Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår 2005 Reviderad Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson

2

3 Förord Denna rapport har framtagits på uppdrag av Banverket. Rapporten avses utgöra ett viktigt underlag till Banverkets vidare utredningsarbete för tåg i höga hastigheter, ( 250 km/h) samt att förbättra Banverkets kunskaper om höghastighetståg i allmänhet. Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) har varit det svenska referensobjektet under arbetet. Detta VTI notat har i huvudsak utarbetats av Bertil Hylén med bidrag av Gunnar Lindberg (främst avsnitt 5.4) och Jan-Eric Nilsson som också lämnat väsentliga synpunkter. Arbetet hade inte kunnat genomföras utan VTI:s sex partners GEODE (Frankrike), INECO (Spanien), Intraplan (Tyskland), ISIS (Italien), NEA (Nederländerna), NERA (Storbritannien) som svarat för fältarbetet. Det är författarnas förhoppning att rapporten skall bidra till en fortsatt positiv utveckling av järnvägen i Sverige. Solna augusti 2005 Bertil Hylén Projektledare Foto: Markus Tellerup X 52 Regina kanske Sveriges steg in i Höghastighetsepoken. Ett tågsätt avses att modifieras för 250 km/h inom Gröna tåget projektet. I denna uppdaterade version har följande justeringar gjorts: Sid 31 meningen Sverige---utveckling strykes. Sid 47 i kolumnen 2003 står IC 13, skall vara IC 19 Sid 48 i kolumnen 2003 står ICE 15, skall vara ICE 45 Sid 49 i kolumnen 2003 står ICE 21, skall vara ICE 31 Sid 81 i tredje stycket står 150 år, skall vara 25 år VTI notat

4 VTI notat

5 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 7 Summary 10 1 Uppdraget 13 2 Arbetsgång 16 3 Sverige och järnvägarna i Europa 18 4 Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv Sammanfattande bedömning Tidigare utredningar Framtidsplan för järnvägen Götalandsbanan befolkningsmässigt Götalandsbanan trafikeringsmässigt Transportpolitik, konkurrens Utvecklingen inom flyget 30 5 Europeiska höghastighetsfrågor COMET, Interconnection of the high speed rail network Studie angående konkurrensytan Flyg HS-tåg Ex-post studier Beräkningsunderlag och kalkyler för HS-investeringar Analyser av infrastrukturprojekt i övriga Europa Restidsvärderingar Biljettintäkter Trafikeringskostnader Efterfrågeanalyser Prognoser Slutsatser 40 6 Tyskland 41 7 Frankrike 52 8 Italien 61 9 Spanien Storbritannien Nederländerna 88 VTI notat

6 VTI notat

7 Förkortningar AA Automobile Association UK ABS Ausbaustrecke DE ATC Automatic Train Control AVE Alta Velocidad Española ES BMV Bundesministerium für Verkehr etc. DE BV Banverket CH Schweiz DB Deutsche Bahn DE DE Tyskland EBA Eisenbahn-Bundesamt DE ECMT European Conference of Ministers of Transport EIB Europeisk Investeringsbanken ERTMS European Rail Traffic Management System ES Spanien EU Europeiska Unionen FR Frankrike GLB Götalandsbanan HS High Speed, höghastighet HSA High Speed Alliance NL IC Inter City ICE Inter City Express DE ISIS Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi IT IT Italien LZB Linienzugbeeinflussung DE NBS Neubaustrecke DE NEA NEA Research and Training NL NERA NERA Economic Consultants UK NL Nederländerna SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français FR PKM Personkilometer PPP Public Private Partnership RFF Réseau Ferré de France FR RFI Rete Ferroviaria Italiana IT SDG Steer Davies Gleeve SE Sverige SRA Strategic Rail Authority UK stax största tillåtna axellast (ton) sth största tillåtna hastighet (km/h) TAV Treno Alta Velocita IT TGV Train à Grand Vitesse FR THM Trafikhuvudmann TVM Transmission Voie-Machine FR UIC Union Internationale des Chemins de fer UK Storbritannien/Förenade Konungadömet VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI notat

8 VTI notat

9 Sammanfattning Banverket uppdrog till VTI att genomföra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. Analysen i form av denna rapport avses utgöra ett viktigt underlag till Banverkets vidare utredningsarbete för Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) och Södra stambanan. Med höghastighet (HS) avses i denna rapport 250 km/h. VTI har i detta arbete samarbetat med följande lokala underkonsulter (partners) i de länder där höghastighetsbanor finns eller är under byggnad: Tyskland Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil med École Nationale des Ponts et Chausées Italien ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spanien INECO, Ingenería y Economía del Transporte Storbritannien NERA Economic Consulting Nederländerna NEA Transport research and training Författarna ansvarar själva för alla synpunkter, kommentarer och bedömningar, de delas inte nödvändigtvis av VTI. En viktig del i uppdraget har varit att presentera relevanta jämförelser mellan Götalandsbanan (GLB) och liknande banor i andra länder. Rapporten konstaterar inledningsvis att jämfört med andra europeiska länder har Sverige en omfattande persontrafik på järnväg mätt i personkm per invånare. Götalandsbanan avses trafikera Sveriges kärnland med 3 3½ miljoner invånare. Liknande befolkningsunderlag finns t.ex. längs höghastighetslinjen i Spanien men i många andra fall är underlaget mångdubbelt större. Vidare liknar Götalandsbanans reseavstånd de intervall där andra länders höghastighetstrafik visat sig kunna konkurrera med flyget. Väsentliga transportpolitiska faktorer eller förändringar i transportpolitiken som kan påverka höghastighetstrafikens konkurrenskraft har varit svåra att påvisa, detaljer presenteras i avsnitten 6 11 om resp. land. Nämnvärd konkurrens från långfärdsbussar finns i Spanien och i Storbritannien och i viss utsträckning i Italien men uppgifter om marknadsandelar är osäkra. Lågprisflyget har utvecklats olika snabbt i olika länder och antalet resande med inrikesflyg ligger i de flesta länder under nivån år 2000; undantaget är Storbritannien. Lågprisflygets påverkan på resandet med höghastighetståg och tåg i allmänhet är mycket svårbedömd. Höghastighetsbanor är ett förhållandevis nytt inslag i transport-europa och det finns få ex-post studier av effekter eller lönsamhet. Europeiska Investeringsbanken och Tysklands Transportministerium har emellertid gjort utvärderingar av de ofta stora investeringarna. De väsentliga dragen i respektive lands HS-trafik redovisas nedan. Tyskland Tyskland är utpräglat polycentriskt med flera större befolkningscentra. Det har inget egentligt nät av HS-linjer och det kommer inte att finnas något sådant ens på längre sikt. HS-linjerna sammanbinds i stället av det övriga nätet som rustas upp för 200 (230) km/h. De fyra HS-linjerna fungerar som rör där trafik kommer från olika större städer, trafikerar röret och sprids till olika destinationer. HSlinjerna trafikeras f.n. endast av Deutsche Bahns (DB) resandetåg DB erbjuder emellertid olika produkter med upp till 25 % prisskillnad. VTI notat

10 Även om DB är helt dominerande inom fjärrtågstrafiken är DB utsatt för potentiell och verklig konkurrens från hundratalet andra operatörer. Det är därför inte helt självklart att få tillgång till resandedata men med hjälp av VTI:s partner Intraplan som har ett etablerat samarbete med DB kunde relevanta uppgifter bearbetas för denna rapport. Den långväga busstrafiken är obetydlig men flera nya flygbolag inom inrikesflyget har etablerats under de senaste åren. Några data om hur flygkonkurrensen påverkat DB:s fjärrtrafik har inte gått att erhålla. Frankrike HS-trafiken dominerar tågtrafiken i Frankrike på ett sätt som saknar motstycke i något annat land, åtminstone i Europa. HS-trafiken svarar för cirka 2/3 av persontrafiken mätt i personkm. Trafiken till/från Paris dominerar kraftigt, den relativt täta trafiken på de tre HS-linjerna närmast Paris som sprids sedan ut till cirka 150 orter. Många mindre orter har därmed direkt HS-förbindelse (TGV) med Paris 2 3 gånger per dag. Till skillnad från Tyskland finns det inga realistiska alternativ till TGV och heller inga alternativ till statsjärnvägen SNCF som är den ende operatören i Frankrike. Den långväga busstrafiken är obetydlig och nya flygbolag inom inrikesflyget har inte haft samma genomslag som i Tyskland eller Storbritannien. VTI:s partner GEODE har haft mycket god tillgång till detaljerade data över TGV-trafiken och i viss mån till data över konkurrerande transportslag. Öppenheten beträffande data är påtaglig. Italien Linjen Roma Firenze kan sägas vara den äldsta HS-linjen i Europa, den öppnades Denna linje anses emellertid av den italienska järnvägssektorn inte vara en riktig HS-linje varför en modernisering planeras. Roma Firenze (Rom Florens) är den första delen i det T-formade HS-nät som planeras i Italien, realiserandet av detta nät har emellertid gått mycket långsammare än planerat, t.ex. öppnas linjen Roma Napoli (Rom Neapel) (minst) fem år senare än planerat. VTI:s partner ISIS har haft god tillgång till tekniska data och t.o.m. till trafikeringskostnader, enhetlig resandestatistik har däremot varit svårare att få fram. Spanien Spanien påminner om Sverige vad gäller ett relativt svagt befolkningsunderlag och med gles bebyggelse längs åtminstone delar av HS-linjen Madrid Sevilla. Med stora avstånd och långa restider på det bredspåriga järnvägsnätet hade inrikesflyget länge ett övertag. Den normalspåriga HS-linjen fick därför en språngeffekt och gav järnvägen och Spanien ett imagelyft. VTI:s partner INECO har haft god tillgång till resandedata för tåg och andra transportslag även om data för de senaste åren har vissa luckor. Till skillnad från andra länder i denna rapport har Spanien även ett väl utbyggt fjärrbussnät med mycket låga priser och med ibland större marknadsandel än tåget. Storbritannien Med undantag för HS-linjen till kanaltunneln har Storbritannien f.n. inga HSlinjer. Framgångarna för HS-trafik i andra länder, främst Frankrike, och det stora befolkningsunderlaget har dock lett att ett nord sydligt HS-system har utretts. 8 VTI notat

11 Frågan dyker upp och försvinner från dagordningen med jämna mellanrum men är alls inte avförd för gott. Även om kalkylerna för de planerade banorna visar på lönsamhet avskräcker kostnaderna. Nederländerna Persontrafiken kan liknas vid ett nationellt pendeltrafiknät med tät trafik enligt styv tidtabell, 30 minuters intervall eller tätare trafik är regel, endast i undantagsfall gäller en timmes intervall. Snabbare trafik på dagens nät har bedömts som orealistisk, byggandet av HS-linjen från Amsterdam till belgiska gränsen är därför ett stort steg både ur holländsk och ur europeisk synvinkel. HSlinjen, som är ett PPP-projekt, beräknas öppnas 2006 eller Stor osäkerhet råder beträffande resandeprognoserna. VTI notat

12 Summary On 4 th April 2005 Banverket (Swedish rail infrastructure manager) commissioned VTI to carry out a market analysis of High Speed Rail Lines in Europe. The analysis should serve as an important input in the further planning of the Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) and Södra Stambanan (Stockholm Malmö). High Speed (HS) in this report refers to 250 km/h. In this work VTI has co-operated with the following local partners in the countries where HS lines are operational or under construction: Germany Intraplan Consult GmbH France GEODE Conseil with École Nationale des Ponts et Chausées Italy ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spain INECO, Ingenería y Economía del Transporte United Kingdom NERA Economic Consulting The Netherlands NEA Transport research and training The views, comments and suggestions are entirely the authors own and are not necessarily shared by VTI. An important part of the work has been to present relevant comparisons between Götalandsbanan and similar lines in other countries. Sweden has more passenger rail traffic as measured in passenger km compared to other countries. Götalandsbanan is intended to serve the heart of Sweden with 3 3½ million inhabitants. The population served by the HS line in Spain for example is similar but in many other cases the population is several times larger. Furthermore the assumed travel distances along Götalandsbanan are similar to such distances abroad where rail has been able to compete successfully with air travel. It has been difficult to identify any transport policy aspects which might influence HS rail s ability to compete with other modes of transport; details are presented in sections 6 11 dealing with the respective countries. Competition from long distance buses (coaches) exists in Spain and the United Kingdom (UK) and to a lesser extent in Italy. There are no common trends in the development of low cost airlines, the number of passengers are in most cases below the 2000 level; the exception being the UK. The influence of low cost airlines is very difficult to judge. Important characteristics of the respective countries; Germany Germany is markedly polycentric with several major centres of population. There is no real HS network and there will not be any such network even in the long term. Instead the HS lines are connected by the rest of the network which has been upgraded to 200 (230) km/h. The four HS lines act as conduits. Traffic comes from major cities, passes through the conduit and then spreads out to different destinations. At the moment Deutsche Bahn (DB) HS lines is the only operator on the HS lines but DB offers different services with up to 25% in fares. DB is quite dominant in long distance services but it is subject to actual and potential competition from about 100 other operators. Obtaining passenger data is therefore not straightforward but thanks to VTI:s partner Intraplan s well established co-operation with DB relevant data were made available. 10 VTI notat

13 Long distance bus traffic is insignificant but several new domestic airlines have been established recently. It has not been possible, however, to establish how competition from airlines has affected DBs long distance traffic. France High speed dominates rail services in France in a manner that is quite unlike any other country, at least in Europe. HS traffic represents 2/3 of all passenger rail traffic (as measured in passenger km). Traffic to/from Paris dominates strongly, the relatively frequent TGV services on the three Parisian HS lines spread out to about 150 towns. Many smaller towns therefore have 2 3 daily direct services to Paris. Unlike in Germany there are no realistic alternatives to the TGV, neither are there any alternatives to the one and only operator SNCF. Domestic long distance bus traffic is insignificant and new domestic airlines have not made the same breakthrough as in Germany or in the UK. VTI:s partner GEODE has had very good access to detailed passenger data and to some extent also to data about competing modes. The willingness to disclose data has been remarkable. Italy Roma Firenze may be called the oldest HS line in Europe, as it opened However, because the Italian rail sector does not consider this line to be a proper HS line a modernisation is planned. Roma Firenze (Rome Florence) is the first link in the Italian T-shaped network, the implementation of this network has taken a lot longer than planned the Roma Napoli (Rome Naples) line will open five years behind schedule (at least). VTI:s partner ISIS has had good access to technical data and even operations costs; to obtain consistent passenger data has been more difficult, however. Spain Spain is similar to Sweden in some respects a relatively small population base and few people along parts of the Madrid Sevilla HS line. Long distances and long travel times on the broad gauge network gave domestic air transport an advantage over rail for many years. The Madrid Sevilla HS line changed this dramatically and also improved the rail sector s image. Spain has a well developed long distance low cost bus network, in some cases buses have a higher market share than rail. VTI:s partner INECO has had good access to passenger data for rail and competing modes, with the possible exception of data for later years. United Kingdom With the exception of the line to the Channel Tunnel Rail Link the United Kingdom has no HS lines at the moment. However, the success of High Speed rail abroad, especially in France, and the large population that might be served has created an interest in a possible north south HS line. This line appears on the rail agenda at regular intervals. Despite calculated positive benefits the very high costs act as a deterrent. VTI notat

14 The Netherlands Dutch passenger services are a kind of nation-wide regular interval commuter service. Intervals of 30 minutes are the norm, only exceptionally do trains run less frequently. Faster operations on the existing network is ruled out, the HS line from Amsterdam to the Belgian border is therefore a major step from a Dutch and European point of view. The HS line, a PPP project, is expected to open in 2006 or Passenger forecasts are quite uncertain. 12 VTI notat

15 1 Uppdraget Banverket (BV) har i Framtidsplan för järnvägen pekat ut ett nät för persontrafik i hastigheter över 200 km/tim. Tidsperspektivet är satt till år I huvudsak kommer nätet att utnyttja befintliga järnvägar, men nya länkar kommer också att anläggas i huvudsak för persontrafik. Maxhastigheten bedöms på befintliga järnvägar att bli 250 km/tim. Banverket anser att det är ytterst tveksamt om högre hastigheter kan bli aktuella för nya länkar, men att detta får avgöras i fortsatta studier av vad som är samhällsekonomiskt fördelaktigt. För att förbättra beslutsunderlaget önskade BV att få ökad kunskap om höghastighetsbanor i Europa och då i synnerhet vad gäller marknadsförhållandena. Banverket uppdrog därför till VTI att genomföra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. Denna rapport avses nu att utgöra ett viktigt underlag till BV:s vidare utredningsarbete för Götalandsbanan (Stockholm Jönköping Göteborg) och Södra stambanan. Läsanvisningar Rapporten inleds i avsnitt 3 med en översikt av Sverige och järnvägarna i Europa samt en överblick över Höghastighetslinjer (HS-linjer) i Europa och deras trafikering. I avsnitt 4 ges en sammanfattande bedömning av Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv. Transportpolitik och konkurrensfrågor, särskilt beträffande flyget, behandlas även i detta avsnitt. Därefter behandlas i avsnitt 5 sådana europeiska höghastighetsfrågor som bedömts vara relevanta för denna rapport, särskilt beräkningsunderlag för investeringar. Avsnitten 6 11 beskriver mera detaljerat respektive länder och deras HS-trafik. 1. I rapporten används allmänt HS, High Speed, för begreppet höghastighet 2. Uppgifter om resp. land härrör, om inte annat anges, från respektive partner (se avsnitt 2) 3. Befolkningsuppgifter lämnas för resp. städer samt för närmast större enhet, NUTS3, Kreise, Agglomerations, Provinser. En enhetlig redovisning av befolkning utöver städernas har inte kunnat erhållas, med hänsyn till att befolkningsunderlagen i de flesta fall kan räknas i (flera) miljoner torde detta dock vara mindre viktigt 4. Kostnadsuppgifter är angivna utan moms i (Euro) med undantag för GBP i Storbritannien. I de fall valutor räknats om är 1 = 9,20 SEK och 1 GBP = 13,60 SEK 5. Restider med bil har, om inte annats anges, hämtats från the Automobile Association, Med HS-trafik avses trafik 250 km/h. HS-tåg enligt denna definition idag är: Tyskland ICE, InterCityExpress Frankrike TGV, Train à Grande Vitesse Italien Eurostar Italia Spanien AVE, Alta Velocidad Española Internationellt Eurostar, Thalys (trafikerar Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Tyskland) VTI notat

16 Karta 1a Det Europeiska höghastighetsnätet VTI notat

17 Karta 1b Det Europeiska höghastighetsnätet VTI notat

18 2 Arbetsgång VTI:s arbete har huvudsakligen utförts av Bertil Hylén i samarbete med Gunnar Lindberg och Jan-Eric Nilsson. Författarna ansvarar själva för alla synpunkter, kommentarer och bedömningar, de delas inte nödvändigtvis av VTI. Höghastighetsbanor för hastigheter 250 km/h i Europa finns idag i trafik i Tyskland, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien. HS-linjer i olika stadier av byggnation och planering finns i bl.a. Nederländerna och Storbritannien, vidare finns några fall där befintliga linjer har uppgraderats för >200 km/h, bl.a. i Frankrike och Tyskland. VTI bedömde att erfarenhet och effekt av HS-linjer är unik för olika länder men att viss kunskap går att överföra till svenska omständigheter. VTI valde därför att samarbeta med lokala underkonsulter (partners) med den bästa lokala kunskapen och de bästa lokala kontaktvägarna. VTI:s partners har varit: Tyskland Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil tills. med École Nationale des Ponts et Chausées Italien ISIS, Istituto di Studi per l Intergrazione dei Sistemi, Spanien INECO, Ingenería y Economía del Transporte Storbritannien NERA Economic Consulting Nederländerna NEA Transport research and training Ett planeringsmöte med BV hölls En inledande översiktlig beskrivning av HS-linjerna i respektive land rapporterades till BV varefter en fördjupad studie fortsattes. En presentation till BV:s projektgrupp för Götalandsbanan gjorde , en delrapport diskuterades med BV och en preliminär rapport presenterades för BV Till VTI:s partners uppdrogs att rapportera följande: 1. Tågtrafikdata före och efter öppnandet av HS-linjen 2. Restider med tåg och alternativa transportslag 3. Prissättning 4. Resandevolymer 5. Marknadsandelar för tåg och alternativa transportslag 6. Transportpolitiska förutsättningar, prissättning av alternativa transportslag, banavgifter 7. Ex-post studier av HS-trafik. Rapporteringen från Nederländerna och Storbritannien blev mera begränsad eftersom deras egentliga HS-trafik 2005 inte har startat. I denna rapport behandlas inte Belgien närmare eftersom det inte finns någon nämnvärd inrikes HS-trafik i Belgien. I samband med Frankrike bör dock nämnas att den internationella HStrafiken till/från Bryssel är omfattande. HS-linjen Bryssel franska gränsen och delar av linjen Bryssel Liege trafikeras båda i 300 km/h. Bryssel franska gränsen trafikeras endast av HS-tåg (Thalys, TGV, Eurostar) medan Bryssel Liege även trafikeras av regionaltåg i 200 km/h. Vissa data för HS-trafiken till/från Bryssel på franskt territorium redovisas i avsnitt VTI notat

19 Trots en strävan efter enhetlighet blev rapporteringen olika för olika länder beroende på tillgång på data vilket i sin tur i stor utsträckning berodde på järnvägssektorns beredvillighet att lämna ut data. Svårigheterna kan sägas tilltaga successivt enligt skalan 1 7 ovan. Rapporten försöker trots detta att så långt som möjligt att presentera uppgifter från de olika länderna enligt en gemensam mall. För varje land redovisas även ytterligare sådana uppgifter om trafikutveckling etc. som bör vara relevanta. Huvudsakliga data för respektive lands HS-trafik redovisas i avsnitt 3. Följande besök gjordes under projektarbetet: Tyskland Bundesministerium für Verkehr etc., Technische Universität Berlin, Intraplan Consult GmbH Frankrike GEODE Conseil, UIC, ECMT Italien ISIS, RFI, ALSTOM Storbritannien NERA Spanien INECO Övriga kontaktade organisationer är bl.a. Europeiska kommissionen, Eisenbahn- Bundesamt, Europeiska investeringsbanken, Deutsche Bahn och Luftfartsstyrelsen. VTI notat

20 3 Sverige och järnvägarna i Europa Tabell 1 Basfakta Befolkning milj. Areal Bankm Tågkm/år km 2 P+G milj. Personkm per år(10 9 ) Därav HS pkm (10 9 ) HS Personkm % Personkm per inv/år Sverige ,1 2, Tyskland ,5 15, Frankrike ,1 39, Italien ,2 7, Spanien ,0 2, Storbritannien ,7 707 Nederländerna ,8 0,1 862 Schweiz ,4 0, Källor; ECMT Short Terms Trends 2004 UIC Railway Statistics Synopsis 2003 (kolumn 7 avser 2002) Kolumn 8 avser för Sverige X2000-trafik i max. 200 km/h, alltså en avvikelse från denna rapports definition av HS-tåg som tåg i 250 km/h. Som framgår av tabellen ovan är Sveriges persontrafik på järnväg ledande i Europa vad avser personkm per invånare, endast Schweiz ligger väsentligt högre och Frankrike på ungefär samma nivå. Utan att gå in djupare på tänkbara förklaringar bör nämnas att Schweiz och Frankrike fortfarande har en reglerad busstrafik med få interregionala busslinjer, i Schweiz finns heller ingen nämnvärd inrikes flygtrafik. Den höga andelen HS-trafik i Frankrike har verifierats genom de uppgifter som lämnats av VTI:s franska partner GEODE. Det bör också framhållas att Sverige har väsentligt lägre kostnader per personkm och tonkm än alla andra europeiska länder, det enda land som kommer nära Sverige är Finland. Någon djupgående analys av kostnadsbilden har inte gjorts sedan början av 1990-talet men en färsk studie av NERA 1 bekräftar tidigare uppgifter. Avslutningsvis skiljer sig Sverige (och Danmark) vad gäller Hela Resan dvs. tågtrafikens koppling till annan kollektivtrafik. Lösningar som Resplus där de flesta aktörerna aktivt samverkar för att ge resenären en hel resa är en utopi i många länder. Detta område berörs också i avsnitt 5, projektet COMET. I tabell 2 presenteras den internationella arenan med basdata för Europas HSlinjer. Närmare uppgifter finns i avsnitten 6 11 om respektive land. 1 Public Budget Contributions to the Railways, NERA, London VTI notat

21 Tabell 2 Den internationella arenan en inledande överblick över HSlinjer i Europa och deras trafikering. Öppnad Längd Trafikering Befolkning milj. (städer) 1) Milj. resande/år Miljarder Byggkostnad M Pkm/år 5) SEK/km Tyskland Källa Hannover-Würzburg Blandad trafik 1,0 25,0 3,9 Mannheim-Stuttgart Blandad trafik 1,1 17,8 1,8 Berlin-Hannover Blandad trafik 4,2 14,0 2,3 Köln-Frankfurt Endast HS-tåg 2,0 12,6 2,0 310 SDG Nürnberg-München Blandad trafik (0,6) 179 BMV Erfurt-Leipzig/Halle u b 122 Blandad trafik 181 BMV Frankrike Paris-Marseille ) 759 Endast HS-Tåg 16,2 3) 26,4 16,6 Paris-Atlantique Endast HS-Tåg 15,0 26,8 10,7 69 GEODE Paris-Nord (Lille) Endast HS-Tåg 13,6 6,4 1,6 93 GEODE Paris-Est Endast HS-Tåg 13,4 Prognos 11 6) Förbifart Paris 4) Endast HS-Tåg 14,1 7,2 126 GEODE Eurostar (i Frankrike) ,2 2,2 Thalys (i Frankrike) ,4 1,2 Götalandsbanan HS-tåg + regionaltåg 3 3½ 3 västra delen 8 östra delen SCB och Scandiac 1) Endast städer belägna direkt vid HS-linjen, en fullständigare redovisning av befolkningsunderlagen finns i resp. lands avsnitt 2) 2001 avser öppnandet av hela linjen Paris Marseille, linjen öppnades i etapper 1983 och ) Paris med 11 M inv. har medräknats i samtliga fall för Frankrike 4) Här redovisas trafik med genomgående tåg t.ex. Nantes-Lyon som inte har Paris som start/mål 5) Miljoner Pkm/år avser i Tyskland transportarbetet endast på själva HS-linjen oberoende av tågtyp. I Frankrike avses transportarbetet med HStåg (TGV) längs hela den sträcka som trafikeras t.ex. Paris Bordeaux där själva HS-linjen endast utgörs av Paris Tours. Eurostar avser trafiken i Frankrike och till kanaltunnelns mitt. Thalys avser hela transportarbetet i Frankrike. Eurostar och Thalys trafikerar i Frankrike så gott som uteslutande HS-linjer. 6) 1 miljon beräknas vinnas över från bil, 2 miljoner från flyg, 1,5 miljoner beräknas vara nygenererad trafik. VTI notat

22 Tabell 2 Den internationella arenan, fortsättning. Öppnad Längd Trafikering Befolkning milj. (städer) 1) Milj. resande/år Miljarder Pkm/år Byggkostnad M SEK/km Italien Källa Roma-Firenze Blandad trafik 3,2 uppgift saknas 5,3 Roma-Napoli 2005 (?) 205 Blandad trafik 3,0 270 RFI Torino-Milano 2007 (?) 125 Blandad trafik 2,2 515 ISIS Systemtotal 17,6 Spanien Madrid-Sevilla Blandad trafik 4,3 5,6 2,0 36 INECO Madrid-Lleida HS-tåg + Talgo 3,9 3,7 86 INECO Storbritannien Option 1? 200 Troligen HS- + regionaltåg 11,5 Prognos NERA Option 2? Troligen HS- + regionaltåg 11,5 Prognos NERA London-Folkestone 2003 HS-tåg London-Folkestone Regionaltåg m sth 225 3,7 6) 6) 650 NERA Nederländerna Amsterdam-gräns BE 2006/ HS-tåg + regionaltåg 4,0 27? 13? 7) 500 NEA Götalandsbanan HS-tåg + regionaltåg 3 3½ 3 västra delen 8 östra delen 1) Endast städer belägna direkt vid HS-linjen, en fullständigare redovisning av befolkningsunderlagen finns i resp. lands avsnitt 6) Uppgifterna är under pågående upphandling konfidentiella 7) Resandevolymerna är mycket osäkra, se avsnittet om Nederländerna SCB + Scandiac 20 VTI notat

23 4 Götalandsbanan i ett europeiskt perspektiv 4.1 Sammanfattande bedömning VTI:s uppdrag har varit att göra en marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa. I uppdraget har inte ingått att göra några direkta rekommendationer beträffande Götalandsbanans (GLB) byggande eller ej men vissa jämförelser och observationer är på sin plats. Befolkningsunderlaget talar allmänt mot ett byggande av banan men både Stockholm och Göteborg är stora städer även med kontinentala mått mätt. Avståndet mellan städerna är också rätt för att HS-tåg ska kunna konkurrera med flyget. Restiden Stockholm Göteborg med GLB förväntas bli 2 h 15 min. Dagens tåg tar 2 h 50 min och SJ önskar nu att förkorta restiden genom att höja hastigheten för X2. Detta talar mot att GLB kan få någon avgörande betydelse för ändpunktsresandet. Flygkonkurrensen Stockholm Göteborg är också betydande även om dagens utbud kanske präglas av en viss avregleringseufori. Mellanmarknaderna består egentligen av fyra städer, i kontinental mening rätt små städer. Kan mellanmarknaderna motivera GLB om ändpunktsresandet inte gör det? Vem och hur många vill pendla Borås Jönköping? Finns det några språngeffekter som t.ex. hos Svealandsbanan? Erfarenheter och fakta från andra länder är begränsade men tyder på att pendling med HS-tåg till storstäder som Madrid och Paris har ökat, däremot inte mellan de mindre städerna. Detta talar i så fall för en utbyggnad av Ostlänken (Stockholm Östergötland) som en första etapp av GLB. Som framgår av avsnitt 3 har järnvägen i Sverige en stark ställning jämfört med andra länder i Europa. Detta kan möjligen sägas tala för ett byggande av GLB och fortsatta satsningar på järnvägen i allmänhet. Transportarbetet med järnväg ligger långt över vad som förväntades för tio år sedan (åtminstone persontransporterna) och frågan är då om fortsatta infrastruktursatsningar krävs för att expansionen skall kunna fortsätta. Det bör observeras att en stor del av ökningen under senare år är långväga pendlingsresor. Skall GLB anpassas för godstrafik eller ej? Erfarenheterna av godstrafik på HS-linjer i utlandet är inte särskilt positiva. Godstransporternas viktiga stråk är huvudsakligen från Norrland/norra Svealand till Göteborg/Skåne och inte i ostvästlig riktning och om GLB byggs kan kapacitet frigöras på västra Stambanan. Å andra sidan har flera stora trafikavbrott i Sydsverige visat på behoven av alternativa transportvägar, länderna på kontinenten är i allmänhet betydligt bättre rustade i detta avseende. Att bedöma merkostnaderna för en HS-linje anpassad för godstrafik ligger emellertid utanför ramen för denna rapport. Projektet Järnvägstransportsystemets sårbarhet som f.n. bedrivs av VTI har anknytning till dessa frågor. Avslutningsvis bör vissa gemensamma drag i VTI:s och VTI:s partners bedömningar framhållas; Byggkostnader utöver budget och förseningar. Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien har drabbats av att byggkostnaderna överskrider budget och att HS-projekt försenas med flera år. Orsakerna är flera; geologi, bullerskydd, ändrade linjedragningar pga. lokala påtryckningar etc. Dessa faktorer är kända även i Sverige, se vidare avsnitt 5.3 Ex-post studier. High Speed som politiskt trumfkort. Frankrike ville visa sig ledande inom HS-teknik med TGV och Tyskland följde efter med ICE. I båda länderna VTI notat

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Gröna tåget. Oskar Fröidh 14 maj 2008. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Oskar Fröidh. oskar@infra.kth.se

Gröna tåget. Oskar Fröidh 14 maj 2008. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Oskar Fröidh. oskar@infra.kth.se Gröna tåget 14 maj 2008 08-790 83 79 1 Gröna tåget ett forskningsoch utvecklingsprojekt SWEDTRAC Gröna Tåget Regina 250 och några fler 2 Syften med Gröna tåget Att ta fram ett attraktivt koncept för nästa

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Föreläsning II Utveckling & Trender. Hållbara städer (ECO-CITIES och Hållbart (kollektivt) resande. Källa: http://www.physorg.com/news205253463.

Föreläsning II Utveckling & Trender. Hållbara städer (ECO-CITIES och Hållbart (kollektivt) resande. Källa: http://www.physorg.com/news205253463. Föreläsning II Utveckling & Trender Hållbara städer (ECO-CITIES och Hållbart (kollektivt) resande Källa: http://www.physorg.com/news205253463.html Från förra föreläsningen - hur reser vi? Var fjärde resa

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Trafikverkets höghastighets- projekt

Trafikverkets höghastighets- projekt Trafikverkets höghastighetsprojekt Förändringar inom Stockholm Göteborg/Malmö efter genomförd nationell plan 2010-2021 Kapacitetsförbättring i Stockholm (2017), Göteborg (2026) och Malmö (2018) Samma restider

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

2015-11-04 Konferens Haparanda / Torneå Charlotte Reinholdt Regionala kollektivtrafikmyndigheten

2015-11-04 Konferens Haparanda / Torneå Charlotte Reinholdt Regionala kollektivtrafikmyndigheten 2015-11-04 Konferens Haparanda / Torneå Charlotte Reinholdt Regionala kollektivtrafikmyndigheten Sverige, preliminär tidplan 2012-2014 2015 2016-2017-2018 Avsiktsförklaring Medfinansieringsbeslut Medfinansieringsbeslut

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning

Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning Professor Bo-Lennart Nelldal KTH Järnvägsgrupp 2012-05-11 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Säkerhet Lönsamhet Intäkt Konkurrens/ samverkan

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2011-02-04 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Regionaltågtrafikens effekter: En studie av regionaltågslinjer i Skåne

Regionaltågtrafikens effekter: En studie av regionaltågslinjer i Skåne Regionaltågtrafikens effekter: En studie av regionaltågslinjer i Skåne Hans Svensson Sahlin Preliminär Slutrapport 2011-02-28 1 6 Sammanfattning I projektet har studerats regionaltågstrafiken med Pågatåg

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

High-Speed Rail in Sweden - Actual plans

High-Speed Rail in Sweden - Actual plans High-Speed Rail in Sweden - Actual plans Professor Sebastian Stichel Professor em. Bo-Lennart Nelldal KTH Railway Group 2016-04-07 Security KTH Railway Group - Multidisciplinary research group - System

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit?

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? Så anp inform Du kan informat bredvid Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? 1. Klicka Sidfot p Åsa Vagland, VINNOVA Nationella ITS-konferensen 120919 Bild 1 2. Kryss presenta

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Europakorridoren - Grönt ljus i klimatdebatten.

Europakorridoren - Grönt ljus i klimatdebatten. Europakorridoren - Grönt ljus i klimatdebatten. *Europako Det finns idag inget transportalternativ som har så liten miljö- och i förlängningen klimatpåverkan som snabbtåg och höghastighetståg. Alla kända

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer Projekt Göteborg Borås Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer PROJEKT GÖTEBORG BORÅS En del av en ny generation järnväg En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter 2006-12-04 Ostlänken Beräkning av samhällsekonomiska effekter Förord Ostlänken avser ett nytt dubbelspår på Södra stambanan från Järna till Linköping via Nyköping/Skavsta och Norrköping. Banverket genomförde

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö RAPPORT 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö Översiktlig sammanställning av effekter Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch NVF Transporter i städer Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013 Einar Schuch Dagordning 27-28 maj Nvf möte 27 maj kl 14.00-ca 16.00 Studiebesök Norra Länken, Projektledare Håkan Andersson 17.00 Incheckning

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Botniabaneprocessen - med inriktning på miljöarbetet

Botniabaneprocessen - med inriktning på miljöarbetet Botniabaneprocessen - med inriktning på miljöarbetet Presentation 1 oktober 2008 på FAH:s höstmöte i Umeå Miljöchef Marie Berglund Botniabanan AB Var bygger vi Botniabanan? Längd 19 mil varav: - 11,5 km

Läs mer

Hur har de långsiktiga persontrafikprognoserna stämt med utfallet? Föredrag Matts Andersson

Hur har de långsiktiga persontrafikprognoserna stämt med utfallet? Föredrag Matts Andersson Hur har de långsiktiga persontrafikprognoserna stämt med utfallet? Föredrag 2016-03-24 Matts Andersson Om projektet Finansierat av Trafikverket Ett delprojekt om personprognoser, ett om godsprognoser.

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Befolkning, ekonomisk omvandling och regioner

Befolkning, ekonomisk omvandling och regioner Befolkning, ekonomisk omvandling och regioner Effekter på trafikarbete och CO2 Lars-Olof Olander Hållbar stadsutveckling i framkant Regional stadsutveckling drivkrafter, trender och utmaningar Malmö den

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer