Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs"

Transkript

1 Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet inom de olika utskotten liksom verksamheten i stort fungerar. En stor del av detta arbete går ut på att peppa, inspirera och vägleda övriga styrelseledamöter att arbeta mot ett av styrelsen gemensamt uppsatt mål. Detta arbete ställer bland annat krav på god samarbetsförmåga, stort tålamod, förmåga att inspirera andra samt förmåga att ta ett steg tillbaka och se vad som kan göras för att föreningen ska fungera ännu bättre. Posten som föreningens ordförande är starkt kopplat till posten som vice ordförande, varför det är av yttersta vikt att samarbetet mellan ordförande och vice ordförande fungerar, och att dessa tillsammans lyckas enas kring en lämplig ansvarsfördelning. Som ordförande är du även föreningens ansikte utåt, och bär i slutändan det yttersta ansvaret för föreningen och dess verksamhet. Uppdraget som ordförande är utmanande men samtidigt oerhört givande och lärorikt för framtida erfarenheter och ditt framtida yrkesliv. Vice ordförande: Vice ordförande utgör tillsammans med ordförande föreningens presidium och ska därför bistå ordförande med bland annat planering och genomförande av styrelsemöten, sköta styrelsens interna angelägenheter och skriva verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse. Arbetet utförs i hög grad i samarbete med ordförande och med den övriga ledningen (kassör och sekreterare) och kräver därför stor insikt i föreningens verksamhet. Posten innebär delvis att i övrigt stödja styrelsens verksamhet och att hjälpa till i den löpande verksamheten. I övrigt förväntas det även att du deltar på föreningens övriga aktiviteter samt att vara kontaktbar, svara på e-post, delta i diskussioner utanför styrelsemöten och representera föreningen utåt.

2 Aktivitetsansvarig och aktivitetsansvarig (suppleant): Aktivitetsutskottet ansvarar för föreningens aktiviteter så som fester, studiebesök och talarpubar. Det innebär planering och praktisk organisering, samt ansvar för att affischer och flyers trycks och distribueras inför dessa evenemang. Tillsammans med programutskottet planerar och organiserar utskottet även seminarier, föreläsningar och medlemsmöten, där föreningens medlemmar får tillfälle att ta aktiv del i båda utskottens arbete. I aktivitetsutskottets uppgifter ingår även att vara kontaktbar, svara på e-post, samt delta i styrelsemöten. Utöver detta är utskottet med och representerar föreningen utåt vid infobord, klasspresentationer och välkomstdagar. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att ordinarie förväntas vara med på styrelsemöten, medan suppleanten inte har samma formella krav utan istället förväntas medverka på styrelsemöten när ordinarie ansvarig inte har möjlighet. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Programansvarig och programansvarig (suppleant): Som programansvarig ska du tillsammans med aktivitets- och programutskottet planera, koordinera, och ansvara för seminarium och övriga aktiviteter. Detta är UF:s primära verksamhet och denna post kräver således ett aktivt engagemang. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att kontakta talare och planera seminarieämnen, samt att administrera det praktiska kring att arrangera seminarium och annan verksamhet. Arbetet inbegriper också att tillsammans med PRutskottet marknadsföra seminarium och övrig verksamhet, samt att tillsammans med bidragsansvarig utforma bidragsansökningar för UF Stockholms kontinuerliga verksamhet. I övrigt förväntas det även att du deltar på föreningens övriga aktiviteter samt att vara kontaktbar, svara på e-post, delta i diskussioner utanför styrelsemöten och representera föreningen utåt. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att ordinarie förväntas vara med på styrelsemöten, medan suppleanten inte har samma formella krav utan istället förväntas

3 medverka på styrelsemöten när ordinarie ansvarig inte har möjlighet. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Medlemsansvarig: Som medlemsansvarig kommer du fungera som länken mellan styrelsen och övriga medlemmar. Det handlar om att finnas till hands för att svara på medlemmars frågor, både via mejl och hemsidan och fysiskt på plats under våra aktiviteter. Därför krävs att du kan närvara på merparten av dessa och att du har energi och engagemang till att välkomna nya medlemmar till föreningen. Det rent administrativa arbetet kretsar kring att uppdatera medlemslistor och skicka ut veckobrev med information till medlemmarna. I övrigt kommer du vara en viktig del av styrelsen vilket innebär stort ansvar för den väg föreningen skall ta i framtiden. Du kommer vara med och planera samt lägga upp strategier och få sätta dig in i allt som UF står för. Erfarenheterna från UF styrelse kommer värdesättas av dig i ett framtida yrkesliv. Sekreterare: Sekreteraren deltar på styrelsemöten och för protokoll som sedan är tillgängliga för alla medlemmar. Sekreteraren ansvarar också för att protokoll justeras av två justerare som väljs till varje möte. En sekreterare är organiserad, har möjlighet att delta regelbundet på styrelsemöten och är noggrann så att protokollen blir fullständiga. Sekreteraren utgör tillsammans med ordförande, vice ordförande och kassör presidiet, som tillsammans planerar det kommande styrelsemötet och skriver en dagordning. Det är sekreterarens uppgift att sammanställa och skicka ut dagordningen till styrelsen med agendan och eventuella bilagor såsom kostnads- eller beslutsförslag. Sekreteraren förväntas vara kontaktbar, svara på epost och delta i diskussioner utanför styrelsemöten. Det är också välkommet att hjälpa till i den löpande verksamheten samt vara delaktig på välkomstdagar och dylikt. Bidragsansvarig: Bidragsansvarig för UF Stockholm ansvarar för kärnan i det ekonomiska underlag som föreningens verksamhet baseras på. Bidragsansvarige håller koll på deadlines

4 samt söker och redovisar bidrag. Bidragsansvarige kommunicerar också med övriga utskott om vad föreningen åtagit sig att utföra för att göra sig beviljad medel, till exempel anordna ett antal seminarier och/eller aktiviteter samt publicera ett tidningsnummer inom ett visst tema. Tack vare bidragsansvariges arbete får vi medel bland annat från kåren, Folke Bernadotte Akademien, Palmefonden och statsbidraget. Vissa bidrag söks tillsammans med riksförbundet UFS, och rollen innebär därmed kontakt med UFS ekonomiansvarige. Rollen som bidragsansvarig innebär en ansvarsfull och intressant uppgift inom UF:s styrelsearbete, som kan vara både rolig, lärorik och användbar för framtiden. Reseansvarig: Utrikespolitiska Föreningen Stockholm genomför varje termin en studieresa till ett utrikespolitiskt aktuellt land. Som reseansvarig ansvarar du för organiseringen av dessa resor; ta in ansökningar, ta fram en resegrupp, och arbetsleda gruppen i planeringen och förberedelserna inför resan. Under resans gång ansvarar du för att det logistiska flyter på smidigt, och att deltagarna hittar till och deltar i de olika aktiviteterna. Som reseansvarig har du även rösträtt i UF:s styrelse, och förväntas delta och utnyttja denna aktivt. PR-ansvarig och PR-ansvarig (suppleant): Som PR-ansvarig och PR-suppleant är det er uppgift att tillsammans kommunicera föreningens alla verksamheter, både till medlemmar och till allmänheten. Den främsta egenskapen som krävs är energi och engagemang! Arbetet består av mycket löpande uppgifter där befintliga kommunikationskanaler skall underhållas. Det handlar bland annat om att ansvara för skapandet av affischer, event på Facebook och andra forum, synas på Twitter och redigera föreningens hemsida. Ansvaret för detta arbete delas mellan PR-ansvarig och PR-suppleant, och eventuellt en web-ansvarig. Det är den ansvarigas uppgift att se till att arbetet flyter på under året med stöd av suppleanten. Har du tidigare jobbat i Illustrator eller med webbredigering är det såklart ett plus. Utöver de rent administrativa uppgifterna är det bara kreativiteten som sätter gränser! Har du kanske själv någon idé om hur UF kan synas bättre? Rent generellt kan sägas om styrelsearbetet och

5 engagemanget i UF att det är något av de mest givande du kan göra vid sidan om studierna. Mentorskapsansvarig: Rollen mentorskapsansvarig består av tre huvudsakliga uppgifter: rekrytering, marknadsföring och koordinering. Rekrytering avser sökandet efter potentiella mentorer som verkar inom relevanta områden och knyta dessa till programmet för nästkommande termin. Marknadsföring syftar i första hand till att sprida information om att programmet existerar och dess ansökningstider till medlemmar, befintliga och potentiella, men även till en bredare publik för att underlätta rekrytering av mentorer. Koordineringsarbetet rör anordning av uppstart- och avslutningsträff, att vara statsvetenskapliga institutionen (och tredje part) behjälplig i urval- och matchningsprocess samt att efter matchning sammanföra adepter och mentorer. Posten kräver en i hög grad en självgående individ med god social begåvning och en förmåga att på korrekt vis kontakta tidigare och tänkbara mentorer, adepter samt andra för programmet relevanta förbindelser. Det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av projektledning eller arbete med informationslogistik, men det är inget som bör betraktas som ett krav. Redaktör och redaktör (suppleant) The Stockholm Journal of International Affairs: Redaktörerna för UF Stockholms tidning ansvarar för att sammanställa och publicera minst två nummer av The Stockholm Journal of International Affairs under ett år. Sedan 2011 publiceras samtliga artiklar på engelska. I ansvaret ingår, förutom redigering av artiklarna, att rekrytera, koordinera och kommunicera med skribenter, illustratörer och andra medarbetare som exempelvis korrekturläsare och layout-hjälp. Redaktörerna sköter även leverans till tryckeriet som både trycker och distribuerar tidningen till medlemmar. Extra kopior sänds till kontoret, och redaktörerna ska se till att en del av dessa sprids på bibliotek och olika högskolor i Stockholm. För webbpublicering ansvarar redaktörerna för att se till att tidningen blir tillgänglig på föreningens hemsida och tidningens Facebook-sida i samband med att pappersversionen ges ut. Det är ett lärorikt och roligt jobb, som kräver god

6 planering och varierar i intensitet över året. Det är, utöver att ha en god engelska, en fördel att tidigare ha jobbat i InDesign eller liknande designprogram, alternativt vara beredd att lära sig det. Redaktörerna ansvarar också ytterst för bloggen och för att det finns en aktiv bloggredaktör. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att huvudredaktören är ytterst ansvarig och behöver kunna samarbeta nära och bra tillsammans med den andra redaktören. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Kassör: Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Hen skapar en budget, försäkrar sig kontinuerligt om att utskotten de facto befinner sig inom ramarna för sagda budget, samt sköter alla former av utbetalningar från föreningens konto. Kassören innehar också, tillsammans med ordförande och vice ordförande, rollen som firmatecknare. Posten kräver en självständig, strukturerad individ som har ett sunt förhållande till siffror. Revisor och revisor (suppleant): Revisorn skall vara oberoende gentemot styrelsen. Revisorn ska utföra förvaltnings- och verksamhetsrevision, vilket innebär att kontrollera att föreningens verksamhet har skötts i överensstämmelse med stadgar samt att kontrollera att den ekonomiska förvaltningen är korrekt. Valberedning: Valberedningens uppgift är att bereda nyval och fyllnadsval till nästkommande årsmöte och föreslå personer till föreningens valbara poster. Det innebär att granska ansökningar och genomföra intervjuer för att hitta den kandidat som är mest lämplig för varje post. UFS-representant: UFS-representanten representerar sin lokalförening i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges (UFS) förbundsstyrelse. Detta innebär att säkra UF Stockholms intressen, samverka med de övriga föreningarna för att utveckla samarbetet och dessutom

7 arbeta i förbundsstyrelsens arbetsgrupper. UFS-representanten är även en kommunikationslänk mellan förbundet och föreningen. Förutom de specifika uppgifterna som representant till förbundet förväntas UFS-representanten även hålla sig uppdaterad i föreningens verksamhet.

8 Post descriptions President: The President, together with the Vice President, is outmost responsible for the association as a whole, and as such the position requires good organizational skills and an ability to see the entire picture. The work consists of coordinating the work of the other committees, making sure that the whole association is functioning, as well as inspiring and guiding board members in their work. It is therefore important to work closely with all the parts of the organization in order to ensure that the entire association is achieving its goals. Vice president: The president and the vice president make up the association s presidium. The vice president should thus help the president in planning and executing board meetings, handle the association s internal matters, write the annual report and economic report, and so forth. The work is done in close cooperation with the president, treasurer and secretary. It requires you to be able to support the rest of the board in their daily work. Further, you are expected to take part in the association s activities, answer s, take part in discussion both during and outside of board meetings and represent the association externally. Activity manager and activity manager (deputy): The activity committee is responsible for the activities arranged by the Stockholm Association of Foreign Affairs. The committee do all the practical preparations such as planning the activities and providing the marketing committee with information. In cooperation with the program committee, the activity committee also arranges member meetings in which the members are able to influence the activities. Further, the committee is responsible to answer s, participate in board meetings and represent the association during events. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the manager is expected to attend all board meetings. The deputy does not have the same formal requirement to attend board meetings but should do so when

9 the manager is unable to. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Program manager and program manager (deputy): As program manager, you will, together with the program & activity committee, arrange lectures, seminars, debates and other activities. This is a main function of the organisation and thus requires active engagement. Amongst other, the tasks include contacting speakers, planning topics for seminars, and administrate the practicalities of arranging seminars and other activities. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the manager is expected to attend all board meetings. The deputy does not have the same formal requirement to attend board meetings but should do so when the manager is unable to. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Membership manager: As the membership manager you will act as the link between the board and the association s members. The position is about being available for members, and to answer members' questions via and the website. Furthermore, as the membership manager one should be available to help out at events to give information about the benefits of a UF membership. The administrative work revolves around updating the membership registry and to send out the UF weekly newsletter. As the membership manager one is also an important part of the board and as such one should be willing to take active part in decisions on the association s direction and future. As a board member and membership manager of UF Stockholm you will gain valuable experiences that can be put to use in a future career. Secretary: The secretary writes minutes at board meetings and is responsible to get the minutes adjusted, archived and approved. The president and vice president together with the secretary form the presiding committee, that sets the agenda for upcoming meetings. The

10 secretary has good writing skills, is organized and can participate regularly in board meetings. Grant manager: The grant manager at UF Stockholm is responsible for the economic foundations that UF Stockholm is based upon. The Grant Manager checks deadlines for grants, as well as applying to them and declaring them after a granted project has been performed. Also, it is necessary for the Grants Manager to communicate with the other committees about the projects and how much is to be asked for within the grants. The grants that UF Stockholm usually apply to are, for example, from Kåren and Folke Bernadotte Akademien as well as Palmestipendiet within Palmefonden. Some grants are applied for together with the national association UFS, and it is therefore necessary to establish a contact with their Economy Manager. The role as a Grant Manager is a very interesting task that entails responsibility and is both fun, educative and valuable for future endeavors. Travel manager: Each semester, UF Stockholm makes a study trip abroad. The travel manager is responsible for organizing these trips. This includes managing the selection process for the trip and leading the group in the planning and preparations for the trip. As travel manager, you also hold the right to vote on the UF board. PR manager and PR manager (deputy): As PR manager and PR deputy it is your task to communicate the associations activities, to the members and to the public. The PR work is continuous, with assignments dropping in all through the year, such as creating the posters, as well as keeping the associations homepage, Facebook, Twitter etc. updated with the latest info. The manager is the one who is primarily responsible for making sure the PR work moves smoothly through the year with the help of the deputy. Earlier experience with Adobe Illustrator and web-page management is a big plus. Mentorship program manager: The three main tasks as head of the mentorship

11 program are: recruitment, marketing and coordination. Recruitment relates primarily to the process of identifying potential mentors in relevant areas and adding them to the pool for the following semester. Marketing is mainly connected to relaying information about the existence of the program and the timeframe for applying to our members; existent and potential, but as much to a wider crowd in order to alleviate some of the problems of recruiting mentors. Coordination chiefly consist of arranging the meetings between mentors and mentees, assisting the department of political science (and third party) in the selectionand pairing processes and after the pairing is completed present mentor and mentee. The position requires a socially talented individual who can work independently with an ability to express oneself in a fitting manner when contacting mentors (former and potential), potential mentees and other persons relevant to the program. Previous experience in project managing or information logistics is seen as an edge, but should not be considered as required. Editor and editor (deputy) The Stockholm Journal of International Affairs: The editors are responsible for compiling and publishing at least two numbers of 'The Stockholm Journal of International Affairs' under a calendar year. Since 2011, all articles are published in English. This responsibility includes, in addition to editing the articles, to recruit, coordinate and communicate with writers, illustrators and others, such as proofreaders and layout assistants. The editors also handle the contact with the printing company. Additional copies are sent to the office, and editors should ensure that some of these are distributed at the library and various universities in Stockholm. For web publishing editors are responsible for ensuring that the magazine will be available on the website and the magazine Facebook page when the paper version is released. It is an educational and fun job that requires good planning and varies in intensity over the year. Beyond having good English skills, it is an advantage to have worked in InDesign or similar design software, or be

12 willing to learn it. The editors are also responsible for the blog and to appoint a blog editor when needed. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the editor in chief is ultimately responsible for the working procedure and need to be able to work closely and well with the other editor. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Treasurer: The treasurer is responsible for the associations finances. He/she sets the budgetary framework and continually ensures the various committees commitment to it. She/he is also in charge of paying, and organizing invoices. In order to apply for the post of treasurer the applicant should be sufficently independent and structured. A sound relationship to numbers is a must. Accountant and accountant (deputy): The accountant is independent from the Board. The assignment is to conduct a management and economic audit, which means that the accountant ensures that the association s activities are aligned with the statutes. Nominating committee: The nominating committee is responsible for preparing the next election and nominates candidates for the electable board positions. This means that the committee will review incoming applications and conduct interviews in order to find the most suiting applicants for each position. SAIA representative: The SAIA representative represents his/her local association in the swedish association of international affairs' (SAIA) board. This means as representative to secure Stockholm association of international affairs' interests, interact with other local associations to develop a national cooperation, and additionally to work in covenant workgroups. The SAIA representative is also a contact point between the local association,

13 and the national association. In addition to task the SAIA representative has to SAIA he/she is also expected to keep up to date on their local associations.

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/2012

Verksamhetsplan 2011/2012 Verksamhetsplan 2011/2012 Föreläsningar Föreningens föreläsningar bör planeras inom verksamhetsperioden v.37-v.48 under höstterminen och v.5 till v.21 under vårterminen. Inom denna period innefattas även

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Protokoll Föräldraföreningens styrelsemöte 2015-03-05 Notes Parents Association board meeting 2015-03-05

Protokoll Föräldraföreningens styrelsemöte 2015-03-05 Notes Parents Association board meeting 2015-03-05 Protokoll Föräldraföreningens styrelsemöte 2015-03-05 Notes Parents Association board meeting 2015-03-05 1. Mötet öppnades av ordförande Patrik Högman. Dagordningen fastställdes. The meeting was opened

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen.

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen. FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO Styrelseprotokoll från möte hållet på C/Compas de San Juan Torsdagen den 10 januari 2013, kl. 10:30 Välkomna Närvarande: Frånvarande: Ana

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights [Pick the date] [Company name] [Phone number] [Volume 1, Issue 1] [title] Lead Story Headline In a few words, a headline should accurately represent the contents of the story and draw readers into the

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 17.02. Närvarande: Linnéa Åström, Andreas Aldin, Saga Brors, Lucas Grzechnik Mörk,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Din trygghet och karriär. Eko nom. - bli medlem. Personligt och engagerat

Din trygghet och karriär. Eko nom. - bli medlem. Personligt och engagerat Din trygghet och karriär Eko nom - bli medlem Personligt och engagerat Upptäck medlemskapet Genom att bli medlem i Civilekonomerna får du tillgång till en rad förmåner och tjänster som kan inspirera och

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2 Årsmötet 2015 2015-04-14 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Information från valberedningen Innehåll Styrelsens sammansättning 2 Valberedningen 6 Viktiga datum 7 Nominera och kandidera 7 Röstning 9 2(9)

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer