Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs"

Transkript

1 Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet inom de olika utskotten liksom verksamheten i stort fungerar. En stor del av detta arbete går ut på att peppa, inspirera och vägleda övriga styrelseledamöter att arbeta mot ett av styrelsen gemensamt uppsatt mål. Detta arbete ställer bland annat krav på god samarbetsförmåga, stort tålamod, förmåga att inspirera andra samt förmåga att ta ett steg tillbaka och se vad som kan göras för att föreningen ska fungera ännu bättre. Posten som föreningens ordförande är starkt kopplat till posten som vice ordförande, varför det är av yttersta vikt att samarbetet mellan ordförande och vice ordförande fungerar, och att dessa tillsammans lyckas enas kring en lämplig ansvarsfördelning. Som ordförande är du även föreningens ansikte utåt, och bär i slutändan det yttersta ansvaret för föreningen och dess verksamhet. Uppdraget som ordförande är utmanande men samtidigt oerhört givande och lärorikt för framtida erfarenheter och ditt framtida yrkesliv. Vice ordförande: Vice ordförande utgör tillsammans med ordförande föreningens presidium och ska därför bistå ordförande med bland annat planering och genomförande av styrelsemöten, sköta styrelsens interna angelägenheter och skriva verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse. Arbetet utförs i hög grad i samarbete med ordförande och med den övriga ledningen (kassör och sekreterare) och kräver därför stor insikt i föreningens verksamhet. Posten innebär delvis att i övrigt stödja styrelsens verksamhet och att hjälpa till i den löpande verksamheten. I övrigt förväntas det även att du deltar på föreningens övriga aktiviteter samt att vara kontaktbar, svara på e-post, delta i diskussioner utanför styrelsemöten och representera föreningen utåt.

2 Aktivitetsansvarig och aktivitetsansvarig (suppleant): Aktivitetsutskottet ansvarar för föreningens aktiviteter så som fester, studiebesök och talarpubar. Det innebär planering och praktisk organisering, samt ansvar för att affischer och flyers trycks och distribueras inför dessa evenemang. Tillsammans med programutskottet planerar och organiserar utskottet även seminarier, föreläsningar och medlemsmöten, där föreningens medlemmar får tillfälle att ta aktiv del i båda utskottens arbete. I aktivitetsutskottets uppgifter ingår även att vara kontaktbar, svara på e-post, samt delta i styrelsemöten. Utöver detta är utskottet med och representerar föreningen utåt vid infobord, klasspresentationer och välkomstdagar. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att ordinarie förväntas vara med på styrelsemöten, medan suppleanten inte har samma formella krav utan istället förväntas medverka på styrelsemöten när ordinarie ansvarig inte har möjlighet. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Programansvarig och programansvarig (suppleant): Som programansvarig ska du tillsammans med aktivitets- och programutskottet planera, koordinera, och ansvara för seminarium och övriga aktiviteter. Detta är UF:s primära verksamhet och denna post kräver således ett aktivt engagemang. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att kontakta talare och planera seminarieämnen, samt att administrera det praktiska kring att arrangera seminarium och annan verksamhet. Arbetet inbegriper också att tillsammans med PRutskottet marknadsföra seminarium och övrig verksamhet, samt att tillsammans med bidragsansvarig utforma bidragsansökningar för UF Stockholms kontinuerliga verksamhet. I övrigt förväntas det även att du deltar på föreningens övriga aktiviteter samt att vara kontaktbar, svara på e-post, delta i diskussioner utanför styrelsemöten och representera föreningen utåt. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att ordinarie förväntas vara med på styrelsemöten, medan suppleanten inte har samma formella krav utan istället förväntas

3 medverka på styrelsemöten när ordinarie ansvarig inte har möjlighet. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Medlemsansvarig: Som medlemsansvarig kommer du fungera som länken mellan styrelsen och övriga medlemmar. Det handlar om att finnas till hands för att svara på medlemmars frågor, både via mejl och hemsidan och fysiskt på plats under våra aktiviteter. Därför krävs att du kan närvara på merparten av dessa och att du har energi och engagemang till att välkomna nya medlemmar till föreningen. Det rent administrativa arbetet kretsar kring att uppdatera medlemslistor och skicka ut veckobrev med information till medlemmarna. I övrigt kommer du vara en viktig del av styrelsen vilket innebär stort ansvar för den väg föreningen skall ta i framtiden. Du kommer vara med och planera samt lägga upp strategier och få sätta dig in i allt som UF står för. Erfarenheterna från UF styrelse kommer värdesättas av dig i ett framtida yrkesliv. Sekreterare: Sekreteraren deltar på styrelsemöten och för protokoll som sedan är tillgängliga för alla medlemmar. Sekreteraren ansvarar också för att protokoll justeras av två justerare som väljs till varje möte. En sekreterare är organiserad, har möjlighet att delta regelbundet på styrelsemöten och är noggrann så att protokollen blir fullständiga. Sekreteraren utgör tillsammans med ordförande, vice ordförande och kassör presidiet, som tillsammans planerar det kommande styrelsemötet och skriver en dagordning. Det är sekreterarens uppgift att sammanställa och skicka ut dagordningen till styrelsen med agendan och eventuella bilagor såsom kostnads- eller beslutsförslag. Sekreteraren förväntas vara kontaktbar, svara på epost och delta i diskussioner utanför styrelsemöten. Det är också välkommet att hjälpa till i den löpande verksamheten samt vara delaktig på välkomstdagar och dylikt. Bidragsansvarig: Bidragsansvarig för UF Stockholm ansvarar för kärnan i det ekonomiska underlag som föreningens verksamhet baseras på. Bidragsansvarige håller koll på deadlines

4 samt söker och redovisar bidrag. Bidragsansvarige kommunicerar också med övriga utskott om vad föreningen åtagit sig att utföra för att göra sig beviljad medel, till exempel anordna ett antal seminarier och/eller aktiviteter samt publicera ett tidningsnummer inom ett visst tema. Tack vare bidragsansvariges arbete får vi medel bland annat från kåren, Folke Bernadotte Akademien, Palmefonden och statsbidraget. Vissa bidrag söks tillsammans med riksförbundet UFS, och rollen innebär därmed kontakt med UFS ekonomiansvarige. Rollen som bidragsansvarig innebär en ansvarsfull och intressant uppgift inom UF:s styrelsearbete, som kan vara både rolig, lärorik och användbar för framtiden. Reseansvarig: Utrikespolitiska Föreningen Stockholm genomför varje termin en studieresa till ett utrikespolitiskt aktuellt land. Som reseansvarig ansvarar du för organiseringen av dessa resor; ta in ansökningar, ta fram en resegrupp, och arbetsleda gruppen i planeringen och förberedelserna inför resan. Under resans gång ansvarar du för att det logistiska flyter på smidigt, och att deltagarna hittar till och deltar i de olika aktiviteterna. Som reseansvarig har du även rösträtt i UF:s styrelse, och förväntas delta och utnyttja denna aktivt. PR-ansvarig och PR-ansvarig (suppleant): Som PR-ansvarig och PR-suppleant är det er uppgift att tillsammans kommunicera föreningens alla verksamheter, både till medlemmar och till allmänheten. Den främsta egenskapen som krävs är energi och engagemang! Arbetet består av mycket löpande uppgifter där befintliga kommunikationskanaler skall underhållas. Det handlar bland annat om att ansvara för skapandet av affischer, event på Facebook och andra forum, synas på Twitter och redigera föreningens hemsida. Ansvaret för detta arbete delas mellan PR-ansvarig och PR-suppleant, och eventuellt en web-ansvarig. Det är den ansvarigas uppgift att se till att arbetet flyter på under året med stöd av suppleanten. Har du tidigare jobbat i Illustrator eller med webbredigering är det såklart ett plus. Utöver de rent administrativa uppgifterna är det bara kreativiteten som sätter gränser! Har du kanske själv någon idé om hur UF kan synas bättre? Rent generellt kan sägas om styrelsearbetet och

5 engagemanget i UF att det är något av de mest givande du kan göra vid sidan om studierna. Mentorskapsansvarig: Rollen mentorskapsansvarig består av tre huvudsakliga uppgifter: rekrytering, marknadsföring och koordinering. Rekrytering avser sökandet efter potentiella mentorer som verkar inom relevanta områden och knyta dessa till programmet för nästkommande termin. Marknadsföring syftar i första hand till att sprida information om att programmet existerar och dess ansökningstider till medlemmar, befintliga och potentiella, men även till en bredare publik för att underlätta rekrytering av mentorer. Koordineringsarbetet rör anordning av uppstart- och avslutningsträff, att vara statsvetenskapliga institutionen (och tredje part) behjälplig i urval- och matchningsprocess samt att efter matchning sammanföra adepter och mentorer. Posten kräver en i hög grad en självgående individ med god social begåvning och en förmåga att på korrekt vis kontakta tidigare och tänkbara mentorer, adepter samt andra för programmet relevanta förbindelser. Det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av projektledning eller arbete med informationslogistik, men det är inget som bör betraktas som ett krav. Redaktör och redaktör (suppleant) The Stockholm Journal of International Affairs: Redaktörerna för UF Stockholms tidning ansvarar för att sammanställa och publicera minst två nummer av The Stockholm Journal of International Affairs under ett år. Sedan 2011 publiceras samtliga artiklar på engelska. I ansvaret ingår, förutom redigering av artiklarna, att rekrytera, koordinera och kommunicera med skribenter, illustratörer och andra medarbetare som exempelvis korrekturläsare och layout-hjälp. Redaktörerna sköter även leverans till tryckeriet som både trycker och distribuerar tidningen till medlemmar. Extra kopior sänds till kontoret, och redaktörerna ska se till att en del av dessa sprids på bibliotek och olika högskolor i Stockholm. För webbpublicering ansvarar redaktörerna för att se till att tidningen blir tillgänglig på föreningens hemsida och tidningens Facebook-sida i samband med att pappersversionen ges ut. Det är ett lärorikt och roligt jobb, som kräver god

6 planering och varierar i intensitet över året. Det är, utöver att ha en god engelska, en fördel att tidigare ha jobbat i InDesign eller liknande designprogram, alternativt vara beredd att lära sig det. Redaktörerna ansvarar också ytterst för bloggen och för att det finns en aktiv bloggredaktör. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att huvudredaktören är ytterst ansvarig och behöver kunna samarbeta nära och bra tillsammans med den andra redaktören. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Kassör: Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Hen skapar en budget, försäkrar sig kontinuerligt om att utskotten de facto befinner sig inom ramarna för sagda budget, samt sköter alla former av utbetalningar från föreningens konto. Kassören innehar också, tillsammans med ordförande och vice ordförande, rollen som firmatecknare. Posten kräver en självständig, strukturerad individ som har ett sunt förhållande till siffror. Revisor och revisor (suppleant): Revisorn skall vara oberoende gentemot styrelsen. Revisorn ska utföra förvaltnings- och verksamhetsrevision, vilket innebär att kontrollera att föreningens verksamhet har skötts i överensstämmelse med stadgar samt att kontrollera att den ekonomiska förvaltningen är korrekt. Valberedning: Valberedningens uppgift är att bereda nyval och fyllnadsval till nästkommande årsmöte och föreslå personer till föreningens valbara poster. Det innebär att granska ansökningar och genomföra intervjuer för att hitta den kandidat som är mest lämplig för varje post. UFS-representant: UFS-representanten representerar sin lokalförening i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges (UFS) förbundsstyrelse. Detta innebär att säkra UF Stockholms intressen, samverka med de övriga föreningarna för att utveckla samarbetet och dessutom

7 arbeta i förbundsstyrelsens arbetsgrupper. UFS-representanten är även en kommunikationslänk mellan förbundet och föreningen. Förutom de specifika uppgifterna som representant till förbundet förväntas UFS-representanten även hålla sig uppdaterad i föreningens verksamhet.

8 Post descriptions President: The President, together with the Vice President, is outmost responsible for the association as a whole, and as such the position requires good organizational skills and an ability to see the entire picture. The work consists of coordinating the work of the other committees, making sure that the whole association is functioning, as well as inspiring and guiding board members in their work. It is therefore important to work closely with all the parts of the organization in order to ensure that the entire association is achieving its goals. Vice president: The president and the vice president make up the association s presidium. The vice president should thus help the president in planning and executing board meetings, handle the association s internal matters, write the annual report and economic report, and so forth. The work is done in close cooperation with the president, treasurer and secretary. It requires you to be able to support the rest of the board in their daily work. Further, you are expected to take part in the association s activities, answer s, take part in discussion both during and outside of board meetings and represent the association externally. Activity manager and activity manager (deputy): The activity committee is responsible for the activities arranged by the Stockholm Association of Foreign Affairs. The committee do all the practical preparations such as planning the activities and providing the marketing committee with information. In cooperation with the program committee, the activity committee also arranges member meetings in which the members are able to influence the activities. Further, the committee is responsible to answer s, participate in board meetings and represent the association during events. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the manager is expected to attend all board meetings. The deputy does not have the same formal requirement to attend board meetings but should do so when

9 the manager is unable to. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Program manager and program manager (deputy): As program manager, you will, together with the program & activity committee, arrange lectures, seminars, debates and other activities. This is a main function of the organisation and thus requires active engagement. Amongst other, the tasks include contacting speakers, planning topics for seminars, and administrate the practicalities of arranging seminars and other activities. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the manager is expected to attend all board meetings. The deputy does not have the same formal requirement to attend board meetings but should do so when the manager is unable to. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Membership manager: As the membership manager you will act as the link between the board and the association s members. The position is about being available for members, and to answer members' questions via and the website. Furthermore, as the membership manager one should be available to help out at events to give information about the benefits of a UF membership. The administrative work revolves around updating the membership registry and to send out the UF weekly newsletter. As the membership manager one is also an important part of the board and as such one should be willing to take active part in decisions on the association s direction and future. As a board member and membership manager of UF Stockholm you will gain valuable experiences that can be put to use in a future career. Secretary: The secretary writes minutes at board meetings and is responsible to get the minutes adjusted, archived and approved. The president and vice president together with the secretary form the presiding committee, that sets the agenda for upcoming meetings. The

10 secretary has good writing skills, is organized and can participate regularly in board meetings. Grant manager: The grant manager at UF Stockholm is responsible for the economic foundations that UF Stockholm is based upon. The Grant Manager checks deadlines for grants, as well as applying to them and declaring them after a granted project has been performed. Also, it is necessary for the Grants Manager to communicate with the other committees about the projects and how much is to be asked for within the grants. The grants that UF Stockholm usually apply to are, for example, from Kåren and Folke Bernadotte Akademien as well as Palmestipendiet within Palmefonden. Some grants are applied for together with the national association UFS, and it is therefore necessary to establish a contact with their Economy Manager. The role as a Grant Manager is a very interesting task that entails responsibility and is both fun, educative and valuable for future endeavors. Travel manager: Each semester, UF Stockholm makes a study trip abroad. The travel manager is responsible for organizing these trips. This includes managing the selection process for the trip and leading the group in the planning and preparations for the trip. As travel manager, you also hold the right to vote on the UF board. PR manager and PR manager (deputy): As PR manager and PR deputy it is your task to communicate the associations activities, to the members and to the public. The PR work is continuous, with assignments dropping in all through the year, such as creating the posters, as well as keeping the associations homepage, Facebook, Twitter etc. updated with the latest info. The manager is the one who is primarily responsible for making sure the PR work moves smoothly through the year with the help of the deputy. Earlier experience with Adobe Illustrator and web-page management is a big plus. Mentorship program manager: The three main tasks as head of the mentorship

11 program are: recruitment, marketing and coordination. Recruitment relates primarily to the process of identifying potential mentors in relevant areas and adding them to the pool for the following semester. Marketing is mainly connected to relaying information about the existence of the program and the timeframe for applying to our members; existent and potential, but as much to a wider crowd in order to alleviate some of the problems of recruiting mentors. Coordination chiefly consist of arranging the meetings between mentors and mentees, assisting the department of political science (and third party) in the selectionand pairing processes and after the pairing is completed present mentor and mentee. The position requires a socially talented individual who can work independently with an ability to express oneself in a fitting manner when contacting mentors (former and potential), potential mentees and other persons relevant to the program. Previous experience in project managing or information logistics is seen as an edge, but should not be considered as required. Editor and editor (deputy) The Stockholm Journal of International Affairs: The editors are responsible for compiling and publishing at least two numbers of 'The Stockholm Journal of International Affairs' under a calendar year. Since 2011, all articles are published in English. This responsibility includes, in addition to editing the articles, to recruit, coordinate and communicate with writers, illustrators and others, such as proofreaders and layout assistants. The editors also handle the contact with the printing company. Additional copies are sent to the office, and editors should ensure that some of these are distributed at the library and various universities in Stockholm. For web publishing editors are responsible for ensuring that the magazine will be available on the website and the magazine Facebook page when the paper version is released. It is an educational and fun job that requires good planning and varies in intensity over the year. Beyond having good English skills, it is an advantage to have worked in InDesign or similar design software, or be

12 willing to learn it. The editors are also responsible for the blog and to appoint a blog editor when needed. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the editor in chief is ultimately responsible for the working procedure and need to be able to work closely and well with the other editor. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Treasurer: The treasurer is responsible for the associations finances. He/she sets the budgetary framework and continually ensures the various committees commitment to it. She/he is also in charge of paying, and organizing invoices. In order to apply for the post of treasurer the applicant should be sufficently independent and structured. A sound relationship to numbers is a must. Accountant and accountant (deputy): The accountant is independent from the Board. The assignment is to conduct a management and economic audit, which means that the accountant ensures that the association s activities are aligned with the statutes. Nominating committee: The nominating committee is responsible for preparing the next election and nominates candidates for the electable board positions. This means that the committee will review incoming applications and conduct interviews in order to find the most suiting applicants for each position. SAIA representative: The SAIA representative represents his/her local association in the swedish association of international affairs' (SAIA) board. This means as representative to secure Stockholm association of international affairs' interests, interact with other local associations to develop a national cooperation, and additionally to work in covenant workgroups. The SAIA representative is also a contact point between the local association,

13 and the national association. In addition to task the SAIA representative has to SAIA he/she is also expected to keep up to date on their local associations.

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/2012

Verksamhetsplan 2011/2012 Verksamhetsplan 2011/2012 Föreläsningar Föreningens föreläsningar bör planeras inom verksamhetsperioden v.37-v.48 under höstterminen och v.5 till v.21 under vårterminen. Inom denna period innefattas även

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Laglista och Lagefterlevnad

Laglista och Lagefterlevnad Dokumentägare: Peter Hagelin Fastställt av: Fastställt den: Stefan Lindstedt 2016-07-21 Dok.nr Version: 4.0 1 (6) English version further down 1 Syfte Att säkerställa att lagar och andra miljörelaterade

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Protokoll / Minutes. PTA IESH Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand

Protokoll / Minutes. PTA IESH Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand Protokoll / Minutes PTA Styrelse möte / PTA Board meeting 2016-02-23 kl/hrs 18.00-20.00 Närvarande / Present: Heli Westermark (6) Alison Salinas (6 & 7) Annika Gustafsson (8) Aaron Pasternack (4) Lotta

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011

Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011 Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011 Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Lindstedtsvägen 30 114 28 Stockholm SWEDEN Årsstämma KTHFS 2011 Innehållsförteckning 1. Kallelse till

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer