Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011"

Transkript

1 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE Stockholm Sweden Tel Fax VAT no Board Stockholm

2 - 2 - Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande... 4 Intervjuade personer Bilaga 1. Miljöaspektförteckning Direkt miljöpåverkan Indirekt miljöpåverkan Bilaga 2. Värdering av miljöaspekter Direkta miljöaspekter Indirekta miljöaspekter Direkt miljöpåverkan Indirekt miljöpåverkan Sammanfattning Bilaga 3 Underlag för jämförelser samt beräkning av kvantiteter och nyckeltal Goodpoint AB, Miljöutredning, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011

3 - 3 - Inledning Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndighetens verksamhet syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Huvudkontoret finns i Härnösand, verksamheten utgår från fem regioner med regionkontor i Härnösand, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö. SPSM har för närvarande ca anställda och finns på 26 orter. Myndigheten är indelad i 11 avdelning. Flera avdelningar bedriver verksamhet på olika orter och/eller i olika lokaler på samma ort. Med anledning av att Förordningen (SFS 2009:907) om miljöledningssystem i statliga myndigheter började gälla den 1 januari 2010, behöver Specialpedagogiska skolmyndigheten se över sitt systematiska miljöarbete. Grunden för myndighetens miljöledningssystem ska uppfylla kraven för certifiering enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2004. Syfte Syftet med miljöutredningen är att kartlägga Specialpedagogiska skolmyndighetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Resultatet av miljöutredning används som underlag för att prioritera de miljöfrågor som är mest angelägna att sätta mål på och arbeta med. Miljöutredningen består av två delar: 1. Kartläggning av verksamhetens miljösituation och dess miljöpåverkan Detta görs genom att Specialpedagogiska skolmyndighetens aktiviteter som påverkar miljön identifieras, beskrivs och kvantifieras med fokus på direkt- och indirekt miljöpåverkan (så kallade direkta och indirekta miljöaspekter). 2. Underlag för inriktningen av det fortsatta miljöarbetet Miljöutredningen innehåller en modell för att värdera de identifierade miljöaspekterna. De aktiviteter som har stor miljöpåverkan ska identifieras (s.k. betydande miljöaspekter) och prioriteras för att bland annat ligga till grund för Specialpedagogiska skolmyndighetens miljömål, handlingsplaner och en eventuell revidering av miljöpolicyn med mera.

4 - 4 - Genomförande Miljöutredningen har genomförts av Goodpoint i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndighetens miljösamordnare och chefsjurist. Utredningen genomfördes dels genom analys och sammanställning av insamlad dokumentation, dels genom intervjuer och arbetsplatsbesök. Se sidan 9 för intervjuade personer. Miljöutredningen är en kartläggning av hur Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet påverkar miljön. Verksamheterna har delats in i olika aktiviteter och för varje aktivitet har de viktigaste orsakerna till miljöpåverkan redovisats. En aktivitet som påverkar miljön och aktivitetens miljöpåverkan benämns miljöaspekt. Specialpedagogiska skolmyndighetens miljöaspekter har identifierats och sammanställts i en miljöaspektförteckning, se bilaga 1. Verksamhetens miljöaspekter kan beskrivas som: Direkta, det vill säga påverkan som sker kopplat till aktiviteter i den egna verksamheten. Indirekta, vilket innebär att miljöpåverkan sker utanför myndighetens direkta kontroll, exempelvis genom påverkan i utbildning eller till följd av de myndighetsbeslut som fattas. Myndighetens verksamhet Direkt miljöpåverkan Indirekt miljöpåverkan Den direkta miljöpåverkan handlar exempelvis om hur tjänsteresor, energiförbrukning och pappersförbrukning påverkar miljön. Figur 1. Direkt och indirekt miljöpåverkan Specialpedagogiska skolmyndigheten har indirekta miljöaspekter exempelvis genom att lyfta miljöfrågor inom utbildningsverksamheten. Direkta miljöaspekter De direkta miljöaspekter (se bilaga 1 för detaljer) som har identifierats är: Pappersförbrukning Pappersförbrukningen inom myndigheten för 2010 bedöms till ca 63 ton. Papper tillverkas av en förnyelsebar resurs. Skogsavverkningen är dock idag i nivå med eller över nivån som är långsiktigt hållbar. Vid tillverkningen, som är energikrävande, uppkommer utsläpp till vatten och luft. Syreförbrukande substans (påverkar ekosystem och kan leda till döda bottnar), kväve och fosfor (övergödning) släpps ut i avloppet. Svavel (försurning), koldioxid (växthuseffekten) och kväveoxider (övergödning och försurning) är de största luftutsläppen. Goodpoint AB, Miljöutredning, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011

5 - 5 - Resor i tjänsten Mängden koldioxid från resor i tjänsten 2010 beräknas till 911 ton. Utsläppet kommer huvudsakligen från flyg- och bilresor. Utsläppen från de tågresor som gjordes under 2010 är försumbara jämfört med bil- och flygresor. Som jämförelse mellan flyg/bil och tåg kan sträckan Stockholm Göteborg, tur och retur, studeras: Flyg (med 50 % beläggning) genererar ett koldioxidutsläpp på ca 130 kg/passagerare, för tåg samma sträcka genereras < 10 g koldioxid (med 50 % beläggning,). Motsvarande beräkning för bil (med 2 personer) resulterar i utsläpp av 95 kg koldioxid/person. (NTM 1 ) Elanvändning och uppvärmning Total elanvändning för verksamheten, 2010 var MWh och energiåtgången för uppvärmning av lokaler var MWh. Specialpedagogiska skolmyndighetens elförbrukning motsvarar en årsförbrukning för drygt 2000 genomsnittliga villor i Sverige och energiåtgången för uppvärmning motsvarar en årsförbrukning för 550 genomsnittliga villor (Energimyndigheten 2008). Produktion av MWh elektricitet orsakade ett koldioxidutsläpp i storleksordningen 87 ton (antaget Vattenfalls produktionsmix 2009). Hur myndighetens värmeproduktion fördelar sig är inte känt, om man antar att all värme produceras med fjärrvärme skulle detta innebära ett koldioxidutsläpp på ca 520 ton (Svensk Fjärrvärmeförening, medelutsläpp av CO 2 /MWh, 2007). 87 Utsläpp av koldioxid, ton Elanvändning Värme Resor Figur 2 Utsläpp av koldioxid 2010 Klimatpåverkan och pris på utsläpp Utsläppen av koldioxid uppgick totalt till minst 1520 ton för SPSM under 2010, vilket omfattar tjänsteresor (bil och flyg), el och värme. 1 Nätverket för Transporter och Miljön,

6 - 6 - Sedan 2005 har handel med utsläppsrätter bedrivits inom EU. Priset för utsläppsrätter sätts av marknaden och har varierat mellan cirka kr per ton koldioxid. Med ett antaget snittpris på 150 kr per ton kan man beräkna ett marknadspris för Specialpedagogiska skolmyndighetens koldioxidutsläpp på ca kr för Skulle Specialpedagogiska skolmyndigheten välja att klimatkompensera koldioxidutsläpper via ett certifierat projekt under Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism, så ligger kostnaden på ca kr för 2010 års utsläpp (se exempelvis Vatten Under 2010 uppskattas Specialpedagogiska skolmyndighetens vattenanvändning till drygt ton. I Sverige är färskvattentillgången god och vattenanvändning bedöms i dagsläget inte vara ett miljöproblem i sig. Globalt sett är tillgången till rent färskvatten ett allt större problem i och med att jorden blir allt varmare. Vattenbrist är ett av de stora hoten mot tillgången till mat och samtidigt kan översvämningar ställa till med svåra katastrofer. Restprodukter och Avfall Specialpedagogiska skolmyndigheten genererar ett antal avfallsslag som källsorteras. I dagsläget saknas uppgifter om de exakta mängderna av de olika avfallsfraktionerna som myndigheten sorterar. Total avfallsmängd har bedömts till < 250 ton utifrån ett antal tidigare genomförda miljöutredningar 2 Det avfall som blir över efter källsortering kan antingen deponeras, rötas eller förbrännas. Deponier kan ge upphov till förorenat lakvatten och metangas (bidrar till växthuseffekten). Vid förbränning av avfall tas energin tillvara. Förbränningen orsakar dock utsläpp som kan vara giftiga, övergödande och försurande och bidrar till växthuseffekten. Askan innehåller olika miljöskadliga metaller. Farligt avfall som tungmetaller (kvicksilver m m) och andra giftiga och stabila ämnen kan ackumuleras i näringskedjan. Köldmedia Myndigheten har inga större kylanläggningar i verksamheten. Mängden köldmedia totalt för myndigheten bedöms mindre än 100 Kg, utsläppen bedöms försumbara. De typer av köldmedia som används i kylar/frysar mm. är inte känt, huvuddelen bedöms dock vara av HCFC-typ. Datorer och elektronik Specialpedagogiska skolmyndigheten har en rätt omfattande användning av elektronik med bland annat ca 1600 datorer. Den totala mängden elektronik (datorer, skärmar, kopiatorer, telefoner mm) bedöms understiga 30 ton. Produktion av IT-produkter och elektronik innebär flera olika slags miljöeffekter, såsom uttag av naturresurser, utsläpp vid produktion av insatsvaror och komponenter. 2 Miljöutredning för: Vinnova, Karolinska Institutet, Kammarkollegiet, Odontologiska Institutionen

7 - 7 - Produkterna kan innehålla tungmetaller som kadmium, arsenik, kvicksilver och bly, samt olika typer av flamskyddsmedel som kan frigöras då produkterna är uttjänta. Användning av rengöringsmedel/diskmedel/kemikalier Mängden rengörings-, diskmedel och andra kemikalier som används i verksamheten bedöms uppgå till mindre är 1,5 ton/år. Rengöringsmedel innehåller bl a komplexbildare i form av fosfater samt tensider. Fosfater fälls ut i reningsverken. Tensider har ganska låg giftighet för människan som får i sig tensider från exempelvis diskmedel. Däremot är de giftiga för många organismer i naturen. De mest miljövänliga tensiderna bryts ner snabbt till koldioxid och vatten men det finns även svårnedbrytbara tensider. För att säkerställa att de minst miljöbelastande rengöringsmedlen/diskmedlen används bär dessa vara miljömärkta (exempelvis Svanenmärkta). Maskindiskmedel är starkt frätande och innebär en arbetsmiljörisk om ämnet hamnar på huden eller i ögonen. Ur ett yttre miljöperspektiv är miljöpåverkan låg om produkten hanteras på rätt sätt. Indirekta miljöaspekter De delar av organisationen där indirekta miljöaspekter skulle kunna vara aktuella är: Utbildningsverksamheten Utbildningsverksamheten kan åstadkomma en indirekt miljöpåverkan beroende av innehållet i den grundläggande utbildning som bedrivs. Miljöfrågor vävs i dagsläget till viss del in i utbildningen beroende på enskilda lärares engagemang för miljöfrågorna. I Lgr 11 Läroplan för specialskolan samt för förskoleklasser och fritidshemmet i vissa fall anges bl.a. som mål att eleverna har: Fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling Har fått kunskaper om och förståelsen för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Utveckling av läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Det görs genom att ge konsultativt och ekonomiskt stöd till förlag och andra kommersiella aktörer och genom egen utveckling/anpassning av läromedel. I dagsläget har ingen indirekt miljöpåverkan kunnat identifieras när det gäller själva läromedelsutvecklingen, dock har verksamheten en miljöpåverkan när det gäller att kommunicera miljökrav mot de leverantörer som används i verksamheten och de läromedelsproducenter som söker produktionsstöd.

8 - 8 - Statsbidragsverksamheten Myndighetens övergripande mål är att alla elever ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Ett sätt som myndigheten har för att arbeta i linje med dessa mål är att fördela statsbidrag till utbildningsanordnare och i vissa fall till enskilda personer. Myndigheten har i dagsläget ingen möjlighet att ställa miljökrav på de utbildningsanordnare som ansöker om bidrag. Råd och stöd Myndigheten ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår bland annat att: erbjuda rådgivning kring enskild elev och elevgrupper erbjuda utredningar kring dövhet/hörselskada i kombination med utvecklingsstörning, dövblindhet, syn samt tal och språk främja och informera om tillgång till anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning anordna och medverka i kompetensutveckling sprida information till skolhuvudmän och föräldrar bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet Verksamheten inom Råd och Stöd bedöms inte ge upphov till någon indirekt miljöpåverkan. Betydande miljöaspekter En sammanfattande värdering av ovanstående miljöaspekter gjordes vid arbetsmöte med myndighetens miljögrupp, De betydande miljöaspekter, som då identifierades, pekar på de områden som bör ha en hög prioritet i det fortsatta arbetet med att förbättra Specialpedagogiska skolmyndighetens miljöprestanda. Betydande miljöaspekter: Utsläpp till luft av koldioxid, direkt miljöaspekt (6 p) Utbildningsverksamheten, indirekt miljöaspekt (6 p) Utveckling av läromedel, indirekt miljöaspekt (6 p) Elanvändning, direkt miljöaspekt (5 p) Energianvändning vid uppvärmning, direkt miljöaspekt (5 p) Vattenanvändning, direkt miljöaspekt (5 p) Användning av datorer och elektronik, direkt miljöaspekt (5 p) Fortsatt arbete Utifrån de ovan identifierade betydande miljöaspekterna ovan formuleras miljöpolicy, miljömål (på minst en av de betydande miljöaspekterna), handlingsplan/er för att nå målen och övrig verksamhetsstyrning som krävs för att hantera myndighetens prioriterade miljöområden.

9 - 9 -

10 Intervjuade personer Ulrika Ehlin, Chefsjurist Sören Karlsson, Miljösamordnare Åke Stenberg, Utredare Lotta Granér, Rådgivare Sofia Åkerberg, Verksamhetsutvecklare Nina Lundholm, Administrativ chef

11 Bilaga 1. Miljöaspektförteckning Miljöaspektförteckning innehåller dels direkt miljöpåverkan (pappersförbrukning, energianvändning, tjänsteresor med mera), dels indirekt miljöpåverkan (Utbildning, Utveckling av läromedel, Stadsbidragsverksamheten, Råd och stöd) Direkt miljöpåverkan Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer 1. Pappersförbrukning Papper tillverkas av en förnyelsebar resurs. Skogsavverkningen är dock idag i nivå med eller över nivån som är långsiktigt hållbar. Vid tillverkningen, som är energikrävande, uppkommer utsläpp till vatten och luft. Syreförbrukande substans (påverkar ekosystem och kan leda till döda bottnar), kväve och fosfor (övergödning) släpps ut i avloppet. Svavel (försurning), koldioxid (växthuseffekten) och kväveoxider (övergödning och försurning) är de största luftutsläppen. Vid trycksaksproduktion sker utsläpp till luft av lösningsmedel, kemikalier släpps ut i avloppsvattnet. Energi förbrukas och avfall uppkommer Städ hygienpapper: kr. Antag ett pris på 25 kr/kg ger ca 4.8 ton. Kontorspapper: ca 58 ton Total pappersförbrukning ca 63 ton Beräkning 3 Städ/hygienpapper Konto Städmateriel. Tot kr för myndigheten. Tittat på olika fakturor och konstaterat att papper för städ och hygien ligger på ca 30 %. Kontorspapper Konto 5631, kontorsmaterial. Totalt kr. Ca 25 % av fakturasummorna härrör till kopieringspapper. 3 Sören Karlsson, miljösamordnare SPSM Goodpoint AB, Miljöutredning, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011

12 Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer Totalt kr. 1 kg kopieringspapper kostar ca 12 kr ger ca 35 ton. Kontot 5621 Papper/pappersvaror. Ca 40 % av beloppen är att räkna till kopiepapper. Ger 0.4 x kr = kr /12 = 23 ton papper/pappersvaror (antaget 12 kr/kg). 2. Resor Förbrukningen av fossila bränslen vid tjänsteresor med bil och flyg genererar utsläpp till luft av främst koldioxid, CO2 (växthuseffekten) och kväveoxider, NOx (försurning av mark och vatten, övergödning och marknära ozon). Avgaserna innehåller dessutom partiklar och andra hälsoskadliga ämnen Utsläpp från tjänsteresor, koldioxid Flyg (< 50 mil): 41 ton Flyg (> 50 mil): 212 ton Tåg: 6 kg Bil: 658 ton Total mängd koldioxid : 911 ton 3. Restprodukter och avfall Det avfall som blir över efter källsortering kan antingen deponeras, rötas eller förbrännas. Deponier kan ge upphov till förorenat lakvatten och metangas (bidrar till växthuseffekten). Deponier innebär också att landområden tas i anspråk. Vid förbränning av avfall tas energin tillvara. Förbränningen orsakar dock utsläpp som kan vara giftiga, övergödande och försurande och bidrar till växthuseffekten. Askan innehåller 2010 Avfall < 250 ton Beräkning Myndighetens avfallsmängd är okänd. En uppskattning har gjorts utifrån Goodpoints tidigare miljöutredningar 4 där avfallsmängderna legat på kg/anställd och år. Med 1156 anställda inom myndigheten skulle avfallsmängden 4 Miljöutredning för: Vinnova, Karolinska Institutet, Kammarkollegiet, Odontologiska Institutionen

13 Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer olika miljöskadliga metaller. Farligt avfall som tungmetaller (kvicksilver m m) och andra giftiga och stabila ämnen kan ackumuleras i näringskedjan. kunna uppskattas till ton/år 4. Elanvändning Miljöpåverkan från elproduktion beror på hur elektriciteten har producerats. Eldas fossila bränslen blir det luftutsläpp av främst koldioxid (växthuseffekten) och kväveoxider (försurning av mark och vatten, övergödning och marknära ozon). Produceras elen i kärnkraftverk eller vattenkraftverk är miljöpåverkan framförallt produktion av radioaktivt avfall och risken för radioaktiva utsläpp vid ett kärnkraftshaveri respektive lokala effekter på naturmiljöer från reglerade vattendrag Elförbrukning: MWh Motsvarar ett koldioxidutsläpp på ca 87.4 ton Källa: Vattenfall, genomsnittlig elmix 2009 (Vattenfalls elmix hade 2009 följande sammansättning: 46,5% kärnkraft, 53 % förnybar el och 0,5 % fossil- och torvbaserad el)

14 Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer 5. Uppvärmning Fjärrvärme står för ca 50 % av uppvärmningen av bostäder och lokaler i Sverige. Miljöeffekterna är främst utsläpp av koldioxid från icke-förnyelsebar energi som t ex olja och gasol (växthuseffekten), utsläpp av kväveoxider (försurning och övergödning) samt svaveldioxid (försurning). Dessutom sker utsläpp av stoft vid förbränningen. Fjärrvärme produceras i huvudsak av förnyelsebar råvara samt olika typer av avfall. Olja, kol eller gas tillsätts för att förbättra förbränningen. Utsläppen varierar mellan olika fjärrvärmenät beroende på att produktionsmetoderna är olika. Dessutom ändras bränslemixen med tiden beroende på ändringar i pris och tillgång till olika bränslen Värmeförbrukning: 7447 MWh Värmeproduktionen är inte känd för de olika enheterna inom myndigheten. För att få en indikation på mängden koldioxid som genereras av värmeproduktionen, antag att hela produktionen genereras via fjärrvärme: 70 5 x 7447 = 521 ton koldioxid 6. Användning av vatten I Sverige är färskvattentillgången god och vattenanvändning bedöms inte vara ett miljöproblem i sig. Däremot går det åt energi för att värma och distribuera vatten, vilket för med sig utsläpp av klimatpåverkande och hälsopåverkande gaser. Globalt sett är tillgången till rent färskvatten ett allt större problem i och med att jorden blir varmare. Vattenbrist är ett av de stora hoten mot tillgången till mat, och samtidigt kan översvämningar ställa till med svåra katastrofer Förbrukningssiffror saknas för myndighetens totala vattenförbrukning Verksamheten vid Kristinaskolan har studerats. Enligt Specialfastigheter förbrukades där 1000 m 3 vatten Antal anställda vids Kristinaskolan var 80 st. vilket ger 12,5 m 3 /anställd. Om man antar att vattenförbrukning är av samma storleksordning för alla anställda inom hela myndigheten ger detta en vattenförbrukning 12,5 x 1156 = m 3. Total mängd vatten bedöms > ton 5 Fjärrvärmeproduktion, medelutsläpp av koldioxid/mwh Sverige Svensk Fjärrvärmeförening

15 Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer 7. Användning av rengöringsmedel /diskmedel/ kemikalier Rengöringsmedel innehåller bl a komplexbildare i form av fosfater samt tensider. Fosfater fälls ut i reningsverken. Tensider har ganska låg giftighet för människan som får i sig tensider från exempelvis diskmedel. Däremot är de giftiga för många organismer i naturen, t ex fisk. De mest miljövänliga tensiderna bryts ner snabbt till koldioxid och vatten men det finns även svårnedbrytbara tensider. Maskindiskmedel är starkt frätande och innebär en arbetsmiljörisk om ämnet hamnar på huden eller i ögonen. Ur ett yttre miljöperspektiv är miljöpåverkan låg om produkten hanteras på rätt sätt. Outspädd eller icke neutraliserad produkt får inte hällas ut i avloppet Mängden rengöringsmedel/ diskmedel och övriga kemikalier bedöms mindre än 1,5 ton/år. Mängduppskattning 1 En skola och ett kontor har undersökts. Skola (disk, rengöring, städ), undervisning 4 liter. = 54 liter. 9 skolor = 486 liter. 20 villor 200 liter (ca 10 liter per år) Kontor 23 lokaler ca 20 liter/år totalt 460 liter Totalt: liter

16 Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer 8. Användning av köldmedia Ozonskiktet är ett glest gasmoln som svävar km ovan jordytan och som hindrar skadlig ultraviolett strålning från solen att nå jordytan. Utan ozonskyddet skulle det inte finnas något mänskligt liv på jorden. Utsläpp av CFC-ämnen (och HCFC) som består av kol, klor och fluor (freoner) skadar ozonskiktet genom att bryta ner ozonmolekylerna (andra ämnen som skadar ozonskiktet är haloner och koltetraklorid). En ökad UV strålning orsakar skador på plankton, växter och människor. Ett alternativ till CFC/HCFC är HFC-ämnen som inte innehåller klor. HFC-ämnen är inte skadliga för ozonskiktet med späder på växthuseffekten. HFC-ämnen har från 1000 ggr och uppåt starkare växthuseffekt än koldioxid. Mängden köldmedia totalt för myndigheten bedöms mindre än 100 Kg, utsläppen bedöms försumbara. Typ av köldmedia är inte känt, huvuddelen bedöms dock vara av HCFC-typ. Mängduppskattning 1 För en skola och ett kontor har antalet kyl/frysapparater studerats. Antaganden. Litet kylskåp: 100 g köldmedia Frysskåp: 150 g köldmedia Stor kyl: 300 g köldmedia Stor frys: 500 g köldmedia Hus: Kontor: Skola: 1 kyl + 1 frys 1.5 kyl frys 20 kylar + 10 frysboxar 5 stora kylar och 5 stora frysar 2 kylrum. För en skola ger detta 8,5 kg köldmedia. Totalt för 9 skolor = 75,6 kg köldmedia För ett hus : 0,1 + 0,15 = 0,25 kg Total för 20 hus: 5 kg köldmedia För ett kontor: 0,15 + 0,225 = 0,375 kg Totalt för 23 kontor: 8,6 kg köldmedia 2 st Serverrum totalt 3 kg.

17 Aktivitet Precisering av miljöpåverkan Kvantifiering och kommentarer 9. Användning av datorer och elektronik Produktion av IT-produkter och elektronik innebär flera olika slags miljöeffekter, såsom uttag av naturresurser, utsläpp vid produktion av råvaror och komponenter, kemikalieanvändning, betydande avfallsmängder etc. Produkterna kan innehålla tungmetaller som kadmium, arsenik, kvicksilver och bly, samt olika typer av flamskyddsmedel Specialpedagogiska skolmyndigheten har Datorer med bildskärmar: 1600 st. (medelvikt vikten antas till 7 kg) Skrivare/Kopiatorer: 485 st. (medelvikt antas till 20 kg) Telefoner/mobiltelefoner: 1818 st. (medelvikt antas till 1,5 hg). Totalt ca 21,2 ton elektronik. Eftersom den faktiska vikten elektronik inte är känd antas den totala mängden elektronik understiga 30 ton

18 Indirekt miljöpåverkan Aktivitet Beskrivning av indirekt miljöpåverkan Påverkansmöjligheter/rådighet 10. Utbildningsverksamheten Utbildningsverksamheten kan åstadkomma en indirekt miljöpåverkan beroende av innehållet i den grundläggande utbildning som bedrivs. Miljöfrågor vävs i dagsläget till viss del in i utbildningen beroende på enskilda lärares engagemang för miljöfrågorna. Myndigheten har stor påverkansmöjlighet när det gäller utbildningens innehåll och lärarnas kunskaper i miljöfrågor. I Lgr 11 Läroplan för specialskolan samt för förskoleklasser och fritidshemmet i vissa fall anges bl.a. som mål att eleverna har: Fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling Har fått kunskaper om och förståelsen för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 11. Utveckling av läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten har till uppgift att främja utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Det görs genom att ge konsultativt och ekonomiskt stöd till förlag och andra kommersiella aktörer och genom egen utveckling/anpassning av läromedel. I dagsläget har ingen indirekt miljöpåverkan kunnat identifieras när det gäller själva läromedelsutvecklingen, dock har verksamheten en miljöpåverkan när det gäller att kommunicera miljökrav mot de leverantörer som används i verksamheten och de läromedelsproducenter Verksamheten har stor rådighet över de miljökrav som ställs mot de underleverantörer som används i verksamheten och mot de producenter som söker produktionsstöd för läromedel.

19 Aktivitet Beskrivning av indirekt miljöpåverkan Påverkansmöjligheter/rådighet som söker produktionsstöd. 12. Statsbidragsverksamheten Myndighetens övergripande mål är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Ett sätt som myndigheten har för att arbeta i linje med dessa mål är att fördela statsbidrag till utbildningsanordnare och i vissa fall till enskilda personer. Myndigheten har möjlighet att ställa miljökrav på de utbildningsanordnare som ansöker om bidrag. Verksamheten har ingen möjlighet att ställa miljökrav på utbildningsanordnare som söker bidrag.

20 Bilaga 2. Värdering av miljöaspekter Här redovisas resultatet från värderingen av miljöaspekterna i form av siffror men framförallt med en kort kommentar som bakgrund till den erhållna värderingspoängen. Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet ger upphov till både indirekta och direkta miljöaspekter, värderingen har därmed gjorts separat för de indirekta respektive de direkta aspekterna. Poängsättningen har gjorts med följande skalor: Direkta miljöaspekter Kriterium 3 poäng 2 poäng 1 poäng Miljömässiga kriterier Miljöaspekten innebär stor miljöpåverkan Miljöaspekten innebär medelstor/begränsad miljöpåverkan Miljöaspekten innebär liten eller ingen miljöpåverkan Kvantitet Stor Medelstor Liten > 1000 ton ton < 10 ton > 5000 MWh MWh < 1000 MWh Indirekta miljöaspekter Kriterium 3 poäng 2 poäng 1 poäng Miljöpåverkan Den indirekta miljöaspekten innebär stor miljöpåverkan Den indirekta miljöaspekten innebär medelstor miljöpåverkan Den indirekta miljöaspekten innebär liten miljöpåverkan Påverkansmöjlighet (rådighet) Stor möjlighet att påverka Medelstor möjlighet att påverka Liten möjlighet att påverka Goodpoint AB, Miljöutredning, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011

21 Direkt miljöpåverkan Pappersförbrukning (1) Kriterier Poäng Kommentar Miljöpåverkan Papper tillverkas av en förnyelsebar resurs. Skogsavverkningen är dock idag i nivå med eller över nivån som är långsiktigt hållbar. Vid tillverkningen av papper sker utsläpp till luft och vatten. Stora krav på rening har medfört att utsläppen idag är relativt små per producerad mängd papper. Miljöpåverkan bedöms som medelstor. Kvantitet Totalt 2010 ca 63 ton Summa 4 Utsläpp till luft av koldioxid (2,4,5) Kriterier Poäng Kommentar Miljöpåverkan Energiproduktion, uppvärmning och resor/transporter ger upphov till utsläpp av koldioxid, en av växthusgaserna. För att uppnå ett av våra nationella miljömål, Begränsad klimatpåverkan, måste koldioxidutsläppen minskas. Kvantitet Miljöpåverkan bedöms vara stor. Resor: 911 ton Elanvändning: 87 ton Uppvärmning: 521 ton Totalt 2010 minst 1519 ton Summa 6

22 Restprodukter och avfall (Nr 3) Kriterier Poäng Kommentar Miljöpåverkan Avfall som deponeras kan ge upphov till förorenat lakvatten och metangasbildning som bidrar till växthuseffekten. Deponier innebär också att markområden tas i anspråk. Förbränning av avfall innebär att energin i avfallet tas tillvara. Förbränningsprocessen orsakar dock utsläpp som är övergödande och försurande, bidrar till växthuseffekten och som kan vara giftiga. Askan innehåller ofta miljöskadliga metaller. Miljöpåverkan bedöms som medelstor. Kvantitet Totalt 2010 < 250 ton Summa 4 Elanvändning (Nr 4) Kriterier Poäng Kommentar Miljöpåverkan Elproduktionen i Sverige är till mycket stor del baserad på kärnkraft och vattenfall. Den genomsnittliga elproduktionen medför relativt små utsläpp till luft. Kärnkraften genererar radioaktivt avfall. Miljöpåverkan bedöms som medelstor främst på grund av kärnkraftens risker och det radioaktiva avfall som produceras. Kvantitet Totalt 2010: MWh Summa 5

23 Energianvändning vid Uppvärmning (Nr 5) Kriterier Poäng Kommentar Miljöpåverkan Miljöeffekterna är främst utsläpp av koldioxid från ickeförnyelsebar energi som t ex olja och gasol (växthuseffekten), utsläpp av kväveoxider (försurning och övergödning) samt svaveldioxid (försurning). Dessutom sker utsläpp av stoft vid förbränningen. Miljöpåverkan bedöms som medelstor. Kvantitet Totalt 2010: 7447 MWh Summa 5 Vattenanvändning (Nr 6) Kriterier Poäng Kommentar Miljöpåverkan I Sverige är färskvattentillgången god och vattenanvändning bedöms inte vara ett miljöproblem i sig. Miljöpåverkan uppkommer framförallt vid rening i vattenverk (förbrukning av kemikalier). Globalt sett är tillgången till rent färskvatten ett allt större problem i och med att jorden blir allt varmare. Vattenbrist är ett av de stora hoten mot tillgången till mat, och samtidigt kan översvämningar ställa till med svåra katastrofer. Miljöpåverkan bedöms som medelstor. Kvantitet Total mängd vatten 2010 > ton Summa 5

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Sid 1 (6) 2016)

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Sid 1 (6) 2016) Sid 1 (6) Dokument: Förteckning Betydande och övriga hållbarhetsaspekter, USBE:s arbete för en hållbar utveckling utgår från verksamhetens betydande hållbarhetsaspekter och deras påverkan på miljö och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöutredning 2001 Reviderad 2007

Miljöutredning 2001 Reviderad 2007 Miljöutredning 2001 Reviderad 2007 INNEHÅLL Miljöutredning...1 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV KÖPINGS BOSTADS AB... 3 Miljöorganisationen enligt nedan...4 Ledningsgruppen...4 Anders Nordqvist VD...4

Läs mer

Miljöledningssystem. Rapport till Regeringen 2007-04-01

Miljöledningssystem. Rapport till Regeringen 2007-04-01 Miljöledningssystem Rapport till Regeringen 2007-04-01 - 1 - Innehåll Innehåll... 1 Projektplan för införandet av miljöledningssystem... 2 Miljöutredning... 3 Miljöpolicy... 3 Handlingsplan... 5 Miljökrav

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Polisens miljöarbete Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Inledning Polismyndigheten ska sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet

Läs mer

MILJÖHANDBOKEN. HFN:s miljöaspekter. HFN:s betydande miljöaspekter

MILJÖHANDBOKEN. HFN:s miljöaspekter. HFN:s betydande miljöaspekter Sida 1 av 8 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.3 Planering 4.3.2 Miljöaspekter Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.3.1.2.HFNrd1 Redovisande dokument F8 1115/05 0 5 Upprättad av Fastställd

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg 1 (8) som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg Syftet med miljöaspektlistan är att utgående från SLU:s miljöpolicy hitta de miljöaspekter som under året ska

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 Triolabs miljöpolicy Triolab skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. Handlingsplan för miljö

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg

Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg 1 (8) 2015-09-15 Miljöaspektlista som resultat av miljöutredning för verksamheter vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg Syftet med miljöaspektlistan är att utgående från SLU:s miljöpolicy hitta de miljöaspekter

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, kontaktperson är Katarina Hagbarth Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

MEDDELANDE NR 2006:11. Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2005

MEDDELANDE NR 2006:11. Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2005 MEDDELANDE NR 2006:11 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2005 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2005 MEDDELANDE NR 2006:11 Meddelande nr 2006:11 Referens Stefan

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? Vad innebär det? Växthuseffekt Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? 1 Ola Wong UNT 26 sept 2010 Snar framtid? Vad händer just nu? -En kines släpper ut lika mycket koldioxid

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

MILJÖHANDBOKEN. Samtliga miljöaspekter vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

MILJÖHANDBOKEN. Samtliga miljöaspekter vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Grundeleme n t: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.3 Planering 4.3.1 Miljöaspekter Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.3.1.2 UFN RD1 Redovisande dokument UFN F8/05:202 0 5 Upprättad av Fastställd

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Klimatrapport Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (8)

Klimatrapport Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (8) Klimatrapport 2015 Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (8) Företagsuppgifter Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, kontaktperson är MariaPia

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2014 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp?

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp? Är luftkvalitén i bättre än i? Namn: Katarina Czabafy 9c. Datum: 20.05.2010. Mentor: Olle Nylén Johansson. Innehållsförtäckning: INLEDNING.S 3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING.S 3. BAKGRUND.S 3. METOD... S 3-4. RESULTAT...S

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2013 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn och miljön

Sparbanken i Karlshamn och miljön 00 Sparbanken i Karlshamn och miljön Daniel Johansson Sparbanken i Karlshamn 0-0-08 Sammanfattning miljöåret 00 Måluppfyllelse för perioden (009-0-0 00--) Första året i historien som banken är Miljöcertifierad,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer