Färjeflyget slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färjeflyget slutrapport"

Transkript

1 Färjeflyget slutrapport Författare Civilekonom Nils Nordenbrink Winkonsult AB

2 . Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Reaktioner på delrapporterna Vad är Färjeflyget? Om södra färjelinjen vintertid Koldioxidutsläppen Ekonomi för resenärerna Ekonomi för samhället Ekonomi - framtiden Färjeflyget och sommartrafiken Andra angränsande frågor Opinionsundersökning Bilaga 1: Enhamnsalternativet Bilaga 2: Färjeflyget och den pågående färjeupphandlingen. Om vägpris.nu... 22

3 1. Sammanfattning Summering Färjeflyget till Sydsverige under oktober april ger Avsev ärt kortare restid till de flesta destinationer i Sydsverige 110 ton mindre CO2 -utsläpp per dag Möjligt f ör gotlänningar att åka kollektivt hela v ägen Oförändrade eller f örbättrade villkor f ör godstrafiken Oförändrade eller sm å ökningar av resen ärens kostnad (*) Fortfarande m öjligt att åka färja för de som inte kan ta färjeflyget (*) beror framf örallt p å hur den enskilde r äknar kostnaden f ör den egna bilen Figur 1: Sammanfattning Färjeflyget Besparingen i koldioxidutsläpp med förslaget är 24 kiloton per år. Utslaget på varje dag under färjeflygsperioden (oktober april) blir besparingen drygt 110 ton per dag. 2. Bakgrund I början av 2007 presenterade KTH-forskaren Jonas Åkerman uppgifter om att koldioxidutsläppen (CO2) skulle bli mindre per resenär om man flyger till Gotland istället för att åka snabbfärja. Dessa uppgifter fick stor uppmärksamhet på Gotland och ifrågasattes av många. Parallellt med denna diskussion kom den mångåriga frågan upp om en del av färjesubventionerna inte skulle kunna göra större nytta för Gotland ifall subventionen också gick till flyget inom utvalda områden. Statens årliga stöd till Gotlandsfärjorna har under perioden ökat från 250 till 400 miljoner kronor. Trots kostnadsökningen har varken färjornas trafikutbud eller trafikvolymer förändrats i någon större omfattning. Därför uppdrog flygaktörerna på Gotland, flygbolagen Gotlandsflyg och Skyways, och flygplatshållaren LFV, till Winkonsult AB att föreslå ett transportlösning med en optimal blandning av flyg och färja där man tänkte mer i termer av miljösnålare persontransporter istället för transportslag. I uppdraget ingick även att räkna på ett prissystem där 10 % av Rikstrafikens färjesubvention, alltså ca 40 miljoner kronor, gick till flyget. Man isolerade uppdraget till trafiken mellan Gotland och södra delen av Sverige vintertid, eftersom det är den sträcka

4 och den tid på året då snabbfärjorna har störst miljöbelastning per transporterad passagerare. Sommartrafiken samt trafiken på den betydligt passagerarstarka norra linjen berörs inte. Målsättning Utreda ett nytt transportsystem mellan Gotland och Sydsverige som Ger de resande kortare restid Ger besparingar i koldioxidutsl äpp Ger gotlänningarna möjlighet att åka med kollektivtrafik hela v ägen Utan att Försämra villkoren f ör godstrafiken med f ärjorna Resekostnaderna f ör den enskilde ökar Den som ändå måste ta bilen med sig f år stora försämringar Figur 2: Studiens målsättning Den genomförda utredningen är att betrakta som en förstudie. Relativt omfattande dataanalys av trafikstatistik för färjetrafiken har gjorts. Trafikvolymer ända ner på enskild tur har studerats för år CO2-utsläppen för färjetrafiken och inrikesflyget för år har beräknats. Antal turer per år med respektive fartygstyp / flygplanstyp har kartlagts. Uppgifter om CO2-utsläpp per flygplanstyp, tur och linje för flyget har lämnats av flygbolagens tekniska avdelningar. Motsvarande uppgifter för färjetrafiken har hämtats från Liselotte Aldéns studie Miljöanpassade transportsystem för Gotland (Högskolan på Gotland 2004). Destination Gotland vill inte lämna ut uppgifter om snabbfärjornas CO2-utsläpp förrän den nu pågående upphandlingen är klar. Men bolaget lämnade uppgifterna till Liselotte Aldén år 2003, vilka sen använts här. Dessa uppgifter har analyserats och bedömts som tillförlitliga. Vad tycker trafikanterna? Ett försök har gjorts att så fort som möjligt få svar på denna viktiga fråga. I anslutning till den första presskonferensen öppnades en webbenkät. Intresset för en- 1 Rikstrafikens upphandlingsunderlag är den primära källan. Trafikupplägget (turlistorna) är i princip desamma från och med 2004 och framåt. Antal resenärer per månad och linje för år 2006 och framåt har erhållits från branschstatistik

5 käten var ganska litet. En webbenkät skall inte förväxlas med en statistiskt korrekt genomförd enkätstudie. Till exempel kan samma person lämna flera enkätsvar. Men webbenkäten är ändå intressant då den ger en fingervisning om hur uppfattningarna är. Underlagen till studien finns på 3. Reaktioner på delrapporterna Förslaget om Färjeflyget presenterades på en presskonferens den 9:e mars CO2-studien publicerades i slutet av maj. Webbenkät med syftet att ta reda på gotlänningarnas inställning till förslaget var öppen under våren. Presskonferensen var välbesökt. Samtliga ledarskribenter i lokaltidningarna kommenterade förslaget i relativt välvilliga ordalag och det blev en del debatt om frågan på insändarsidor och debattforum. En starkt förenklad sammanfattning av debatten resulterar i två typer av huvudreaktioner: 1). De som anser att Gotlandstrafiken är till för att få över den egna bilen till en fastlandshamn. För dessa är Färjeflygsförslaget enbart fånigt eftersom flyget inte kan transportera några bilar. 2). De som tänker i banor av en resa från Gotland till en slutdestination någonstans på fastlandet. Vad som då är intressant är komfort, restid, turtäthet och kostnaderna för transporten ända fram till slutdestinationen. En del av dessa tycker Färjeflygsförslaget är en intressant tanke och väl värd att fundera vidare på. Grundidén att Färjeflyget skall länka samman Gotland med de stora kollektivtrafiknäten i södra Sverige har inte alltid gått fram. Jag behöver inte åka till Växjö var en vanlig kommentar. Budskapet att Färjeflyget skall koppla samman Gotland med tåget i Alvesta via Växjö flygplats har alltså inte alltid nått mottagarna. Likaså har inte alla uppmärksammat att förslaget om Färjeflyget endast gäller den trafiksvaga perioden oktober april på södra linjen. Alltså, att någon ändring i dagens sommartrafik på södra linjen inte föreslås. CO2-studien gav resultatet att färjetrafiken släpper ut runt 180 kiloton CO2 per år medan inrikesflyget på Gotland släpper ut ungefär 15 kiloton. Vidare, att utsläppen från alla bilar på Gotland är i storleksordningen kiloton CO2. Flyget transporterar passagerare per år och färjetrafiken knappt passagerare. Men eftersom färjorna också transporterar gods är jämförelsen svår. Med Färjeflyget skulle CO2-utsläppen minska med ungefär 25 kiloton per år, alltså en avsevärd mängd. CO2-studien publicerades i slutet av maj. Det var första gången som en samlad bild av CO2- utsläppen från den gotländska transportsektorn presenterades. Trots detta blev det ganska få reaktioner på studien. Många känner redan till snabbfärjornas höga oljeförbrukning. Några

6 debattörer försökte avfärda studien genom att hänvisa till ny teknik för färjorna som snart skall ge radikalt minskade utsläpp av växthusgaser (någonting som knappast är realistiskt de närmsta tiotal åren). Andra debattörer reagerade med ryggmärgen och ifrågasatte att flyget överhuvudtaget kan vara miljövänligt. Några menar att snabbfärjan ändå ger besparing eftersom alla bilar står stilla på bildäck med avstängda motorer under överfarten. Detta är förvisso sant fast ändå inte relevant eftersom färjans maskineri förbrukar mycket mera drivmedel än vad bilarna gör. Om 500 bilar (en full färjelast) var och en skall släppa ut lika mycket koldioxid på fortsatt bilresa från Nynäshamn som färjan släppt ut mellan Visby och Nynäshamn, kan bilarna köra till någonstans mellan Umeå och Skellefteå. Ett avstånd som är ungefär 7 gånger längre än avståndet mellan Visby och Nynäshamn. 4. Vad är Färjeflyget? Om södra färjelinjen vintertid Färjeflygsförslaget innebär i korthet att nuvarande snabbfärja på Oskarshamnslinjen byts ut till en långsamgående färja under perioden oktober till april 2. I stället skapas en ny flyglinje mellan Visby och Växjö som kompletteras med en busslänk mellan Växjö flygplats och järnvägsknutpunkten Alvesta. Flygtrafiken ordnas så att anslutning till södra Sverige upprätthålls med Öresundstrafiken, Kust- till kustbanan och X2000-trafiken. Tack vare detta kopplas Gotland ihop med de stora transportsystemen på fastlandet, någonting som inte alls förekommer idag. Mycket stora förbättringar i restid till de flesta slutdestinationer i södra Sverige ges med Färjeflygssystemet jämfört med dagens snabbfärja till Oskarshamn plus fortsatt resa med egen bil till slutdestinationen. Växjö är den flygplats i södra Sverige som ligger bäst till för att få bra anslutning till järnvägs- och vägnäten 3. Andra flygplatser som övervägts är Jönköping 4, Oskarshamn 5 och Kalmar 6. Slutdestinationerna för resande på södra färjelinjen är idag utspridda över hela södra Sverige med tonvikt på Skåne och Göteborgsområdet. Den bakomliggande tanken är att den föreslagna statligt delfinansierade flyglinjen skall täcka transporten över Östersjön, precis som dagens färjelinje, och att den fortsatta resan på fastlandet betalas helt av resenären precis som idag. 2 Den vecka då veckototalen för antal passagerare på södra linjen i den mest trafikerade riktningen passerar drygt 2000 är en lämplig gräns för färjeflygsperioden. På vårarna varierar denna vecka beroende på hur påsken infaller men är i allmänhet i slutet av april eller i början av maj. På hösten infaller veckan i slutet av september. Tanken är att färjeflygsperioden skall justeras från år till år beroende på trafikvolymerna km mellan flygplatsen och Alvesta C 4 52 km mellan flygplatsen och Nässjö C, närmsta stora järnvägsknutpunkt km mellan flygplatsen och Alvesta C respektive 145 km till Nässjö C 6 5 km mellan flygplatsen och Kalmar C. Restiden med tåg från Kalmar till Alvesta är 1 tim 18 min

7 21:04 20:22 19:58 20:44 19:54 17:00 21:05 20:11 19:06 21:52 19:01 23:37 21:40 18:30 20:53 18:28 20:32 21:19 19:41 19:03 20:32 19:32 Från Gotland p å kvällen (tågtider enligt 2007) Figur 3: Restider med Färjeflyget + tåg. Från Gotland på eftermiddagen På eftermiddagen kommer Färjeflyget att avgå kl 17:00 från Visby med ankomst 18:30 till Alvesta C (flyget tar 45 minuter och busstransfern till Alvesta lika mycket). Kartan visar ankomsttider till de flesta stora destinationer i södra Sverige. Idag ankommer färjan kl 20:00 till Oskarshamn. Med egen bil är man framme strax efter midnatt i Göteborg eller i Malmö enligt Vägverkets restidsplanerare. På finns ytterligare kartor (den dagliga morgonförbindelsen resp tiderna från fastlandet). Den södra färjelinjen till Oskarshamn startade Godstrafiken är omfattande. Sedan 80- talet är godsvolymerna på södra färjelinjen ungefär lika stora som på den norra. Om man bortser från sommarsäsongen så är passagerarantalen mycket låga. Snabbfärjesystemet infördes fullt ut den 1/ på den södra linjen 8. Till skillnad från den norra linjen har inte passagerarantalet vintertid påverkats nämnvärt av att snabbfärjorna infördes (se figur 10). Godstrafiken är svagt ökande. Den är delvis beroende av investeringsvolymerna på Gotland. 7 Åretrunttrafiken startade i juni Dessförinnan hade det varit sommartrafik på Oskarshamn från Förutom Oskarshamn trafikerades Västervik sommartid mellan 1958 och 1988 samt åretrunt mellan 1962 och Grankullavik (Öland) hade sommartrafik , , 1997 samt från Under somrarna samt 2003 hade södra linjen snabbfärjetrafik till en del startade snabbfärjetrafiken fullt ut. Härefter har det inte funnits några långsamgående färjor i Gotlandstrafiken, bortsett från några få tillfällen i samband med de ordinarie snabbfärjornas varvsöversyner

8 Järnvägsnätet Figur 4: Järnvägsnätet i södra Sverige Dagens höghastighetsjärnvägar sammanfaller i stort med de dubbelmarkerade linjerna på kartan. Övriga enkeldragna feta linjer är också i regel av god standard. Att passagerarantalet på södra linjen vintertid är lågt, gör att flyget passar bra. Flygtrafiken kan lätt anpassas till de ganska stora variationer i antal resande som finns mellan olika veckodagar och olika delar av Färjeflygssäsongen. Färjeflyget ger minst två dagliga dubbelturer, en på morgonen och en på kvällen, varje dag under säsongen. På de stora resdagarna, fredag och söndag, samt under höst- och vårmånaderna behövs ytterligare avgångar. Dagens snabbfärja har i princip endast en daglig avgång 9. Färjans tider måste anpassas till godstrafiken vilket innebär avgång från Visby kl 17:00 med ankomst kl 20:00 i Oskarshamn. Färjan kräver att man har egen bil för att komma till slutdestinationen då det inte finns någon kollektivtrafik (undantag till Kalmar) så sent på kvällen i Oskarshamn. Även om man ordnade en speciell snabbuss från Oskarshamn till närmsta järnvägsknutpunkt (Alvesta eller Nässjö) skulle det ändå inte fungera då denna skulle vara framme efter det att dagen sista tåg har avgått. Att ändra på färjetiderna går heller inte på grund av godstrafiken (Trafikantrådet har tidigare utrett detta). 9 På onsdagar utom under januari-mars finns det två avgångar eftersom kvällsavgången dessa dagar är godstur då max 197 passagerare får tas med. På lördagar finns det ingen avgång under perioden november-mitten av mars

9 Trafikutveckling per säsong Antal passagerare År och säsong enligt följande: jan+feb; mar+apr; maj+juni; juli; aug; sep+okt; nov+dec Färja+flyg Båda färjelinjerna Norra linjen Flyget Södra linjen Figur 5: Antal passagerare i Gotlandstrafiken från 2000 Färjetrafiken varierar kraftigt från månad till månad. Flygtrafiken har mindre säsongsvariation. Siffrorna för vårmånaderna påverkas dessutom av vilken månad de stora helgerna infaller i (påsken infaller i mars eller april beroende på årtalet). Genom att slå samman månaderna till par av månader utom för juli och augusti är det lättare att se utvecklingen från år till år. Under årens lopp har separering av gods- och persontrafik diskuterats för Gotlandstrafiken. Detta har inte varit ekonomiskt realistiskt, i varje fall inte för den södra linjen. Och nu med de stora snabbfärjorna är det ännu mera orealistiskt. Om man däremot frigör sig från att tänka i transportteknik (= färjan) utan i stället tänker i termer av persontransporter (färja och flyg) blir separeringstanken en möjlighet med Färjeflyget. Den snabbfärja som trafikerar Oskarshamn idag är vintertid kraftigt överdimensionerad. Även att godstrafiken är omfattande och att i princip alla resenärer åtföljs av personbil, är bildäcksutnyttjandet drygt 40 % 10. Passagerarantalet är i genomsnitt ca per avgång medan färjans kapacitet är 1500 passagerare. En resa med snabbfärjan på södra linjen tar 3 timmar och släpper ut 57 ton koldioxid. En resa Visby Växjö flygplats Alvesta C kommer att ta 1 timma och 30 minuter och släpper ut knappt 2 ton koldioxid med ett flygplan som tar 50 passagerare. 10 Räknat på trafikstatistik för år 2005 och för tänkt färjeflygsperiod. För 2005 hade färjeflygsperioden varit samt Se även tidigare fotnot om färjeflygsperioden. 11 Genomsnittligt antal passagerare per tur för färjeflygsperioden år 2005 var 222 st. Om man räknar bort allhelgona-, jul- och påsktrafiken var genomsnittligt antal lika med 202

10 Incheckningstiderna på de små flygplatserna Visby och Växjö är korta och i samma storleksordning som för färjan. Om incheckning till Färjeflyget på fastlandssidan kan ordnas på Alvesta C 12 blir resandet ännu smidigare. Södra linjen utanf ör sommars äsongen Långa restider till slutdestinationerna Få turer Få resenärer Mycket sm å möjligheter att n å slutdestination p å fastlandet med kollektivtrafik Mycket stora koldioxidutsl äpp per passagerare Figur 6: Sammanfattning södra linjen En modern långsamgående färja dimensionerad för södra linjen vintertid skulle vara framme i Oskarhamn kl 21:30 (jämfört med kl 20:00 idag) och gå tillbaka till Gotland med avgång runt midnatt med ankomst på morgonen i Visby. Detta är samma gamla beprövade tider som gällde fram till 2003 då snabbfärjan sattes in. Godstrafikens krav är att godset skall kunna avgå vid ena arbetsdagens slut och vara framme vid nästa arbetsdags morgon. Att godset kommer fram redan vid midnatt till Gotland ger idag litet mervärde eftersom godset från södra linjen i många fall står kvar på kajen fram till nästa morgon. I en del fall skulle återgång till gamla tider vara en förbättring för godset. Då snabbfärjorna sattes in 2003 ändrades avgångstiden i Oskarshamn från kl 24:00 till kl 21:10. Detta innebar att godset var tvunget att avgå 3 timmar tidigare från terminalerna i södra Sverige och då inte längre vid arbetsdagens slut. I en del fall innebar detta att det i praktiken tar 2 dagar i stället för 1 dag för godset från södra Sverige till Gotland. I riktning till fastlandet blir 12 För de resenärer som kommer med tåg. Resenärer från Växjö checkar givetvis in på Växjö flygplats

11 restiden 1 timma och 30 minuter längre. Detta är i de allra flesta fall försumbart då godset har hela natten på sig att komma fram till destinationen. Transport av levande djur verkar vara den huvudsakliga godskategori som utnyttjar farten på den södra linjen. Det handlar dels om djur som slaktas på fastlandet, dels om hästsportens transporter. Det finns idag en gräns på 8 timmar för sådana transporter och för dessa är naturligtvis en tidsbesparing på 1,5 timma på färjan väsentlig. Under år 2005 transporterades 402 hästsläp i vardera riktningen under färjeflygsperioden. Det vill säga, sammanlagt 200 hästresor tur och retur per färjeflygssäsong försämras. Om man skall gå vidare med Färjeflyget är det viktigt att kartlägga godstransporterna ordentligt. Detta borde kunna göras relativt enkelt då transportörerna är få och välkända. Färjeflyget får inte medföra stora försämringar för dem som tar bilen med sig och således åker färja på södra linjen. Om man antar att 75 % av dagens resenärer väljer flyg i stället för färja handlar det i genomsnitt om 68 personer per tur som får 1,5 timma längre restid till fastlandet samt får sova på båten i riktning från fastlandet. Om 50 % av dagens resenärer väljer flyget och resten färja handlar det i genomsnitt om 118 personer per tur. Om man dömer av enkätsvaren (se avsnitt 11) så verkar försämringen från snabb till långsam färja vara väsentlig. Men om man i stället dömer av faktisk resandeutveckling vintertid på södra linjen under 2000-talet (se figur 10, vänstra diagrammet) så ser man att resandeantalet inte har förändrats nämnvärt på södra linjen, trots att snabbfärjan infördes år Detta till skillnad mot norra linjen där passagerarutvecklingen vintertid stadigt ökat under hela talet. 5. Koldioxidutsläppen En modern långsamgående färja för södra linjen skulle släppa ut drygt 12 ton CO2 per enkeltur i genomsnitt med den föreslagna turlistan. Detta skall jämföras med 57 ton för dagens snabbfärjetrafik. Den totala besparingen i CO2-utsläpp per år för Färjeflygsförslaget skulle bli knappt 25 kiloton. Denna besparing är jämförelsevis mycket stor. Halva Gotlands nuvarande sparmål fram till 2010 för CO2 från hushållssektorn (exklusive transporter) skulle klaras av med hjälp av Färjeflyget. För att få samma besparing som Färjeflyget från Gotlands bilar krävs att bilar kör i genomsnitt 50 km mindre varje dag under ett helt år. Med andra ord, Färjeflyget ger samma besparing som om en stor del av Gotlands bilar stod helt stilla under hela året. Med Färjeflyget skulle färjornas utsläpp minska från knappt 185 kiloton för 2007 till drygt 155 kiloton. Flygets utsläpp skulle öka från 15 kiloton till 18 kiloton. Enbart besparingen i färjetrafiken är alltså nästan dubbelt så stor som hela flygets utsläpp överhuvudtaget. Vad är utsläppet per passagerare? För flyget är det lätt att räkna ut detta eftersom flyget i princip inte transporterar något gods. Utsläppet per passagerare år 2006 var lika med 47,8 kilo ( ton utslaget på passagerare). Om man gör samma räkneoperation för färjorna för år 2006 får man 118,3 kg ( ton utslaget på passagerare) men då gör man fel eftersom färjan ju också transporterar gods. Jonas Åkerman, KTH, vars studie startade CO2-debatten, använde här en modell med en procentschablon för fördelning

12 mellan gods och passagerare. Det är denna schablon som har kritiserats. Vi har i denna studie konsekvent avstått ifrån att räkna på detta sätt. Tyvärr har uppfattningen spritts att Färjeflyget har baserat sina uträkningar på Jonas Åkerman och därmed är felaktiga. Så är det inte alls. CO2-utsläpp från gotländska transportsektorn ,9 154,2 136,5 165,1 174,6 177,1 176,2 183,8 156,5 140 CO2-utsläpp per år 1000-tal ton ,3 18,7 18,3 15,3 14,1 13,9 14,9 18, År Förslag Färjeflyget Vägtrafik enl kommunala energibalanser Färja Inrikesflyg Figur 7: CO2-utsläpp från gotländska transportsektorn De röda staplarna är färjan, de gröna är flyget och de blåa är biltrafiken (finns bara siffror t o m 2004). Flygets utsläpp (grönt) är mycket blygsamt i förhållande till färjan (rött). Dessutom har flyget i stort minskat CO2- utsläppen från Effekten i CO2-utsläpp av Färjeflygsförslaget visas längst till höger. Genom att flyga passagerarna till Södra Sverige vintertid minskar CO2-utsläppen från färjan med 27,3 kiloton per år mot att flygets utsläpp ökar från 14,9 kiloton till 18,0 kiloton, en ökning på endast 3,1 kiloton. Besparingen i CO2-utsläpp genom Färjeflyget är gjord på följande sätt: + CO2-utsläpp för dagens snabbfärjeturer på södra linjen under färjeflygsperioden - CO2-utsläpp för föreslagna färjeturer med långsam färja på södra linjen under samma period + CO2-utsläpp för erforderliga flygturer för Färjeflyget = Besparing i CO2-utsläpp genom Färjeflyget Denna besparing uppgår till ton per år totalt. Det totala antalet passagerare under tänkt färjeflygsperiod för år 2005 uppgick till st. Man kan alltså, utan att räkna fel på passagerare kontra gods, säga att besparingen är 253 kg per passagerare ( ton utslaget på passagerare). 253 kg per passagerare och resa är en i sammanhanget stor siffra. Som en jämförelse kan man nämna att en charterresenär Arlanda-Bankok släpper ut ungefär 800 kg.

13 6. Ekonomi för resenärerna För Färjeflyget föreslås samma prismodell som färjan har (fasta priser, Gotlandsrabatt, viss typ av barn- och ungdomsrabatter samt generösa av- och ombokningsregler). En enkelbiljett för vuxen föreslås kosta 350 kronor med Gotlandsrabatt respektive 610 kronor utan rabatt. En biljett för barn och ungdom mellan 6 och 18 år skulle kosta 150 kronor och barn under 6 år skulle åka gratis. I biljettpriset ingår transfer mellan Växjö och Alvesta. Till detta pris kommer sedan tågbiljetten fram till slutdestinationen plus kostnaderna för anslutningsresorna från och till järnvägs- och flygstationerna. Motsvarande färjebiljetter under vintern kostar idag mellan 124 och 168 kronor (beroende på sittplatsalternativ) för vuxna med Gotlandsrabatt. Utan Gotlandsrabatt är priset mellan 177 och 297 kronor. En ungdomsbiljett 6-18 år kostar mellan 42 och 72 kronor. Till detta kommer resan med den egna bilen. Gotlänningar betalar 162 kr och fastlänningar 322 kr för en bilplats på färjan. På detta läggs kostnaden att med den egna bilen köra från Oskarshamn till slutdestinationen. 7. Ekonomi för samhället Den föreslagna prisnivån för Färjeflyget ligger under vad det kostar att producera flygresorna, precis som dagens färjepriser ligger under dess produktionskostnad. Det går i och för sig att sälja överskottsplatser till föreslagna prisnivåer för vuxna, vilket också sker idag för flyget. Fast det går inte att sälja alla platser till detta pris om man samtidigt skall tillhandahålla en kapacitet som innebär att de resande kan åka på just de dagar och tider som efterfrågas. Att kunna göra detta är en förutsättning för att flyget skall kunna ersätta färjan. En ekonomisk överslagsberäkning är gjord för Färjeflyget. Dels har besparingen för en långsamgående färja under oktober april jämfört med dagens snabbfärja uppskattats. Endast besparingar i drivmedel och kapitalkostnad har då beaktats. Dels har kostnaden för att producera erforderliga flygturer beräknats. Överslagsberäkningen ger vid handen att kostnaden för staten blir densamma med Färjeflyget som med dagens lösning. Beräkningen bygger då på att trafiken på södra linjen kommer att öka på grund av ökad tillgänglighet och minskade restider jämfört med dagens färja. Om denna ökning uteblir blir Färjeflyget billigare för staten än dagens lösning. I fallet Gotland är flygtrafik generellt sett en mer flexibel lösning än vad färjetrafiken är, både vad gäller teknik och ekonomi 13. Flygtrafik är kraftigt standardiserad, antalet möjliga trafik- 13 Till skillnad från flyget är färjetrafik på Gotland en mycket specialiserad verksamhet. Den är sjöfartsmässigt unik eftersom det är den enda långa svenska inrikeslinjen (det går tekniskt och ekonomiskt inte att jämföra vägverksfärjor med Gotlandsfärjor på grund av linjeavstånden även om många vill göra detta). För närvarande verkar Gotlandsbolaget (Rederi AB Gotland / Destination Gotland) vara den enda möjliga trafikutövaren. I den senaste upphandlingen tog Rikstrafiken till exceptionella metoder för att överhuvudtaget få in ytterligare anbud än från Gotlandsbolaget, vilket antagligen inte lyckats. Och i den första upphandlingsomgången ville inte ens Gotlandsbolaget lämna något anbud. Det är också svårt, i varje fall med dagens trafikströmmar i Östersjön, att kombinera Gotlandstrafik med annan färjetrafik.

14 utövare är mycket stort och det är lätt att kombinera Gotlandsflyg med annan flygtrafik. Vid en statlig upphandling av Färjeflyget skulle många operatörer konkurrera om uppdraget. Det skulle också vara möjligt att ha korta avtalsperioder och därigenom fortlöpande kunna anpassa trafiken till förändrade förutsättningar. Flygplan är standardiserade fordon med kända prestanda, tillverkade i långa serier, precis som bilar. Färjor är mycket speciella objekt som alltid skräddarsys för en viss beställares behov. En färja är alltid att betrakta som en unik individ. Av detta följer att det är ganska lätt att kalkylera kostnader för flygtrafik medan det är betydligt svårare att generalisera kostnader för en färjetrafik. Den ekonomiska kalkylen för Färjeflyget bygger på att det överslagsmässigt går att producera resor Visby Växjö flygplats Alvesta till en kostnad av 400 kr per flygstol med en kabinfaktor på 90 %. Flygtrafik är, som sagt, mycket standardiserad. Om det blir aktuellt att gå vidare med Färjeflyget kan Rikstrafiken väldigt lätt få fram en relativt säker totalkostnad för flygturerna, även om den slutliga kostnaden först kommer fram i en upphandlingssituation då effekten av konkurrensen mellan många flygoperatörer kommer fram. Besparingen i färjetrafiken på södra linjen vintertid är betydligt svårare att beräkna. År 2006 gjorde Rikstrafiken en förstudie om eventuellt statligt ägande av tonnaget. Rapporten är gjord av konsulten Henrik Swahn. I denna studie finns en överslagskalkyl för färjetrafikens kostnader. Samma kalkylmodell har använts här. Swahn har bedömt kapitalvärdet för nuvarande snabbfärja till en miljard kronor. Swahn använder en kalkylränta på 4 procent samt en 20-årig avskrivningstid. Vad kostar en modern långsamgående färja dimensionerad för södra linjen vintertid? Genom sökning i färjebranschens databas (Shippax) över världens alla färjor kan man konstatera att antalet fartyg i denna storlek är mycket begränsat. År 2005 byggde danska Bornholmstrafikken två nya färjor för den nya linjen Köge Rönne. Dessa fartyg stämmer väl med vinterbehoven för södra linjen. En sådan färja kostade 350 miljoner kronor att bygga år Besparingen i kapitalkostnad för tonnage har beräknats som skillnaden mellan 1000 och 350 miljoner kronor och med Swahns kalkylmodell samt för 200 av årets 365 dagar. Till detta har lagts besparing i bunkers för långsamgående färja jämfört med snabbfärja. Rikstrafiken har byggt upp omfattande egen kunskap om Gotlandstrafikens villkor i och med den pågående upphandlingen. Rikstrafiken borde lätt kunna göra en så bra kalkyl som det överhuvudtaget är möjligt att göra, då det gäller besparingen snabbfärja visavi långsamgående färja. 8. Ekonomi - framtiden Drivmedlen för såväl färja som flyg är idag obeskattade medan drivmedlen för vägtrafiken är beskattad. På grund av befarad kommande minskning i oljeproduktionen samt på grund av klimatfrågan finns det anledning att spekulera om både framtida ökade oljepriser och om CO2-beskattning. Om flyget och färjans drivmedel skulle beskattas blir påverkan på trafiken stor. Biljettpriserna på snabbfärjan skulle då höjas mycket mera än flygets på grund av snabbfärjans stora oljeförbrukning. För färjetrafiken har det bestämts i det nya trafikavtalet att en-

15 dast halva ökningen av drivmedelskostnaden skall slå ut på biljettpriset. Även med denna regel skulle flyget bli relativt billigare för resenären än snabbfärjan. Effekterna skulle bli extra svåra för snabbfärjan på Oskarshamnslinjen vintertid med dess fåtaliga passagerare och en godstrafik som inte skulle vilja betala för hastigheten då de inte behöver den. Om man till detta spekulerar i ett bensinpris som överstiger 20 kronor litern skulle detta i slutändan innebära stora förändringar för den södra färjelinjen. Det genomsnittliga reseavståndet för en färjeresenär till slutdestinationen uppskattas till storleksordningen mil. 9. Färjeflyget och sommartrafiken Får inte Färjeflyget konsekvenser för sommartrafiken? var en vanlig fråga då delrapporten presenterades. Färjeflygsförslaget omfattar endast trafiken på södra linjen mellan oktober och april. Kostnadsbesparingen genom att byta ut snabbfärjan mot långsamgående färja är räknad som en delårskostnad och inte som en helårskostnad. Detta betyder strikt ekonomiskt, att pengarna till snabbfärja finns kvar fast bara för perioden maj augusti då kapaciteten behövs. Kan man göra en sådan här avgränsning? Det vill säga att endast diskutera vintertrafiken? Om svaret är nej så leder detta till att man i så fall måste utreda hela trafiken även om man endast vill förändra en liten del av den. I så fall är det mycket svårt att överhuvudtaget komma med några nya idéer om trafiken. En del debattörer har menat att det inte går att ta bort snabbfärjan på vintern från Oskarshamn eftersom snabbfärjan måste finnas för att sommartrafiken skall fungera. Detta leder i sin tur till en intressant vidareutveckling av diskussionerna om Gotlandstrafiken. Historiskt sett har frågeställningen alltid varit den omvända. Det vill säga, att sommartrafiken måste vara reglerad för att vintertrafiken skall kunna fungera. I Gotlandstrafikens historia har man alltid varit rädd för att det skall komma nya färjeoperatörer som endast kör på sommaren, då resandeunderlaget är stort. Alltså operatörer som plockar russinen ur kakan. Sedan mitten av 90-talet finns det en speciell lag som omöjliggör sommartrafik mellan Gotland och fastlandet (Öland räknas inte som fastland) om operatören inte samtidigt kör på vintern. Andra debattörer menade följaktligen att sommartrafiken inte är något problem ifall Färjeflyget införs. Det är bara att ta bort lagen så ordnar det sig automatiskt. Man menar alltså att om lagen tas bort så kommer det på marknadsmässiga villkor att uppstå ett utbud av ny sommartrafik som täcker efterfrågan. Tanken är antagligen inte helt orealistisk numera, eftersom Destination Gotland på eget bevåg sommaren 2007 öppnat en ny linje mellan Visby och Grankullavik (Öland). Utöver de tre snabbfärjor som går i upphandlad trafik på Oskarshamn och Nynäshamn finns det nu i sommar en fjärde snabbfärja som körs helt utan inblandning från staten.

16 Enligt obekräftade uppgifter, gjorde Destination Gotland tillsammans med Västerviks kommun några sonderingar hos Rikstrafiken om att utöver Öland även öppna en ytterligare sommarlinje på marknadsmässiga villkor mellan Visby och Västervik. Detta stoppades på grund av lagen. 10. Andra angränsande frågor En annan reaktion på Färjeflyget var att det i förlängningen skulle leda till enhamnsalternativet. Detta var kanske den tyngsta reaktionen på delrapporten från de gotländska politikerna och den gotländska pressen. Därför finns det anledning att här belysa detta ordentligt, även om det inte direkt har med Färjeflygsförslaget att göra. Diskussionen om enhamnsalternativet återfinnes i bilaga 1. Ytterligare frågor om Färjeflyget är hur förslaget i tiden stämmer överens med Rikstrafikens pågående upphandlingar. Likaså hur Färjeflyget rimmar med den ståndpunkt som ett enat Gotland gjorde sommaren 2006 om färjetrafiken. Dessa frågor tas upp i bilaga Opinionsundersökning Under april och juni fanns en webbenkät öppen på Enkäten bestod av 12 flervalsfrågor. 7 frågor gällde Färjeflygsförslaget och resterande frågor gällde färjetrafiken i allmänhet. Härtill fanns en möjlighet att skriva egna kommentarer. Trots att informationen om enkäten spreds ordentligt (www.gotlandska.se hade en direktlänk till enkäten på bästa plats de sista 14 dagarna) inkom endast 135 stycken svar. Detta var betydligt mindre än förväntat. Å andra sidan är det ju få som använder den södra linjen vintertid, vilket kanske speglas i det låga intresset för enkäten. I gengäld verkar det vara mycket engagerade personer som svarat på enkäten. Detta märks på mängden inskrivna kommentarer. 80 % av svaren har uppgivit Gotland som hemkommun. Knappt 60 % av svaren gällde enbart privatresor. 25 % av svaren gällde personer som använder linjen en gång per år under tiden oktober till april. 45 % använder linjen upp till 5 gånger, 20 % upp till 10 gånger samt slutligen, 10 % mer än 10 gånger per år under vintersäsongen. På frågan om slutdestinationen på fastlandet, kunde de svarande skriva in orter i fritext. En del har uppgivit flera orter. Efter uttolkning av samtliga svar får man följande bild av slutdestinationerna för södra linjen under lågsäsongen: Skåne och söder därom 30 %, Göteborg eller Västra Götaland 19 %, Kalmar län 13 %, Östergötland 11 %, Växjö och Kronobergs län 9 %, Jönköpings län och östra Västra Götaland 8 %, Blekinge 7 % samt Halland 3 %. Svaren stämmer ganska väl överens med tidigare undersökningar. Anmärkningsvärt är att hela 11 % gäller Östergötland då gränsen mellan den södra och den norra linjens rimliga upptagningsområde borde gå här.

17 Häften av de svarande menade att de alltid måste ha bilen med sig på resan till södra Sverige, 30 % kunde alltid välja Färjeflyget i stället för färjan och 20 % kunde kombinera Färjeflyg och långsamgående färja. Hälften av de svarande tyckte att idén om Färjeflyget borde utredas ytterligare. Miljöhänsynen är relativt begränsad. 70 % av svaren kan aldrig tänka sig att välja 1,5 timmar längre restid för miljöns skull. 15 % kan göra det alltid och 15 % ibland. Intresset för lägre biljettpris i utbyte mot längre restid var mycket svagt hos de svarande. Detta kanske kan förklaras av att majoriteten av de svarande har uppgivit Gotland som hemkommun, vilket innebär att de flesta reser med Gotlandsrabatt. En tur- och returresa för en familj med Gotlandsrabatt kostar runt 1000 kronor medan fastlandsfamiljen får betala mellan 1700 och 2800 kronor för samma resa. Den andra delen av enkäten innehöll en fråga med följande påstående: Idag får våra turister betala vår landsväg med högre biljettpriser på sommaren. Tycker du att det är rätt eller fel? 42 % tyckte att detta var rätt och 40 % tyckte att det var fel. Påståendet är diskutabelt och frågan borde ha ett tredje alternativ påståendet är felaktigt. Tyvärr föll detta bort i utformningen. En del av de svarande kommenterade detta i fritextdelen. För övrigt indikerar svaren ett mycket starkt stöd för nuvarande snabbfärjetrafik. Detta stämmer väl med de trafikantundersökningar som Rikstrafiken regelbundet genomför och där Destination Gotland får extremt goda betyg av resenärerna. En översiktlig tolkning av vad som skrivits i fritextdelen ger att ungefär hälften av de svarande är kraftigt negativa till idén om Färjeflyg. Man kan också utläsa att budskapet om Färjeflygets innebörd inte har gått fram ordentligt hos alla. En del har inte förstått att Färjeflyget tillsammans med järnvägen utgör det tilltänkta nya trafiksystemet. Dessa har svarat att man inte åker till Växjö och därmed är Färjeflyget ointressant. Överhuvudtaget verkar det vara mycket främmande för gotlänningar att det i en del lägen faktiskt kan vara bättre att resa med andra trafikslag än den egna bilen. Visserligen sker de flesta personresor på fastlandet också med bil, fast det har skett en hel del förändringar i resmönstren de senaste åren. Detta verkar ha gått gotlänningarna helt förbi. I och med upprustningarna av de stora järnvägslinjerna i södra Sverige har tåget blivit ett intressant alternativ till den egna bilen. Framförallt då hastigheterna är betydligt större med tåg än med bil. Mellan de stora orterna i t ex Öresundstågsystemet är det i normalfallet omöjligt att komma fram fortare med egen bil. Turtätheten är också stor så detta är ej heller något problem. Vad som däremot kan vara problem är att tågåkandet har ökat mer än vad som förväntats vilket i en del fall innebär trängsel på tågen. Att gotlänningarna inte är med på tåget är kanske inte så konstigt. De gotländska kommunikationerna har sedan länge varit bortkopplade från fastlandsnäten. Idag finns det egentligen

18 bara fungerande kollektivtrafik från Nynäshamn till Stockholm, då man ser på våra fastlandshamnar. Gotlänningarna är också vana att åka bil hemma på ön, biltätheten är hög. Resultatet av en webbenkät får inte förväxlas med resultaten från en statistiskt säkerställd enkätundersökning mot slumpmässigt utvalda respondenter. Till exempel är det ganska lätt att kringgå tekniken så att samma person kan avge många svar. Webbenkäten kan ändå ses som en fingervisning om opinionen. Om det blir aktuellt att gå vidare med Färjeflyget bör man göra en statistiskt korrekt undersökning genom att fråga passagerarna på södra färjelinjen vintertid.

19 12. Bilaga 1: Enhamnsalternativet En annan reaktion på Färjeflyget var att det i förlängningen skulle leda till enhamnsalternativet. Detta var kanske den tyngsta reaktionen på delrapporten från de gotländska politikerna och den gotländska pressen. Därför finns det anledning att här belysa detta ordentligt, även om det inte direkt har med Färjeflygsförslaget att göra. Enhamnsalternativet innebär att de nuvarande två linjerna i bastrafiken ersätts med en ny åretruntlinje på Visby Oxelösund. Om man utgår ifrån dagens färjetrafik så skulle man för det mesta klara av hela vintertrafiken genom att flytta de två dagliga turerna på Nynäshamn till Oxelösund och därmed lägga ner Oskarshamnsturen. Hela trafiken på vintern skulle då i stort klaras av med en stor båt i stället för två stora Alternativet har diskuterats sedan 80-talet och har alltid mött stort motstånd från gotlänningarna. Först nu på 2000-talet märker man en liten omsvängning i opinionen. Vägnätet Figur 8: Huvudvägnätet E4 är i stort sett sammanhängande motorväg från Danmark till Stockholm. Rv 40 från Göteborg till Jönköping håller successivt på att förbättras och kommer att ha hög standard inom några år. E6:an längs västkusten är motorväg idag och rustas nu upp mot Oslo. Västerut från Stockholm är det motorväg till Örebro. E22:an längs ostkusten har god landsvägsstandard från Skåne till Blekinge. Enhamnsalternativet innebär idag restidsförsämringar för de flesta resenärer. Dagens Nynäshamnsresenärer som skall till Storstockholm och Mälardalen får betydligt längre restid, framförallt om man inte reser med egen bil. Dagens Oskarshamnsresenärer får också restidsförsämringar men dessa är faktiskt inte så stora som man kan tro, eftersom Oxelösund ligger endast 2 mil från det Svenska huvudvägnätet (E4-an från Norrland till Skåne via Stockholm

20 samt förgreningen till Göteborg via riksväg 40 och Jönköping). De stora vinnarna i restid är sörmlänningarna och östgötarna. Anledningen till att restidsförsämringen inte blir så stor för dagens Oskarshamnsresenärer är att huvudvägnätet i stort utgörs av motorvägar medan vägnätet till Oskarshamn består av vanliga landsvägar med betydligt lägre reell genomsnittshastighet. De flesta resenärer till södra Sverige från Oskarshamn kör riksväg 23 över Växjö och vidare till Skåne, antingen över Älmhult eller ut till E4-an vid Ljungby. De som skall till Västkusten kör riksvägarna 23, 34, 33 och 40 mot Göteborg (eller 23, 34, 127, 31 och 40). Det har framförts att E22:an från Malmö till Norrköping via Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn snart blir en motorväg, vilket radikalt skulle förändra situationen för den södra färjelinjen. Intressenter i Skåne, Blekinge och Kalmar län har bildat E22 AB och verkar för en delvis icke-vägverksfinansierad motorväg. Den som länge har följt utvecklingen och har studerat de aktuella trafikvolymerna gör ändå bedömningen att det handlar om förändringar på mycket lång sikt om ens någonsin. Inte ens Kalmar kommun, som annars är mycket engagerad i sin infrastruktur, verkar tro på någon snabb förändring. Inom en överskådlig framtid (20 år) kanske det blir motorväg från Malmö till Blekingegränsen och därefter mötesseparerad landsväg (2+1) genom Blekinge och upp genom Småland. Detta skulle i så fall påverka restiderna för vår södra färjelinje till Oskarshamn tämligen marginellt. Oxelösund ligger idag långt ifrån de stora knutpunkterna i det snabba järnvägsnätet. En ny snabbjärnväg, Ostlänken, planeras mellan Stockholm och Östergötland via Nyköping. Med denna järnväg kommer Östergötland på dagpendlingsavstånd från Stockholm. Tänkt restid mellan Norrköping och Stockholm är 45 minuter. Hur pass sannolikt det är att denna järnväg blir klar inom 20 år är mycket oklart. Passagerartrafiken vintertid på Nynäshamn är i stor utsträckning mot Stockholm. Till skillnad från den södra linjen reser många utan egen bil. Både båtbuss och pendeltåg mellan Nynäshamn och Stockholm är viktiga för den norra färjelinjen. Förbindelserna mellan Nynäshamn och Stockholm är idag inte bra men kommer i nära framtid att bli mycket bättre. Den nya fyrfältsvägen från Ösmo till Västerhaninge blir klar år Samtidigt rustas järnvägen upp vilket snart innebär att pendeltåget kan fungera mycket bättre i anslutning till snabbfärjan. Om man inför enhamnsalternativet utan Ostlänk kommer de icke bilburna resenärerna till Stockholm att få åka båtbuss i över två timmar mellan Oxelösund och Stockholm. Detta skulle i så fall äta upp en stor del av restidsbesparingen av snabbfärja på norra färjelinjen. Sjöresan till Oxelösund är i tid inte kortare än till Nynäshamn. Även med en Ostlänk finns det frågetecken. Det är oklart om det blir en bra koppling mellan Oxelösund och Ostlänken. Det kanske blir fråga om att åka matarbuss från färjan till järnvägsstationen i Nyköping eller om den blir på Skavsta. Östsvenska Handelskammaren, som är engagerad både för Ostlänken och Gotlandstrafiken, verkar inte vilja koppla samman Gotland med Ostlänken, utan förordar tvåhamnsalternativet även på lång sikt.

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad*

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* MATS BERGMAN En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* Efter avregleringen av inrikesflyget år 1992 har SAS utmanats av främst Transwede och Malmö Aviation, vilka båda

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer