Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår 2005 Reviderad Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson

2

3 Förord Denna rapport har framtagits på uppdrag av Banverket. Rapporten avses utgöra ett viktigt underlag till Banverkets vidare utredningsarbete för tåg i höga hastigheter, ( 250 km/h) samt att förbättra Banverkets kunskaper om höghastighetståg i allmänhet. Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) har varit det svenska referensobjektet under arbetet. Detta VTI notat har i huvudsak utarbetats av Bertil Hylén med bidrag av Gunnar Lindberg (främst avsnitt 5.4) och Jan-Eric Nilsson som också lämnat väsentliga synpunkter. Arbetet hade inte kunnat genomföras utan VTI:s sex partners GEODE (Frankrike), INECO (Spanien), Intraplan (Tyskland), ISIS (Italien), NEA (Nederländerna), NERA (Storbritannien) som svarat för fältarbetet. Det är författarnas förhoppning att rapporten skall bidra till en fortsatt positiv utveckling av järnvägen i Sverige. Solna augusti 2005 Bertil Hylén Projektledare Foto: Markus Tellerup X 52 Regina kanske Sveriges steg in i Höghastighetsepoken. Ett tågsätt avses att modifieras för 250 km/h inom Gröna tåget projektet. I denna uppdaterade version har följande justeringar gjorts: Sid 31 meningen Sverige---utveckling strykes. Sid 47 i kolumnen 2003 står IC 13, skall vara IC 19 Sid 48 i kolumnen 2003 står ICE 15, skall vara ICE 45 Sid 49 i kolumnen 2003 står ICE 21, skall vara ICE 31 Sid 81 i tredje stycket står 150 år, skall vara 25 år VTI notat

4 VTI notat

5 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 7 Summary 10 1 Uppdraget 13 2 Arbetsgång 16 3 Sverige och järnvägarna i Europa 18 4 Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv Sammanfattande bedömning Tidigare utredningar Framtidsplan för järnvägen Götalandsbanan befolkningsmässigt Götalandsbanan trafikeringsmässigt Transportpolitik, konkurrens Utvecklingen inom flyget 30 5 Europeiska höghastighetsfrågor COMET, Interconnection of the high speed rail network Studie angående konkurrensytan Flyg HS-tåg Ex-post studier Beräkningsunderlag och kalkyler för HS-investeringar Analyser av infrastrukturprojekt i övriga Europa Restidsvärderingar Biljettintäkter Trafikeringskostnader Efterfrågeanalyser Prognoser Slutsatser 40 6 Tyskland 41 7 Frankrike 52 8 Italien 61 9 Spanien Storbritannien Nederländerna 88 VTI notat

6 VTI notat

7 Förkortningar AA Automobile Association UK ABS Ausbaustrecke DE ATC Automatic Train Control AVE Alta Velocidad Española ES BMV Bundesministerium für Verkehr etc. DE BV Banverket CH Schweiz DB Deutsche Bahn DE DE Tyskland EBA Eisenbahn-Bundesamt DE ECMT European Conference of Ministers of Transport EIB Europeisk Investeringsbanken ERTMS European Rail Traffic Management System ES Spanien EU Europeiska Unionen FR Frankrike GLB Götalandsbanan HS High Speed, höghastighet HSA High Speed Alliance NL IC Inter City ICE Inter City Express DE ISIS Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi IT IT Italien LZB Linienzugbeeinflussung DE NBS Neubaustrecke DE NEA NEA Research and Training NL NERA NERA Economic Consultants UK NL Nederländerna SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français FR PKM Personkilometer PPP Public Private Partnership RFF Réseau Ferré de France FR RFI Rete Ferroviaria Italiana IT SDG Steer Davies Gleeve SE Sverige SRA Strategic Rail Authority UK stax största tillåtna axellast (ton) sth största tillåtna hastighet (km/h) TAV Treno Alta Velocita IT TGV Train à Grand Vitesse FR THM Trafikhuvudmann TVM Transmission Voie-Machine FR UIC Union Internationale des Chemins de fer UK Storbritannien/Förenade Konungadömet VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI notat

8 VTI notat

9 Sammanfattning Banverket uppdrog till VTI att genomföra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. Analysen i form av denna rapport avses utgöra ett viktigt underlag till Banverkets vidare utredningsarbete för Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) och Södra stambanan. Med höghastighet (HS) avses i denna rapport 250 km/h. VTI har i detta arbete samarbetat med följande lokala underkonsulter (partners) i de länder där höghastighetsbanor finns eller är under byggnad: Tyskland Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil med École Nationale des Ponts et Chausées Italien ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spanien INECO, Ingenería y Economía del Transporte Storbritannien NERA Economic Consulting Nederländerna NEA Transport research and training Författarna ansvarar själva för alla synpunkter, kommentarer och bedömningar, de delas inte nödvändigtvis av VTI. En viktig del i uppdraget har varit att presentera relevanta jämförelser mellan Götalandsbanan (GLB) och liknande banor i andra länder. Rapporten konstaterar inledningsvis att jämfört med andra europeiska länder har Sverige en omfattande persontrafik på järnväg mätt i personkm per invånare. Götalandsbanan avses trafikera Sveriges kärnland med 3 3½ miljoner invånare. Liknande befolkningsunderlag finns t.ex. längs höghastighetslinjen i Spanien men i många andra fall är underlaget mångdubbelt större. Vidare liknar Götalandsbanans reseavstånd de intervall där andra länders höghastighetstrafik visat sig kunna konkurrera med flyget. Väsentliga transportpolitiska faktorer eller förändringar i transportpolitiken som kan påverka höghastighetstrafikens konkurrenskraft har varit svåra att påvisa, detaljer presenteras i avsnitten 6 11 om resp. land. Nämnvärd konkurrens från långfärdsbussar finns i Spanien och i Storbritannien och i viss utsträckning i Italien men uppgifter om marknadsandelar är osäkra. Lågprisflyget har utvecklats olika snabbt i olika länder och antalet resande med inrikesflyg ligger i de flesta länder under nivån år 2000; undantaget är Storbritannien. Lågprisflygets påverkan på resandet med höghastighetståg och tåg i allmänhet är mycket svårbedömd. Höghastighetsbanor är ett förhållandevis nytt inslag i transport-europa och det finns få ex-post studier av effekter eller lönsamhet. Europeiska Investeringsbanken och Tysklands Transportministerium har emellertid gjort utvärderingar av de ofta stora investeringarna. De väsentliga dragen i respektive lands HS-trafik redovisas nedan. Tyskland Tyskland är utpräglat polycentriskt med flera större befolkningscentra. Det har inget egentligt nät av HS-linjer och det kommer inte att finnas något sådant ens på längre sikt. HS-linjerna sammanbinds i stället av det övriga nätet som rustas upp för 200 (230) km/h. De fyra HS-linjerna fungerar som rör där trafik kommer från olika större städer, trafikerar röret och sprids till olika destinationer. HSlinjerna trafikeras f.n. endast av Deutsche Bahns (DB) resandetåg DB erbjuder emellertid olika produkter med upp till 25 % prisskillnad. VTI notat

10 Även om DB är helt dominerande inom fjärrtågstrafiken är DB utsatt för potentiell och verklig konkurrens från hundratalet andra operatörer. Det är därför inte helt självklart att få tillgång till resandedata men med hjälp av VTI:s partner Intraplan som har ett etablerat samarbete med DB kunde relevanta uppgifter bearbetas för denna rapport. Den långväga busstrafiken är obetydlig men flera nya flygbolag inom inrikesflyget har etablerats under de senaste åren. Några data om hur flygkonkurrensen påverkat DB:s fjärrtrafik har inte gått att erhålla. Frankrike HS-trafiken dominerar tågtrafiken i Frankrike på ett sätt som saknar motstycke i något annat land, åtminstone i Europa. HS-trafiken svarar för cirka 2/3 av persontrafiken mätt i personkm. Trafiken till/från Paris dominerar kraftigt, den relativt täta trafiken på de tre HS-linjerna närmast Paris som sprids sedan ut till cirka 150 orter. Många mindre orter har därmed direkt HS-förbindelse (TGV) med Paris 2 3 gånger per dag. Till skillnad från Tyskland finns det inga realistiska alternativ till TGV och heller inga alternativ till statsjärnvägen SNCF som är den ende operatören i Frankrike. Den långväga busstrafiken är obetydlig och nya flygbolag inom inrikesflyget har inte haft samma genomslag som i Tyskland eller Storbritannien. VTI:s partner GEODE har haft mycket god tillgång till detaljerade data över TGV-trafiken och i viss mån till data över konkurrerande transportslag. Öppenheten beträffande data är påtaglig. Italien Linjen Roma Firenze kan sägas vara den äldsta HS-linjen i Europa, den öppnades Denna linje anses emellertid av den italienska järnvägssektorn inte vara en riktig HS-linje varför en modernisering planeras. Roma Firenze (Rom Florens) är den första delen i det T-formade HS-nät som planeras i Italien, realiserandet av detta nät har emellertid gått mycket långsammare än planerat, t.ex. öppnas linjen Roma Napoli (Rom Neapel) (minst) fem år senare än planerat. VTI:s partner ISIS har haft god tillgång till tekniska data och t.o.m. till trafikeringskostnader, enhetlig resandestatistik har däremot varit svårare att få fram. Spanien Spanien påminner om Sverige vad gäller ett relativt svagt befolkningsunderlag och med gles bebyggelse längs åtminstone delar av HS-linjen Madrid Sevilla. Med stora avstånd och långa restider på det bredspåriga järnvägsnätet hade inrikesflyget länge ett övertag. Den normalspåriga HS-linjen fick därför en språngeffekt och gav järnvägen och Spanien ett imagelyft. VTI:s partner INECO har haft god tillgång till resandedata för tåg och andra transportslag även om data för de senaste åren har vissa luckor. Till skillnad från andra länder i denna rapport har Spanien även ett väl utbyggt fjärrbussnät med mycket låga priser och med ibland större marknadsandel än tåget. Storbritannien Med undantag för HS-linjen till kanaltunneln har Storbritannien f.n. inga HSlinjer. Framgångarna för HS-trafik i andra länder, främst Frankrike, och det stora befolkningsunderlaget har dock lett att ett nord sydligt HS-system har utretts. 8 VTI notat

11 Frågan dyker upp och försvinner från dagordningen med jämna mellanrum men är alls inte avförd för gott. Även om kalkylerna för de planerade banorna visar på lönsamhet avskräcker kostnaderna. Nederländerna Persontrafiken kan liknas vid ett nationellt pendeltrafiknät med tät trafik enligt styv tidtabell, 30 minuters intervall eller tätare trafik är regel, endast i undantagsfall gäller en timmes intervall. Snabbare trafik på dagens nät har bedömts som orealistisk, byggandet av HS-linjen från Amsterdam till belgiska gränsen är därför ett stort steg både ur holländsk och ur europeisk synvinkel. HSlinjen, som är ett PPP-projekt, beräknas öppnas 2006 eller Stor osäkerhet råder beträffande resandeprognoserna. VTI notat

12 Summary On 4 th April 2005 Banverket (Swedish rail infrastructure manager) commissioned VTI to carry out a market analysis of High Speed Rail Lines in Europe. The analysis should serve as an important input in the further planning of the Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) and Södra Stambanan (Stockholm Malmö). High Speed (HS) in this report refers to 250 km/h. In this work VTI has co-operated with the following local partners in the countries where HS lines are operational or under construction: Germany Intraplan Consult GmbH France GEODE Conseil with École Nationale des Ponts et Chausées Italy ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spain INECO, Ingenería y Economía del Transporte United Kingdom NERA Economic Consulting The Netherlands NEA Transport research and training The views, comments and suggestions are entirely the authors own and are not necessarily shared by VTI. An important part of the work has been to present relevant comparisons between Götalandsbanan and similar lines in other countries. Sweden has more passenger rail traffic as measured in passenger km compared to other countries. Götalandsbanan is intended to serve the heart of Sweden with 3 3½ million inhabitants. The population served by the HS line in Spain for example is similar but in many other cases the population is several times larger. Furthermore the assumed travel distances along Götalandsbanan are similar to such distances abroad where rail has been able to compete successfully with air travel. It has been difficult to identify any transport policy aspects which might influence HS rail s ability to compete with other modes of transport; details are presented in sections 6 11 dealing with the respective countries. Competition from long distance buses (coaches) exists in Spain and the United Kingdom (UK) and to a lesser extent in Italy. There are no common trends in the development of low cost airlines, the number of passengers are in most cases below the 2000 level; the exception being the UK. The influence of low cost airlines is very difficult to judge. Important characteristics of the respective countries; Germany Germany is markedly polycentric with several major centres of population. There is no real HS network and there will not be any such network even in the long term. Instead the HS lines are connected by the rest of the network which has been upgraded to 200 (230) km/h. The four HS lines act as conduits. Traffic comes from major cities, passes through the conduit and then spreads out to different destinations. At the moment Deutsche Bahn (DB) HS lines is the only operator on the HS lines but DB offers different services with up to 25% in fares. DB is quite dominant in long distance services but it is subject to actual and potential competition from about 100 other operators. Obtaining passenger data is therefore not straightforward but thanks to VTI:s partner Intraplan s well established co-operation with DB relevant data were made available. 10 VTI notat

13 Long distance bus traffic is insignificant but several new domestic airlines have been established recently. It has not been possible, however, to establish how competition from airlines has affected DBs long distance traffic. France High speed dominates rail services in France in a manner that is quite unlike any other country, at least in Europe. HS traffic represents 2/3 of all passenger rail traffic (as measured in passenger km). Traffic to/from Paris dominates strongly, the relatively frequent TGV services on the three Parisian HS lines spread out to about 150 towns. Many smaller towns therefore have 2 3 daily direct services to Paris. Unlike in Germany there are no realistic alternatives to the TGV, neither are there any alternatives to the one and only operator SNCF. Domestic long distance bus traffic is insignificant and new domestic airlines have not made the same breakthrough as in Germany or in the UK. VTI:s partner GEODE has had very good access to detailed passenger data and to some extent also to data about competing modes. The willingness to disclose data has been remarkable. Italy Roma Firenze may be called the oldest HS line in Europe, as it opened However, because the Italian rail sector does not consider this line to be a proper HS line a modernisation is planned. Roma Firenze (Rome Florence) is the first link in the Italian T-shaped network, the implementation of this network has taken a lot longer than planned the Roma Napoli (Rome Naples) line will open five years behind schedule (at least). VTI:s partner ISIS has had good access to technical data and even operations costs; to obtain consistent passenger data has been more difficult, however. Spain Spain is similar to Sweden in some respects a relatively small population base and few people along parts of the Madrid Sevilla HS line. Long distances and long travel times on the broad gauge network gave domestic air transport an advantage over rail for many years. The Madrid Sevilla HS line changed this dramatically and also improved the rail sector s image. Spain has a well developed long distance low cost bus network, in some cases buses have a higher market share than rail. VTI:s partner INECO has had good access to passenger data for rail and competing modes, with the possible exception of data for later years. United Kingdom With the exception of the line to the Channel Tunnel Rail Link the United Kingdom has no HS lines at the moment. However, the success of High Speed rail abroad, especially in France, and the large population that might be served has created an interest in a possible north south HS line. This line appears on the rail agenda at regular intervals. Despite calculated positive benefits the very high costs act as a deterrent. VTI notat

14 The Netherlands Dutch passenger services are a kind of nation-wide regular interval commuter service. Intervals of 30 minutes are the norm, only exceptionally do trains run less frequently. Faster operations on the existing network is ruled out, the HS line from Amsterdam to the Belgian border is therefore a major step from a Dutch and European point of view. The HS line, a PPP project, is expected to open in 2006 or Passenger forecasts are quite uncertain. 12 VTI notat

15 1 Uppdraget Banverket (BV) har i Framtidsplan för järnvägen pekat ut ett nät för persontrafik i hastigheter över 200 km/tim. Tidsperspektivet är satt till år I huvudsak kommer nätet att utnyttja befintliga järnvägar, men nya länkar kommer också att anläggas i huvudsak för persontrafik. Maxhastigheten bedöms på befintliga järnvägar att bli 250 km/tim. Banverket anser att det är ytterst tveksamt om högre hastigheter kan bli aktuella för nya länkar, men att detta får avgöras i fortsatta studier av vad som är samhällsekonomiskt fördelaktigt. För att förbättra beslutsunderlaget önskade BV att få ökad kunskap om höghastighetsbanor i Europa och då i synnerhet vad gäller marknadsförhållandena. Banverket uppdrog därför till VTI att genomföra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. Denna rapport avses nu att utgöra ett viktigt underlag till BV:s vidare utredningsarbete för Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) och Södra stambanan. Läsanvisningar Rapporten inleds i avsnitt 3 med en översikt av Sverige och järnvägarna i Europa samt en överblick över Höghastighetslinjer (HS-linjer) i Europa och deras trafikering. I avsnitt 4 ges en sammanfattande bedömning av Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv. Transportpolitik och konkurrensfrågor, särskilt beträffande flyget, behandlas även i detta avsnitt. Därefter behandlas i avsnitt 5 sådana europeiska höghastighetsfrågor som bedömts vara relevanta för denna rapport, särskilt beräkningsunderlag för investeringar. Avsnitten 6 11 beskriver mera detaljerat respektive länder och deras HS-trafik. 1. I rapporten används allmänt HS, High Speed, för begreppet höghastighet 2. Uppgifter om resp. land härrör, om inte annat anges, från respektive partner (se avsnitt 2) 3. Befolkningsuppgifter lämnas för resp. städer samt för närmast större enhet, NUTS3, Kreise, Agglomerations, Provinser. En enhetlig redovisning av befolkning utöver städernas har inte kunnat erhållas, med hänsyn till att befolkningsunderlagen i de flesta fall kan räknas i (flera) miljoner torde detta dock vara mindre viktigt 4. Kostnadsuppgifter är angivna utan moms i (Euro) med undantag för GBP i Storbritannien. I de fall valutor räknats om är 1 = 9,20 SEK och 1 GBP = 13,60 SEK 5. Restider med bil har, om inte annats anges, hämtats från the Automobile Association, Med HS-trafik avses trafik 250 km/h. HS-tåg enligt denna definition idag är: Tyskland ICE, InterCityExpress Frankrike TGV, Train à Grande Vitesse Italien Eurostar Italia Spanien AVE, Alta Velocidad Española Internationellt Eurostar, Thalys (trafikerar Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Tyskland) VTI notat

16 Karta 1a Det Europeiska höghastighetsnätet VTI notat

17 Karta 1b Det Europeiska höghastighetsnätet VTI notat

18 2 Arbetsgång VTI:s arbete har huvudsakligen utförts av Bertil Hylén i samarbete med Gunnar Lindberg och Jan-Eric Nilsson. Författarna ansvarar själva för alla synpunkter, kommentarer och bedömningar, de delas inte nödvändigtvis av VTI. Höghastighetsbanor för hastigheter 250 km/h i Europa finns idag i trafik i Tyskland, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien. HS-linjer i olika stadier av byggnation och planering finns i bl.a. Nederländerna och Storbritannien, vidare finns några fall där befintliga linjer har uppgraderats för >200 km/h, bl.a. i Frankrike och Tyskland. VTI bedömde att erfarenhet och effekt av HS-linjer är unik för olika länder men att viss kunskap går att överföra till svenska omständigheter. VTI valde därför att samarbeta med lokala underkonsulter (partners) med den bästa lokala kunskapen och de bästa lokala kontaktvägarna. VTI:s partners har varit: Tyskland Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil tills. med École Nationale des Ponts et Chausées Italien ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spanien INECO, Ingenería y Economía del Transporte Storbritannien NERA Economic Consulting Nederländerna NEA Transport research and training Ett planeringsmöte med BV hölls En inledande översiktlig beskrivning av HS-linjerna i respektive land rapporterades till BV varefter en fördjupad studie fortsattes. En presentation till BV:s projektgrupp för Götalandsbanan gjorde , en delrapport diskuterades med BV och en preliminär rapport presenterades för BV Till VTI:s partners uppdrogs att rapportera följande: 1. Tågtrafikdata före och efter öppnandet av HS-linjen 2. Restider med tåg och alternativa transportslag 3. Prissättning 4. Resandevolymer 5. Marknadsandelar för tåg och alternativa transportslag 6. Transportpolitiska förutsättningar, prissättning av alternativa transportslag, banavgifter 7. Ex-post studier av HS-trafik. Rapporteringen från Nederländerna och Storbritannien blev mera begränsad eftersom deras egentliga HS-trafik 2005 inte har startat. I denna rapport behandlas inte Belgien närmare eftersom det inte finns någon nämnvärd inrikes HS-trafik i Belgien. I samband med Frankrike bör dock nämnas att den internationella HStrafiken till/från Bryssel är omfattande. HS-linjen Bryssel franska gränsen och delar av linjen Bryssel Liege trafikeras båda i 300 km/h. Bryssel franska gränsen trafikeras endast av HS-tåg (Thalys, TGV, Eurostar) medan Bryssel Liege även trafikeras av regionaltåg i 200 km/h. Vissa data för HS-trafiken till/från Bryssel på franskt territorium redovisas i avsnitt VTI notat

19 Trots en strävan efter enhetlighet blev rapporteringen olika för olika länder beroende på tillgång på data vilket i sin tur i stor utsträckning berodde på järnvägssektorns beredvillighet att lämna ut data. Svårigheterna kan sägas tilltaga successivt enligt skalan 1 7 ovan. Rapporten försöker trots detta att så långt som möjligt att presentera uppgifter från de olika länderna enligt en gemensam mall. För varje land redovisas även ytterligare sådana uppgifter om trafikutveckling etc. som bör vara relevanta. Huvudsakliga data för respektive lands HS-trafik redovisas i avsnitt 3. Följande besök gjordes under projektarbetet: Tyskland Bundesministerium für Verkehr etc., Technische Universität Berlin, Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil, UIC, ECMT Italien ISIS, RFI, ALSTOM Storbritannien NERA Spanien INECO Övriga kontaktade organisationer är bl.a. Europeiska kommissionen, Eisenbahn- Bundesamt, Europeiska investeringsbanken, Deutsche Bahn och Luftfartsstyrelsen. VTI notat

20 3 Sverige och järnvägarna i Europa Tabell 1 Basfakta Befolkning milj. Areal Bankm Tågkm/år km 2 P+G milj. Personkm per år(10 9 ) Därav HS pkm (10 9 ) HS Personkm % Personkm per inv/år Sverige ,1 2, Tyskland ,5 15, Frankrike ,1 39, Italien ,2 7, Spanien ,0 2, Storbritannien ,7 707 Nederländerna ,8 0,1 862 Schweiz ,4 0, Källor; ECMT Short Terms Trends 2004 UIC Railway Statistics Synopsis 2003 (kolumn 7 avser 2002) Kolumn 8 avser för Sverige X2000-trafik i max. 200 km/h, alltså en avvikelse från denna rapports definition av HS-tåg som tåg i 250 km/h. Som framgår av tabellen ovan är Sveriges persontrafik på järnväg ledande i Europa vad avser personkm per invånare, endast Schweiz ligger väsentligt högre och Frankrike på ungefär samma nivå. Utan att gå in djupare på tänkbara förklaringar bör nämnas att Schweiz och Frankrike fortfarande har en reglerad busstrafik med få interregionala busslinjer, i Schweiz finns heller ingen nämnvärd inrikes flygtrafik. Den höga andelen HS-trafik i Frankrike har verifierats genom de uppgifter som lämnats av VTI:s franska partner GEODE. Det bör också framhållas att Sverige har väsentligt lägre kostnader per personkm och tonkm än alla andra europeiska länder, det enda land som kommer nära Sverige är Finland. Någon djupgående analys av kostnadsbilden har inte gjorts sedan början av 1990-talet men en färsk studie av NERA 1 bekräftar tidigare uppgifter. Avslutningsvis skiljer sig Sverige (och Danmark) vad gäller Hela Resan dvs. tågtrafikens koppling till annan kollektivtrafik. Lösningar som Resplus där de flesta aktörerna aktivt samverkar för att ge resenären en hel resa är en utopi i många länder. Detta område berörs också i avsnitt 5, projektet COMET. I tabell 2 presenteras den internationella arenan med basdata för Europas HSlinjer. Närmare uppgifter finns i avsnitten 6 11 om respektive land. 1 Public Budget Contributions to the Railways, NERA, London VTI notat

21 Tabell 2 Den internationella arenan en inledande överblick över HSlinjer i Europa och deras trafikering. Öppnad Längd Trafikering Befolkning milj. (städer) 1) Milj. resande/år Miljarder Byggkostnad M Pkm/år 5) SEK/km Tyskland Källa Hannover-Würzburg Blandad trafik 1,0 25,0 3,9 Mannheim-Stuttgart Blandad trafik 1,1 17,8 1,8 Berlin-Hannover Blandad trafik 4,2 14,0 2,3 Köln-Frankfurt Endast HS-tåg 2,0 12,6 2,0 310 SDG Nürnberg-München Blandad trafik (0,6) 179 BMV Erfurt-Leipzig/Halle u b 122 Blandad trafik 181 BMV Frankrike Paris-Marseille ) 759 Endast HS-Tåg 16,2 3) 26,4 16,6 Paris-Atlantique Endast HS-Tåg 15,0 26,8 10,7 69 GEODE Paris-Nord (Lille) Endast HS-Tåg 13,6 6,4 1,6 93 GEODE Paris-Est Endast HS-Tåg 13,4 Prognos 11 6) Förbifart Paris 4) Endast HS-Tåg 14,1 7,2 126 GEODE Eurostar (i Frankrike) ,2 2,2 Thalys (i Frankrike) ,4 1,2 Götalandsbanan HS-tåg + regionaltåg 3 3½ 3 västra delen 8 östra delen SCB och Scandiac 1) Endast städer belägna direkt vid HS-linjen, en fullständigare redovisning av befolkningsunderlagen finns i resp. lands avsnitt 2) 2001 avser öppnandet av hela linjen Paris Marseille, linjen öppnades i etapper 1983 och ) Paris med 11 M inv. har medräknats i samtliga fall för Frankrike 4) Här redovisas trafik med genomgående tåg t.ex. Nantes-Lyon som inte har Paris som start/mål 5) Miljoner Pkm/år avser i Tyskland transportarbetet endast på själva HS-linjen oberoende av tågtyp. I Frankrike avses transportarbetet med HStåg (TGV) längs hela den sträcka som trafikeras t.ex. Paris Bordeaux där själva HS-linjen endast utgörs av Paris Tours. Eurostar avser trafiken i Frankrike och till kanaltunnelns mitt. Thalys avser hela transportarbetet i Frankrike. Eurostar och Thalys trafikerar i Frankrike så gott som uteslutande HS-linjer. 6) 1 miljon beräknas vinnas över från bil, 2 miljoner från flyg, 1,5 miljoner beräknas vara nygenererad trafik. VTI notat

22 Tabell 2 Den internationella arenan, fortsättning. Öppnad Längd Trafikering Befolkning milj. (städer) 1) Milj. resande/år Miljarder Pkm/år Byggkostnad M SEK/km Italien Källa Roma-Firenze Blandad trafik 3,2 uppgift saknas 5,3 Roma-Napoli 2005 (?) 205 Blandad trafik 3,0 270 RFI Torino-Milano 2007 (?) 125 Blandad trafik 2,2 515 ISIS Systemtotal 17,6 Spanien Madrid-Sevilla Blandad trafik 4,3 5,6 2,0 36 INECO Madrid-Lleida HS-tåg + Talgo 3,9 3,7 86 INECO Storbritannien Option 1? 200 Troligen HS- + regionaltåg 11,5 Prognos NERA Option 2? Troligen HS- + regionaltåg 11,5 Prognos NERA London-Folkestone 2003 HS-tåg London-Folkestone Regionaltåg m sth 225 3,7 6) 6) 650 NERA Nederländerna Amsterdam-gräns BE 2006/ HS-tåg + regionaltåg 4,0 27? 13? 7) 500 NEA Götalandsbanan HS-tåg + regionaltåg 3 3½ 3 västra delen 8 östra delen 1) Endast städer belägna direkt vid HS-linjen, en fullständigare redovisning av befolkningsunderlagen finns i resp. lands avsnitt 6) Uppgifterna är under pågående upphandling konfidentiella 7) Resandevolymerna är mycket osäkra, se avsnittet om Nederländerna SCB + Scandiac 20 VTI notat

23 4 Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv 4.1 Sammanfattande bedömning VTI:s uppdrag har varit att göra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. I uppdraget har inte ingått att göra några direkta rekommendationer beträffande Götalandsbanans (GLB) byggande eller ej men vissa jämförelser och observationer är på sin plats. Befolkningsunderlaget talar allmänt mot ett byggande av banan men både Stockholm och Göteborg är stora städer även med kontinentala mått mätt. Avståndet mellan städerna är också rätt för att HS-tåg ska kunna konkurrera med flyget. Restiden Stockholm Göteborg med GLB förväntas bli 2 h 15 min. Dagens tåg tar 2 h 50 min och SJ önskar nu att förkorta restiden genom att höja hastigheten för X2. Detta talar mot att GLB kan få någon avgörande betydelse för ändpunktsresandet. Flygkonkurrensen Stockholm Göteborg är också betydande även om dagens utbud kanske präglas av en viss avregleringseufori. Mellanmarknaderna består egentligen av fyra städer, i kontinental mening rätt små städer. Kan mellanmarknaderna motivera GLB om ändpunktsresandet inte gör det? Vem och hur många vill pendla Borås Jönköping? Finns det några språngeffekter som t.ex. hos Svealandsbanan? Erfarenheter och fakta från andra länder är begränsade men tyder på att pendling med HS-tåg till storstäder som Madrid och Paris har ökat, däremot inte mellan de mindre städerna. Detta talar i så fall för en utbyggnad av Ostlänken (Stockholm Östergötland) som en första etapp av GLB. Som framgår av avsnitt 3 har järnvägen i Sverige en stark ställning jämfört med andra länder i Europa. Detta kan möjligen sägas tala för ett byggande av GLB och fortsatta satsningar på järnvägen i allmänhet. Transportarbetet med järnväg ligger långt över vad som förväntades för tio år sedan (åtminstone persontransporterna) och frågan är då om fortsatta infrastruktursatsningar krävs för att expansionen skall kunna fortsätta. Det bör observeras att en stor del av ökningen under senare år är långväga pendlingsresor. Skall GLB anpassas för godstrafik eller ej? Erfarenheterna av godstrafik på HS-linjer i utlandet är inte särskilt positiva. Godstransporternas viktiga stråk är huvudsakligen från Norrland/norra Svealand till Göteborg/Skåne och inte i ostvästlig riktning och om GLB byggs kan kapacitet frigöras på västra Stambanan. Å andra sidan har flera stora trafikavbrott i Sydsverige visat på behoven av alternativa transportvägar, länderna på kontinenten är i allmänhet betydligt bättre rustade i detta avseende. Att bedöma merkostnaderna för en HS-linje anpassad för godstrafik ligger emellertid utanför ramen för denna rapport. Projektet Järnvägstransportsystemets sårbarhet som f.n. bedrivs av VTI har anknytning till dessa frågor. Avslutningsvis bör vissa gemensamma drag i VTI:s och VTI:s partners bedömningar framhållas; Byggkostnader utöver budget och förseningar. Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien har drabbats av att byggkostnaderna överskrider budget och att HS-projekt försenas med flera år. Orsakerna är flera; geologi, bullerskydd, ändrade linjedragningar pga. lokala påtryckningar etc. Dessa faktorer är kända även i Sverige, se vidare avsnitt 5.3 Ex-post studier. High Speed som politiskt trumfkort. Frankrike ville visa sig ledande inom HS-teknik med TGV och Tyskland följde efter med ICE. I båda länderna VTI notat

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Trafikverkets höghastighets- projekt

Trafikverkets höghastighets- projekt Trafikverkets höghastighetsprojekt Förändringar inom Stockholm Göteborg/Malmö efter genomförd nationell plan 2010-2021 Kapacitetsförbättring i Stockholm (2017), Göteborg (2026) och Malmö (2018) Samma restider

Läs mer

Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning

Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning Professor Bo-Lennart Nelldal KTH Järnvägsgrupp 2012-05-11 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Säkerhet Lönsamhet Intäkt Konkurrens/ samverkan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 26 januari 2009 08-790 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? Ökad hastighet ger kortare restid Kortare restid ger ökad tillgänglighet till

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Tåget till framtiden En nordisk järnvägsvision

Tåget till framtiden En nordisk järnvägsvision Tåget till framtiden En nordisk järnvägsvision Ortsstorlek Stockholm >1 milj invånare Oslo 0,5-1,0 milj inv. Århus 250-500 tusen inv. Jyväskylä 100-250 tusen inv. Gävle 50-100 tusen inv. Rovaniemi Luleå

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ERFARENHETER AV SVENSKA SNABBTÅG INFÖR HÖGHASTIGHETSTÅG I DANMARK INLEDNING

ERFARENHETER AV SVENSKA SNABBTÅG INFÖR HÖGHASTIGHETSTÅG I DANMARK INLEDNING ERFARENHETER AV SVENSKA SNABBTÅG INFÖR HÖGHASTIGHETSTÅG I DANMARK Lotta Schmidt TRANSEK AB, Solna Torg 2, S-171 45 Solna, Sweden INLEDNING Det finns planer på att introducera höghastighetståg i Danmark

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Är järnvägen på rätt spår?

Är järnvägen på rätt spår? Är järnvägen på rätt spår? Järnvägsinvesteringar i Sverige en historisk och internationell jämförelse 2013-06-27 WSP Analys & Strategi Inledning Att det svenska järnvägsnätet lider av betydande brister

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015 Järnväg Stockholm Oslo 28 oktober 2015 Avgränsning och antaganden KPMG, Ramböll, MTR och KTH har för Infrastrukturkommissionen pro bono genomfört en övergripande företagsekonomisk analys i visionära termer

Läs mer

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen Södra Sverige blir mindre i Vision 2030 Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h Del av Götalandsbanan Gbg-Jönköping-Sthlm Del av TEN-sträckan Sthlm-Köpenhamn Sammanbinder Östergötland-Södermanland-

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2005

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2005 Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 199-25 samt utvecklingen av flyg- och busskonkurrens 25 Development of supply and prices for railway lines in Sweden 199-25 and development of

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer