Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs"

Transkript

1 Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet inom de olika utskotten liksom verksamheten i stort fungerar. En stor del av detta arbete går ut på att peppa, inspirera och vägleda övriga styrelseledamöter att arbeta mot ett av styrelsen gemensamt uppsatt mål. Detta arbete ställer bland annat krav på god samarbetsförmåga, stort tålamod, förmåga att inspirera andra samt förmåga att ta ett steg tillbaka och se vad som kan göras för att föreningen ska fungera ännu bättre. Posten som föreningens ordförande är starkt kopplat till posten som vice ordförande, varför det är av yttersta vikt att samarbetet mellan ordförande och vice ordförande fungerar, och att dessa tillsammans lyckas enas kring en lämplig ansvarsfördelning. Som ordförande är du även föreningens ansikte utåt, och bär i slutändan det yttersta ansvaret för föreningen och dess verksamhet. Uppdraget som ordförande är utmanande men samtidigt oerhört givande och lärorikt för framtida erfarenheter och ditt framtida yrkesliv. Vice ordförande: Vice ordförande utgör tillsammans med ordförande föreningens presidium och ska därför bistå ordförande med bland annat planering och genomförande av styrelsemöten, sköta styrelsens interna angelägenheter och skriva verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse. Arbetet utförs i hög grad i samarbete med ordförande och med den övriga ledningen (kassör och sekreterare) och kräver därför stor insikt i föreningens verksamhet. Posten innebär delvis att i övrigt stödja styrelsens verksamhet och att hjälpa till i den löpande verksamheten. I övrigt förväntas det även att du deltar på föreningens övriga aktiviteter samt att vara kontaktbar, svara på e-post, delta i diskussioner utanför styrelsemöten och representera föreningen utåt.

2 Aktivitetsansvarig och aktivitetsansvarig (suppleant): Aktivitetsutskottet ansvarar för föreningens aktiviteter så som fester, studiebesök och talarpubar. Det innebär planering och praktisk organisering, samt ansvar för att affischer och flyers trycks och distribueras inför dessa evenemang. Tillsammans med programutskottet planerar och organiserar utskottet även seminarier, föreläsningar och medlemsmöten, där föreningens medlemmar får tillfälle att ta aktiv del i båda utskottens arbete. I aktivitetsutskottets uppgifter ingår även att vara kontaktbar, svara på e-post, samt delta i styrelsemöten. Utöver detta är utskottet med och representerar föreningen utåt vid infobord, klasspresentationer och välkomstdagar. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att ordinarie förväntas vara med på styrelsemöten, medan suppleanten inte har samma formella krav utan istället förväntas medverka på styrelsemöten när ordinarie ansvarig inte har möjlighet. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Programansvarig och programansvarig (suppleant): Som programansvarig ska du tillsammans med aktivitets- och programutskottet planera, koordinera, och ansvara för seminarium och övriga aktiviteter. Detta är UF:s primära verksamhet och denna post kräver således ett aktivt engagemang. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att kontakta talare och planera seminarieämnen, samt att administrera det praktiska kring att arrangera seminarium och annan verksamhet. Arbetet inbegriper också att tillsammans med PRutskottet marknadsföra seminarium och övrig verksamhet, samt att tillsammans med bidragsansvarig utforma bidragsansökningar för UF Stockholms kontinuerliga verksamhet. I övrigt förväntas det även att du deltar på föreningens övriga aktiviteter samt att vara kontaktbar, svara på e-post, delta i diskussioner utanför styrelsemöten och representera föreningen utåt. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att ordinarie förväntas vara med på styrelsemöten, medan suppleanten inte har samma formella krav utan istället förväntas

3 medverka på styrelsemöten när ordinarie ansvarig inte har möjlighet. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Medlemsansvarig: Som medlemsansvarig kommer du fungera som länken mellan styrelsen och övriga medlemmar. Det handlar om att finnas till hands för att svara på medlemmars frågor, både via mejl och hemsidan och fysiskt på plats under våra aktiviteter. Därför krävs att du kan närvara på merparten av dessa och att du har energi och engagemang till att välkomna nya medlemmar till föreningen. Det rent administrativa arbetet kretsar kring att uppdatera medlemslistor och skicka ut veckobrev med information till medlemmarna. I övrigt kommer du vara en viktig del av styrelsen vilket innebär stort ansvar för den väg föreningen skall ta i framtiden. Du kommer vara med och planera samt lägga upp strategier och få sätta dig in i allt som UF står för. Erfarenheterna från UF styrelse kommer värdesättas av dig i ett framtida yrkesliv. Sekreterare: Sekreteraren deltar på styrelsemöten och för protokoll som sedan är tillgängliga för alla medlemmar. Sekreteraren ansvarar också för att protokoll justeras av två justerare som väljs till varje möte. En sekreterare är organiserad, har möjlighet att delta regelbundet på styrelsemöten och är noggrann så att protokollen blir fullständiga. Sekreteraren utgör tillsammans med ordförande, vice ordförande och kassör presidiet, som tillsammans planerar det kommande styrelsemötet och skriver en dagordning. Det är sekreterarens uppgift att sammanställa och skicka ut dagordningen till styrelsen med agendan och eventuella bilagor såsom kostnads- eller beslutsförslag. Sekreteraren förväntas vara kontaktbar, svara på epost och delta i diskussioner utanför styrelsemöten. Det är också välkommet att hjälpa till i den löpande verksamheten samt vara delaktig på välkomstdagar och dylikt. Bidragsansvarig: Bidragsansvarig för UF Stockholm ansvarar för kärnan i det ekonomiska underlag som föreningens verksamhet baseras på. Bidragsansvarige håller koll på deadlines

4 samt söker och redovisar bidrag. Bidragsansvarige kommunicerar också med övriga utskott om vad föreningen åtagit sig att utföra för att göra sig beviljad medel, till exempel anordna ett antal seminarier och/eller aktiviteter samt publicera ett tidningsnummer inom ett visst tema. Tack vare bidragsansvariges arbete får vi medel bland annat från kåren, Folke Bernadotte Akademien, Palmefonden och statsbidraget. Vissa bidrag söks tillsammans med riksförbundet UFS, och rollen innebär därmed kontakt med UFS ekonomiansvarige. Rollen som bidragsansvarig innebär en ansvarsfull och intressant uppgift inom UF:s styrelsearbete, som kan vara både rolig, lärorik och användbar för framtiden. Reseansvarig: Utrikespolitiska Föreningen Stockholm genomför varje termin en studieresa till ett utrikespolitiskt aktuellt land. Som reseansvarig ansvarar du för organiseringen av dessa resor; ta in ansökningar, ta fram en resegrupp, och arbetsleda gruppen i planeringen och förberedelserna inför resan. Under resans gång ansvarar du för att det logistiska flyter på smidigt, och att deltagarna hittar till och deltar i de olika aktiviteterna. Som reseansvarig har du även rösträtt i UF:s styrelse, och förväntas delta och utnyttja denna aktivt. PR-ansvarig och PR-ansvarig (suppleant): Som PR-ansvarig och PR-suppleant är det er uppgift att tillsammans kommunicera föreningens alla verksamheter, både till medlemmar och till allmänheten. Den främsta egenskapen som krävs är energi och engagemang! Arbetet består av mycket löpande uppgifter där befintliga kommunikationskanaler skall underhållas. Det handlar bland annat om att ansvara för skapandet av affischer, event på Facebook och andra forum, synas på Twitter och redigera föreningens hemsida. Ansvaret för detta arbete delas mellan PR-ansvarig och PR-suppleant, och eventuellt en web-ansvarig. Det är den ansvarigas uppgift att se till att arbetet flyter på under året med stöd av suppleanten. Har du tidigare jobbat i Illustrator eller med webbredigering är det såklart ett plus. Utöver de rent administrativa uppgifterna är det bara kreativiteten som sätter gränser! Har du kanske själv någon idé om hur UF kan synas bättre? Rent generellt kan sägas om styrelsearbetet och

5 engagemanget i UF att det är något av de mest givande du kan göra vid sidan om studierna. Mentorskapsansvarig: Rollen mentorskapsansvarig består av tre huvudsakliga uppgifter: rekrytering, marknadsföring och koordinering. Rekrytering avser sökandet efter potentiella mentorer som verkar inom relevanta områden och knyta dessa till programmet för nästkommande termin. Marknadsföring syftar i första hand till att sprida information om att programmet existerar och dess ansökningstider till medlemmar, befintliga och potentiella, men även till en bredare publik för att underlätta rekrytering av mentorer. Koordineringsarbetet rör anordning av uppstart- och avslutningsträff, att vara statsvetenskapliga institutionen (och tredje part) behjälplig i urval- och matchningsprocess samt att efter matchning sammanföra adepter och mentorer. Posten kräver en i hög grad en självgående individ med god social begåvning och en förmåga att på korrekt vis kontakta tidigare och tänkbara mentorer, adepter samt andra för programmet relevanta förbindelser. Det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av projektledning eller arbete med informationslogistik, men det är inget som bör betraktas som ett krav. Redaktör och redaktör (suppleant) The Stockholm Journal of International Affairs: Redaktörerna för UF Stockholms tidning ansvarar för att sammanställa och publicera minst två nummer av The Stockholm Journal of International Affairs under ett år. Sedan 2011 publiceras samtliga artiklar på engelska. I ansvaret ingår, förutom redigering av artiklarna, att rekrytera, koordinera och kommunicera med skribenter, illustratörer och andra medarbetare som exempelvis korrekturläsare och layout-hjälp. Redaktörerna sköter även leverans till tryckeriet som både trycker och distribuerar tidningen till medlemmar. Extra kopior sänds till kontoret, och redaktörerna ska se till att en del av dessa sprids på bibliotek och olika högskolor i Stockholm. För webbpublicering ansvarar redaktörerna för att se till att tidningen blir tillgänglig på föreningens hemsida och tidningens Facebook-sida i samband med att pappersversionen ges ut. Det är ett lärorikt och roligt jobb, som kräver god

6 planering och varierar i intensitet över året. Det är, utöver att ha en god engelska, en fördel att tidigare ha jobbat i InDesign eller liknande designprogram, alternativt vara beredd att lära sig det. Redaktörerna ansvarar också ytterst för bloggen och för att det finns en aktiv bloggredaktör. Hur arbetsbördan fördelas mellan ordinarie ansvarig och suppleant bestämmer de två sinsemellan. Viktigt att notera är dock att huvudredaktören är ytterst ansvarig och behöver kunna samarbeta nära och bra tillsammans med den andra redaktören. Suppleanten har endast rösträtt när ordinarie inte är närvarande. Kassör: Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Hen skapar en budget, försäkrar sig kontinuerligt om att utskotten de facto befinner sig inom ramarna för sagda budget, samt sköter alla former av utbetalningar från föreningens konto. Kassören innehar också, tillsammans med ordförande och vice ordförande, rollen som firmatecknare. Posten kräver en självständig, strukturerad individ som har ett sunt förhållande till siffror. Revisor och revisor (suppleant): Revisorn skall vara oberoende gentemot styrelsen. Revisorn ska utföra förvaltnings- och verksamhetsrevision, vilket innebär att kontrollera att föreningens verksamhet har skötts i överensstämmelse med stadgar samt att kontrollera att den ekonomiska förvaltningen är korrekt. Valberedning: Valberedningens uppgift är att bereda nyval och fyllnadsval till nästkommande årsmöte och föreslå personer till föreningens valbara poster. Det innebär att granska ansökningar och genomföra intervjuer för att hitta den kandidat som är mest lämplig för varje post. UFS-representant: UFS-representanten representerar sin lokalförening i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges (UFS) förbundsstyrelse. Detta innebär att säkra UF Stockholms intressen, samverka med de övriga föreningarna för att utveckla samarbetet och dessutom

7 arbeta i förbundsstyrelsens arbetsgrupper. UFS-representanten är även en kommunikationslänk mellan förbundet och föreningen. Förutom de specifika uppgifterna som representant till förbundet förväntas UFS-representanten även hålla sig uppdaterad i föreningens verksamhet.

8 Post descriptions President: The President, together with the Vice President, is outmost responsible for the association as a whole, and as such the position requires good organizational skills and an ability to see the entire picture. The work consists of coordinating the work of the other committees, making sure that the whole association is functioning, as well as inspiring and guiding board members in their work. It is therefore important to work closely with all the parts of the organization in order to ensure that the entire association is achieving its goals. Vice president: The president and the vice president make up the association s presidium. The vice president should thus help the president in planning and executing board meetings, handle the association s internal matters, write the annual report and economic report, and so forth. The work is done in close cooperation with the president, treasurer and secretary. It requires you to be able to support the rest of the board in their daily work. Further, you are expected to take part in the association s activities, answer s, take part in discussion both during and outside of board meetings and represent the association externally. Activity manager and activity manager (deputy): The activity committee is responsible for the activities arranged by the Stockholm Association of Foreign Affairs. The committee do all the practical preparations such as planning the activities and providing the marketing committee with information. In cooperation with the program committee, the activity committee also arranges member meetings in which the members are able to influence the activities. Further, the committee is responsible to answer s, participate in board meetings and represent the association during events. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the manager is expected to attend all board meetings. The deputy does not have the same formal requirement to attend board meetings but should do so when

9 the manager is unable to. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Program manager and program manager (deputy): As program manager, you will, together with the program & activity committee, arrange lectures, seminars, debates and other activities. This is a main function of the organisation and thus requires active engagement. Amongst other, the tasks include contacting speakers, planning topics for seminars, and administrate the practicalities of arranging seminars and other activities. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the manager is expected to attend all board meetings. The deputy does not have the same formal requirement to attend board meetings but should do so when the manager is unable to. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Membership manager: As the membership manager you will act as the link between the board and the association s members. The position is about being available for members, and to answer members' questions via and the website. Furthermore, as the membership manager one should be available to help out at events to give information about the benefits of a UF membership. The administrative work revolves around updating the membership registry and to send out the UF weekly newsletter. As the membership manager one is also an important part of the board and as such one should be willing to take active part in decisions on the association s direction and future. As a board member and membership manager of UF Stockholm you will gain valuable experiences that can be put to use in a future career. Secretary: The secretary writes minutes at board meetings and is responsible to get the minutes adjusted, archived and approved. The president and vice president together with the secretary form the presiding committee, that sets the agenda for upcoming meetings. The

10 secretary has good writing skills, is organized and can participate regularly in board meetings. Grant manager: The grant manager at UF Stockholm is responsible for the economic foundations that UF Stockholm is based upon. The Grant Manager checks deadlines for grants, as well as applying to them and declaring them after a granted project has been performed. Also, it is necessary for the Grants Manager to communicate with the other committees about the projects and how much is to be asked for within the grants. The grants that UF Stockholm usually apply to are, for example, from Kåren and Folke Bernadotte Akademien as well as Palmestipendiet within Palmefonden. Some grants are applied for together with the national association UFS, and it is therefore necessary to establish a contact with their Economy Manager. The role as a Grant Manager is a very interesting task that entails responsibility and is both fun, educative and valuable for future endeavors. Travel manager: Each semester, UF Stockholm makes a study trip abroad. The travel manager is responsible for organizing these trips. This includes managing the selection process for the trip and leading the group in the planning and preparations for the trip. As travel manager, you also hold the right to vote on the UF board. PR manager and PR manager (deputy): As PR manager and PR deputy it is your task to communicate the associations activities, to the members and to the public. The PR work is continuous, with assignments dropping in all through the year, such as creating the posters, as well as keeping the associations homepage, Facebook, Twitter etc. updated with the latest info. The manager is the one who is primarily responsible for making sure the PR work moves smoothly through the year with the help of the deputy. Earlier experience with Adobe Illustrator and web-page management is a big plus. Mentorship program manager: The three main tasks as head of the mentorship

11 program are: recruitment, marketing and coordination. Recruitment relates primarily to the process of identifying potential mentors in relevant areas and adding them to the pool for the following semester. Marketing is mainly connected to relaying information about the existence of the program and the timeframe for applying to our members; existent and potential, but as much to a wider crowd in order to alleviate some of the problems of recruiting mentors. Coordination chiefly consist of arranging the meetings between mentors and mentees, assisting the department of political science (and third party) in the selectionand pairing processes and after the pairing is completed present mentor and mentee. The position requires a socially talented individual who can work independently with an ability to express oneself in a fitting manner when contacting mentors (former and potential), potential mentees and other persons relevant to the program. Previous experience in project managing or information logistics is seen as an edge, but should not be considered as required. Editor and editor (deputy) The Stockholm Journal of International Affairs: The editors are responsible for compiling and publishing at least two numbers of 'The Stockholm Journal of International Affairs' under a calendar year. Since 2011, all articles are published in English. This responsibility includes, in addition to editing the articles, to recruit, coordinate and communicate with writers, illustrators and others, such as proofreaders and layout assistants. The editors also handle the contact with the printing company. Additional copies are sent to the office, and editors should ensure that some of these are distributed at the library and various universities in Stockholm. For web publishing editors are responsible for ensuring that the magazine will be available on the website and the magazine Facebook page when the paper version is released. It is an educational and fun job that requires good planning and varies in intensity over the year. Beyond having good English skills, it is an advantage to have worked in InDesign or similar design software, or be

12 willing to learn it. The editors are also responsible for the blog and to appoint a blog editor when needed. The manager and the deputy make a decision themselves on how to distribute the workload between them. However, it is important to notice that the editor in chief is ultimately responsible for the working procedure and need to be able to work closely and well with the other editor. Further, the deputy is not formally part of the Board and is thus not allowed to vote. Treasurer: The treasurer is responsible for the associations finances. He/she sets the budgetary framework and continually ensures the various committees commitment to it. She/he is also in charge of paying, and organizing invoices. In order to apply for the post of treasurer the applicant should be sufficently independent and structured. A sound relationship to numbers is a must. Accountant and accountant (deputy): The accountant is independent from the Board. The assignment is to conduct a management and economic audit, which means that the accountant ensures that the association s activities are aligned with the statutes. Nominating committee: The nominating committee is responsible for preparing the next election and nominates candidates for the electable board positions. This means that the committee will review incoming applications and conduct interviews in order to find the most suiting applicants for each position. SAIA representative: The SAIA representative represents his/her local association in the swedish association of international affairs' (SAIA) board. This means as representative to secure Stockholm association of international affairs' interests, interact with other local associations to develop a national cooperation, and additionally to work in covenant workgroups. The SAIA representative is also a contact point between the local association,

13 and the national association. In addition to task the SAIA representative has to SAIA he/she is also expected to keep up to date on their local associations.

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer