Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september"

Transkript

1 Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding Arena. Diskussionerna i de grupper som skapades under Open Space-forumet resulterade i totalt 20 stycken rapporter. De ämnen som diskuterades spände över ett brett fält och berörde föreningsidrott ur många olika perspektiv. Vissa rapporter gav konkreta förslag på arbetssätt medan andra reflekterade över viktiga utmaningar kommunen står inför i sitt arbete med idrotten. Två ämnen som skapade stort engagemang var idrottsrörelsens framtida rekrytering av såväl unga som gamla samt arrangemangsidrott ur olika synvinklar. Behovet att finna nya sätt att rekrytera människor till föreningsidrotten verkar vara en stor fråga framöver. Organiserad spontanidrott och utökad idrottsskola var två förslag som kom upp på hur rekrytering av unga bör ske i framtiden. Inom idrott och arrangemang påpekas att kommunen bör finna sin roll och att ett strategiskt arbete kan vara gynnsamt i framtiden. En tematisering av rapporterna visar följande: tre diskussioner rörde arenor och anläggningar, två diskussioner handlande om events eller marknadsföring, fyra diskussioner berörde föreningsutveckling på ett eller annat vis, fyra olika diskussioner handlade om olika framtida idrottsformer, tre diskussioner tog upp exkluderingsproblematiken inom idrottsrörelsen., en diskussion fördes om sambandet mellan breddidrott och elitidrott. Dessutom fördes en diskussion om behovet av en Internettjänst på karlstad.se där man kan söka, hitta och jämföra idrottsföreningar och dess verksamhet. Detta förslag har kultur- och fritidsförvaltningen satt igång att arbeta med direkt genom att utveckla existerande föreningsregister på karlstad.se. Det här förslaget kommer således inte ingå i det fortsatta arbetet med den idrottsstrategiska planen. De konkreta förslag som framkom under gruppdiskussionerna kommer att diskuteras vidare på seminarier i det fortsatta arbetet med Karlstads kommuns idrottsstrategiska plan. På följande sidor redovisas innehållet i rapporterna.

2 IDROTTEN OCH SAMHÄLLET Samarbete mellan skolan och föreningar Utveckla Idrottsskolan bättre. HUR GÖR VI MED DE SOM INTE HAR RÅD? Föreningarna har ett eget ansvar tillsammans med kommunen och Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet borde ta ett större ansvar. Föreningarna behöver uppmärksamma problemet ännu mer. Kommunen ska stötta områden med problem men man ska tänka att kommunen inte kan lösa allt. Samordning behövs. ORGANISERAD SPONTANIDROTT FÖR ALLA PÅ IS Få alla att börja spontant åka skridskor (gamla, föräldrar, invandrarbakgrund) Mer isstider i LLA. Längre säsong och minska event. Nyttja befintliga isstider mer, som i Norvalla. Undersök behovet hos skolor och allmänhet av isstider. Om kommunen vill att invånarna ska idrotta på is skapa då förutsättningarna. FLER ISYTOR/ARENOR Mera bredd Bättre rekrytering Ekonomisk vining Mångfald Bibehålla spelare Fler event Större möjligheter till cuper och veteranturneringar

3 FÖRENINGSFÖRTECKNING PÅ KARLSTAD.SE Det saknas en övergripande förteckning online över idrottsföreningarna i Karlstads kommun. Vi vill skapa en hemsida där man kan söka på respektive idrott och på så sätt hitta rätt förening. Man kan jämföra och hitta inspiration på kommunens bostadssida där det finns förteckning över privata hyresvärdar. Karlstad skall kunna stoltsera med sina många idrottsföreningar. Detta är en enkel service som skulle bidra till en attraktivare kommun. En kunnig kontaktperson skall vara knuten till sidan och svara på frågor. Viktigt med uppdaterad info. ARENA: BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIGHETER Tänka på när man bygger anläggningar att samverka mellan olika idrotter. Bygg inte specialhallar Drop in-idrott via Karlstads kommun utökas. Samverkan mellan kommuner när det gäller udda sporter och tävlingsarena. Det förekommer dåligt städade anläggningar. Öka tillgängligheten på de anläggningar som finns. Unga ska få åka gratis stadsbuss till och från anläggningarna. Bygg färdigt Bryngfjordsbacken innan någon annan anläggning påbörjas för någon annan idrott.

4 NOLLTAXA Större krav från kommunen så att föreningarna låter ungdomarna prova på och att kommunen själva håller i spontanidrottsverksamhet och nyttjar anläggningarna. Mycket olika förutsättningar mellan klubbar, idrotter och åldrar. Fördelning av tider vem bestämmer? Antal, idrotter, tider? Nolltaxa för all ungdomsverksamhet, träning och matcher. STYRELSEARBETE Kompetenspool av personer i Fas 3 och funktionsnedsättning av olika slag som kan hjälpa föreningarna med administrativa och ekonomiska uppgifter. HJÄLPA BARN OCH UNGA MED FUNKTIONSNEDSÄTT- NING IN I IDROTTEN Föreningslots hjälper till med kontakter in i idrotten. Erbjuda utbildning till föreningar t ex via Klaraborg. Kunskap är A-O PLATSMARKNADSFÖRING Hur jobbar kommunen med marknadsförening genom idrotten? Gemensam varumärkesstrategi för att nå Karlstad Idrotten är ett av skälen till att man flyttar till en plats. Öka utväxling av evenemang för att skapa en profil för Karlstad/Värmland t ex OS Lillehammer. Gemensam idrott- och evenemangskalender + hitta samarbetspartners. Idrottsprofiler skapar en bild av Karlstad och Värmland. Våga synliggöra t ex Stefan Holm, Irene Ekelund. Mer samarbete mot andra sektorer, t ex partikongresser etc.

5 MORGONDAGENS IDROTTSFÖRENINGAR Nya behov, anpassa efterfrågan, säkerställa ideellt engagemang, Idrott för alla, fler aktiviteter för flera, ledare. Idrott för alla fler aktiviteter kräver fler ledare. Hur ser efterfrågan ut idag? Vad vill kommunen och invånarna ha av idrotten? Evenemang, ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet, folkhälsa. Incitament för ideellt engagemang. Tydliggöra insatsernas värde för Karlstads kommun. Höja statusen för ideellt engagemang. Är man lika benägen att samlas i förening och betala medlemsavgift eller vill man hellre samlas i informella grupperingar och idrotta/motionera? Samverka inom idrotten men också över idrottsgränserna. Paketera de ideella insatserna ställa krav. Kommersialiserar vi idrotten själva? Tydliggöra medlemmarnas ansvar. ELIT OCH BREDD Växelverkan se sammanhangen. Hitta samarbetsformer Olika uttalade roller. Förhindra utslagning. Brist på arenor hämmar utvecklingen med gemensamma effekter. Måste ha bredd för att ha elit och vice versa. Vad är idrottens ansvar oavsett elit eller bredd? Många ideella som arbetar hårt för att växa ungdomsverksamheten vilket är mycket resurskrävande. Renodla kultur och idrott. Det är olika mekanismer. Föreningen åläggs ett samhällsanvar Hur ser uppdraget ut som ideella ledare åtar sig? Gemensamt idrottskansli för stötta ledare med administrativa uppgifter. Om det är bra att ungdomsverksamheten växer, vilka resurser tillsätts? Involvera hela systemet elit och bredd, inte bara bredd. Vilka är framtidens idrotter? Arena med multifunktioner, omställningsbar, teknikutrustning.

6 IDROTTSEVENEMANG I KARLSTAD Vår omvärld bör känna till de ekonomiska konsekvenserna av ett event. Tillsätt en ekonomisk idrottslots. Samverkan mellan idrottsföreningarna. Har alla tillgång till arenorna i Karlstad? (Löfbergs Lila Arena) ÅLDERN PÅ LEDANDE POSITIONER I IDROTTSFÖRENINGAR o Idrotten måste se till att föreningen har minst två ungdomsrepresentanter och/eller ungdomssektion. o Kommunen kan föredra att ha unga i styrelsen. o Mindre aktivitetsstöd till de som inte fyller upp kommunens krav. o I föreningens organisation finns en ungdomssektion som är ett rådgivande organ till styrelsen. De har två platser i en sjumannastyrelse med röst- och motionsrätt. De säkerställer att det finns personer som är valbara till framtida styrelser och kan se ungdoms- och utövarperspektiv som annars saknas i gubbstyrelserna. SAMVERKAN MELLAN IDROTTER OM UTBILDNING Mycket utbildning är lik oavsett idrott. o Styrelsearbete o Unga ungdomsledare o Pedagogik o Etc SISU som samordnare? Gemensam utbildning skapar: o Kontaktnät tvärs över idrotter och klubbar o Respekt för varandras idrotter o Möjlighet att hjälpa varandra tvärs över idrotterna. Kommunen kan bidra med att anordna återkommande möten mellan olika idrotter typ som dagens arrangemang (Open Space-forumet). Samverkan mellan klubbar för att skaka fram ledare till elevens val i skolan.

7 UTSLAGNING INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTT o Ärlighet hos ledare. Man kan inte lova någon att den får vara med och sen får den inte det. o Idrottsledare bör vara utbildade och kunna hantera situationer. o Kanske ska man ha fler lag. Även de som spelar i elitserierna kan må dåligt. Även de som är bäst och blir uttagna kan drabbas psykiskt de med. o Ledare som ser alla. o Man kan ifrågasätta de som spelar en sport och fråga om de vill syssla med något annat. Upplysa dem att ledaren inte alltid vet bäst. o Uppmuntra de som inte blir uttagna så att de blir sedda. o Duktiga och välutbildade ledare behövs. o Hitta nya lösningar inom föreningarna och inte bara nöja sig med att säga nej. FAMILJEIDROTT o Rekrytering av hela familjen. o Helgläger för hela familjen. o Marknadsföring på kommunens hemsida. o Idrottsrunda dvs öppet hus samtidigt i olika idrottsanläggningar o Extra ekonomiskt stöd från kommunen till familjeaktiviteter o Anpassa anläggningar och utrustning. o Förlägg tider till ex söndag eftermiddag eller kväll. o Benchmarking mot exempelvis orientering, judo etc SPONTANIDROTT o Spontana ytor rustas och hålls levande. o Fritidsledare o Idrottspark där idrottsföreningar tar ansvar för olika tider typ drop in. Det innebär att de behöver ekonomiskt stöd. Kombinera spontanytor med drop in. o Samarbete med fastighetsägare o Isytor med förutsättning för ideella initiativ. o Kommunen stödjer initiativ typ Friska Karlstad o Fler arenor ger fler möjligheter till spontanidrott.

8 UTVECKLING AV IDROTTSSKOLAN o Låt flera skolor och fritidshem delta. o Samordna bussturer till flera anläggningar. o Flera idrotter i samma anläggning. o Begränsa inte antalet tillfällen per idrott. o Högstadie- och gymnasieelever är ledare i sin idrott tillsammans med en vuxen. o Unga leder yngre. o Fixa nybörjarmottagande i klubben. ANLÄGGNINGAR BEFINTLIGA OCH NYA Utnyttjandet på en del anläggningar är låg och/eller ojämn. Vad händer i teorin och i praktiken? Här har föreningslivet ett stort ansvar gentemot kommunen (genom nolltaxan) och andra föreningar. T ex Löfbergs Lila Arena skola/allmänheten dagtid, Fröding Arena - skola och fritid Skolor och idrottshallar hänger ihop. Det är inte bara skolornas ansvar att bygga och renovera idrottshallar. Det måste upp på en högre nivå i kommunen. I planen: Var ska stora hallar ligga? Bättre underhåll på befintliga anläggningar och sporthallar. När man bygger tänk framtid. Större yta, fler publik, funktionellt. Bra initiativ av kommunen att utnyttja föreningarnas kompetens.

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I II En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället FoU-rapport 2008:3 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: SCANPIX FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer