Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på två år 2004 och 2005 Roger Berggren jm 91 Anna Möller jm 87 vice ordf. Ian von Essen jm 91 Suppleanter Anna Backlund jm 96 Fredrik Maller st 97 Charlotta Håkansson jm 97 Valda på två år 2003 och 2004 Per Eriksson jm 92 Carina Olofsson-Boström jm 88 Hans Högberg jm 76 Rolf Lindström sm 90 Suppleanter Birgitta Naumburg jm 89 Gunnar Isacsson jm 84 Björn Hånell jm 74 Markus Henningsson jm 00 Valda på ett år 2004 (studenter) Jonas Höglund jägmästarstuderande 03/08 Suppleant Niklas Nilsson skogsmästarstuderande 02/05 Valberedning Åke Barklund jm 70 (sammankallande) Mattias Gustafsson sm 95 Anna Marntell jm 85 Magnus Norrby jm 89 Bertil Westerlund jm 84 Revisorer Ulf Lindström (aukt. revisor) John Arlinger jm 92 Suppleanter Gunnel Olsson (aukt. revisor) Fredrik Bäckström jm 00 Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten, varav ett internatmöte november på Bålsta Gästgiveri, delvis tillsammans med styrelsen för Naturvetareförbundet, och två möten per telefon. ÅRSMÖTET 2004 Skogsakademikernas årsmöte 2004 hölls i samarbete med Föreningen Skogen den 8 mars i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLAs, lokaler. Erik Petré omvaldes som ordförande. Årsmötet beslöt om en mindre höjning av medlemsavgifterna. Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades samverkan/samgående med andra SACO-förbund och styrelsen fick de närvarandes stöd att fortsätta arbetet i den riktning som stakats ut i ledaren i Skogsakademikern 1/04. Styrelsemöte 27 april 2004 förbundets framtid dryftas. Fr. v. Erik Petré, Roger Berggren, Jonas Höglund och Carina Olofsson-Boström samt, med ryggen mot kameran, James Tersmeden. Foto: Kerstin Diamant Skogsakademikern 1/05 30

2 FÖRBUNDETS EKONOMI OCH FRAMTID Redan under 2003 beslutade styrelsen att utreda de ekonomiska förutsättningarna för önskad verksamhet, både de närmaste åren och på sikt. Budgeten har ett antal år varit underbalanserad och förbundets löpande verksamhet har delvis belastat vårt kapital. Ett antal år har styrelsen valt att behålla den låga medlemsavgiften och bekosta delar, bland annat IT-satsningen, med medel från beredskapsfonden. Till detta kommer att förbundsdirektören James Tersmeden fyller 65 år En arbetsgrupp, bestående av Erik Petré, Anna Möller, James Tersmeden och Erik Palmqvist, personalrepresentant, fick i slutet av 2003 styrelsens uppdrag att bland annat undersöka samarbetsformer med andra SACO-förbund. Gruppen har haft diskussioner med flera SACO-förbund, däribland Naturvetareförbundet och Agrifack, och med oberoende konsulter. I februari 2004 lämnade arbetsgruppen sin rapport. När styrelsen summerade villkor och möjligheter framstod flytt till och samverkan med Naturvetareförbundet som ett naturligt steg i fortsatt utveckling och effektivisering av förbundet inom den närmaste tiden. Flytten genomfördes i augusti. KANSLIET Kansliet har 2004 bestått av James Tersmeden (förbundsdirektör, personlig rådgivning och förhandlingar), Gunilla Gidlund (ekonomi, medlemsregister, utskick), Kerstin Diamant (redaktör, information och a-kassa) och Erik Palmqvist, (rekrytering, marknadsföring, Internet och utvecklingsfrågor). Samtliga är heltidsanställda. Erik Palmqvist har arbetat för Jägmästarnas Förenings mentorsprojekt under 2004 på en mindre del av sin arbetstid. Kansliet hyrde sedan 1992 lokaler i SACOs hus på Lilla Nygatan i Gamla stan. Den 27 april 2004 beslutade styrelsen att kansliet skulle flytta till Akademikerhuset i Nacka och inleda en kanslisamverkan med Naturvetareförbundet. Flyttlasset gick den augusti. Vi har blivit mycket väl mottagna. Under hösten har vi inlett samarbete bland annat kring vaktmästeri, information, facklig utbildning och rekrytering/studentkontakter. Skogsakademikern har rapporterat om flytt och samarbete i nummer 2, 3 och 4/04. Se också avsnittet Förbundets ekonomi och framtid ovan. MEDLEMSANTAL Per den 31 december 2004 hade förbundet (2 102) medlemmar. Av medlemmarna är 450 (456) pensionärer och 184 (184) studenter. 331 (303) medlemmar är kvinnor, varav 56 (57) är studenter. (Siffror från år 2003 inom parentes.) Av samtliga yrkesverksamma skogsakademiker i vår matrikel är 81 procent medlemmar i Skogsakademikerna. Motsvarande siffra för enbart kvinnliga skogsakademiker är 89 procent. SKOGLIG HÖGSKOLEUTBILDNING SLUs långa skogliga högskoleutbildning ger möjlighet att åter utbilda sig till jägmästare samtidigt som det fortsatt går att avlägga skoglig magisterexamen. De första 1,5 åren läses gemensamt en öppen ingång. För en skoglig magisterexamen krävs totalt 4,5 års studier medan jägmästarutbildningen tar fem år. Första antagningen skedde hösten 2002 i Umeå. Också skogsingenjörsprogrammet har ändrats så att examenstiteln åter blir skogsmästare. De aktuella utbildningarna beskrivs i matrikeln. Under 2002 tog förbundet plats i grundutbildningsnämnden och James Tersmeden har deltagit som en representant av två för den skogliga arbetsmarknaden. MEDLEMSSERVICE Rådgivning och förhandlingar Enskilda medlemmar och lokala klubbar kontaktar kansliet för råd och hjälp. Många kontakter gäller frågor om lön och anställningsvillkor/vad som bör vara med i ett anställningskontrakt. Nedan följer statistik vi fört över medlemskontakterna, uppdelad på olika typer av ärenden: Lönerådgivning 216 A-kassa och inkomstförsäkring 78 Övriga medlemsärenden 475 Omfattande fackliga ärenden (tvister och förhandlingar) 30 Ett stort antal kontakter som rör medlemsregistret, till exempel ändrad adress och/eller arbetsgivare och beställning av utskick/skogsakademikertips tillkommer, liksom ytterligare e-postkorrespondens. Ett antal tvister om lön och anställningsfrågor har handlagts av kansliet (se tabellen ovan). Sådana tvister är ofta uppslitande för de inblandade och i några fall har det också handlat om stora belopp. Lönestatistik Skogsakademikernas lönestatistik är efterfrågad. Även icke medlemmar bland jägmästare och skogsvetare lämnar löneuppgifter. Härigenom hålls yrkesverksamma medlemmar informerade om genomsnittliga lönenivåer. I vårt register kan löner 31 Skogsakademikern 1/05

3 Erik Palmqvist på Märgträffen i Umeå 18 november med vårt nya informationsmaterial. Foto: Linda Wirén kombineras med uppgifter som befattning och arbetsgivare års lönestatistik skickades ut till medlemmarna i maj Förbundet är också med i SACO Lönesök, en databas enbart för SACO-medlemmar med lönestatistik från SACO-förbundens löneenkäter med löneuppgifter, dels löner för offentliganställda medlemmar via arbetsgivarnas statistik. SACO Lönesök nås från vår webbplats via medlemsinloggning. Skogsakademikertips I Skogsakademikertips skickar förbundet på arbetsgivares uppdrag ut platsannonser till hela yrkesverksamma kåren eller till ett urval, till exempel de tio senaste årskurserna. Tipsen skickas också till studentkårerna och läggs på vår webbplats. Utskicken ger en inkomst till förbundet. Den som köper ett utskick får annonsen publicerat på webben, medan publicering enbart på webben betingar en särskild avgift. Under kalenderåret 2004 har 48 (73) tjänster annonserats via Skogsakademikertips vid 38 (41) utskickstillfällen. 60 procent av tjänsterna har gått ut till hela kåren. Dessutom har nio tjänster utannonserats enbart på webben. (Siffror från år 2003 inom parentes.) Internet och IT-utveckling Under 2004 genomfördes en rad förbättringar på vår webbplats. Löneenkäten, där var och en loggar in mot sina egna registeruppgifter, skickades för första gången ut via e-post i början av mars. Matrikelenkäten skickades ut med samma teknik några veckor senare. De som ej har angivit e-postadress fick matrikelenkäten per post. Från början av mars blev det också möjligt att när som helst koppla upp sig mot sina egna registeruppgifter om hemadress och arbetsgivare och ändra dessa. Samtliga i Skogsakademikerna register, även icke medlemmar, får inloggningsuppgifter men enbart medlemmar har tillgång till facklig lönestatistik och checklistor. Alla som har lämnat sin e-postadress kan automatiskt få sina inloggningsuppgifter skickade via webbplatsen, såväl medlemmar som icke medlemmar. Allt fler kontaktar kansliet via webbplatsen både med frågor och meddelanden om ny adress/nytt arbete. Antalet besökare ligger i slutet av 2004 på runt 153 per dygn (en liten ökning mot föregående år). Under 2004 infördes också OCR-system för inbetalning av medlemsavgifterna. MATRIKELN Skogsakademikernas årliga matrikel har adressuppgifter över medlemmar i Skogsakademikerna samt övriga jägmästare och skogsvetare, anställningsregister efter arbetsmarknadssektorer och arbetsgivare samt förteckning över studerande vid SLUs skogliga utbildningar och vid några motsvarande utbildningar. Matrikeln informerar om löne- och allmänna villkorsavtal för CF/SLA liksom om skogliga högskoleutbildningar. Kansliet lägger ned ett mycket stort arbete för att matrikeln ska vara korrekt och aktuell. Intäkter från annonser och från försäljning av matrikeln är viktiga för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Matrikeln ingår i medlemsavgiften, övriga kan köpa den. År 2004 såldes cirka 330 exemplar. Matrikeln har som tidigare år sammanställts av kansliet men nytt för 2004 var att Lime AB på förbundets uppdrag har skött annonsförsäljning och hantering av annonsmaterial. TIDNINGEN Skogsakademikern Förbundets medlemstidning Skogsakademikern har för artonde året utkommit med fyra nummer. Redaktionsrådet har under 2004 lämnat synpunkter skriftligt samt vid två telefonmöten. Målsättning för tidningen är: Tidningen Skogsakademikern är en medlemstidning för Skogsakademikerna. Skogsakademikern ska vara ett organ för information och kommunikation i fackliga frågor, spegla förutsättningar och utveckling på arbetsmarknaden och vara ett forum för utbyte av idéer inom medlemskåren. Lime AB ansvarar för annonser, layout och tryckbeställning. Kerstin Diamant ansvarar som tidigare för det redaktionella innehållet. Redaktörens strävan är att förbundets medlemmar och även andra skogsakademiker medverkar i intervjuer, med Skogsakademikern 1/05 32

4 inlägg, med foton och illustrationer. Under 2004 har Skogsakademikern haft drygt 50 medverkande. ÖVRIGA PUBLIKATIONER Under hösten har samverkan skett med Naturvetarens redaktör med gemensam planering och material. Skogsakademikerna har bidragit till Naturvetareförbundets skrift Naturvetare.nu, som skickas till alla gymnasister på de naturvetenskapliga linjernas två sista årskurser. Likaså har Naturvetareförbundets grafiska formgivare utformat bland annat en rekryteringsfolder åt oss. SACO-MÄSSAN Förbundet deltog november i SACOs Studentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö och 24 november i Malmö. Mässan, som främst vänder sig till gymnasister, hade i Stockholm besökare och i Malmö I år hade Skogsakademikerna en mindre monter och där informerade studenter från jägmästar- och skogsmästarprogrammen vid SLU tillsammans med Erik Palmqvist om utbildningarna och efterföljande arbetsmarknad. De höll också två dagliga seminarier. Skogsakademikerna har givit synpunkter på utformningen av årets Välja Yrke-bok. REMISSER/YTTRANDEN Förbundet yttrade sig i januari till SACO-S om inriktningen i avtalsrörelsen 2004 och framhöll att löneskillnaderna mellan offentlig och privat sektor måste minska och att medel måste avsättas för att utbilda lönesättande chefer i att hålla lönesamtal. Förbundet framhöll vikten av lönesamtal oavsett tillämpad lönemodell, liksom att föräldralediga ska omfattas av lönerevision samt slutligen att lokala fackliga förtroendevaldas roll måste stärkas. Förbundet uppmärksammade i Skogsakademikern nr 3 Ingbritt Irhammars utredning Det går långsamt framåt och underströk åter att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inte bara är orättvisa utan också olagliga. I december tillskrev förbundet jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med krav på tilläggsdirektiv till den pågående Skogsutredningen att belysa också kompetens- och utbildningsfrågorna inom svensk skogssektor. SACO Skogsakademikerna deltar aktivt i det gemensamma SACO-arbetet. SACO har under året hållit fyra ordförandekonferenser, där Erik Petré och/eller James Tersmeden deltagit. Vi är med i SACO-Lönesök (se föregående text). Vi deltar i samarbetet kring SACO-El med information på webbplats och i tidningen och även i SACO Inkomstförsäkring.Erik Palmqvist har deltagit i SACOs kurs för förbundens anställda. MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR Förbundet erbjuder sedan länge sina yrkesverksamma medlemmar att teckna gruppförsäkringar till rabatterade premier. (För studerandemedlemmar ingår i medlemsavgiften en kombinerad olycksfalls- och livförsäkring i Skandia). Vid årsskiftet 2004/2005 gäller följande anslutning till gruppförsäkringarna: Antal medlemmar med försäkringar i Skandia årsskiftet 2004/2005 medlem medförsäkrad Liv grund Liv tillägg Sjukförsäkring 40 Sjukkapital Olycksfall Barn 67 Barn 75 (gamla olycksfallsförsäkringen) Antal medlemmar med försäkringar i IF Hem/villa 127 Skogsakademikernas styrelse beslutade i november 2003 att säga upp avtalet med Skandia från och med den 1 april Avtalet har dock förlängts i avvaktan på hur samverkan med Naturvetareförbundet utvecklas. Information om personförsäkringarna skickas till nya medlemmar. Försäkringsinformation finns i matrikeln, på webben och i Skogsakademikern. För arbetslöshetskassa och SACOs Inkomstförsäkring se särskilda rubriker nedan. MEDLEMSLÅN Medlemslån utan säkerhet men med sedvanlig kreditprövning kan sökas i FöreningsSparbanken, SalusAnsvar och Nordea. Kansliet utfärdar medlemsintyg. ARBETSLÖSHETSKASSAN Medlemmar i Skogsakademikerna som verkar på svensk arbetsmarknad kan gå med i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. AEA försäkrar såväl anställda som egna företagare. 31 december 2004 var av Skogsakademikernas medlemmar också medlemmar i AEA. Premien till AEA var under året 90 kronor per månad. Från 1 juli 2002 är dagpenningen de första Skogsakademikern 1/05

5 ersättningsdagarna maximalt 730 kronor och från dag 101 maximalt 680 kronor. Detta tak medför att målet om 80 procents ersättning vid arbetslöshet nås enbart för inkomster upp till kronor/månad under arbetslöshetens första 100 dagar och upp till kronor under dag De arbetslösa medlemmar, som tjänar mer än så, förlorar procentuellt mer. (Se SACO Inkomstförsäkring nedan.) Den lägsta dagpenningen, grundbeloppet, var under året 320 kronor. I december 2004 fick 43 medlemmar ersättning från AEA, vilket är två färre än vid samma tid föregående år och 15 fler än i december Under hela 2004 har 109 medlemmar fått ersättning under perioder av arbetslöshet. De höga talen från 1990-talet är tillbaka (se tabell). Antal medlemmar som någon gång under året fått AEA-ersättning År Antal AEA handlägger alla ersättningsärenden och beslutar om medlemskapet i AEA. Skogsakademikerna ansvarar för att ta in och vidarebefordra inträdesansökan och inkassera AEA-avgifterna, som skickas månatligen till kassan. ARBETSMARKNAD Långt ifrån alla arbetslösa har kvalificerat sig för a-kasseersättning. Av skogsvetare/jägmästare som gick ut , och som finns i Skogsakademikernas register, har 43 procent rapporterat till oss att de har arbete (läget i januari 2005). Övriga studerar vidare, arbetar tillfälligt, söker sig till andra sektorer än den skogliga och/eller är arbetslösa. För skogsingenjörer/skogsmästare baserar vi oss främst på rapporter direkt från Skinnskatteberg och Gammelkroppa. James Tersmeden intervjuade också i början av 2004 ett antal personalchefer hos skogliga arbetsgivare om rekryteringsbehov och sökandetryck. Resultatet av intervjuerna redovisades i Skogsakademikern 2/04, liksom arbetsmarknadsläget för unga skogsakademiker, såväl skogsvetare/jägmästare som skogsingenjörer/skogsmästare. INKOMSTFÖRSÄKRINGAR SACO Inkomstförsäkring är en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för inkomster upp till kronor för den som blivit ofrivilligt arbetslös. Den kan tecknas enbart av den som är medlem både i ett SACO-förbund och i AEA. Man måste ha arbete när försäkringen tecknas och varit med i försäkringen i 18 månader före till AEA anmäld arbetslöshet för att få ersättning. Vid utgången av december 2004 hade 51 medlemmar i Skogsakademikerna tecknat SACO Inkomstförsäkring. Allt fler SACO-förbund, däribland Naturvetareförbundet, har infört en kollektiv inkomstförsäkring efter mönster från SACO Inkomstförsäkring. Kostnaden ingår då i medlemsavgiften, som höjts med kronor. Skogsakademikernas styrelse har under året avvaktat i väntan på 2005 års beslut om förhållandet till Naturvetareförbundet. STUDENTERNA Medlemskap och information Skogsakademikerna presenterade sin verksamhet för studenterna i Skinnskatteberg och Umeå under våren och början av höstterminen och i Ultuna under hösten. Information om medlemskap i Skogsakademikerna och i AEA har skickats till studenterna, med särskild information riktad till den yngsta kursen och till avgående kurs vid tre olika tillfällen. Utskicken har gjorts både per post och e- post. Tidningen Skogsakademikern har under året delats ut till studenter. Söka jobb-kurser och undervisning James Tersmeden och Erik Palmqvist har i samarbete med studenterna och SLU hållit Söka jobb-kurser i Uppsala, Umeå och Skinnskatteberg. Erik Palmqvist höll i december en toppskottsföreläsning i Skinnskatteberg. James Tersmeden har under året undervisat i arbetsrätt och personaladministration på jägmästarprogrammet i Umeå och i Ultuna. Idrottstraditioner Förbundet medverkade vid årets Vinterspel som arrangerades den 28 februari i Umeå av kurs 03/08. Erik Palmqvist delade i samband med middagen ut Storskogismärken. Examen och arbetsmarknadsdagar Erik Petré deltog i examensceremonin i Umeå den 15 maj, då 14 nya jägmästare och 21 skogliga magistrar liksom två studenter på mark- och miljöprogrammet mottog diplom. Den 4 juni medverkade Erik Palmqvist vid examensceremonin för skogsingenjörskurs 01/04. Vi deltog i Skogsmästarskolans Näringslivsdag 11 februari och i Märgträffen i Umeå 18 november. Erik Palmqvist deltog vid Skogsakademikern 1/05 34

6 Skogskommitténs branschdag den 17 mars i Skinnskatteberg och den 27 april i Umeå. Marknadsföring och sponsring. Förbundet har under året samarbetat med Relaskopet, Ultunesaren och Skogsmästaren och annonserat i dessa tidningar. Studenter har medverkat i årets alla nummer av Skogsakademikern. Skogsakademikerna har ekonomiskt bidragit till jägmästarkurs 03/08 och skogsingenjörskurs 02/05. Skogsakademikerna har under 2004 gett ekonomiskt stöd till toppskottsaktiviteter vid Skogsmästarskolan studentkår. AVTALSRÖRELSEN 2004 Offentlig sektor Avtalen i staten, kommunerna och landstingen gäller för olika långa perioder, ser lite olika ut men har ett gemensamt: De ger möjlighet till individuella lönesamtal/-förhandlingar mellan anställd och lönesättande chef. SACO och förbunden har dessutom tecknat avtal utan fastställda potter. I stället har stor möda lagts ned på att formulera grundläggande löneprinciper och bindande skrivningar om individuell lönesättning. En osäkerhet råder beträffande möjligheterna och rädsla för effekterna av denna lönemodell finns såväl hos arbetsgivarna som bland medlemmarna. STATEN Ett nytt centralt avtal löper på tre år och gäller från den 1 oktober 2004 till och med den 30 september Lönerevision ska ske den 1 oktober 2004, 2005 och 2006 om inte lokala parter kommer överens om annat. Avtalet är liksom det föregående sifferlöst. Lönebildningen ska utgå från den egna myndighetens förutsättningar. Lönenivåer och löneutveckling ska medverka till att målen för staten verksamhet uppnås. Balansen mellan de lokala parterna har förbättrats i den riktning SACO-S har krävt. Central förhandling ska äga rum om en myndighet vid oenighet avvisar en rekommendation från en lokal lönenämnd. Leder inte ens det till en lösning ska frågan behandlas av en central lönenämnd med opartisk ordförande. Här har skrivningen i det centrala avtalet från och med 1 oktober 2004 skärpts något till arbetstagarpartens förmån. Lönesamtalsmodellen, där lönesättande chef förhandlar direkt med anställd, finns som alternativ till traditionell kollektiv förhandling även i nuvarande avtal. I SVO har man prövat modellen sedan 2001 och De positiva erfarenheterna överväger. KOMMUNALA AVTAL De centrala kommunala avtalen gäller i fem år för att därefter löpa på ett år i taget. Det finns lite som skiljer: Avtalet med landstingen gäller med en bestämd pott det första året för att därefter inte innehålla några potter. Avtalet med kommunerna innehåller inga fastställda potter alls. Avtalet med Svenska kyrkan innehåller inga fastställda potter för förbund som har färre än fem medlemmar på en arbetsplats. Detta är inget nytt. Så har det varit redan i tidigare avtal. Privat sektor De centrala avtalen på privat sektor tecknas branschvis. För Skogsakademikernas medlemmar är i första hand avtalen mellan CF och SLA respektive Skogsindustrierna aktuella. De löper på tre år och innehåller potter på knappt 2 procent per år. Det avtal som tecknades för liknar i stort det föregående. En framgång är att avtalet nu slår fast att föräldralediga ska omfattas av lönerevision även under pågående ledighet. Det privata avtalet presenterades i Skogsakademikern 3/04 och finns på vår webbplats och i utdrag i matrikeln. I samband med lönerevisionerna ska en löneöversyn ske vars storlek inte är fastställd. Även här finns skrivningar om grundläggande löneprinciper och riktlinjer för de lokala förhandlingarna om lönestruktur m. m. Tillsammans med löneglidning och löneöversyn har utfallet för våra medlemmar på enskild sektor under 2000-talet varierat mellan 5 och 8 procent per år. INGÅNGSLÖN PÅ PRIVAT SEKTOR Rekommenderad ingångslön för skogsakademiker 2004 är, liksom föregående år, minst kronor i månaden. Rekommenderad ingångslön för nydisputerade doktorer är minst kronor i månaden. Vi begränsar oss till att ange en lönerekommendation på den privata sektorn, bland annat därför att den är löneledande. Mer information om ingångslön finns på vår webbplats. Stockholm i januari 2005 JAMES TERSMEDEN I slutet av september hölls gemensamt kanslimöte med Naturvetareförbundet. Förbundsdirektörerna Jörgen Ohlsson och James Tersmeden på podiet vid de sammanfattande diskussionerna. Foto: Kerstin Diamant 35 Skogsakademikern 1/05

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer