Teknisk kompetens i samverkan (TKS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk kompetens i samverkan (TKS)"

Transkript

1 Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Slutrapport om hur tekniskt inriktade utbildningar kan utvecklas och profi leras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning i ett kort samt ett längre perspektiv

2

3 2 RAPPORT Datum Vår beteckning VIAN/ 2007: Vår handläggare Benny Erixon Projektledare 1. Sammanfattning I KFV-regionen finns ett flertal kända exportföretag som har sin bas eller väsentliga delar av sin verksamhet här. Många medelstora och mindre företag har antingen egen verksamhet eller arbetar som underleverantörer till de större exportföretagen. Produktion och produktionsteknik är en av företagens viktigaste verksamhet. Industriföretagen har drygt tretusen anställda i regionen, där en stor del av arbetskraften står inför en generationsväxling. Om företagen i regionen ska kunna utveckla sin konkurrenskraft och bibehålla sina goda traditioner inom produktionsutveckling krävs en gemensam satsning på en modern tekniskt inriktad utbildning som uppfyller industriföretagens aktuella och framtida kompetensbehov. Medarbetare i produktionen är en nyckelgrupp eftersom de måste hantera en avancerad produktions- och processteknik med hög grad av automation. Trenden är att intresset bland ungdomar för yrkesinriktade utbildningar har ökat och att de teoretiska inriktningarna har tappat en del av sin tidigare position. Här är gymnasieprogram med tydliga yrken inom bygg, energi och elteknik de stora vinnarna med många sökande ungdomar. Industriprogram, automation, elektronik och naturvetenskap med teknikinriktningar har fortfarande svagare elevintresse, trots en mycket gynnsam arbetsmarknad och stor efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft. Elevunderlaget för gymnasieorganisationen kommer ganska drastiskt att sjunka med drygt femhundra elever de närmaste fem åren i regionen. En annan faktor som ytterligare ökar konkurrensen om eleverna är alla nystartade privata gymnasieskolor i andra kommuner som har en mycket aggressiv marknadsföring riktad till regionens yngre elever. För att undersöka möjligheten till att öka intresset av tekniskt inriktade utbildningar har jag besökt ett antal framgångsrika utbildningsaktörer såväl kommunala som företagsanknutna med teknikcollegestatus. Här finns goda exempel på samverkan mellan företag och gymnasieskola som tillsammans har möjligheten att styra utbildningarnas dimensionering, innehåll och kvalitet. Ett delat ägandeansvar med arbetslivet i framtidens organisation skulle bättre möta upp företagens kommande rekryteringsbehov och den mycket snabba tekniska utvecklingen. Under projektet har intervjuer genomförts med industriföretag i KFV-regionen där behoven av kompetensutveckling och rekryteringsbehov i både kort- och långt tidsperspektiv har kartlagts. Företagen signalerar om aktuella och framtida behov av stöd med rekrytering och kompetensutveckling samt har ett önskemål om enkla kommunikationsvägar in i utbildningssystemet. För att möta kommande behov krävs att ett antal inriktningar samordnas inom programgymnasiet och vuxenutbildningen

4 3 till en tydlig teknisk sektor, där flexibiliteten ökas och erbjuder kompetensutveckling för anställda och arbetslösa. Organisationen ska ha mer fokus på arbetsmarknaden och utbildningen bör individanpassas för eleven. Teknisk sektor ska möjliggöra en anpassning till utbildningar efter specifika förutsättningar och yrkesprofiler som finns i regionen, där eleverna kommer att vara de stora vinnarna. I teknisk sektor ingår förutom gymnasiet, Viadidakts kompetens och upparbetade nätverk med privata utbildningsaktörer, KY-utbildningar och högskolor samt samverkan med andra lärcentra runt om landet. En förutsättning för att lyckas är att de nya funktionerna finns med i organisationen som ansvarar för samverkan/coachning, marknadsföring/information och vuxenutbildning/företagsrådgivning. För att nå framgångar måste vi inleda med att förändra attityder och förhållningssätt inom organisationen, samt att levandegöra målbilden över verksamheten. Ett uthålligt utvecklingsarbete leder till ökande effektivitet, nöjdare elever och ökad yrkesstatus för lärarna samt en varaktig ekonomi. För att få kraft i organisationen för teknisk sektor ska skolledaren ha stöd av ledningsgruppen för driften samt ett utvecklingsråd sammansatt av arbetslivet. Initialt kommer marknadsföringen att vara mycket viktig för organisationen, den ska starkt profileras för näringslivet i region och tydliggöra elevernas goda möjligheter till yrken och en industrikarriär eller fortsatta studier. I ett längre tidsperspektiv är organisationens varumärkesbyggande viktigt som delvis är utbildningens identitet, samt den bild utbildare och bransch förmedlar. Det är min förhoppning att detta projekt ska intressera KFV-regionens kommuner och företag att inleda ett nära samarbete kring ett nytt modernt Teknikcity och tillsammans bli den konkurrensfaktor som skapar framgång. Projektstudien har utarbetats av Benny Erixon vid Viadidakt. I projektet har en styrgrupp verkat aktivt i processen samt en referensgrupp som har haft rollen som bollplank. Styrgrupp Bengt Kullberg Ing-Mari Frössevi Tomas Hartikainen Håkan Lind Owe Karlsson Helene Björkqvist Referensgrupp Anita Karlsson Gun Wantell Kjell Persson Kenneth Williamson Leif Johansson Sophia Odre Veronica Fors V:a Sörmlands Industriförening Utbildningsförvaltningen Lindengymnasiet SKF Mekan AB SKF Mekan AB Viadidakt Ericsson AB Ericsson AB Voith Paper Fabrics Högsjö AB Williamsons Metallfabrik AB AWI Engström AB Cesium AB Sörmlands Grafiska Quebecor AB

5 Innehållsförteckning 4 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Mål/Syfte Frågeställning Arbetsmetod Vilka signaler har samtal och möten gett (SWOT*) Våra starka sidor Våra svagheter Våra möjligheter Hoten mot oss Kraft i organisationen (TKS) Ledningsgrupp Beskrivning av yrkesroller Apu-coachen Utbildningsrådgivaren Ungdomsinformatören Utveckling av teknisk kompetens i samverkan (TKS) Teknisk sektor Vad bör nästa steg vara Inriktningsbeslut Målgrupper Organisation Samordning Kompetensutveckling Marknadsföring Utveckling av handledarrollen Certifiering Källförteckning Tryckta Seminarier Studiebesök på utbildningar/teknikcollege Intervjuer/samtal...20

6 5 2. Inledning 2.1 Bakgrund I dagsläget är det brist på tekniskt inriktade utbildningar för vuxna mot industriproduktion och produktionsteknik. Det är på sikt är ett hot mot företagen i regionen om vi inte kan tillgodose kompetensförsörjningen. Samverkan med näringslivet behöver utvecklas, det är viktigt för all gymnasial utbildning och avgörande betydelse för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet. Flertalet av dagens ungdomar inom tekniskt inriktade utbildningar är pojkar/män. De tekniska programmen finns på Lindengymnasiet och Duveholmsgymnasiet. De är av tradition inriktade på regionens gymnasieungdomar. 2.2 Mål/Syfte Projektet skall leda fram till förslag hur tekniskt inriktade utbildningar skall utvecklas och profileras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning i ett kort samt ett längre perspektiv. En viktig del i uppdraget är att utveckla en process för att nå ökad samverkan och kommunikation med arbetslivet. Enligt projektdirektiven ska förslag redovisas hur tekniskt inriktade utbildningar kan organiseras för att förenkla kommunikationen mellan företag och utbildning samt underlätta samverkan. Ungdomar och vuxna skall kunna erbjudas attraktiva tekniskt inriktade utbildningar som sker i samverkan med regionens företag och ökar individens möjligheter till en yrkeskarriär inom industrin eller fortsatta högre studier. Förslag till hur vi gemensamt marknadsför tekniskt inriktade utbildningar från grundskola till vuxenutbildning. 2.3 Frågeställning Hur utvecklar vi tekniskt inriktade utbildningar för ungdomar och vuxna i samverkan med företagen? Vilka organisatoriska förändringar krävs för att skapa en bra grund till fortsatt utveckling av de tekniskt inriktade utbildningarna för att tillgodose företagens behov av kompetensutveckling? Kompetensutveckling ska innehålla validering, enstaka kurser, hela program samt lärlingsutbildning. Hur kan företagen tillsammans med skolan på ett effektivt sätt marknadsföra tekniskt inriktade utbildningar från grundskolan till vuxenutbildning? Hur intresserar vi flickor för tekniskt inriktade utbildningar? På vilket sätt kan vi gemensamt med företagen kvalitetssäkra tekniskt inriktade utbildningar samt medverka till rekrytering av kvalificerade yrkeslärare? 2.4 Arbetsmetod Projektet sker i samverkan mellan arbetsliv, vuxenutbildning samt gymnasieskola och har letts av mig som projektledare från januari t o m juni-07. Under projekttiden har en styrgrupp deltagit aktivt i arbetsprocessen med stöd av en loggbok och återkommande möten varannan vecka. För att ytterligare förankra processen har jag

7 6 haft en referensgrupp i projektet bestående av företagsrepresentanter. För att utreda teknikföretagens behov av kompetensförsörjning har samtal och djupintervjuer genomförts på ett flertal företag i KFV-regionen. Grunden för företagsintervjuerna är V:a Sörmlands Industriförenings enkätundersökning i regionen, gällande utbildningsbehov och personalrekrytering. Under projekttiden har jag intervjuat samtliga tekniskt inriktade utbildningar i regionen för att informera om pågående projekt samt för att utreda gymnasieprogrammens styrkor och attityder till förändringar. Med mina tidigare erfarenheter och dessa möten med såväl gymnasiet och företagen, har jag fått en god bild av våra lokala teknikutbildningar och de behov som finns i arbetslivet. Resultatet av denna undersökning finns att läsa i swot-analysen som pekar på en rad åtgärder för att öka kontaktytorna mellan de tekniskt inriktade utbildningarna och arbetslivet. Betydelsefullt material som jag har tagit del av är Skola 2021 från Karios Future samt ett flertal rapporter och utredningar från Skolverket och Svenskt Näringsliv (se källförteckning 8.1). Dessutom har jag kunnat studera marknadsföringen hos framgångsrika skolor via hemsidor och trycksaker, vilket har bidragit till idéer och förslag. En omfattande del i min omvärldsbevakning är de studiebesök jag har genomfört i Örebro, Finspång, Södertälje, Arboga och Fagersta vilka är goda exempel på attraktiva teknikutbildningar, såväl kommunala som företagsanknutna med teknikcollegestatus. (se källförteckning 8.3) Jag har deltagit på Teknikföretagens Rikskonferens från ord till handling i Norrköping, där en av flera givande föreläsningar hade rubriken Teknikcollege i Praktiken. Dessutom har jag deltagit på en arbetsmarknadsdag anordnad av regionala kompetensrådet samt ett seminarier ordnat av Valideringsdelegationen. Styrgruppen och referensgruppen har tagit del av utredningen och de ansluter sig till de idéer och förslag till en ny samordnad organisation inom teknisk sektor. 3. Vilka signaler har samtal och möten gett (SWOT*) * SWOT är en vedertagen analysmetod som innebär att man undersöker styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (Engelska: strengths, weaknesses, opportunities and threats) 3.1 Våra starka sidor Viadidakt levererar olika former av utbildning som kompletteras med kompetent rådgivning och resurser i form av lokaler samt administrativt stöd. Organisationen förvaltas gemensamt av Katrineholm och Vingåker och samverkar i hög grad med AU-centrum i Flen. Viadidakt har ett väl uppbyggt nätverk och samverkar med 22 högskolor och 137 lärcentra i landet, samt har upphandlade avtal med ett 30-tal utbildningsföretag. Organisationen kan tillföra TKS en stabilitet och bredd samt medverka till företagsunika utbildningar som bygger på långsiktighet.

8 Gymnasieskolans yrkesinriktade program håller i jämförelse med andra kommuner en hög kvalitet när det gäller kompetens och utrustningsnivå. Den arbetsplatsförlagda utbildningen är organiserad och väl etablerad bland regionens företag. Lärarlagen på yrkesinriktade program har ett mycket positivt förhållningssätt till en utveckling och förändring av nuvarande organisation. Personalen har insikt i att utbildningen behöver sätta fokus på arbetsmarknaden och individanpassas för elever, vilket är helt avgörande för framgångsrik yrkesutbildning. V:a Sörmlands Industriförening är engagerad i en satsning, och medverkar aktivt i processen, för en modern tekniskt inriktad utbildning som anpassas efter regionens arbetsmarknad. IT-gymnasiet på Linden är ett attraktivt program med hög status som tilltalar såväl killar som tjejer med teoretiska ambitioner och teknikintresse. Programmet har hög kompetens i områden som programmering, webbdesign, multimedia, datorkommunikation, operativsystem och IT-samordning. Det specialutformade Industriprogrammet har erfarenhet att bedriva uppdragsutbildningar som anpassas efter företagens och individens behov. Programmet har hög kompetens i inriktningar som svetsmetoder och cnc-teknik. Matchning av elever till anställning är ett arbetssätt som blir allt vanligare, då eleverna är eftertraktade på arbetsmarknaden. Fordonsprogrammet har sedan mitten av nittiotalet haft en positiv trend och lärarlaget har en utvecklad strategi hur relationen med branschen ska upprätthållas och utvecklas. Programmet har gemensamt med företagen utvecklat lärlingsutbildning med inriktning tunga fordon, maskinreparatör och har utbildningssamverkan med Svensk Bilprovning. Fordonsteknik är en inriktning med många olika teknikområden och har ett stort kursutbud att erbjuda eleverna. Elektronik/Datorteknik har en utvecklad utbildningssamverkan med Ericsson som ökar möjlighet till anställning för eleven och företaget får därigenom en bra rekryteringssituation av ung grundutbildad arbetskraft. Lärarlaget har hög kompetens i områden som elektronik/digitalteknik och teknik kring lokala nätverk. Automation har hög kompetens i områden som robotteknik, programmering och reglerteknik. Industriföretagen signalerar ett aktuellt och kommande behov av rekryteringar av personal med kunskaper i styr- och reglerteknik. Inriktningen ger eleverna en bra grund och möjlighet till en industrikarriär med utvecklingsmöjligheter. 3.2 Våra svagheter Samverkan mellan de tekniska programmen i gymnasieorganisationen är låg och omdömen som vattentäta skott kan ibland vara en lämplig beskrivning. Arbetslagsutveckling försvåras då lärarkompetens tillhör olika rektorsområden. Den fysiska placeringen av nuvarande program i olika skolor försvårar flexibla utbildningsstrukturer och utveckling av TKS-organisationen. 7

9 8 Stora skolor innebär en mer komplex organisation som försvårar samarbetet mellan yrkes- och kärnämneslärare. Utbildningsdagen upplevs som splittrad och elever får svårt att se helheten och motivationen sjunker för basämnen såsom svenska, engelska och matematik. Kommunikation Gymnasieskolan och Viadidakt har ett otydligt uppdrag och svagheter organisatoriskt för att möta upp ett kommande behov, när det gäller yrkesutbildning för vuxna och uppdragsutbildningar inom teknisk sektor. Programråden är för en del utbildningar inte alltid den utvecklande arena som den var tänkt att vara och får ofta kritiska omdömen från både skola och företag. Företagen lever med en hög utvecklingstakt och skulle önska flexiblare arbetssätt och tydligare organisation inom utbildningssystemet. Företagen signalerar ett behov av ökat samarbete kring tekniskt inriktade utbildningar, men upplever organisationen i olika grad som spretig och otydlig. Företagen behöver tydligare kommunicera sina kompetensbehov genom att bättre definiera kärnkompetens och hela yrkesroller. Vårda sitt varumärke på rekryteringsmarknaden. Marknadsföringen av tekniska program tenderar att vara kortsiktig och sakna strategi, då olika skolor och rektorsområden kommer att konkurrera om samma elever i en framtida situation där lärarjobb och program är hotade. Varumärkesbyggande handlar lite om kampanjer och projekt, men mera om att vara tydlig och konsekvent i arbetet och allt vi säger måste bevisas och utföras. 3.3 Våra möjligheter Företagen i KFV-regionen har för närvarande brist på kvalificerad arbetskraft inom produktionsteknik. På sikt är det ett hot mot kompetensförsörjningen och företagens konkurrenskraft och därmed regionens tillväxt. Vi har ett ökande antal arbetslösa ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och behöver skaffa sig en gångbar kompetens eller en helt ny yrkesutbildning. Det är brist på tekniska yrkesutbildningar i vår region för vuxna och strukturer som stödjer ett livslångt lärande. Gå från ord till handling och utveckla en valideringsstruktur som ger yrkesläraren dubbelkompetens samt ökar kontaktytan mot respektive bransch. Validering i kombination med ett flexibelt utbildningssystem kan bidra till att lösa teknikföretagens rekryteringsbehov. Teknikföretagen står inför stora pensionsavgångar och behöver fasa in yrkesutbildad arbetskraft och överföra kompetens mellan generationerna. Tekniskt inriktade utbildningar i KFV-region bör i sin marknadsföring komplettera varandra så de lockar fler elever. I samverkan med företagen borde tekniska inriktningar skaffa sig en gemensam varumärkesportfölj och en långsiktig strategi med målet att öka teknikintresset i grundskolans alla stadier bland tjejer och killar.

10 9 TKS kan bli en gemensam nysatsning i samverkan med företagen i regionen i byggandet av en modern yrkesutbildning med utrustning som följer med i utvecklingen. En satsning på gemensamma lokaler höjer kvalitén på utbildningarna. Genom samverkan sparar alla parter både tid och resurser samt säkerställer företagens utveckling. Samverkan är en konkurrensfaktor att räkna med där företagen, kommunerna och framförallt elever kommer att vara stora vinnare. En operativ driftsledning av organisationen som ingår i utvecklingsrådet och snabbt kan göra förändringar med fokus på arbetsmarknad och utbildningsbehov i arbetslivet. (Plattare organisation) TKS utvecklar och säkrar regionens position på utbildningsmarknaden samt medverkar till långsiktiga relationer mellan utbildningsaktörer och teknikföretag. Målet är att utforma utbildningen med sammanhållna arbetsdagar och att lägga stor vikt på teamarbete och ämnesintegration. Satsa på riktiga projekt där yrkesrollens profilämnen sker i uppdragsform och liknar arbetssituationer som väntar i yrkeslivet. Vuxenutbildning ska integreras med ungdomar och så vuxna har tillgång till enstaka kurser och företagsförlagd utbildning. Kvalitetssäkra och certifiera utbildningen samt en eventuell dockning till angränsande Teknikcollege. Genom nätverk sker erfarenhetsutbyte och gemensam fortbildning, vilket utvecklar utbildningen och lärare. 3.4 Hoten mot oss Teknikinriktade program står inför en ökad konkurrens då elevunderlaget sjunker kraftigt de fem närmaste åren och marknadsföringen från gymnasieskolor på annan ort blir allt aggressivare till regionens grundskoleelever. Statusen på tekniskt inriktade utbildningar är i dagsläget ganska låg, trots ett mycket gynnsamt arbetsmarknadsläge. Utbildningsinriktningar inom produktionstekniska området kan riskera nedläggning inom ett par år om inte statusen kan höjas genom nytänkande och ett gemensamt ansvarstagande mellan industriföretagen och kommuner. Tiden rinner ifrån oss i långa beslutprocesser och genomförandetider av en ny modern tekniskt inriktad utbildning i samverkan med näringslivet. Andra branscher i samverkan med utbildningsaktörer och enskilda gymnasieprogram startar attraktiva utbildningar och tar positioner som ökar konkurrensen om eleverna. Gymnasieskolan kan få svårigheter att leverera kvalificerad arbetskraft till industrin, vilket resulterar i att företagen försämrar sin konkurrenskraft och tvingas starta inbyggda yrkesutbildningar i ordinarie verksamhet. Detta kan leda till att företagen sluter sig och tappar intresse till ett utvecklande samarbete. Tekniskt inriktad utbildning får svårigheter att rekrytera kompetenta yrkeslärare.

11 4. Kraft i organisationen (TKS) För att utveckla ett modernt TKS krävs en gemensam styr- och ledningsfunktion där näringsliv och kommun har ett delat ansvar och engagemang. För att fördjupa detta samarbete bör aktuella programråd utvecklas till ett utvecklingsråd med större befogenheter och ansvar. I utvecklingsrådet finns fem företagsrepresentanter och fem utbildningsrepresentanter från TKS. Ordföranden är utsedd från näringslivet och vice ordförande samt sekreterarfunktion utses från TKS. 10 Organisation TKS Utvecklingsråd Ledningsgrupp TKS Ungdomsinformatör Lärarsamordnare Rektor/VD? APU-coach Utbildningsrådgivare Näringsliv Näringsliv Ordförande Näringsliv Näringsliv Näringsliv Utvecklingsrådet utvecklar och ansvarar för följande mål: TKS har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag Utbildningsstruktur och utbildningsformer för vuxna och ungdomar. Tydliga profiler Öppna upp arbetslivet och skolan mot varandra och medverka till samverkan Säkerställa utbildningens kvalitet Verka för kreativ och stimulerande lärmiljö för såväl tjejer och killar Modern utrustning som ger eleverna möjlighet till lärande i ny teknik Sammanhållna arbetsdagar Lagarbete och ämnesintegration mellan praktiska och teoretiska ämnen Lärande i arbete när det gäller projekt, APU, lärlingsutbildning och sommarjobb. Marknadsföra och stimulera elevernas intresse för teknik och entreprenörskap samt synliggöra näringslivet i KFV-regionen

12 11 TKS har möjlighet att bli den aktör i samhället som har ett mycket starkt partnerskap med teknikföretagen, då verksamhet som uppdragsutbildning och yrkesutbildning för vuxna tillhör ordinarie verksamhet inom TKS. Ett gemensamt utbildningsansvar mellan skola/företag för yrkesprofiler och matchning av elever och studerande kommer att innebära ett nytt förhållningssätt och nya funktioner inom TKS-organisationen. TKS kommer att tydligare fokusera på arbetsmarknaden och möjliggöra flexibla utbildningsvägar i kursutbud som svarar upp till företagens aktuella behov. Marknadsföring av teknik och möten mellan grundskola och näringsliv är en viktig del för att skapa ett större elevintresse och öka kunskap om våra företag i regionen. 4.1 Ledningsgrupp Skolledaren har en ledningsgrupp till hjälp för driften och utvecklingen av TKS. Där ingår de nya funktionerna som utbildningsrådgivare, Apu-coach, ungdomsinformatören samt en lärarrepresentant. En ledningsgrupp ökar drivkraften i organisation och underlättar förankringsarbetet kring nya uppdrag och medverkar till en effektivare utbildning. För att lyckas med detta måste vi inleda med att förändra attityder och förhållningssätt inom organisationen, samt att levandegöra målbilden för verksamheten. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktning för verksamheten, ta till vara potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt definiera och följa upp målen. En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helhet, ha klara tydliga mål. Organisationen verksamhet måste värderas med tanke på utvecklingen och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt utvecklingsarbete leder till ökande effektivitet, nöjdare elever och ökad yrkesstatus till lärarna samt en varaktig ekonomi på lång sikt. 5. Beskrivning av yrkesroller 5.1 Apu-coachen Är att samordna den arbetsplatsförlagda utbildning och utveckla den framtida tekniskt inriktade lärlingsutbildningen. I yrkesrollen krävs god kännedom om kurssystem och att vara väl insatt i teknikföretagens verksamhet och kompetensbehov. Informera och uppdatera lärare och personal om nyheter på teknikföretag och utvecklingen på arbetsmarknaden. Utveckla nya företagsförlagda kurser och yrkesinriktningar i samverkan med företagen.

13 12 Tillsammans med lärarlaget orientera och profilera samt coacha elever till anställning eller fortsatta studier. Ge personlig handledning gällande yrkesvägledning och planera tiden på företaget samt finnas till hands för stöd och kontroll. SAMVERKAN FÖRETAG/TKS (APU-coach och lärarlag) Åk 1 Åk 2 Åk 3 Besök och Info om teknikföretag samt yrken Sommarjobb Vägledning matchning av elev/företag Sommarjobb Utb.ansvar Företag/Skola Ex lärlingsspår Anställningsbara Orientering Yrkesprofilering Coachning 5.2 Utbildningsrådgivaren Är att utveckla vuxenutbildning och uppdragsutbildningar samt en valideringsstruktur i samverkan med TKS. Anställningen delas mellan Viadidakt och bildningsförvaltningen för att yrkeskompetensen ska utvecklas och bibehålls gällande upparbetade nätverk, resurser och högskolekontakter. En viktig uppgift är att bygga upp relationer med teknikföretagen i vår region och bli en tydlig samarbetspartner och rådgivare gällande kompetensutveckling för anställda. Att bygga vidare på ett varumärke och ta vald position på utbildningsmarknaden kräver tydlighet, kontinuitet och uthållighet. Det kräver god struktur och ett utåtriktat arbetssätt med kundansvar enligt plattformsbegreppet för att nå planerade utbildningsvolymer och skapa kundunika lösningar för företagen.

14 13 Produktstrategi - Utbildningsrådgivare Proaktivitet Kvalitetssäkring, teamwork -Kundansvarig rådgivare Färdriktning Behålla företagskunder Nya företagskunder Tradionellt Produktorienterat Skicka kataloger Flexibla och kundunika lösningar och större möjligheter Reaktivitet Ordermottagare Mindre komplexitet Figuren ovan beskriver en tänkt färdriktning för att öka flexibiliteten och utveckla arbetssätt. 5.3 Ungdomsinformatören Med stöd av utvecklingsrådet stimulera och öka intresset för teknik bland lärare och elever i grundskolan. Öppna upp arbetslivet och grundskolan mot varandra och skapa platser för en utvecklande samverkan. Synliggöra yrken och tekniska inriktningar som finns i näringslivet i KFVregionen. Skapa informationsvägar som underlättar elevernas sökande av kunskap och erfarenhet ute på företagen. Utveckla och stimulera elevernas entreprenörskap och intresse för teknik. Bedriva attitydförändringsarbete som stödjer tjejer i sina studieval till tekniskt inriktad utbildning. Verka för att undervisningen i teknik utvecklas på grundskolan och minst når upp till kunskapsmålen i samverkan med TKS, Komtek eller Cetis.

15 14 6. Utveckling av teknisk kompetens i samverkan (TKS) Behov? Vilka? Hur/Vad? Resultat Regionens Arbetsliv Grundläggande yrkeskunskaper för ungdomar Omställning till nya yrkeskunskaper Teknisk Sektor Ex. Yrken IT-Tekniker Maskiningenjör Testutvecklare CNC-operatör Svetsare Processoperatör Underhålla och utveckla yrkeskunskaper Fordonstekniker Gjuterioperatör TKS ska erbjuda utbildning för följande tre målgrupper. Yrkesutbildning för ungdomar Personalutbildning för anställda Utbildning för varslade och arbetslösa Den nya strategin med vuxna och ungdomar som målgrupp skapar en bra plattform i TKS-organisationen för utveckling för såväl vuxna och ungdomar som personal samt att resurserna används på ett effektivare sätt. Genom en nära koppling till företagens verksamhet i regionen får utbildningsspåren en tydlig profil. Nyckeln till framgång är en modern, individanpassad utbildning i nära samarbete med regionens företag. Studie- och yrkesvägledning utgör en viktig insats för att ge elever underlag för att orientera sig på förändlig och allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. De företag som deltar i samverkan bör ha ett långsiktigt engagemang. Ett ökat ansvarstagande från företagen med ett delat ägandeansvar kommer underlätta rekryteringen av medarbetare på framtidens arbetsmarknad samt att deras konkurrenskraft utvecklas.

16 15 Målet för TKS är en yrkesutbildning som utvecklar kompetens och profiler som efterfrågas i dagens och morgondagens arbetsmarknad. TKS skall vara en attraktiv utbildning för såväl ungdomar som vuxna, som utgår från en företagarverklighet som leder till anställning efter avslutad utbildning eller vidare studier. 6.1 Teknisk sektor Teknisk sektor Högskoleförberedande utbildning Yrkesutbildning Lärlingsutbildning IT/Design Datorteknik/Elektronik Vuxenutbildning på gymnasial nivå Produktionsteknik/NV-Teknik Automationsteknik Fordonsteknik Företagsförlagd Utbildning Externa utbildningsaktörer Valideringsprocess Regionens Arbetsliv Den flexibla strukturen i organisationen innebär att inriktningsspåren inte är lika fast knutna till sektorn som inriktningarna är till programmen idag. Här finns möjligheter att anpassa och utforma utbildningen efter specifika förutsättningar och yrkesprofiler som finns lokalt. Inom teknisk sektor kommer tre olika spår att finnas under förutsättning att kommande gymnasieutredningen föreslår lärlingsutbildning. I teknisk sektor ingår inte bygg, vvs och elteknik som har mycket att vinna på en högre grad av samverkan och skulle i framtiden kunna bilda en egen bygg- och installationssektor. Bygg- och installationssektorn är hårt knutna till sina branscher och har en mindre flexibilitet i kursutbudet på grund av branschkrav och lärlingsbok. En annan aspekt är att gymnasieskolans tekniska sektor inte ska bli för stor och komplex med tanke på att sektorn kommer att erbjuda vuxna utbildningar. Validering är en effektiv metod i samband med vuxenutbildning för att bredda rekryteringsunderlaget och kompetenssäkra personal samt undvika onödiga utbildningar. Valideringskompetens finns inom förvaltningen då flera utredningsprojekt har genomförts, här är Ellwynska skolan en föregångare där valideringsutbildning ingår i ordinarie verksamhet för vuxna. Teknisk sektor behöver utveckla ett samarbete med branschen inom olika yrkesområden och få mandat att utfärda dokumentation kopplat till olika branschkriterier eller gymnasiekurser. Validering skulle innebära dubbelkompetens för yrkesläraren, samtidigt som en tät kontakt med branschen utvecklas och säkerställer en uppdaterad teknisk sektor för både ungdomar och vuxna. Den valideringsstruktur som etableras inom vuxenutbildningen bör också finnas med när man ser på elevers kunskaper i gymnasiet i samband med omval av utbildningsprofiler.

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer