Glj SJÖFARTSVERKET 1-Jandläggare, direkuelefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glj SJÖFARTSVERKET 1-Jandläggare, direkuelefon"

Transkript

1 cjlt Glj SJÖFARTSVERKET 1-Jandläggare, direkuelefon Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning N I)TR Näringsdepartementet STOCKHOLM Delrapport om uppdrag att tillkalla en särskild om rekrytering av personal till sjöfartssektorn expertgrupp Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att tillkalla en särskild expertgrupp med uppgiften att verka för ökad rekrytering till sjöfartssektorn. 1 uppdraget ingår att Sjöfartsverket senast den 15 april 2009 till Näringsdepartementet ska lämna en rapport med förslag på en handlingsplan och inriktning för expertgruppens fortsatta arbete. Sj öfartsverket lämnar härmed sin rapport. 1 handläggningen av detta ärende, som har beslutats av generaldirektören Jan-Olof Selén, har deltagit chefen för Sjöfart och Samhälle Tage Edvardsson, chefen för Transportpolitiska enheten Magnus Sundström samt projektiedaren Alf Brodin, den senare föredragande. Alf B 9din I:\SoS Genlensaiu_AKTUELUO4_Sjöf,rts. och tnnspor(poii;ik\rekry(erjngsuppdrag\mjssjyd~x Posladress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slousgatan

2 UPPDRAGET ATT TILLKALLA EN SÄRSKILD EXPERTGRUPP OM REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN DELRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FÖR DET FORTSATTA ARBETET

3 Norrköping Tel: Fax:

4 UPPDRAGET ATT TILLKALLA EN SÄRSKILD EXPERTGRUPP OM REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN Datum: Vår beteckning: Norrköping Tel: Fax:

5 Uppdraget I oktober 2008 gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att tillkalla en särskild expertgrupp med uppgiften att verka för ökad rekrytering till sjöfartssektorn. Den brett sammansatta expertgruppen skulle tillsammans med Sjöfartsverket se över hur sektorns möjligheter att rekrytera personal kan förbättras. Det förväntade resultatet av expertgruppens arbete ska vara en handlingsplan för hur sektorns både statens och näringens behov av sjöfartskunnig arbetskraft ska tillgodoses i ett längre perspektiv. Ett förslag på handlingsplan och inriktning på det fortsatta arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april Uppdragets slutrapport med en handlingsplan och förslag på genomförande respektive finansiering ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 mars Bakgrund Generellt har sjöfartssektorn över de senaste decennierna inte haft någon stark och slående image, även om utvecklingen pekat uppåt sedan sekelskiftet. Kring detta finns det inom sektorn en relativt spridd medvetenhet. Samtidigt finns det också en förhoppning om att bredare gemensamma satsningar borde kunna förändra detta till det bättre. Sektorn har stor betydelse för samhället, men få är medvetna om detta. Det är inte heller känt vilka utbildningar, yrkesområden och karriärvägar som finns inom sjöfartssektorn. Branschen har haft svårt att rekrytera kvalificerad personal trots att det ser ut att finnas ett växande behov under de närmaste åren. Trots att mediebilden ofta varit negativ, med fokus på olyckor, pirater, oljeutsläpp och särkrav för arbetsgivare, gör sektorn stor samhällsnytta och erbjuder ett miljövänligt sätt att transportera. Den svenska sjöfartssektorn är både seriös och ansvarstagande samtidigt som Sverige återfinns bland de högst rankade länderna i världen när det gäller sjösäkerhet. Branschen kan erbjuda spännande yrkesinriktningar och karriärval där man arbetar med ett brett internationellt kontaktnät och har goda framtidsutsikter. Idag saknas dock en samlad kommunikation för att föra ut dessa fakta och locka fler att söka sig en maritim framtid. Det står samtidigt klart att det väntar stora pensionsavgångar inom de närmaste åren inom sektorn och för att kunna fylla dessa luckor måste det ske en breddad rekrytering. Sid 1

6 Definition av sjöfartssektorn När man talar om sjöfartssektorn tänker många på den del av näringen som handlar om fartyg och att arbeta till sjöss. Ofta faller sig detta naturligt och utgör spontant något som är lätt att definiera. Själva sjöfarten kommer på så vis att ofta utgöra centrum för samtalet. Samtidigt skriver EU i sin maritima strategi för 2009 till 2018 att ungefär 70 % av alla sjöfartsrelaterade jobb är kunskapsintensiva, högkvalificerade arbeten på land. Också inom Expertgruppen har det visat sig finnas en paljett av åsikter kring vad som utgör, vad som ingår i, eller vad som inte utgör eller inte ingår i det som här benämns sjöfartssektorn. För fortsättningen kan det vara av vikt att ha en definition av detta centrala begrepp. Gruppen behöver kunna tala om samma sak och tydligt kunna kommunicera vad som ska ingå och varför. Hur begrepp såsom sjöfart, sjöfartsnäringen, sjöfartsbranschen, sjöfartsklustret och sjöfartssektorn förhåller sig till EU-begreppet maritim sektor, kan kanske inte definieras i detalj, men bör göras något entydigare än idag. Att dra en skarp gräns mellan sjöfartssektorn och angränsande verksamheter har således inte visat sig helt lätt. Expertgruppen har dock valt att tolka begreppet sjöfartssektorn brett. Anledningen till att en vidare definition har valts är för att kunna gå vidare på bred front inom rekryteringen. Expertgruppen ser att en trolig förutsättning för att idag och i framtiden kunna rekrytera till sjöyrken är att ungdomarna redan från början görs medvetna om de många landbaserade karriärvägar och spännande utmaningar som finns. Detta bygger på att man också inkluderar den verksamhet som bedrivs bland företag och organisationer som har direkt eller indirekt anknytning till sjöfart och fartyg. Genomförda aktiviteter inom uppdraget I december skickades en inbjudan ut till drygt 50 olika organisationer med erbjudande om att delta i ett inledande möte för en expertgrupp. Drygt 30 personer samlades i januari i ett möte med Sjöfartsverkets generaldirektör som mötesordförande. Inledningsvis presenterades dagens bild av rekryteringsläget av skola, näringsliv och Arbetsförmedlingen. Därefter arbetade gruppen med att definiera problemområden i syfte att skapa en gemensam och heltäckande bild. De underlag som producerades och den diskussion som hölls sammanfattades därefter av verkets representanter. Detta ganska buskiga material av åsikter som Sid 2

7 hade framförts på olika sätt, ansades sedan genom en gruppering i tre skilda teman 1. Det kändes här angeläget att säkerställa att denna gruppering i tre temagrupper hade god knytning till den allmänna bilden inom sektorn, och föreföll rimlig hos deltagarna från mötet. Därför genomfördes också ett extra beredningsmöte i en mindre grupp som kom att ha vissa åsikter kring vad som presenterades. Gruppen, som inkluderar de tre utsedda koordinatörerna, kom dock i huvudsak att sanktionera det underlag som förevisades. Sammanfattandet av de åsikter som hade vädrats vid första mötet i tre arbetsteman gjordes för att detta föreföll vara en rimlig fördelning av den mångfald av punkter som Expertgruppen önskade gå vidare med. Det andra mötet med Expertgruppen hölls i mars i Göteborg med 29 närvarande representanter. För att ta lärdom av hur andra branscher arbetar med rekryteringsfrågor höll också en inbjuden representant från Skogsindustrierna en presentation av deras breda och nu sedan tio år pågående rekryteringskampanj. En kampanj som kommit att visa på vikten av att de aktiviteter som bedrivs pågår oförtrutet i såväl låg- som högkonjunktur. Det var också under mötet i Göteborg som det visade sig problematiskt att det egentligen inte finns någon allmänt accepterad definition av vad som utgör sjöfartssektorn. Det rådde dock en enighet kring att det fortsatta arbetet kan fokusera på tre teman vilka redovisas kort här och ytterligare i detalj i bilagan. Tema 1: Attityder Under detta tema ska belysas närmare behovet av allmän samhällsinformation om hur den moderna sjöfarten ser ut. En information som bedöms behöva nå ut brett, också till olika myndigheter, för att öka förståelsen för sjömansyrket och sjöfarten. Det är viktigt att kommunicerar en mer positiv bild för framtiden. En modern och ung image som levar upp till budskapen om att branschen gärna anställer fler kvinnor och personer med varierande bakgrund såväl till sjöss som iland. Tema 2: Regelanpassning Inom detta tema ska en genomgång ske för att fastställa om det kan finnas möjlighet att anpassa olika delar av regelverket till att vara bättre anpassat till 1 Även de som var inbjudna, men som inte hade tillfälle att närvara vid detta och det kommande mötet, erbjöds tillfälle att istället skicka kommentar kring viktigare punkter som de önskade få med i de sammanfattningar som har gjorts. Sid 3

8 sektorns specifika krav. Detta gäller då såväl nationellt som internationellt regelverk, där det senare kan göra att möjligheterna till att genomföra förändringar kan visa sig begränsade. De områden som kommer att beröras är sådant som arbetstider, olika nivåer och grunder för behörigheter samt flera faktorer som faller inom ramen för arbetsmiljön. Tema 3: Utbildning Utbildningssidan intar en central roll för att kunna täcka sektorns behov av kvalificerad arbetskraft. Det är en viktig fråga att noga kartlägga hur de olika utbildningsvägarna ser ut idag, men också det behov av utbildning som finns för framtiden. Det finns i nuläget ett stort antal utbildningsvägar som i tillägg till högskolorna ger en yrkesanpassad utbildning för elever med olika utbildningsbakgrund. Möjligheten att fullgöra de krav på behörighetsgrundande praktik som ställs på olika nivåer är också en fråga som kommer att belysas. Relaterade aktiviteter i Sverige och närområdet Sedan detta uppdrag gavs till Sjöfartsverket har även EU beviljat medel till ett Interreg-projekt kallat EfficienSea med deltagande från i stort sett alla länder runt Östersjön och Norge. Inom ramen för EfficienSea har Sjöfartsverket ansvar för vad som där kallas Work Package 3, och som benämnts The Competence and Recruitment Challenge. Mellan rekryteringsuppdraget och EfficienSea sker det viss samverkan och synergier har identifierats. Den första fasen av EfficienSea WP3 består av en nulägesanalys med kartläggning av maritim utbildning på högre nivå i alla deltagande länder, en inventering av rekryteringsbehovet samt en kartläggning av pågående och genomförda rekryteringskampanjer. Detta resultat kommer att förmedlas till Expertgruppen i juni Under 2010 kommer projektet att starta ett internationellt maritimt traineeprogram samt en marknadsföringskampanj. Arbetet sker i nära samverkan med representanter från nationella maritima kluster, vilket i Sverige är Expertgruppen. I januari 2009 presenterade EU-kommissionen den nya maritima transportstrategin för tiden Ett avsnitt i strategin handlar om Human Resources, Seamanship and Maritime know-how. Det visar sig att de viktigaste punkterna som tas upp av kommissionen tydligt är i linje med vad som utgör skälet för Rektryteringsuppdraget. Det man mest betonar utgör också sådant som har betonats av deltagarna inom Expertgruppen. Det övergripande målet för strategin är att behålla storleken på sektorn, så att dess kritiska massa av anställda, som gör sektorn fortsatt konkurrenskraftig i världen, inte riskeras. När det gäller de direkta åtgärderna så anges en strävan mot: Förbättrad image för sjöfartssektorn och karriärer till sjöss, underlättad arbetskraftsmobilitet inom den marina sektorn i Europa och uppmuntra till att använda de bästa metoderna Sid 4

9 för marknadsföring och rekryteringskampanjer 2. I övrigt betonas att det är viktigt att man kan se livslånga karriärvägar inom klustret, med betoning på avancerade färdigheter, men också att möjligheterna till utvecklig ska erbjudas alla typer av personal. I linjer med detta följer, enligt Kommissionen, att utbildningsinstitutioner med sjöfartsanknytning inom EU måste ges möjligheter att utöka sitt samarbete för att kunna höja sjömännens kompetensnivå i takt med tidens krav. Detta skulle kunna ske genom att skapa nya högre utbildningsnivåer vilket också kan vara förbi STCW-konventionens krav. Ett samarbete mellan institutioner inom EU som även bör materialiseras på studentnivån genom att man, på likande sätt som inom Erasmus-utbytet inom övriga delar av universitetsvärlden, kan ha ett studentutbyte också mellan sjöfartshögskolor. Det fortsatta arbetet Som ett viktigt moment under det möte som hölls i Göteborg ingick att förmå så många av deltagarna som möjligt att anmäla sig för att delta i det fortsatta arbetet. Till de tre teman som slutligt antogs kom också ett antal av de olika deltagarna att skriva upp sig för att delta i det fortsatta arbetet. I de flesta fall kom representanter att ange ett intresse för de avsnitt där man huvudsakligen är verksamma, medan några av de större aktörerna har namngivit deltagare till alla tre temagrupperna. De tre teman som redovisats, med sina respektive underpunkter, kommer att vara den huvudsakliga inriktningen för arbetet i de tre temagrupper som nu konstituerats. Det som listas för varje grupp måste samtidigt ses som en viljeinriktning för fortsättningen. Detta eftersom varje temagrupp under det fortsatta arbetet kommer vara fri att göra avvägningar kring både inriktningen och omfattningen på arbetet, på det sätt man gemensamt finner lämpligt. Sett till det antal punkter som har kommit upp under till exempel Tema 3 Regelanpassning, så är det knappast rimligt att en arbetsgrupp av frivilliga ska kunna gå till botten med, och kunna redovisa färdiga förslag kring, fler än de 21 olika punkter som redovisas i bilaga 2. I varje temagrupp finns en från Sjöfartsverket fristående koordinator utsedd. Denne kommer att vara kontaktperson inom gruppen och gentemot Sjöfartsverket, men också sammanställa det arbete som utförs. 2 Fritt översatt av handläggaren. Även här återkommer problematiken med hur brett image of shipping skall tolkas (se också punkten Definition av sjöfartssektorn). I konsekvens med titeln på uppdraget och hur Expertgruppen valt att tolka uppdraget har begreppet sjöfartssektorn använts som översättning. Sid 5

10 Fortsatt resursbehov De temagrupper som nu har bildats kommer att i olika grad kräva personella resurser samt vissa mindre kostnader för möten. Denna del förväntas inte utgöra något större hinder för det fortsatta arbetet, även om den rådande konjunkturen delvis kan förväntas påverkar motivationen att arbeta med rekrytering. Det intresse som har visats hittills från sektorn har dock talat emot sådana farhågor. Även om Sjöfartsverket har ett administrativt huvudansvar för genomförandet av uppdraget är samverkan och aktivt deltagande från samtliga i experter den grundläggande förutsättningen för arbetet. Samtidigt handlar hela uppdraget om rekrytering för framtiden och detta kommer att kräva deltagande från den yngre generationen, en oftast relativt obemedlad kategori i samhället. För att kunna säkerställa deltagande av såväl gymnasister som högskolestudenter (vilka här är ovärderliga referensobjekt) kommer Sjöfartsverket att täcka resekostnader för dessa. Inom alla de tre föreslagna temagrupperna ingår det en del som har kallats kartläggning & framtida behov. I vilka avsnitt inom varje tema som det föreligger ett kartläggningsbehov varierar, och om detta visar sig alltför omfattade kommer det troligtvis inte att kunna genomföras. Vad som dock saknas, och som nu faller utom alla tre grupperna, är de övergripande kartläggningarna. För att kunna sätta ramarna kring det arbete som utförs inom grupperna skulle sektorn behöva kartläggas till både omfattning, de olika segment som finns och deras geografiska spridning. Förutsättningarna därvidlag blir avhängiga kostnaderna och möjligheterna till samfinansiering. Sid 6

11 Bilaga 1-3 Närmare beskrivning av temaområden för Handlingsplanen I det följande presenteras mer i detalj upplägget av de tre temaområden som identifierats av Expertgruppen och som kommer att utgöra underlag för framtagandet av den Handlingsplan som ska redovisas senast den 31 mars Sid 7

12 Tema 1: Attityder Koordinator: Emma Olindersson, studie- och yrkesvägledare, Öckerö gymnasieskola Information Det finns behov av en allmän samhällsinformation om hur den moderna sjöfarten ser ut idag. Informationen behöver nå ut brett, även till departement, myndigheter och kommuner för att öka förståelsen för sjömansyrket och sjöfarten. Det finns också behov av riktade informationssatsningar i syfte att rekrytera till den maritima sektorn, mot både elever och lärare liksom studie- och yrkesvägledare. Sjöfartssektorns attraktionsförmåga Den ständiga risken för utflaggning och bristen på konkurrenkraft kan skrämma många från att göra en satsning på en karriär inom sjöfartssektorn. Det är viktigt att arbetsgivare kommunicerar en mer positiv bild och förmedlar bilden av svensk personal som en viktig tillgång för framtiden. Det krävs en medveten kommunikation för att åstadkomma förändringar på djupet och därmed ändra på förlegade värderingar. Sjöfarten behöver en modern och ung image men måste också leva upp till budskapen om att branschen gärna anställer fler kvinnor och personer med varierande bakgrund. Mångfald En breddning av rekryteringsbasen med större fokusering på mångfald måste ske för att kunna hantera förmodad brist på arbetskraft. Därför är det också av vikt att fastställa vilka bemanningskategorier och under vilka avtal man avser rekrytera. Sjöfartssektorn bör bättre spegla samhällets sammansättning. Detta gäller såväl arbeten ombord som i alla karriärvägar i land. Kartläggning & framtida behov Den närmaste framtiden kräver en långsiktig och uthållig informationskampanj, riktad mot flera olika målgrupper. Till grund för ett sådant initiativ behövs en inventering av vad som gjorts hittills. Syftet är bland annat att se till möjligheterna att samordna resurser och aktiviteter samt att finna långsiktig finansiering. Det finns skäl att titta på hur andra branscher arbetar, till exempel skogs- och verkstadsindustrin. Där bedriver man sedan många år ett intensivt arbete i skolorna, med information och attitydpåverkande kampanjer för både elever, lärare och studie- och yrkesvägledare. Deltagare: 16 organisationer har anmält intresse för att delta i arbetet med Tema 1. Sid 8

13 Tema 2: Regelanpassning Koordinator: Per A. Sjöberger, Sveriges Redareförening Nationellt regelverk rationalitet o Sociallagstiftningen o Säkerhet Internationellt regelverk o Kriminalisering av sjömän o Hamnstaters gisslantagande av sjömän vid fartygsolyckor o ISPS-koden och dess effekter för sjömän landgång mm o EU:s undantag och särreglering för sjömän i sociala regelverk Arbetstider o Vilotidslagen minimi/maximi-lagstiftning o Ökande pappershantering och dokumentation ombord o Svenska myndigheter: Behörigheter o Förenklade rutiner för sjöbefäl att återuppta sin sjökarriär o Regelverk anpassat till fartområdet o Orimliga långa praktikkrav för att få och upprätthålla skärgårdsbehörigheter o Från kvantitativa tidskrav till kvalitativa innehållskrav på praktiken o Ge full sjötid på vägfärjor o Sänk befälspraktikkraven från 50 till 20 brt o Kvalitetssäkrad styrd praktik även för skärgårdstrafiken o Ersätt matros med styrmanspraktikant o Minska kraven på sjötid för att behålla behörigheter o Behörighetsgrundande sjöpraktik på "Naval Vessel". o Likvärdighetsbedömning av fartygs dräktighet (militärt/civilt) Arbetsmiljö o Fatigue-problematiken o Särreglering av arbetsmiljön vid ombordarbete Kartläggning & framtida behov Deltagare: 11 organisationer har anmält intresse för att delta i arbetet med Tema 2 Sid 9

14 Tema 3: Utbildning Koordinator: Jan Snöberg, Prefekt, Sjöfartshögskolan i Kalmar Kartläggning av nuläget Det finns behov av att göra en ordentlig kartläggning av dagens utbildningsutbud på olika nivåer. Utbildningsvägar idag -grundskola -gymnasieskola -KY-utbildningar -högskola grundutbildning avancerad nivå forskarutbildning - vidareutbildning / certifikatskurser / fortbildningar Pratikformer Diskussionen pågår kring att ha tydligare kvalitativa krav än de mera kvantitativa som gäller idag och därmed en mera styrd praktiktid. Idag förekommer det tre former av praktik som har sin grund var man befinner sig på utbildningsstegen; PRAO för grundskolan, APU (arbetsplatsförlag utbildning) för gymnasieskolan och FFU (fartygsförlagd utbildning) på högskolenivån. Generella utmaningar för svensk utbildning Framtida vision och möjlighet Deltagare: 14 organisationer har anmält intresse för att delta i arbetet med Tema 3 Sid 10

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok KOMPETENSUTVECKLING I UDDEVALLA KOMMUN Datum Mål Kompetensutvecklingen inom Uddevalla kommun skall * för kommunen medföra att effektiviteten förstärks genom att den anställdes

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-02-28 010302-03-01487 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Skärgårdsredarnas verksamhetsberättelse 2010

Skärgårdsredarnas verksamhetsberättelse 2010 Skärgårdsredarnas verksamhetsberättelse 2010 Höstmötet i Strömstad samlade över 120 deltagare. Under mötet deltog 16 utställare. Föreningen fanns på på plats som vanligt under båtmässan Allt Allt för för

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp PM Datum April, 2014 EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP 28 MARS EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer