Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår 2005 Reviderad Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson

2

3 Förord Denna rapport har framtagits på uppdrag av Banverket. Rapporten avses utgöra ett viktigt underlag till Banverkets vidare utredningsarbete för tåg i höga hastigheter, ( 250 km/h) samt att förbättra Banverkets kunskaper om höghastighetståg i allmänhet. Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) har varit det svenska referensobjektet under arbetet. Detta VTI notat har i huvudsak utarbetats av Bertil Hylén med bidrag av Gunnar Lindberg (främst avsnitt 5.4) och Jan-Eric Nilsson som också lämnat väsentliga synpunkter. Arbetet hade inte kunnat genomföras utan VTI:s sex partners GEODE (Frankrike), INECO (Spanien), Intraplan (Tyskland), ISIS (Italien), NEA (Nederländerna), NERA (Storbritannien) som svarat för fältarbetet. Det är författarnas förhoppning att rapporten skall bidra till en fortsatt positiv utveckling av järnvägen i Sverige. Solna augusti 2005 Bertil Hylén Projektledare Foto: Markus Tellerup X 52 Regina kanske Sveriges steg in i Höghastighetsepoken. Ett tågsätt avses att modifieras för 250 km/h inom Gröna tåget projektet. I denna uppdaterade version har följande justeringar gjorts: Sid 31 meningen Sverige---utveckling strykes. Sid 47 i kolumnen 2003 står IC 13, skall vara IC 19 Sid 48 i kolumnen 2003 står ICE 15, skall vara ICE 45 Sid 49 i kolumnen 2003 står ICE 21, skall vara ICE 31 Sid 81 i tredje stycket står 150 år, skall vara 25 år VTI notat

4 VTI notat

5 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 7 Summary 10 1 Uppdraget 13 2 Arbetsgång 16 3 Sverige och järnvägarna i Europa 18 4 Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv Sammanfattande bedömning Tidigare utredningar Framtidsplan för järnvägen Götalandsbanan befolkningsmässigt Götalandsbanan trafikeringsmässigt Transportpolitik, konkurrens Utvecklingen inom flyget 30 5 Europeiska höghastighetsfrågor COMET, Interconnection of the high speed rail network Studie angående konkurrensytan Flyg HS-tåg Ex-post studier Beräkningsunderlag och kalkyler för HS-investeringar Analyser av infrastrukturprojekt i övriga Europa Restidsvärderingar Biljettintäkter Trafikeringskostnader Efterfrågeanalyser Prognoser Slutsatser 40 6 Tyskland 41 7 Frankrike 52 8 Italien 61 9 Spanien Storbritannien Nederländerna 88 VTI notat

6 VTI notat

7 Förkortningar AA Automobile Association UK ABS Ausbaustrecke DE ATC Automatic Train Control AVE Alta Velocidad Española ES BMV Bundesministerium für Verkehr etc. DE BV Banverket CH Schweiz DB Deutsche Bahn DE DE Tyskland EBA Eisenbahn-Bundesamt DE ECMT European Conference of Ministers of Transport EIB Europeisk Investeringsbanken ERTMS European Rail Traffic Management System ES Spanien EU Europeiska Unionen FR Frankrike GLB Götalandsbanan HS High Speed, höghastighet HSA High Speed Alliance NL IC Inter City ICE Inter City Express DE ISIS Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi IT IT Italien LZB Linienzugbeeinflussung DE NBS Neubaustrecke DE NEA NEA Research and Training NL NERA NERA Economic Consultants UK NL Nederländerna SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français FR PKM Personkilometer PPP Public Private Partnership RFF Réseau Ferré de France FR RFI Rete Ferroviaria Italiana IT SDG Steer Davies Gleeve SE Sverige SRA Strategic Rail Authority UK stax största tillåtna axellast (ton) sth största tillåtna hastighet (km/h) TAV Treno Alta Velocita IT TGV Train à Grand Vitesse FR THM Trafikhuvudmann TVM Transmission Voie-Machine FR UIC Union Internationale des Chemins de fer UK Storbritannien/Förenade Konungadömet VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI notat

8 VTI notat

9 Sammanfattning Banverket uppdrog till VTI att genomföra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. Analysen i form av denna rapport avses utgöra ett viktigt underlag till Banverkets vidare utredningsarbete för Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) och Södra stambanan. Med höghastighet (HS) avses i denna rapport 250 km/h. VTI har i detta arbete samarbetat med följande lokala underkonsulter (partners) i de länder där höghastighetsbanor finns eller är under byggnad: Tyskland Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil med École Nationale des Ponts et Chausées Italien ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spanien INECO, Ingenería y Economía del Transporte Storbritannien NERA Economic Consulting Nederländerna NEA Transport research and training Författarna ansvarar själva för alla synpunkter, kommentarer och bedömningar, de delas inte nödvändigtvis av VTI. En viktig del i uppdraget har varit att presentera relevanta jämförelser mellan Götalandsbanan (GLB) och liknande banor i andra länder. Rapporten konstaterar inledningsvis att jämfört med andra europeiska länder har Sverige en omfattande persontrafik på järnväg mätt i personkm per invånare. Götalandsbanan avses trafikera Sveriges kärnland med 3 3½ miljoner invånare. Liknande befolkningsunderlag finns t.ex. längs höghastighetslinjen i Spanien men i många andra fall är underlaget mångdubbelt större. Vidare liknar Götalandsbanans reseavstånd de intervall där andra länders höghastighetstrafik visat sig kunna konkurrera med flyget. Väsentliga transportpolitiska faktorer eller förändringar i transportpolitiken som kan påverka höghastighetstrafikens konkurrenskraft har varit svåra att påvisa, detaljer presenteras i avsnitten 6 11 om resp. land. Nämnvärd konkurrens från långfärdsbussar finns i Spanien och i Storbritannien och i viss utsträckning i Italien men uppgifter om marknadsandelar är osäkra. Lågprisflyget har utvecklats olika snabbt i olika länder och antalet resande med inrikesflyg ligger i de flesta länder under nivån år 2000; undantaget är Storbritannien. Lågprisflygets påverkan på resandet med höghastighetståg och tåg i allmänhet är mycket svårbedömd. Höghastighetsbanor är ett förhållandevis nytt inslag i transport-europa och det finns få ex-post studier av effekter eller lönsamhet. Europeiska Investeringsbanken och Tysklands Transportministerium har emellertid gjort utvärderingar av de ofta stora investeringarna. De väsentliga dragen i respektive lands HS-trafik redovisas nedan. Tyskland Tyskland är utpräglat polycentriskt med flera större befolkningscentra. Det har inget egentligt nät av HS-linjer och det kommer inte att finnas något sådant ens på längre sikt. HS-linjerna sammanbinds i stället av det övriga nätet som rustas upp för 200 (230) km/h. De fyra HS-linjerna fungerar som rör där trafik kommer från olika större städer, trafikerar röret och sprids till olika destinationer. HSlinjerna trafikeras f.n. endast av Deutsche Bahns (DB) resandetåg DB erbjuder emellertid olika produkter med upp till 25 % prisskillnad. VTI notat

10 Även om DB är helt dominerande inom fjärrtågstrafiken är DB utsatt för potentiell och verklig konkurrens från hundratalet andra operatörer. Det är därför inte helt självklart att få tillgång till resandedata men med hjälp av VTI:s partner Intraplan som har ett etablerat samarbete med DB kunde relevanta uppgifter bearbetas för denna rapport. Den långväga busstrafiken är obetydlig men flera nya flygbolag inom inrikesflyget har etablerats under de senaste åren. Några data om hur flygkonkurrensen påverkat DB:s fjärrtrafik har inte gått att erhålla. Frankrike HS-trafiken dominerar tågtrafiken i Frankrike på ett sätt som saknar motstycke i något annat land, åtminstone i Europa. HS-trafiken svarar för cirka 2/3 av persontrafiken mätt i personkm. Trafiken till/från Paris dominerar kraftigt, den relativt täta trafiken på de tre HS-linjerna närmast Paris som sprids sedan ut till cirka 150 orter. Många mindre orter har därmed direkt HS-förbindelse (TGV) med Paris 2 3 gånger per dag. Till skillnad från Tyskland finns det inga realistiska alternativ till TGV och heller inga alternativ till statsjärnvägen SNCF som är den ende operatören i Frankrike. Den långväga busstrafiken är obetydlig och nya flygbolag inom inrikesflyget har inte haft samma genomslag som i Tyskland eller Storbritannien. VTI:s partner GEODE har haft mycket god tillgång till detaljerade data över TGV-trafiken och i viss mån till data över konkurrerande transportslag. Öppenheten beträffande data är påtaglig. Italien Linjen Roma Firenze kan sägas vara den äldsta HS-linjen i Europa, den öppnades Denna linje anses emellertid av den italienska järnvägssektorn inte vara en riktig HS-linje varför en modernisering planeras. Roma Firenze (Rom Florens) är den första delen i det T-formade HS-nät som planeras i Italien, realiserandet av detta nät har emellertid gått mycket långsammare än planerat, t.ex. öppnas linjen Roma Napoli (Rom Neapel) (minst) fem år senare än planerat. VTI:s partner ISIS har haft god tillgång till tekniska data och t.o.m. till trafikeringskostnader, enhetlig resandestatistik har däremot varit svårare att få fram. Spanien Spanien påminner om Sverige vad gäller ett relativt svagt befolkningsunderlag och med gles bebyggelse längs åtminstone delar av HS-linjen Madrid Sevilla. Med stora avstånd och långa restider på det bredspåriga järnvägsnätet hade inrikesflyget länge ett övertag. Den normalspåriga HS-linjen fick därför en språngeffekt och gav järnvägen och Spanien ett imagelyft. VTI:s partner INECO har haft god tillgång till resandedata för tåg och andra transportslag även om data för de senaste åren har vissa luckor. Till skillnad från andra länder i denna rapport har Spanien även ett väl utbyggt fjärrbussnät med mycket låga priser och med ibland större marknadsandel än tåget. Storbritannien Med undantag för HS-linjen till kanaltunneln har Storbritannien f.n. inga HSlinjer. Framgångarna för HS-trafik i andra länder, främst Frankrike, och det stora befolkningsunderlaget har dock lett att ett nord sydligt HS-system har utretts. 8 VTI notat

11 Frågan dyker upp och försvinner från dagordningen med jämna mellanrum men är alls inte avförd för gott. Även om kalkylerna för de planerade banorna visar på lönsamhet avskräcker kostnaderna. Nederländerna Persontrafiken kan liknas vid ett nationellt pendeltrafiknät med tät trafik enligt styv tidtabell, 30 minuters intervall eller tätare trafik är regel, endast i undantagsfall gäller en timmes intervall. Snabbare trafik på dagens nät har bedömts som orealistisk, byggandet av HS-linjen från Amsterdam till belgiska gränsen är därför ett stort steg både ur holländsk och ur europeisk synvinkel. HSlinjen, som är ett PPP-projekt, beräknas öppnas 2006 eller Stor osäkerhet råder beträffande resandeprognoserna. VTI notat

12 Summary On 4 th April 2005 Banverket (Swedish rail infrastructure manager) commissioned VTI to carry out a market analysis of High Speed Rail Lines in Europe. The analysis should serve as an important input in the further planning of the Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) and Södra Stambanan (Stockholm Malmö). High Speed (HS) in this report refers to 250 km/h. In this work VTI has co-operated with the following local partners in the countries where HS lines are operational or under construction: Germany Intraplan Consult GmbH France GEODE Conseil with École Nationale des Ponts et Chausées Italy ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spain INECO, Ingenería y Economía del Transporte United Kingdom NERA Economic Consulting The Netherlands NEA Transport research and training The views, comments and suggestions are entirely the authors own and are not necessarily shared by VTI. An important part of the work has been to present relevant comparisons between Götalandsbanan and similar lines in other countries. Sweden has more passenger rail traffic as measured in passenger km compared to other countries. Götalandsbanan is intended to serve the heart of Sweden with 3 3½ million inhabitants. The population served by the HS line in Spain for example is similar but in many other cases the population is several times larger. Furthermore the assumed travel distances along Götalandsbanan are similar to such distances abroad where rail has been able to compete successfully with air travel. It has been difficult to identify any transport policy aspects which might influence HS rail s ability to compete with other modes of transport; details are presented in sections 6 11 dealing with the respective countries. Competition from long distance buses (coaches) exists in Spain and the United Kingdom (UK) and to a lesser extent in Italy. There are no common trends in the development of low cost airlines, the number of passengers are in most cases below the 2000 level; the exception being the UK. The influence of low cost airlines is very difficult to judge. Important characteristics of the respective countries; Germany Germany is markedly polycentric with several major centres of population. There is no real HS network and there will not be any such network even in the long term. Instead the HS lines are connected by the rest of the network which has been upgraded to 200 (230) km/h. The four HS lines act as conduits. Traffic comes from major cities, passes through the conduit and then spreads out to different destinations. At the moment Deutsche Bahn (DB) HS lines is the only operator on the HS lines but DB offers different services with up to 25% in fares. DB is quite dominant in long distance services but it is subject to actual and potential competition from about 100 other operators. Obtaining passenger data is therefore not straightforward but thanks to VTI:s partner Intraplan s well established co-operation with DB relevant data were made available. 10 VTI notat

13 Long distance bus traffic is insignificant but several new domestic airlines have been established recently. It has not been possible, however, to establish how competition from airlines has affected DBs long distance traffic. France High speed dominates rail services in France in a manner that is quite unlike any other country, at least in Europe. HS traffic represents 2/3 of all passenger rail traffic (as measured in passenger km). Traffic to/from Paris dominates strongly, the relatively frequent TGV services on the three Parisian HS lines spread out to about 150 towns. Many smaller towns therefore have 2 3 daily direct services to Paris. Unlike in Germany there are no realistic alternatives to the TGV, neither are there any alternatives to the one and only operator SNCF. Domestic long distance bus traffic is insignificant and new domestic airlines have not made the same breakthrough as in Germany or in the UK. VTI:s partner GEODE has had very good access to detailed passenger data and to some extent also to data about competing modes. The willingness to disclose data has been remarkable. Italy Roma Firenze may be called the oldest HS line in Europe, as it opened However, because the Italian rail sector does not consider this line to be a proper HS line a modernisation is planned. Roma Firenze (Rome Florence) is the first link in the Italian T-shaped network, the implementation of this network has taken a lot longer than planned the Roma Napoli (Rome Naples) line will open five years behind schedule (at least). VTI:s partner ISIS has had good access to technical data and even operations costs; to obtain consistent passenger data has been more difficult, however. Spain Spain is similar to Sweden in some respects a relatively small population base and few people along parts of the Madrid Sevilla HS line. Long distances and long travel times on the broad gauge network gave domestic air transport an advantage over rail for many years. The Madrid Sevilla HS line changed this dramatically and also improved the rail sector s image. Spain has a well developed long distance low cost bus network, in some cases buses have a higher market share than rail. VTI:s partner INECO has had good access to passenger data for rail and competing modes, with the possible exception of data for later years. United Kingdom With the exception of the line to the Channel Tunnel Rail Link the United Kingdom has no HS lines at the moment. However, the success of High Speed rail abroad, especially in France, and the large population that might be served has created an interest in a possible north south HS line. This line appears on the rail agenda at regular intervals. Despite calculated positive benefits the very high costs act as a deterrent. VTI notat

14 The Netherlands Dutch passenger services are a kind of nation-wide regular interval commuter service. Intervals of 30 minutes are the norm, only exceptionally do trains run less frequently. Faster operations on the existing network is ruled out, the HS line from Amsterdam to the Belgian border is therefore a major step from a Dutch and European point of view. The HS line, a PPP project, is expected to open in 2006 or Passenger forecasts are quite uncertain. 12 VTI notat

15 1 Uppdraget Banverket (BV) har i Framtidsplan för järnvägen pekat ut ett nät för persontrafik i hastigheter över 200 km/tim. Tidsperspektivet är satt till år I huvudsak kommer nätet att utnyttja befintliga järnvägar, men nya länkar kommer också att anläggas i huvudsak för persontrafik. Maxhastigheten bedöms på befintliga järnvägar att bli 250 km/tim. Banverket anser att det är ytterst tveksamt om högre hastigheter kan bli aktuella för nya länkar, men att detta får avgöras i fortsatta studier av vad som är samhällsekonomiskt fördelaktigt. För att förbättra beslutsunderlaget önskade BV att få ökad kunskap om höghastighetsbanor i Europa och då i synnerhet vad gäller marknadsförhållandena. Banverket uppdrog därför till VTI att genomföra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. Denna rapport avses nu att utgöra ett viktigt underlag till BV:s vidare utredningsarbete för Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) och Södra stambanan. Läsanvisningar Rapporten inleds i avsnitt 3 med en översikt av Sverige och järnvägarna i Europa samt en överblick över Höghastighetslinjer (HS-linjer) i Europa och deras trafikering. I avsnitt 4 ges en sammanfattande bedömning av Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv. Transportpolitik och konkurrensfrågor, särskilt beträffande flyget, behandlas även i detta avsnitt. Därefter behandlas i avsnitt 5 sådana europeiska höghastighetsfrågor som bedömts vara relevanta för denna rapport, särskilt beräkningsunderlag för investeringar. Avsnitten 6 11 beskriver mera detaljerat respektive länder och deras HS-trafik. 1. I rapporten används allmänt HS, High Speed, för begreppet höghastighet 2. Uppgifter om resp. land härrör, om inte annat anges, från respektive partner (se avsnitt 2) 3. Befolkningsuppgifter lämnas för resp. städer samt för närmast större enhet, NUTS3, Kreise, Agglomerations, Provinser. En enhetlig redovisning av befolkning utöver städernas har inte kunnat erhållas, med hänsyn till att befolkningsunderlagen i de flesta fall kan räknas i (flera) miljoner torde detta dock vara mindre viktigt 4. Kostnadsuppgifter är angivna utan moms i (Euro) med undantag för GBP i Storbritannien. I de fall valutor räknats om är 1 = 9,20 SEK och 1 GBP = 13,60 SEK 5. Restider med bil har, om inte annats anges, hämtats från the Automobile Association, Med HS-trafik avses trafik 250 km/h. HS-tåg enligt denna definition idag är: Tyskland ICE, InterCityExpress Frankrike TGV, Train à Grande Vitesse Italien Eurostar Italia Spanien AVE, Alta Velocidad Española Internationellt Eurostar, Thalys (trafikerar Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Tyskland) VTI notat

16 Karta 1a Det Europeiska höghastighetsnätet VTI notat

17 Karta 1b Det Europeiska höghastighetsnätet VTI notat

18 2 Arbetsgång VTI:s arbete har huvudsakligen utförts av Bertil Hylén i samarbete med Gunnar Lindberg och Jan-Eric Nilsson. Författarna ansvarar själva för alla synpunkter, kommentarer och bedömningar, de delas inte nödvändigtvis av VTI. Höghastighetsbanor för hastigheter 250 km/h i Europa finns idag i trafik i Tyskland, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien. HS-linjer i olika stadier av byggnation och planering finns i bl.a. Nederländerna och Storbritannien, vidare finns några fall där befintliga linjer har uppgraderats för >200 km/h, bl.a. i Frankrike och Tyskland. VTI bedömde att erfarenhet och effekt av HS-linjer är unik för olika länder men att viss kunskap går att överföra till svenska omständigheter. VTI valde därför att samarbeta med lokala underkonsulter (partners) med den bästa lokala kunskapen och de bästa lokala kontaktvägarna. VTI:s partners har varit: Tyskland Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil tills. med École Nationale des Ponts et Chausées Italien ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spanien INECO, Ingenería y Economía del Transporte Storbritannien NERA Economic Consulting Nederländerna NEA Transport research and training Ett planeringsmöte med BV hölls En inledande översiktlig beskrivning av HS-linjerna i respektive land rapporterades till BV varefter en fördjupad studie fortsattes. En presentation till BV:s projektgrupp för Götalandsbanan gjorde , en delrapport diskuterades med BV och en preliminär rapport presenterades för BV Till VTI:s partners uppdrogs att rapportera följande: 1. Tågtrafikdata före och efter öppnandet av HS-linjen 2. Restider med tåg och alternativa transportslag 3. Prissättning 4. Resandevolymer 5. Marknadsandelar för tåg och alternativa transportslag 6. Transportpolitiska förutsättningar, prissättning av alternativa transportslag, banavgifter 7. Ex-post studier av HS-trafik. Rapporteringen från Nederländerna och Storbritannien blev mera begränsad eftersom deras egentliga HS-trafik 2005 inte har startat. I denna rapport behandlas inte Belgien närmare eftersom det inte finns någon nämnvärd inrikes HS-trafik i Belgien. I samband med Frankrike bör dock nämnas att den internationella HStrafiken till/från Bryssel är omfattande. HS-linjen Bryssel franska gränsen och delar av linjen Bryssel Liege trafikeras båda i 300 km/h. Bryssel franska gränsen trafikeras endast av HS-tåg (Thalys, TGV, Eurostar) medan Bryssel Liege även trafikeras av regionaltåg i 200 km/h. Vissa data för HS-trafiken till/från Bryssel på franskt territorium redovisas i avsnitt VTI notat

19 Trots en strävan efter enhetlighet blev rapporteringen olika för olika länder beroende på tillgång på data vilket i sin tur i stor utsträckning berodde på järnvägssektorns beredvillighet att lämna ut data. Svårigheterna kan sägas tilltaga successivt enligt skalan 1 7 ovan. Rapporten försöker trots detta att så långt som möjligt att presentera uppgifter från de olika länderna enligt en gemensam mall. För varje land redovisas även ytterligare sådana uppgifter om trafikutveckling etc. som bör vara relevanta. Huvudsakliga data för respektive lands HS-trafik redovisas i avsnitt 3. Följande besök gjordes under projektarbetet: Tyskland Bundesministerium für Verkehr etc., Technische Universität Berlin, Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil, UIC, ECMT Italien ISIS, RFI, ALSTOM Storbritannien NERA Spanien INECO Övriga kontaktade organisationer är bl.a. Europeiska kommissionen, Eisenbahn- Bundesamt, Europeiska investeringsbanken, Deutsche Bahn och Luftfartsstyrelsen. VTI notat

20 3 Sverige och järnvägarna i Europa Tabell 1 Basfakta Befolkning milj. Areal Bankm Tågkm/år km 2 P+G milj. Personkm per år(10 9 ) Därav HS pkm (10 9 ) HS Personkm % Personkm per inv/år Sverige ,1 2, Tyskland ,5 15, Frankrike ,1 39, Italien ,2 7, Spanien ,0 2, Storbritannien ,7 707 Nederländerna ,8 0,1 862 Schweiz ,4 0, Källor; ECMT Short Terms Trends 2004 UIC Railway Statistics Synopsis 2003 (kolumn 7 avser 2002) Kolumn 8 avser för Sverige X2000-trafik i max. 200 km/h, alltså en avvikelse från denna rapports definition av HS-tåg som tåg i 250 km/h. Som framgår av tabellen ovan är Sveriges persontrafik på järnväg ledande i Europa vad avser personkm per invånare, endast Schweiz ligger väsentligt högre och Frankrike på ungefär samma nivå. Utan att gå in djupare på tänkbara förklaringar bör nämnas att Schweiz och Frankrike fortfarande har en reglerad busstrafik med få interregionala busslinjer, i Schweiz finns heller ingen nämnvärd inrikes flygtrafik. Den höga andelen HS-trafik i Frankrike har verifierats genom de uppgifter som lämnats av VTI:s franska partner GEODE. Det bör också framhållas att Sverige har väsentligt lägre kostnader per personkm och tonkm än alla andra europeiska länder, det enda land som kommer nära Sverige är Finland. Någon djupgående analys av kostnadsbilden har inte gjorts sedan början av 1990-talet men en färsk studie av NERA 1 bekräftar tidigare uppgifter. Avslutningsvis skiljer sig Sverige (och Danmark) vad gäller Hela Resan dvs. tågtrafikens koppling till annan kollektivtrafik. Lösningar som Resplus där de flesta aktörerna aktivt samverkar för att ge resenären en hel resa är en utopi i många länder. Detta område berörs också i avsnitt 5, projektet COMET. I tabell 2 presenteras den internationella arenan med basdata för Europas HSlinjer. Närmare uppgifter finns i avsnitten 6 11 om respektive land. 1 Public Budget Contributions to the Railways, NERA, London VTI notat

21 Tabell 2 Den internationella arenan en inledande överblick över HSlinjer i Europa och deras trafikering. Öppnad Längd Trafikering Befolkning milj. (städer) 1) Milj. resande/år Miljarder Byggkostnad M Pkm/år 5) SEK/km Tyskland Källa Hannover-Würzburg Blandad trafik 1,0 25,0 3,9 Mannheim-Stuttgart Blandad trafik 1,1 17,8 1,8 Berlin-Hannover Blandad trafik 4,2 14,0 2,3 Köln-Frankfurt Endast HS-tåg 2,0 12,6 2,0 310 SDG Nürnberg-München Blandad trafik (0,6) 179 BMV Erfurt-Leipzig/Halle u b 122 Blandad trafik 181 BMV Frankrike Paris-Marseille ) 759 Endast HS-Tåg 16,2 3) 26,4 16,6 Paris-Atlantique Endast HS-Tåg 15,0 26,8 10,7 69 GEODE Paris-Nord (Lille) Endast HS-Tåg 13,6 6,4 1,6 93 GEODE Paris-Est Endast HS-Tåg 13,4 Prognos 11 6) Förbifart Paris 4) Endast HS-Tåg 14,1 7,2 126 GEODE Eurostar (i Frankrike) ,2 2,2 Thalys (i Frankrike) ,4 1,2 Götalandsbanan HS-tåg + regionaltåg 3 3½ 3 västra delen 8 östra delen SCB och Scandiac 1) Endast städer belägna direkt vid HS-linjen, en fullständigare redovisning av befolkningsunderlagen finns i resp. lands avsnitt 2) 2001 avser öppnandet av hela linjen Paris Marseille, linjen öppnades i etapper 1983 och ) Paris med 11 M inv. har medräknats i samtliga fall för Frankrike 4) Här redovisas trafik med genomgående tåg t.ex. Nantes-Lyon som inte har Paris som start/mål 5) Miljoner Pkm/år avser i Tyskland transportarbetet endast på själva HS-linjen oberoende av tågtyp. I Frankrike avses transportarbetet med HStåg (TGV) längs hela den sträcka som trafikeras t.ex. Paris Bordeaux där själva HS-linjen endast utgörs av Paris Tours. Eurostar avser trafiken i Frankrike och till kanaltunnelns mitt. Thalys avser hela transportarbetet i Frankrike. Eurostar och Thalys trafikerar i Frankrike så gott som uteslutande HS-linjer. 6) 1 miljon beräknas vinnas över från bil, 2 miljoner från flyg, 1,5 miljoner beräknas vara nygenererad trafik. VTI notat

22 Tabell 2 Den internationella arenan, fortsättning. Öppnad Längd Trafikering Befolkning milj. (städer) 1) Milj. resande/år Miljarder Pkm/år Byggkostnad M SEK/km Italien Källa Roma-Firenze Blandad trafik 3,2 uppgift saknas 5,3 Roma-Napoli 2005 (?) 205 Blandad trafik 3,0 270 RFI Torino-Milano 2007 (?) 125 Blandad trafik 2,2 515 ISIS Systemtotal 17,6 Spanien Madrid-Sevilla Blandad trafik 4,3 5,6 2,0 36 INECO Madrid-Lleida HS-tåg + Talgo 3,9 3,7 86 INECO Storbritannien Option 1? 200 Troligen HS- + regionaltåg 11,5 Prognos NERA Option 2? Troligen HS- + regionaltåg 11,5 Prognos NERA London-Folkestone 2003 HS-tåg London-Folkestone Regionaltåg m sth 225 3,7 6) 6) 650 NERA Nederländerna Amsterdam-gräns BE 2006/ HS-tåg + regionaltåg 4,0 27? 13? 7) 500 NEA Götalandsbanan HS-tåg + regionaltåg 3 3½ 3 västra delen 8 östra delen 1) Endast städer belägna direkt vid HS-linjen, en fullständigare redovisning av befolkningsunderlagen finns i resp. lands avsnitt 6) Uppgifterna är under pågående upphandling konfidentiella 7) Resandevolymerna är mycket osäkra, se avsnittet om Nederländerna SCB + Scandiac 20 VTI notat

23 4 Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv 4.1 Sammanfattande bedömning VTI:s uppdrag har varit att göra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. I uppdraget har inte ingått att göra några direkta rekommendationer beträffande Götalandsbanans (GLB) byggande eller ej men vissa jämförelser och observationer är på sin plats. Befolkningsunderlaget talar allmänt mot ett byggande av banan men både Stockholm och Göteborg är stora städer även med kontinentala mått mätt. Avståndet mellan städerna är också rätt för att HS-tåg ska kunna konkurrera med flyget. Restiden Stockholm Göteborg med GLB förväntas bli 2 h 15 min. Dagens tåg tar 2 h 50 min och SJ önskar nu att förkorta restiden genom att höja hastigheten för X2. Detta talar mot att GLB kan få någon avgörande betydelse för ändpunktsresandet. Flygkonkurrensen Stockholm Göteborg är också betydande även om dagens utbud kanske präglas av en viss avregleringseufori. Mellanmarknaderna består egentligen av fyra städer, i kontinental mening rätt små städer. Kan mellanmarknaderna motivera GLB om ändpunktsresandet inte gör det? Vem och hur många vill pendla Borås Jönköping? Finns det några språngeffekter som t.ex. hos Svealandsbanan? Erfarenheter och fakta från andra länder är begränsade men tyder på att pendling med HS-tåg till storstäder som Madrid och Paris har ökat, däremot inte mellan de mindre städerna. Detta talar i så fall för en utbyggnad av Ostlänken (Stockholm Östergötland) som en första etapp av GLB. Som framgår av avsnitt 3 har järnvägen i Sverige en stark ställning jämfört med andra länder i Europa. Detta kan möjligen sägas tala för ett byggande av GLB och fortsatta satsningar på järnvägen i allmänhet. Transportarbetet med järnväg ligger långt över vad som förväntades för tio år sedan (åtminstone persontransporterna) och frågan är då om fortsatta infrastruktursatsningar krävs för att expansionen skall kunna fortsätta. Det bör observeras att en stor del av ökningen under senare år är långväga pendlingsresor. Skall GLB anpassas för godstrafik eller ej? Erfarenheterna av godstrafik på HS-linjer i utlandet är inte särskilt positiva. Godstransporternas viktiga stråk är huvudsakligen från Norrland/norra Svealand till Göteborg/Skåne och inte i ostvästlig riktning och om GLB byggs kan kapacitet frigöras på västra Stambanan. Å andra sidan har flera stora trafikavbrott i Sydsverige visat på behoven av alternativa transportvägar, länderna på kontinenten är i allmänhet betydligt bättre rustade i detta avseende. Att bedöma merkostnaderna för en HS-linje anpassad för godstrafik ligger emellertid utanför ramen för denna rapport. Projektet Järnvägstransportsystemets sårbarhet som f.n. bedrivs av VTI har anknytning till dessa frågor. Avslutningsvis bör vissa gemensamma drag i VTI:s och VTI:s partners bedömningar framhållas; Byggkostnader utöver budget och förseningar. Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien har drabbats av att byggkostnaderna överskrider budget och att HS-projekt försenas med flera år. Orsakerna är flera; geologi, bullerskydd, ändrade linjedragningar pga. lokala påtryckningar etc. Dessa faktorer är kända även i Sverige, se vidare avsnitt 5.3 Ex-post studier. High Speed som politiskt trumfkort. Frankrike ville visa sig ledande inom HS-teknik med TGV och Tyskland följde efter med ICE. I båda länderna VTI notat

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik VTI rapport 772 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Joakim Ahlberg

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss

Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss VTI rapport 782 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Hållbara turistresor inom Sverige Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss Kerstin Robertson Hans Antonson Björn Arvidsson Katarina Evanth

Läs mer

Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar

Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar VTI meddelande 948 2004 Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar Thomas Johansson VTI meddelande 948 2004 Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem

Läs mer

MeD gröna tåget ut i världen

MeD gröna tåget ut i världen MeD gröna tåget ut i världen Grön har blivit ett så positivt ord att det ingår i namnet på utvecklingsprojektet Gröna Tåget, ett projekt som drivs av svenska järnvägbranschen under ledning av Banverket

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat

Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat VTI notat 18-2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat Johan Håkansson, Högskolan Dalarna Gunnar Isacsson, VTI Lena

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2

Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2 Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2 Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Ostkustbanan Modell och verklighet

Ostkustbanan Modell och verklighet Ostkustbanan Modell och verklighet Slutrapport Kia Hultin Per Ingströmer Michael Nilsson Göran Tegnér VINNOVA Rapport VR 2001:31 TITEL/TITLE: Ostkustbanan Modell och verklighet. Slutrapport FÖRFATTARE/AUTHOR:

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer