Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna presenterades YKI med efterföljande rundvandring i lokalerna. Jan Sandred från VINNOVA deltog som gäst. Valen vid årsmötet innebar att styrelsen under året har bestått av: Staffan Öberg, ordförande Kent Rundgren, kassör Joanna Lilliequist Sven Olsson Åsa Waern Stefan Dahlhielm (suppleant) Dag Holmgren (suppleant) Till revisor valdes Thomas Malmborg och revisorssuppleant Conny Gustavsson. Till valberedning valdes Stefan Dahlin som sammankallande och till ledamöter valdes Annette Lundfall och Lars Holmberg. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2012 haft 10 telefonmöten. Styrelsens arbete har i huvudsak varit inriktat på: Ekonomisk förvaltning och fortsatt utveckling av Teknikmäklarna Skattestatusen för föreningen med anledning av Skatteverkets övervägande Strategiska diskussioner angående föreningens långsiktiga utveckling Projektidéer för perioden och presentation för VINNOVA i Stockholm Framtagning av ny 3-årig projektansökan till VINNOVA grundad på Stockholmsmötet Medlems- och strategimöte i Göteborg Förnyad plan för utveckling av Teknikmäklarna grundad på medlemsmötet och ny utökad VINNOVA ansökan Diskussion och analys av VINNOVA s båda avslag på utökad ansökan om projektstöd Call med utlysning av Innovationscheckar Planering för rekrytering av nya Teknikmäklare och förnyade utbildningsformer Utveckling av hemsidan med personliga presentationer av medlemmar Regionala Teknikmäklargrupper Östgötagruppens medlemsmöte 2013 Halvårsmötet vid ELMIA i Jönköping Möten med SNITTS

2 2 (5) Former för samverkan med SNITTS. Utveckling av gemensamma metoder och verktyg Medlemsförslaget om att gå in som SIG-grupp i SNITTS Planering inför deltagande på Branschveckan arrangerad av SNITTS. Utbildning och seminarium. Deltagande på Branschveckan i Stockholm och uppföljning av kontakter Diskussioner kring möjligheter för nya och utökade samarbeten med andra intermediärer Diskussioner och kontakter om samverkan med Sinf, Nordisk Innovation, ALMI, Göteborg Bio mfl. Gemensamma seminarier med Sinf Information och marknadsföring av Teknikmäklarna gentemot myndigheter, organisationer, företag och finansiärer Förfrågan från England om medverkan i internationell publikation Intern kommunikation inom föreningen Alternativa finansieringar, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, sponsring. Diskussion kring möjligheter att ta betalt för våra tjänster. De ovan och nedan redovisade Teknikmäklarverksamheterna för 2012 är inte heltäckande då mycket av enskilda Teknikmäklares regionala och lokala aktiviteter inte tagits med. Teknikmäklarnätverket Nätverket har under 2012 haft ca 75 st aktiva medlemmar och 7 st seniora. Under året har Teknikmäklarna haft möjlighet att träffas under årsmötet i Stockholm, medlemsmöte i Göteborg och halvårsmötet i Jönköping. Medlemsmötet i Göteborg genomfördes 9 maj med 11 deltagande Teknikmäklare och med Jan Sandred VINNOVA som gäst. Under medlemsmötet diskuterades strategier och innehåll för föreningens verksamhet. Halvårsmötet arrangerades 7 november 2012 och var som vanligt förlagt till Jönköping och i samband med underleverantörsmässan på ELMIA. Vid halvårsmötet deltog 4 Teknikmäklare och under mötet diskuterades föreningens verksamheter och möjligheter till ökad samverkan mellan Teknikmäklare genom bildande av regionala grupper. Inbjuden gäst var Anders Ekdahl, Svensk Industriförening Sinf och med honom diskuterades samverkan mellan Sinf och Teknikmäklarna, bl a gemensamma seminarier riktade till medlemsföretagen i Sinf. Den 7 december 2011 startades en regional grupp i Östergötland. Gruppen består av medlemmar som finns och/eller verkar i Östergötland. Under verksamhetsperioden har 6 möten genomförts. Dessa har cirkulerats mellan medlemmarna och agendan har varit att lära känna varandra och varandras verksamheter. En stor uppgift för året var att planera ett medlemsmöte i Motala under Tyvärr visade sig intresset för ett möte från övriga medlemmar av Teknikmäklarna vara svagt och gruppen tvingades att skrinlägga planerna på ett medlemsmöte. Efter det beslutet har fokus flyttats till hur gruppen kan nyttja varandra och vilka kompetenser som borde komma till nätverket.

3 3 (5) Hemsidan och Anslagstavlan Nuvarande hemsida med tillhörande elektroniska anslagstavla togs i drift i början av september 2008 och under 2012 har hemsidans medlemslista med kartfunktion kompletterats med möjligheten för medlemmar att presentera sig själva och sina hemmaorganisationer. Dessa presentationer är publika. Behov har noterats för en förnyad hemsida/anslagstavla med utökad funktionalitet. I övrigt har hemsidan med Anslagstavlan fungerat väl under Sedan hemsidan togs i drift 2008 har 692 anslag publicerats och dessa har resulterat i 1519 svar fram till Nyttjandet av Anslagstavlan har dock varit mindre under 2012 jämfört med tidigare år och orsaken härtill kan vara lågkonjunkturen och att företagen därför genomför färre utvecklingsprojekt. Användningen av andra media kan också ha påverkat den lägre nyttjandegraden. För att underlätta för teknikmäklare att använda hemsidans funktioner, som Anslagstavlan, har en enkel handledning/lathund för hantering av frågor och svar tagits fram och den finns nedladdningsbar överst på Anslagstavlan. Rekrytering och utbildning av nya Teknikmäklare Under 2012 har inte någon utbildning skett av nya medlemmar. Det planerades för en omgång av rekrytering och utbildning under Branschveckan Innovation By Collaboration i Stockholm men fick avbrytas då kostnaden blev för hög. Föreningen kunde inte själv ta kostnaden när tidigare VINNOVA-stöd saknades. Styrelsen har under året fortsatt diskutera formerna för utbildningen som tidigare genomförts lunch-lunch med övernattning och med diplomering av de nya Teknikmäklarna. Viktigt är att behålla diplomeringen. På hemsidan ligger nedladdningsbar information om Teknikmäklarna och blankett för intresseanmälan, etc. Sedan tidigare rekryteringsomgångar har vi ett 30-tal namn på en intresselista inför kommande rekrytering. Information och marknadsföring av Teknikmäklarnätverket Den folder med kortfattad information om Teknikmäklarna som färdigställdes under 2008 används fortfarande men finns nu bara i ett mindre antal. För att förbättra den publika kontakten utökades hemsidan 2011 med möjligheten för besökare att ställa direkta frågor och under 2012 utvecklades medlemslistan med tillhörande kartbild så att medlemmarna kan presentera sig själva och sina hemmaorganisationer. Under 2012 har Teknikmäklarna aktivt medverkat vi ett flertal möten med VINNOVA och sökt följa upp tidigare tagna initiativ för att öka samverkan mellan olika intermediärer. Vårt deltagande på Branchveckan var ett led i detta arbete och gav ett flertal nya kontakter. Information om Teknikmäklarna har lämnats vid möten med Göteborgs Uppfinnarförening, Göteborg Bio, Innovationsbron, Undexpo, Sinf, Vattenbrukscentrum, Chalmers konferens, ALMI Partner Network, Johannebergs Science Park, Annual Park SSP, NOVA, ETC mfl. Även några större företag har informerats om hur Teknikmäklarna arbetar då de är intresserade av olika nätverk.

4 4 (5) Från Branschveckan noterade vi ett stort intresse för Teknikmäklarnas verksamhet och vi ligger väl till i tiden då vi spelar en aktiv roll i utvecklingsmodellen Open Innovation. Enskilda Teknikmäklare samverkar med de universitets- och högskoleanknutna Innovationskontoren runt om i landet och vi har tre medlemmar vid InnovationskontorEtt i Linköping. I utbildningssammanhang, både i entreprenörskapsprogram och doktorandkurser, har vi aktivt medverkat och informerat om Teknikmäklarna vid ett antal tillfällen under Vi har genomfört presentationer vid olika seminarier riktade till både innovatörer, forskare och SME. Intresset från SME är stort för den hjälp vi kan ge och nätverk efterfrågas allt oftare. Vid Branschveckan 2012 diskuterades ökad samverkan med SNITTS, Innovationskontoren, Inkubatorer, Innovationsbroarna m fl. Vi kompletterar väl andra intermediärer genom våra kännetecken: - Nätverket, snabb förmedling av frågor och svar under sekretess - Diplomeringen och kvalitetssäkringen av våra Teknikmäklare - Positioneringen, vi är en ingång till Kunskapssverige och en viktig resurs vid tillämpning av utvecklingsmodellen Open Innovation Fortsatt utveckling och finansiering Teknikmäklarna erhöll för 2010 och 2011 fått ett årligt stöd från VINNOVA på kr för att vidareutveckla hemsida, marknadsföring samt utbilda och rekrytera nya medlemmar. Stödet var dock förenat med omfattande villkor på rapportering till VINNOVA och slutrapporten som inlämnades i december 2011 godkändes och rönte stort intresse. Kontakter med VINNOVA togs i slutet av 2011 för att utröna möjligheterna till fortsatt ekonomiskt stöd för 2012 och framåt. Ett möte genomfördes i februari 2012 på VINNOVA där idéer och förslag till fortsatt verksamhet presenterades av Teknikmäklarna för Jan Sandred och Lars Wärngård. En första preliminär ansökan utformades och sändes till VINNOVA för bedömning och underhandskontakterna med VINNOVA var mycket positiva. Vid medlemsmötet i Göteborg framkom nya önskemål från medlemmarna om utökade och nya aktiviteter vilket innebar att en förnyad och kraftigt utökad ansökan togs fram och inlämnades till VINNOVA. Teknikmäklarnas utökade ansökan hamnade hos ny handläggare vid VINNOVA samtidigt som VINNOVA hade inlett en översyn inom Kunskapstriangeln gällande vilka projekt de stöttat och vilka som skulle få fortsatt stöd. Större men färre projekt vad ledorden för översynen. VINNOVA meddelade vid två tillfällen under hösten 2012 avslag på Teknikmäklarnas ansökan. VINNOVA genomförde under 2012 en Call avseende nya sk Innovationscheckar att erbjuda SME som vill växa. Teknikmäklarna övervägde att söka men avstod då det inte fanns några reserverade medel för hanteringen av Innovationscheckarna.

5 5 (5) Teknikmäklarna har med anledning av VINNOVAs avslag endast haft egna medel i form av medlems- och serviceavgifter för att driva verksamheten. Därför har en del av planerade aktiviteter fått ställas in då medel saknats. Kontakter har tagits med tänkbara alternativa finansiärer, men dessa har inte resulterat i några konkreta ansökningar eller utfästelser. Även möjligheten att ta betalt av SME för Teknikmäklarnas tjänster har diskuterats. Tidigare år har också möjligheten med Associerade företagsmedlemmar diskuterats som en ny intäktskälla. Ekonomi Den budget för 2012 som togs vid föregående Årsmöte har följts och ett mindre underskott har uppstått pga utebliven VINNOVA-finansiering. Amorteringarna av lånet från Chalmers Industriteknik har följts och sista avbetalning är gjord. Skattemyndigheten ifrågasatte föreningens status som Ideell Förening, men efter att Teknikmäklarna svarat på övervägandet, så beslutades att statusen skulle behållas. Styrelsen för Föreningen Diplomerade Teknikmäklare, DTM

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan 4 214 45 Malmö (Organisationsnummer 802435-6498) Nätverk Social Ekonomi Skåne initierades

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13)

Visioner och mål. Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013. Ver 1.0 1(13) Visioner och mål Marknads- och verksamhetsplan 2011 2013 Ver 1.0 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. SWOT analys... 3 3. Förbundets vision... 4 4. Mål... 4 4.1

Läs mer

MRO-AKTUELLT (08/2014)

MRO-AKTUELLT (08/2014) Påminnelse Årsmötet! Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet 4-5 oktober. Gör det omedelbart och senast 25 september. För detaljer se MRO-Akt nr 7. SkJ låter meddela följande kompletteringar

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer