SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA"

Transkript

1 SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige

2 2 Sammanfattning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Syfte... 4 Tillväxtdefinition... 4 Strategiområden... 5 Företagande... 5 Vision... 5 Mål... 5 Framgångsfaktorer... 5 Infrastruktur... 8 Vision... 8 Mål... 8 Framgångsfaktorer... 8 Kompetensförsörjning Vision Mål Framgångsfaktorer Marknadsföring Bilden av Kinda Vision Mål Framgångsfaktorer Åtgärder Marknadsföring Bilden av Kinda Framtida arbete Partnerskap... 15

3 3 Sammanfattning Samverkan för tillväxt i Kinda är resultatet av en två år lång gemensam kunskapsresa. Partnerskapet har bollat möjligheter och problem och på så sätt kommit fram till vad som är de viktigaste faktorerna för att skapa tillväxt och sysselsättning i Kinda kommun. De strategiska områden Partnerskapet valt att arbeta med är Företagande, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Marknadsföring bilden av Kinda. Den röda tråden i gruppernas diskussioner har utvecklats till att bli frågor som arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling. Dessa frågor är det centrala för att utveckla företagandet och därmed tillväxt och sysselsättning i Kinda kommun. Därav har tyngden i strategidokumentet kommit att koncentreras kring området kompetensförsörjning. Marknadsföring och infrastruktur stödjer och möjliggör en positiv tillväxt och sysselsättning. Begreppet tillväxt definieras ur både ett ekonomiskt och kompetens-, kvalitets och livskvalitetsperspektiv. Faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten är befolkning, infrastruktur, företagsklimat och sysselsättning. Dessa frågor behandlas främst inom strategiområdena företagande och infrastruktur. Kvalitetsfrågor och kompetensfrågor hör samman med områdena kompetensförsörjning och marknadsföring. Tillväxt i form av livskvalitet är de samverkande faktorer som bidrar till att skapa ett gott liv för kommunens medborgare och företag. Strategin, med tyngdpunkten på kompetensförsörjning, syftar till att med det livslånga lärandet som bas bygga en god grund för företagande och entreprenörskap i Kinda kommun. Ett strategiskt arbete med det livslånga och flexibla lärandet skapar möjligheter för både dem som finns på arbetsmarknaden och för dem som av olika anledningar står utanför att få del av den kompetensutveckling som förbättrar deras anställningsbarhet, uppmuntrar anpassningsförmågan för både företag och anställda. En nära samverkan mellan skola och näringsliv kommer att bidra till ökat entreprenörskap och intresse från kommunens ungdomar för näringslivet i Kinda kommun. Samverkanstanken ligger till grund för det fortsatta arbetet med att genomföra de strategier och åtgärder som har tagits fram under resan. För att behålla det engagemang för Kindas utveckling som har skapats under den här tiden vill medlemmarna i partnerskapet se det gemensamma arbetet som en start på ett kontinuerligt tillväxtplanearbete i Kinda kommun byggt på mångas delaktighet.

4 4 Vision Vision Kinda 2010 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser ligger till grund för kommunens arbete med strategiska områden såsom, näringsliv, kommunikation/infrastruktur, kompetens, Agenda 21, marknadsföring/servicegarantier, samverkan och kultur. Arbetet med dokumentet Samverkan för tillväxt i Kinda sammanfaller med kommunens övergripande vision och har särskilt koncentrerat sig på de strategiska områden i visionen som har koppling till tillväxt och sysselsättning. Kommunen och näringslivet har en gemensam vision för positiv utvecklingen av Kinda som ett attraktivt arbetsmarknads- och besöksområde. Strategi och handlingsprogrammet är ett levande dokument som stöd i vår gemensamma strävan att ligga steget före. Mål Kommunen och näringslivet har en gemensam vision för hur Kinda ska utvecklas till en attraktiv arbetsmarknads och besöksregion. Ökad befolkning samt tillväxt och sysselsättning blir verklighet genom positiv företagsutveckling. Höjd utbildningsnivå hos befolkningen med hjälp av ett sammanhållet arbete med kompetensfrågor. Syfte Partnerskapets arbete syftar till att utifrån kommunens och näringslivets visioner leverera förankrade förslag till mål och strategier, samt ett fyraårigt handlings- och åtgärdsprogram för att skapa tillväxt inom områden såsom näringsliv, sysselsättning och befolkningsutveckling. Syftet med arbetet är också att hitta modeller för att bygga vidare på den goda grund för samverkan som finns i Kinda. Projektet ger också ett avstamp för att skapa en fungerande genomförandeorganisation för åtgärder som leder till ökad sysselsättning och tillväxt. Tillväxtdefinition Begreppet tillväxt har av partnerskapet definierats som ekonomisk tillväxt, samt tillväxt i form av kompetens, kvalitet och livskvalitet. Faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten kan vara befolkning, infrastruktur, företagsklimat och sysselsättning. Tillväxt inom kompetens och kvalitet handlar om att höja utbildningsnivån hos befolkningen så att det ger synergieffekter för företagsutvecklingen. Kompetens- och personalförsörjning inom näringsliv och offentlig verksamhet är en betydande tillväxtfaktor. Tillväxt i form av livskvalitet är samverkande faktorer som boendemiljö, möjligheter till livslångt lärande och en positiv utveckling av näringslivet baserad på ett gott företagsklimat, bra kommunal och kommersiell service med samverkan som ledstjärna som leder till ett bättre liv för kommunens invånare.

5 5 Strategiområden Företagande Målsättningen är att skapa ett gott företagsklimat och att genom fokusering på konkreta åtgärder profilera och utveckla kärnan i vårt näringsliv. Exempel på detta är utveckling av behovsstyrda utbildningar och goda kontakter mellan näringsliv och det offentliga. Viktiga faktorer för ett gott företagsklimat är att samverkan både inom näringslivet och mellan näringslivet och kommunen fungerar på ett öppet och enkelt sätt. De samverkansformer som finns idag inom näringslivet i Kinda, både mellan företagens organisationer och mellan kommunen och näringslivet måste utvecklas och stärkas. Bra boende, fungerande infrastruktur samt god offentlig och kommersiell service bidrar till att skapa ett gott klimat för företagande i kommunen och regionen. Kommunens näringslivsarbete ska vara tydligt och koncentreras på att skapa goda förutsättningar för företagande genom - Ett strategiskt planeringsarbete inom områden som infrastruktur, markplanering och utbildning. - En tydlig ansvarsfördelning mellan kommunen och de organisationer som arbetar lokalt med näringslivsfrågor, samt - En policy och organisation för kommunens kontakter med näringslivet, med tydliga kanaler in i den kommunala förvaltningen Vision I Kinda kommun råder ett klimat som bidrar till tillväxt i våra befintliga företag, lockar till sig nyetableringar av företag och på olika sätt stödjer nyföretagande. Arbetet med att utveckla vårt näringsliv bygger på samverkan och öppen dialog. Helhetssyn och snabba enkla lösningar präglar kontakten mellan näringsliv och den kommunala organisationen. Mål 2006 finns en modell för hur samverkan inom näringslivsarbetet ska fungera i Kinda kommun 2006 finns en policy och organisation för kommunens kontakter med näringslivet, med tydliga kanaler in i den kommunala förvaltningen framtagen. En arbetsmodell för gemensamt (kommunen, näringslivet) rekryterings och rehabiliteringsarbete ska finnas utarbetad Framgångsfaktorer Den viktigaste framgångsfaktorn för Kindas näringsliv är att vi lyckas rekrytera för det behov av personal med rätt kompetens som finns inom olika områden de närmaste åren. Grupper som hamnat utanför, eller aldrig tagit sig in kan med gemensamma insatser introduceras i arbetslivet. Det kan gälla både arbetslösa, långtidssjuka, handikappade och invandrare. Alla kommer att behövas inom de närmaste åren för att svara upp mot förväntat behov av ny arbetskraft och nytt företagande. Att skapa en arbetsmodell för gemensamt arbete med rekryteringsfrågor kan vara grunden för ett lyckosamt arbete. Lokal samverkan för livslångt lärande i Kinda kommun är ett exempel på hur man genom att på ett effektivt sätt utnyttja de resurser som finns i samhället kan arbeta med utveckling av företag och entreprenörskap genom lärande.

6 6 Ett aktivt nyföretagande är en viktig framgångsfaktor som bör stödjas på olika sätt exempelvis genom att skolan arbetar med utbildningar i entreprenörskap. Områden där goda förutsättningar för tillväxt kan skapas är trä och pappersindustri samt inom besöksnäringen. Jord- och skogsbruk sysselsätter idag ca 10% av Kindas befolkning. För att möjliggöra bibehållen eller ökad sysselsättning inom det småskaliga jordbruket måste vi utveckla komplement till befintlig verksamheten. Ökad förädlingsgrad inom träindustrin leder till en positiv utveckling inom branschen. Där krävs insatser för kompetensutveckling. Kontakter bör etableras med bland annat IUC (Industriellt utvecklingscentrum) inom träbranschen. Genom att ta tillvara de erfarenheter som kommit fram i pilotprojektet Skogsindustriellt ekosystem kan nya företag utvecklas och nya verksamheter i befintliga företag uppstå. Hantverks- och serviceföretagen i kommunen är viktiga för servicen både till det övriga näringslivet och till kommunens invånare. För att stödja deras fortlevnad bör nya arbetsformer sökas för att intressera våra ungdomar för att utbilda sig inom hantverksyrken. Olika former av lärlingsutbildningar skulle i hög grad bidra till att möjliggöra dessa företags fortlevnad. Det måste göras möjligt för både små och stora företag inom alla branscher att ta del av de utvecklingsinsatser som görs inom olika områden. Nyckeln till framgång för besöksnäringen är att gemensamt genom en välplanerad och konsekvent profilering av upplevelser med naturen som bas stärka och utveckla besöksnäringen.

7 7 Åtgärder Företagande Åtgärd Skapa en policy och organisation inom kommunen med en tydlig kanal in för näringslivsrelaterade frågor. Ansvarig/sam- Kostnadsberäkning/ Åtgärdat verkanspart(er) Finansiering Kommunledningen 2006 Utveckla de samverkansformer som finns inom näringslivet i Kinda idag, både mellan företagens organisationer och mellan kommunen och dessa organisationer. Företagens organisationer/ kommunledningen 2006 Genom projekt för besöksnäringen arbeta fram paket med olika innehåll Genom olika projekt arbeta för att höja förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin. Knyta kontakter med IUC/Träcentrum i Nässjö för att möjliggöra kompetenshöjning inom träindustrin. Kinda Turistförening Företagens Hus Företagens Hus/Kommunledningen Med projektmedel Med projektmedel Inventera personer som pendlar till hantverksyrken på andra orter. Inventera vilka hantverksserviceföretag som finns i kommunen och deras framtida behov av personal och intresse för att ta emot lärlingar. Att undersöka möjligheterna till ett samarbete med IFS i Östergötland. Utveckla utbildningar i entreprenörskap i ungdomsskolan Företagens Hus Företagens Hus Kommunledningen BUN/NFC

8 8 Infrastruktur Kinda kommun är en integrerad del av regionen. Därför är en bra infrastruktur och väl fungerande kommunikationer av avgörande betydelse för både kommunens och regionens möjlighet att tillsammans utvecklas som en attraktiv och tillväxtorienterad region. Bra pendlingsmöjligheter är en viktig faktor för att kunna bo och verka i hela kommunen, men också för att kunna skapa en positiv befolkningsutveckling. Det växande behovet av arbetskraft inom en snar framtid kräver också så pass goda kommunikationer att vi lyckas vända pendlingsströmmen mot vår kommun. Kinda kommuns näringsliv består till stor del av jord- och skogsbruk som är beroende av ett finmaskigt vägnät med god bärighet. Även för besöksnäringen som är en växande näringsgren är vägar i gott skick en bidragande faktor som gör det möjligt att utveckla företag inom turistnäringen även på landsbygden. Därför är målsättningen att behålla och utveckla det befintliga vägnätet i kommunen viktig. Underhåll av de allmänna vägarna är i första hand ett statligt ansvar men en policy för kommunens syn på exempelvis samfinansieringslösningar bör utarbetas för att kunna användas i särskilda fall. Samverkan mellan kommun, Vägverket, näringsliv och boende i området är en förutsättning för genomförande av samfinansieringsprojekt. Övriga frågor som berör tillväxt och sysselsättning när det gäller infrastruktur är järnvägstransporter för både person- och godstrafik. En kombination av buss- och tågtransporter ger en snabb och effektiv kommunikationslösning som medger boende i kommunens olika delar och möjlighet till arbete och utbildning utanför kommunens gränser. Bra inpendlingsmöjligheter ger vårt näringsliv ökade möjligheter att rekrytera den personal som behövs i framtiden. Fungerande kommunikationer kan tillsammans med god marknadsföring av boende och näringsliv kan ge ökad inflyttning till kommunen. Strävan är att till så stor del som möjligt bygga våra kommunikationer på ett för miljön gynnsamt koncept. Väl utbyggd kollektivtrafik bidrar också till att fler kvinnor kan tänka sig att pendla till arbete och utbildning. Bredbandsutbyggnad och ett fungerande telefoninät, både fast och mobilt, är en strategisk infrastrukturfråga, liksom tillgången till tomtmark för industri och boende. Vision Kommunens/regionens infrastruktur och kommunikationer möjliggör boende och företagande i kommunens olika delar och befrämjar på så sätt tillväxt och sysselsättning. Mål 85% av kommunens befolkningen har tillgång till bredband eller liknande teknik 2008 Fr o m 2006 finns det kontinuerligt färdiga planer för tomter avseende både boende och industri. År 2008 har vi, som komplement till övrig kollektivtrafik, ett nytt transportsystem, med en ny tågmodell, för Stångådalsbanan som möjliggör snabba, miljövänliga transporter från flera orter i kommunen. En policy för samfinansiering av vägunderhåll finns antagen av Kinda kommun år Framgångsfaktorer Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur möjliggör boende i kommunens alla delar och underlättar vid rekrytering av den personal som behövs i kommunens näringsliv och de kommunala verksamheterna. Stångådalsbanans utveckling har stor betydelse för kommunens utveckling både som boendeort och arbetsplats. Därför bör kommunen aktivt, och i samverkan med andra kommuner och regionala organ, arbeta med att få fram nya transportsystem som möjliggör snabba transporter på

9 9 Stångådalsbanan. För att utnyttja banan maximalt bör transportsystemet också möjliggöra resande från mindre orter längs med banans sträckning. Ett utbyggt bredbandsnät ökar kommunens attraktivitet ur ett näringslivsperspektiv. Åtgärder Infrastruktur Åtgärd Planlägga för framtida behov av industri- och bostadsmark. Genomföra kommunens IT-infrastrukturprogram Ansvarig/sam- verkanspart(er) Kommunledningen Kommunledningen Kostnadsberäkning/ finansiering Kostnader för planläggning. Budgeteras Enligt kostnadsberäkning i planen Åtgärdat Utarbeta policy för kommunens roll vid vägunderhåll av allmänna/enskilda vägar på landsbygden. Kommunledningen/ Vägverket, LRF Aktivt verka för att skapa kommunikationer som möjliggör boende och företagande i kommunens alla delar. Kommunledningen Genomförandekost-nader enligt särskilda beslut Arbeta för att öka tillgängligheten i mobiltelefonnätet Kommunledningen Inventera pendlingsströmmar och förbereda för ökad inpendling. Kommunledningen

10 10 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning har en viktig roll i ett tillväxtperspektiv genom att den ökar anställningsbarheten hos befolkningen. Målsättningen är att genom flexibelt lärande skapa möjlighet till livslångt lärande för både män, kvinnor och grupper både utom och inom arbetsmarknaden. På så sätt möjliggörs för tillräcklig personalförsörjning med rätt kompetens vid rätt tillfälle både för näringslivet och den offentliga verksamheten i Kinda kommun. Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Förmågan består i att man har erfarenhet, förståelse och omdöme för att omsätta kunskaper och färdigheter i praktiskt arbete. Vilja handlar om attityd, engagemang och ansvar. Kunskap definieras som fakta, metoder och färdigheter som innebär att man kan använda ovanstående för att kunna utföra olika arbetsuppgifter i praktiken. Kompetensförsörjning är den process som i en organisation fortlöpande säkerställer rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Kompetensförsörjning kan således också innebära att man behöver rekrytera, omplacera, hyra in/ut eller avveckla personal. Kompetensutveckling är den aktivitet som används för att bredda/höja individers och gruppers kompetens. Näringslivet i Kinda, liksom på många andra håll, står inför stora behov av rekrytering av personal inom de närmaste åren. Kompetensförsörjning är därför av central betydelse för tillväxt och sysselsättning. De snabba förändringarna inom teknikområdet samt ökade kund- och kvalitetskrav och anpassning samt uppfyllande av samhällets spelregler kräver också en kontinuerlig kompetensutveckling av de anställda i företagen. Rekrytering av personal utanför Kinda måste också ske på ett aktivt sätt. Rapporten Vargen kommer visar tydligt på behoven av personal inom tillverkningsindustrin inom en snar framtid. Aktivt arbete för att asylsökande som får uppehållstillstånd väljer bosätta sig och arbeta i vår kommun kan vara en väg att gå för att få in ny kompetens och personal till företag och kommunal verksamhet. Lärcentrum i Kinda kommun för gymnasie- och vuxenutbildning ska utvecklas till ett nav för kompetensförsörjning i Kinda kommun. Lärcentrum ska genom ett uppsökande arbetssätt, samverkan med näringslivet och andra utbildningsanordnare samt med flexibelt lärande som metod svara upp mot företagens och det offentligas behov av olika utbildningar för att kompetensutveckla personalen inför de nya arbetsuppgifter och krav de kommer att ställas inför i framtiden. För att skapa engagemang och gemensamt ansvar för lärcentrum bör det styras av en brukarstyrelse med intressenter både från näringslivet och kommunen. Gymnasieskolan (Allhamra) ska utvecklas på ett sätt som motsvarar företagens och kommunens behov av utbildad arbetskraft. Arbetet med kompetensförsörjning ska ske med samverkanstanken som grund. Därför är uppbyggnaden av ett nätverk (Navet) vars syfte ska vara att stimulera de olika aktörerna på den lokala arbetsmarknaden att utbyta idéer och erfarenheter om en framgångsrik kompetensförsörjning avgörande för hur man lyckas med att skapa möjligheter för livslångt lärande för olika grupper i samhället. Nätverket ska också utveckla förnyelseförmåga, strategier och handlingar som kan stärka de ingående aktörernas utveckling. För att möjliggöra detta och klara kvaliteten och växtkraften hos de lokala företagen, samhället och individerna samt att klara den omvandling och strukturförändring som pågår i det konkurrensutsatta och globaliserade näringslivet kommer nätverket och Lärcentrum att ha sin givna plats.

11 11 medelstora företag. Arbetsförmedling, försäkringskassa och fackliga organisationer är givna medlemmar. Dessa kraftfulla lokala aktörer är viktiga brickor i den regionala tillväxttanken. Genom formaliserad samverkan fokuseras och koncentreras kraft till att utveckla lärandet, så att det skapar förutsättningar och möjliggör en kultur som ger invånarna och företagen i Kinda - den goda kommunen ett gott liv. Det är denna samverkan i värdegrund och ambitionsnivå som skall ge nätverket dess unika kvalitet. Att knyta näringsliv och skola närmare varandra genom en gemensam strategi är en förutsättning för att öka kunskapen om varandras verksamheter. Genom att arbeta metodiskt genom hela skolgången, och skapa en Framtidsresa får våra barn och ungdomar nödvändig kunskap och en positiv inställning till det lokala näringslivet. För att genomföra detta krävs ett sammanhållet perspektiv, verktyg för kommunikation och en spindel i nätet. Vision Arbetet med livslångt lärande sker i aktiv samverkan mellan kommun och näringsliv. Lärcentrum är navet i ett väl fungerande kompetensförsörjningsnätverk. Näringslivets och den kommunala organisationens konkreta behov av personal med rätt kompetens tillgodoses genom att i samverkan lösa utbildnings, rekryterings och rehabiliteringsfrågor. På så sätt skapas också goda arbetsplatser som lockar till sig arbetskraft. Kommunens ungdomar har en positiv bild av och kunskap om vad vårt näringsliv har att erbjuda genom att skolan och näringslivet samarbetar på ett organiserat sätt. Flexibelt lärande som arbetsmetod möjliggör deltagande i det livslånga lärandet för grupper som annars av olika skäl riskerar hamna utanför utbildningssystemet. Tillgång till kompetens och arbetskraft är en förutsättning för att skapa investeringar i befintliga företag och etablering av nya företag i Kinda kommun. Mål Ett kompetensförsörjningsnätverk ska vara etablerat i kommunen år En strategi för samverkan skola näringsliv ska vara antagen av kommunen och i ett nätverk ingående företag 2005 Någon form av lärlingsutbildning ska vara etablerad i kommunen 2007 Gymnasieutbildning med inriktning mot processindustri genomförs för första gången 2005 I samverkan med andra kommuner och med lärcentrum som bas kan vi erbjuda vissa kurser som distansundervisning på både gymnasie- och vuxenundervisningsnivå senast år KY-utbildningar med inriktning mot kommunens näringsliv ska etableras med start fungerar Lärcentrum både som förmedlare och anordnare av uppdragsutbildningar. Lärcentrums organisatoriska tillhörighet ska vara utredd under 2005 och en brukarstyrelse vara tillsatt. Framgångsfaktorer Lärcentrums utveckling till ett nav för det livslånga lärandet i Kinda kommun är avgörande liksom det kompetensförsörjningsnätverk som ska utveckla samverkan mellan olika aktörer på området. Näringsliv och med den som utgångspunkt arbetar metodiskt för att öka förståelse och kunskap mellan dessa, samt att öka våra ungdomars intresse för de företag som finns i vår kommun.

12 12 Att införa möjligheter till lärlingsutbildningar i samverkan med vår gymnasieskola och näringslivet är ett sätt att arbeta för fortlevnaden hos våra, för servicen så viktiga hantverks- och serviceföretag. En aktiv samverkan mellan olika aktörer vid rekrytering av personal stärker möjligheterna att rekrytera personal med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, ökad ut- och inpendling stärker vårt omvärldsperspektiv och bidrar till ökad kompetens. Att på ett genomtänkt och effektivt sätt stödja och ta tillvara den kompetens de människor som kommer som asylsökande och invandrare till vår kommun, region och vårt land, kan bidra med är ytterligare en väg för att klara av vårt stora behov av arbetskraft med rätt kompetens i framtiden. Åtgärder Kompetensförsörjning Åtgärd Skapa en arbetsmodell för rekryteringsarbetet både i näringsliv och kommunal verksamhet. Skapa en arbetsmodell för aktiva lösningar för hela familjen/medflyttande Ansvarig/sam- verkanspart(er) Kommunledning/AF, näringslivet Kommunledning/AF, näringslivet Kostnadsberäkning/ finansiering Åtgärdat Genomföra projektet Samverkan för livslångt lärande i Kinda kommun för att ha ett kompetensförsörjningsnätv erk etablerat i kommunen år En strategi för samverkan skola näringsliv, en Framtidsresa i Knutpunktens anda ska vara antagen av kommunen och i ett nätverk deltagande företag 2005 Lärcentrums förvaltningstillhörighet ska vara utredd och en brukarstyrelse vara tillsatt före utgången av Någon form av lärlingsutbildning inom hantverksyrken ska vara etablerad i kommunen 2007 Gymnasieutbildning med inriktning mot processindustri genomförs för första gången 2005 I samverkan med andra kommuner ska vi med lärcentrum som bas kunna erbjuda vissa kurser som distansundervisning på både gymnasie- och Styrgruppen för projekt Livslångt lärande i Kinda kommun BUN, kommunledningen/närings livet Kommunledning, BUN/näringslivet BUN/näringslivet/fack-liga org. BUN BUN Projektmedel Kommunal medfinansiering 100 tkr i form av lokaler. Tas inom kommunstyrelsens budget Ev. kostnader budgeteras i särskilt beslut Ev. kostnader budgeteras i särskilt beslut Inga nya kostnader Bör bli en besparing

13 13 vuxenundervisnings-nivå senast år En KY-utbildning med inriktning mot vårt näringsliv ska vara etablerad i kommunen 2006 Att hitta former för att aktivt arbeta för rekrytering ur ett genusperspektiv. BUN Kommunledning/ näringsliv Ev.kostnader budgeteras i särskilt beslut 2006 Skapa möjlighet till boende och arbete för flyktingar med uppehållstillstånd Kommunledning/ Arbetsförmedling Marknadsföring Bilden av Kinda Genom en planerad och riktad marknadsföring som genomsyrar all verksamhet ska vi ge en samlat positiv bild av Kinda som gör att boende, företagande och besöksnäring ökar i Kinda kommun. Marknadsföringen ska vara genomtänkt och anpassad till de målgrupper vi i olika situationer väljer att rikta oss till. Att skapa en Kinda-anda, genom att utveckla olika aktiviteter bidrar till en god och naturlig marknadsföring av vår kommun. Exempel på detta kan vara att årligen arrangera en Kindadag i hela kommunen för boende och besökande. Bilden av Kinda som en attraktiv kommun för boende, företagande och besöksnäring ska stärkas både i regionen och nationellt. Marknadsföringsarbetet ska vara stödjande i arbetet med rekrytering av personal både till näringsliv och offentlig verksamhet. På så sätt bidrar en samlad marknadsföring till tillväxt och ökad sysselsättning i kommunen. Vision Vårt varumärke och de områden det bygger på är väl kända och förankrade hos varje kindabo, som var och en är goda ambassadörer för Kinda och vårt näringsliv. Mål 2005 har vi skapat ett välförankrat varumärke att marknadsföra ska varumärket vara känt lokalt ska varumärket vara bekant regionalt och nationellt finns en marknadsplan utarbetad och antagen ska det finnas en kanal för synpunktshantering Framgångsfaktorer Ett väl förankrat varumärke som är laddat med värden som vi alla boende och verksamma i kommunen kan och vill stå upp för är nödvändigt för att bli trovärdiga i vår marknadsföring. Det kräver att vi arbetar för att öka kunskapen om och stoltheten över vår kommun. Ett organiserat samarbete mellan kommun och näringsliv i marknadsföringen som stärker Kindabornas positiva syn på att leva i Kindabygden och som aktivt och utåtriktat arbetar för Kinda som en attraktiv kommun att bo och verka i. En gemensam organisation ger större resurser att arbeta med och en helhetsbild av kommunen. Även besöksnäringen bör marknadsföras genom denna gemensamma organisation. De områden som marknadsförs ska bygga på det som känns genuint för Kinda. De bör därför knyta an till vår fantastiska natur och de upplevelser och den goda livskvalitet som den erbjuder

14 14 både boende och besökande. Hantverk, kultur och industritradition med inriktning mot trä och papper är också en stabil grund för en framgångsrik marknadsföring. Människor med en annan etnisk bakgrund är en stor resurs i dagens samhälle, inte minst för den kommande arbetskraftsförsörjningen. Eftersom marknadsföringen är tänkt att vara stödjande i arbetet med att rekrytera arbetskraft till vår kommun måste vårt material vara tillgängligt och tilltalande även för dessa grupper. Vi måste också tänka på att generationsanpassa vår marknadsföring efter de grupper vi vill nå med vårt budskap. De satsningar som föreslås inom kompetensförsörjningsområdet ger vår kommun en tydlig profil av lärande för livet och ska tydligt synas i marknadsföringen. Företagsklimatet som råder i Kinda bidrar till tillväxt i våra befintliga företag och genom stöd i marknadsföringen kan detta också locka till sig nya företag. Närheten till större arbetsmarknadsområden såsom Linköping och Vimmerby ska synas i marknadsföringen Åtgärder Marknadsföring Bilden av Kinda Åtgärd Arbeta fram en marknadsplan som innehåller en profilplan som ger en enhetlig bild av Kinda genom en tydlig profil och varumärke. Marknadsplanen ska också innehålla en media- och informationsplan, samt en webplan. Varumärket ska definieras i marknadsplanen. Ansvarig/sam- Kostnadsberäkning/ verkanspart(er) finansiering Kommunledningen Inom budgetram 2006 Åtgärdat Undersöka om vi ska fortsätta arbetet med Kinda-ambassadörerna och i så fall utarbeta tydliga mål för arbetet. Undersöka förutsättningarna/ organisationsformen för ett aktivt samarbete kommun/näringsliv inom området marknadsföring Tillsammans med näringslivet bedriva ett aktiv arbete med omvärldsanalyser Planera för och årligen genomföra en Kindadag Kommunledningen Kommunledning/ företagsledningar Kommunledning/ företagsledningar Kommunledning/ näringslivet Budgeteras i särskilt beslut/sponsring Skapa tilltalande infarter till kommunen och dess orter. Kommunledningen/ Vägverket, näringslivet Budgeteras i särskilt beslut. Sponsring

15 15 Framtida arbete Samverkan för tillväxt i Kinda ska implementeras genom samverkan och mångas delaktighet. Därför är partnerskap roll i framtiden att övervaka genomförandet av strategi- och handlingsprogrammet. En annan uppgift för partnerskapet är att medverka i den kontinuerliga tillväxtplaneprocessen. Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetet drivs vidare och avsätter personella resurser för arbetet. Programmet ska revideras och utvecklas under programperioden. Nästa programperiod sträcker sig från Partnerskap Linköpings universitet NFC Företagens Hus Kinda Turistförening FR Stiftelsen Kindahus LRF Rimaster LO Familjeäventyret Swedish Tissue Finess Hygiene Mats Eklund Leif Schön Claes Frisell Leif Eriksson Håkan Ekerå Per Cedervall Rune Larsson Liselotte Nilsson Conny Karlsson Barbro Bragée Lars-Ole Hansen Bruno Larsson Ydrefors samhälls- Kusthälsan AB Kinda Sparbank Svar direkt Tomas Zandén Hamrakonsult AB Bo Österlund Anders Pernes Gunvor Anderson Ewa Stefansson Pia Tingvall Familjeäventyret Hildegun Stridh Svensk Handel Lars Sandström Eva Salevid TCO Per-Uno Nilsson Kinda kommun Anders Ljung Kommunalråd Anders Lind Rune Jonsson Fredrik Johansson Robert Jansson Majlis Johansson Projektledare

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden 1 Med sikte på framtiden och strategier för Falköpings kommun utveckling 2001 2010 Framtiden ligger inte där och väntar på oss - den är här för att skapas Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09 24 2 BAKGRUND

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011.

Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011. Strategidokument 2011-10-24 Jobbkommissionen strategidokument Diarienummer KS-626/2011 Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011. Om strategidokumentet Jobbkommissionen

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer