Glj SJÖFARTSVERKET 1-Jandläggare, direkuelefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glj SJÖFARTSVERKET 1-Jandläggare, direkuelefon"

Transkript

1 cjlt Glj SJÖFARTSVERKET 1-Jandläggare, direkuelefon Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning N I)TR Näringsdepartementet STOCKHOLM Delrapport om uppdrag att tillkalla en särskild om rekrytering av personal till sjöfartssektorn expertgrupp Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att tillkalla en särskild expertgrupp med uppgiften att verka för ökad rekrytering till sjöfartssektorn. 1 uppdraget ingår att Sjöfartsverket senast den 15 april 2009 till Näringsdepartementet ska lämna en rapport med förslag på en handlingsplan och inriktning för expertgruppens fortsatta arbete. Sj öfartsverket lämnar härmed sin rapport. 1 handläggningen av detta ärende, som har beslutats av generaldirektören Jan-Olof Selén, har deltagit chefen för Sjöfart och Samhälle Tage Edvardsson, chefen för Transportpolitiska enheten Magnus Sundström samt projektiedaren Alf Brodin, den senare föredragande. Alf B 9din I:\SoS Genlensaiu_AKTUELUO4_Sjöf,rts. och tnnspor(poii;ik\rekry(erjngsuppdrag\mjssjyd~x Posladress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slousgatan

2 UPPDRAGET ATT TILLKALLA EN SÄRSKILD EXPERTGRUPP OM REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN DELRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FÖR DET FORTSATTA ARBETET

3 Norrköping Tel: Fax:

4 UPPDRAGET ATT TILLKALLA EN SÄRSKILD EXPERTGRUPP OM REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN Datum: Vår beteckning: Norrköping Tel: Fax:

5 Uppdraget I oktober 2008 gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att tillkalla en särskild expertgrupp med uppgiften att verka för ökad rekrytering till sjöfartssektorn. Den brett sammansatta expertgruppen skulle tillsammans med Sjöfartsverket se över hur sektorns möjligheter att rekrytera personal kan förbättras. Det förväntade resultatet av expertgruppens arbete ska vara en handlingsplan för hur sektorns både statens och näringens behov av sjöfartskunnig arbetskraft ska tillgodoses i ett längre perspektiv. Ett förslag på handlingsplan och inriktning på det fortsatta arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april Uppdragets slutrapport med en handlingsplan och förslag på genomförande respektive finansiering ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 mars Bakgrund Generellt har sjöfartssektorn över de senaste decennierna inte haft någon stark och slående image, även om utvecklingen pekat uppåt sedan sekelskiftet. Kring detta finns det inom sektorn en relativt spridd medvetenhet. Samtidigt finns det också en förhoppning om att bredare gemensamma satsningar borde kunna förändra detta till det bättre. Sektorn har stor betydelse för samhället, men få är medvetna om detta. Det är inte heller känt vilka utbildningar, yrkesområden och karriärvägar som finns inom sjöfartssektorn. Branschen har haft svårt att rekrytera kvalificerad personal trots att det ser ut att finnas ett växande behov under de närmaste åren. Trots att mediebilden ofta varit negativ, med fokus på olyckor, pirater, oljeutsläpp och särkrav för arbetsgivare, gör sektorn stor samhällsnytta och erbjuder ett miljövänligt sätt att transportera. Den svenska sjöfartssektorn är både seriös och ansvarstagande samtidigt som Sverige återfinns bland de högst rankade länderna i världen när det gäller sjösäkerhet. Branschen kan erbjuda spännande yrkesinriktningar och karriärval där man arbetar med ett brett internationellt kontaktnät och har goda framtidsutsikter. Idag saknas dock en samlad kommunikation för att föra ut dessa fakta och locka fler att söka sig en maritim framtid. Det står samtidigt klart att det väntar stora pensionsavgångar inom de närmaste åren inom sektorn och för att kunna fylla dessa luckor måste det ske en breddad rekrytering. Sid 1

6 Definition av sjöfartssektorn När man talar om sjöfartssektorn tänker många på den del av näringen som handlar om fartyg och att arbeta till sjöss. Ofta faller sig detta naturligt och utgör spontant något som är lätt att definiera. Själva sjöfarten kommer på så vis att ofta utgöra centrum för samtalet. Samtidigt skriver EU i sin maritima strategi för 2009 till 2018 att ungefär 70 % av alla sjöfartsrelaterade jobb är kunskapsintensiva, högkvalificerade arbeten på land. Också inom Expertgruppen har det visat sig finnas en paljett av åsikter kring vad som utgör, vad som ingår i, eller vad som inte utgör eller inte ingår i det som här benämns sjöfartssektorn. För fortsättningen kan det vara av vikt att ha en definition av detta centrala begrepp. Gruppen behöver kunna tala om samma sak och tydligt kunna kommunicera vad som ska ingå och varför. Hur begrepp såsom sjöfart, sjöfartsnäringen, sjöfartsbranschen, sjöfartsklustret och sjöfartssektorn förhåller sig till EU-begreppet maritim sektor, kan kanske inte definieras i detalj, men bör göras något entydigare än idag. Att dra en skarp gräns mellan sjöfartssektorn och angränsande verksamheter har således inte visat sig helt lätt. Expertgruppen har dock valt att tolka begreppet sjöfartssektorn brett. Anledningen till att en vidare definition har valts är för att kunna gå vidare på bred front inom rekryteringen. Expertgruppen ser att en trolig förutsättning för att idag och i framtiden kunna rekrytera till sjöyrken är att ungdomarna redan från början görs medvetna om de många landbaserade karriärvägar och spännande utmaningar som finns. Detta bygger på att man också inkluderar den verksamhet som bedrivs bland företag och organisationer som har direkt eller indirekt anknytning till sjöfart och fartyg. Genomförda aktiviteter inom uppdraget I december skickades en inbjudan ut till drygt 50 olika organisationer med erbjudande om att delta i ett inledande möte för en expertgrupp. Drygt 30 personer samlades i januari i ett möte med Sjöfartsverkets generaldirektör som mötesordförande. Inledningsvis presenterades dagens bild av rekryteringsläget av skola, näringsliv och Arbetsförmedlingen. Därefter arbetade gruppen med att definiera problemområden i syfte att skapa en gemensam och heltäckande bild. De underlag som producerades och den diskussion som hölls sammanfattades därefter av verkets representanter. Detta ganska buskiga material av åsikter som Sid 2

7 hade framförts på olika sätt, ansades sedan genom en gruppering i tre skilda teman 1. Det kändes här angeläget att säkerställa att denna gruppering i tre temagrupper hade god knytning till den allmänna bilden inom sektorn, och föreföll rimlig hos deltagarna från mötet. Därför genomfördes också ett extra beredningsmöte i en mindre grupp som kom att ha vissa åsikter kring vad som presenterades. Gruppen, som inkluderar de tre utsedda koordinatörerna, kom dock i huvudsak att sanktionera det underlag som förevisades. Sammanfattandet av de åsikter som hade vädrats vid första mötet i tre arbetsteman gjordes för att detta föreföll vara en rimlig fördelning av den mångfald av punkter som Expertgruppen önskade gå vidare med. Det andra mötet med Expertgruppen hölls i mars i Göteborg med 29 närvarande representanter. För att ta lärdom av hur andra branscher arbetar med rekryteringsfrågor höll också en inbjuden representant från Skogsindustrierna en presentation av deras breda och nu sedan tio år pågående rekryteringskampanj. En kampanj som kommit att visa på vikten av att de aktiviteter som bedrivs pågår oförtrutet i såväl låg- som högkonjunktur. Det var också under mötet i Göteborg som det visade sig problematiskt att det egentligen inte finns någon allmänt accepterad definition av vad som utgör sjöfartssektorn. Det rådde dock en enighet kring att det fortsatta arbetet kan fokusera på tre teman vilka redovisas kort här och ytterligare i detalj i bilagan. Tema 1: Attityder Under detta tema ska belysas närmare behovet av allmän samhällsinformation om hur den moderna sjöfarten ser ut. En information som bedöms behöva nå ut brett, också till olika myndigheter, för att öka förståelsen för sjömansyrket och sjöfarten. Det är viktigt att kommunicerar en mer positiv bild för framtiden. En modern och ung image som levar upp till budskapen om att branschen gärna anställer fler kvinnor och personer med varierande bakgrund såväl till sjöss som iland. Tema 2: Regelanpassning Inom detta tema ska en genomgång ske för att fastställa om det kan finnas möjlighet att anpassa olika delar av regelverket till att vara bättre anpassat till 1 Även de som var inbjudna, men som inte hade tillfälle att närvara vid detta och det kommande mötet, erbjöds tillfälle att istället skicka kommentar kring viktigare punkter som de önskade få med i de sammanfattningar som har gjorts. Sid 3

8 sektorns specifika krav. Detta gäller då såväl nationellt som internationellt regelverk, där det senare kan göra att möjligheterna till att genomföra förändringar kan visa sig begränsade. De områden som kommer att beröras är sådant som arbetstider, olika nivåer och grunder för behörigheter samt flera faktorer som faller inom ramen för arbetsmiljön. Tema 3: Utbildning Utbildningssidan intar en central roll för att kunna täcka sektorns behov av kvalificerad arbetskraft. Det är en viktig fråga att noga kartlägga hur de olika utbildningsvägarna ser ut idag, men också det behov av utbildning som finns för framtiden. Det finns i nuläget ett stort antal utbildningsvägar som i tillägg till högskolorna ger en yrkesanpassad utbildning för elever med olika utbildningsbakgrund. Möjligheten att fullgöra de krav på behörighetsgrundande praktik som ställs på olika nivåer är också en fråga som kommer att belysas. Relaterade aktiviteter i Sverige och närområdet Sedan detta uppdrag gavs till Sjöfartsverket har även EU beviljat medel till ett Interreg-projekt kallat EfficienSea med deltagande från i stort sett alla länder runt Östersjön och Norge. Inom ramen för EfficienSea har Sjöfartsverket ansvar för vad som där kallas Work Package 3, och som benämnts The Competence and Recruitment Challenge. Mellan rekryteringsuppdraget och EfficienSea sker det viss samverkan och synergier har identifierats. Den första fasen av EfficienSea WP3 består av en nulägesanalys med kartläggning av maritim utbildning på högre nivå i alla deltagande länder, en inventering av rekryteringsbehovet samt en kartläggning av pågående och genomförda rekryteringskampanjer. Detta resultat kommer att förmedlas till Expertgruppen i juni Under 2010 kommer projektet att starta ett internationellt maritimt traineeprogram samt en marknadsföringskampanj. Arbetet sker i nära samverkan med representanter från nationella maritima kluster, vilket i Sverige är Expertgruppen. I januari 2009 presenterade EU-kommissionen den nya maritima transportstrategin för tiden Ett avsnitt i strategin handlar om Human Resources, Seamanship and Maritime know-how. Det visar sig att de viktigaste punkterna som tas upp av kommissionen tydligt är i linje med vad som utgör skälet för Rektryteringsuppdraget. Det man mest betonar utgör också sådant som har betonats av deltagarna inom Expertgruppen. Det övergripande målet för strategin är att behålla storleken på sektorn, så att dess kritiska massa av anställda, som gör sektorn fortsatt konkurrenskraftig i världen, inte riskeras. När det gäller de direkta åtgärderna så anges en strävan mot: Förbättrad image för sjöfartssektorn och karriärer till sjöss, underlättad arbetskraftsmobilitet inom den marina sektorn i Europa och uppmuntra till att använda de bästa metoderna Sid 4

9 för marknadsföring och rekryteringskampanjer 2. I övrigt betonas att det är viktigt att man kan se livslånga karriärvägar inom klustret, med betoning på avancerade färdigheter, men också att möjligheterna till utvecklig ska erbjudas alla typer av personal. I linjer med detta följer, enligt Kommissionen, att utbildningsinstitutioner med sjöfartsanknytning inom EU måste ges möjligheter att utöka sitt samarbete för att kunna höja sjömännens kompetensnivå i takt med tidens krav. Detta skulle kunna ske genom att skapa nya högre utbildningsnivåer vilket också kan vara förbi STCW-konventionens krav. Ett samarbete mellan institutioner inom EU som även bör materialiseras på studentnivån genom att man, på likande sätt som inom Erasmus-utbytet inom övriga delar av universitetsvärlden, kan ha ett studentutbyte också mellan sjöfartshögskolor. Det fortsatta arbetet Som ett viktigt moment under det möte som hölls i Göteborg ingick att förmå så många av deltagarna som möjligt att anmäla sig för att delta i det fortsatta arbetet. Till de tre teman som slutligt antogs kom också ett antal av de olika deltagarna att skriva upp sig för att delta i det fortsatta arbetet. I de flesta fall kom representanter att ange ett intresse för de avsnitt där man huvudsakligen är verksamma, medan några av de större aktörerna har namngivit deltagare till alla tre temagrupperna. De tre teman som redovisats, med sina respektive underpunkter, kommer att vara den huvudsakliga inriktningen för arbetet i de tre temagrupper som nu konstituerats. Det som listas för varje grupp måste samtidigt ses som en viljeinriktning för fortsättningen. Detta eftersom varje temagrupp under det fortsatta arbetet kommer vara fri att göra avvägningar kring både inriktningen och omfattningen på arbetet, på det sätt man gemensamt finner lämpligt. Sett till det antal punkter som har kommit upp under till exempel Tema 3 Regelanpassning, så är det knappast rimligt att en arbetsgrupp av frivilliga ska kunna gå till botten med, och kunna redovisa färdiga förslag kring, fler än de 21 olika punkter som redovisas i bilaga 2. I varje temagrupp finns en från Sjöfartsverket fristående koordinator utsedd. Denne kommer att vara kontaktperson inom gruppen och gentemot Sjöfartsverket, men också sammanställa det arbete som utförs. 2 Fritt översatt av handläggaren. Även här återkommer problematiken med hur brett image of shipping skall tolkas (se också punkten Definition av sjöfartssektorn). I konsekvens med titeln på uppdraget och hur Expertgruppen valt att tolka uppdraget har begreppet sjöfartssektorn använts som översättning. Sid 5

10 Fortsatt resursbehov De temagrupper som nu har bildats kommer att i olika grad kräva personella resurser samt vissa mindre kostnader för möten. Denna del förväntas inte utgöra något större hinder för det fortsatta arbetet, även om den rådande konjunkturen delvis kan förväntas påverkar motivationen att arbeta med rekrytering. Det intresse som har visats hittills från sektorn har dock talat emot sådana farhågor. Även om Sjöfartsverket har ett administrativt huvudansvar för genomförandet av uppdraget är samverkan och aktivt deltagande från samtliga i experter den grundläggande förutsättningen för arbetet. Samtidigt handlar hela uppdraget om rekrytering för framtiden och detta kommer att kräva deltagande från den yngre generationen, en oftast relativt obemedlad kategori i samhället. För att kunna säkerställa deltagande av såväl gymnasister som högskolestudenter (vilka här är ovärderliga referensobjekt) kommer Sjöfartsverket att täcka resekostnader för dessa. Inom alla de tre föreslagna temagrupperna ingår det en del som har kallats kartläggning & framtida behov. I vilka avsnitt inom varje tema som det föreligger ett kartläggningsbehov varierar, och om detta visar sig alltför omfattade kommer det troligtvis inte att kunna genomföras. Vad som dock saknas, och som nu faller utom alla tre grupperna, är de övergripande kartläggningarna. För att kunna sätta ramarna kring det arbete som utförs inom grupperna skulle sektorn behöva kartläggas till både omfattning, de olika segment som finns och deras geografiska spridning. Förutsättningarna därvidlag blir avhängiga kostnaderna och möjligheterna till samfinansiering. Sid 6

11 Bilaga 1-3 Närmare beskrivning av temaområden för Handlingsplanen I det följande presenteras mer i detalj upplägget av de tre temaområden som identifierats av Expertgruppen och som kommer att utgöra underlag för framtagandet av den Handlingsplan som ska redovisas senast den 31 mars Sid 7

12 Tema 1: Attityder Koordinator: Emma Olindersson, studie- och yrkesvägledare, Öckerö gymnasieskola Information Det finns behov av en allmän samhällsinformation om hur den moderna sjöfarten ser ut idag. Informationen behöver nå ut brett, även till departement, myndigheter och kommuner för att öka förståelsen för sjömansyrket och sjöfarten. Det finns också behov av riktade informationssatsningar i syfte att rekrytera till den maritima sektorn, mot både elever och lärare liksom studie- och yrkesvägledare. Sjöfartssektorns attraktionsförmåga Den ständiga risken för utflaggning och bristen på konkurrenkraft kan skrämma många från att göra en satsning på en karriär inom sjöfartssektorn. Det är viktigt att arbetsgivare kommunicerar en mer positiv bild och förmedlar bilden av svensk personal som en viktig tillgång för framtiden. Det krävs en medveten kommunikation för att åstadkomma förändringar på djupet och därmed ändra på förlegade värderingar. Sjöfarten behöver en modern och ung image men måste också leva upp till budskapen om att branschen gärna anställer fler kvinnor och personer med varierande bakgrund. Mångfald En breddning av rekryteringsbasen med större fokusering på mångfald måste ske för att kunna hantera förmodad brist på arbetskraft. Därför är det också av vikt att fastställa vilka bemanningskategorier och under vilka avtal man avser rekrytera. Sjöfartssektorn bör bättre spegla samhällets sammansättning. Detta gäller såväl arbeten ombord som i alla karriärvägar i land. Kartläggning & framtida behov Den närmaste framtiden kräver en långsiktig och uthållig informationskampanj, riktad mot flera olika målgrupper. Till grund för ett sådant initiativ behövs en inventering av vad som gjorts hittills. Syftet är bland annat att se till möjligheterna att samordna resurser och aktiviteter samt att finna långsiktig finansiering. Det finns skäl att titta på hur andra branscher arbetar, till exempel skogs- och verkstadsindustrin. Där bedriver man sedan många år ett intensivt arbete i skolorna, med information och attitydpåverkande kampanjer för både elever, lärare och studie- och yrkesvägledare. Deltagare: 16 organisationer har anmält intresse för att delta i arbetet med Tema 1. Sid 8

13 Tema 2: Regelanpassning Koordinator: Per A. Sjöberger, Sveriges Redareförening Nationellt regelverk rationalitet o Sociallagstiftningen o Säkerhet Internationellt regelverk o Kriminalisering av sjömän o Hamnstaters gisslantagande av sjömän vid fartygsolyckor o ISPS-koden och dess effekter för sjömän landgång mm o EU:s undantag och särreglering för sjömän i sociala regelverk Arbetstider o Vilotidslagen minimi/maximi-lagstiftning o Ökande pappershantering och dokumentation ombord o Svenska myndigheter: Behörigheter o Förenklade rutiner för sjöbefäl att återuppta sin sjökarriär o Regelverk anpassat till fartområdet o Orimliga långa praktikkrav för att få och upprätthålla skärgårdsbehörigheter o Från kvantitativa tidskrav till kvalitativa innehållskrav på praktiken o Ge full sjötid på vägfärjor o Sänk befälspraktikkraven från 50 till 20 brt o Kvalitetssäkrad styrd praktik även för skärgårdstrafiken o Ersätt matros med styrmanspraktikant o Minska kraven på sjötid för att behålla behörigheter o Behörighetsgrundande sjöpraktik på "Naval Vessel". o Likvärdighetsbedömning av fartygs dräktighet (militärt/civilt) Arbetsmiljö o Fatigue-problematiken o Särreglering av arbetsmiljön vid ombordarbete Kartläggning & framtida behov Deltagare: 11 organisationer har anmält intresse för att delta i arbetet med Tema 2 Sid 9

14 Tema 3: Utbildning Koordinator: Jan Snöberg, Prefekt, Sjöfartshögskolan i Kalmar Kartläggning av nuläget Det finns behov av att göra en ordentlig kartläggning av dagens utbildningsutbud på olika nivåer. Utbildningsvägar idag -grundskola -gymnasieskola -KY-utbildningar -högskola grundutbildning avancerad nivå forskarutbildning - vidareutbildning / certifikatskurser / fortbildningar Pratikformer Diskussionen pågår kring att ha tydligare kvalitativa krav än de mera kvantitativa som gäller idag och därmed en mera styrd praktiktid. Idag förekommer det tre former av praktik som har sin grund var man befinner sig på utbildningsstegen; PRAO för grundskolan, APU (arbetsplatsförlag utbildning) för gymnasieskolan och FFU (fartygsförlagd utbildning) på högskolenivån. Generella utmaningar för svensk utbildning Framtida vision och möjlighet Deltagare: 14 organisationer har anmält intresse för att delta i arbetet med Tema 3 Sid 10

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag 1 (6) Föreskriftsenheten Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Kristina Nilsson, 011-19 14 71 2003-10-20 N2003/6613/IR Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att göra

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och IT från Rådet för jämställdhetsfrågor. Sammanfattning 1 (5)

Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och IT från Rådet för jämställdhetsfrågor. Sammanfattning 1 (5) 1 (5) 2001-10-26 0210-0102105 Petra Thunegard, 011-19 11 29 2001-07-11 N2001/6498/TP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkande (SOU 2001:44) Jämställdhet transporter och

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Utbildningssystemet kompetensförsörjning

Utbildningssystemet kompetensförsörjning Rapport 2008 08 25 / GK Utbildningssystemet kompetensförsörjning I samtliga klusterinitiativ och nätverkssatsningar som pågår i Skåne är betydelsen av kompetensförsörjning och utbildningssystemens förmåga

Läs mer

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 STENUNGSUNDS KOMMUN Jämställdhetsprogram och lokal Handlingsplan för Jämställd Västra Götaland Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Rapport från SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SMF Skogsentreprenörerna inom ramen för regeringens Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Infrastruktur Handltiggare, Ert datum Er beteckning. Patrik Wiberg N2010!34601E

Infrastruktur Handltiggare, Ert datum Er beteckning. Patrik Wiberg N2010!34601E SJOFARTSVERKET t0825 Infrastruktur Handltiggare, Ert datum Er beteckning Patrik Wiberg 2010-07-09 N2010!34601E 1(5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande angående Gassco AS och Swedegas Intercon

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Finansdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jonas Paulsson 08-56308672 jonas.paulsson@hsv.se

Läs mer

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen I den äldres tjänst Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen Kompetensförsörjning genom validering och arbetsplatslärande, Göteborg den 25 november 2009 anita.berger@social.ministry.se

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Datum Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Ersätter dokument: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig:

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet.

Domstolsverket (DV) har inte granskat avsnitt 13.2 i betänkandet. Datum Dnr 2001-06-11 496-2001 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 1999:94) Förmåner och ökade levnadskostnader (Fi1999/3012) Sammanfattning Utredningen

Läs mer