Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på två år 2004 och 2005 Roger Berggren jm 91 Anna Möller jm 87 vice ordf. Ian von Essen jm 91 Suppleanter Anna Backlund jm 96 Fredrik Maller st 97 Charlotta Håkansson jm 97 Valda på två år 2003 och 2004 Per Eriksson jm 92 Carina Olofsson-Boström jm 88 Hans Högberg jm 76 Rolf Lindström sm 90 Suppleanter Birgitta Naumburg jm 89 Gunnar Isacsson jm 84 Björn Hånell jm 74 Markus Henningsson jm 00 Valda på ett år 2004 (studenter) Jonas Höglund jägmästarstuderande 03/08 Suppleant Niklas Nilsson skogsmästarstuderande 02/05 Valberedning Åke Barklund jm 70 (sammankallande) Mattias Gustafsson sm 95 Anna Marntell jm 85 Magnus Norrby jm 89 Bertil Westerlund jm 84 Revisorer Ulf Lindström (aukt. revisor) John Arlinger jm 92 Suppleanter Gunnel Olsson (aukt. revisor) Fredrik Bäckström jm 00 Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten, varav ett internatmöte november på Bålsta Gästgiveri, delvis tillsammans med styrelsen för Naturvetareförbundet, och två möten per telefon. ÅRSMÖTET 2004 Skogsakademikernas årsmöte 2004 hölls i samarbete med Föreningen Skogen den 8 mars i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLAs, lokaler. Erik Petré omvaldes som ordförande. Årsmötet beslöt om en mindre höjning av medlemsavgifterna. Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades samverkan/samgående med andra SACO-förbund och styrelsen fick de närvarandes stöd att fortsätta arbetet i den riktning som stakats ut i ledaren i Skogsakademikern 1/04. Styrelsemöte 27 april 2004 förbundets framtid dryftas. Fr. v. Erik Petré, Roger Berggren, Jonas Höglund och Carina Olofsson-Boström samt, med ryggen mot kameran, James Tersmeden. Foto: Kerstin Diamant Skogsakademikern 1/05 30

2 FÖRBUNDETS EKONOMI OCH FRAMTID Redan under 2003 beslutade styrelsen att utreda de ekonomiska förutsättningarna för önskad verksamhet, både de närmaste åren och på sikt. Budgeten har ett antal år varit underbalanserad och förbundets löpande verksamhet har delvis belastat vårt kapital. Ett antal år har styrelsen valt att behålla den låga medlemsavgiften och bekosta delar, bland annat IT-satsningen, med medel från beredskapsfonden. Till detta kommer att förbundsdirektören James Tersmeden fyller 65 år En arbetsgrupp, bestående av Erik Petré, Anna Möller, James Tersmeden och Erik Palmqvist, personalrepresentant, fick i slutet av 2003 styrelsens uppdrag att bland annat undersöka samarbetsformer med andra SACO-förbund. Gruppen har haft diskussioner med flera SACO-förbund, däribland Naturvetareförbundet och Agrifack, och med oberoende konsulter. I februari 2004 lämnade arbetsgruppen sin rapport. När styrelsen summerade villkor och möjligheter framstod flytt till och samverkan med Naturvetareförbundet som ett naturligt steg i fortsatt utveckling och effektivisering av förbundet inom den närmaste tiden. Flytten genomfördes i augusti. KANSLIET Kansliet har 2004 bestått av James Tersmeden (förbundsdirektör, personlig rådgivning och förhandlingar), Gunilla Gidlund (ekonomi, medlemsregister, utskick), Kerstin Diamant (redaktör, information och a-kassa) och Erik Palmqvist, (rekrytering, marknadsföring, Internet och utvecklingsfrågor). Samtliga är heltidsanställda. Erik Palmqvist har arbetat för Jägmästarnas Förenings mentorsprojekt under 2004 på en mindre del av sin arbetstid. Kansliet hyrde sedan 1992 lokaler i SACOs hus på Lilla Nygatan i Gamla stan. Den 27 april 2004 beslutade styrelsen att kansliet skulle flytta till Akademikerhuset i Nacka och inleda en kanslisamverkan med Naturvetareförbundet. Flyttlasset gick den augusti. Vi har blivit mycket väl mottagna. Under hösten har vi inlett samarbete bland annat kring vaktmästeri, information, facklig utbildning och rekrytering/studentkontakter. Skogsakademikern har rapporterat om flytt och samarbete i nummer 2, 3 och 4/04. Se också avsnittet Förbundets ekonomi och framtid ovan. MEDLEMSANTAL Per den 31 december 2004 hade förbundet (2 102) medlemmar. Av medlemmarna är 450 (456) pensionärer och 184 (184) studenter. 331 (303) medlemmar är kvinnor, varav 56 (57) är studenter. (Siffror från år 2003 inom parentes.) Av samtliga yrkesverksamma skogsakademiker i vår matrikel är 81 procent medlemmar i Skogsakademikerna. Motsvarande siffra för enbart kvinnliga skogsakademiker är 89 procent. SKOGLIG HÖGSKOLEUTBILDNING SLUs långa skogliga högskoleutbildning ger möjlighet att åter utbilda sig till jägmästare samtidigt som det fortsatt går att avlägga skoglig magisterexamen. De första 1,5 åren läses gemensamt en öppen ingång. För en skoglig magisterexamen krävs totalt 4,5 års studier medan jägmästarutbildningen tar fem år. Första antagningen skedde hösten 2002 i Umeå. Också skogsingenjörsprogrammet har ändrats så att examenstiteln åter blir skogsmästare. De aktuella utbildningarna beskrivs i matrikeln. Under 2002 tog förbundet plats i grundutbildningsnämnden och James Tersmeden har deltagit som en representant av två för den skogliga arbetsmarknaden. MEDLEMSSERVICE Rådgivning och förhandlingar Enskilda medlemmar och lokala klubbar kontaktar kansliet för råd och hjälp. Många kontakter gäller frågor om lön och anställningsvillkor/vad som bör vara med i ett anställningskontrakt. Nedan följer statistik vi fört över medlemskontakterna, uppdelad på olika typer av ärenden: Lönerådgivning 216 A-kassa och inkomstförsäkring 78 Övriga medlemsärenden 475 Omfattande fackliga ärenden (tvister och förhandlingar) 30 Ett stort antal kontakter som rör medlemsregistret, till exempel ändrad adress och/eller arbetsgivare och beställning av utskick/skogsakademikertips tillkommer, liksom ytterligare e-postkorrespondens. Ett antal tvister om lön och anställningsfrågor har handlagts av kansliet (se tabellen ovan). Sådana tvister är ofta uppslitande för de inblandade och i några fall har det också handlat om stora belopp. Lönestatistik Skogsakademikernas lönestatistik är efterfrågad. Även icke medlemmar bland jägmästare och skogsvetare lämnar löneuppgifter. Härigenom hålls yrkesverksamma medlemmar informerade om genomsnittliga lönenivåer. I vårt register kan löner 31 Skogsakademikern 1/05

3 Erik Palmqvist på Märgträffen i Umeå 18 november med vårt nya informationsmaterial. Foto: Linda Wirén kombineras med uppgifter som befattning och arbetsgivare års lönestatistik skickades ut till medlemmarna i maj Förbundet är också med i SACO Lönesök, en databas enbart för SACO-medlemmar med lönestatistik från SACO-förbundens löneenkäter med löneuppgifter, dels löner för offentliganställda medlemmar via arbetsgivarnas statistik. SACO Lönesök nås från vår webbplats via medlemsinloggning. Skogsakademikertips I Skogsakademikertips skickar förbundet på arbetsgivares uppdrag ut platsannonser till hela yrkesverksamma kåren eller till ett urval, till exempel de tio senaste årskurserna. Tipsen skickas också till studentkårerna och läggs på vår webbplats. Utskicken ger en inkomst till förbundet. Den som köper ett utskick får annonsen publicerat på webben, medan publicering enbart på webben betingar en särskild avgift. Under kalenderåret 2004 har 48 (73) tjänster annonserats via Skogsakademikertips vid 38 (41) utskickstillfällen. 60 procent av tjänsterna har gått ut till hela kåren. Dessutom har nio tjänster utannonserats enbart på webben. (Siffror från år 2003 inom parentes.) Internet och IT-utveckling Under 2004 genomfördes en rad förbättringar på vår webbplats. Löneenkäten, där var och en loggar in mot sina egna registeruppgifter, skickades för första gången ut via e-post i början av mars. Matrikelenkäten skickades ut med samma teknik några veckor senare. De som ej har angivit e-postadress fick matrikelenkäten per post. Från början av mars blev det också möjligt att när som helst koppla upp sig mot sina egna registeruppgifter om hemadress och arbetsgivare och ändra dessa. Samtliga i Skogsakademikerna register, även icke medlemmar, får inloggningsuppgifter men enbart medlemmar har tillgång till facklig lönestatistik och checklistor. Alla som har lämnat sin e-postadress kan automatiskt få sina inloggningsuppgifter skickade via webbplatsen, såväl medlemmar som icke medlemmar. Allt fler kontaktar kansliet via webbplatsen både med frågor och meddelanden om ny adress/nytt arbete. Antalet besökare ligger i slutet av 2004 på runt 153 per dygn (en liten ökning mot föregående år). Under 2004 infördes också OCR-system för inbetalning av medlemsavgifterna. MATRIKELN Skogsakademikernas årliga matrikel har adressuppgifter över medlemmar i Skogsakademikerna samt övriga jägmästare och skogsvetare, anställningsregister efter arbetsmarknadssektorer och arbetsgivare samt förteckning över studerande vid SLUs skogliga utbildningar och vid några motsvarande utbildningar. Matrikeln informerar om löne- och allmänna villkorsavtal för CF/SLA liksom om skogliga högskoleutbildningar. Kansliet lägger ned ett mycket stort arbete för att matrikeln ska vara korrekt och aktuell. Intäkter från annonser och från försäljning av matrikeln är viktiga för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Matrikeln ingår i medlemsavgiften, övriga kan köpa den. År 2004 såldes cirka 330 exemplar. Matrikeln har som tidigare år sammanställts av kansliet men nytt för 2004 var att Lime AB på förbundets uppdrag har skött annonsförsäljning och hantering av annonsmaterial. TIDNINGEN Skogsakademikern Förbundets medlemstidning Skogsakademikern har för artonde året utkommit med fyra nummer. Redaktionsrådet har under 2004 lämnat synpunkter skriftligt samt vid två telefonmöten. Målsättning för tidningen är: Tidningen Skogsakademikern är en medlemstidning för Skogsakademikerna. Skogsakademikern ska vara ett organ för information och kommunikation i fackliga frågor, spegla förutsättningar och utveckling på arbetsmarknaden och vara ett forum för utbyte av idéer inom medlemskåren. Lime AB ansvarar för annonser, layout och tryckbeställning. Kerstin Diamant ansvarar som tidigare för det redaktionella innehållet. Redaktörens strävan är att förbundets medlemmar och även andra skogsakademiker medverkar i intervjuer, med Skogsakademikern 1/05 32

4 inlägg, med foton och illustrationer. Under 2004 har Skogsakademikern haft drygt 50 medverkande. ÖVRIGA PUBLIKATIONER Under hösten har samverkan skett med Naturvetarens redaktör med gemensam planering och material. Skogsakademikerna har bidragit till Naturvetareförbundets skrift Naturvetare.nu, som skickas till alla gymnasister på de naturvetenskapliga linjernas två sista årskurser. Likaså har Naturvetareförbundets grafiska formgivare utformat bland annat en rekryteringsfolder åt oss. SACO-MÄSSAN Förbundet deltog november i SACOs Studentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö och 24 november i Malmö. Mässan, som främst vänder sig till gymnasister, hade i Stockholm besökare och i Malmö I år hade Skogsakademikerna en mindre monter och där informerade studenter från jägmästar- och skogsmästarprogrammen vid SLU tillsammans med Erik Palmqvist om utbildningarna och efterföljande arbetsmarknad. De höll också två dagliga seminarier. Skogsakademikerna har givit synpunkter på utformningen av årets Välja Yrke-bok. REMISSER/YTTRANDEN Förbundet yttrade sig i januari till SACO-S om inriktningen i avtalsrörelsen 2004 och framhöll att löneskillnaderna mellan offentlig och privat sektor måste minska och att medel måste avsättas för att utbilda lönesättande chefer i att hålla lönesamtal. Förbundet framhöll vikten av lönesamtal oavsett tillämpad lönemodell, liksom att föräldralediga ska omfattas av lönerevision samt slutligen att lokala fackliga förtroendevaldas roll måste stärkas. Förbundet uppmärksammade i Skogsakademikern nr 3 Ingbritt Irhammars utredning Det går långsamt framåt och underströk åter att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inte bara är orättvisa utan också olagliga. I december tillskrev förbundet jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med krav på tilläggsdirektiv till den pågående Skogsutredningen att belysa också kompetens- och utbildningsfrågorna inom svensk skogssektor. SACO Skogsakademikerna deltar aktivt i det gemensamma SACO-arbetet. SACO har under året hållit fyra ordförandekonferenser, där Erik Petré och/eller James Tersmeden deltagit. Vi är med i SACO-Lönesök (se föregående text). Vi deltar i samarbetet kring SACO-El med information på webbplats och i tidningen och även i SACO Inkomstförsäkring.Erik Palmqvist har deltagit i SACOs kurs för förbundens anställda. MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR Förbundet erbjuder sedan länge sina yrkesverksamma medlemmar att teckna gruppförsäkringar till rabatterade premier. (För studerandemedlemmar ingår i medlemsavgiften en kombinerad olycksfalls- och livförsäkring i Skandia). Vid årsskiftet 2004/2005 gäller följande anslutning till gruppförsäkringarna: Antal medlemmar med försäkringar i Skandia årsskiftet 2004/2005 medlem medförsäkrad Liv grund Liv tillägg Sjukförsäkring 40 Sjukkapital Olycksfall Barn 67 Barn 75 (gamla olycksfallsförsäkringen) Antal medlemmar med försäkringar i IF Hem/villa 127 Skogsakademikernas styrelse beslutade i november 2003 att säga upp avtalet med Skandia från och med den 1 april Avtalet har dock förlängts i avvaktan på hur samverkan med Naturvetareförbundet utvecklas. Information om personförsäkringarna skickas till nya medlemmar. Försäkringsinformation finns i matrikeln, på webben och i Skogsakademikern. För arbetslöshetskassa och SACOs Inkomstförsäkring se särskilda rubriker nedan. MEDLEMSLÅN Medlemslån utan säkerhet men med sedvanlig kreditprövning kan sökas i FöreningsSparbanken, SalusAnsvar och Nordea. Kansliet utfärdar medlemsintyg. ARBETSLÖSHETSKASSAN Medlemmar i Skogsakademikerna som verkar på svensk arbetsmarknad kan gå med i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. AEA försäkrar såväl anställda som egna företagare. 31 december 2004 var av Skogsakademikernas medlemmar också medlemmar i AEA. Premien till AEA var under året 90 kronor per månad. Från 1 juli 2002 är dagpenningen de första Skogsakademikern 1/05

5 ersättningsdagarna maximalt 730 kronor och från dag 101 maximalt 680 kronor. Detta tak medför att målet om 80 procents ersättning vid arbetslöshet nås enbart för inkomster upp till kronor/månad under arbetslöshetens första 100 dagar och upp till kronor under dag De arbetslösa medlemmar, som tjänar mer än så, förlorar procentuellt mer. (Se SACO Inkomstförsäkring nedan.) Den lägsta dagpenningen, grundbeloppet, var under året 320 kronor. I december 2004 fick 43 medlemmar ersättning från AEA, vilket är två färre än vid samma tid föregående år och 15 fler än i december Under hela 2004 har 109 medlemmar fått ersättning under perioder av arbetslöshet. De höga talen från 1990-talet är tillbaka (se tabell). Antal medlemmar som någon gång under året fått AEA-ersättning År Antal AEA handlägger alla ersättningsärenden och beslutar om medlemskapet i AEA. Skogsakademikerna ansvarar för att ta in och vidarebefordra inträdesansökan och inkassera AEA-avgifterna, som skickas månatligen till kassan. ARBETSMARKNAD Långt ifrån alla arbetslösa har kvalificerat sig för a-kasseersättning. Av skogsvetare/jägmästare som gick ut , och som finns i Skogsakademikernas register, har 43 procent rapporterat till oss att de har arbete (läget i januari 2005). Övriga studerar vidare, arbetar tillfälligt, söker sig till andra sektorer än den skogliga och/eller är arbetslösa. För skogsingenjörer/skogsmästare baserar vi oss främst på rapporter direkt från Skinnskatteberg och Gammelkroppa. James Tersmeden intervjuade också i början av 2004 ett antal personalchefer hos skogliga arbetsgivare om rekryteringsbehov och sökandetryck. Resultatet av intervjuerna redovisades i Skogsakademikern 2/04, liksom arbetsmarknadsläget för unga skogsakademiker, såväl skogsvetare/jägmästare som skogsingenjörer/skogsmästare. INKOMSTFÖRSÄKRINGAR SACO Inkomstförsäkring är en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för inkomster upp till kronor för den som blivit ofrivilligt arbetslös. Den kan tecknas enbart av den som är medlem både i ett SACO-förbund och i AEA. Man måste ha arbete när försäkringen tecknas och varit med i försäkringen i 18 månader före till AEA anmäld arbetslöshet för att få ersättning. Vid utgången av december 2004 hade 51 medlemmar i Skogsakademikerna tecknat SACO Inkomstförsäkring. Allt fler SACO-förbund, däribland Naturvetareförbundet, har infört en kollektiv inkomstförsäkring efter mönster från SACO Inkomstförsäkring. Kostnaden ingår då i medlemsavgiften, som höjts med kronor. Skogsakademikernas styrelse har under året avvaktat i väntan på 2005 års beslut om förhållandet till Naturvetareförbundet. STUDENTERNA Medlemskap och information Skogsakademikerna presenterade sin verksamhet för studenterna i Skinnskatteberg och Umeå under våren och början av höstterminen och i Ultuna under hösten. Information om medlemskap i Skogsakademikerna och i AEA har skickats till studenterna, med särskild information riktad till den yngsta kursen och till avgående kurs vid tre olika tillfällen. Utskicken har gjorts både per post och e- post. Tidningen Skogsakademikern har under året delats ut till studenter. Söka jobb-kurser och undervisning James Tersmeden och Erik Palmqvist har i samarbete med studenterna och SLU hållit Söka jobb-kurser i Uppsala, Umeå och Skinnskatteberg. Erik Palmqvist höll i december en toppskottsföreläsning i Skinnskatteberg. James Tersmeden har under året undervisat i arbetsrätt och personaladministration på jägmästarprogrammet i Umeå och i Ultuna. Idrottstraditioner Förbundet medverkade vid årets Vinterspel som arrangerades den 28 februari i Umeå av kurs 03/08. Erik Palmqvist delade i samband med middagen ut Storskogismärken. Examen och arbetsmarknadsdagar Erik Petré deltog i examensceremonin i Umeå den 15 maj, då 14 nya jägmästare och 21 skogliga magistrar liksom två studenter på mark- och miljöprogrammet mottog diplom. Den 4 juni medverkade Erik Palmqvist vid examensceremonin för skogsingenjörskurs 01/04. Vi deltog i Skogsmästarskolans Näringslivsdag 11 februari och i Märgträffen i Umeå 18 november. Erik Palmqvist deltog vid Skogsakademikern 1/05 34

6 Skogskommitténs branschdag den 17 mars i Skinnskatteberg och den 27 april i Umeå. Marknadsföring och sponsring. Förbundet har under året samarbetat med Relaskopet, Ultunesaren och Skogsmästaren och annonserat i dessa tidningar. Studenter har medverkat i årets alla nummer av Skogsakademikern. Skogsakademikerna har ekonomiskt bidragit till jägmästarkurs 03/08 och skogsingenjörskurs 02/05. Skogsakademikerna har under 2004 gett ekonomiskt stöd till toppskottsaktiviteter vid Skogsmästarskolan studentkår. AVTALSRÖRELSEN 2004 Offentlig sektor Avtalen i staten, kommunerna och landstingen gäller för olika långa perioder, ser lite olika ut men har ett gemensamt: De ger möjlighet till individuella lönesamtal/-förhandlingar mellan anställd och lönesättande chef. SACO och förbunden har dessutom tecknat avtal utan fastställda potter. I stället har stor möda lagts ned på att formulera grundläggande löneprinciper och bindande skrivningar om individuell lönesättning. En osäkerhet råder beträffande möjligheterna och rädsla för effekterna av denna lönemodell finns såväl hos arbetsgivarna som bland medlemmarna. STATEN Ett nytt centralt avtal löper på tre år och gäller från den 1 oktober 2004 till och med den 30 september Lönerevision ska ske den 1 oktober 2004, 2005 och 2006 om inte lokala parter kommer överens om annat. Avtalet är liksom det föregående sifferlöst. Lönebildningen ska utgå från den egna myndighetens förutsättningar. Lönenivåer och löneutveckling ska medverka till att målen för staten verksamhet uppnås. Balansen mellan de lokala parterna har förbättrats i den riktning SACO-S har krävt. Central förhandling ska äga rum om en myndighet vid oenighet avvisar en rekommendation från en lokal lönenämnd. Leder inte ens det till en lösning ska frågan behandlas av en central lönenämnd med opartisk ordförande. Här har skrivningen i det centrala avtalet från och med 1 oktober 2004 skärpts något till arbetstagarpartens förmån. Lönesamtalsmodellen, där lönesättande chef förhandlar direkt med anställd, finns som alternativ till traditionell kollektiv förhandling även i nuvarande avtal. I SVO har man prövat modellen sedan 2001 och De positiva erfarenheterna överväger. KOMMUNALA AVTAL De centrala kommunala avtalen gäller i fem år för att därefter löpa på ett år i taget. Det finns lite som skiljer: Avtalet med landstingen gäller med en bestämd pott det första året för att därefter inte innehålla några potter. Avtalet med kommunerna innehåller inga fastställda potter alls. Avtalet med Svenska kyrkan innehåller inga fastställda potter för förbund som har färre än fem medlemmar på en arbetsplats. Detta är inget nytt. Så har det varit redan i tidigare avtal. Privat sektor De centrala avtalen på privat sektor tecknas branschvis. För Skogsakademikernas medlemmar är i första hand avtalen mellan CF och SLA respektive Skogsindustrierna aktuella. De löper på tre år och innehåller potter på knappt 2 procent per år. Det avtal som tecknades för liknar i stort det föregående. En framgång är att avtalet nu slår fast att föräldralediga ska omfattas av lönerevision även under pågående ledighet. Det privata avtalet presenterades i Skogsakademikern 3/04 och finns på vår webbplats och i utdrag i matrikeln. I samband med lönerevisionerna ska en löneöversyn ske vars storlek inte är fastställd. Även här finns skrivningar om grundläggande löneprinciper och riktlinjer för de lokala förhandlingarna om lönestruktur m. m. Tillsammans med löneglidning och löneöversyn har utfallet för våra medlemmar på enskild sektor under 2000-talet varierat mellan 5 och 8 procent per år. INGÅNGSLÖN PÅ PRIVAT SEKTOR Rekommenderad ingångslön för skogsakademiker 2004 är, liksom föregående år, minst kronor i månaden. Rekommenderad ingångslön för nydisputerade doktorer är minst kronor i månaden. Vi begränsar oss till att ange en lönerekommendation på den privata sektorn, bland annat därför att den är löneledande. Mer information om ingångslön finns på vår webbplats. Stockholm i januari 2005 JAMES TERSMEDEN I slutet av september hölls gemensamt kanslimöte med Naturvetareförbundet. Förbundsdirektörerna Jörgen Ohlsson och James Tersmeden på podiet vid de sammanfattande diskussionerna. Foto: Kerstin Diamant 35 Skogsakademikern 1/05

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening FÖRENINGSINFO Svensk Flygteknikerförening Svensk Flygteknikerförening, SFF Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFF:s syfte är att arbeta för bästa möjliga yrkesstatus

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän 1 april 2012 31 maj 2013 Lo neavtal Skog SLA Naturvetarna/Sveriges Ingenjo rer LÖNEBILDNINGEN I FÖRETAGET SLA och Naturvetarna/Sveriges

Läs mer

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett intensivt år med många aktiviteter såsom matrikelutgivning, deltagande på olika mässor, diskussioner med SLU och näringen

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Förbundsstyrelsen sammanträder

Förbundsstyrelsen sammanträder Möte nr 2013-8 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Tisdag 26 november 2013 kl 09.30 17.00 och onsdag 27 november 2013 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSRs kansli, Stockholm Beslutande:

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt 1 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt Vill du bli trainee hos Sveriges

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer