SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA"

Transkript

1 SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige

2 2 Sammanfattning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Syfte... 4 Tillväxtdefinition... 4 Strategiområden... 5 Företagande... 5 Vision... 5 Mål... 5 Framgångsfaktorer... 5 Infrastruktur... 8 Vision... 8 Mål... 8 Framgångsfaktorer... 8 Kompetensförsörjning Vision Mål Framgångsfaktorer Marknadsföring Bilden av Kinda Vision Mål Framgångsfaktorer Åtgärder Marknadsföring Bilden av Kinda Framtida arbete Partnerskap... 15

3 3 Sammanfattning Samverkan för tillväxt i Kinda är resultatet av en två år lång gemensam kunskapsresa. Partnerskapet har bollat möjligheter och problem och på så sätt kommit fram till vad som är de viktigaste faktorerna för att skapa tillväxt och sysselsättning i Kinda kommun. De strategiska områden Partnerskapet valt att arbeta med är Företagande, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Marknadsföring bilden av Kinda. Den röda tråden i gruppernas diskussioner har utvecklats till att bli frågor som arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling. Dessa frågor är det centrala för att utveckla företagandet och därmed tillväxt och sysselsättning i Kinda kommun. Därav har tyngden i strategidokumentet kommit att koncentreras kring området kompetensförsörjning. Marknadsföring och infrastruktur stödjer och möjliggör en positiv tillväxt och sysselsättning. Begreppet tillväxt definieras ur både ett ekonomiskt och kompetens-, kvalitets och livskvalitetsperspektiv. Faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten är befolkning, infrastruktur, företagsklimat och sysselsättning. Dessa frågor behandlas främst inom strategiområdena företagande och infrastruktur. Kvalitetsfrågor och kompetensfrågor hör samman med områdena kompetensförsörjning och marknadsföring. Tillväxt i form av livskvalitet är de samverkande faktorer som bidrar till att skapa ett gott liv för kommunens medborgare och företag. Strategin, med tyngdpunkten på kompetensförsörjning, syftar till att med det livslånga lärandet som bas bygga en god grund för företagande och entreprenörskap i Kinda kommun. Ett strategiskt arbete med det livslånga och flexibla lärandet skapar möjligheter för både dem som finns på arbetsmarknaden och för dem som av olika anledningar står utanför att få del av den kompetensutveckling som förbättrar deras anställningsbarhet, uppmuntrar anpassningsförmågan för både företag och anställda. En nära samverkan mellan skola och näringsliv kommer att bidra till ökat entreprenörskap och intresse från kommunens ungdomar för näringslivet i Kinda kommun. Samverkanstanken ligger till grund för det fortsatta arbetet med att genomföra de strategier och åtgärder som har tagits fram under resan. För att behålla det engagemang för Kindas utveckling som har skapats under den här tiden vill medlemmarna i partnerskapet se det gemensamma arbetet som en start på ett kontinuerligt tillväxtplanearbete i Kinda kommun byggt på mångas delaktighet.

4 4 Vision Vision Kinda 2010 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser ligger till grund för kommunens arbete med strategiska områden såsom, näringsliv, kommunikation/infrastruktur, kompetens, Agenda 21, marknadsföring/servicegarantier, samverkan och kultur. Arbetet med dokumentet Samverkan för tillväxt i Kinda sammanfaller med kommunens övergripande vision och har särskilt koncentrerat sig på de strategiska områden i visionen som har koppling till tillväxt och sysselsättning. Kommunen och näringslivet har en gemensam vision för positiv utvecklingen av Kinda som ett attraktivt arbetsmarknads- och besöksområde. Strategi och handlingsprogrammet är ett levande dokument som stöd i vår gemensamma strävan att ligga steget före. Mål Kommunen och näringslivet har en gemensam vision för hur Kinda ska utvecklas till en attraktiv arbetsmarknads och besöksregion. Ökad befolkning samt tillväxt och sysselsättning blir verklighet genom positiv företagsutveckling. Höjd utbildningsnivå hos befolkningen med hjälp av ett sammanhållet arbete med kompetensfrågor. Syfte Partnerskapets arbete syftar till att utifrån kommunens och näringslivets visioner leverera förankrade förslag till mål och strategier, samt ett fyraårigt handlings- och åtgärdsprogram för att skapa tillväxt inom områden såsom näringsliv, sysselsättning och befolkningsutveckling. Syftet med arbetet är också att hitta modeller för att bygga vidare på den goda grund för samverkan som finns i Kinda. Projektet ger också ett avstamp för att skapa en fungerande genomförandeorganisation för åtgärder som leder till ökad sysselsättning och tillväxt. Tillväxtdefinition Begreppet tillväxt har av partnerskapet definierats som ekonomisk tillväxt, samt tillväxt i form av kompetens, kvalitet och livskvalitet. Faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten kan vara befolkning, infrastruktur, företagsklimat och sysselsättning. Tillväxt inom kompetens och kvalitet handlar om att höja utbildningsnivån hos befolkningen så att det ger synergieffekter för företagsutvecklingen. Kompetens- och personalförsörjning inom näringsliv och offentlig verksamhet är en betydande tillväxtfaktor. Tillväxt i form av livskvalitet är samverkande faktorer som boendemiljö, möjligheter till livslångt lärande och en positiv utveckling av näringslivet baserad på ett gott företagsklimat, bra kommunal och kommersiell service med samverkan som ledstjärna som leder till ett bättre liv för kommunens invånare.

5 5 Strategiområden Företagande Målsättningen är att skapa ett gott företagsklimat och att genom fokusering på konkreta åtgärder profilera och utveckla kärnan i vårt näringsliv. Exempel på detta är utveckling av behovsstyrda utbildningar och goda kontakter mellan näringsliv och det offentliga. Viktiga faktorer för ett gott företagsklimat är att samverkan både inom näringslivet och mellan näringslivet och kommunen fungerar på ett öppet och enkelt sätt. De samverkansformer som finns idag inom näringslivet i Kinda, både mellan företagens organisationer och mellan kommunen och näringslivet måste utvecklas och stärkas. Bra boende, fungerande infrastruktur samt god offentlig och kommersiell service bidrar till att skapa ett gott klimat för företagande i kommunen och regionen. Kommunens näringslivsarbete ska vara tydligt och koncentreras på att skapa goda förutsättningar för företagande genom - Ett strategiskt planeringsarbete inom områden som infrastruktur, markplanering och utbildning. - En tydlig ansvarsfördelning mellan kommunen och de organisationer som arbetar lokalt med näringslivsfrågor, samt - En policy och organisation för kommunens kontakter med näringslivet, med tydliga kanaler in i den kommunala förvaltningen Vision I Kinda kommun råder ett klimat som bidrar till tillväxt i våra befintliga företag, lockar till sig nyetableringar av företag och på olika sätt stödjer nyföretagande. Arbetet med att utveckla vårt näringsliv bygger på samverkan och öppen dialog. Helhetssyn och snabba enkla lösningar präglar kontakten mellan näringsliv och den kommunala organisationen. Mål 2006 finns en modell för hur samverkan inom näringslivsarbetet ska fungera i Kinda kommun 2006 finns en policy och organisation för kommunens kontakter med näringslivet, med tydliga kanaler in i den kommunala förvaltningen framtagen. En arbetsmodell för gemensamt (kommunen, näringslivet) rekryterings och rehabiliteringsarbete ska finnas utarbetad Framgångsfaktorer Den viktigaste framgångsfaktorn för Kindas näringsliv är att vi lyckas rekrytera för det behov av personal med rätt kompetens som finns inom olika områden de närmaste åren. Grupper som hamnat utanför, eller aldrig tagit sig in kan med gemensamma insatser introduceras i arbetslivet. Det kan gälla både arbetslösa, långtidssjuka, handikappade och invandrare. Alla kommer att behövas inom de närmaste åren för att svara upp mot förväntat behov av ny arbetskraft och nytt företagande. Att skapa en arbetsmodell för gemensamt arbete med rekryteringsfrågor kan vara grunden för ett lyckosamt arbete. Lokal samverkan för livslångt lärande i Kinda kommun är ett exempel på hur man genom att på ett effektivt sätt utnyttja de resurser som finns i samhället kan arbeta med utveckling av företag och entreprenörskap genom lärande.

6 6 Ett aktivt nyföretagande är en viktig framgångsfaktor som bör stödjas på olika sätt exempelvis genom att skolan arbetar med utbildningar i entreprenörskap. Områden där goda förutsättningar för tillväxt kan skapas är trä och pappersindustri samt inom besöksnäringen. Jord- och skogsbruk sysselsätter idag ca 10% av Kindas befolkning. För att möjliggöra bibehållen eller ökad sysselsättning inom det småskaliga jordbruket måste vi utveckla komplement till befintlig verksamheten. Ökad förädlingsgrad inom träindustrin leder till en positiv utveckling inom branschen. Där krävs insatser för kompetensutveckling. Kontakter bör etableras med bland annat IUC (Industriellt utvecklingscentrum) inom träbranschen. Genom att ta tillvara de erfarenheter som kommit fram i pilotprojektet Skogsindustriellt ekosystem kan nya företag utvecklas och nya verksamheter i befintliga företag uppstå. Hantverks- och serviceföretagen i kommunen är viktiga för servicen både till det övriga näringslivet och till kommunens invånare. För att stödja deras fortlevnad bör nya arbetsformer sökas för att intressera våra ungdomar för att utbilda sig inom hantverksyrken. Olika former av lärlingsutbildningar skulle i hög grad bidra till att möjliggöra dessa företags fortlevnad. Det måste göras möjligt för både små och stora företag inom alla branscher att ta del av de utvecklingsinsatser som görs inom olika områden. Nyckeln till framgång för besöksnäringen är att gemensamt genom en välplanerad och konsekvent profilering av upplevelser med naturen som bas stärka och utveckla besöksnäringen.

7 7 Åtgärder Företagande Åtgärd Skapa en policy och organisation inom kommunen med en tydlig kanal in för näringslivsrelaterade frågor. Ansvarig/sam- Kostnadsberäkning/ Åtgärdat verkanspart(er) Finansiering Kommunledningen 2006 Utveckla de samverkansformer som finns inom näringslivet i Kinda idag, både mellan företagens organisationer och mellan kommunen och dessa organisationer. Företagens organisationer/ kommunledningen 2006 Genom projekt för besöksnäringen arbeta fram paket med olika innehåll Genom olika projekt arbeta för att höja förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin. Knyta kontakter med IUC/Träcentrum i Nässjö för att möjliggöra kompetenshöjning inom träindustrin. Kinda Turistförening Företagens Hus Företagens Hus/Kommunledningen Med projektmedel Med projektmedel Inventera personer som pendlar till hantverksyrken på andra orter. Inventera vilka hantverksserviceföretag som finns i kommunen och deras framtida behov av personal och intresse för att ta emot lärlingar. Att undersöka möjligheterna till ett samarbete med IFS i Östergötland. Utveckla utbildningar i entreprenörskap i ungdomsskolan Företagens Hus Företagens Hus Kommunledningen BUN/NFC

8 8 Infrastruktur Kinda kommun är en integrerad del av regionen. Därför är en bra infrastruktur och väl fungerande kommunikationer av avgörande betydelse för både kommunens och regionens möjlighet att tillsammans utvecklas som en attraktiv och tillväxtorienterad region. Bra pendlingsmöjligheter är en viktig faktor för att kunna bo och verka i hela kommunen, men också för att kunna skapa en positiv befolkningsutveckling. Det växande behovet av arbetskraft inom en snar framtid kräver också så pass goda kommunikationer att vi lyckas vända pendlingsströmmen mot vår kommun. Kinda kommuns näringsliv består till stor del av jord- och skogsbruk som är beroende av ett finmaskigt vägnät med god bärighet. Även för besöksnäringen som är en växande näringsgren är vägar i gott skick en bidragande faktor som gör det möjligt att utveckla företag inom turistnäringen även på landsbygden. Därför är målsättningen att behålla och utveckla det befintliga vägnätet i kommunen viktig. Underhåll av de allmänna vägarna är i första hand ett statligt ansvar men en policy för kommunens syn på exempelvis samfinansieringslösningar bör utarbetas för att kunna användas i särskilda fall. Samverkan mellan kommun, Vägverket, näringsliv och boende i området är en förutsättning för genomförande av samfinansieringsprojekt. Övriga frågor som berör tillväxt och sysselsättning när det gäller infrastruktur är järnvägstransporter för både person- och godstrafik. En kombination av buss- och tågtransporter ger en snabb och effektiv kommunikationslösning som medger boende i kommunens olika delar och möjlighet till arbete och utbildning utanför kommunens gränser. Bra inpendlingsmöjligheter ger vårt näringsliv ökade möjligheter att rekrytera den personal som behövs i framtiden. Fungerande kommunikationer kan tillsammans med god marknadsföring av boende och näringsliv kan ge ökad inflyttning till kommunen. Strävan är att till så stor del som möjligt bygga våra kommunikationer på ett för miljön gynnsamt koncept. Väl utbyggd kollektivtrafik bidrar också till att fler kvinnor kan tänka sig att pendla till arbete och utbildning. Bredbandsutbyggnad och ett fungerande telefoninät, både fast och mobilt, är en strategisk infrastrukturfråga, liksom tillgången till tomtmark för industri och boende. Vision Kommunens/regionens infrastruktur och kommunikationer möjliggör boende och företagande i kommunens olika delar och befrämjar på så sätt tillväxt och sysselsättning. Mål 85% av kommunens befolkningen har tillgång till bredband eller liknande teknik 2008 Fr o m 2006 finns det kontinuerligt färdiga planer för tomter avseende både boende och industri. År 2008 har vi, som komplement till övrig kollektivtrafik, ett nytt transportsystem, med en ny tågmodell, för Stångådalsbanan som möjliggör snabba, miljövänliga transporter från flera orter i kommunen. En policy för samfinansiering av vägunderhåll finns antagen av Kinda kommun år Framgångsfaktorer Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur möjliggör boende i kommunens alla delar och underlättar vid rekrytering av den personal som behövs i kommunens näringsliv och de kommunala verksamheterna. Stångådalsbanans utveckling har stor betydelse för kommunens utveckling både som boendeort och arbetsplats. Därför bör kommunen aktivt, och i samverkan med andra kommuner och regionala organ, arbeta med att få fram nya transportsystem som möjliggör snabba transporter på

9 9 Stångådalsbanan. För att utnyttja banan maximalt bör transportsystemet också möjliggöra resande från mindre orter längs med banans sträckning. Ett utbyggt bredbandsnät ökar kommunens attraktivitet ur ett näringslivsperspektiv. Åtgärder Infrastruktur Åtgärd Planlägga för framtida behov av industri- och bostadsmark. Genomföra kommunens IT-infrastrukturprogram Ansvarig/sam- verkanspart(er) Kommunledningen Kommunledningen Kostnadsberäkning/ finansiering Kostnader för planläggning. Budgeteras Enligt kostnadsberäkning i planen Åtgärdat Utarbeta policy för kommunens roll vid vägunderhåll av allmänna/enskilda vägar på landsbygden. Kommunledningen/ Vägverket, LRF Aktivt verka för att skapa kommunikationer som möjliggör boende och företagande i kommunens alla delar. Kommunledningen Genomförandekost-nader enligt särskilda beslut Arbeta för att öka tillgängligheten i mobiltelefonnätet Kommunledningen Inventera pendlingsströmmar och förbereda för ökad inpendling. Kommunledningen

10 10 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning har en viktig roll i ett tillväxtperspektiv genom att den ökar anställningsbarheten hos befolkningen. Målsättningen är att genom flexibelt lärande skapa möjlighet till livslångt lärande för både män, kvinnor och grupper både utom och inom arbetsmarknaden. På så sätt möjliggörs för tillräcklig personalförsörjning med rätt kompetens vid rätt tillfälle både för näringslivet och den offentliga verksamheten i Kinda kommun. Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Förmågan består i att man har erfarenhet, förståelse och omdöme för att omsätta kunskaper och färdigheter i praktiskt arbete. Vilja handlar om attityd, engagemang och ansvar. Kunskap definieras som fakta, metoder och färdigheter som innebär att man kan använda ovanstående för att kunna utföra olika arbetsuppgifter i praktiken. Kompetensförsörjning är den process som i en organisation fortlöpande säkerställer rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Kompetensförsörjning kan således också innebära att man behöver rekrytera, omplacera, hyra in/ut eller avveckla personal. Kompetensutveckling är den aktivitet som används för att bredda/höja individers och gruppers kompetens. Näringslivet i Kinda, liksom på många andra håll, står inför stora behov av rekrytering av personal inom de närmaste åren. Kompetensförsörjning är därför av central betydelse för tillväxt och sysselsättning. De snabba förändringarna inom teknikområdet samt ökade kund- och kvalitetskrav och anpassning samt uppfyllande av samhällets spelregler kräver också en kontinuerlig kompetensutveckling av de anställda i företagen. Rekrytering av personal utanför Kinda måste också ske på ett aktivt sätt. Rapporten Vargen kommer visar tydligt på behoven av personal inom tillverkningsindustrin inom en snar framtid. Aktivt arbete för att asylsökande som får uppehållstillstånd väljer bosätta sig och arbeta i vår kommun kan vara en väg att gå för att få in ny kompetens och personal till företag och kommunal verksamhet. Lärcentrum i Kinda kommun för gymnasie- och vuxenutbildning ska utvecklas till ett nav för kompetensförsörjning i Kinda kommun. Lärcentrum ska genom ett uppsökande arbetssätt, samverkan med näringslivet och andra utbildningsanordnare samt med flexibelt lärande som metod svara upp mot företagens och det offentligas behov av olika utbildningar för att kompetensutveckla personalen inför de nya arbetsuppgifter och krav de kommer att ställas inför i framtiden. För att skapa engagemang och gemensamt ansvar för lärcentrum bör det styras av en brukarstyrelse med intressenter både från näringslivet och kommunen. Gymnasieskolan (Allhamra) ska utvecklas på ett sätt som motsvarar företagens och kommunens behov av utbildad arbetskraft. Arbetet med kompetensförsörjning ska ske med samverkanstanken som grund. Därför är uppbyggnaden av ett nätverk (Navet) vars syfte ska vara att stimulera de olika aktörerna på den lokala arbetsmarknaden att utbyta idéer och erfarenheter om en framgångsrik kompetensförsörjning avgörande för hur man lyckas med att skapa möjligheter för livslångt lärande för olika grupper i samhället. Nätverket ska också utveckla förnyelseförmåga, strategier och handlingar som kan stärka de ingående aktörernas utveckling. För att möjliggöra detta och klara kvaliteten och växtkraften hos de lokala företagen, samhället och individerna samt att klara den omvandling och strukturförändring som pågår i det konkurrensutsatta och globaliserade näringslivet kommer nätverket och Lärcentrum att ha sin givna plats.

11 11 medelstora företag. Arbetsförmedling, försäkringskassa och fackliga organisationer är givna medlemmar. Dessa kraftfulla lokala aktörer är viktiga brickor i den regionala tillväxttanken. Genom formaliserad samverkan fokuseras och koncentreras kraft till att utveckla lärandet, så att det skapar förutsättningar och möjliggör en kultur som ger invånarna och företagen i Kinda - den goda kommunen ett gott liv. Det är denna samverkan i värdegrund och ambitionsnivå som skall ge nätverket dess unika kvalitet. Att knyta näringsliv och skola närmare varandra genom en gemensam strategi är en förutsättning för att öka kunskapen om varandras verksamheter. Genom att arbeta metodiskt genom hela skolgången, och skapa en Framtidsresa får våra barn och ungdomar nödvändig kunskap och en positiv inställning till det lokala näringslivet. För att genomföra detta krävs ett sammanhållet perspektiv, verktyg för kommunikation och en spindel i nätet. Vision Arbetet med livslångt lärande sker i aktiv samverkan mellan kommun och näringsliv. Lärcentrum är navet i ett väl fungerande kompetensförsörjningsnätverk. Näringslivets och den kommunala organisationens konkreta behov av personal med rätt kompetens tillgodoses genom att i samverkan lösa utbildnings, rekryterings och rehabiliteringsfrågor. På så sätt skapas också goda arbetsplatser som lockar till sig arbetskraft. Kommunens ungdomar har en positiv bild av och kunskap om vad vårt näringsliv har att erbjuda genom att skolan och näringslivet samarbetar på ett organiserat sätt. Flexibelt lärande som arbetsmetod möjliggör deltagande i det livslånga lärandet för grupper som annars av olika skäl riskerar hamna utanför utbildningssystemet. Tillgång till kompetens och arbetskraft är en förutsättning för att skapa investeringar i befintliga företag och etablering av nya företag i Kinda kommun. Mål Ett kompetensförsörjningsnätverk ska vara etablerat i kommunen år En strategi för samverkan skola näringsliv ska vara antagen av kommunen och i ett nätverk ingående företag 2005 Någon form av lärlingsutbildning ska vara etablerad i kommunen 2007 Gymnasieutbildning med inriktning mot processindustri genomförs för första gången 2005 I samverkan med andra kommuner och med lärcentrum som bas kan vi erbjuda vissa kurser som distansundervisning på både gymnasie- och vuxenundervisningsnivå senast år KY-utbildningar med inriktning mot kommunens näringsliv ska etableras med start fungerar Lärcentrum både som förmedlare och anordnare av uppdragsutbildningar. Lärcentrums organisatoriska tillhörighet ska vara utredd under 2005 och en brukarstyrelse vara tillsatt. Framgångsfaktorer Lärcentrums utveckling till ett nav för det livslånga lärandet i Kinda kommun är avgörande liksom det kompetensförsörjningsnätverk som ska utveckla samverkan mellan olika aktörer på området. Näringsliv och med den som utgångspunkt arbetar metodiskt för att öka förståelse och kunskap mellan dessa, samt att öka våra ungdomars intresse för de företag som finns i vår kommun.

12 12 Att införa möjligheter till lärlingsutbildningar i samverkan med vår gymnasieskola och näringslivet är ett sätt att arbeta för fortlevnaden hos våra, för servicen så viktiga hantverks- och serviceföretag. En aktiv samverkan mellan olika aktörer vid rekrytering av personal stärker möjligheterna att rekrytera personal med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, ökad ut- och inpendling stärker vårt omvärldsperspektiv och bidrar till ökad kompetens. Att på ett genomtänkt och effektivt sätt stödja och ta tillvara den kompetens de människor som kommer som asylsökande och invandrare till vår kommun, region och vårt land, kan bidra med är ytterligare en väg för att klara av vårt stora behov av arbetskraft med rätt kompetens i framtiden. Åtgärder Kompetensförsörjning Åtgärd Skapa en arbetsmodell för rekryteringsarbetet både i näringsliv och kommunal verksamhet. Skapa en arbetsmodell för aktiva lösningar för hela familjen/medflyttande Ansvarig/sam- verkanspart(er) Kommunledning/AF, näringslivet Kommunledning/AF, näringslivet Kostnadsberäkning/ finansiering Åtgärdat Genomföra projektet Samverkan för livslångt lärande i Kinda kommun för att ha ett kompetensförsörjningsnätv erk etablerat i kommunen år En strategi för samverkan skola näringsliv, en Framtidsresa i Knutpunktens anda ska vara antagen av kommunen och i ett nätverk deltagande företag 2005 Lärcentrums förvaltningstillhörighet ska vara utredd och en brukarstyrelse vara tillsatt före utgången av Någon form av lärlingsutbildning inom hantverksyrken ska vara etablerad i kommunen 2007 Gymnasieutbildning med inriktning mot processindustri genomförs för första gången 2005 I samverkan med andra kommuner ska vi med lärcentrum som bas kunna erbjuda vissa kurser som distansundervisning på både gymnasie- och Styrgruppen för projekt Livslångt lärande i Kinda kommun BUN, kommunledningen/närings livet Kommunledning, BUN/näringslivet BUN/näringslivet/fack-liga org. BUN BUN Projektmedel Kommunal medfinansiering 100 tkr i form av lokaler. Tas inom kommunstyrelsens budget Ev. kostnader budgeteras i särskilt beslut Ev. kostnader budgeteras i särskilt beslut Inga nya kostnader Bör bli en besparing

13 13 vuxenundervisnings-nivå senast år En KY-utbildning med inriktning mot vårt näringsliv ska vara etablerad i kommunen 2006 Att hitta former för att aktivt arbeta för rekrytering ur ett genusperspektiv. BUN Kommunledning/ näringsliv Ev.kostnader budgeteras i särskilt beslut 2006 Skapa möjlighet till boende och arbete för flyktingar med uppehållstillstånd Kommunledning/ Arbetsförmedling Marknadsföring Bilden av Kinda Genom en planerad och riktad marknadsföring som genomsyrar all verksamhet ska vi ge en samlat positiv bild av Kinda som gör att boende, företagande och besöksnäring ökar i Kinda kommun. Marknadsföringen ska vara genomtänkt och anpassad till de målgrupper vi i olika situationer väljer att rikta oss till. Att skapa en Kinda-anda, genom att utveckla olika aktiviteter bidrar till en god och naturlig marknadsföring av vår kommun. Exempel på detta kan vara att årligen arrangera en Kindadag i hela kommunen för boende och besökande. Bilden av Kinda som en attraktiv kommun för boende, företagande och besöksnäring ska stärkas både i regionen och nationellt. Marknadsföringsarbetet ska vara stödjande i arbetet med rekrytering av personal både till näringsliv och offentlig verksamhet. På så sätt bidrar en samlad marknadsföring till tillväxt och ökad sysselsättning i kommunen. Vision Vårt varumärke och de områden det bygger på är väl kända och förankrade hos varje kindabo, som var och en är goda ambassadörer för Kinda och vårt näringsliv. Mål 2005 har vi skapat ett välförankrat varumärke att marknadsföra ska varumärket vara känt lokalt ska varumärket vara bekant regionalt och nationellt finns en marknadsplan utarbetad och antagen ska det finnas en kanal för synpunktshantering Framgångsfaktorer Ett väl förankrat varumärke som är laddat med värden som vi alla boende och verksamma i kommunen kan och vill stå upp för är nödvändigt för att bli trovärdiga i vår marknadsföring. Det kräver att vi arbetar för att öka kunskapen om och stoltheten över vår kommun. Ett organiserat samarbete mellan kommun och näringsliv i marknadsföringen som stärker Kindabornas positiva syn på att leva i Kindabygden och som aktivt och utåtriktat arbetar för Kinda som en attraktiv kommun att bo och verka i. En gemensam organisation ger större resurser att arbeta med och en helhetsbild av kommunen. Även besöksnäringen bör marknadsföras genom denna gemensamma organisation. De områden som marknadsförs ska bygga på det som känns genuint för Kinda. De bör därför knyta an till vår fantastiska natur och de upplevelser och den goda livskvalitet som den erbjuder

14 14 både boende och besökande. Hantverk, kultur och industritradition med inriktning mot trä och papper är också en stabil grund för en framgångsrik marknadsföring. Människor med en annan etnisk bakgrund är en stor resurs i dagens samhälle, inte minst för den kommande arbetskraftsförsörjningen. Eftersom marknadsföringen är tänkt att vara stödjande i arbetet med att rekrytera arbetskraft till vår kommun måste vårt material vara tillgängligt och tilltalande även för dessa grupper. Vi måste också tänka på att generationsanpassa vår marknadsföring efter de grupper vi vill nå med vårt budskap. De satsningar som föreslås inom kompetensförsörjningsområdet ger vår kommun en tydlig profil av lärande för livet och ska tydligt synas i marknadsföringen. Företagsklimatet som råder i Kinda bidrar till tillväxt i våra befintliga företag och genom stöd i marknadsföringen kan detta också locka till sig nya företag. Närheten till större arbetsmarknadsområden såsom Linköping och Vimmerby ska synas i marknadsföringen Åtgärder Marknadsföring Bilden av Kinda Åtgärd Arbeta fram en marknadsplan som innehåller en profilplan som ger en enhetlig bild av Kinda genom en tydlig profil och varumärke. Marknadsplanen ska också innehålla en media- och informationsplan, samt en webplan. Varumärket ska definieras i marknadsplanen. Ansvarig/sam- Kostnadsberäkning/ verkanspart(er) finansiering Kommunledningen Inom budgetram 2006 Åtgärdat Undersöka om vi ska fortsätta arbetet med Kinda-ambassadörerna och i så fall utarbeta tydliga mål för arbetet. Undersöka förutsättningarna/ organisationsformen för ett aktivt samarbete kommun/näringsliv inom området marknadsföring Tillsammans med näringslivet bedriva ett aktiv arbete med omvärldsanalyser Planera för och årligen genomföra en Kindadag Kommunledningen Kommunledning/ företagsledningar Kommunledning/ företagsledningar Kommunledning/ näringslivet Budgeteras i särskilt beslut/sponsring Skapa tilltalande infarter till kommunen och dess orter. Kommunledningen/ Vägverket, näringslivet Budgeteras i särskilt beslut. Sponsring

15 15 Framtida arbete Samverkan för tillväxt i Kinda ska implementeras genom samverkan och mångas delaktighet. Därför är partnerskap roll i framtiden att övervaka genomförandet av strategi- och handlingsprogrammet. En annan uppgift för partnerskapet är att medverka i den kontinuerliga tillväxtplaneprocessen. Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetet drivs vidare och avsätter personella resurser för arbetet. Programmet ska revideras och utvecklas under programperioden. Nästa programperiod sträcker sig från Partnerskap Linköpings universitet NFC Företagens Hus Kinda Turistförening FR Stiftelsen Kindahus LRF Rimaster LO Familjeäventyret Swedish Tissue Finess Hygiene Mats Eklund Leif Schön Claes Frisell Leif Eriksson Håkan Ekerå Per Cedervall Rune Larsson Liselotte Nilsson Conny Karlsson Barbro Bragée Lars-Ole Hansen Bruno Larsson Ydrefors samhälls- Kusthälsan AB Kinda Sparbank Svar direkt Tomas Zandén Hamrakonsult AB Bo Österlund Anders Pernes Gunvor Anderson Ewa Stefansson Pia Tingvall Familjeäventyret Hildegun Stridh Svensk Handel Lars Sandström Eva Salevid TCO Per-Uno Nilsson Kinda kommun Anders Ljung Kommunalråd Anders Lind Rune Jonsson Fredrik Johansson Robert Jansson Majlis Johansson Projektledare

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer