Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket"

Transkript

1 KKV1000, v1.3, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 367/ (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 367/ (24) 1 Inledning Härmed inbjuds anbudsgivare att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 1.1 Presentation av Konkurrensverket Konkurrensverket är förvaltingsmyndighet för konkurrensfrågor och den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Mer information finns på Konkurrensverkets webbplats 1.2 Upphandlingens omfattning Konkurrensverket avser att träffa ramavtal med en leverantör avseende rekryteringstöd. Konkurrensverkets rekryteringar sker i Stockholm. Uppdragen kommer främst gälla chefer och eventuellt handläggare. Uppdragen kan komma att omfatta hel eller del av rekryteringsprocess samt second opinion, search, personlighetstest och färdighetstest. Antal rekryteringar för avtalsperioden där behov av stöd kan bli aktuellt kan för närvarande inte anges men Konkurrensverket uppskattar att antalet rekryteringar där konsultstöd efterfrågas är mellan per år. Det uppskattade behovet kan både överstigas och understigas. Konkurrensverket garanterar därför ingen volym av uppdrag under avtalstiden utan avropar alltså när behov uppstår. Konkurrensverket genomför även rekryteringar helt på egen hand utan behov av stöd från leverantör. En rekryteringsprocess består av: Behovsanalys och kravprofil Ansvarig konsult ska tillsammans med Konkurrensverket gå igenom och dokumentera behovet. Konsulten ska ta fram en komplett kravprofil för anställningen. Upprättande av tidplan Ansvarig konsult ska tillsammans med Konkurrensverket upprätta en tidplan för hela rekryteringsprocessen.

3 Dnr 367/ (24) Annonsutformning Framtagande av fulltextannons. Annonsplats på leverantörens webbplats ska ingå i angivet pris (Konkurrensverket ansvarar och bekostar införande av externa annonsplatser). Vara kontaktperson Ansvarig konsult ska vara väl insatt i uppdraget och finnas tillgänglig för att svara på frågor under uppdragstiden. Mottagande av intresseanmälan Intresseanmälan skickas direkt från sökande till leverantören eller till Konkurrensverket. Urval Urval sker från den upprättade kravprofilen. I urvalsprocessen ska de lagar och förordningar som gäller för anställningsförfarandet inom statlig förvalting beaktas. Diskriminering oavsett orsak får inte förekomma i någon del av rekryteringsprocessen. Avstämning Efter första urvalet ska ansvarig konsult göra en första bedömning genom personlig kontakt med Konkurrensverket. Intervju Intervju sker i Stockholm och ska som grundprincip alltid ske genom ett personligt möte. Om Konkurrensverket medger kan video/telefonintervju genomföras. Vid hel rekryteringsprocess kallar ansvarig konsult kandidater till intervju. Intervjuer av kandidater ska ske genom kompetensbaserade intervjufrågor där sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet säkerställs. Konkurrensverket kan välja att ha en representant med vid intervju. Avstämning Avstämning sker med Konkurrensverket efter intervju. Referenstagning Referenstagning görs av leverantören. Avrapportering Avrapportering ska ske av ansvarig konsult. I avrapporteringen ska tydligt framgå hur kandidaternas profil överensstämmer med kravprofilen. Avrapportering sker på plats hos Konkurrensverket eller per telefon om Konkurrensverkets så medger.

4 Dnr 367/ (24) Återkoppling till kandidater De kandidater som varit på intervju men inte erbjuds anställning kontaktas av ansvarig konsult för att informeras om detta. Fristående uppdrag eller tillägg till rekryteringsprocess Second opinion, search, personlighetstest och färdighetstest kan utföras som en fristående tjänst eller som ett tillägg till hel eller delar av rekryteringsprocessen. Second opinion Ett oberoende utlåtande avseende en eller flera slutkandidater i en redan genomförd rekryteringsprocess. En helhetsbedömning genomförs genom personlighetstest, färdighetstest och djupintervju av utvalda kandidater. Intervju sker i Stockholm och ska som grundprincip alltid ske genom ett personligt möte. Om Konkurrensverket medger kan video/telefonintervju genomföras. Kallelse och intervju görs av ansvarig konsult. Syftet är att få en fördjupad bild av den sökande och dennes personliga förmåga, sociala förmågor, ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter. Avstämning sker med Konkurrensverket efter intervjun. Search Search är att aktivt söka fram lämpliga kandidater som ett komplement till de ansökningar som inkommer utifrån den annonserade tjänsten. Leverantören ska på olika sätt och genom olika kanaler söka fram och initiera kontakt med personer med lämplig bakgrund. Leverantören ska redovisa vilka kandidater man tillfört urvalet genom search samt en beskrivning hur processen gått till och vilka kanaler man har använt. Personlighetstest och färdighetstest Före genomförandet ska tester gås igenom med Konkurrensverket för ökad förståelse för resultatet samt att Konkurrensverket ges möjlighet att komplettera kravprofilen med eventuella tilläggsfrågor/fördjupningsområden. Testningen ska alltid utgå från en tydlig kravprofil och innehålla en intervju med kandidaten utifrån profilen samt en återkoppling till både Konkurrensverket och kandidat. 1.3 Avtalsperiod Avtalet anses slutet från det datum avtalet är behörigen undertecknat av båda parter. Tjänsten startar tidigast den 1 september 2015 och avtalet löper därefter i två (2) år. Konkurrensverket äger rätt men har inte skyldighet att förlänga avtalet med ytterligare ett (1) år. Den maximala avtalstiden kan alltså komma att uppgå till tre (3) år. Önskar Konkurrensverket nyttja rätten till förlängning ska detta skriftligen meddelas leverantören senast tre (3) månader innan avtalstidens upphörande. Avtalet upphör i annat fall utan föregående uppsägning. Det finns alltså ingen garanti att Konkurrensverket förlänger avtalet.

5 Dnr 367/ (24) 1.4 Bilagor/förteckning Detta Förfrågningsunderlag består av detta dokument samt följande bilagor: Bilaga 1 Sanningsförsäkran, underskrift och accept Bilaga 2 Anbudsformulär Bilaga 3 Referensblankett Bilaga 4 Prisformulär

6 Dnr 367/ (24) 2 Administrativa förutsättningar och krav 2.1 Upphandlingsförfarande Upphandlingen sker genom ett förenklat förfarande med föregående annonsering enligt 15 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2.2 Disposition av anbudet m.m. För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombeds anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag. Konkurrensverket ser gärna att Bilaga 2 Anbudsformulär används vid anbudsgivning. Krav som är obligatoriska för anbudsgivare att uppfylla i upphandlingen anges som ska/ska. Krav som ställs på anbudsgivare, eventuella underleverantörer och tjänsten anges som ett ska krav i fet text. Beviskrav på vad som ska bifogas anbudet för att visa på kravuppfyllnad avseende anbudsgivare, anbud eller underleverantör anges som ett understruket ska. Anbudsgivaren ansvarar själv för att samtliga efterfrågade intyg, redogörelser och dokument bifogas anbudet. 2.3 Frågor och svar Om anbudsgivaren har några frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs sådana frågor skriftligen till Frågor och svar publiceras tillsammans med svar på Konkurrensverkets webbplats Svar kommer inte att lämnas senare än 6 dagar före sista anbudsdag. Frågor som inkommer senare än 10 dagar innan sista anbudsdag riskerar att inte besvaras. Publicerade svar och eventuella förtydliganden blir i tillämpliga delar en del av förfrågningsunderlaget och gäller således som ett underlag för anbudsgivning. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. 2.4 Formella krav på anbudet Följande krav gäller på anbudet: Anbudet ska vara Konkurrensverket tillhanda senast torsdagen den 25 juni Anbudsgivaren ansvarar för att anbudet har inkommit i rätt tid. Anbud som inkommer för sent kommer inte beaktas. Anbudet ska lämnas i ett pappersexemplar (anbud via fax eller mail accepteras inte). Anbudet bör lämnas i en försluten försändelse utan företagsbeteckning och ska vara tydligt märkt att försändelsen innehåller anbud i denna

7 Dnr 367/ (24) upphandling. Förslagsvis kan försändelsen vara märkt med Anbud, dnr 367/2015 Rekryteringstöd. Anbudet ska innehålla företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren. Anbudet ska vara skrivet på svenska (kopior på utländska intyg och diplom utfärdade av behörig myndighet/certifieringsorgan i tredje land godtas dock på engelska). Anbudet ska vara bindande till och med den 30 november Om denna upphandling blir föremål för överprövning i allmän förvaltningsdomstol kan Konkurrensverket komma att bereda anbudsgivarna tillfälle att förlänga anbudens giltighetstid. Anbudets undertecknande, anbudets giltighetstid och accept av de kommersiella villkoren sker genom att Bilaga 1 Sanningsförsäkran, underskrift och accept undertecknas av behörig företrädare. 2.5 Konkurrensverkets adress: Postadress Konkurrensverket Stockholm Besöksadress Torsgatan Stockholm Receptionen är öppen Receptionen är öppen vardagar klockan Önskas kvittens på inlämnat anbud är registraturen öppen vardagar klockan samt Det finns ingen möjlighet att lämna anbud i brevlåda. 2.6 Tilldelningsbeslut och avtalsspärr Efter avslutad prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer beslut om val av leverantör (tilldelningsbeslut) att fattas och samtliga anbudsgivare ges skriftligt besked om beslutet och skälen till dessa. Efter att det skriftliga beskedet skickas löper en avtalsspärr då avtal inte får ingås. Avtal kommer därför att undertecknas av Konkurrensverket först efter att avtalsspärren har löpt ut.

8 Dnr 367/ (24) 2.7 Sekretess Konkurrensverket lyder i egenskap av statlig myndighet under det som benämns offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Anbudsgivare som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd i denna aspekt och att handlingar som lämnas in med anbudet inte återlämnas. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte lämnas. Under pågående upphandling gäller absolut sekretess avseende samtliga uppgifter som rör anbuden. Efter det att tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen är leverantörens möjlighet att begära sekretess för uppgifter som rör anbudet begränsade och inkomna anbud blir som regel offentliga. Vissa uppgifter kan dock lyda under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften lämnas ut. Om det finns uppgifter som anses lyda under sekretess och för att underlätta eventuell sekretessprövning av anbudet ombeds anbudsgivaren ange skriftligen i anbudet vilka uppgifter som avses samt på vilken grund som uppgifterna anses vara omfattade av sekretess. Konkurrensverket kommer vid begäran om att få ta del av handling att göra en självständig bedömning av om handlingen kan lämnas ut. 2.8 Kostnader i samband med anbudsgivningen Anbudsgivare äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. 2.9 Förbehåll Konkurrensverket förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om t.ex. anbuden överskrider avsatt budget eller om andra omständigheter inträffar som påverkar eller förändrar Konkurrensverkets möjlighet att fullfölja upphandlingen.

9 Dnr 367/ (24) 3 Krav på anbudsgivaren 3.1 Uteslutning av anbudsgivare För att anbud ska godtas ska anbudsgivaren uppfylla samtliga ska-krav. Anbudsgivaren ska intyga att man uppfyller kraven genom att underteckna Bilaga 1 Sanningsförsäkran, underskrift och accept. Konkurrensverket kommer kontrollera anbud genom att hämta in aktuella uppgifter. I de fall anbudsgivaren vid kontroll visar sig inte uppfylla kraven kan Konkurrensverket komma att bereda anbudsgivaren tillfälle att lämna en förklaring. Konkurrensverket förbehåller sig dock rätten att avgöra huruvida förklaringen är godtagbar eller inte Lagförda brott Anbudsgivaren, företrädare för anbudsgivaren och eventuella underleverantörer får inte belastas av någon av de omständigheter som nämns i 10 kap. 1 LOU Olämpliga omständigheter Anbudsgivaren, företrädare för anbudsgivaren och eventuella underleverantörer får inte belastas av någon av de omständigheter som nämns i 10 kap. 2 LOU. Konkurrensverket kommer att kontrollera att anbudsgivare och eventuella underleverantörer har erlagt skatter och sociala avgifter Registrering Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska uppfylla kravet på registrering enligt 11 kap. 6 LOU senast vid tidpunkt för tilldelningsbeslut. Konkurrensverket kommer själv kontrollera att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller kraven genom att hämta in aktuella uppgifter Ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren ska ha en stabil och god ekonomisk och finansiell ställning som är tillräcklig för att genomföra hela det avtalade åtagandet. Som bevis på detta kommer Konkurrensverket kontrollera att anbudsgivare har en riskklassificering enligt UC AB på minst 3 enligt värden redovisade vid utgången av det senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret. För de fall lägre riskklassificering innehas eller då ingen klassificering kan erhållas kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om anbudsgivaren lämnar en godtagbar förklaring till förhållandet som visar att den lägre klassificeringen eller avsaknaden av klassificering inte hänför sig till ekonomiska faktorer, samt att anbudsgivaren bifogar dokument efter förfrågan som visar på att erforderlig ställning innehas. Detta kan exempelvis utgöras av bank- eller moderbolagsgaranti, årsredovisning eller liknande av vilken det framgår av de ekonomiska villkoren eller nyckeltalen att anbudsgivaren har tillräcklig kapacitet att genomföra hela det avtalade åtagandet.

10 Dnr 367/ (24) Konkurrensverket kommer att göra en samlad bedömning av dokumenten för att avgöra om anbudsgivaren har en tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning för att genomföra hela det avtalade åtagandet Utländska anbudsgivare För utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare ska till anbudet bifoga intyg från myndigheter i det egna landet enligt följande: - Intyg om registrering i yrkes- eller handelsregister i det land där anbudsgivaren är etablerad, utfärdat tidigast ett år innan anbudstiden löper ut. - Intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalt föreskrivna skatter och avgifter. - Intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att anbudsgivaren där betalt föreskrivna sociala avgifter, samt - Uppgifter om företagets samlade omsättning för de senaste tre åren eller den kortare tid verksamheten bedrivits eller annat bevis för ekonomisk stabilitet som nämns i 11 kap. 7 LOU. 3.2 Anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Organisation för uppdraget Anbudsgivaren ska ha kapacitet och resurser för att utföra rekryteringsstöd på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. Anbudsgivaren ska erbjuda en platsorganisation anpassad för att åtagandet ska kunna utföras enligt angivna krav. Anbudsgivaren ska styrka sin förmåga att tillhandahålla efterfrågat uppdrag genom att lämna en kortfattad redogörelse av nuvarande verksamhet, kapacitet och förmåga att kunna tillgodose Konkurrensverkets behov och uppfylla kraven i detta förfrågningsunderlag. Av redogörelsen ska minst framgå hur platsorganisationen ser ut och antal personer som ingår i organisationen Anbudsgivarens erfarenhet - referensuppdrag Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av att ha genomfört rekryteringsstöd av liknande slag och motsvarande omfattning som Konkurrensverket efterfrågar. För att säkerställa att anbudsgivaren är verksam inom Konkurrensverkets efterfrågade område ska anbudsgivaren ange tre (3) olika referensuppdrag. Minst två (2) av referenserna ska avse rekrytering av chefstjänst till myndigheter. Rekryteringarna ska vara påbörjade 2013 eller senare.

11 Dnr 367/ (24) Referensuppdragen ska redovisas i Bilaga 3- Referensblankett. Varje påstående är värt högst fem (5) poäng. För att bli kvalificerad i upphandlingen ska anbudsgivaren erhålla lägst 25 poäng per referens och lägst 3 poäng på varje enskild fråga. Samtliga frågor ska vara poängsatta. Anbudet ska innehålla minst nedanstående uppgifter på samtliga tre (3) referensuppdrag: Titel på befattningen/tjänsten som referensuppdraget avser Beställande myndighet, företag/organisation När rekryteringen påbörjades Kort beskrivning av tjänsten Kontaktperson och kontaktuppgifter hos beställaren 3.3 Uppgift om eventuell underleverantörs del av åtagandet Anbudsgivaren har möjlighet att anlita underleverantörer för utförande av delar eller hela åtagandet. Om anbudsgivaren åberopar underleverantörers kapacitet ska detta anges i anbudet. Anbudsgivarens eventuella underleverantörer ska ha tillräckliga resurser och kapacitet för den del av uppdraget som underleverantören ska utföra. Anbudsgivaren ska namnge samtliga underleverantörer, beskrivning av den del av uppdraget som underleverantören kommer utföra och beskrivning av underleverantörens platsorganisation inklusive angivelse av antal anställda. 3.4 Miljökrav Anbudsgivaren ska aktivt arbeta med miljöfrågor. En redovisning av hur anbudsgivaren arbetar med miljöfrågor, såsom miljöpolicy, miljömål, intyg om ISO-certifiering eller motsvarande ska bifogas anbudet.

12 Dnr 367/ (24) 4 Krav på tjänsten 4.1 Utbildnings och yrkeskvalifikationer Konkurrensverket ställer höga krav på kompetens hos de konsulter som ska utföra rekryteringsuppdragen. Eftersom rekryteringsstödet underlättas av god kännedom om Konkurrensverkets organisation och arbetssätt ska en person anges som huvudkonsult i anbudet. Den huvudkonsult som erbjuds ska: ha akademisk utbildning inom beteendevetenskap, Human Resources eller psykologi, ha certifiering i personlighetstest avsedda för rekryteringsurval som är granskat av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP), Den Norske Veritas (DNV) eller motsvarande, ha erfarenhet av rekrytering genom annonsering, search och second opinion, kunna svenska språket väl i både tal och skrift, ha lägst fyra (4) års erfarenhet av att självständigt hantera kompletta rekryteringsprocesser och personbedömningar samt återkoppling av aktuella tester till sökande, ha genomfört minst 10 fullständiga rekryteringar av chefstjänster, ha erfarenhet av rekryteringar till myndighet. För att säkerställa att anbudsgivaren kan tillhandahålla efterfrågad kompetens ska till anbudet bifogas: namn på huvudkonsulten, huvudkonsultens CV, meritförteckning eller liknande, kopia på huvudkonsultens certifieringsintyg på personlighetstest, huvudkonsultens uppdragslista på 10 fullständiga rekryteringsuppdrag av chefstjänst varav minst tre (3) uppdrag ska avse rekrytering till myndighet. Av uppdragslistan ska det framgå titel på befattningen/tjänsten samt för vilken arbetsgivare uppdraget har genomförts.

13 Dnr 367/ (24) 4.2 Tester Anbudsgivaren ska erbjuda personlighetstest och färdighetstest som är anpassade till rekrytering och arbetsrelaterade sammanhang. Testerna ska vara lämpliga vid rekrytering inom det kompetensområde som uppdraget avser. Testerna ska vara på svenska. Anbudsgivaren ska ha giltiga licensavtal för de tester som utförs. Tester ska vara granskade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP), Den Norske Veritas (DNV) eller motsvarande organ som värderats positivt i omdöme från oberoende granskningsorgan. För att säkerställa att anbudsgivaren kan tillhandahålla lämpliga tester ska till anbudet bifogas: - förteckning över vilka tester som anbudsgivaren har tillgång till eller kommer ha tillgång till senast vid avtalsstart, - information om vilket organ som certifierat testerna, - en kortare beskrivning av hur anbudsgivaren kan säkerställa att tillhandhålla lämpliga tester för just Konkurrensverkets behov. 4.3 Psykolog Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla psykolog som har erfarenhet av rekryteringar och personlighetsbedömningar. För att säkerställa att anbudsgivaren kan tillhanda psykolog vid speciella rekryteringstillfällen ska till anbudet bifogas en beskrivning av hur anbudsgivaren kan tillhandahålla denna tjänst och vilken erfarenhet psykologen har av personlighetsbedömningar.

14 Dnr 367/ (24) 5 Prisuppgifter och utvärdering 5.1 Prisuppgifter Pris ska lämnas i enlighet med Bilaga 4 Prisformulär. Pris ska lämnas i SEK exklusive mervärdesskatt. Pris ska lämna dels för hel rekryteringsprocess samt för del av process eller tjänst som beskrivs under punkt 6.5 och punkt 6.6 i avtalsutkastet och i enlighet med prisformuläret. För prissättning av posterna tillägg till hel rekryteringsprocess ska dessa angivna priser gälla endast om Konkurrensverket avropar hel rekryteringsprocess med samtliga delar enligt punkt Om Konkurrensverket väljer att köpa del av rekryteringsprocess räknas övriga tjänster som fristående. Utvärderat pris beräknas i aktuell bilaga. Angivna volymer (viktningstal) utgör inte någon utfästelse eller bedömd kontraktsvolym utan utgör endast ett uppskattat värde för utvärderingen. 5.2 Prövning och utvärdering av anbud Utvärdering av kvalificerade anbud kommer endast ske utifrån lägsta pris. Konkurrensverket har alltså för avsikt att tilldela avtalet till den anbudsgivare som lämnar lägst utvärderat pris och uppfyller och accepterar samtliga ska/ska krav. Konkurrensverket prövar samtliga inkomna anbud i tre (3) steg. I steg ett (1) kontrolleras att de formella kraven på anbudet är uppfyllt enligt punkt 2.4- Formella krav på anbudet samt att avsnitt 3- Krav på anbudsgivaren uppfylls. Endast de anbudsgivare som uppfyller samtliga krav enligt steg ett (1) går vidare till steg två (2). De anbud som inte uppfyller samtliga krav i steg ett (1) läggs åt sidan. I steg två (2) kontrolleras att anbudet uppfyller de krav som ställs på föremålet för upphandlingen enligt avsnitt 4- Krav på tjänsten samt att de kommersiella villkoren accepteras. Endast de anbudsgivare som uppfyller samtliga krav enligt steg två (2) går vidare till steg tre (3) Utvärdering av pris. De anbud som inte uppfyller samtliga krav i steg två (2) läggs åt sidan. I steg tre (3) utvärderas samtliga kvarvarande anbud enligt angiven tilldelningsgrund. Efterfrågade utvärderingspriser lämnas enligt punkt 5- Prisuppgifter och utvärdering. Den anbudsgivare som lämnat lägst utvärderat pris kommer att antas som leverantör.

15 Dnr 367/ (24) 6 Kommersiella villkor Avtalsvillkoren nedan utgör tillsammans med till avtalet tillhörande handlingar underlag till det slutliga avtalet mellan Konkurrensverket och leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som nedan men med kompletterande uppgifter (leverantörens uppgifter och priser) som saknas i denna version. 6.1 Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer och [Leverantören] med organisationsnummer [xx] har följande ramavtal, inklusive bilagor (Avtalet) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i avtalet utföra rekryteringsstöd åt Konkurrensverket (Uppdrag). 6.2 Avtalshandlingar Parternas åtagande regleras av nedan angivna handlingar: 1. Skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet. 2. Avtalet inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget, daterat den 21 maj 2015, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. 4. Leverantörens anbud, daterad den xx Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 6.3 Avtalstid Avtalet anses slutet från det datum Avtalet är behörigen undertecknat av båda parter. Uppdrag startar dock tidigast den 1 september 2015 och Avtalet gäller därefter i två (2) år fram till och med den xx Konkurrensverket äger rätt men inte skyldighet att förlänga Avtalet med ett (1) år. Avtalstiden kan således som längst uppgå till tre (3) år. Önskar Konkurrensverket nyttja rätten till förlängning ska en skriftlig förlängning ske senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång. Avtalet upphör utan föregående uppsägning. 6.4 Avtalets omfattning Avtalet omfattar rekryteringsstöd vid de rekryteringar som Konkurrensverket behöver konsulthjälp med enligt Förfrågningsunderlag daterat den 21 maj Rekryteringarna kommer främst gälla chefer och eventuellt handläggare.

16 Dnr 367/ (24) Konkurrensverket kan komma att avropa antingen hel rekryteringsprocess eller del av process samt second opinion, search, personlighetstest och färdighetstest som kan avropas som fristående tjänst eller som tillägg till hel eller del av rekryteringsprocess. Konkurrensverket garanterar ingen volym av Uppdrag under avtalstiden utan avropar alltså när behov uppstår. 6.5 Omfattningen av rekryteringsprocess En rekryteringsprocess omfattar följande delar: Behovsanalys och kravprofil Ansvarig konsult ska tillsammans med Konkurrensverket gå igenom och dokumentera behovet. Konsulten ska ta fram en komplett kravprofil för anställningen Upprättande av tidplan Ansvarig konsult ska tillsammans med Konkurrensverket upprätta en tidplan för hela rekryteringsprocessen Annonsutformning Framtagande av fulltextannons. Annonsplats på Leverantörens webbplats ska ingå i angivet pris (Konkurrensverket ansvarar och bekostar införande av externa annonsplatser) Vara kontaktperson Ansvarig konsult ska vara väl insatt i uppdraget och finnas tillgänglig för att svara på frågor under uppdragstiden Mottagande av intresseanmälan Intresseanmälan skickas från sökande till Leverantören eller till Konkurrensverket Urval Urval sker från den upprättade kravprofilen. I urvalsprocessen ska de lagar och förordningar som gäller för anställningsförfarandet inom statlig förvalting beaktas. Diskriminering oavsett orsak får inte förekomma i någon del av rekryteringsprocessen Avstämning Avrapportering ska ske av ansvarig konsult muntligt. I avrapporteringen ska tydligt framgå hur kandidaternas profil överensstämmer med kravprofilen.

17 Dnr 367/ (24) Intervju Intervju sker i Stockholm och ska som grundprincip alltid ske genom ett personligt möte. Om Konkurrensverket medger kan video/telefonintervju genomföras. Vid hel rekryteringsprocess kallar ansvarig konsult kandidater till intervju. Intervjuer av kandidater ska ske genom kompetensbaserade intervjufrågor där sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet säkerställs. Konkurrensverket kan välja att ha en representant med vid intervju Avstämning Avstämning sker med Konkurrensverket efter intervju Referenstagning Referenstagning görs av Leverantören Avrapportering Avrapportering ska ske av ansvarig konsult. I avrapporteringen ska tydligt framgå hur kanditernas profil överensstämmer med kravprofilen. Avrapportering sker på plats hos Konkurrensverket eller per telefon om Konkurrensverkets så medger Återkoppling till kandidater De kandidater som varit på intervju men inte erbjuds anställning kontaktas per telefon av ansvarig konsult för att informeras om detta. 6.6 Second opinion, search, personlighetstest och färdighetstest Second opinion, search, personlighetstest och färdighetstest kan utföras som en fristående tjänst eller som ett tillägg till hel eller delar av rekryteringsprocess Second opinion Ett oberoende utlåtande avseende en eller flera slutkandidater i en redan genomförd rekryteringsprocess. En helhetsbedömning genomförs genom personlighetstest, färdighetstest och djupintervju av utvalda kandidater. Intervju sker i Stockholm och ska som grundprincip alltid ske genom ett personligt möte. Om Konkurrensverket medger kan video/telefonintervju genomföras. Kallelse och intervju görs av ansvarig konsult. Syftet att få en fördjupad bild av den sökande och dennes personliga förmåga, sociala förmågor, ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter. Avstämning sker med Konkurrensverket efter intervjun Search Search är att aktivt söka fram lämpliga kandidater som ett komplement till de ansökningar som inkommer utifrån den annonserade tjänsten. Leverantören ska på olika sätt och genom olika kanaler söka fram och initiera kontakt med personer med lämplig bakgrund. Leverantören ska redovisa vilka kandidater man tillfört urvalet genom search samt en beskrivning hur processen gått till och vilka kanaler man har använt.

18 Dnr 367/ (24) Personlighetstest och färdighetstest Före genomförandet ska tester gås igenom med Konkurrensverket för ökad förståelse för resultatet samt att Konkurrensverket ges möjlighet att komplettera kravprofilen med eventuella tilläggsfrågor/fördjupningsområden. Testningen ska alltid utgå från en tydlig kravprofil och innehålla en intervju med kandidaten utifrån profilen samt en återkoppling till både Konkurrensverket och kandidat. 6.7 Tester Personlighetstest och färdighetstest ska vara anpassade till rekrytering och arbetsrelaterade sammanhang. Testerna ska vara lämpliga vid rekrytering inom det kompetensområde som Uppdraget avser. Testerna ska vara på svenska. Leverantören ska ha giltiga licensavtal för de tester som utförs. 6.8 Samarbete och kontaktpersoner Båda parter ska kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för Avtalets genomförande. Parterna ska utse minst en kontaktperson var som ansvarar för frågor som avser Avtalet. Om kontaktpersonen byts ut ska part omgående meddela den andra parten. Kontaktpersoner för Avtalet: Konkurrensverket Namn Befattning Telefonnummer E-post Leverantören Namn Befattning Telefonnummer E-post 6.9 Beställning Leverantören ska finnas tillgänglig för beställning samt rådgivning via telefon och e-post. Leverantören ska besvara via e-post beställning av uppdrag näst kommande vardag.

19 Dnr 367/ (24) Konsultation inför ett eventuellt Uppdrag ska vara kostnadsfritt för Konkurrensverket. Senast fem (5) arbetsdagar efter beställning ska Leverantören finnas tillgänglig för uppstartsmöte gällande Uppdraget Avstämningsmöten I de fall Konkurrensverket kallar till avstämningsmöte ska Leverantörens kontaktperson kunna komma till Konkurrensverkets senast fem (5) arbetsdagar räknat från den dag Konkurrensverket påkallat om mötet. Detta ska ske utan kostnad för Konkurrensverket Pris, fakturering, e-handel Pris Ersättning utgår enligt bilaga xx, prisbilagan. Priserna anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar samtliga kostnader för Uppdragets genomförande. Ingen ersättning utgår för eventuella resor, restid m.m Betalning Betalning sker i efterskott mot faktura efter slutfört och godkänt Uppdrag. Villkor som tagits in i fakturan ensidigt av Leverantören såsom fakturaavgift accepteras inte. Konkurrensverket ska till Leverantören utge betalning för levererade Uppdrag, senast trettio (30) dagar efter dagen då faktura som uppfyller villkoren i punkten Fakturering har inkommit till Konkurrensverket. Om Konkurrensverket inte utger betalning för utfört Uppdrag i enlighet med villkoren i Avtalet är Konkurrensverket skyldig att till Leverantören utge dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och annan lagstadgad ersättning som utgår i anledning av försenad betalning. Inga andra påföljder får göras gällande i anledning av försenad betalning Fakturering Fakturan ska innehålla följande uppgifter: Avtalsnummer xx, fakturadatum, förfallodatum, fakturanummer, Leverantörens fullständiga namn och adress, organisationsnummer, plus- eller bankgironummer, totalbelopp samt momsbelopp Faktureringsadress Anges vid avtalsskrivning.

20 Dnr 367/ (24) Prisjustering Avtalade priser ska vara fasta under avtalsperioden. Vid eventuell förlängning kan avtalade priser justeras om part så begär. Som underlag för prisjustering ska Statistiska centralbyråns arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor AKI, tabell AKI näringsgren SNI N företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Justering ska ske efter det av SCB publicerad preliminära indexvärdet (januari 2008=100), som basmånad gäller maj 2015 och som jämförelsemånad april Begäran om prisjustering ska skriftligen anmälas till den andra parten minst en månad före ikraftträdande. Justeringen måste godkännas skriftligen av båda parterna för att vara giltig och förändringen får tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att Konkurrensverket godkänt ändringen. Nya priser gäller under hela förlängningsperioden. Regleringen ska endast ske om prisändringarna uppgår till mer än +/- 2 procent E-handel Konkurrensverket kommer att införa elektronisk e-handel via en tjänst från Statens servicecenter. Denna tjänst innebär att ett elektroniskt inköpssystem kommer nyttjas. Leverantören ska därför på begäran av Konkurrensverket ansluta till myndighetens elektroniska e- handelssystem och faktureringssystem enligt anvisningar och vid den tidpunkt Konkurrensverket väljer Leverantörens åtagande Leverantören förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. Leverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtagande enligt Avtalet. Leverantören förbinder sig att utföra Uppdraget i enlighet med de instruktioner som kan meddelas av Konkurrensverket Konkurrensverkets åtagande Konkurrensverket lämnar ingen garantivolym under avtalstiden utan avropar Uppdrag när behov uppstår i de rekryteringar som Konkurrensverket inte kommer genomföra helt på egen hand. Konkurrensverket förbehåller sig rätten att i enskilda fall vid behov kunna anlita annan leverantör för en specifik rekrytering. Konkurrensverket åtar sig att erlägga betalning i enlighet med villkoren i Avtalet och till avtalat pris för utfört Uppdrag.

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandling av ramavtal gällande information om svenska offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal gällande information om svenska offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-10-26 Dnr 675/2015 1 (20) Upphandling av ramavtal gällande information om svenska offentliga upphandlingar ur databaser Sista anbudsdag: måndagen den

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Upphandling av ramavtal gällande genomförande av enkät och intervjuundersökningar i olika former till Konkurrensverket

Upphandling av ramavtal gällande genomförande av enkät och intervjuundersökningar i olika former till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-11-25 Dnr 713/2015 1 (22) Upphandling av ramavtal gällande genomförande av enkät och intervjuundersökningar i olika former till Konkurrensverket Sista

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Upphandling av elleverans till Konkurrensverket

Upphandling av elleverans till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-04-01 Dnr 226/2015 1 (18) Upphandling av elleverans till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-04-28 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

2.1 Begrepp Med innovationsrådgivare menas den de fysiska person/personer som ska arbeta med uppdraget.

2.1 Begrepp Med innovationsrådgivare menas den de fysiska person/personer som ska arbeta med uppdraget. KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL Innovationsrådgivare Expandum AB Ref. 2016:1031 1.0 AVTALSPARTER Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Expandum AB nedan kallad Beställaren Org.nr. 556252-3281 Adress:

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra uthyrning av bilar och minibussar till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Fastighets AB

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster FÖRFRÅGAN 1(9) HR Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende direktupphandling av rekryteringstjänster.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer