minskade utsläpp. Använder sig av gröna flygningar. Har hittills uppnått 67 gram CO2 per passagerarkilometer. Har miljömål för resurser och återvinning och utbildar personal i miljö. Kontaktperson: Kim Houmark Hansen, SKÅNETRAFIKEN Skånetrafiken arbetar mot målet att göra kollektivtrafiken fossilfri och driver på en ökad produktion av biogas. Skapar säkrare trafik med mindre trängsel på vägarna. Kontaktperson: Kristina Christensson, Buss i Väst Har sedan 2002 haft en långsiktig strategi för att få alla delägare att arbeta med långsiktig hållbarhet med hjälp av ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Alla delägare är miljöcertifierade och systemet är utspritt på 44 olika platser i landet. Buss i Väst har successivt infört nya bränslen i linjetrafiken vilket lett till en förbättring med 63 procent jämfört med fossil diesel. Dessutom körs på vissa sträckor med hybridfordon som går på RME och gas. Kontaktperson: Viking Line Har lyckats förbättra sin miljöprestanda genom att ersätta rederiets fartyg M/S Isabella med det mera miljöanpassade fartyget Viking Grace på rutten Stockholm-Åbo. Viking Grace drivs med LNG (flytande naturgas) istället för tjockolja. Genom lyckade åtgärder även vid planering och byggande av fartyget genom resursbesparing, låga utsläpp, energieffektivisering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering, har fartyget blivit ett föredöme för rederiets miljöarbete. Kontaktperson: GEODIS WILSON SVERIGE AB Geodis Wilson Sverige AB är ett logistikföretag som sätter miljökrav på transporter som de köper. Efter två års arbete att styra över till bättre miljöval har det uppnått 79 % till sjös och 65 % för flyg, dvs. så kallade gröna leverantörer. Kontaktperson: Bengt Erlandsson, OXELÖSUNDS HAMN AB Har tät dialog med närboende för att åstadkomma en bättre miljö bl a vad gäller damm och buller. De effektiviserar också sin logistik där fordon till sjös liksom till land ska gå fulla i bägge riktningarna. Kontaktperson: Erik Zetterlund, SAS OCH LFV Har påbörjat projektet med gröna inflygningar. Målet är att Arlanda Airport ska ha det största antalet gröna inflygningar i Europa senast Detta sätt att flyga sparar bränsle och därmed minskar utsläppen. Kontaktperson: Carl Selling, FLYGTAXI Flygtaxi har satsat stort på att få kunderna att åka den delade FLYGTAXIN i syfte att göra taxin mer kollektiv och därmed minska utsläppen. Kontaktperson: Michael Schartau, GÄVLE TAXI Gävle Taxi har gått i spetsen för att bli certifierad för Säker Grön Taxi. Ägare och chaufförer har fått miljöutbildning och verksamheten ska hela tiden bli bättre för miljön. Bl a körs bilarna mjukt för att spara bränsle och minska utsläpp. Därmed håller de hastighetsgränserna och bidrar till säkrare trafik. Företaget får pga sitt miljöarbete köra i kollektivkörfält. Kontaktperson: Sven-Olov Hiller, SJ SJ har källsorterat för att återvinna 99 % av material i 156 lok och vagnar från 60-talet. Ca 7000 ton material har återförts till kretsloppet. Kontaktperson: Erica Kronhöffer, 14

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Utvärdering av Kullaflygs miljöprestanda i internationell jämförelse med andra flygbolag

Utvärdering av Kullaflygs miljöprestanda i internationell jämförelse med andra flygbolag 2010 Utvärdering av Kullaflygs miljöprestanda i internationell jämförelse med andra flygbolag Torleif Bramryd Michael Johansson Christian Björneland Tom Nielsen Miljöstrategi Campus Helsingborg Lunds universitet

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL Detta är Volvo Personvagnar 1 Viktiga händelser 2 Vd-ord 3 Företagsfilosofi 4 Hållbart företagande överblick och inriktning 6 Omvärld

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer