Årsredovisning SEB:s kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att göra kunderna än nöjdare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003. SEB:s kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att göra kunderna än nöjdare."

Transkript

1 Årsredovisning 2003 SEB:s kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att göra kunderna än nöjdare.

2 Innehåll SEB:s finansiella information återfinns på i sammandrag 1 Ekonomisk information under 2004 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Ekonomisk översikt 4 Detta är SEB 6 SEB i samhället 12 SEB-aktien 14 SEB-koncernens divisioner Nordic Retail & Private Banking 16 Corporate & Institutions 18 SEB AG Group 21 German Retail & Mortgage Banking 22 SEB Asset Management 24 SEB Baltic & Poland 26 SEB Trygg Liv 28 Förvaltningsberättelse Finansiell koncernöversikt 31 Koncernens risk- & kapitalhantering 37 Ansvarsfördelning och styrning 43 Bokslutsmeddelande Årsredovisning Bolagsstämma Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september Kontaktpersoner: Gunilla Wikman Koncerninformationschef Telefon: Per Anders Fasth Chef Investor Relations Telefon: Annika Halldin Ansvarig Finansiell information/aktieägarfrågor Telefon: februari Mitten av mars 1 april 6 maj 27 juli 20 oktober Redovisningsprinciper 48 Definitioner 52 Resultaträkningar 53 Balansräkningar 55 Kassaflödesanalys 56 Noter 57 Femårsöversikter 94 Förslag till vinstdisposition 96 Revisionsberättelse 97 Styrelse 98 Verkställande ledning och revisorer 99 Adresser 100 SEB-medarbetare på omslagets framsida (från vänster till höger): 1. Espen Östlyngen 2. Björn Jansson 3. Cecilia Gunne 4. Anders Johnsson 5. Henrik Mitelman 6. Simone Schenk 7. Elke Dott 8. Mireille Rydberg 9. Wolfgang Grünwald 10. Klas Eklund 11. Neslihan Demir 12. Vallo Pulk 13. Stefan Spahl 14. Viveka Andersson 15. Einar Thodal-Ness 16. Eerika Vaikmäe-Koit 17. Charwin Agard 18. Markus Schuwerack 19. Mart Altvee 20. Inger Pettersson 21. Matteo Biliotti 22. Helena Pajander 23. Doris Mayer 24. Fatma Topcu 25. Evelin Mals 26. Håkan Hellquist 27. Wolfgang Degenkolb 28. Evelin Pull 29. John Jawor 30. Jan Palmberg 31. Leif Nylén 32. Viveka Hirdman-Ryrberg 33. Gert-Jürgen Schimmelpfennig 34. Harald Radu 35. Birgitta Callin 36. Johan Magnusson 37. Marie Ekström 38. Figen Kandemir

3 2003 i sammandrag Resultatutveckling och föreslagen utdelning Rörelseresultatet inklusive pensionsavräkning ökade med 7 procent till Mkr (7 412). Nettoresultat förbättrades med 7 procent till Mkr (5 318), vilket motsvarar 8:22 kronor (7:60) per aktie. SEB-aktien steg med 46 procent och utvecklades därmed bättre än både generalindex och europeiskt bankindex. Kreditförlusterna var fortsatt låga. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,3 procent (12,0). Utdelningen föreslås till 4:00 kronor (4:00). Vinst per aktie och utdelning Per SEB-aktie, kronor Kostnadsutveckling Inkl. SEB Trygg Livs kostnader ,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Resultat Utdelning Kostnadsutveckling, mdr kr Kostnads/intäktsrelation, % Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital, % 12,3 12,0 Vinst per aktie, kronor* 8:22 7:60 K/I-tal 0,67 0,69 Kreditförlustnivå, % 0,15 0,13 Kapitaltäckningsgrad, % 10,23 10,47 Primärkapitalrelation, % 7,97 7,88 Antal befattningar, medeltal Antal e-banking-kunder, tusental Förvaltat kapital, miljarder kronor * Mer information om SEB-aktien finns på sid 14 Rörelseresultat per division Mkr Nordic Retail & Private Banking Corporate & Institutions German Retail & Mortgage Banking SEB Asset Management SEB Baltic & Poland SEB Trygg Liv Strategi- och förändringsarbete SEB:s förändringsprogram kallat 3 C som i Customer satisfaction, Cross-servicing och Cost efficiency fortsatte att ge resultat under Ökad kundnöjdhet rekordhöga betyg bland storföretag och institutioner, högsta ranking för Enskilda Securities, stora förbättringar för mindre och medelstora företag. Förbättrat samarbete och ökad korsförsäljning inom koncernen stärkta marknadspositioner på många områden och höjd motivation bland de anställda. Ökad kostnadseffektivitet koncernens kostnader vid årsskiftet 19,2 miljarder kronor att jämföra med 22,5 miljarder på årsbasis sommaren SEB ÅRSREDOVISNING

4 Styrelseordförande har ordet Ett allt bättre resultat Det är glädjande för mig och övriga styrelsen att konstatera att koncernens uthålliga arbete med att sänka kostnaderna, öka effektiviteten och fördjupa relationen med kunderna också lett till en betydande resultatökning var ett år då världsekonomin började återhämta sig. Efter en orolig inledning med krig i Irak, sars-epidemi och risk för deflation gick världen mot ljusare tider, en utveckling som också återspeglats på börserna. Återhämtningen på de flesta aktiebörser runt om i världen är tecken på ekonomisk medvind, med USA i spetsen och Kina som växer i rasande takt. Men Europa har halkat efter inte minst på grund av de stora strukturella utmaningar som de största länderna Frankrike, Tyskland och Italien står inför. Men även här skymtas tecken på långsam återhämtning. Långsiktig strategi bär frukt Efter förvärven i Tyskland, Baltikum och de nordiska länderna har SEB blivit en nordeuropeisk bank med verksamhet på ett flertal hemmamarknader. Det löpande konsolideringsarbetet har givit ett allt bättre resultat där effektivitet och kundnöjdhet fått en starkare framtoning, något som fortsätter att ha högsta prioritet framöver. Resultatet av SEB:s långsiktiga arbete har avspeglats i koncernens aktiekurs som har stigit 46 procent under året. Ökningen ligger långt över såväl generalindex på Stockholmsbörsen som European Bank Index. Trots förbättringen har dock räntabiliteten inte nått den nivå vi siktat mot, till följd av att den ekonomiska situationen i Tyskland tynger vår verksamhet där. Styrelsen ser dock SEB:s tyska bank som en strategisk investering och har en stark tro på framtiden för koncernens verksamhet i Tyskland. Stort engagemang i ägarstyrning I såväl Sverige som i övriga Europa pågår debatten om förtroendet för näringslivet med oberoende rapporter som exempelvis The Higgs Report i Storbritannien. Under det senaste decenniet har allmänt tillämpade koder för corporate governance, dvs ansvarsfördelning och styrning av bolagen, introducerats i cirka 50 länder. I Sverige har vi ett välutvecklat system med självreglering och en ovanligt sträng bolagslag. Förtroendekommissionen kommer under våren att lägga fram sina förslag och bland dessa kan vi förvänta oss förslag till en svensk corporate governance-kod. Att arbeta för öppenhet, transparens och kommunikation har under ett antal år varit av vital betydelse för styrelsen och ledningen i SEB. Detta i kombination med en tydlig ägarstyrning via styrelse, revisorer och kommittéer är grundläggande för att bibehålla förtroendet bland aktieägare och andra intresseorganisationer. Styrelsen, aktieägarnas förlängda arm, tar en aktiv roll i den löpande kontrollen av verksamheten genom ett fördjupat engagemang i SEB:s tre befintliga kommittéer: kreditutskottet, revisions- och compliancekommittén samt kompensationskommittén. Dessa beskrivs mer ingående i Förvaltningsberättelsen. Personaloptionsprogram och återköp av egna aktier Jag och övriga styrelseledamöter tror starkt på långsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen kommer därför att föreslå att bolagsstämman 2004 beslutar om en fortsättning på personaloptionsprogrammet för cirka 700 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SEB. Villkoren är i allt väsentligt desamma som i de tidigare programmen men med vissa förändringar. Bland annat föreslår vi att ett tak som maximerar utbetalningen för varje option introduceras. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman fattar beslut om ett generellt återköp om maximalt 20 miljoner aktier. Skälet är att vi vill ha möjlighet att optimera bankens kapitalstruktur och underlätta en effektiv hantering av SEB:s kapitalbas har varit ett givande år för SEB tack vare starka insatser från alla medarbetare. Jag vill ta detta tillfälle att framföra min och styrelsens tacksamhet till både ledning och anställda för ett hårt arbete, stort engagemang och goda resultat. Jag ser fram emot ett spännande 2004 för SEB. Stockholm i februari 2004 Jacob Wallenberg Styrelsens ordförande 2 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

5 VD har ordet Ökade marknadsandelar och nöjdare kunder Vårt förbättringsprogram 3 C har fortsatt att generera starka resultat på många håll i koncernen. Våra kunder har blivit mer nöjda med våra tjänster, kostnaderna har fortsatt minska och våra medarbetare är mer motiverade än tidigare. Resultatet har för varje kvartal blivit allt starkare. Det är glädjande att se att det är så många olika delar i koncernen som bidragit till vårt resultat. I ett vidare perspektiv är det inte bara resultatet för aktieägarna som ökat under 2003, utan även värdet för våra kunder och medarbetare. Det viktigaste av allt är våra kunder och deras relation till oss. Vi bestämde oss för två år sedan att satsa mer kraftfullt på våra kunder, både på privat- och företagssidan. Under de senaste åren har en mängd åtgärder satts in när det gäller produkterbjudande, service, tillgänglighet och priser. Vi har också förändrat vårt sätt att arbeta och fatta beslut. Det är därför glädjande för alla inom SEB att se att arbetet gett resultat. Vi kan konstatera att våra kunder steg för steg blivit allt mer nöjda med oss och att vi ökar våra marknadsandelar på många håll. Mer motiverade medarbetare Att kunderna är nöjda och väljer oss för merparten av sina finansiella behov är det viktigaste för oss och vår lönsamhet. Men utan våra medarbetare, deras engagemang och kompetens, är det svårt att nå någon högre grad av kundnöjdhet. Deras kompetens är nyckeln till kundernas förtroende, det handlar om att ge god service, utföra effektiva tjänster samt att ge bra rådgivning. Därför är det lovande för framtiden att våra medarbetare också upplever en allt starkare motivation. Under året som gått har alla medarbetare och alla chefer inom SEB ägnat mycket tid åt att etablera och införa våra koncerngemensamma värderingar: engagemang, professionalism, kontinuitet och ömsesidig respekt. Det är en viktig del av hur vi arbetar för en starkare gemensam kultur tvärs över organisatoriska och geografiska gränser. Genom att agera som ett SEB gentemot våra kunder hoppas vi kunna bli både effektivare, erbjuda bättre och bredare lösningar och förenkla kontakten mellan dem och oss. Många av våra medarbetare har också ägnat tid och engagemang åt olika välgörenhets- och samhällsprojekt. För aktieägarna är det dock till syvende och sist hög och uthållig lönsamhet som räknas. Tack vare ökad kundnöjdhet, ökade marknadsandelar, engagerade medarbetare och lägre kostnader har vi lyckats öka vårt resultat kvartal för kvartal trots en svag konjunktur på många områden. Starka resultat i många delar När det gäller de olika delarnas bidrag till helheten kan vi konstatera att storföretagssidan med ansvar för nordiska och tyska storföretag samt internationella finansiella institutioner, blivit allt viktigare för oss ur ett lönsamhetsperspektiv. Det är också glädjande att se att resultatet här inte bara är högt utan också mer stabilt. Den nordiska kontorsrörelsen har också visat fina ökningstal för både resultat och volymer och förbättrad kundnöjdhet efter de förändringar som genomförts. Under året har kapitalförvaltningen uppvisat förbättrad avkastning och stark försäljningsutveckling. Den svenska livförsäkringsrörelsen har också trots ett svårt år både ökat marknadsandelar och resultatet kraftigt. I Tyskland har ekonomin varit fortsatt svag under 2003 och vår retail-verksamhet där genomgår nu en omstrukturering för att anpassa kostnaderna till den lägre efterfrågan. En viss förbättring i konjunkturen i kombination med det pågående strukturarbetet gör att vi ser ljusare på utvecklingen i Tyskland framöver. Division Baltikum & Polen har återigen levererat ett starkt resultat. Vi ser en fortsatt kraftig tillväxt i de baltiska ekonomierna och följaktligen i våra banker. Efter det att vi successivt förvärvade bankerna i Estland, Lettland och Litauen under tiden har de bidragit med ökande och starka resultat. Stabilitet och styrka för framtiden Sammanfattningsvis kan sägas att SEB står starkt. Vi har genomgått ett genomgripande förbättringsarbete som fortsätter att generera resultat. Vi har en stabilitet och bredd i vårt resultat som vi inte haft tidigare och en stark kapitalbas. Strategin framöver handlar om att fortsätta driva de nyckelfrågor vi tidigare fokuserat i 3 C-programmet, dvs att fortsätta koncentrationen på kunder, kostnader och ett förbättrat internt samarbete. Vårt mål är att aktieägare, kunder och medarbetare fortsatt skall se resultatet av det arbetet särskilt när vi nu börjar skönja en ekonomisk ljusning! Stockholm i februari 2004 Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef SEB ÅRSREDOVISNING

6 Ekonomisk översikt 2003 bättre än väntat men Europa halkar efter 2003 kunde ha gått rejält illa. När året började levde vi fortfarande med en ekonomisk baksmälla efter den brustna börsbubblan. Det rådde en dyster stämning på finansmarknaderna, hotet om en snabb spridning av sars-epidemin och uppmarschen inför kriget i Irak spädde på osäkerheten ytterligare. Och som om det inte räckte hade vi ett deflationshot hängande över oss. Med det i minnet kan vi bara konstatera att 2003 slutade bättre än befarat, slår SEB:s chefekonom Klas Eklund fast. Det är alltså nästan med en känsla av lättnad som SEB-trion Klas Eklund, Merchant Bankings analyschef Robert Bergqvist och privatekonomen Gunilla Nyström blickar tillbaka på den förhållandevis gynnsamma ekonomiska utvecklingen under det gångna året. Gemensamt konstaterar de att 2003, trots den darriga starten, blev året då världsekonomin på allvar började återhämta sig. Framför allt den viktiga amerikanska ekonomin studsade tillbaka uppåt, vilket fick spridningseffekter över hela världen, säger Klas Eklund. Världens börser började ta fart, och fick dessutom rejält stöd av att Irakkriget blev kort och inte spred sig till andra länder. Gunilla Nyström pekar också på de låga räntorna som en viktig orsak till den ekonomiska återhämtningen: Många trodde nog att räntorna skulle bottna under 2003 och vända uppåt, men i stället låg de kvar på låg nivå under hela året. Det gjorde det möjligt för hushållen att lägga om bostadslånen till lägre räntenivåer och detta har varit en stark drivkraft i ekonomin, förklarar hon. De låga räntorna är också en av förklaringarna till företagens positiva resultatutveckling Räntestimulansen tillsammans med de senaste årens effektiviseringar och kostnadsreduktioner har resulterat i att företagen åter börjat visa vinster. Inte minst det amerikanska näringslivet har redovisat kraftiga resultatökningar. USA har varit det tyngsta ekonomiska dragloket under 2003, säger Klas Eklund. Och med största sannolikhet kommer utvecklingen i USA att vara styrande för världsekonomin även Men frågan är hur stor drivkraft den amerikanska ekonomin kommer att ha framgent? Framgångarna för USA-ekonomin har skett till priset av ett gigantiskt budgetunderskott. Dessutom har underskottet i utrikeshandeln fortsatt att växa. De dubbla underskotten har medfört en allt mer försvagad dollarkurs. Vem som än blir vald till president i höst måste ta itu med det skenande underskottet, och de åtgärderna kan mycket väl leda till en uppbromsning av den ekonomiska tillväxten, menar Klas Eklund. Det amerikanska underskottet motsvaras av stora och växande valutaöverskott i de dynamiska asiatiska ekonomierna, som i allt högre grad axlar rollen som världsekonomins motor. Betalningsströmmarna till Asien är väldigt starka, konstaterar Robert Bergqvist. Den kraftiga tillväxten har resulterat i oerhörda överskott framför allt i Kina, men även i Japan. Valutakursutveckling Svenska kronan mot Euro och USD, dagsnoteringar Ränteutveckling i Sverige Veckogenomsnitt, procent Börsutveckling Index 1997 = Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan USD/SEK Euro/SEK Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan månaders STIBOR (Stockholm InterBank Offered Rate) 10-årig obligationsränta Sverige: Afv general index Storbritannien: FTSE 100 index Tyskland: DAX 30 index USA: S&P 500 index 4 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

7 Ekonomisk översikt Fortsatt positiv utveckling för världsekonomin under 2004, men risk att Europa hamnar i kläm mellan ett expansivt USA och det dynamiska Asien, förutser SEB:s ekonomer Gunilla Nyström, Klas Eklund (till höger) och Robert Bergqvist (nedan). Snabbväxaren Kina konkurrerar nu på allvar med Japan om att vara den ekonomiska stormakten i regionen och Robert Bergqvist är övertygad om att tillväxttakten fortsätter att vara hög även under Hur Kina och Japan väljer att hantera sina stora valutaöverskott är därför en av de viktigaste faktorerna för världsekonomins fortsatta utveckling, fortsätter han. Klas Eklund nickar instämmande och pekar på risken att Europa hamnar i kläm mellan ett expansivt USA och det dynamiska Asien. Den svaga tillväxten i kombination med en stel arbetsmarknad kan leda till att den europeiska ekonomin blir distanserad. Även om den för Europa centrala tyska ekonomin nu sakta börjar återhämta sig så är det en process som tar tid. För att på allvar få fart på Tysklands ekonomi krävs en rad reformer av till exempel trygghetssystemen; reformer som är plågsamma att genomföra och som leder till politiska våndor, menar Klas Eklund och tillägger: Tysklands läge just nu påminner om Sveriges i början av 1990-talet, fast inte lika akut. Därför måste förr eller senare ett antal beska åtgärder vidtas, bland annat på grund av en krympande befolkning i arbetsför ålder. EU:s utvidgning innebär en påfrestning för EU-institutionerna. På lite längre sikt kommer dock de tio nya medlemsländerna att vara en positiv injektion, konstaterar de tre ekonomerna, som inte heller oroar sig så mycket över krisen för EU:s stabilitetspakt. De ekonomiska effekterna av Tysklands och Frankrikes avsteg från pakten bedöms som små men skulle osäkerheten bestå om beslutsregler och om vem som egentligen bestämmer vad kan effekterna blir värre längre fram. Några betydande effekter på kort sikt fick inte heller svenskarnas nej till valutaunionen EMU i höstens folkomröstning. Klas Eklund, Gunilla Nyström och Robert Bergqvist räknar med att den svenska återhämtningen fortsätter under Vi upplevde historiskt låga räntenivåer under det gångna året och vi ser inga tecken på att ränteläget skulle förändras dramatiskt under 2004, säger Gunilla Nyström. Detta tillsammans med den låga inflationstakten talar för att det blir ett förhållandevis hyggligt år för de svenska hushållen. Men hon påpekar att de regionala skillnaderna i Sverige är stora. Tillsammans med höjda kommunala avgifter urholkar stigande landstings- och kommunalskatter, framför allt i Stockholmsregionen, hushållens köpkraft. De fortsatt låga räntorna understödjer också en fortsatt positiv utveckling för det svenska näringslivet under Men framför allt är det imponerande produktivitetsförbättringar som borgar för resultatlyft. Den svenska industrin har haft den största ökningen av produktiviteten av alla industriländer de senaste tio åren, säger Klas Eklund. Liksom Robert Bergqvist tror han på en stärkt svensk valuta Under förutsättning att den svenska ekonomin utvecklas positivt under året, kommer kronan att förstärkas ytterligare. Men vad som i slutändan händer med kronkursen bestäms av faktorer utanför Sveriges gränser penningströmmarna, centralbankernas agerande och ränteutvecklingen, slår Robert Bergqvist fast. Det största hotet mot den svenska tillväxten ser de tre SEBekonomerna i den svaga sysselsättningen. Tyvärr så haltar Moder Svea just nu, konstaterar Klas Eklund. Även om svensk ekonomi är på väg att återhämta sig så räcker det inte för att företagen skall börja nyanställa igen. Risken finns för en jobless recovery bättre tider men inga nya jobb. Och eftersom den offentliga sektorn samtidigt har stora ekonomiska problem, pekar det mesta på en fortsatt motig arbetsmarknad. Och hushållens betalningsförmåga förutsätter ju att folk har arbete. En ytterligare försvagad sysselsättning skulle därför kunna hota den svenska ekonomins utveckling, fyller Robert Bergqvist i. SEB ÅRSREDOVISNING

8 Detta är SEB En nordeuropeisk finanskoncern Nöjdare kunder, ett förbättrat samarbete mellan koncernens olika delar och ökad kostnadseffektivitet står alltjämt i centrum för SEB. SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. Verksamheten omfattar huvudsakligen banktjänster, men SEB har också en betydande livförsäkringsrörelse i Sverige och utomlands. SEB har totalt 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och över 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka anställda. SEB skall erbjuda en individuell, aktiv och utvecklande bankrelation närhelst och varhelst kunden önskar. De värderingar som skall styra SEB:s agerande inåt och utåt är kontinuitet, engagemang, professionalism och ömsesidig respekt. Affärsidé SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare. Vision och mål SEB:s vision är att vara en ledande nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi. Målen skall nås med hjälp av motiverade medarbetare samt genom samarbete mellan olika verksamheter inom SEB. De finansiella målen är att uppnå en avkastning på eget kapital på 15 procent efter skatt, över en konjunkturcykel en kontinuerlig förbättring av K/I-talet till 0,60 på lång sikt en primärkapitalrelation på lägst 7 procent samt en utdelning på 40 procent av resultatet per aktie, över en konjunkturcykel Strategi SEB:s strategi är att bygga vidare på koncernens traditionella styrkefaktorer som finansiell partner till företag och finansiellt aktiva, krävande privatpersoner, och stärka positionen på befintliga marknader. Följande områden har fortsatt högsta prioritet: Ökad kundnöjdhet Förbättrat samarbete och ökad korsförsäljning inom koncernen Ökad kostnadseffektivitet SEB av idag Under 1997 inleddes en strategisk omvandling av SEB mot bakgrund av ett antal genomgripande förändringar i omvärlden, framför allt internationaliseringen och Europas enande, den ökade medellivslängden, som skapat ett växande behov av ökat eget sparande, samt informationsteknikens snabba utveckling. För att möta dessa trender har SEB under senare år genomfört ett antal större förvärv Trygg Hansa, tyska SEB AG (fd BfG) och tre baltiska banker (Eesti Ühispank, Latvijas Unibanka och Vilniaus Bankas), omstruktureringar samt investeringar i ny teknologi. Från att ha varit en nordisk bank har SEB därmed blivit en nordeuropeisk finansiell koncern med nya hemmamarknader i Tyskland och de baltiska länderna och mer än hälften av kunder och medarbetare utanför Sverige. SEB idag en nordeuropeisk finansiell koncern Geografisk fördelning av anställda anställda Sverige 86% Övriga Europa 6% Övriga Norden 5% Övriga världen 3% anställda Sverige 47% Baltikum 22% Tyskland 21% Övriga Norden 6% Övriga Europa 3% Övriga världen 1% 6 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

9 Detta är SEB SEB:s organisation Koncernchef och VD Staber Gemensamma funktioner inkl IT Nordic Retail & Private Banking Corporate & Institutions German Retail & Mortgage Banking SEB Asset Management SEB Baltic & Poland SEB Trygg Liv SEB:s hemmamarknader Marknaden för norra Europa 150 miljoner invånare SEB i norra Europa Mer än 4 miljoner kunder 1,6 miljoner internetkunder 670 kontor New York Norge Danmark Sverige St: Petersburg Finland Moskva Estland Lettland St Petersburg Moskva Beijing Litauen Geografisk fördelning av bruttointäkter Sverige 45% Tyskland 30% Övriga Norden 12% Övriga Europa 6% Baltikum 5% Övriga världen 2% London Tyskland Paris Luxemburg Geneve Marbella Polen BOŚ Bank i Polen ägs till 47 procent av SEB Singapore São Paulo SEB:s hemmamarknader i norra Europa står för den övervägande delen av koncernens intäkter, resultat och antal anställda. I Sverige är SEB en av fyra storbanker med 1,6 miljoner privatkunder och företagskunder. Marknadsandelarna har ökat på flera av bankens nyckelområden. Bland annat är SEB nummer ett på sparande totalt samt på storföretag och institutioner. I övriga Norden har SEB en stark ställning på utvalda områden, framför allt merchant- och investment banking, kort och kapitalförvaltning. De cirka anställda genererar en vinst på drygt 1 miljard kronor. I Tyskland är SEB en av fem rikstäckande banker. Fokus ligger på privat- och fastighetskunder med sparande och bolån i centrum, merchant banking-aktiviteter och kapitalförvaltning. När det gäller Baltikum är SEB en av de största bankerna i respektive baltisk stat med marknadsandelar på procent. I Polen har SEB ett fondföretag, SEB TFI, samt 47 procent i den polska banken BOŚ. SEB ÅRSREDOVISNING

10 Detta är SEB SEB:s kunder SEB har idag mer än 4 miljoner privatkunder och mindre och medelstora företagskunder i nio länder med en sammanlagd befolkning på drygt 150 miljoner. SEB har också sedan länge en ledande position som bank för storföretag och finansiella institutioner i Sverige i flera fall med 100-åriga relationer. Under 2003 svarade företag och institutioner för cirka 60 procent av SEB:s totala intäkter. För att förverkliga den uppsatta visionen att vara en ledande nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi strävar SEB efter att uppnå högsta möjliga kundnöjdhet. Arbetet med att förbättra servicen och öka aktivitetsnivån mot kunderna pågår kontinuerligt. På de flesta områden är SEB:s kunder mycket nöjda. Det gäller t ex inom storföretagssektorn, investment banking, private banking samt verksamheterna i Tyskland och Baltikum. Under 2003 ökade kundnöjdheten också markant bland de mindre och medelstora företagskunderna i Sverige. Förbättringen bland koncernens svenska privatkunder, som höjde sitt betyg för SEB kraftigt under 2002, var inte lika stor under Enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning låg SEB då fortfarande under genomsnittet i branschen i denna kundgrupp. Vid utgången av 2003 var mer än 1,6 miljoner av privatkunderna i SEB kunder i koncernens internet-banker i Sverige, Danmark, Tyskland och Baltikum. I Baltikum går ökningen särskilt snabbt under 2003 ökade antalet e-bankskunder i SEB:s baltiska dotterbanker med över 60 procent till Även bland företagskunderna ökar användningen av finansiella lösningar via internet. Under många år har SEB:s Trading Station erbjudit större företag möjlighet att göra sina valutaoch räntetransaktioner via internet. Under fjärde kvartalet 2003 gick drygt 50 procent av SEB:s valutatransaktioner genom Trading Station att jämföra med 40 procent ett år tidigare. Övriga företagstjänster på nätet är bland annat Online Cash Management (kontoställning samt internationella och inhemska betalningar), Corporate Authorisation System (fullmaktsystem, där kunderna själva kan registrera nya fullmakter och därmed slippa ett omfattande pappersarbete) samt Online Trade Finance (hjälp att hantera export- och importremburser, inkassoärenden och garantier). Konkurrenssituationen på marknaden Under 2003 ökade SEB sina marknadsandelar på många viktiga områden. På retail-marknaderna i Sverige, Tyskland och Baltikum konkurrerar SEB huvudsakligen med större banker, men även med ett antal nischaktörer. Under 2003 ökade SEB sin andel av inlåningen från hushållen i Sverige, medan andelen av företagsinlåningen vid utgången av 2003 var lägre än ett år tidigare. Andelen av den totala utlåningen till allmänheten (hushåll, företag mm) ökade till 14 procent. SEB:s andel av hushållsutlåningen steg, framför allt till följd av en ökning på den privata bolånemarknaden, där andelen steg till 14,3 procent (13,4) sedan andelen av nyutlåningen ökat till 17,4 (15,6). De tre baltiska dotterbankerna hade en andel på 32 procent av utlåningen och 25 procent av inlåningen i Baltikum totalt. I Tyskland har SEB cirka en procent av retailmarknaden. Med 822 miljarder kronor i förvaltat kapital är SEB en av de största privata kapitalförvaltarna i Norden. På den svenska hushållsmarknaden för sparande (exklusive direktägda aktier) hamnade koncernen under vid utgången av 2003 åter på förstaplats med en andel på 15,7 procent (16,0). Antal internetkunder i SEB Utveckling SEB:s andel av totalt sparande, Sverige % SEB 15,7 (16,0) FöreningsSparbanken 15,6 (15,3) Handelsbanken 12,4 (12,4) Skandia 12,3 (12,7) Nordea 10,6 (11,1) AMF 8,3 (8,3) Länsförsäkringar 5,6 (5,5) Folksam 4,3 (4,1) Övriga 15,2 (14,6) Baltikum SEB är fortsatt störst på den privata sparandemarknaden med en marknadsandel på 15,7 (16,0) procent Tyskland Danmark Sverige I dag använder mer än 1,6 miljoner privatpersoner och mindre företag SEB:s internetbanker i sex länder. Därutöver erbjuder koncernen specialtjänster som exempelvis valuta- och räntehandel via internet, främst till större företag Marknadsandel nyteckning fondförsäkring % SEB Trygg Liv 29,1 (21,2) Skandia 26,5 (32,5) SHB & SPP 12,1 (15,5) Länsförsäkringar 9,5 (7,7) Robur 9,2 (10,0) Folksam 4,8 (4,9) Nordea 0,9 (2,0) Övriga 7,9 (6,2) Källa: Försäkringsförbundets statistik 8 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

11 Detta är SEB SEB:s ranking exempel Område Rank Organisation/tidskrift etc Bäst på analys i Sverige 1 1) Affärsvärlden Bäst på research i Norden/Baltikum 1 1) Euromoney Bäst på M/A (fusioner och förvärv) i Sverige och Danmark 1 1) Euromoney Bästa mäklarfirma i Norden 1 1) Thomson Financial Elektroniska cash management-tjänster, globalt 2 Euromoney Största prime broker i Europa 4 EuroHedge Bäst på värdepappersförvaring i Norden/Baltikum 1 Euromoney 1) Enskilda Securities Inom livförsäkringsområdet är SEB Trygg Liv är en av de tre största aktörerna på den svenska marknaden och nummer ett inom fondförsäkring. Under 2003 ökade företagets andel av nyförsäljningen till 29,1 procent (21,2). SEB:s konkurrenter inom till exempel export- och projektfinansiering, skuld- och kapitalmarknadstjänster samt värdepappersfinansiering utgörs i första hand av amerikanska och europeiska investmentbanker och globala affärsbanker. På den svenska företagsmarknaden är SEB ledande inom bland annat valutahandel, cash management, exportfinansiering och internationella betalningar. SEB har också under flera år rankats som bästa valutabank i svenska kronor globalt. Enskilda Securities är den största aktören på Stockholmsbörsen och nummer två i Oslo. Företaget är också en av de mest anlitade investmentbankerna i fråga om fusioner och förvärv med nordiska bolag som köpande eller säljande part. Marknadsandelar Procent Inlåning från allmänheten, Sverige 21,1 21,9 21,3 Hushåll 12,6 12,4 12,6 Företag 26,8 28,1 26,9 Utlåning till allmänheten, Sverige 14,0 13,6 13,6 Hushåll 11,9 11,2 10,9 Företag 15,5 15,2 15,2 Bolån, privatmarknaden, Sverige 14,3 13,4 13,1 Inlåning från allmänheten, Baltikum 1) 25,0 26,0 25,1 Utlåning till allmänheten, Baltikum 32,0 33,0 34,5 Nyteckning fonder, Sverige 13,4 11,8 6,4 Nyteckning fonder, Tyskland 3,5 0,5 0,9 Nyteckning fondförsäkring, Sverige 29,1 21,2 18,7 Börshandeln, Stockholm 11,4 9,3 9,0 Börshandeln, Oslo 11,7 13,1 16,9 Börshandeln, Helsingfors 4,6 5,2 10,4 Börshandeln, Köpenhamn 6,9 8,0 9,5 1) I Lettland ingår endast inlåning från lettiska medborgare SEB ÅRSREDOVISNING

12 Detta är SEB SEB:s medarbetare SEB:s cirka medarbetare och deras kunskap om och förståelse för kundernas behov är nyckeln till framgång för koncernen. Förmågan att attrahera och utveckla kompetenta medarbetare, öka engagemanget och stimulera till prestationer på toppnivå är därför det övergripande målet på personalområdet. SEB:s värderingar SEB har en decentraliserad organisation och finns representerad i många länder. Oavsett vilken enhet kunderna vänder sig till måste SEB var lätt igenkännligt. En gemensam kultur återspeglar engagemanget i kunden, kontinuiteten i byggandet av långsiktiga relationer, den ömsesidiga respekten och professionalismen med vilka vi utför vårt arbete. Detta grundläggande synsätt är definierat i SEB:s globalt tillämpade värderingar. Varje medarbetare uppmuntras och förväntas tillämpa SEB:s värderingar i sitt dagliga arbete. Kompetens- och ledarutveckling Mot bakgrund av långsiktiga förändringar i koncernen organiserade SEB under 2003 ett betydande antal kompetens- och utvecklingsaktiviteter för att stödja affärsverksamheten. Under året investerade SEB totalt 208 Mkr (201) i utbildning och utveckling av medarbetare. Sammantaget deltog medarbetare, varav 600 ledare, i koncernens olika interna och externa utbildningsprogram. Den interna utbildningen omfattar allt från kurser i yrkeskompetens till koncernens eget managementprogram Wallenberginstitutet. SEB har också samarbete med ett antal ledande management-institut i Sverige, Schweiz och USA. Inom ramen för global kompetensplanering har SEB:s medarbetare och chefer ett direkt ansvar för sin egen personliga utveckling. Tillsammans försäkrar de sig om att medarbetarna får den utbildning och utveckling som svarar mot kundernas behov av ledande finansiell kompetens. Förståelsen för kunderna och deras behov och förmågan att arbeta i relationer och nätverk, både internt och med kunder, tränas på alla nivåer. Job rotation och rundabordssamtal I linje med den ökande internationaliseringen av SEB:s verksamhet, har initiativ tagits för att och öka rörligheten. Ett utbytesprogram har bidragit till att öka både kunskaper och personliga kontakter bland koncernens medarbetare från olika länder. Initiativet Ett SEB har fört samman mer än medarbetare och omkring 50 chefer ur ledningsgruppen i rundabordssamtal om SEB-koncernens historia och strategi. Sedan sent 1980-tal har SEB en årlig genomgång av de högsta cheferna, som numera omfattar 650 av koncernens nyckelpersoner. Genomgången ger en god överblick över SEB:s totala ledarkapacitet och potential i samtliga divisioner. Personalminskningsprogram Under 2003 minskade antalet befattningar med 550 till närmare SEB:s ambition har varit att finna alternativa lösningar inom koncernen för de medarbetare som berördes av omstruktureringen. I de fall detta inte har varit möjligt har de anställda under sex månader fått hjälp med att finna andra karriärvägar med stöd av en egen coach. Arbetsmiljö och hälsa Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i koncernen. Målet är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och inte utsätts för vare sig fysiska eller psykiska hälsorisker. Koncernen har en god överblick över hälsoläget genom effektiva signalsystem som arbetsmiljöronder, sjukfrånvarostatistik, attitydundersökning och utvecklingssamtal. I den svenska delen av koncernen har trenden med ökande långtidsfrånvaro brutits och nivån har stabiliserats under Fortfarande domineras långtidsfrånvaron i SEB av kvinnor och särskilt de över 50 års ålder. Här är bilden i SEB densamma som i samhället i stort. Under året startades ett särskilt projekt för att befrämja hälsan och minska sjukfrånvaron inom SEB. I det rehabiliteringsprogram som tagits fram får medarbetarna möjlighet till livsoch arbetslivsplanering och ökat personligt stöd inför återgång i arbetet. Genom att ha personlig kontakt med alla långtidssjukskrivna får SEB en god inblick i vilka faktorer i arbetsmiljön som genererar ohälsa och behov av förebyggande åtgärder. En omfattande satsning har gjorts på att informera och vägleda chefer och arbetsmiljöombud. Den långsiktiga satsning som krävs inom hälso- och arbetsmiljöfrågorna inom SEB i Sverige har resulterat i att ett hälsoprogram tagits fram och att en permanent funktion inrättats i slutet av året. Eftersom ohälsan är ett växande problem i hela det svenska samhället ser SEB vikten av ett ökat samhällsengagemang i denna fråga. Projektet Hälsa i arbetet erhöll Kompetensmässans och Akademikerförbundet SSR:s utmärkelse Årets PA Visionär under Den rehabiliteringsmodell som tagits fram har även erbjudits några av SEB Trygg Livs försäkringstagare. Det sker som ett första steg i pilotform. Jämställdhet och mångfald SEB-koncernen strävar efter att erbjuda lika möjligheter och lika rättigheter för alla oberoende av kön, nationellt eller etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning eller trosbekännelse. Alla enheter i koncernen har satt upp mål för jämställdhet och har i samarbete med personalens företrädare beslutat om aktivitetsplaner för införandet. Enligt den jämställdhetsplan som upprättades för SEB i Sverige 1998 skall målet om en jämn fördelning mellan kvinnor och män vara uppnått den 1 september Vardera könet skall då vara representerat med minst 40 procent på varje nivå. Det pågår ett koncerngemensamt arbete för att attrahera fler Intern attitydundersökning SEB vill ha en öppen dialog med medarbetarna angående arbetsmotivation, ledarskap och arbetsmiljö samt synpunkter på SEB-koncernens framgång hos kunderna. 92 procent av det totala antalet anställda deltog i den interna attitydundersökningen som genomfördes Totalt sett visade undersökningen betydande förbättringar jämfört med 2002 vad gäller arbetsmotivation och tillfredsställelse med koncernens ledarskap. Utbildningsnivå Förgymnasial 4% Gymnasial 30% Högskola <3 år 11% Högskola >3 år 30% Annan/ospecificerad 25% 10 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

13 Detta är SEB Antal anställda Fördelade på ålder och kön Antal tjänsteår % Sjukfrånvaro 1), SEB i Sverige Kort- och långtidsfrånvaro fördelad på kön Av ordinarie arbetstid, % <10 år år >20 år Kvinnor Män Män, korttidssjuka Kvinnor, korttidssjuka Män, långtidssjuka Kvinnor, långtidssjuka 1) Avser helåret 2003 kvinnor till ledande befattningar och vid varje chefstillsättning skall båda könen vara representerade bland de tre huvudkandidaterna. Bland övriga insatser för att öka jämställdheten märks bland annat mentorprogram och hemservice till exempel i form av städning och barnpassning för anställda med barn under åtta år samt för högre chefer. Under 2003 var 37 procent av samtliga chefer i koncernen kvinnor. Högst var andelen i Litauen med 53 procent. I Sverige var 40 procent (39) av samtliga chefer kvinnor, vilket innebär att det övergripande målet nu är uppfyllt. För grupp- och kundtjänstchefer var andelen 51 procent (51) och för avdelnings- och kontorschefer 36 procent (34). På nivåerna däröver ligger andelen kvinnor på 24 procent (25). SEB:s koncernchef Lars Thunell har under tre år lett den projektgrupp inom SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) som arbetat med jämställdhet och kvinnor på höga poster i näringslivet. Koncernens belöningssystem Koncernens belöningssystem är baserat på en modern lönestruktur med fast lön och rörlig lön. Lönesättningen är individuell. Den fasta lönen baseras på arbetets svårighetsgrad och individens arbetsinsats, utbildning, erfarenhet och kompetens. Lönen skall vara marknadsmässig och sätts utifrån de lokala förhållanden som gäller i respektive land. En grundläggande princip är att en del av lönen skall vara rörlig och prestationsbaserad, det vill säga med möjlighet till bonus eller provision. Denna princip omfattar numera praktiskt taget samtliga anställda i koncernen globalt, sedan banken i juni 2003 träffat en överenskommelse med de fackliga parterna om att samtliga bankanställda i Sverige nu har möjlighet till bonus på maximalt kronor per år. Härigenom garanteras samtliga anställda i Sverige en möjlighet till extra ersättning vid särskilt framgångsrikt arbete. I och med denna överenskommelse är det svenska vinstandelssystemet definitivt avslutat. Högre bonusersättningar än de ovan nämnda förekommer också. Nivåerna varierar, men bonus är vanligen maximerad till procent av årslönen för avdelningschefer och motsvarande. För högre chefer och specialister i till exempel tradingverksamhet kan den rörliga lönen utgöra en ännu större del av den totala ersättningen. Pensionsvillkoren för medarbetarna varierar från land till land. I Sverige regleras pensionsvillkoren i kollektivavtal. Avvikelser från dessa förekommer ytterst sällan och endast för anställda i koncernledande befattning. Pensionsvillkoren för Verkställande ledningen framgår av not 9. SEB ÅRSREDOVISNING

14 SEB i samhället Gemensamma värderingar styr koncernens samhällsengagemang Som bank utgör SEB en viktig del av samhället. Verksamheten bygger på att SEB har kundernas, medarbetarnas och samhällets långsiktiga förtroende. Ett av SEB:s övergripande mål är att vara en god samhällsmedborgare i de länder där koncernen är verksam. SEB skall stå för en god etik och bidra till en hållbar utveckling. Basen för arbetet är SEB:s gemensamma värderingar kontinuitet, engagemang, professionalism och ömsesidig respekt. I slutet av 2003 antog SEB:s styrelse en policy för samhällsansvar inom koncernen. För SEB innebär det att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet, både i etiska frågor som direkt rör SEB:s kunder och affärer, ansvar för medarbetarna och ett bredare samhällsansvar. I den antagna policyn ingår ett stödjande av de nio principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Följande prioriterade områden reflekterar SEB:s engagemang för ett ansvarsfullt företagande: Etik och långsiktighet Det övergripande målet för ett hållbart företagande är att SEB och dess medarbetare skall agera etiskt och långsiktigt i alla affärer och kontakter med olika intressegrupper. Det gäller bland annat rådgivningsfrågor, där SEB föregått den kommande svenska lagen om licensiering av rådgivare. Redan vid utgången av 2003 var samtliga cirka 900 rådgivare och kapitalförvaltare inom den nordiska retail-rörelsen licensierade. Inom övriga svenska enheter finns ytterligare ett 100-tal licensierade medarbetare. Enligt SEB:s etikpolicy gäller bland annat följande principer för ett etiskt uppförande: iaktta sekretess för kunduppgifter och affärsförhållanden förstå innebörd och syfte med kundens uppdrag samt säkerställa att kunden förstår konsekvenserna av uppdraget visa respekt för grundläggande principer om likabehandling och mångfald undvika situationer som kan innebära intressekonflikter mellan kunder och olika delar av SEB iaktta restriktioner vad gäller otillbörliga förmåner och gåvor utföra åtgärder och beslut på ett sådant sätt att de tål granskning av andra. SEB:s regler om hantering av etiska frågor SEB:s etiska regler skall fungera som ett stöd för alla medarbetare och ge vägledning för hur de skall agera i förhållande till kunder och andra. Reglerna gäller också för dem som har uppdrag som styrelseledamot, revisor, konsult eller liknande i något av koncernens bolag. Alla åtgärder och beslut i SEB skall stämma överens med dessa regler. I de fall där regler saknas eller inte ger tillräcklig ledning, skall åtgärder och beslut alltid uppfylla höga krav på ett etiskt uppträdande. Dessutom finns regler inom särskilda ämnesområden, som fyller ut och förtydligar principerna i etikpolicyn, avseende till exempel åtgärder mot penningtvätt mm, vissa anställdas egna värdepappersaffärer och intressekonflikter. Banksekretess Uppgifter om en enskild kund får användas endast av den tjänsteman eller den enhet inom SEB som i sitt arbete har ett berättigat behov av uppgiften. Uppgiften kan till exempel behövas för att SEB skall kunna leva upp till legala krav eller erbjuda kunder en adekvat rådgivning eller service. Sådan uppgift får inte heller lämnas till någon utanför SEB, om det inte sker med kundens medgivande eller SEB är skyldig att lämna ut uppgiften enligt lag eller beslut av myndighet eller domstol. Alla anställda i SEB skriver under sekretessförbindelser. Behandling av personuppgifter I Sverige gäller personuppgiftslagen, som har sin grund i ett EG-direktiv och syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i detta skydd är att den person som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Motsvarande regler till skydd för den personliga integriteten finns i övriga EU-länder. Integritetsskydd på internet SEB:s höga krav i fråga om integritetsskydd och säkerhet gäller naturligtvis även för informationshanteringen på koncernens webbplatser. På alla SEB:s webbplatser där personuppgifter förekommer upplyser SEB bland annat om för vilka ändamål uppgifterna kan komma att användas. Informationssäkerhet För att skydda såväl finansiell information som uppgifter om enskilda kunder har SEB vidtagit en rad åtgärder, vilka tillsammans bidrar till en hög IT-säkerhet och syftar till att förhindra att obehöriga kan komma åt information i bankens system. SEB använder avancerad krypteringsteknologi på de webbplatser där känslig information kan överföras. Informationshanteringen övervakas aktivt och kontinuerligt. 12 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

15 SEB i samhället Synpunkter och klagomål Kunder som har synpunkter på information de fått från SEB eller på hur en tjänst utförts kan vända sig till SEB:s klagomålsenheter. Dessa enheter har till uppgift att på ett snabbt, effektivt och enhetligt sätt behandla klagomål och identifiera eventuella systemfel. I första hand hanteras dock synpunkter eller klagomål av den tjänsteman eller enhet som tillhandahållit informationen eller tjänsten. SEB:s roll som långivare SEB:s roll som långivare är viktig för utvecklingen av samhället. SEB:s kreditpolitik ger uttryck för koncernens roll och ansvar som långivare. De viktigaste frågorna rör förtroendet för kunden, ändamålet med krediten samt miljöfrågor. SEB vill ytterligare betona ansvaret för dessa frågor. Bankens gemensamma värderingar utgör grund för en dialog, såväl inom koncernen som med kunder och övriga samhället. SEB:s roll som kapitalförvaltare SEB Fonder anser att varje aktiemarknadsbolag bör ha en egen etik- och miljöpolicy och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med denna. Om ett bolag bryter mot reglerna för god etik eller åsidosätter miljöhänsyn skall SEB Fonder utreda saken och eventuellt sälja sitt innehav i bolaget, om detta bedöms gagna andelsägarna. Fonder med särskild etisk inriktning Under många år har SEB förvaltat fonder och institutionella uppdrag för kunder som kräver särskilda etiska hänsyn. Det sammanlagda värdet av kapital under sådan förvaltning uppgick vid utgången av 2003 till cirka 6 miljarder kronor. Idag förvaltar SEB Fonder nio svenska, två tyska och en finsk fond med särskild etisk inriktning samt ett antal institutionella kunders portföljer. Flertalet av dessa följer Global Ethical Standards (GES) etiska riktlinjer, med vissa ytterligare tillägg. Det betyder att portföljerna granskas regelbundet av en fristående part på grundval av internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen i syfte att undvika investeringar i företag som kränker dessa normer. SEB:s roll som arbetsgivare Det övergripande målet för SEB som arbetsgivare är att attrahera och utveckla kompetenta medarbetare. Det handlar både om specialister inom olika finansiella områden och personer med erfarenhet och servicekänsla för det dagliga arbetet med kundkontakter. Som arbetsgivare ser SEB långsiktigt på sina medarbetare och deras utveckling. SEB har sedan länge höga ambitioner när det gäller kompetensutveckling, såväl i fråga om specialistkunskaper som ledarutveckling. Ett särskilt projekt för att minska antalet långtidssjukskrivna Hälsa i arbete startades under 2003, då SEB också fortsatte arbetet med att förbättra jämställdheten. Se vidare avsnittet om SEB:s medarbetare på sidan 10. Socialt engagemang Att bidra till en positiv samhällsutveckling är en viktig del i koncernens strategi. SEB bidrar såväl centralt som via de olika affärsområdena i olika projekt för välgörande ändamål. De områden som prioriteras är ungdomar och utbildning, jämlikhet, mångfald och hållbar utveckling. Målet är att SEB:s anställda skall bidra aktivt med kunskaper och personligt engagemang. SEB stödjer Mentor Sverige, en stiftelse som arbetar med drogförebyggande insatser för ungdomar. Genom samarbetet får SEB:s medarbetare möjlighet att vara mentorer för högstadieelever under ett läsår. Mentorskapet, som har visat sig vara berikande för både eleven och mentorn, utökades under Under året startades dessutom en föräldrautbildning där SEB:s medarbetare erbjuds stöd i sin roll som förälder. Hittills har utbildningarna genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2003 har medarbetare i koncernen ägnat över timmar åt dessa verksamheter. SEB bidrog under året med 1,5 Mkr till Mentor Sverige och tecknade ett nytt treårsavtal med stiftelsen. Koncernen stödjer även den svenska stiftelsen Etikakademien, som är en stiftelse för etik i arbete. SEB Asset Management bidrog under 2003 med 1,7 miljoner kronor till WWF, Svenska läkaresällskapets forskningsfond och Cancerfonden. SEB:s tyska verksamhet stödjer forskning kring etiska och hållbara investeringar. SEB Finans har sedan tre år tillbaka ett nära samarbete med Livslust, en svensk stiftelse som driver hem och yrkesskola för föräldralösa ungdomar i Lettland. Stiftelsens arbete är framgångsrikt och engagerar många medarbetare och kunder på ett nära och påtagligt sätt. Regionalt samarbetar SEB bland annat med Handelshögskolan i Göteborg, och i Malmö drivs ett projekt för att minska segregationen. Kollekten från årets julkonserter gick till olika välgörande ändamål, till exempel Drottning Silvias Barnsjukhus, Huddinge Barnsjukhus och ett konfirmationsläger för handikappade ungdomar. SEB Trygg Liv har under flera år arbetat med utgångspunkt från välfärdsbegreppet och gjort affärsstrategiska ställningstaganden, grundade på ett omfattande värderingsarbete. Fokus ligger på att skapa långsiktig ekonomisk trygghet för SEB:s kunder. Projektet Lönsam hälsa föreslår nya sätt att arbeta med långtidssjukskrivning. Tillsammans med BoViva har en första anläggning med trygghetsboende för äldre färdigställts i Halmstad, totalt 119 lägenheter. Vidare har avtal slutits med Stadsmissionen för ett projekt med trappstegsboende för utslagnas rehabilitering till ett vanligt liv. Investeringen för detta uppgår till kronor per år. I Tyskland delar SEB AG ut priset Deutscher Städtebaupreis (Tyska Stadsbyggnadspriset). Priset är på euro och syftar till att stötta vitalisering och omstrukturering av vissa stadsdelar. SEB AG samarbetar även med en ledande miljöstiftelse, OroVerde, som kombinerar miljöarbete med socialt engagemang I Baltikum bidrar SEB:s dotterbanker till olika typer av välgörande ändamål, bland annat utbildning och annan ungdomsverksamhet, sjukhus och kultur. Miljöfrågor SEB har sedan 1995 en miljöpolicy, där det betonas att koncernen skall ta hänsyn till miljöfaktorer i samband med kreditgivning och vid utformning av produkter och tjänster. SEB har undertecknat FN:s och ICC:s (Internationella Handelskammaren) miljödokument, och därmed förbundit sig att ta hänsyn till och verka för en bättre miljö i sin verksamhet. SEB ÅRSREDOVISNING

16 SEB-aktien SEB:s börsvärde ökade med 46 procent under 2003 Under 2003 steg SEB-aktien mest av samtliga börsnoterade bankaktier i Norden. Vinsten per aktie uppgick till 8:22 kronor (7:60). Utdelningen föreslås till 4:00 kronor (4:00) per aktie. Aktiekapital SEB-aktien noteras på OM Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet uppgår till Mkr, fördelat på 704,6 miljoner aktier om nominellt 10 kronor. A-aktie berättigar till en röst, C-aktien till 1/10 röst. Börshandel Under 2003 steg SEB-aktien med 46 procent, medan generalindex ökade med 30 procent och European Bank Index med 26 procent. Under året omsattes SEB-aktier till ett värde av 86 miljarder kronor. Utdelningspolitik Utdelningens storlek avgörs i SEB av koncernens finansiella position och tillväxtmöjligheter. SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig tillväxt baserad på en kapitalbas som inte får understiga en primärkapitalrelation på 7 procent. Utdelningen skall, över en konjunkturcykel, motsvara cirka 40 procent av resultat per aktie, beräknad på basis av rörelseresultatet efter skatt. SEB-aktien Data per aktie Vinst efter skatt, kr 1) 8:22 7:60 7:17 9:43 6:96 Eget kapital, kr 1) 69:88 65:27 62:86 59:06 50:12 Justerat eget kapital, kr 1) 75:29 68:63 67:10 62:61 55:83 Substansvärde, kr 1) 77:79 70:29 67:05 62:60 58:41 Kassaflöde, kr 3:38 4:49 Utdelning (A och C), kr 4:00 4:00 4:00 4:00 3:50 Börskurs vid årets slut A-aktien, kr 106:00 72:50 95:50 104:00 86:00 C-aktien, kr 96:50 65:00 83:00 99:00 76:00 Högsta kurs under året A-aktien, kr 107:00 110:00 119:50 127:50 105:07 C-aktien, kr 96:50 99:50 110:00 117:00 96:57 Lägsta kurs under året A-aktie, kr 66:50 66:00 61:00 77:50 69:30 C-aktie, kr 61:00 58:50 55:50 68:50 62:59 Utdelning i relation till årets resultat, % 48,6 52,7 55,8 42,4 50,3 Direktavkastning (utdelning i relation till börskurs), % 3,8 5,5 4,2 3,8 4,1 P/E-tal (börskurs i relation till resultat), % 12,9 9,5 13,3 11,0 12,4 1) Personaloptionsprogrammen kan medföra en begränsad utspädning. Vinst per aktie och utdelning Per SEB-aktie, kronor SEB-aktien Kronor Vinst per aktie Utdelning Vinst per aktie 2003 var 8:22 kronor. Utdelningen föreslås bli oförändrad, 4:00 kronor per aktie SIX Affärsvärldens Generalindex SEB Aktien, logaritmskala. Kurs avser senast betalt, sista i varje månad European Bank Index (FTSE) Omsatt antal aktier i tusental, linjär skala (inkl efteranmälningar) 14 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

17 SEB-aktien Antal aktier Andel i procent av Aktieslag Antal aktier Antal röster kapital röster A ,6 99,5 C ,4 0, ,0 100,0 Varje A-aktie berättigar till en röst medan varje C-aktie berättigar till 1/10 röst. Varje aktie har ett nominellt värde på 10 kronor. Aktieägarstruktur Andel av aktiekapitalet den 31 december Svenska aktieägare Institutioner och stiftelser 49,2% Privatpersoner 18,7% Fonder 8,6% Utländska aktieägare 24,5% Av bankens cirka aktieägare är de flesta privatpersoner med små innehav. Aktiekapitalets förändring Skandinaviska Enskilda Bankens aktiekapital har sedan starten 1972 förändrats enligt följande: Aktie- Tillkommande Ackumulerat kapital År Transaktion Kurs, kr antal aktier antal aktier Mkr Nyemission 1: Nyemission 1: Split 2: Nyemission 1B: Fondemission 1A: Nyemission 1A: Split 5: Nyemission 1A: ) 1989 Fondemission 9A+1C: Riktad emission 2) 88: Nyemission 1: Konvertering Apportemission 91: Nyemission 3) ) Per den 31 december 1986 var det bokförda aktiekapitalet alltjämt Mkr, då likviden för nyemissionen inte betalades in förrän i början av ) Emissionen riktades till banker ingående i Scandinavian Banking Partners. Genom delning 1977 (2:1) och 1984 (5:1) har aktiernas nominella värde ändrats från 100 kronor till 10 kronor. 3) Betalda tecknade aktier redovisas enligt Finansinspektionens instruktioner inte som aktiekapital i balansräkningen förrän nyemissionen registrerats (vilket skedde i januari 2000). Aktiernas fördelning Ägare till Antal aktier Procent Antal ägare , , , , , , , , , , Ägarkoncentration De största ägarnas andel av aktier och röster, % största ägarna 25 största ägarna SEB-aktien på börsen 100 största ägarna Börsvärde vid årets slut, Mkr Börsomsättning, Mkr De största aktieägarna 1) Aktier Röster Procent Varav av antalet Per den 31 december 2003 Antal aktier C-aktier aktier röster Investor ,6 20,4 Trygg-Stiftelsen ,3 9,7 SEB fonder ,1 2,2 AFA Försäkring ,0 2,0 Alecta ,8 1,1 Robur fonder ,6 1,7 Wallenbergsstiftelser ,6 0,8 Skandia Liv ,2 0,8 SHB/SPP fonder ,2 1,2 Andra AP-fonden ,1 1,2 AMF Pension ,1 1,1 EB-stiftelsen ,9 0,9 Första AP-fonden ,9 0,9 Tredje AP-fonden ,7 0,7 Länsförsäkringar ,6 0,6 Utländska ägare ,5 25,3 1) Exkluderar SEB som aktieägare till följd av återköp av aktier för att säkra SEB:s personaloptionsprogram SEB ÅRSREDOVISNING

18 Nordic Retail & Private Banking Fokus på kostnadskontroll och aktivare försäljning. FAKTA NORDIC RETAIL & PRIVATE BANKING Divisionen har 1,5 miljoner privatkunder, varav internetkunder, och små och medelstora företagskunder. Divisionens kunder har tillgång till SEB:s samlade utbud av produkter och kompetens via bankkontor, internet och personlig telefonservice 24 timmar om Fleming Carlborg Divisionschef dygnet. Verksamheten kan delas in i tre huvudsakliga affärsområden Retail Banking, Private Banking och SEB Kort: Retail Banking består av SEB:s drygt 200 svenska bankkontor, bankomater, internetbank, telefonbank samt backoffice- och stödfunktioner. SEB BoLån AB ingår också i Retail Banking. Private Banking består av Enskilda Banken med närvaro på 20 svenska orter och Private Banking International med kontor i Luxemburg, Köpenhamn, Oslo, London, Zurich, Geneve, Nice, Marbella och Singapore. I Sverige är SEB den största kapitalförvaltaren för stiftelser samt den ledande finansiella rådgivaren och kapitalförvaltaren för privatkunder. SEB Kort inkluderar cirka 2,4 miljoner betal-, kredit- och bankkort. Affärsområdet har procents marknadsandelar i Sverige, Danmark, Norge och Finland och inkluderar varumärkena Eurocard och Diners Club. SEB Kort har vidare inlösenavtal med affärer och butiker. Kärnan i divisionens strategi är kundfokus. Ambitionen är att bygga aktiva, starka, långsiktiga och ömsesidigt belönande relationer med kunderna. Nyckelområden är därmed aktivitet och initiativ, personlig service, hög tillgänglighet, kompetens samt att ta tillvara SEB-koncernens samlade styrka. I linje med strategin är ansvar och befogenheter delegerade så långt som möjligt Andel av SEB:s totala intäkter, % Andel av SEB:s operativa rörelseresultat, % Andel av SEB:s personal, % Resultaträkning Förändring, Mkr procent Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Pensionsavräkning Övriga kostnader Goodwillavskrivningar -52 Av- och nedskrivningar Omstruktureringskostnader Summa kostnader Kreditförluster m m Koncerninternt minoritetsintresse Operativt rörelseresultat K/I-tal 0,64 0,65 Allokerat kapital, Mkr Räntabilitet, % 20,7 25,3 Antal befattningar, medeltal Försäljning och marknadsandelar fortsatte stiga I början av 2003 var marknadsförutsättningarna besvärliga inte minst på grund av den långa börsnedgången. Från och med det andra kvartalet har dock intäkterna särskilt provisionerna successivt ökat. Det är ett resultat av såväl förbättrade marknadsförutsättningar som ökade försäljningsaktiviteter. Under hela 2003 har marknadsandelarna inom nyckelområden som privat sparande och bolån stadigt ökat. Det berodde på en kombination av fortsatt fokus på kundnöjdhet och ökat samarbete med övriga enheter i SEB-koncernen. Den totala utlåningsvolymen ökade med 15 procent till 178 miljarder kronor (155). Detta inkluderar 126 miljarder kronor i bolån (104) en ökning med 21 procent. Under 2003 ökade SEB:s marknadsandel av de privata bolånen till 14,3 procent (13,4). Under samma tid ökade andelen av nya lån till 17,4 procent (15,6). SEB:s andel av hushållens bolån har därmed ökat kontinuerligt sedan 1995, då marknadsandelen var 9,6 procent. De faktiska marginalerna på såväl fasta som rörliga bolån har varit stabila de senaste åren. På marknaden för hushållens sparande behöll SEB under 2003 sin ledande position i Sverige. Vid årets slut uppgick den totala bankinlåningen till 117 miljarder kronor (110), en ökning med 6 procent under året. Allt nöjdare kunder I den årliga Svenskt Kvalitetsindex noterades SEB för ökad kundnöjdhet bland företagskunderna och oförändrad kundnöjdhet bland privatkunderna. Senare undersökningar visar emellertid på fortsatt stora förbättringar av kundnöjdheten bland både företags- och privatkunder. Bakom denna fleråriga positiva utveckling ligger en höjd aktivitetsnivå, förbättrad service och delegering av befogen- 16 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

19 Nordic Retail & Private Banking heter närmare de medarbetare som möter kund. Detta har också positivt påverkat inflödet av nya kunder, liksom medarbetarnas motivation för övrigt ett av divisionens tre övergripande målområden. Ökade intäkter och förbättrat resultat Divisionens resultat ökade med 3 procent till Mkr. Räntenettot förbättrades främst på grund av tidigare nämnda volymökningar. Provisionsintäkterna ökade kvartal för kvartal under 2003, främst på grund av en ökning av aktiemarknadsrelaterade provisioner. Exklusive Europay Norge, som förvärvades i slutet av 2002, minskade divisionens kostnader under fjolåret med 4 procent. Sedan SEB:s program för kostnadsreduktion introducerades 2001, har divisionens kostnader minskat med 1,2 miljarder kronor (motsvarande 20 procent exklusive Europay Norge). Den underliggande trenden för kreditförluster är fortfarande stabil på en låg nivå. Skillnaden mellan 2002 och 2003 förklaras dels av de ovanligt stora återvinningarna 2002, dels av några få större reserveringar i slutet av Trots resultatförbättringen är avkastningen på tilldelat kapital lägre än Det beror på den ökning av kapitalet under året som är en följd av goodwill från förvärvet av Europay Norge och ökade lånevolymer. Den fortsatta tillväxten på låneområdet, särskilt bolån, leder till en mer stabil intäktsmix för divisionen, men ställer på sikt också krav på ytterligare kapital. Retail Banking stabilt resultat Retail Banking s resultat var miljarder kronor (1 615) en minskning med 2 procent. Denna förklaras främst av den svaga aktiemarknaden i början av 2003, och ökade IT-investeringar mot årets slut. Affärsområdenas andel av divisionens operativa rörelseresultat % Retail Banking 61 (64) SEB Kort 23 (20) Private Banking 16 (16) SEB:s marknadsandel av privata bolån i Sverige % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Dec -97 Dec -98 Dec -99 Dec -00 Dec -01 Dec -02 Dec -03 SEB:s internettjänster fortsatte att attrahera nya kunder under året tillkom 48,000 nya privatkunder. Integrationen av e-banking och telefonservice fortsatte med lanseringen av en ny call-back-funktion som gör det möjligt för kunderna att enkelt få kontakt med en rådgivare före avslut. SEB lanserade också som första bank tredje generationens ( 3G ) mobila internet-service. Under hösten 2003 initierades en rad aktiviteter i syfte att öka marknadsandelarna bland mindre och medelstora företag. Det handlar bland annat om förbättrade erbjudanden särskilt inom e-banking och fortsatt utveckling av rådgivartjänster inklusive utökad telefonservice. Private Banking förbättrat resultat och starkare position I januari 2004 kom SEB på första plats i Sverige i tidningen Euromoneys undersökning av sammanlagt 245 internationella privatbanker. SEB rankades också på 15:e plats i Europa i denna första undersökning av private banking-branschen. Affärsområdets resultat ökade med 9 procent till 432 Mkr (395). Bakom förbättringen ligger successivt förbättrade marknadsförutsättningar och därmed följande provisionsintäkter, samt fortsatt kraftfulla kostnadsminskningar. Under fjolåret minskade också affärsområdets antal anställda med 14 procent till 590 (690). Den ökade kundaktiviteten under hösten påverkade också mäklarintäkter och försäljningen av fonder positivt. Det förvaltade kapitalet ökade med 9 procent till 192 miljarder kronor. Detta främst som en följd av ökade marknadsvärden på fonder och förvaltade portföljer, men också tack vare ett nettoinflöde av nya kunder och volymer totalt 6,4 miljarder kronor. SEB Kort lönsam expansion SEB Korts resultat ökade med 15 procent till 596 Mkr (518). Det positiva resultatet var en direkt effekt av förvärven av Europay Norge i december 2002 och den danska varuhuskedjan Magasin Du Nords kortvolymer början av 2003 samt ökad försäljning. Kortvolymerna exklusive Europay Norge och Magasin Du Nord var stabila mellan 2002 och Det berodde på en kombination av å ena sidan effekterna av ett minskat affärsresande, som är viktigt för SEB Korts resultat, å andra sidan en underliggande trend av fortsatt generellt växande användning av kort. Den sammanlagda omsättningen för SEB Kort uppgick under 2003 till 161 miljarder kronor (134). Kreditförlusterna, bedrägerier inräknade, ligger på en fortsatt låg nivå jämfört med internationella kortbolag. Ökningen till 123 Mkr från 88 Mkr 2002, är i stort hänförlig till förvärvet av Europay Norge. Integrationen av den norska verksamheten fortsatte enligt plan. Omstruktureringskostnaderna ingår i det redovisade resultatet. Inriktning framöver Inriktningen är att fortsätta de senaste årens tillväxtstrategi genom ytterligare förbättringar av kunderbjudanden, fortsatt kompetensutveckling, ökad försäljningsaktivitet med hjälp av bl a modernt IT-stöd, samt fortsatt decentralisering. Ambitionen är också att öka divisionens affärsverksamhet i de övriga nordiska länderna, liksom att intensifiera samarbetet med SEB:s retailverksamhet i Tyskland. SEB ÅRSREDOVISNING

20 Corporate & Institutions Stärkt marknadsposition och stabilt resultat. FAKTA CORPORATE & INSTITUTIONS Annika Bolin Divisionschef Divisionen ansvarar för stora och medelstora företag samt finansiella institutioner. Den innefattar Merchant Banking samt Enskilda Securities och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Luxemburg, Singapore, USA, Kina, Ryssland och Brasilien Andel av SEB:s totala intäkter, % Andel av SEB:s operativa rörelseresultat, % Andel av SEB:s personal, % Resultaträkning Förändring, Mkr procent Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Pensionsavräkning Övriga kostnader Goodwillavskrivningar Av- och nedskrivningar Omstruktureringskostnader Summa kostnader Kreditförluster m m Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -14 Koncerninternt minoritetsintresse Operativt rörelseresultat K/I-tal 0,55 0,57 Allokerat kapital, Mkr Räntabilitet, % 21,9 20,4 Antal befattningar, medeltal Positiva marknadsindikatorer Trots periodvis stor internationell politisk osäkerhet ökade riskbenägenheten gradvis under året, vilket bidrog till lägre upplåningskostnad för företag och tillväxtländer. Detta syntes också i de stigande aktiekurserna. Den globala marknaden för statsobligationer var dock volatil. Ökad oro för deflation under framför allt andra kvartalet medförde historiskt låga räntenivåer. Under andra halvåret ökade ånyo förväntningarna på en global återhämtning, vilket fick de långa räntorna att börja stiga, samtidigt som de flesta centralbanker valde att hålla sina redan låga styrräntor oförändrade, efter de räntesänkningar som skett tidigare under året. Valutamarknaden var ovanligt volatil och den amerikanska dollarn pressades tidvis hårt. Den svenska folkomröstningen om EMU påverkade marknadsbeteende och positionstagande före valet, men kronan var på det hela taget stabil mot euron under året. Omsättningen på den svenska valuta- och penningmarknaden ökade jämfört med föregående år. Stockholmsbörsens omsättning minskade trots att aktiekurserna steg under senare delen av året. Stabilt resultat för Corporate & Institutions Även om förväntningarna var dämpade inför året förbättrades affärsklimatet successivt och divisionens resultat hamnade i nivå med Merchant Bankings rörelseresultat var något bättre än Intäkterna ökade något och kostnaderna var oförändrade. Kreditförlustnivån var fortsatt låg, även om utfallet 2003 var något högre än För Merchant Bankings strategiska tillväxtområden ökade både intäkter och resultat och kompenserade mer än väl för nedgången i de mer mogna områdena. Enskilda Securities rörelseresultat sjönk, men effekterna av kostnadsprogrammet kompenserade delvis den 23-procentiga intäktsminskningen. Både Merchant Banking och Enskilda Securities stärkte sina ledande marknadspositioner ytterligare. Merchant Banking högt och stabilt resultat 2003 års rörelseresultat uppgick till Mkr (4 235). Räntenettot och provisionsnettot var stabilt under de fyra kvartalen. Fjärde kvartalets nettoresultat av finansiella transaktioner var starkt, i huvudsak på grund av ökad aktivitet inom valuta och kapitalmarknadsområdet samt ökad efterfrågan på strukturerade finansieringslösningar. Kostnaderna exklusive pensionskompensation var något lägre än Kreditförlusterna var något högre än under föregående år, men fortfarande på en låg nivå. Kreditkvalitén var fortsatt stabil. Tillväxt på hemmamarknaderna Under 2003 fortsatte Merchant Banking att stärka verksamheten på hemmamarknaderna utanför Sverige (Norge, Danmark, Finland och Tyskland). SEB befäste sin position som den ledande relationsbanken i Sverige för stora företagskunder, med toppplaceringar i ett flertal kvalitets- och marknadsundersökningar. 18 SEB ÅRSREDOVISNING 2003

Årsöversikt 2003. SEB:s kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att göra kunderna än nöjdare.

Årsöversikt 2003. SEB:s kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att göra kunderna än nöjdare. Årsöversikt 2003 SEB:s kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att göra kunderna än nöjdare. Innehåll 3 ver Tack vare ökad kundnöjdhet, ökade marknadsandelar, engagerade medarbetare

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2005

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2005 Årsredovisning 2004 Mer lokal än de internationella Mer internationell än de lokala SEB finns nära kunderna och känner den lokala marknaden väl. Samtidigt kan vi med den internationella bankens resurser

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2005

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2005 Årsredovisning 2004 Mer lokal än de internationella Mer internationell än de lokala SEB finns nära kunderna och känner den lokala marknaden väl. Samtidigt kan vi med den internationella bankens resurser

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003. Stockholm 14 augusti 2003 PRESSMEDDELANDE. Koncernchefen kommenterar: SEB:s 3 C-program fortsätter att ge resultat.

Delårsrapport januari-juni 2003. Stockholm 14 augusti 2003 PRESSMEDDELANDE. Koncernchefen kommenterar: SEB:s 3 C-program fortsätter att ge resultat. Stockholm 14 augusti 2003 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-juni 2003 Ökade affärsvolymer och stärkta marknadspositioner Rörelseresultatet för andra kvartalet, 1 973 Mkr, var bättre än för de föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Nettoresultatet (vinst efter skatt) minskade med 10 procent till 1 260 Mkr (1 393).

Nettoresultatet (vinst efter skatt) minskade med 10 procent till 1 260 Mkr (1 393). Stockholm 8 maj 2003 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2003 Lägsta kostnadsnivån sedan 1999 bidrar till resultatet Operativt rörelseresultat* 1 792 Mkr, 5 procent lägre än första kvartalet 2002

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer