SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA"

Transkript

1 SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige

2 2 Sammanfattning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Syfte... 4 Tillväxtdefinition... 4 Strategiområden... 5 Företagande... 5 Vision... 5 Mål... 5 Framgångsfaktorer... 5 Infrastruktur... 8 Vision... 8 Mål... 8 Framgångsfaktorer... 8 Kompetensförsörjning Vision Mål Framgångsfaktorer Marknadsföring Bilden av Kinda Vision Mål Framgångsfaktorer Åtgärder Marknadsföring Bilden av Kinda Framtida arbete Partnerskap... 15

3 3 Sammanfattning Samverkan för tillväxt i Kinda är resultatet av en två år lång gemensam kunskapsresa. Partnerskapet har bollat möjligheter och problem och på så sätt kommit fram till vad som är de viktigaste faktorerna för att skapa tillväxt och sysselsättning i Kinda kommun. De strategiska områden Partnerskapet valt att arbeta med är Företagande, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Marknadsföring bilden av Kinda. Den röda tråden i gruppernas diskussioner har utvecklats till att bli frågor som arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling. Dessa frågor är det centrala för att utveckla företagandet och därmed tillväxt och sysselsättning i Kinda kommun. Därav har tyngden i strategidokumentet kommit att koncentreras kring området kompetensförsörjning. Marknadsföring och infrastruktur stödjer och möjliggör en positiv tillväxt och sysselsättning. Begreppet tillväxt definieras ur både ett ekonomiskt och kompetens-, kvalitets och livskvalitetsperspektiv. Faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten är befolkning, infrastruktur, företagsklimat och sysselsättning. Dessa frågor behandlas främst inom strategiområdena företagande och infrastruktur. Kvalitetsfrågor och kompetensfrågor hör samman med områdena kompetensförsörjning och marknadsföring. Tillväxt i form av livskvalitet är de samverkande faktorer som bidrar till att skapa ett gott liv för kommunens medborgare och företag. Strategin, med tyngdpunkten på kompetensförsörjning, syftar till att med det livslånga lärandet som bas bygga en god grund för företagande och entreprenörskap i Kinda kommun. Ett strategiskt arbete med det livslånga och flexibla lärandet skapar möjligheter för både dem som finns på arbetsmarknaden och för dem som av olika anledningar står utanför att få del av den kompetensutveckling som förbättrar deras anställningsbarhet, uppmuntrar anpassningsförmågan för både företag och anställda. En nära samverkan mellan skola och näringsliv kommer att bidra till ökat entreprenörskap och intresse från kommunens ungdomar för näringslivet i Kinda kommun. Samverkanstanken ligger till grund för det fortsatta arbetet med att genomföra de strategier och åtgärder som har tagits fram under resan. För att behålla det engagemang för Kindas utveckling som har skapats under den här tiden vill medlemmarna i partnerskapet se det gemensamma arbetet som en start på ett kontinuerligt tillväxtplanearbete i Kinda kommun byggt på mångas delaktighet.

4 4 Vision Vision Kinda 2010 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser ligger till grund för kommunens arbete med strategiska områden såsom, näringsliv, kommunikation/infrastruktur, kompetens, Agenda 21, marknadsföring/servicegarantier, samverkan och kultur. Arbetet med dokumentet Samverkan för tillväxt i Kinda sammanfaller med kommunens övergripande vision och har särskilt koncentrerat sig på de strategiska områden i visionen som har koppling till tillväxt och sysselsättning. Kommunen och näringslivet har en gemensam vision för positiv utvecklingen av Kinda som ett attraktivt arbetsmarknads- och besöksområde. Strategi och handlingsprogrammet är ett levande dokument som stöd i vår gemensamma strävan att ligga steget före. Mål Kommunen och näringslivet har en gemensam vision för hur Kinda ska utvecklas till en attraktiv arbetsmarknads och besöksregion. Ökad befolkning samt tillväxt och sysselsättning blir verklighet genom positiv företagsutveckling. Höjd utbildningsnivå hos befolkningen med hjälp av ett sammanhållet arbete med kompetensfrågor. Syfte Partnerskapets arbete syftar till att utifrån kommunens och näringslivets visioner leverera förankrade förslag till mål och strategier, samt ett fyraårigt handlings- och åtgärdsprogram för att skapa tillväxt inom områden såsom näringsliv, sysselsättning och befolkningsutveckling. Syftet med arbetet är också att hitta modeller för att bygga vidare på den goda grund för samverkan som finns i Kinda. Projektet ger också ett avstamp för att skapa en fungerande genomförandeorganisation för åtgärder som leder till ökad sysselsättning och tillväxt. Tillväxtdefinition Begreppet tillväxt har av partnerskapet definierats som ekonomisk tillväxt, samt tillväxt i form av kompetens, kvalitet och livskvalitet. Faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten kan vara befolkning, infrastruktur, företagsklimat och sysselsättning. Tillväxt inom kompetens och kvalitet handlar om att höja utbildningsnivån hos befolkningen så att det ger synergieffekter för företagsutvecklingen. Kompetens- och personalförsörjning inom näringsliv och offentlig verksamhet är en betydande tillväxtfaktor. Tillväxt i form av livskvalitet är samverkande faktorer som boendemiljö, möjligheter till livslångt lärande och en positiv utveckling av näringslivet baserad på ett gott företagsklimat, bra kommunal och kommersiell service med samverkan som ledstjärna som leder till ett bättre liv för kommunens invånare.

5 5 Strategiområden Företagande Målsättningen är att skapa ett gott företagsklimat och att genom fokusering på konkreta åtgärder profilera och utveckla kärnan i vårt näringsliv. Exempel på detta är utveckling av behovsstyrda utbildningar och goda kontakter mellan näringsliv och det offentliga. Viktiga faktorer för ett gott företagsklimat är att samverkan både inom näringslivet och mellan näringslivet och kommunen fungerar på ett öppet och enkelt sätt. De samverkansformer som finns idag inom näringslivet i Kinda, både mellan företagens organisationer och mellan kommunen och näringslivet måste utvecklas och stärkas. Bra boende, fungerande infrastruktur samt god offentlig och kommersiell service bidrar till att skapa ett gott klimat för företagande i kommunen och regionen. Kommunens näringslivsarbete ska vara tydligt och koncentreras på att skapa goda förutsättningar för företagande genom - Ett strategiskt planeringsarbete inom områden som infrastruktur, markplanering och utbildning. - En tydlig ansvarsfördelning mellan kommunen och de organisationer som arbetar lokalt med näringslivsfrågor, samt - En policy och organisation för kommunens kontakter med näringslivet, med tydliga kanaler in i den kommunala förvaltningen Vision I Kinda kommun råder ett klimat som bidrar till tillväxt i våra befintliga företag, lockar till sig nyetableringar av företag och på olika sätt stödjer nyföretagande. Arbetet med att utveckla vårt näringsliv bygger på samverkan och öppen dialog. Helhetssyn och snabba enkla lösningar präglar kontakten mellan näringsliv och den kommunala organisationen. Mål 2006 finns en modell för hur samverkan inom näringslivsarbetet ska fungera i Kinda kommun 2006 finns en policy och organisation för kommunens kontakter med näringslivet, med tydliga kanaler in i den kommunala förvaltningen framtagen. En arbetsmodell för gemensamt (kommunen, näringslivet) rekryterings och rehabiliteringsarbete ska finnas utarbetad Framgångsfaktorer Den viktigaste framgångsfaktorn för Kindas näringsliv är att vi lyckas rekrytera för det behov av personal med rätt kompetens som finns inom olika områden de närmaste åren. Grupper som hamnat utanför, eller aldrig tagit sig in kan med gemensamma insatser introduceras i arbetslivet. Det kan gälla både arbetslösa, långtidssjuka, handikappade och invandrare. Alla kommer att behövas inom de närmaste åren för att svara upp mot förväntat behov av ny arbetskraft och nytt företagande. Att skapa en arbetsmodell för gemensamt arbete med rekryteringsfrågor kan vara grunden för ett lyckosamt arbete. Lokal samverkan för livslångt lärande i Kinda kommun är ett exempel på hur man genom att på ett effektivt sätt utnyttja de resurser som finns i samhället kan arbeta med utveckling av företag och entreprenörskap genom lärande.

6 6 Ett aktivt nyföretagande är en viktig framgångsfaktor som bör stödjas på olika sätt exempelvis genom att skolan arbetar med utbildningar i entreprenörskap. Områden där goda förutsättningar för tillväxt kan skapas är trä och pappersindustri samt inom besöksnäringen. Jord- och skogsbruk sysselsätter idag ca 10% av Kindas befolkning. För att möjliggöra bibehållen eller ökad sysselsättning inom det småskaliga jordbruket måste vi utveckla komplement till befintlig verksamheten. Ökad förädlingsgrad inom träindustrin leder till en positiv utveckling inom branschen. Där krävs insatser för kompetensutveckling. Kontakter bör etableras med bland annat IUC (Industriellt utvecklingscentrum) inom träbranschen. Genom att ta tillvara de erfarenheter som kommit fram i pilotprojektet Skogsindustriellt ekosystem kan nya företag utvecklas och nya verksamheter i befintliga företag uppstå. Hantverks- och serviceföretagen i kommunen är viktiga för servicen både till det övriga näringslivet och till kommunens invånare. För att stödja deras fortlevnad bör nya arbetsformer sökas för att intressera våra ungdomar för att utbilda sig inom hantverksyrken. Olika former av lärlingsutbildningar skulle i hög grad bidra till att möjliggöra dessa företags fortlevnad. Det måste göras möjligt för både små och stora företag inom alla branscher att ta del av de utvecklingsinsatser som görs inom olika områden. Nyckeln till framgång för besöksnäringen är att gemensamt genom en välplanerad och konsekvent profilering av upplevelser med naturen som bas stärka och utveckla besöksnäringen.

7 7 Åtgärder Företagande Åtgärd Skapa en policy och organisation inom kommunen med en tydlig kanal in för näringslivsrelaterade frågor. Ansvarig/sam- Kostnadsberäkning/ Åtgärdat verkanspart(er) Finansiering Kommunledningen 2006 Utveckla de samverkansformer som finns inom näringslivet i Kinda idag, både mellan företagens organisationer och mellan kommunen och dessa organisationer. Företagens organisationer/ kommunledningen 2006 Genom projekt för besöksnäringen arbeta fram paket med olika innehåll Genom olika projekt arbeta för att höja förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin. Knyta kontakter med IUC/Träcentrum i Nässjö för att möjliggöra kompetenshöjning inom träindustrin. Kinda Turistförening Företagens Hus Företagens Hus/Kommunledningen Med projektmedel Med projektmedel Inventera personer som pendlar till hantverksyrken på andra orter. Inventera vilka hantverksserviceföretag som finns i kommunen och deras framtida behov av personal och intresse för att ta emot lärlingar. Att undersöka möjligheterna till ett samarbete med IFS i Östergötland. Utveckla utbildningar i entreprenörskap i ungdomsskolan Företagens Hus Företagens Hus Kommunledningen BUN/NFC

8 8 Infrastruktur Kinda kommun är en integrerad del av regionen. Därför är en bra infrastruktur och väl fungerande kommunikationer av avgörande betydelse för både kommunens och regionens möjlighet att tillsammans utvecklas som en attraktiv och tillväxtorienterad region. Bra pendlingsmöjligheter är en viktig faktor för att kunna bo och verka i hela kommunen, men också för att kunna skapa en positiv befolkningsutveckling. Det växande behovet av arbetskraft inom en snar framtid kräver också så pass goda kommunikationer att vi lyckas vända pendlingsströmmen mot vår kommun. Kinda kommuns näringsliv består till stor del av jord- och skogsbruk som är beroende av ett finmaskigt vägnät med god bärighet. Även för besöksnäringen som är en växande näringsgren är vägar i gott skick en bidragande faktor som gör det möjligt att utveckla företag inom turistnäringen även på landsbygden. Därför är målsättningen att behålla och utveckla det befintliga vägnätet i kommunen viktig. Underhåll av de allmänna vägarna är i första hand ett statligt ansvar men en policy för kommunens syn på exempelvis samfinansieringslösningar bör utarbetas för att kunna användas i särskilda fall. Samverkan mellan kommun, Vägverket, näringsliv och boende i området är en förutsättning för genomförande av samfinansieringsprojekt. Övriga frågor som berör tillväxt och sysselsättning när det gäller infrastruktur är järnvägstransporter för både person- och godstrafik. En kombination av buss- och tågtransporter ger en snabb och effektiv kommunikationslösning som medger boende i kommunens olika delar och möjlighet till arbete och utbildning utanför kommunens gränser. Bra inpendlingsmöjligheter ger vårt näringsliv ökade möjligheter att rekrytera den personal som behövs i framtiden. Fungerande kommunikationer kan tillsammans med god marknadsföring av boende och näringsliv kan ge ökad inflyttning till kommunen. Strävan är att till så stor del som möjligt bygga våra kommunikationer på ett för miljön gynnsamt koncept. Väl utbyggd kollektivtrafik bidrar också till att fler kvinnor kan tänka sig att pendla till arbete och utbildning. Bredbandsutbyggnad och ett fungerande telefoninät, både fast och mobilt, är en strategisk infrastrukturfråga, liksom tillgången till tomtmark för industri och boende. Vision Kommunens/regionens infrastruktur och kommunikationer möjliggör boende och företagande i kommunens olika delar och befrämjar på så sätt tillväxt och sysselsättning. Mål 85% av kommunens befolkningen har tillgång till bredband eller liknande teknik 2008 Fr o m 2006 finns det kontinuerligt färdiga planer för tomter avseende både boende och industri. År 2008 har vi, som komplement till övrig kollektivtrafik, ett nytt transportsystem, med en ny tågmodell, för Stångådalsbanan som möjliggör snabba, miljövänliga transporter från flera orter i kommunen. En policy för samfinansiering av vägunderhåll finns antagen av Kinda kommun år Framgångsfaktorer Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur möjliggör boende i kommunens alla delar och underlättar vid rekrytering av den personal som behövs i kommunens näringsliv och de kommunala verksamheterna. Stångådalsbanans utveckling har stor betydelse för kommunens utveckling både som boendeort och arbetsplats. Därför bör kommunen aktivt, och i samverkan med andra kommuner och regionala organ, arbeta med att få fram nya transportsystem som möjliggör snabba transporter på

9 9 Stångådalsbanan. För att utnyttja banan maximalt bör transportsystemet också möjliggöra resande från mindre orter längs med banans sträckning. Ett utbyggt bredbandsnät ökar kommunens attraktivitet ur ett näringslivsperspektiv. Åtgärder Infrastruktur Åtgärd Planlägga för framtida behov av industri- och bostadsmark. Genomföra kommunens IT-infrastrukturprogram Ansvarig/sam- verkanspart(er) Kommunledningen Kommunledningen Kostnadsberäkning/ finansiering Kostnader för planläggning. Budgeteras Enligt kostnadsberäkning i planen Åtgärdat Utarbeta policy för kommunens roll vid vägunderhåll av allmänna/enskilda vägar på landsbygden. Kommunledningen/ Vägverket, LRF Aktivt verka för att skapa kommunikationer som möjliggör boende och företagande i kommunens alla delar. Kommunledningen Genomförandekost-nader enligt särskilda beslut Arbeta för att öka tillgängligheten i mobiltelefonnätet Kommunledningen Inventera pendlingsströmmar och förbereda för ökad inpendling. Kommunledningen

10 10 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning har en viktig roll i ett tillväxtperspektiv genom att den ökar anställningsbarheten hos befolkningen. Målsättningen är att genom flexibelt lärande skapa möjlighet till livslångt lärande för både män, kvinnor och grupper både utom och inom arbetsmarknaden. På så sätt möjliggörs för tillräcklig personalförsörjning med rätt kompetens vid rätt tillfälle både för näringslivet och den offentliga verksamheten i Kinda kommun. Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Förmågan består i att man har erfarenhet, förståelse och omdöme för att omsätta kunskaper och färdigheter i praktiskt arbete. Vilja handlar om attityd, engagemang och ansvar. Kunskap definieras som fakta, metoder och färdigheter som innebär att man kan använda ovanstående för att kunna utföra olika arbetsuppgifter i praktiken. Kompetensförsörjning är den process som i en organisation fortlöpande säkerställer rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Kompetensförsörjning kan således också innebära att man behöver rekrytera, omplacera, hyra in/ut eller avveckla personal. Kompetensutveckling är den aktivitet som används för att bredda/höja individers och gruppers kompetens. Näringslivet i Kinda, liksom på många andra håll, står inför stora behov av rekrytering av personal inom de närmaste åren. Kompetensförsörjning är därför av central betydelse för tillväxt och sysselsättning. De snabba förändringarna inom teknikområdet samt ökade kund- och kvalitetskrav och anpassning samt uppfyllande av samhällets spelregler kräver också en kontinuerlig kompetensutveckling av de anställda i företagen. Rekrytering av personal utanför Kinda måste också ske på ett aktivt sätt. Rapporten Vargen kommer visar tydligt på behoven av personal inom tillverkningsindustrin inom en snar framtid. Aktivt arbete för att asylsökande som får uppehållstillstånd väljer bosätta sig och arbeta i vår kommun kan vara en väg att gå för att få in ny kompetens och personal till företag och kommunal verksamhet. Lärcentrum i Kinda kommun för gymnasie- och vuxenutbildning ska utvecklas till ett nav för kompetensförsörjning i Kinda kommun. Lärcentrum ska genom ett uppsökande arbetssätt, samverkan med näringslivet och andra utbildningsanordnare samt med flexibelt lärande som metod svara upp mot företagens och det offentligas behov av olika utbildningar för att kompetensutveckla personalen inför de nya arbetsuppgifter och krav de kommer att ställas inför i framtiden. För att skapa engagemang och gemensamt ansvar för lärcentrum bör det styras av en brukarstyrelse med intressenter både från näringslivet och kommunen. Gymnasieskolan (Allhamra) ska utvecklas på ett sätt som motsvarar företagens och kommunens behov av utbildad arbetskraft. Arbetet med kompetensförsörjning ska ske med samverkanstanken som grund. Därför är uppbyggnaden av ett nätverk (Navet) vars syfte ska vara att stimulera de olika aktörerna på den lokala arbetsmarknaden att utbyta idéer och erfarenheter om en framgångsrik kompetensförsörjning avgörande för hur man lyckas med att skapa möjligheter för livslångt lärande för olika grupper i samhället. Nätverket ska också utveckla förnyelseförmåga, strategier och handlingar som kan stärka de ingående aktörernas utveckling. För att möjliggöra detta och klara kvaliteten och växtkraften hos de lokala företagen, samhället och individerna samt att klara den omvandling och strukturförändring som pågår i det konkurrensutsatta och globaliserade näringslivet kommer nätverket och Lärcentrum att ha sin givna plats.

11 11 medelstora företag. Arbetsförmedling, försäkringskassa och fackliga organisationer är givna medlemmar. Dessa kraftfulla lokala aktörer är viktiga brickor i den regionala tillväxttanken. Genom formaliserad samverkan fokuseras och koncentreras kraft till att utveckla lärandet, så att det skapar förutsättningar och möjliggör en kultur som ger invånarna och företagen i Kinda - den goda kommunen ett gott liv. Det är denna samverkan i värdegrund och ambitionsnivå som skall ge nätverket dess unika kvalitet. Att knyta näringsliv och skola närmare varandra genom en gemensam strategi är en förutsättning för att öka kunskapen om varandras verksamheter. Genom att arbeta metodiskt genom hela skolgången, och skapa en Framtidsresa får våra barn och ungdomar nödvändig kunskap och en positiv inställning till det lokala näringslivet. För att genomföra detta krävs ett sammanhållet perspektiv, verktyg för kommunikation och en spindel i nätet. Vision Arbetet med livslångt lärande sker i aktiv samverkan mellan kommun och näringsliv. Lärcentrum är navet i ett väl fungerande kompetensförsörjningsnätverk. Näringslivets och den kommunala organisationens konkreta behov av personal med rätt kompetens tillgodoses genom att i samverkan lösa utbildnings, rekryterings och rehabiliteringsfrågor. På så sätt skapas också goda arbetsplatser som lockar till sig arbetskraft. Kommunens ungdomar har en positiv bild av och kunskap om vad vårt näringsliv har att erbjuda genom att skolan och näringslivet samarbetar på ett organiserat sätt. Flexibelt lärande som arbetsmetod möjliggör deltagande i det livslånga lärandet för grupper som annars av olika skäl riskerar hamna utanför utbildningssystemet. Tillgång till kompetens och arbetskraft är en förutsättning för att skapa investeringar i befintliga företag och etablering av nya företag i Kinda kommun. Mål Ett kompetensförsörjningsnätverk ska vara etablerat i kommunen år En strategi för samverkan skola näringsliv ska vara antagen av kommunen och i ett nätverk ingående företag 2005 Någon form av lärlingsutbildning ska vara etablerad i kommunen 2007 Gymnasieutbildning med inriktning mot processindustri genomförs för första gången 2005 I samverkan med andra kommuner och med lärcentrum som bas kan vi erbjuda vissa kurser som distansundervisning på både gymnasie- och vuxenundervisningsnivå senast år KY-utbildningar med inriktning mot kommunens näringsliv ska etableras med start fungerar Lärcentrum både som förmedlare och anordnare av uppdragsutbildningar. Lärcentrums organisatoriska tillhörighet ska vara utredd under 2005 och en brukarstyrelse vara tillsatt. Framgångsfaktorer Lärcentrums utveckling till ett nav för det livslånga lärandet i Kinda kommun är avgörande liksom det kompetensförsörjningsnätverk som ska utveckla samverkan mellan olika aktörer på området. Näringsliv och med den som utgångspunkt arbetar metodiskt för att öka förståelse och kunskap mellan dessa, samt att öka våra ungdomars intresse för de företag som finns i vår kommun.

12 12 Att införa möjligheter till lärlingsutbildningar i samverkan med vår gymnasieskola och näringslivet är ett sätt att arbeta för fortlevnaden hos våra, för servicen så viktiga hantverks- och serviceföretag. En aktiv samverkan mellan olika aktörer vid rekrytering av personal stärker möjligheterna att rekrytera personal med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, ökad ut- och inpendling stärker vårt omvärldsperspektiv och bidrar till ökad kompetens. Att på ett genomtänkt och effektivt sätt stödja och ta tillvara den kompetens de människor som kommer som asylsökande och invandrare till vår kommun, region och vårt land, kan bidra med är ytterligare en väg för att klara av vårt stora behov av arbetskraft med rätt kompetens i framtiden. Åtgärder Kompetensförsörjning Åtgärd Skapa en arbetsmodell för rekryteringsarbetet både i näringsliv och kommunal verksamhet. Skapa en arbetsmodell för aktiva lösningar för hela familjen/medflyttande Ansvarig/sam- verkanspart(er) Kommunledning/AF, näringslivet Kommunledning/AF, näringslivet Kostnadsberäkning/ finansiering Åtgärdat Genomföra projektet Samverkan för livslångt lärande i Kinda kommun för att ha ett kompetensförsörjningsnätv erk etablerat i kommunen år En strategi för samverkan skola näringsliv, en Framtidsresa i Knutpunktens anda ska vara antagen av kommunen och i ett nätverk deltagande företag 2005 Lärcentrums förvaltningstillhörighet ska vara utredd och en brukarstyrelse vara tillsatt före utgången av Någon form av lärlingsutbildning inom hantverksyrken ska vara etablerad i kommunen 2007 Gymnasieutbildning med inriktning mot processindustri genomförs för första gången 2005 I samverkan med andra kommuner ska vi med lärcentrum som bas kunna erbjuda vissa kurser som distansundervisning på både gymnasie- och Styrgruppen för projekt Livslångt lärande i Kinda kommun BUN, kommunledningen/närings livet Kommunledning, BUN/näringslivet BUN/näringslivet/fack-liga org. BUN BUN Projektmedel Kommunal medfinansiering 100 tkr i form av lokaler. Tas inom kommunstyrelsens budget Ev. kostnader budgeteras i särskilt beslut Ev. kostnader budgeteras i särskilt beslut Inga nya kostnader Bör bli en besparing

13 13 vuxenundervisnings-nivå senast år En KY-utbildning med inriktning mot vårt näringsliv ska vara etablerad i kommunen 2006 Att hitta former för att aktivt arbeta för rekrytering ur ett genusperspektiv. BUN Kommunledning/ näringsliv Ev.kostnader budgeteras i särskilt beslut 2006 Skapa möjlighet till boende och arbete för flyktingar med uppehållstillstånd Kommunledning/ Arbetsförmedling Marknadsföring Bilden av Kinda Genom en planerad och riktad marknadsföring som genomsyrar all verksamhet ska vi ge en samlat positiv bild av Kinda som gör att boende, företagande och besöksnäring ökar i Kinda kommun. Marknadsföringen ska vara genomtänkt och anpassad till de målgrupper vi i olika situationer väljer att rikta oss till. Att skapa en Kinda-anda, genom att utveckla olika aktiviteter bidrar till en god och naturlig marknadsföring av vår kommun. Exempel på detta kan vara att årligen arrangera en Kindadag i hela kommunen för boende och besökande. Bilden av Kinda som en attraktiv kommun för boende, företagande och besöksnäring ska stärkas både i regionen och nationellt. Marknadsföringsarbetet ska vara stödjande i arbetet med rekrytering av personal både till näringsliv och offentlig verksamhet. På så sätt bidrar en samlad marknadsföring till tillväxt och ökad sysselsättning i kommunen. Vision Vårt varumärke och de områden det bygger på är väl kända och förankrade hos varje kindabo, som var och en är goda ambassadörer för Kinda och vårt näringsliv. Mål 2005 har vi skapat ett välförankrat varumärke att marknadsföra ska varumärket vara känt lokalt ska varumärket vara bekant regionalt och nationellt finns en marknadsplan utarbetad och antagen ska det finnas en kanal för synpunktshantering Framgångsfaktorer Ett väl förankrat varumärke som är laddat med värden som vi alla boende och verksamma i kommunen kan och vill stå upp för är nödvändigt för att bli trovärdiga i vår marknadsföring. Det kräver att vi arbetar för att öka kunskapen om och stoltheten över vår kommun. Ett organiserat samarbete mellan kommun och näringsliv i marknadsföringen som stärker Kindabornas positiva syn på att leva i Kindabygden och som aktivt och utåtriktat arbetar för Kinda som en attraktiv kommun att bo och verka i. En gemensam organisation ger större resurser att arbeta med och en helhetsbild av kommunen. Även besöksnäringen bör marknadsföras genom denna gemensamma organisation. De områden som marknadsförs ska bygga på det som känns genuint för Kinda. De bör därför knyta an till vår fantastiska natur och de upplevelser och den goda livskvalitet som den erbjuder

14 14 både boende och besökande. Hantverk, kultur och industritradition med inriktning mot trä och papper är också en stabil grund för en framgångsrik marknadsföring. Människor med en annan etnisk bakgrund är en stor resurs i dagens samhälle, inte minst för den kommande arbetskraftsförsörjningen. Eftersom marknadsföringen är tänkt att vara stödjande i arbetet med att rekrytera arbetskraft till vår kommun måste vårt material vara tillgängligt och tilltalande även för dessa grupper. Vi måste också tänka på att generationsanpassa vår marknadsföring efter de grupper vi vill nå med vårt budskap. De satsningar som föreslås inom kompetensförsörjningsområdet ger vår kommun en tydlig profil av lärande för livet och ska tydligt synas i marknadsföringen. Företagsklimatet som råder i Kinda bidrar till tillväxt i våra befintliga företag och genom stöd i marknadsföringen kan detta också locka till sig nya företag. Närheten till större arbetsmarknadsområden såsom Linköping och Vimmerby ska synas i marknadsföringen Åtgärder Marknadsföring Bilden av Kinda Åtgärd Arbeta fram en marknadsplan som innehåller en profilplan som ger en enhetlig bild av Kinda genom en tydlig profil och varumärke. Marknadsplanen ska också innehålla en media- och informationsplan, samt en webplan. Varumärket ska definieras i marknadsplanen. Ansvarig/sam- Kostnadsberäkning/ verkanspart(er) finansiering Kommunledningen Inom budgetram 2006 Åtgärdat Undersöka om vi ska fortsätta arbetet med Kinda-ambassadörerna och i så fall utarbeta tydliga mål för arbetet. Undersöka förutsättningarna/ organisationsformen för ett aktivt samarbete kommun/näringsliv inom området marknadsföring Tillsammans med näringslivet bedriva ett aktiv arbete med omvärldsanalyser Planera för och årligen genomföra en Kindadag Kommunledningen Kommunledning/ företagsledningar Kommunledning/ företagsledningar Kommunledning/ näringslivet Budgeteras i särskilt beslut/sponsring Skapa tilltalande infarter till kommunen och dess orter. Kommunledningen/ Vägverket, näringslivet Budgeteras i särskilt beslut. Sponsring

15 15 Framtida arbete Samverkan för tillväxt i Kinda ska implementeras genom samverkan och mångas delaktighet. Därför är partnerskap roll i framtiden att övervaka genomförandet av strategi- och handlingsprogrammet. En annan uppgift för partnerskapet är att medverka i den kontinuerliga tillväxtplaneprocessen. Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetet drivs vidare och avsätter personella resurser för arbetet. Programmet ska revideras och utvecklas under programperioden. Nästa programperiod sträcker sig från Partnerskap Linköpings universitet NFC Företagens Hus Kinda Turistförening FR Stiftelsen Kindahus LRF Rimaster LO Familjeäventyret Swedish Tissue Finess Hygiene Mats Eklund Leif Schön Claes Frisell Leif Eriksson Håkan Ekerå Per Cedervall Rune Larsson Liselotte Nilsson Conny Karlsson Barbro Bragée Lars-Ole Hansen Bruno Larsson Ydrefors samhälls- Kusthälsan AB Kinda Sparbank Svar direkt Tomas Zandén Hamrakonsult AB Bo Österlund Anders Pernes Gunvor Anderson Ewa Stefansson Pia Tingvall Familjeäventyret Hildegun Stridh Svensk Handel Lars Sandström Eva Salevid TCO Per-Uno Nilsson Kinda kommun Anders Ljung Kommunalråd Anders Lind Rune Jonsson Fredrik Johansson Robert Jansson Majlis Johansson Projektledare

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum Vision & Strategier Enköping 2015 - vårt gröna livsrum Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med 45.000 invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

NÄRINGSLIVSPROGRAM Älvsbyns kommun 2013-2015 Framtagen tillsammans med FR styrelse Älvsbyn / representanter från KS 23-24 maj 2012

NÄRINGSLIVSPROGRAM Älvsbyns kommun 2013-2015 Framtagen tillsammans med FR styrelse Älvsbyn / representanter från KS 23-24 maj 2012 NÄRINGSLIVSPROGRAM Älvsbyns kommun 2013-2015 Framtagen tillsammans med FR styrelse Älvsbyn / representanter från KS 23-24 maj 2012 1 Uppföljning näringslivsprogram 2009 1. Kvalitetsboende, attraktiva tomter

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer